Alphabétiquement     [«   »]
ἔγνωσαν 1
ἐγράψατο 2
ἐγράψω 2
ἐγὼ 82
ἐγώ 12
ἔγωγε 9
Ἔγωγε 1
Fréquences     [«    »]
72 εἰ
71 εἶναι
73 τῶν
82 ἐγὼ
83 ὅτι
84
87 ἂν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

ἐγὼ


Page
[40]   σημεῖον, εἰ μή τι ἔμελλον  ἐγὼ   ἀγαθὸν πράξειν. ἐννοήσωμεν δὲ καὶ
[21]   διαβολὴ γέγονεν. ταῦτα γὰρ  ἐγὼ   ἀκούσας ἐνεθυμούμην οὑτωσί· τί ποτε
[38]   πείθειν δὲ οὐ ῥᾴδιον. καὶ  ἐγὼ   ἅμα οὐκ εἴθισμαι ἐμαυτὸν ἀξιοῦν
[34]   αὐτὸ τὸ τοῦ Ὁμήρου, οὐδ᾽  ἐγὼ   ἀπὸ δρυὸς οὐδ᾽ ἀπὸ πέτρης’
[40]   κέρδος ἂν εἴη θάνατος  ἐγὼ   γὰρ ἂν οἶμαι, εἴ τινα
[21]   θεός, καὶ τί ποτε αἰνίττεται;  ἐγὼ   γὰρ δὴ οὔτε μέγα οὔτε
[26]   ἐμοὶ καὶ τοῖς ἀνδράσιν (τουτοισί.  ἐγὼ   γὰρ οὐ δύναμαι μαθεῖν πότερον
[32]   μὲν καὶ δικανικά, ἀληθῆ δέ.  ἐγὼ   γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἄλλην
[20]   πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν ἐρῶ.  ἐγὼ   γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, δι᾽
[20]   τέχνην καὶ οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει.  ἐγὼ   γοῦν καὶ αὐτὸς ἐκαλλυνόμην τε
[30]   ἄλλος τίς που μεγάλα κακά,  ἐγὼ   δ᾽ οὐκ οἴομαι, ἀλλὰ πολὺ
[17]   τῶν ἐμῶν κατηγόρων, οὐκ οἶδα·  ἐγὼ   δ᾽ οὖν καὶ αὐτὸς ὑπ᾽
[29]   οἴεσθαι εἰδέναι οὐκ οἶδεν;  ἐγὼ   δ᾽ ἄνδρες, τούτῳ καὶ
[24]   τοὺς νέους ἀδικεῖν με διαφθείροντα.  ἐγὼ   δέ γε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[36]   μὲν τροφῆς οὐδὲν δεῖται,  ἐγὼ   δὲ δέομαι. εἰ οὖν δεῖ
[25]   (ἑαυτῶν, οἱ δὲ ἀγαθοὶ ἀγαθόν,  ἐγὼ   δὲ δὴ εἰς τοσοῦτον ἀμαθίας
[36]   μοι ἀνὴρ θανάτου. εἶεν·  ἐγὼ   δὲ δὴ τίνος ὑμῖν ἀντιτιμήσομαι,
[33]   ἐμέ φασιν ἐμοὺς μαθητὰς εἶναι.  ἐγὼ   δὲ διδάσκαλος μὲν οὐδενὸς πώποτ᾽
[36]   ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν εἶναι,  ἐγὼ   δὲ (εἶναι, καὶ μὲν
[25]   καλοὺς κἀγαθοὺς ποιοῦσι πλὴν ἐμοῦ,  ἐγὼ   δὲ μόνος διαφθείρω. οὕτω λέγεις;
[34]   τῶν οἰκείων καὶ φίλων πολλούς,  ἐγὼ   δὲ οὐδὲν ἄρα τούτων ποιήσω,
[28]   ἐξ οὗ κινδυνεύεις νυνὶ ἀποθανεῖν;  ἐγὼ   δὲ τούτῳ ἂν δίκαιον λόγον
[21]   οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς,  ἐγὼ   δέ, ὥσπερ οὖν οὐκ οἶδα,
[32]   εἰς Σαλαμῖνα καὶ ἤγαγον Λέοντα,  ἐγὼ   δὲ ᾠχόμην ἀπιὼν οἴκαδε. καὶ
[33]   ἂν ἄλλος (ἀνθρώπων οὐδείς. ~ἀλλ᾽  ἐγὼ   διὰ παντὸς τοῦ βίου δημοσίᾳ
[38]   εἰ μὴ ἄρα ὅσον ἂν  ἐγὼ   δυναίμην ἐκτεῖσαι, τοσούτου βούλεσθέ μοι
