Alphabétiquement     [«   »]
ὀδυρομένου 1
Ὀδυσσέα 1
ὅθεν 1
οἱ 70
οἵ 1
οἳ 3
οἷ 4
Fréquences     [«    »]
67 οὐ
68 οὖν
64 ὡς
70 οἱ
71 ἄνδρες
71 εἶναι
72 εἰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

οἱ


Page
[22]   ὅπερ καὶ οἱ ποιηταὶ καὶ  οἱ   ἀγαθοὶ δημιουργοί διὰ τὸ τὴν
[33]   πατήρ, ἄλλοι τοίνυν οὗτοι ὧν  οἱ   ἀδελφοὶ ἐν ταύτῃ τῇ διατριβῇ
[26]   ἄρα νομίζω θεοὺς εἶναι, ὥσπερ  οἱ   ἄλλοι ἄνθρωποι; μὰ Δί᾽
[20]   χρήματα σοφισταῖς πλείω σύμπαντες  οἱ   ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου· τοῦτον
[33]   ἀκοῦσαι ἰδίᾳ ὅτι μὴ καὶ  οἱ   ἄλλοι πάντες, εὖ ἴστε ὅτι
[39]   γεγονότος τουτουῒ πράγματος, ἐν  οἱ   ἄρχοντες ἀσχολίαν ἄγουσι καὶ οὔπω
[28]   (Ἀθηναῖοι, εἰ ὅτε μέν με  οἱ   ἄρχοντες ἔταττον, οὓς ὑμεῖς εἵλεσθε
[25]   τί δέ, οἱ βουλευταί; καὶ  οἱ   βουλευταί. ἀλλ᾽ ἄρα, Μέλητε,
[25]   οὔ; ~καὶ οὗτοι. τί δέ,  οἱ   βουλευταί; καὶ οἱ βουλευταί. ἀλλ᾽
[38]   εἶναι, εἰ καὶ μή εἰμι,  οἱ   βουλόμενοι ὑμῖν ὀνειδίζειν εἰ γοῦν
[18]   οἱ δεινοί εἰσίν μου κατήγοροι·  οἱ   γὰρ ἀκούοντες ἡγοῦνται τοὺς ταῦτα
[25]   τοὺς ἀεὶ ἐγγυτάτω αὑτῶν ὄντας,  οἱ   δ᾽ ἀγαθοὶ ἀγαθόν τι; πάνυ
[25]   εἷς μὲν μόνος αὐτοὺς διαφθείρει,  οἱ   δ᾽ ἄλλοι (ὠφελοῦσιν. ἀλλὰ γάρ,
[39]   πρεσβύτης ὑπὸ τοῦ βραδυτέρου ἑάλων,  οἱ   δ᾽ ἐμοὶ κατήγοροι ἅτε δεινοὶ
[24]   ἅπαντες, οἱ μὲν αὐτῶν,  οἱ   δ᾽ οὔ; ἅπαντες. εὖ γε
[27]   δαίμονας ἡγοῦμαι· εἰ δ᾽ αὖ  οἱ   δαίμονες θεῶν παῖδές εἰσιν νόθοι
[27]   εἰ μὲν θεοί τινές εἰσιν  οἱ   δαίμονες, τοῦτ᾽ ἂν εἴη
[25]   ἀεὶ τοὺς μάλιστα πλησίον (ἑαυτῶν,  οἱ   δὲ ἀγαθοὶ ἀγαθόν, ἐγὼ δὲ
[34]   τάχ᾽ ἂν λόγον ἔχοιεν βοηθοῦντες·  οἱ   δὲ ἀδιάφθαρτοι, πρεσβύτεροι ἤδη ἄνδρες,
[24]   τῶν ὠφελούντων. τί δὲ δή;  οἱ   δὲ ἀκροαταὶ βελτίους ποιοῦσιν (ἢ
[18]   καὶ διαβολῇ χρώμενοι ὑμᾶς ἀνέπειθον  οἱ   δὲ καὶ αὐτοὶ πεπεισμένοι ἄλλους
[25]   πάνυ ὀλίγοι, οἱ ἱππικοί,  οἱ   δὲ πολλοὶ ἐάνπερ συνῶσι καὶ
[18]   οἱ> ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες,  οἱ   δεινοί εἰσίν μου κατήγοροι· οἱ
[19]   εἶεν· τί δὴ λέγοντες διέβαλλον  οἱ   διαβάλλοντες; ὥσπερ οὖν κατηγόρων τὴν
