Alphabétiquement     [«   »]
ζῶντι 1
ζῴων 1
2
ἢ 84
4
1
24
Fréquences     [«    »]
82 ἐγὼ
83 ὅτι
73 τῶν
84 ἢ
87 ἂν
97 μὲν
102 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate


Page
[31]   ἰδίᾳ ἑκάστῳ προσιόντα ὥσπερ πατέρα     ἀδελφὸν πρεσβύτερον πείθοντα ἐπιμελεῖσθαι ἀρετῆς.
[28]   σκοπεῖν ὅταν πράττῃ, πότερον δίκαια     ἄδικα πράττει, καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ
[25]   νέους καὶ πονηροτέρους ποιοῦντα ἑκόντα     ἄκοντα; ἑκόντα ἔγωγε. τί δῆτα,
[33]   παρ᾽ ἐμοῦ πώποτέ τι μαθεῖν     ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅτι μὴ καὶ
[41]   ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν χρημάτων     ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι
[41]   στρατιὰν Ὀδυσσέα Σίσυφον     ἄλλους μυρίους ἄν τις εἴποι
[22]   σοφίαν μήτε ἀμαθὴς τὴν ἀμαθίαν,     ἀμφότερα ἐκεῖνοι ἔχουσιν ἔχειν.
[27]   ἡμῶν ἐγράψω τὴν γραφὴν ταύτην     ἀπορῶν ὅτι ἐγκαλοῖς ἐμοὶ ἀληθὲς
[36]   οὖν; τί ἄξιός εἰμι παθεῖν     ἀποτεῖσαι, ὅτι μαθὼν ἐν τῷ
[41]   ἄλλου του πρότερον ἐπιμελεῖσθαι     ἀρετῆς, καὶ ἐὰν δοκῶσί τι
[30]   ἀποκτείνειε μεντἂν ἴσως ἐξελάσειεν     ἀτιμώσειεν· ἀλλὰ ταῦτα οὗτος μὲν
[41]   φαύλη ἂν εἴη ἀποδημία;     αὖ Ὀρφεῖ συγγενέσθαι καὶ Μουσαίῳ
[27]   οὐ νομίζει, ἱππικὰ δὲ πράγματα;     αὐλητὰς μὲν οὐ νομίζει εἶναι,
[30]   πείθεσθε Ἀνύτῳ μή, καὶ     ἀφίετέ με μή, ὡς
[40]   γὰρ θάτερόν ἐστιν τὸ τεθνάναι·     γὰρ οἷον μηδὲν εἶναι μηδὲ
[26]   διαφθείρειν, Μέλητε, τοὺς νεωτέρους;     δῆλον δὴ ὅτι κατὰ τὴν
[36]   ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι;     δῆλον ὅτι τῆς ἀξίας; τί
[20]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δι᾽ οὐδὲν ἀλλ᾽     διὰ σοφίαν τινὰ τοῦτο τὸ
[29]   ἄνδρες, οὐδὲν ἄλλο ἐστὶν     δοκεῖν σοφὸν εἶναι μὴ ὄντα·
[25]   οὐδένα· ἀλλ᾽ οὐ διαφθείρω,     εἰ διαφθείρω, (ἄκων, ~ὥστε σύ
[36]   πρυτανείῳ σιτεῖσθαι, πολύ γε μᾶλλον     εἴ τις ὑμῶν ἵππῳ
[27]   θεῶν παῖδές εἰσιν νόθοι τινὲς     ἐκ νυμφῶν ἔκ τινων
[27]   νόθοι τινὲς ἐκ νυμφῶν     ἔκ τινων ἄλλων ὧν δὴ
[38]   μᾶλλον αἱροῦμαι ὧδε ἀπολογησάμενος τεθνάναι     ἐκείνως ζῆν. οὔτε γὰρ ἐν
[27]   χαριεντιζομένου καὶ ἐναντί᾽ ἐμαυτῷ λέγοντος,     ἐξαπατήσω αὐτὸν καὶ τοὺς ἄλλους
[30]   χείρονος βλάπτεσθαι. ἀποκτείνειε μεντἂν ἴσως     ἐξελάσειεν ἀτιμώσειεν· ἀλλὰ ταῦτα
[31]   μάρτυρα, ὡς ἐγώ ποτέ τινα     ἐπραξάμην μισθὸν ᾔτησα. ἱκανὸν
[36]   τις ὑμῶν ἵππῳ συνωρίδι     ζεύγει νενίκηκεν Ὀλυμπίασιν· μὲν
[31]   ποτέ τινα ἐπραξάμην μισθὸν     ᾔτησα. ἱκανὸν γάρ, οἶμαι, ἐγὼ
[29]   τοὺς ἄλλους, ἐνταῦθα δὲ φοβηθεὶς  ~ἢ   θάνατον (ἣ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν πρᾶγμα
[32]   μὴ δίκαια βουλευομένων, φοβηθέντα δεσμὸν     θάνατον. καὶ ταῦτα μὲν ἦν
[27]   οὐχὶ ἤτοι θεούς γε ἡγούμεθα     θεῶν παῖδας; φῂς οὔ;
[27]   τις ἵππων μὲν παῖδας ἡγοῖτο     καὶ ὄνων, τοὺς ἡμιόνους, ἵππους
[25]   οἱ ἐκκλησιασταί, διαφθείρουσι τοὺς νεωτέρους;     κἀκεῖνοι βελτίους ποιοῦσιν ἅπαντες; κἀκεῖνοι.
