Alphabétiquement     [«   »]
οὐκ 55
οὐκοῦν 2
οὔκουν 1
οὖν 68
οὔποτε 1
οὔπω 1
οὐράνια 1
Fréquences     [«    »]
62 μοι
67 οὐ
64 ὡς
68 οὖν
70 οἱ
71 ἄνδρες
71 εἶναι
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

οὖν


Page
[40]   ἐν λόγῳ ἠναντίωταί μοι. τί  οὖν   αἴτιον εἶναι ὑπολαμβάνω; ἐγὼ ὑμῖν
[34]   καὶ τοῦτο τοὔνομα ἔχοντα, εἴτ᾽  οὖν   ἀληθὲς εἴτ᾽ οὖν ψεῦδος, ~ἀλλ᾽
[19]   ὑμῶν οἱ τοιοῦτοί εἰσιν φράζετε  οὖν   ἀλλήλοις εἰ πώποτε μικρὸν
[31]   ἡμέραν ὅλην πανταχοῦ προσκαθίζων. τοιοῦτος  οὖν   ἄλλος οὐ ῥᾳδίως ὑμῖν γενήσεται,
[17]   ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως. ὥσπερ  οὖν   ἄν, εἰ τῷ ὄντι ξένος
[32]   ὑμῖν ἔσονται πολλοὶ μάρτυρες. ἆρ᾽  οὖν   ἄν με οἴεσθε τοσάδε ἔτη
[37]   δεῖ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι. καλὸς  οὖν   ἄν μοι βίος εἴη
[37]   οἰκεῖοι δι᾽ αὐτοὺς τούτους. ἴσως  οὖν   ἄν τις εἴποι· σιγῶν δὲ
[19]   οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. βουλοίμην μὲν  οὖν   ἂν τοῦτο οὕτως γενέσθαι, εἴ
[20]   ἄλλοι, Καλλίᾳ τῷ Ἱππονίκου· τοῦτον  οὖν   ἀνηρόμην ἐστὸν γὰρ αὐτῷ δύο
[35]   γὰρ ἂν ἡμῶν εὐσεβοῖεν. μὴ  οὖν   ἀξιοῦτέ με, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[21]   τῶν παρόντων· πρὸς ἐμαυτὸν δ᾽  οὖν   ἀπιὼν ἐλογιζόμην ὅτι τούτου μὲν
[30]   οἶμαι, ὀνήσεσθε ἀκούοντες. μέλλω γὰρ  οὖν   ἄττα ὑμῖν ἐρεῖν καὶ ἄλλα
[22]   περὶ ὧν αὐτοὶ ἐπεποιήκεσαν. ἔγνων  οὖν   αὖ καὶ περὶ τῶν ποιητῶν
[22]   ἐμαυτὸν ἀμαθέστερον ἐκείνων ὄντα. ἀναλαμβάνων  οὖν   αὐτῶν τὰ ποιήματα μοι
[27]   οὖν καινὰ εἴτε παλαιά, ἀλλ᾽  οὖν   δαιμόνιά γε νομίζω κατὰ τὸν
[35]   ἀληθὲς εἴτ᾽ οὖν ψεῦδος, ~ἀλλ᾽  οὖν   δεδογμένον (γέ ἐστί τῳ Σωκράτη
[36]   δεῖται, ἐγὼ δὲ δέομαι. εἰ  οὖν   δεῖ με κατὰ τὸ δίκαιον
[28]   μηδὲν πρὸ τοῦ αἰσχροῦ. ἐγὼ  οὖν   δεινὰ ἂν εἴην εἰργασμένος,
[18]   δὲ τἀληθῆ λέγειν. πρῶτον μὲν  οὖν   δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι, ἄνδρες
[34]   μή, ἄλλος λόγος, πρὸς δ᾽  οὖν   δόξαν καὶ ἐμοὶ καὶ ὑμῖν
[31]   λέγω, τὴν πενίαν. ἴσως ἂν  οὖν   δόξειεν ἄτοπον εἶναι, ὅτι δὴ
[23]   τῇ ἀληθείᾳ πρὸς σοφίαν” ταῦτ᾽  οὖν   ἐγὼ μὲν ἔτι καὶ νῦν
[36]   τὸν (αὐτὸν τρόπον ἐπιμελεῖσθαι τί  οὖν   εἰμι ἄξιος παθεῖν τοιοῦτος ὤν;
[28]   ἐν ἐμοὶ στῇ. ἴσως ἂν  οὖν   εἴποι τις· εἶτ᾽ οὐκ αἰσχύνῃ,
[22]   ἐκεῖνοι ἔχουσιν ἔχειν. ἀπεκρινάμην  οὖν   ἐμαυτῷ καὶ τῷ χρησμῷ ὅτι
[19]   νόμῳ πειστέον καὶ ἀπολογητέον. ἀναλάβωμεν  οὖν   ἐξ ἀρχῆς τίς κατηγορία
[22]   ᾧπερ καὶ τῶν πολιτικῶν. τελευτῶν  οὖν   ἐπὶ τοὺς χειροτέχνας ᾖα· ἐμαυτῷ
[34]   μὲν γὰρ ἔγωγε, εἰ δ᾽  οὖν   ἐπιεικῆ ἄν μοι δοκῶ πρὸς
[21]   τις ἐμοῦ εἴη σοφώτερος. ἀνεῖλεν  οὖν   Πυθία μηδένα σοφώτερον εἶναι.
[21]   ἄλλοις πολλοῖς ἀπηχθόμην. μετὰ ταῦτ᾽  οὖν   ἤδη ἐφεξῆς ᾖα, αἰσθανόμενος μὲν
[20]   ἀλλοῖον οἱ πολλοί. λέγε  οὖν   ἡμῖν τί (ἐστιν, ἵνα μὴ
[17]   κατηγόρων, οὐκ οἶδα· ἐγὼ δ᾽  οὖν   καὶ αὐτὸς ὑπ᾽ αὐτῶν ὀλίγου
[22]   ἀνθρώπων οὐκ ἦσαν. ἀπῇα  οὖν   καὶ ἐντεῦθεν τῷ αὐτῷ οἰόμενος
[18]   καὶ ἐλέγχειν μηδενὸς ἀποκρινομένου. ἀξιώσατε  οὖν   καὶ ὑμεῖς, ὥσπερ ἐγὼ λέγω,
[27]   καὶ νομίζειν καὶ διδάσκειν, εἴτ᾽  οὖν   καινὰ εἴτε παλαιά, ἀλλ᾽ οὖν
[19]   λέγοντες διέβαλλον οἱ διαβάλλοντες; ὥσπερ  οὖν   κατηγόρων τὴν ἀντωμοσίαν δεῖ ἀναγνῶναι
[29]   ἔτι τοῦτο πράττων, ἀποθανῇ” εἰ  οὖν   με, ὅπερ εἶπον, ἐπὶ τούτοις
[36]   μέρος τῶν ψήφων. τιμᾶται δ᾽  οὖν   μοι ἀνὴρ θανάτου. εἶεν·
[17]   ἀναβέβηκα, ἔτη γεγονὼς ἑβδομήκοντα· ἀτεχνῶς  οὖν   ξένως ἔχω τῆς ἐνθάδε λέξεως.