[35]   καὶ τῶν ξένων (ὑπολαβεῖν ὅτι  οἱ   διαφέροντες Ἀθηναίων εἰς ἀρετήν, οὓς
[34]   καὶ (Ἄνυτος. αὐτοὶ μὲν γὰρ  οἱ   διεφθαρμένοι τάχ᾽ ἂν λόγον ἔχοιεν
[24]   τοὺς νόμους; οὗτοι, Σώκρατες,  οἱ   δικασταί. πῶς λέγεις, Μέλητε;
[35]   πολλῶν ἀνθρώπων. εἰ οὖν ὑμῶν  οἱ   δοκοῦντες διαφέρειν εἴτε σοφίᾳ εἴτε
[41]   οὐ δήπου τούτου γε ἕνεκα  οἱ   ἐκεῖ ἀποκτείνουσι· τά τε γὰρ
[41]   τε γὰρ ἄλλα εὐδαιμονέστεροί εἰσιν  οἱ   ἐκεῖ τῶν ἐνθάδε, καὶ ἤδη
[25]   μὴ οἱ ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ,  οἱ   ἐκκλησιασταί, διαφθείρουσι τοὺς νεωτέρους;
[39]   ἐγώ φημι. πλείους ἔσονται ὑμᾶς  (οἱ   ἐλέγχοντες, οὓς νῦν ἐγὼ κατεῖχον,
[25]   ἀλλ᾽ ἄρα, Μέλητε, μὴ  οἱ   ἐν τῇ ἐκκλησίᾳ, οἱ ἐκκλησιασταί,
[22]   φύσει τινὶ καὶ ἐνθουσιάζοντες ὥσπερ  οἱ   θεομάντεις καὶ οἱ χρησμῳδοί· καὶ
[25]   ὢν ποιεῖν πάνυ ὀλίγοι,  οἱ   ἱππικοί, οἱ δὲ πολλοὶ ἐάνπερ
[18]   θεοὺς νομίζειν. ἔπειτά εἰσιν οὗτοι  οἱ   κατήγοροι πολλοὶ καὶ πολὺν χρόνον
[31]   ὁρᾶτε δὴ καὶ αὐτοὶ ὅτι  οἱ   κατήγοροι τἆλλα πάντα ἀναισχύντως οὕτω
[24]   ποιοῦσιν; μάλιστα. πότερον ἅπαντες,  οἱ   μὲν αὐτῶν, οἱ δ᾽ οὔ;
[25]   ἵππους οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν;  οἱ   μὲν (βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες
[25]   ὥστε σὺ μὲν ἔγνωκας ὅτι  οἱ   μὲν κακοὶ κακόν τι ἐργάζονται
[22]   μὴν ἐγὼ ἔπαθόν τι τοιοῦτον·  οἱ   μὲν μάλιστα εὐδοκιμοῦντες ἔδοξάν μοι
[25]   γάρ τοι χαλεπὸν ἐρωτῶ. οὐχ  οἱ   μὲν πονηροὶ κακόν τι ἐργάζονται
[32]   ἐπειδὴ ἐκ τῆς θόλου ἐξήλθομεν,  οἱ   μὲν τέτταρες ᾤχοντο εἰς Σαλαμῖνα
[23]   θεοῦ λατρείαν. πρὸς δὲ τούτοις  οἱ   νέοι μοι ἐπακολουθοῦντες οἷς μάλιστα
[26]   τῶν λόγων; καὶ δὴ καὶ  οἱ   νέοι ταῦτα παρ᾽ ἐμοῦ μανθάνουσιν,
[37]   ἂν ἔλθω, λέγοντος ἐμοῦ ἀκροάσονται  οἱ   νέοι ὥσπερ ἐνθάδε· κἂν μὲν
[24]   πλείστου ποιῇ ὅπως ὡς βέλτιστοι  οἱ   νεώτεροι ἔσονται; Ἔγωγε. Ἴθι δή
[24]   ὠγαθέ, τίς αὐτοὺς ἀμείνους ποιεῖ;  οἱ   νόμοι. (ἀλλ᾽ οὐ τοῦτο ἐρωτῶ,
[31]   ἴσως τάχ᾽ ἂν ἀχθόμενοι, ὥσπερ  οἱ   νυστάζοντες ἐγειρόμενοι, κρούσαντες ἄν με,
[33]   ἐμοῦ τι κακὸν ἐπεπόνθεσαν αὐτῶν  οἱ   οἰκεῖοι, νῦν μεμνῆσθαι καὶ τιμωρεῖσθαι.
