HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


γ  =  41 formes différentes pour 127 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, Chap.
[4, 3]   ἐκείνῳ γινόμενον, ἐκεῖνο ἀποδέχου μόνον.  ~γʹ   Τούτῳ τῷ κανόνι χρώμενοι, καὶ
[4, 5]   συμβάντων εἰς θεογνωσίαν ἐπισπάσασθαι. Τί  γὰρ   ἂν ἴσον γένοιτο τοῦ Δανιήλ;
[4, 5]   μίαν καὶ εἰκάδα τελευτᾷ. Ἀρξάμενοι  γὰρ   ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ πρώτου
[4, 5]   πάσχα ἔμεινεν αὐτὸς νηστεύων. Ἀρξάμενος  γὰρ   ἀπὸ τῆς τρίτης ἡμέρας τοῦ
[4, 3]   τὴν νηστείαν ταύτην ἐξετάζωμεν. Εἰ  γὰρ   δὴ μὴ μέλλοιμεν τοῦτο ποιεῖν,
[4, 3]   προσκυνεῖν λέγων τὸν ἐσταυρωμένον; Μὴ  γὰρ   ἐγὼ τοῦτον εἰσάγω τῶν ἐγκλημάτων
[4, 5]   πρὸς φιλονεικίαν καὶ ἔριν; Καὶ  γὰρ   εἰ μὲν ῥᾴθυμοί τινες ἦσαν
[4, 6]   καὶ Θεὸς ἐποίησεν. Ἐπειδὴ  γὰρ   εἶδεν μαινομένους, ἀγχομένους, ἐπιθυμοῦντας θυσιῶν,
[4, 7]   μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος. Εἰ  γὰρ   εἰς θέατρον οὐκ ἐπιτρέπεις ἀπελθεῖν,
[4, 1]   καὶ θερισταὶ ποιεῖν εἰώθασι. Καὶ  γὰρ   ἐκεῖνοι πρὸ τοῦ καιροῦ τῆς
[4, 4]   Ἠλία πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν. Καὶ  γὰρ   ἐκεῖνος ὁρῶν τοὺς Ἰουδαίους ἀσεβοῦντας,
[4, 3]   Ἠλλάξασθε τὴν δόξαν ὑμῶν. Μὴ  γὰρ   ἐμὲ, φησὶν, ἠδικήσατε· μὴ γὰρ
[4, 3]   γὰρ ἐμὲ, φησὶν, ἠδικήσατε· μὴ  γὰρ   ἐμοὶ ἐγένετο βλάβη· ὑμεῖς ἑαυτοὺς
[4, 6]   ἐὰν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι. Τίς  γὰρ   ἐξεζήτησε ταῦτα πάντα ἐκ τῶν
[4, 5]   πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας ἔλεγον. Ἐπειδὴ  γὰρ   ἐπέκειντο βιαζόμενοι καὶ ἀναγκάζοντες αὐτοὺς
[4, 4]   Ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ νόμου. Καὶ  γὰρ   ἐπὶ τῶν ἑορτῶν τῶν Ἰουδαϊκῶν
[4, 4]   Ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ Μωϋσέως. Ἐπειδὴ  γὰρ   ἐποίησαν ἔξω τὸ πάσχα, προσῆλθον,
