Alphabétiquement     [«   »]
τοιαύτη 1
τοιαύτην 2
τοιαύτης 1
τοίνυν 2
τοιόνδε 1
τοιοῦτοί 1
τοιοῦτοι 1
Fréquences     [«    »]
2 τινος
2 τό
2 τοιαύτην
2 τοίνυν
2 τόπον
2 τότ
2 τοῦδε
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τοίνυν


Page
[33]   Κηφισιεὺς οὑτοσί, Ἐπιγένους πατήρ, ἄλλοι  τοίνυν   οὗτοι ὧν οἱ ἀδελφοὶ ἐν
[26]   σφόδρα ταῦτα λέγω. πρὸς αὐτῶν  τοίνυν,   Μέλητε, τούτων τῶν θεῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005