HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


η  =  54 formes différentes pour 146 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, Chap.
[4, 6]   τῆς οἰκουμένης μέλλοντα διασπείρειν ὑμᾶς,     βουλόμενον ὑμᾶς ἐκεῖ θύειν μόνον,
[4, 7]   τῆς ἀσεβείας, μὴ βουλόμενοι δὲ     δι´ ὄκνον διὰ νωθρίαν,
[4, 7]   βουλόμενοι δὲ δι´ ὄκνον     διὰ νωθρίαν, ὁμοίως κολάζονται. Ἐπεὶ
[4, 4]   γένηται ἀκάθαρτος ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου,     ἐν ὁδῷ μακρᾷ, ἐν
[4, 4]   ἀνθρώπου, ἐν ὁδῷ μακρᾷ,     ἐν ὑμῖν, ἐν ταῖς γενεαῖς
[4, 6]   εἰ μὴ λάβοι, βρόχον ἀνάψειν,     κατὰ κρημνῶν ἑαυτὸν ἀφήσειν, τὸ
[4, 7]   μόνον; Ὁρᾷς ὅτι παίζουσι μᾶλλον,     λατρεύουσιν; Ἀλλ´ ὥσπερ ἐκείνοις ἐγκαλοῦμεν
[4, 5]   φαῦλον ποιῆσαι τὸν σπουδαῖον ἴσχυεν.     μειῶσαί τι τῆς ἐν τῇ
[4, 6]   ποιεῖν αὐτὸν, βουλόμενον αὐτὰ μένειν,     μὴ κελεῦσαι ἐν ἑνὶ τόπῳ
[4, 4]   καὶ ἐν τῷ τόπῳ ποιήσας,     τὸν τόπον καταλιπὼν, καὶ
[4, 1]   μηδὲν ἐνοχλῇ θηρίον, ὑπὸ δρῦν     πεύκην ἑαυτοὺς ῥίψαντες τῷ καλάμῳ
[4, 3]   καὶ καιρόν. Μᾶλλον δὲ πρὶν     πρὸς Ἰουδαίους ἀποτείνασθαι, τοῖς ἡμετέροις
[4, 2]   σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,     τάλαντον ἀργυρίου τίσῃ. Καὶ ἐγένετο
[4, 1]   εὖ διατίθενται. Καὶ ναῦται, πρὶν     τὸ σκάφος εἰς λιμένα καθελκύσαι,
[4, 4]   καταφρονῆσαι, τὸν καιρὸν δὲ φυλάξαι,     τοῦ καιροῦ καταφρονήσαντας, τὸν τόπον
[4, 1]   ποιοῦσιν· ὡς ἂν μὴ τοῦτο  ᾖ,   μέθης πάσης ἐστὶν νηστεία
[4, 7]   ἐστι καὶ ἄγνωστος. Ἕως ἂν     πιστὸς, καὶ τῶν αὐτῶν σοι
[4, 4]   λέγει, τοιοῦτόν ἐστιν· Ὃς ἂν  ᾖ,   φησὶν, ἐν ἀποδημίᾳ κατὰ τὸν
[4, 6]   θυσίας. Καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν     αἰτία, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ
[4, 3]   αὐτὰ, γνώμη δὲ καὶ     αἰτία, μεθ´ ἧς γίνεται, οὐχ
[4, 6]   δήλη καὶ καταφανὴς γένοιτο ἂν     αἰτία τῆς κατασκαφῆς ἐκείνης; Ὥσπερ
[4, 3]   γὰρ ὑπὲρ τῶν τυχόντων ἐστὶν     ἀμφισβήτησις, ἵνα ἓν καὶ τὸ