[4, 7]   ἔχουσι μεθ´ ἑαυτῶν χορεύοντα. Ὅπερ  γὰρ   ἔφθην εἰπὼν, τὸ παρὰ γνώμην
[4, 4]   τὴν προτέραν ἀπολήψεσθαι πολιτείαν (ποῦ  γὰρ   ἔχουσιν ἀπὸ τῶν προφητῶν δεῖξαι
[4, 7]   βουλομένοις. Μή μοι λέγε· Τί  γὰρ   ἔχω κοινὸν πρὸς ἐκεῖνον; ἀλλότριός
[4, 7]   συναγωγῆς τοῦτο χρὴ ποιεῖν· μείζων  γὰρ   παρανομία ἐκείνης αὕτη· ἐκεῖ
[4, 1]   γένοιτ´ ἂν φειδώ. Οὐ  γὰρ   φύσις τῶν πραγμάτων, ἀλλ´
[4, 7]   Ἰουδαίους μενέτω τέως μάχη. Σήμερον  γὰρ   ἠκροβολισάμεθα πρὸς αὐτοὺς, μόνον τοσοῦτον
[4, 1]   οὐδενὸς ἡψάμεθα ἀγωνιστικοῦ λόγου· οὐδεὶς  γὰρ   ἦν ἡμῖν διενοχλῶν· ἐπειδὴ
[4, 6]   τὴν πόλιν σου κατέλυσε; Δυοῖν  γὰρ   θάτερον ἐχρῆν ποιεῖν αὐτὸν, βουλόμενον
[4, 5]   καὶ ἐκ τούτων δῆλον. Ὅπου  γὰρ   θυσία οὐκ ἦν, οὐδὲ ἑορτὴ
[4, 1]   αὐτὸν παρασκευάζονται τρόπῳ. Ἡσυχάζοντι μὲν  γὰρ   καὶ κατεσταλμένῳ ῥᾴδιον ἐπιθέσθαι, αὐξομένῳ
[4, 3]   καὶ πολὺς θόρυβος. Καὶ  γὰρ   καὶ λῃσταὶ τὰ πλευρὰ καταξαίνονται,
[4, 7]   εἰς θέατρον ἀφῆτε ἀναβαίνειν, κακὸν  γὰρ   κἀκεῖνο, ἀλλ´ ἵνα καὶ τοῦτο
[4, 1]   τῶν γινομένων ἐπιζητεῖν. Τὸ μὲν  γὰρ   κατὰ γνώμην τοῦ Θεοῦ γινόμενον,
[4, 2]   ὅπερ οὖν καὶ ἐγένετο. Ἐπειδὴ  γὰρ   κατεδίκασεν αὐτὸν, περιελὼν τὸν τελαμῶνα,
[4, 6]   καθάπερ ἰατρὸς ἐκεῖνος (οὐδὲν  γὰρ   κωλύει τῷ αὐτῷ παραδείγματι χρήσασθαι
[4, 7]   ποιήσωμεν, ὥστε αὐτοὺς ἀνακτήσασθαι. Καὶ  γὰρ   λακτιζόντων τῶν νοσούντων καὶ ὑβριζόντων
[4, 2]   γινομένων, ἀλλὰ πείθεσθαι μόνον. Ἵνα  γὰρ   μὴ τὸν προφήτην αἰδεσθεὶς φείσηται
[4, 6]   ποιήσας αὐτὴν ἄβατον πᾶσιν. Εἰ  γὰρ   μὴ τοῦτο κατασκευάσαι ἐβούλετο, τίνος
[4, 1]   παράνομον ταύτην φεύγειν νηστείαν. Μὴ  γάρ   μοι τοῦτο εἴπῃς. ὅτι νηστεύουσιν,
[4, 2]   ἐβούλετο ἐκεῖνον συνομολογοῦντα λαβεῖν. Ἐπειδὴ  γὰρ   βασιλεὺς παρεπορεύετο, ἐβόησε (πρὸς
[4, 4]   τὰ τοῦ νόμου πληροῦντες· τοῦτο  γὰρ   νόμος ἔλεγεν· οὗτοι δὲ
[4, 4]   καὶ τὸν καιρὸν φυλάξας. Ἂν  γὰρ   τὸν καιρὸν μὲν παραβὰς