[33]   Ἀθηναῖοι, πᾶσαν ὑμῖν τὴν ἀλήθειαν  ἐγὼ   εἶπον· ὅτι ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζομένοις
[33]   ὧν ἂν λέγω. καὶ τούτων  ἐγὼ   εἴτε τις χρηστὸς γίγνεται εἴτε
[37]   τοιοῦτον ἀλλὰ τοιόνδε μᾶλλον. πέπεισμαι  ἐγὼ   ἑκὼν εἶναι μηδένα ἀδικεῖν ἀνθρώπων,
[24]   τῶν ῥητόρων· ὥστε, ὅπερ ἀρχόμενος  ἐγὼ   ἔλεγον, θαυμάζοιμ᾽ ἂν εἰ οἷός
[22]   ὑμᾶς τἀληθῆ λέγειν μὴν  ἐγὼ   ἔπαθόν τι τοιοῦτον· οἱ μὲν
[42]   ἐὰν (ταῦτα ποιῆτε, δίκαια πεπονθὼς  ἐγὼ   ἔσομαι ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτός τε
[34]   δή, ἄνδρες· μὲν  ἐγὼ   ἔχοιμ᾽ ἂν ἀπολογεῖσθαι, σχεδόν ἐστι
[34]   ἀτιμάζων, ἀλλ᾽ εἰ μὲν θαρραλέως  ἐγὼ   ἔχω πρὸς θάνατον μή,
[34]   ὅδε ἀδελφός. καὶ ἄλλους πολλοὺς  ἐγὼ   ἔχω ὑμῖν εἰπεῖν, ὧν τινα
[20]   ἐστι Πάριος ἐνθάδε σοφὸς ὃν  ἐγὼ   ᾐσθόμην ἐπιδημοῦντα· ἔτυχον γὰρ προσελθὼν
[31]   δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ  ἐγὼ   ἰδίᾳ μὲν ταῦτα συμβουλεύω περιιὼν
[33]   ἔγνωσαν ὅτι νέοις οὖσιν αὐτοῖς  ἐγὼ   κακὸν πώποτέ τι συνεβούλευσα, νυνὶ
[39]   ὑμᾶς (οἱ ἐλέγχοντες, οὓς νῦν  ἐγὼ   κατεῖχον, ὑμεῖς δὲ οὐκ ᾐσθάνεσθε·
[18]   ἀξιώσατε οὖν καὶ ὑμεῖς, ὥσπερ  ἐγὼ   λέγω, διττούς μου τοὺς κατηγόρους
[17]   ῥήτωρ. οὗτοι μὲν οὖν, ὥσπερ  ἐγὼ   λέγω, τι οὐδὲν
[18]   ἑτέρους δὲ (τοὺς πάλαι οὓς  ἐγὼ   λέγω, καὶ οἰήθητε δεῖν πρὸς
[24]   καὶ ἱκανὸν τεκμήριον οὗ δὴ  ἐγὼ   λέγω, ὅτι σοι οὐδὲν μεμέληκεν;
[24]   οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν ἀποκρυψάμενος  ἐγὼ   λέγω οὐδ᾽ ὑποστειλάμενος. καίτοι οἶδα
[30]   με ἀποκτείνητε τοιοῦτον ὄντα οἷον  ἐγὼ   λέγω, οὐκ ἐμὲ μείζω βλάψετε
[18]   καὶ οὐδὲν ἀληθὲς λέγοντες, οὓς  ἐγὼ   μᾶλλον φοβοῦμαι τοὺς ἀμφὶ
[39]   θάττονος, τῆς κακίας. καὶ νῦν  ἐγὼ   μὲν ἄπειμι ὑφ᾽ ὑμῶν θανάτου
[39]   γὰρ θανάτου θεῖ. καὶ νῦν  ἐγὼ   μὲν ἅτε βραδὺς ὢν καὶ
[41]   ἄν τις δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν;  ἐγὼ   μὲν γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι
[23]   ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν” ταῦτ᾽ οὖν  ἐγὼ   μὲν ἔτι καὶ νῦν περιιὼν
[37]   μεγάλας διαβολὰς ἀπολύεσθαι. πεπεισμένος δὴ  ἐγὼ   μηδένα ἀδικεῖν πολλοῦ δέω ἐμαυτόν
[32]   χρόνῳ πᾶσιν ὑμῖν ἔδοξεν. τότ᾽  ἐγὼ   μόνος τῶν πρυτάνεων ἠναντιώθην ὑμῖν
[30]   ἀλλ᾽ ἀκούειν· καὶ γάρ, ὡς  ἐγὼ   οἶμαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες. μέλλω γὰρ
[41]   πάθη πρὸς τὰ ἐκείνων ὡς  ἐγὼ   οἶμαι, οὐκ ἂν ἀηδὲς εἴη
[28]   θεὸς οὖσα, οὑτωσί πως, ὡς  ἐγὼ   οἶμαι· παῖ, εἰ τιμωρήσεις