[4, 3]   αἰτία, μεθ´ ἧς γίνεται, οὐχ     αὐτὴ, καὶ διὰ τοῦτο πολὺ
[4, 3]   τὰ μὲν γινόμενα τὰ αὐτὰ,     γνώμη δὲ καὶ αἰτία,
[4, 3]   τῆς κατηγορίας εἶδος; οὐχὶ καὶ     Γραφὴ τούτῳ κέχρηται πρὸς αὐτοὺς
[4, 6]   δυσάρεστος τῶν Ἰουδαίων δῆμος,     δὲ ψυχροποσία τῶν θυσιῶν
[4, 7]   Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,     δόξα καὶ τὸ κράτος σὺν
[4, 4]   γὰρ τὸ ἀναγκαιότερον παραβῶσιν, οὐδὲ     ἐν τῷ μικροτέρῳ παρατήρησις ὑπὲρ
[4, 6]   οὐκ ἔξεστι θύειν, μόνη δὲ     Ἱερουσαλὴμ ἄβατος γέγονεν, ἔνθα μόνον
[4, 7]   ἐστὶν βωμός; ποῦ δὲ     κιβωτός; ποῦ δὲ σκηνὴ
[4, 6]   τὸ δὴ θαυμαστὸν καὶ παράδοξον,     μὲν οἰκουμένη πᾶσα ἀνεῖται τοῖς
[4, 7]   ἐκείνης οἰκοδομὴν κατέλυσεν ἅπασαν. ~ζʹ     μὲν οὖν πρὸς Ἰουδαίους μενέτω
[4, 1]   τοῦτο ᾖ, μέθης πάσης ἐστὶν     νηστεία παρανομωτέρα. Οὐ γὰρ τὸ
[4, 7]   τοῦτο χρὴ ποιεῖν· μείζων γὰρ     παρανομία ἐκείνης αὕτη· ἐκεῖ ἁμαρτία
[4, 6]   Θεὸς, φιάλη δὲ     πόλις, δὲ νοσῶν
[4, 7]   δὲ κιβωτός; ποῦ δὲ     σκηνὴ καὶ τὰ ἅγια τὸν
[4, 3]   εἰς μέσον σκοποῖμεν μόνον, πολλὴ     σύγχυσις ἔσται, καὶ πολὺς
[4, 5]   τῶν τοιούτων, ἐκ περιουσίας ἀπῄτει     τότε πολιτεία· καὶ οὔτε τηρούμενα
[4, 4]   ἐκπέσῃ· ἀπ´ αὐτοῦ δεικνὺς, ὅτι     τοῦ τόπου παρατήρησις τῆς τοῦ
[4, 6]   Ἰουδαίων δῆμος, δὲ ψυχροποσία     τῶν θυσιῶν ἐπιτροπὴ καὶ ἐξουσία.
[4, 1]   φόνου παντὸς ἀνοσιωτέρα γένοιτ´ ἂν     φειδώ. Οὐ γὰρ φύσις
[4, 6]   μὲν ἰατρὸς Θεὸς,     φιάλη δὲ πόλις,
[4, 7]   ποῦ δὲ τὸ ἱλαστήριον; ποῦ  (ἡ   φιάλη; ποῦ τὰ σπονδεῖα; ποῦ
[4, 1]   ἂν φειδώ. Οὐ γὰρ     φύσις τῶν πραγμάτων, ἀλλ´ αἱ
[4, 2]   ἔσται ἐὰν ἐκπηδῶν ἐκπηδήσῃ, ἔσται     ψυχή σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς
[4, 2]   ὀλέθριον ἐκ τῆς χειρός σου,     ψυχή σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς
[4, 2]   ἐκ τῆς χειρός σου, καὶ     ψυχή σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς
[4, 6]   τὴν πόλιν ποιῆσαι ἄβατον ἐν     μόνῃ τὴν θυσίαν ἀναφέρεσθαι ἐχρῆν.