[22]   γὰρ εἰπεῖν ὀλίγου αὐτῶν ἅπαντες  οἱ   παρόντες ἂν βέλτιον ἔλεγον περὶ
[23]   εἶναι· οἴονται γάρ με ἑκάστοτε  οἱ   παρόντες ταῦτα αὐτὸν εἶναι σοφὸν
[22]   ἔδοξαν ἔχειν ἁμάρτημα ὅπερ καὶ  οἱ   ποιηταὶ καὶ οἱ ἀγαθοὶ δημιουργοί
[22]   τί μοι ἐφάνησαν πάθος καὶ  οἱ   ποιηταὶ πεπονθότες, καὶ ἅμα ᾐσθόμην
[20]   μή τι ἔπραττες ἀλλοῖον  οἱ   πολλοί. λέγε οὖν ἡμῖν τί
[19]   καὶ τἆλλα περὶ ἐμοῦ  οἱ   πολλοὶ λέγουσιν. ἀλλὰ γὰρ οὔτε
[36]   ἡσυχίαν ἦγον, ἀλλ᾽ ἀμελήσας ὧνπερ  οἱ   πολλοί, χρηματισμοῦ τε καὶ οἰκονομίας
[24]   εὑρήσετε. περὶ μὲν οὖν ὧν  οἱ   πρῶτοί μου κατήγοροι κατηγόρουν αὕτη
[18]   (ποιῶν. οὗτοι, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,  οἱ>   ταύτην τὴν φήμην κατασκεδάσαντες, οἱ
[40]   ὡς ἄρα ἐκεῖ εἰσι πάντες  οἱ   τεθνεῶτες, τί μεῖζον ἀγαθὸν τούτου
[19]   ἀκηκόατε διαλεγομένου πολλοὶ δὲ ὑμῶν  οἱ   τοιοῦτοί εἰσιν φράζετε οὖν ἀλλήλοις
[37]   πρεσβυτέρους· (ἐὰν δὲ μὴ ἀπελαύνω,  οἱ   τούτων πατέρες δὲ καὶ οἰκεῖοι
[34]   δὲ ἀδιάφθαρτοι, πρεσβύτεροι ἤδη ἄνδρες,  οἱ   τούτων προσήκοντες, τίνα ἄλλον ἔχουσι
[17]   Ἀθηναῖοι, κεκαλλιεπημένους γε λόγους, ὥσπερ  οἱ   τούτων, (ῥήμασί τε καὶ ὀνόμασιν
[32]   πόλεως· ἐπειδὴ δὲ ὀλιγαρχία ἐγένετο,  οἱ   τριάκοντα αὖ μεταπεμψάμενοί με πέμπτον
[23]   ἐπακολουθοῦντες οἷς μάλιστα σχολή ἐστιν,  οἱ   τῶν πλουσιωτάτων αὐτόματοι, χαίρουσιν ἀκούοντες
[42]   ὑφ᾽ ὑμῶν αὐτός τε καὶ  οἱ   ὑεῖς. ἀλλὰ γὰρ ἤδη ὥρα
[29]   εἰ διαφευξοίμην ἤδη (ἂν) ὑμῶν  οἱ   ὑεῖς ἐπιτηδεύοντες Σωκράτης διδάσκει
[23]   ὀλίγα οὐδέν. ἐντεῦθεν οὖν  οἱ   ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξεταζόμενοι ἐμοὶ ὀργίζονται,
[22]   ἐνθουσιάζοντες ὥσπερ οἱ θεομάντεις καὶ  οἱ   χρησμῳδοί· καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005