Alphabétiquement     [«   »]
τηλικόσδε 1
τηλικούτου 1
τηλικῷδε 1
τὴν 47
τῆς 25
τί 28
τι 41
Fréquences     [«    »]
46 Ἀθηναῖοι
47 ταῦτα
47 τε
47 τὴν
49 ἀλλ
49 τοῦ
49 ὑμῖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

τὴν


Page
[33]   εἴτε μή, οὐκ ἂν δικαίως  τὴν   αἰτίαν ὑπέχοιμι, ὧν μήτε ὑπεσχόμην
[33]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πᾶσαν ὑμῖν  τὴν   ἀλήθειαν ἐγὼ εἶπον· ὅτι ἀκούοντες
[20]   εὖ μέντοι ἴστε, πᾶσαν ὑμῖν  τὴν   ἀλήθειαν ἐρῶ. ἐγὼ γάρ,
[17]   ὑμεῖς δέ μου ἀκούσεσθε πᾶσαν  τὴν   ἀλήθειαν οὐ μέντοι μὰ Δία,
[22]   τὴν ἐκείνων σοφίαν μήτε ἀμαθὴς  τὴν   ἀμαθίαν, ἀμφότερα ἐκεῖνοι
[19]   οἱ διαβάλλοντες; ὥσπερ οὖν κατηγόρων  τὴν   ἀντωμοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι αὐτῶν· Σωκράτης
[36]   Ἀθηναῖοι, εἰ δεῖ γε κατὰ  τὴν   ἀξίαν τῇ ἀληθείᾳ τιμᾶσθαι· καὶ
[29]   Ἀνύτῳ ἀπιστήσαντες, ὃς ἔφη  τὴν   ἀρχὴν οὐ δεῖν ἐμὲ δεῦρο
[26]   δῆλον δὴ ὅτι κατὰ  τὴν   γραφὴν ἣν ἐγράψω θεοὺς διδάσκοντα
[19]   καὶ πιστεύων Μέλητός με ἐγράψατο  τὴν   γραφὴν ταύτην. εἶεν· τί δὴ
[27]   ταῦτα οὐχὶ ἀποπειρώμενος ἡμῶν ἐγράψω  τὴν   γραφὴν ταύτην ἀπορῶν ὅτι
[26]   ὑβριστὴς καὶ ἀκόλαστος, καὶ ἀτεχνῶς  τὴν   γραφὴν ταύτην ὕβρει τινὶ καὶ
[26]   μὲν ἥλιον λίθον φησὶν εἶναι,  τὴν   δὲ σελήνην γῆν. Ἀναξαγόρου οἴει
[20]   πεποίηκεν τό τε ὄνομα καὶ  τὴν   διαβολήν. ἀκούετε δή. καὶ ἴσως
[24]   τ᾽ εἴην ἐγὼ ὑμῶν ταύτην  τὴν   διαβολὴν ἐξελέσθαι ἐν οὕτως ὀλίγῳ
[19]   Ἀθηναῖοι, ~καὶ ἐπιχειρητέον (ὑμῶν ἐξελέσθαι  τὴν   διαβολὴν ἣν ὑμεῖς ἐν πολλῷ
[38]   ποιεῖν καὶ λέγειν ὥστε ἀποφυγεῖν  τὴν   δίκην. πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ᾽
[22]   ἔχειν, μήτε τι σοφὸς ὢν  τὴν   ἐκείνων σοφίαν μήτε ἀμαθὴς τὴν
[22]   φρονίμως ἔχειν. δεῖ δὴ ὑμῖν  τὴν   ἐμὴν πλάνην ἐπιδεῖξαι ὥσπερ πόνους
[30]   γενέσθαι ἐν τῇ πόλει  τὴν   ἐμὴν τῷ θεῷ ὑπηρεσίαν. οὐδὲν
[38]   τοῦτο ἐγένετο· ὁρᾶτε γὰρ δὴ  τὴν   ἡλικίαν ὅτι πόρρω ἤδη ἐστὶ
[31]   ὀνειδίζων ἕνα ἕκαστον ~(οὐδὲν παύομαι  τὴν   ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων. τοιοῦτος