[4, 6]   ἀρχὴν ὑμῖν δοῦναι τὰς θυσίας  ἠβούλετο·   καὶ τούτου αὐτὸν τὸν προφήτην
[4, 7]   τοσούτων ἀπολλυμένων, ῥᾳθυμεῖν, καὶ μηδὲν  ἡγεῖσθαι   πάσχειν δεινὸν, τῶν μελῶν ἡμῶν
[4, 3]   πρὸς Ἰουδαίους ἀποτείνασθαι, τοῖς ἡμετέροις  ἡδέως   διαλεξόμεθα μέλεσι, τοῖς δοκοῦσι μὲν
[4, 5]   τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων κεφάλαιον προλαβόντες,  ἤδη   διὰ τῶν ἔργων ἐπεδείξαντο; Μείζονα
[4, 6]   παρεσκευασμένους μόνον, ἀλλὰ καὶ αὐτομολήσαντας  ἤδη.   ἐπέτρεψε τὰς θυσίας. Καὶ ὅτι
[4, 1]   ἐκείνης ἀπαντᾷν μελλούσης, ἡμεῖς ἐντεῦθεν  ἤδη   καθοπλιζόμεθα, καὶ περιφράττομεν τὰς ὑμετέρας
[4, 3]   ὑμῶν. Μὴ γὰρ ἐμὲ, φησὶν,  ἠδικήσατε·   μὴ γὰρ ἐμοὶ ἐγένετο βλάβη·
[4, 4]   νηστεύειν, τότε φιλονεικοῦσι νηστεύοντες· ὅτε  ἤθελεν   αὐτοὺς θυσίαν προσάγειν, πρὸς τὰ
[4, 2]   πάταξον δή με. Καὶ οὐκ  ἠθέλησεν   ἄνθρωπος πατάξαι αὐτόν. Καὶ
[4, 6]   πάντα ἐκ τῶν χειρῶν ὑμῶν;  Ἥκουσας   σαφεστάτης φωνῆς λεγούσης, ὅτι οὐκ
[4, 7]   μενέτω τέως μάχη. Σήμερον γὰρ  ἠκροβολισάμεθα   πρὸς αὐτοὺς, μόνον τοσοῦτον εἰπόντες,
[4, 3]   ἑαυτοὺς ἠτιμώσατε· τὴν ἐμὴν οὐκ  ἠλαττώσατε   δόξαν, ἀλλὰ τὴν ὑμετέραν. Δότε
[4, 5]   στόμα μου, καὶ ἄλειμμα οὐκ  ἠλειψάμην   ἐν ταῖς ἑβδομάσιν ἐκείναις. Καὶ
[4, 4]   ~δʹ Δότε μοι τὸ τοῦ  Ἠλία   πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν. Καὶ γὰρ
[4, 3]   καὶ πλημμέλεια· ἀλλ´ ὅμως οὐκ  ἤλλαξαν.   Ὑμεῖς δὲ ἠλλάξασθε τὴν δόξαν
[4, 3]   τὰς συναγωγὰς, καὶ ἴδετε εἰ  ἠλλάξαντο   Ἰουδαῖοι τὴν νηστείαν αὐτῶν, εἰ
[4, 3]   οὐκ εἰσὶ θεοί· ὑμεῖς δὲ  ἠλλάξασθε   τὴν δόξαν ὑμῶν, ἐξ ἧς
[4, 3]   οὐκ εἰσὶ θεοί· ὑμεῖς δὲ  ἠλλάξασθε   τὴν δόξαν ὑμῶν, ἐξ ἧς
[4, 3]   ὅμως οὐκ ἤλλαξαν. Ὑμεῖς δὲ  ἠλλάξασθε   τὴν δόξαν ὑμῶν, ἐξ ἧς
[4, 3]   Θεὸς γὰρ οὐκ ἀλλάσσεται· ἀλλ´,  Ἠλλάξασθε   τὴν δόξαν ὑμῶν. Μὴ γὰρ
[4, 3]   ἧς οὐκ ὠφεληθήσεσθε. Οὐκ εἶπεν·  Ἠλλάξασθε   τὸν Θεὸν ὑμῶν, ἀλλὰ, τὴν
[4, 3]   ἧς οὐκ ὠφεληθήσεσθε. Οὐκ εἶπεν,  Ἠλλάξασθε   τὸν Θεὸν ὑμῶν· Θεὸς
[4, 7]   πολυπραγμονῶ; Δεσπότης ἡμῶν δι´  ἡμᾶς   ἀπέθανε, σὺ δὲ οὐδὲ λόγον
[4, 5]   ἐν τῷ οὐρανῷ δυνατὸς ἐξελέσθαι  ἡμᾶς·   καὶ ἐὰν μὴ, γνωστὸν ἔστω