[28]   πράττει, καὶ ἀνδρὸς ἀγαθοῦ ἔργα     κακοῦ. φαῦλοι (γὰρ ἂν τῷ
[20]   οὓς ἄρτι (ἔλεγον, μείζω τινὰ     κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν,
[40]   μηδεμίαν μηδενὸς ἔχειν τὸν τεθνεῶτα,     κατὰ τὰ λεγόμενα μεταβολή τις
[19]   ἀλλήλοις εἰ πώποτε μικρὸν     μέγα ἤκουσέ τις ὑμῶν ἐμοῦ
[32]   ᾤμην μᾶλλόν με δεῖν διακινδυνεύειν     μεθ᾽ ὑμῶν γενέσθαι μὴ δίκαια
[34]   θαρραλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς θάνατον     μή, ἄλλος λόγος, πρὸς δ᾽
[18]   νοῦν προσέχειν, εἰ δίκαια λέγω     μή· δικαστοῦ μὲν γὰρ αὕτη
[30]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πείθεσθε Ἀνύτῳ     μή, καὶ ἀφίετέ με
[30]   μή, καὶ ἀφίετέ με     μή, ὡς ἐμοῦ οὐκ (ἂν
[40]   χρόνος φαίνεται οὕτω δὴ εἶναι     μία νύξ. εἰ δ᾽ αὖ
[19]   φράζετε οὖν ἀλλήλοις εἰ πώποτε     μικρὸν μέγα ἤκουσέ τις
[20]   μέν σου τὼ ὑεῖ πώλω     μόσχω ἐγενέσθην, εἴχομεν ἂν αὐτοῖν
[41]   Τροίαν ἀγαγόντα (τὴν πολλὴν στρατιὰν     Ὀδυσσέα Σίσυφον ἄλλους
[24]   βελτίους ποιοῦσιν; μάλιστα. πότερον ἅπαντες,     οἱ μὲν αὐτῶν, οἱ δ᾽
[20]   εἰ μή τι ἔπραττες ἀλλοῖον     οἱ πολλοί. λέγε οὖν ἡμῖν
[39]   θάνατον πολὺ χαλεπωτέραν νὴ Δία     οἵαν ἐμὲ ἀπεκτόνατε· νῦν γὰρ
[25]   οὐδὲ ἄλλον ἀνθρώπων οὐδένα· ἀλλ᾽     οὐ διαφθείρω, εἰ διαφθείρω,
[24]   οἱ δὲ ἀκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν  (ἢ   οὔ; ~καὶ οὗτοι. τί δέ,
[20]   κτῆσιν. ἔστιν τις” ἔφην ἐγώ,     οὔ; πάνυ γε” δ᾽
[27]   ἡγούμεθα θεῶν παῖδας; φῂς     οὔ; πάνυ γε. οὐκοῦν εἴπερ
[17]   ὥσπερ ἐγὼ λέγω, τι     οὐδὲν ἀληθὲς εἰρήκασιν, ὑμεῖς δέ
[23]   τι ἀνθρώπων, εἰδότων δὲ ὀλίγα     οὐδέν. ἐντεῦθεν οὖν οἱ ὑπ᾽
[20]   κατ᾽ ἄνθρωπον σοφίαν σοφοὶ εἶεν,     οὐκ ἔχω τί λέγω· οὐ
[26]   μοι ἐγκαλεῖς, ὅτι ἑτέρους,     παντάπασί με φῂς οὔτε αὐτὸν
[25]   βελτίους οἷός τ᾽ ὢν ποιεῖν     πάνυ ὀλίγοι, οἱ ἱππικοί, οἱ
[30]   φαίην ἄν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,     πείθεσθε Ἀνύτῳ μή, καὶ