[4, 6]   αἰτία τῆς κατασκαφῆς ἐκείνης; Ὥσπερ  γὰρ   οἰκοδόμος θεμελίους θεὶς, τοίχους ἀναστήσας,
[4, 3]   μεθιστάμενος πολιτείαν ἀξιοῖς σώζεσθαι; Μὴ  γὰρ   ὀλίγον ἐστὶ τὸ μέσον ἡμῶν
[4, 5]   ἄλλο τοιοῦτον ποιεῖν. ~εʹ Ὅτι  γὰρ   οὐδὲν τούτων ἐποίησαν ἐκεῖνοι, ἄκουσον
[4, 3]   τὸν Θεὸν ὑμῶν· Θεὸς  γὰρ   οὐκ ἀλλάσσεται· ἀλλ´, Ἠλλάξασθε τὴν
[4, 5]   οὔτε νηστευσάντων, οὔτε ἑορτασάντων; Ὅτι  γὰρ   οὔτε τὸ πάσχα ἐπετέλουν, μάλιστα
[4, 6]   καὶ σφόδρα ἑαυτῷ συμφωνεῖ· οὐδὲ  γὰρ   παρὰ τὴν ἀρχὴν ὑμῖν δοῦναι
[4, 4]   παρατηρεῖν ἐκέλευσεν νόμος. Καὶ  γὰρ   περὶ τοῦ πάσχα τούτου πρὸς
[4, 6]   ὑμῶν παρὰ τὴν ἀρχήν; Εἰ  γὰρ   ταῦτα ἐπεζήτει, καὶ τοὺς παλαιοὺς
[4, 5]   διὰ τῶν ἔργων ἐπεδείξαντο; Μείζονα  γὰρ   ταύτης, φησὶν, ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει,
[4, 6]   ἂν καταφανὲς τὸ λεγόμενον. Μετὰ  γὰρ   τὴν ἑορτὴν, ἣν ἐπετέλεσαν τοῖς
[4, 4]   τῆς πόλεως ἔξω ποιοῦντες; Ὅταν  γὰρ   τὸ ἀναγκαιότερον παραβῶσιν, οὐδὲ
[4, 1]   ἐστὶν νηστεία παρανομωτέρα. Οὐ  γὰρ   τὸ πραττόμενον ὑπ´ αὐτῶν χρὴ
[4, 2]   ἐπειδὴ τὸν πολέμιον ἀφῆκας. Διὰ  γὰρ   τοῦτο καὶ προφήτης τὸν
[4, 5]   μοι μετὰ ἀκριβείας προσέχετε· ἀπὸ  γὰρ   τούτων δῆλον, ὅτι τὸ πάσχα
[4, 3]   μέσον ἡμῶν καὶ Ἰουδαίων; μὴ  γὰρ   ὑπὲρ τῶν τυχόντων ἐστὶν
[4, 4]   καὶ ἀπὸ τῶν προφητῶν. Ὅταν  γὰρ   φαίνωνται ἐκεῖνοι, μήτε θύσαντες, μήτε
[4, 6]   αὐτοὺς ἀπαγάγῃ τοῦ πράγματος. Εἰ  γὰρ   φανερῶς εἶπεν, ἀπόστητε, οὐκ ἂν
[4, 3]   μετέχοντες συνομολογήσαιεν ἂν ἡμῖν. Οὐ  γὰρ   χρεία σοφισμάτων καὶ κατασκευῆς καὶ
[4, 4]   ἔχοιεν ἂν οὗτοι συγγνώμην; Καίτοι  γε   ἐκεῖνοι προσδοκῶντες ἀπολήψεσθαι τὴν τοιαύτην
[4, 3]   πρὸς τοὺς ἡμετέρους εἰπεῖν, εἴ  γε   ἡμετέρους χρὴ καλεῖν τοὺς τὰ
[4, 5]   σου, καὶ εὑρεῖν ἔλεος. Καίτοι  γε   πολὺς ἦν ἐκεῖ τόπος, ἀλλ´
[4, 5]   εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνός. Καίτοι  γε   τὸ πάσχα εἰς μίαν καὶ
[4, 3]   ἐπεδείξασθε Διὰ τοῦτό φησιν· Εