Alphabétiquement     [«   »]
μεμνῆσθαι 1
μέμνησθέ 1
μέμφεσθαι 1
μὲν 97
μέν 9
μένοντα 1
μεντἄν 1
Fréquences     [«    »]
87 ἂν
84
83 ὅτι
97 μὲν
102 γὰρ
105
126 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Platon, Apologie de Socrate

μὲν


Page
[29]   ταῦτα εἴποιτε· Σώκρατες, νῦν  μὲν   Ἀνύτῳ οὐ πεισόμεθα ἀλλ᾽ ἀφίεμέν
[39]   νῦν γὰρ τοῦτο εἴργασθε οἰόμενοι  μὲν   ἀπαλλάξεσθαι τοῦ διδόναι ἔλεγχον τοῦ
[39]   τῆς κακίας. καὶ νῦν ἐγὼ  μὲν   ἄπειμι ὑφ᾽ ὑμῶν θανάτου δίκην
[23]   ἐξετάσεως, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, (πολλαὶ  μὲν   ἀπέχθειαί μοι γεγόνασι καὶ οἷαι
[42]   γὰρ ἤδη ὥρα ἀπιέναι, ἐμοὶ  μὲν   ἀποθανουμένῳ, ὑμῖν δὲ βιωσομένοις· ὁπότεροι
[32]   γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἄλλην  μὲν   ἀρχὴν οὐδεμίαν (πώποτε ἦρξα ἐν
[39]   θανάτου θεῖ. καὶ νῦν ἐγὼ  μὲν   ἅτε βραδὺς ὢν καὶ πρεσβύτης
[24]   μάλιστα. πότερον ἅπαντες, οἱ  μὲν   αὐτῶν, οἱ δ᾽ οὔ; ἅπαντες.
[25]   οὕτω σοι δοκεῖ ἔχειν; οἱ  μὲν   (βελτίους ποιοῦντες αὐτοὺς πάντες ἄνθρωποι
[18]   δίκαια λέγω μή· δικαστοῦ  μὲν   γὰρ αὕτη ἀρετή, ῥήτορος δὲ
[24]   οἶσθα, μέλον γέ σοι. τὸν  μὲν   γὰρ διαφθείροντα ἐξευρών, ὡς φῄς,
[34]   ὑμῶν οὕτως ἔχει οὐκ ἀξιῶ  μὲν   γὰρ ἔγωγε, εἰ δ᾽ οὖν
[21]   ἀνθρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰμι· κινδυνεύει  μὲν   γὰρ ἡμῶν οὐδέτερος οὐδὲν καλὸν
[38]   ἐμαυτὸν ἀξιοῦν κακοῦ (οὐδενός. εἰ  μὲν   γὰρ ἦν μοι χρήματα, ἐτιμησάμην
[34]   φασι Μέλητος καὶ (Ἄνυτος. αὐτοὶ  μὲν   γὰρ οἱ διεφθαρμένοι τάχ᾽ ἂν
[29]   ἐστὶν οὐκ οἶδεν. οἶδε  μὲν   γὰρ οὐδεὶς τὸν θάνατον οὐδ᾽
[30]   βλάψετε ὑμᾶς αὐτούς· ἐμὲ  μὲν   γὰρ οὐδὲν ἂν βλάψειεν οὔτε
[41]   τις δέξαιτ᾽ ἂν ὑμῶν; ἐγὼ  μὲν   γὰρ πολλάκις ἐθέλω τεθνάναι εἰ
[17]   λέγειν τὸν τἀληθῆ λέγοντα· εἰ  μὲν   γὰρ τοῦτο λέγουσιν, ὁμολογοίην ἂν
[36]   ζεύγει νενίκηκεν Ὀλυμπίασιν·  μὲν   γὰρ ὑμᾶς ποιεῖ εὐδαίμονας δοκεῖν
[18]   τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν ἴσως  μὲν   γὰρ χείρων, ἴσως δὲ βελτίων
[24]   ἕτερα δὲ δαιμόνια καινά. τὸ  μὲν   δὴ ἔγκλημα τοιοῦτόν ἐστιν· τούτου
[33]   δὴ ἔγωγε τῶν νέων (τοὺς  μὲν   διαφθείρω τοὺς δὲ διέφθαρκα, χρῆν
[20]   διαβολήν. ἀκούετε δή. καὶ ἴσως  μὲν   δόξω τισὶν ὑμῶν παίζειν· εὖ
[38]   πολλοῦ γε δεῖ. ἀλλ᾽ ἀπορίᾳ  μὲν   ἑάλωκα, οὐ μέντοι λόγων, ἀλλὰ
[25]   ὄντος τηλικόσδε ὤν, ὥστε σὺ  μὲν   ἔγνωκας ὅτι οἱ μὲν κακοὶ
[34]   εἶεν δή, ἄνδρες·  μὲν   ἐγὼ ἔχοιμ᾽ ἂν ἀπολογεῖσθαι, σχεδόν
[28]   γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ὡς  μὲν   ἐγὼ οὐκ ἀδικῶ κατὰ τὴν
[23]   λέγειν, ὅτι κατάδηλοι γίγνονται προσποιούμενοι  μὲν   εἰδέναι, εἰδότες δὲ οὐδέν. ἅτε
[23]   οἶμαι εὑρίσκουσι πολλὴν ἀφθονίαν οἰομένων  μὲν   εἰδέναι τι ἀνθρώπων, εἰδότων δὲ
[33]   ἀκούοντες χαίρουσιν ἐξεταζομένοις τοῖς οἰομένοις  μὲν   εἶναι σοφοῖς, οὖσι δ᾽ οὔ.
[21]   μοι οὗτος ἀνὴρ δοκεῖν  μὲν   εἶναι σοφὸς ἄλλοις τε πολλοῖς
[21]   ἐπειρώμην αὐτῷ δεικνύναι ὅτι οἴοιτο  μὲν   εἶναι σοφός, εἴη δ᾽ οὔ.
[31]   ἀνθρωπίνῳ ἔοικε τὸ ἐμὲ τῶν  μὲν   ἐμαυτοῦ πάντων ἠμεληκέναι καὶ ἀνέχεσθαι
[34]   εἰπεῖν, ὧν τινα ἐχρῆν μάλιστα  μὲν   ἐν τῷ ἑαυτοῦ λόγῳ παρασχέσθαι
[23]   πρὸς σοφίαν” ταῦτ᾽ οὖν ἐγὼ  μὲν   ἔτι καὶ νῦν περιιὼν ζητῶ
[26]   γάρ, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τοῦτο  μὲν   ἤδη δῆλον (οὑγὼ ἔλεγον, ὅτι
[38]   ὑμᾶς τοιαῦτα οἷ᾽ ἂν ὑμῖν  μὲν   ἥδιστα ἦν ἀκούειν θρηνοῦντός τέ
[26]   ἄνδρες δικασταί, ἐπεὶ τὸν  μὲν   ἥλιον λίθον φησὶν εἶναι, τὴν
[32]   δεσμὸν θάνατον. καὶ ταῦτα  μὲν   ἦν ἔτι δημοκρατουμένης τῆς πόλεως·
[28]   δὲ τοῦτο ἀκούσας τοῦ  μὲν   θανάτου καὶ τοῦ κινδύνου ὠλιγώρησε,
[34]   οὐδ᾽ ὑμᾶς ἀτιμάζων, ἀλλ᾽ εἰ  μὲν   θαρραλέως ἐγὼ ἔχω πρὸς θάνατον
[33]   Θεοζοτίδου, ἀδελφὸς Θεοδότου καὶ  μὲν   Θεόδοτος τετελεύτηκεν, ὥστε οὐκ ἂν
[27]   ἡγοῦμαι, ὡς σὺ φῄς, εἰ  μὲν   θεοί τινές εἰσιν οἱ δαίμονες,
[30]   ἀτιμώσειεν· ἀλλὰ ταῦτα οὗτος  μὲν   ἴσως οἴεται καὶ ἄλλος τίς
[19]   λανθάνει οἷόν ἐστιν. ὅμως τοῦτο  μὲν   ἴτω ὅπῃ τῷ θεῷ φίλον,
[30]   τοῦ θεοῦ ὥσπερ ἵππῳ μεγάλῳ  μὲν   καὶ γενναίῳ, ὑπὸ μεγέθους δὲ
[32]   ἀπολοίμην. ἐρῶ δὲ ὑμῖν φορτικὰ  μὲν   καὶ δικανικά, ἀληθῆ δέ. ἐγὼ
[34]   ἀγανακτήσειεν ἀναμνησθεὶς ἑαυτοῦ, εἰ  μὲν   καὶ ἐλάττω τουτουῒ τοῦ ἀγῶνος
[21]   οὖν ἤδη ἐφεξῆς ᾖα, αἰσθανόμενος  μὲν   (καὶ) λυπούμενος καὶ δεδιὼς ὅτι
[29]   ὑμᾶς, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, ἀσπάζομαι  μὲν   καὶ φιλῶ, πείσομαι δὲ μᾶλλον
[25]   σὺ μὲν ἔγνωκας ὅτι οἱ  μὲν   κακοὶ κακόν τι ἐργάζονται ἀεὶ
[33]   ἐνταυθοῖ οὓς ἐγὼ ὁρῶ, πρῶτον  μὲν   Κρίτων οὑτοσί, ἐμὸς ἡλικιώτης (καὶ
[33]   οὐδενὶ πώποτε ἐφθόνησα, οὐδὲ χρήματα  μὲν   λαμβάνων διαλέγομαι (μὴ λαμβάνων δὲ
[22]   ἐγὼ ἔπαθόν τι τοιοῦτον· οἱ  μὲν   μάλιστα εὐδοκιμοῦντες ἔδοξάν μοι ὀλίγου
[34]   ἄνδρες Ἀθηναῖοι, τρεῖς, εἷς  μὲν   μειράκιον ἤδη, δύο δὲ παιδία·
[32]   αὖ ἐνεδειξάμην ὅτι ἐμοὶ θανάτου  μὲν   μέλει, εἰ μὴ ἀγροικότερον ἦν
[35]   ἄριστα εἶναι καὶ ὑμῖν. (τὸ  μὲν   μὴ ἀγανακτεῖν, ἄνδρες Ἀθηναῖοι,
[25]   περὶ τοὺς νέους εἰ εἷς  μὲν   μόνος αὐτοὺς διαφθείρει, οἱ δ᾽
[27]   ὅστις ἀνθρώπων, Μέλητε, ἀνθρώπεια  μὲν   νομίζει πράγματ᾽ εἶναι, ἀνθρώπους δὲ
[27]   γε ἀπόκριναι· (ἔσθ᾽ ὅστις δαιμόνια  μὲν   νομίζει πράγματ᾽ εἶναι, δαίμονας δὲ
[21]   καλὸν κἀγαθὸν εἰδέναι, ἀλλ᾽ οὗτος  μὲν   οἴεταί τι εἰδέναι οὐκ εἰδώς,
[37]   μὴ δύνασθαι λογίζεσθαι ὅτι ὑμεῖς  μὲν   ὄντες πολῖταί μου οὐχ οἷοί
[27]   ἱππικὰ δὲ πράγματα; αὐλητὰς  μὲν   οὐ νομίζει εἶναι, αὐλητικὰ δὲ
[27]   ἄλλα θορυβείτω· ἔσθ᾽ ὅστις ἵππους  μὲν   οὐ νομίζει, ἱππικὰ δὲ πράγματα;
[28]   Ἀμφιπόλει καὶ ἐπὶ Δηλίῳ, τότε  μὲν   οὗ ἐκεῖνοι ἔταττον ἔμενον ὥσπερ
[23]   ποιῶν καὶ ὅτι διδάσκων, ἔχουσι  μὲν   οὐδὲν εἰπεῖν ἀλλ᾽ ἀγνοοῦσιν, ἵνα
[33]   μαθητὰς εἶναι. ἐγὼ δὲ διδάσκαλος  μὲν   οὐδενὸς πώποτ᾽ ἐγενόμην· εἰ δέ
[29]   εἰς σοφίαν καὶ ἰσχύν, χρημάτων  μὲν   οὐκ αἰσχύνῃ ἐπιμελούμενος ὅπως σοι
[22]   καὶ καλὰ ἐπισταμένους. καὶ τούτου  μὲν   οὐκ ἐψεύσθην, ἀλλ᾽ ἠπίσταντο
[36]   εἰς ταῦτ᾽ ἰόντα σῴζεσθαι, ἐνταῦθα  μὲν   οὐκ ᾖα οἷ ἐλθὼν μήτε
[19]   ἐν οὕτως ὀλίγῳ χρόνῳ. βουλοίμην  μὲν   οὖν ἂν τοῦτο οὕτως γενέσθαι,
[18]   ῥήτορος δὲ τἀληθῆ λέγειν. πρῶτον  μὲν   οὖν δίκαιός εἰμι ἀπολογήσασθαι,
[26]   λέγεις ὅτι διδάσκων διαφθείρω; πάνυ  μὲν   οὖν σφόδρα ταῦτα λέγω. πρὸς
[30]   καὶ ἰδίᾳ καὶ δημοσίᾳ’ εἰ  μὲν   οὖν ταῦτα λέγων διαφθείρω τοὺς
[39]   ὅπως ἔσται ὡς βέλτιστος. ταῦτα  μὲν   οὖν ὑμῖν τοῖς καταψηφισαμένοις μαντευσάμενος
[24]   ζητήσητε ταῦτα, οὕτως εὑρήσετε. περὶ  μὲν   οὖν ὧν οἱ πρῶτοί μου
[36]   τῶν ψήφων, ἀπεπεφεύγη ἄν. Μέλητον  μὲν   οὖν, ὡς ἐμοὶ δοκῶ, καὶ
[17]   κατὰ τούτους εἶναι ῥήτωρ. οὗτοι  μὲν   οὖν, ὥσπερ ἐγὼ λέγω,
[38]   μοι λέγοντι. τὰ δὲ ἔχει  μὲν   οὕτως, ὡς ἐγώ φημι,
[27]   λέγονται, τίς ἂν ἀνθρώπων θεῶν  μὲν   παῖδας ἡγοῖτο εἶναι, θεοὺς δὲ
[27]   ὥσπερ ἂν εἴ τις ἵππων  μὲν   παῖδας ἡγοῖτο καὶ ὄνων,
[22]   χρησμῳδοί· καὶ γὰρ οὗτοι λέγουσι  μὲν   πολλὰ καὶ καλά, ἴσασιν δὲ
[25]   τοι χαλεπὸν ἐρωτῶ. οὐχ οἱ  μὲν   πονηροὶ κακόν τι ἐργάζονται τοὺς
[31]   εἶναι, ὅτι δὴ ἐγὼ ἰδίᾳ  μὲν   ταῦτα συμβουλεύω περιιὼν καὶ πολυπραγμονῶ,
[32]   ἐκ τῆς θόλου ἐξήλθομεν, οἱ  μὲν   τέτταρες ᾤχοντο εἰς Σαλαμῖνα καὶ
[21]   οὖν ἀπιὼν ἐλογιζόμην ὅτι τούτου  μὲν   τοῦ ἀνθρώπου ἐγὼ σοφώτερός εἰμι·
[18]   μου τοὺς κατηγόρους γεγονέναι, ἑτέρους  μὲν   τοὺς ἄρτι κατηγορήσαντας, ἑτέρους δὲ
[37]   οἱ νέοι ὥσπερ ἐνθάδε· κἂν  μὲν   τούτους ἀπελαύνω, οὗτοί με αὐτοὶ
[18]   ὥς γέ μοι δοκῶ, τὸν  μὲν   τρόπον τῆς λέξεως ἐᾶν ἴσως
[36]   ἐγὼ δὲ (εἶναι, καὶ  μὲν   τροφῆς οὐδὲν δεῖται, ἐγὼ δὲ
[40]   μαντικὴ τοῦ δαιμονίου ἐν  μὲν   τῷ πρόσθεν χρόνῳ παντὶ πάνυ
[17]   ~Πλάτωνος Ἀπολογία Σωκράτους ~(Ὅ τι  μὲν   ὑμεῖς, ἄνδρες Ἀθηναῖοι, πεπόνθατε
[23]   καὶ Ἄνυτος καὶ Λύκων, Μέλητος  μὲν   ὑπὲρ τῶν ποιητῶν ἀχθόμενος, Ἄνυτος
[27]   ὑπὸ τουτωνὶ ἀναγκαζόμενος. οὐκοῦν δαιμόνια  μὲν   φῄς με καὶ νομίζειν καὶ
[21]   γὰρ θέμις αὐτῷ” καὶ πολὺν  μὲν   χρόνον ἠπόρουν τί ποτε λέγει·
[34]   καὶ δίκαιον, ὅτι συνίσασι Μελήτῳ  μὲν   ψευδομένῳ, ἐμοὶ δὲ ἀληθεύοντι; εἶεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 16/06/2005