[30]   γὰρ ἄλλο πράττων ἐγὼ περιέρχομαι     πείθων ὑμῶν καὶ νεωτέρους καὶ
[24]   Μέλητε, εἰπέ· ἄλλο τι     (περὶ πλείστου ποιῇ ὅπως ὡς
[25]   οἰκεῖν ἄμεινον ἐν πολίταις χρηστοῖς     πονηροῖς; τάν, ἀπόκριναι· οὐδὲν
[41]   (τὴν πολλὴν στρατιὰν Ὀδυσσέα     Σίσυφον ἄλλους μυρίους ἄν
[20]   ὃς τετέλεκε χρήματα σοφισταῖς πλείω     σύμπαντες οἱ ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ
[36]   εἴ τις ὑμῶν ἵππῳ     συνωρίδι ζεύγει νενίκηκεν Ὀλυμπίασιν·
[30]   τίς μέ φησιν ἄλλα λέγειν     ταῦτα, οὐδὲν λέγει. πρὸς ταῦτα”
[28]   δεῖν κίνδυνον ὑπολογίζεσθαι τοῦ ζῆν     τεθνάναι ἄνδρα ὅτου τι καὶ
[29]   ἀφίετε Ἀνύτῳ ἀπιστήσαντες, ὃς ἔφη     τὴν ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐμὲ
[30]   ἀγαθὸν γενέσθαι ἐν τῇ πόλει     τὴν ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν.
[34]   ἔχουσι λόγον βοηθοῦντες ἐμοὶ ἀλλ᾽     τὸν ὀρθόν τε καὶ δίκαιον,
[35]   καὶ καταγέλαστον τὴν πόλιν ποιοῦντος     τοῦ ἡσυχίαν ἄγοντος. χωρὶς δὲ
[25]   εἷς δέ τις διαφθείρων;     τοὐναντίον τούτου πᾶν εἷς μέν
[18]   λέγοντες, οὓς ἐγὼ μᾶλλον φοβοῦμαι     τοὺς ἀμφὶ Ἄνυτον, καίπερ ὄντας
[42]   ἄμεινον πρᾶγμα, ἄδηλον παντὶ πλὴν     τῷ θεῷ.
[20]   οὗτος τῶν ἱππικῶν τις     τῶν γεωργικῶν· νῦν δ᾽ ἐπειδὴ
[20]   ἀρετήν, ἦν δ᾽ ἂν οὗτος     τῶν ἱππικῶν τις τῶν
[18]   ἠκούσατε κατηγορούντων καὶ πολὺ μᾶλλον     τῶνδε τῶν ὕστερον. εἶεν· ἀπολογητέον
[30]   λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε     ὑμᾶς αὐτούς· ἐμὲ μὲν γὰρ
[29]   πείσομαι δὲ μᾶλλον τῷ θεῷ     ὑμῖν, καὶ ἕωσπερ ἂν ἐμπνέω
[28]   ἑαυτὸν τάξῃ ἡγησάμενος βέλτιστον εἶναι     ὑπ᾽ ἄρχοντος ταχθῇ, ἐνταῦθα δεῖ,
[41]   ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν     χρημάτων ἄλλου του πρότερον
[36]   ἐμαυτὸν (τῷ ὄντι ἐπιεικέστερον εἶναι     ὥστε εἰς ταῦτ᾽ ἰόντα σῴζεσθαι,
[25]   ὑπὸ τῶν συνόντων βλάπτεσθαι μᾶλλον     ὠφελεῖσθαι; ἀποκρίνου, ἀγαθέ· καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005