[4, 4]   φησὶ, τινὲς τῷ Μωϋσῇ, λέγοντες·  Ἡμεῖς   ἀκάθαρτοί ἐσμεν ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου·
[4, 1]   θηρίον ἀπήλασαν. Οὕτω δὴ καὶ  ἡμεῖς   ἐν μὲν ταῖς ἔμπροσθεν ἡμέραις,
[4, 1]   τῆς νηστείας ἐκείνης ἀπαντᾷν μελλούσης,  ἡμεῖς   ἐντεῦθεν ἤδη καθοπλιζόμεθα, καὶ περιφράττομεν
[4, 1]   ἔργων ἐκπλήρωσιν. Τούτους δὴ καὶ  ἡμεῖς   μιμούμενοι, πρὸ πολλῶν τῶν ἡμέρων
[4, 5]   ἐν τῇ τετάρτῃ καὶ εἰκάδι  ἡμέρᾳ   τοῦ πρώτου μηνὸς, εἶδον τὴν
[4, 5]   δῆλον, φησὶν, ὅτι αἱ εἴκοσι  ἡμέραι   καὶ μία κατὰ τὰς ἡμέρας
[4, 5]   φησιν Δανιήλ· Ἐν ταῖς  ἡμέραις   ἐκείναις ἤμην ἐγὼ Δανιὴλ πενθῶν,
[4, 5]   πῶς, ἐγὼ λέγω. Ἐν ταῖς  ἡμέραις   τῶν ἀζύμων νηστεύειν Ἰουδαίοις οὐ
[4, 1]   ἡμεῖς ἐν μὲν ταῖς ἔμπροσθεν  ἡμέραις,   ὥσπερ ἐν λειμῶνί τινι, τῇ
[4, 7]   καὶ μεγάλοις σε κατὰ τὴν  ἡμέραν   ἐκείνην ἀμείψεται τοῖς ἀγαθοῖς. Γένοιτο
[4, 3]   πότε κατὰ τὴν τῶν Ἐπιφανίων  ἡμέραν   ἡμῖν ἐκοινώνησαν; Ἐκεῖνοι πρὸς τὴν
[4, 3]   ἡμῶν ἐνήστευσαν, εἰ ταύτην τὴν  ἡμέραν   ποτὲ ἔφαγον. Καὶ αὕτη οὐκ
[4, 5]   Ἰουδαίοις οὐ θέμις· οὗτος δὲ  ἡμέρας   εἴκοσι καὶ μίαν οὐδενὸς ὅλως
[4, 5]   τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ πρώτου μηνὸς, εἶτα  ἡμέρας   ἑπτὰ ἑορτάσαντες, εἰς τὴν εἰκάδα
[4, 5]   μετ´ ἐκείνην ἑπτὰ καὶ τρεῖς  ἡμέρας   ἑτέρας. Πῶς οὖν οὐκ ἐναγεῖς
[4, 1]   εἰ μετὰ δέκα καὶ πλείους  ἡμέρας,   τῆς νηστείας ἐκείνης ἀπαντᾷν μελλούσης,
[4, 5]   Ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῆς τρίτης  ἡμέρας   τοῦ πρώτου μηνὸς, εἶτα εἴκοσι
[4, 5]   ἡμέραι καὶ μία κατὰ τὰς  ἡμέρας   τῶν ἀζύμων ἦσαν; Ἐξ ὧν
[4, 1]   δὲ ὁμοίως πρὸ πολλῶν τῶν  ἡμερῶν   καὶ δρεπάνην θήγουσι, καὶ ἅλωνα
[4, 1]   ἡμεῖς μιμούμενοι, πρὸ πολλῶν τῶν  ἡμέρων   τὰς ὑμετέρας ἀσφαλιζόμεθα ψυχὰς, παρακαλοῦντες
[4, 4]   Πρὸς μὲν οὖν τοὺς τὰ  ἡμέτερα   λέγοντας φρονεῖν, καὶ τὰ ἐκείνων
[4, 3]   Ῥωμαίων χώραν οἰκῶν οὐ τὴν  ἡμετέραν   μέτεισι πολιτείαν; Ἂν ἁλῷ τις,
[4, 3]   πρὸς Ἰουδαίους ἀποτείνασθαι, τοῖς  ἡμετέροις   ἡδέως διαλεξόμεθα μέλεσι, τοῖς δοκοῦσι
[4, 7]   πρὸς ἀσφάλειαν τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς  ἡμετέροις,   μᾶλλον δὲ καὶ πολλῷ πλέον.
