Alphabétiquement     [«   »]
μνῶν 2
μόγις 2
μοί 2
μοι 62
μοῖρα 1
μόναι 1
μόνον 3
Fréquences     [«    »]
54 ἐν
55 οὐκ
55 τοὺς
62 μοι
64 ὡς
67 οὐ
68 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

μοι


Page
[40]   ὀρθῶς πράξειν. νυνὶ δὲ συμβέβηκέ  μοι   ἅπερ ὁρᾶτε καὶ αὐτοί, ταυτὶ
[28]   τοῖς ἔμπροσθεν ἔλεγον, ὅτι πολλή  μοι   ἀπέχθεια γέγονεν καὶ πρὸς πολλούς,
[25]   γέ μου κατέγνωκας δυστυχίαν. καί  μοι   ἀπόκριναι· καὶ περὶ ἵππους
[23]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, (πολλαὶ μὲν ἀπέχθειαί  μοι   γεγόνασι καὶ οἷαι χαλεπώταται καὶ
[36]   πολλὰ συμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν  μοι   γέγονεν τὸ γεγονὸς τοῦτο, ἀλλὰ
[24]   πειράσομαι καὶ ὑμῖν ἐπιδεῖξαι. καί  μοι   δεῦρο, Μέλητε, εἰπέ· ἄλλο
[41]   ἀπὸ τοῦ αὐτομάτου γέγονεν, ἀλλά  μοι   δῆλόν ἐστι τοῦτο, ὅτι ἤδη
[41]   καὶ ἀπηλλάχθαι πραγμάτων βέλτιον ἦν  μοι.   διὰ τοῦτο καὶ ἐμὲ οὐδαμοῦ
[20]   ἡμεῖς περὶ σοῦ αὐτοσχεδιάζωμεν” ταυτί  μοι   δοκεῖ δίκαια λέγειν λέγων,
[28]   τὴν Μελήτου γραφήν, οὐ πολλῆς  μοι   δοκεῖ εἶναι ἀπολογίας, ἀλλὰ ἱκανὰ
[35]   δόξης, ἄνδρες, οὐδὲ δίκαιόν  μοι   δοκεῖ (εἶναι δεῖσθαι τοῦ δικαστοῦ
[31]   πολιτικὰ πράττειν, καὶ παγκάλως γέ  μοι   δοκεῖ ἐναντιοῦσθαι· εὖ γὰρ ἴστε,
[19]   ἀληθές. ἐπεὶ καὶ τοῦτό γέ  μοι   δοκεῖ καλὸν εἶναι, εἴ τις
[34]   καὶ ὅλῃ τῇ πόλει οὔ  μοι   δοκεῖ καλὸν εἶναι ἐμὲ τούτων
[30]   ὑπὸ μύωπός τινος, οἷον δή  μοι   δοκεῖ θεὸς ἐμὲ τῇ
[34]   εἰ δ᾽ οὖν ἐπιεικῆ ἄν  μοι   δοκῶ πρὸς τοῦτον λέγειν λέγων
[18]   ὑμῶν δέομαι δίκαιον, ὥς γέ  μοι   δοκῶ, τὸν μὲν τρόπον τῆς
[26]   ἑτέρους, καὶ τοῦτ᾽ ἔστιν  μοι   ἐγκαλεῖς, ὅτι ἑτέρους, παντάπασί
[22]   οὖν αὐτῶν τὰ ποιήματα  μοι   ἐδόκει μάλιστα πεπραγματεῦσθαι αὐτοῖς, διηρώτων
[22]   ἀλλ᾽ ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ταὐτόν  μοι   ἔδοξαν ἔχειν ἁμάρτημα ὅπερ καὶ
[17]   ὁπωστιοῦν φαίνωμαι δεινὸς λέγειν, τοῦτό  μοι   ἔδοξεν αὐτῶν ἀναισχυντότατον εἶναι, εἰ
[17]   ἐτύγχανον ὤν, συνεγιγνώσκετε δήπου ἄν  μοι   εἰ ἐν ἐκείνῃ τῇ φωνῇ
[31]   δὲ οὔποτε. τοῦτ᾽ ἔστιν  μοι   ἐναντιοῦται τὰ πολιτικὰ πράττειν, καὶ
[23]   πρὸς δὲ τούτοις οἱ νέοι  μοι   ἐπακολουθοῦντες οἷς μάλιστα σχολή ἐστιν,
[23]   διαβάλλοντες. ἐκ τούτων καὶ Μέλητός  μοι   ἐπέθετο καὶ Ἄνυτος καὶ Λύκων,
[22]   οὐδὲν ὧν λέγουσι. τοιοῦτόν τί  μοι   ἐφάνησαν πάθος καὶ οἱ ποιηταὶ
[21]   μέλλω γὰρ ὑμᾶς διδάξειν ὅθεν  μοι   διαβολὴ γέγονεν. ταῦτα γὰρ
[31]   πολλάκις ἀκηκόατε πολλαχοῦ λέγοντος, ὅτι  μοι   θεῖόν τι καὶ (δαιμόνιον γίγνεται
[22]   ὥσπερ πόνους τινὰς πονοῦντος ἵνα  μοι   καὶ ἀνέλεγκτος μαντεία γένοιτο.