[23]   δὲ ὀλίγα οὐδέν. ἐντεῦθεν  οὖν   οἱ ὑπ᾽ αὐτῶν ἐξεταζόμενοι ἐμοὶ
[23]   εἰδέναι, εἰδότες δὲ οὐδέν. ἅτε  οὖν   οἶμαι φιλότιμοι (ὄντες καὶ σφοδροὶ
[25]   ἀγαθόν τι; πάνυ γε. (ἔστιν  οὖν   ὅστις βούλεται ὑπὸ τῶν συνόντων
[34]   δεήσομαι ὑμῶν ἀποψηφίσασθαι” τί δὴ  οὖν   οὐδὲν τούτων ποιήσω; οὐκ αὐθαδιζόμενος,
[21]   οὐκ εἰδώς, ἐγὼ δέ, ὥσπερ  οὖν   οὐκ οἶδα, οὐδὲ οἴομαι· ἔοικα
[21]   σύνοιδα ἐμαυτῷ σοφὸς ὤν· τί  οὖν   ποτε λέγει φάσκων ἐμὲ σοφώτατον
[36]   ὅτι ἂν πρέποι ἐμοί. τί  οὖν   πρέπει ἀνδρὶ πένητι εὐεργέτῃ δεομένῳ
[21]   θεοῦ περὶ πλείστου ποιεῖσθαι ἰτέον  οὖν,   σκοποῦντι τὸν χρησμὸν τί λέγει,
[26]   ὅτι διδάσκων διαφθείρω; πάνυ μὲν  οὖν   σφόδρα ταῦτα λέγω. πρὸς αὐτῶν
[30]   ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ’ εἰ μὲν  οὖν   ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺς νέους,
[36]   δῆλον ὅτι τῆς ἀξίας; τί  οὖν;   τί ἄξιός εἰμι παθεῖν
[38]   ὑμῖν που μνᾶν ἀργυρίου· τοσούτου  οὖν   τιμῶμαι. Πλάτων δὲ ὅδε,
[34]   τὸν ἔσχατον κίνδυνον. τάχ᾽ ἂν  οὖν   τις ταῦτα ἐννοήσας αὐθαδέστερον ἂν
[20]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι. ὑπολάβοι ἂν  οὖν   τις ὑμῶν ἴσως· ἀλλ᾽
[40]   ἄλλας ἡμέρας καὶ νύκτας εἰ  οὖν   τοιοῦτον θάνατός ἐστιν, κέρδος
[38]   τιμήσασθαι, αὐτοὶ δ᾽ ἐγγυᾶσθαι· τιμῶμαι  οὖν   τοσούτου, ἐγγυηταὶ δὲ ὑμῖν ἔσονται
[21]   σὺ δ᾽ ἐμὲ ἔφησθα” διασκοπῶν  οὖν   τοῦτον ὀνόματι γὰρ οὐδὲν δέομαι
[21]   σοφός, εἴη δ᾽ οὔ. (ἐντεῦθεν  οὖν   τούτῳ τε ἀπηχθόμην καὶ πολλοῖς
[29]   καὶ αἰσχρόν ἐστιν οἶδα. πρὸ  οὖν   τῶν κακῶν ὧν οἶδα ὅτι
[22]   καὶ μανθάνοιμι παρ᾽ αὐτῶν. αἰσχύνομαι  οὖν   ὑμῖν εἰπεῖν, ἄνδρες, τἀληθῆ·
[37]   (τιμῶμαι, ἐν πρυτανείῳ σιτήσεως. ἴσως  οὖν   ὑμῖν καὶ ταυτὶ λέγων παραπλησίως
[39]   ἔσται ὡς βέλτιστος. ταῦτα μὲν  οὖν   ὑμῖν τοῖς καταψηφισαμένοις μαντευσάμενος ἀπαλλάττομαι.
[35]   διαφέρειν τῶν πολλῶν ἀνθρώπων. εἰ  οὖν   ὑμῶν οἱ δοκοῦντες διαφέρειν εἴτε
[34]   ἔχοντα, εἴτ᾽ οὖν ἀληθὲς εἴτ᾽  οὖν   ψεῦδος, ~ἀλλ᾽ οὖν δεδογμένον (γέ
[30]   ἄνδρα ἀδίκως ἐπιχειρεῖν ἀποκτεινύναι. νῦν  οὖν,   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πολλοῦ δέω
[24]   ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε. περὶ μὲν  οὖν   ὧν οἱ πρῶτοί μου κατήγοροι
[36]   ψήφων, ἀπεπεφεύγη ἄν. Μέλητον μὲν  οὖν,   ὡς ἐμοὶ δοκῶ, καὶ νῦν
[17]   τούτους εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι μὲν  οὖν,   ὥσπερ ἐγὼ λέγω, τι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005