[4, 3]   κἀμοὶ τοῦτο καὶ πρὸς τοὺς  ἡμετέρους   εἰπεῖν, εἴ γε ἡμετέρους χρὴ
[4, 3]   τοὺς ἡμετέρους εἰπεῖν, εἴ γε  ἡμετέρους   χρὴ καλεῖν τοὺς τὰ ἐκείνων
[4, 7]   ἵνα πολλὴν τῶν μελῶν τῶν  ἡμετέρων   ποιήσησθε πρόνοιαν, ἵνα μὴ λέγητε·
[4, 5]   Δανιήλ· Ἐν ταῖς ἡμέραις ἐκείναις  ἤμην   ἐγὼ Δανιὴλ πενθῶν, τρεῖς ἑβδομάδας
[4, 3]   κατὰ τὴν τῶν Ἐπιφανίων ἡμέραν  ἡμῖν   ἐκοινώνησαν; Ἐκεῖνοι πρὸς τὴν ἀλήθειαν
[4, 4]   ζηλοῦντας, ἀρκεῖ οὗτος λόγος  ἡμῖν·   ἐπειδὴ δὲ καὶ πρὸς ἐκείνους
[4, 5]   θεοῖς σου οὐ λατρεύομεν. Ἀρκετὸν  ἡμῖν   ἐστιν μισθὸς, φησὶν, ὅτι
[4, 1]   πυκτεύειν καὶ μάχεσθαι, ὅπως μηδὲν  ἡμῖν   θηριάλωτον γένηται. Καὶ μὴ θαυμάσητε,
[4, 1]   ἀγωνιστικοῦ λόγου· οὐδεὶς γὰρ ἦν  ἡμῖν   διενοχλῶν· ἐπειδὴ δὲ σήμερον
[4, 3]   τις, εἰπέ μοι, τῶν παρ´  ἡμῖν   οἰκούντων τὰ ἐκείνων φρονῶν, οὐκ
[4, 3]   καὶ διανοίας μετέχοντες συνομολογήσαιεν ἂν  ἡμῖν.   Οὐ γὰρ χρεία σοφισμάτων καὶ
[4, 5]   τοῖς ὀργάνοις αὐτῶν, λέγοντες· σατε  ἡμῖν   τὴν ᾠδὴν Κυρίου, ἐκεῖνοι τὸν
[4, 7]   περιεργάζομαι καὶ πολυπραγμονῶ; Δεσπότης  ἡμῶν   δι´ ἡμᾶς ἀπέθανε, σὺ δὲ
[4, 3]   αὐτῶν, εἰ (τὸ πάσχα μεθ´  ἡμῶν   ἐνήστευσαν, εἰ ταύτην τὴν ἡμέραν
[4, 3]   ἐνήστευσαν ἐκεῖνοι; πότε μαρτύρων μεθ´  ἡμῶν   ἑορτὴν ἐπετέλεσαν; πότε κατὰ τὴν
[4, 7]   Θεὸν καὶ Πατέρα τοῦ Κυρίου  ἡμῶν   Ἰησοῦ Χριστοῦ, δόξα
[4, 3]   γὰρ ὀλίγον ἐστὶ τὸ μέσον  ἡμῶν   καὶ Ἰουδαίων; μὴ γὰρ ὑπὲρ
[4, 4]   Εἰ ἔστι Κύριος Θεὸς  ἡμῶν   μεθ´ ὑμῶν, δεῦτε καὶ πορεύεσθε
[4, 7]   ἡγεῖσθαι πάσχειν δεινὸν, τῶν μελῶν  ἡμῶν   σηπομένων; Ἀλλ´ οὐχ Παῦλος
[4, 1]   λύκων ἁπάντων χαλεπώτεροι Ἰουδαῖοι περιίστασθαι  ἡμῶν   τὰ πρόβατα μέλλουσιν, ἀνάγκη πυκτεύειν
[4, 3]   μέλεσι, τοῖς δοκοῦσι μὲν μεθ´  ἡμῶν   τετάχθαι, θεραπεύουσι δὲ τὰ ἐκείνων,
[4, 5]   εὑρεῖν ἔλεος. Καίτοι γε πολὺς  ἦν   ἐκεῖ τόπος, ἀλλ´ ἐπειδὴ
[4, 5]   ἀλλ´ ἐπειδὴ ναὸς οὐκ  ἦν,   ἔμενον μὴ θύοντες. Καὶ πρὸς
[4, 5]   θυσία οὐκ ἦν, οὐδὲ ἑορτὴ  ἦν,   ἐπειδὴ πάσας οὕτως ἐπιτελεῖσθαι ἔδει.