[24]   οὔ; ἅπαντες. εὖ γε νὴ  τὴν   Ἥραν λέγεις καὶ πολλὴν ἀφθονίαν
[32]   μεταπεμψάμενοί με πέμπτον αὐτὸν εἰς  τὴν   θόλον προσέταξαν ἀγαγεῖν ἐκ Σαλαμῖνος
[36]   τὸ ἰδίᾳ ἕκαστον ἰὼν εὐεργετεῖν  τὴν   μεγίστην εὐεργεσίαν, ὡς ἐγώ φημι,
[28]   μὲν ἐγὼ οὐκ ἀδικῶ κατὰ  τὴν   Μελήτου γραφήν, οὐ πολλῆς μοι
[40]   εἴ τινα ἐκλεξάμενον δέοι ταύτην  τὴν   νύκτα ἐν οὕτω κατέδαρθεν
[31]   τὸν μάρτυρα ὡς ἀληθῆ λέγω,  τὴν   πενίαν. ἴσως ἂν οὖν δόξειεν
[22]   καὶ ἅμα ᾐσθόμην αὐτῶν διὰ  τὴν   ποίησιν οἰομένων καὶ τἆλλα σοφωτάτων
[38]   καὶ αἰτίαν ὑπὸ τῶν βουλομένων  τὴν   πόλιν λοιδορεῖν ὡς Σωκράτη ἀπεκτόνατε,
[35]   ταῦτα δράματα εἰσάγοντος καὶ καταγέλαστον  τὴν   πόλιν ποιοῦντος τοῦ ἡσυχίαν
[41]   ἐξετάσαι τὸν ἐπὶ Τροίαν ἀγαγόντα  (τὴν   πολλὴν στρατιὰν Ὀδυσσέα
[40]   νῦν δὲ οὐδαμοῦ περὶ ταύτην  τὴν   πρᾶξιν οὔτ᾽ ἐν ἔργῳ οὐδενὶ
[20]   αὐτὼ καλώ τε κἀγαθὼ ποιήσειν  τὴν   προσήκουσαν ἀρετήν, ἦν δ᾽ ἂν
[25]   τῶν νέων, καὶ σαφῶς ἀποφαίνεις  τὴν   σαυτοῦ ἀμέλειαν, ὅτι οὐδέν σοι
[22]   αὐτῶν αὕτη πλημμέλεια ἐκείνην  τὴν   σοφίαν (ἀποκρύπτειν· ὥστε με ἐμαυτὸν
[29]   (ἣ ἄλλ᾽ ὁτιοῦν πρᾶγμα λίποιμι  τὴν   τάξιν. δεινόν τἂν εἴη, καὶ
[20]   εἰ ὡς ἀληθῶς (ἔχοι ταύτην  τὴν   τέχνην καὶ οὕτως ἐμμελῶς διδάσκει.
[22]   οἱ ἀγαθοὶ δημιουργοί διὰ τὸ  τὴν   τέχνην καλῶς ἐξεργάζεσθαι ἕκαστος ἠξίου
[19]   καὶ οὐχ ὡς ἀτιμάζων λέγω  τὴν   τοιαύτην ἐπιστήμην, εἴ τις περὶ
[30]   ὑμῶν, μή τι ἐξαμάρτητε περὶ  τὴν   τοῦ (θεοῦ δόσιν ὑμῖν ἐμοῦ
[23]   ἐν (πενίᾳ μυρίᾳ εἰμὶ διὰ  τὴν   τοῦ θεοῦ λατρείαν. πρὸς δὲ
[24]   τούτων ὄντων κατηγόρων, λάβωμεν αὖ  τὴν   τούτων ἀντωμοσίαν. ἔχει δέ πως
[20]   οἶμαι γάρ σε ἐσκέφθαι διὰ  τὴν   τῶν ὑέων κτῆσιν. ἔστιν τις”
[18]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, οἱ> ταύτην  τὴν   φήμην κατασκεδάσαντες, οἱ δεινοί εἰσίν
[21]   πλήθει ἑταῖρός τε καὶ συνέφυγε  τὴν   φυγὴν ταύτην καὶ μεθ᾽ ὑμῶν
[34]   τούτοις θεῖτο ἂν μετ᾽ (ὀργῆς  τὴν   ψῆφον. εἰ δή τις ὑμῶν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005