[30]   θεός, εὖ ἴστε, καὶ  ἐγὼ   οἴομαι οὐδέν πω ὑμῖν μεῖζον
[33]   πάρεισιν αὐτῶν πολλοὶ ἐνταυθοῖ οὓς  ἐγὼ   ὁρῶ, πρῶτον μὲν Κρίτων οὑτοσί,
[32]   πλείστους ἀναπλῆσαι αἰτιῶν. τότε μέντοι  ἐγὼ   (οὐ λόγῳ ἀλλ᾽ ἔργῳ αὖ
[19]   ἄλλην πολλὴν φλυαρίαν φλυαροῦντα, ὧν  ἐγὼ   οὐδὲν οὔτε μέγα οὔτε μικρὸν
[28]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς μὲν  ἐγὼ   οὐκ ἀδικῶ κατὰ τὴν Μελήτου
[22]   οὐκ ἐψεύσθην, ἀλλ᾽ ἠπίσταντο  ἐγὼ   οὐκ ἠπιστάμην καί μου ταύτῃ
[28]   ἄλλο μηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ.  ἐγὼ   οὖν δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος,
[19]   γ᾽ εἴ τινος ἀκηκόατε ὡς  ἐγὼ   παιδεύειν ἐπιχειρῶ ἀνθρώπους καὶ χρήματα
[31]   ἴστε, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, εἰ  ἐγὼ   πάλαι ἐπεχείρησα πράττειν τὰ πολιτικὰ
[34]   δὲ τότε ἐπελάθετο, νῦν παρασχέσθω  ἐγὼ   παραχωρῶ καὶ λεγέτω εἴ τι
[31]   ᾔτησα. ἱκανὸν γάρ, οἶμαι,  ἐγὼ   παρέχομαι τὸν μάρτυρα ὡς ἀληθῆ
[30]   ὑπηρεσίαν. οὐδὲν γὰρ ἄλλο πράττων  ἐγὼ   περιέρχομαι πείθων ὑμῶν καὶ
[35]   ἔσονται, αἰσχρὸν ἂν εἴη· οἵουσπερ  ἐγὼ   πολλάκις ἑώρακά τινας ὅταν κρίνωνται,
[17]   ἕνεκα. ἔχει γὰρ οὑτωσί. νῦν  ἐγὼ   πρῶτον ἐπὶ δικαστήριον ἀναβέβηκα, ἔτη
[21]   τις τῶν πολιτικῶν πρὸς ὃν  ἐγὼ   σκοπῶν τοιοῦτόν τι ἔπαθον,
[27]   εἰ μὴ σὺ βούλει ἀποκρίνεσθαι,  ἐγὼ   σοὶ λέγω καὶ τοῖς ἄλλοις
[21]   ὅτι τούτου μὲν τοῦ ἀνθρώπου  ἐγὼ   σοφώτερός εἰμι· κινδυνεύει μὲν γὰρ
[20]   Σώκρατες, Πάριος, πέντε μνῶν” καὶ  ἐγὼ   τὸν Εὔηνον ἐμακάρισα εἰ ὡς
[31]   ἐπιπέμψειεν κηδόμενος ὑμῶν. ὅτι δ᾽  ἐγὼ   τυγχάνω ὢν τοιοῦτος οἷος ὑπὸ
[41]   ἄνδρες, ταὐτὰ ταῦτα λυποῦντες ἅπερ  ἐγὼ   ὑμᾶς ἐλύπουν, ἐὰν ὑμῖν δοκῶσιν
[29]   ἀφίοιτε, εἴποιμ᾽ ἂν ὑμῖν ὅτι  ἐγὼ   ὑμᾶς, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀσπάζομαι
[40]   τί οὖν αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω;  ἐγὼ   ὑμῖν ἐρῶ· κινδυνεύει γάρ μοι
[41]   μηδὲν ὄντες, ὀνειδίζετε αὐτοῖς ὥσπερ  ἐγὼ   ὑμῖν, ὅτι οὐκ ἐπιμελοῦνται ὧν
[24]   ἂν εἰ οἷός τ᾽ εἴην  ἐγὼ   ὑμῶν ταύτην τὴν διαβολὴν ἐξελέσθαι
[30]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω  ἐγὼ   ὑπὲρ ἐμαυτοῦ ἀπολογεῖσθαι, ὥς τις
[19]   τοιούτων σοφός ἐστιν μή πως  ἐγὼ   ὑπὸ Μελήτου τοσαύτας δίκας φεύγοιμι
[28]   τοῦ δὲ θεοῦ τάττοντος, ὡς  ἐγὼ   ᾠήθην τε καὶ ὑπέλαβον, φιλοσοφοῦντά
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005