[4, 1]   ἡψάμεθα ἀγωνιστικοῦ λόγου· οὐδεὶς γὰρ  ἦν   ἡμῖν διενοχλῶν· ἐπειδὴ δὲ
[4, 2]   ὧδε· καὶ ἰδοὺ αὐτὸς οὐκ  ἦν.   Καὶ εἶπε πρὸς αὐτὸν
[4, 5]   δῆλον. Ὅπου γὰρ θυσία οὐκ  ἦν,   οὐδὲ ἑορτὴ ἦν, ἐπειδὴ πάσας
[4, 3]   τὸν προσήκοντα ταῦτα γίνεται καιρόν.  Ἦν   ποτε καιρὸς, ὅτε ταῦτα φυλάττεσθαι
[4, 7]   ἀπώλειαν παρορῶν; Εἴθε μοι δυνατὸν  ἦν   τοὺς ἐκεῖ τρέχοντας εἰδέναι, καὶ
[4, 7]   γινόμενον, εἰ καὶ ποτὲ συγκεχωρημένον  ἦν,   ὕστερον παρανομία τίς ἐστι, καὶ
[4, 6]   ἐκείνων ἐπωνυμίας, διὰ τὴν αἰτίαν  ἣν   εἶπον· Τί μοι πλῆθος τῶν
[4, 6]   λεγόμενον. Μετὰ γὰρ τὴν ἑορτὴν,  ἣν   ἐπετέλεσαν τοῖς πονηροῖς δαίμοσι, τότε
[4, 2]   ὑπάκουε τῆς προθυμίας. Ἀλλ´ οὐκ  ἠνέσχετο·   διὰ τοῦτο δίκην ἔδωκε τὴν
[4, 6]   φανερῶς εἶπεν, ἀπόστητε, οὐκ ἂν  ἠνέσχοντο   ῥᾳδίως τῆς κατὰ τὴν θυσίαν
[4, 5]   οὐ νηστείαν τοιαύτην ἐπιδειξάμενοι, οὕτως  ἤρεσαν   τῷ Θεῷ, ὡς καὶ αὐτῆς
[4, 7]   αὐτοὺς, μόνον τοσοῦτον εἰπόντες, ὅσον  ἤρκει   πρὸς ἀσφάλειαν τοῖς ἀδελφοῖς τοῖς
[4, 3]   διάνοιαν καὶ τὴν αἰτίαν ἀφ´  ἧς   αἱ βάσανοι γίνονται· διὰ τοῦτο
[4, 3]   δὲ καὶ αἰτία, μεθ´  ἧς   γίνεται, οὐχ αὐτὴ, καὶ
[4, 3]   ἠλλάξασθε τὴν δόξαν ὑμῶν, ἐξ  ἧς   οὐκ ὠφεληθήσεσθε, καὶ πρὸς τὰ
[4, 3]   ἠλλάξασθε τὴν δόξαν ὑμῶν, ἐξ  ἧς   οὐκ ὠφεληθήσεσθε. Οὐκ εἶπεν, Ἠλλάξασθε
[4, 3]   ἠλλάξασθε τὴν δόξαν ὑμῶν, ἐξ  ἧς   οὐκ ὠφεληθήσεσθε. Οὐκ εἶπεν· Ἠλλάξασθε
[4, 5]   κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν ἀζύμων  ἦσαν;   Ἐξ ὧν εἶπεν, ὅτι τετάρτῃ
[4, 5]   γὰρ εἰ μὲν ῥᾴθυμοί τινες  ἦσαν   καὶ ἀνευλαβεῖς οἱ ταῦτα λέγοντες
[4, 4]   δεῖξαι τοῦτο; οὐδὲ οὕτως ἀνέχονται  ἡσυχάζειν.   Καίτοι εἰ καὶ προσεδόκων ἀπολήψεσθαι,
[4, 1]   παντὶ πρὸς αὐτὸν παρασκευάζονται τρόπῳ.  Ἡσυχάζοντι   μὲν γὰρ καὶ κατεσταλμένῳ ῥᾴδιον
[4, 3]   ἐμοὶ ἐγένετο βλάβη· ὑμεῖς ἑαυτοὺς  ἠτιμώσατε·   τὴν ἐμὴν οὐκ ἠλαττώσατε δόξαν,
[4, 2]   σώσας κολάζεται, ἕτερος δὲ φονεύσας  ηὐδοκίμησεν.   γοῦν Φινεὲς δύο φόνους
[4, 3]   πατρῴαν εὐσέβειαν, πρὸς τὰ ἀλλότρια  ηὐτομολήσατε·   καὶ οὐδὲ ὅσην ἔχουσιν ἐκεῖνοι
[4, 3]   ὠφεληθήσεσθε, καὶ πρὸς τὰ ἐκείνων  ηὐτομολήσατε.   Πότε τὸ πάσχα ἐνήστευσαν ἐκεῖνοι;
[4, 1]   τῶν Γραφῶν διηγήσει σκιρτῶντες, οὐδενὸς  ἡψάμεθα   ἀγωνιστικοῦ λόγου· οὐδεὶς γὰρ ἦν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009