[26]   ποιῶ. σὺ δὲ συγγενέσθαι μέν  μοι   καὶ διδάξαι ἔφυγες καὶ οὐκ
[38]   ταῦτα δ᾽ ἔτι ἧττον πείσεσθέ  μοι   λέγοντι. τὰ δὲ ἔχει μὲν
[22]   ἐμαυτῷ καὶ τῷ χρησμῷ ὅτι  μοι   λυσιτελοῖ ὥσπερ ἔχω ἔχειν. ~ἐκ
[40]   τι γέγονεν. γὰρ εἰωθυῖά  μοι   μαντικὴ τοῦ δαιμονίου ἐν
[38]   πρᾶξαι οὐδὲν ἀνελεύθερον, οὔτε νῦν  μοι   μεταμέλει οὕτως ἀπολογησαμένῳ, ἀλλὰ πολὺ
[31]   (οὐδὲν οὔτ᾽ ἂν ἐμαυτόν. καί  μοι   μὴ ἄχθεσθε λέγοντι τἀληθῆ· οὐ
[29]   ἐξετάσω καὶ ἐλέγξω, καὶ ἐάν  μοι   μὴ δοκῇ κεκτῆσθαι ἀρετήν, ~(φάναι
[23]   οἴωμαι σοφὸν εἶναι· καὶ ἐπειδάν  μοι   μὴ δοκῇ, τῷ θεῷ βοηθῶν
[27]   (κατ᾽ ἀρχὰς ὑμᾶς παρῃτησάμην, μέμνησθέ  μοι   μὴ θορυβεῖν ἐὰν ἐν τῷ
[36]   τῶν ψήφων. τιμᾶται δ᾽ οὖν  μοι   ἀνὴρ θανάτου. εἶεν· ἐγὼ
[37]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι. καλὸς οὖν ἄν  μοι   βίος εἴη ἐξελθόντι τηλικῷδε
[30]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀλλ᾽ ἐμμείνατέ  μοι   οἷς ἐδεήθην ὑμῶν, μὴ θορυβεῖν
[22]   οἱ μὲν μάλιστα εὐδοκιμοῦντες ἔδοξάν  μοι   ὀλίγου δεῖν τοῦ πλείστου ἐνδεεῖς
[21]   Ἀθηναῖοι, καὶ διαλεγόμενος αὐτῷ ἔδοξέ  μοι   οὗτος ἀνὴρ δοκεῖν μὲν
[36]   ὅτι μου κατεψηφίσασθε, ἄλλα τέ  μοι   πολλὰ συμβάλλεται, καὶ οὐκ ἀνέλπιστόν
[29]   διδάσκει πάντες παντάπασι διαφθαρήσονται, εἴ  μοι   πρὸς ταῦτα εἴποιτε· Σώκρατες,
[40]   οὖσιν ἐπιδεῖξαι ἐθέλω τὸ νυνί  μοι   συμβεβηκὸς τί ποτε νοεῖ. ἐμοὶ
[23]   τι τῶν τῆς πόλεως πρᾶξαί  μοι   σχολὴ γέγονεν ἄξιον λόγου οὔτε
[32]   ὑμεῖς τιμᾶτε, ἔργα. ἀκούσατε δή  μοι   τὰ συμβεβηκότα, ἵνα εἰδῆτε ὅτι
[21]   ἐκείνου δοκούντων σοφωτέρων εἶναι καί  (μοι   ταὐτὰ ταῦτα ἔδοξε, καὶ ἐνταῦθα
[40]   κακὸν εἶναι τὸ τεθνάναι. μέγα  μοι   τεκμήριον τούτου γέγονεν· οὐ γὰρ
[40]   οὐδενὶ οὔτ᾽ ἐν λόγῳ ἠναντίωταί  μοι.   τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω;
[37]   μὴ πάθω τοῦτο οὗ Μέλητός  μοι   τιμᾶται, φημι οὐκ εἰδέναι
[38]   ἐγὼ δυναίμην ἐκτεῖσαι, τοσούτου βούλεσθέ  μοι   τιμῆσαι. ἴσως δ᾽ ἂν δυναίμην
[40]   ἔσθ᾽ ὅπως οὐκ ἠναντιώθη ἄν  μοι   τὸ εἰωθὸς σημεῖον, εἰ μή
[40]   ἐγὼ ὑμῖν ἐρῶ· κινδυνεύει γάρ  μοι   τὸ συμβεβηκὸς τοῦτο ἀγαθὸν γεγονέναι,
[37]   φυγῆς τιμήσωμαι; ἴσως γὰρ ἄν  μοι   τούτου τιμήσαιτε. πολλὴ μεντἄν με
[27]   συνεπισκέψασθε δή, ἄνδρες,  μοι   φαίνεται ταῦτα λέγειν· σὺ δὲ
[38]   (οὐδενός. εἰ μὲν γὰρ ἦν  μοι   χρήματα, ἐτιμησάμην ἂν χρημάτων ὅσα
[37]   νυνδὴ ἔλεγον· οὐ γὰρ ἔστι  μοι   χρήματα ὁπόθεν ἐκτείσω. ἀλλὰ δὴ
[20]   διαβολῇ τῇ ἐμῇ λέγει. καί  μοι,   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, μὴ θορυβήσητε,
[39]   ἐλθόντα με δεῖ τεθνάναι. ἀλλά  μοι,   ἄνδρες, παραμείνατε τοσοῦτον χρόνον·
[38]   ἀδύνατον (ἡσυχίαν ἄγειν, οὐ πείσεσθέ  μοι   ὡς εἰρωνευομένῳ· ἐάντ᾽ αὖ λέγω
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005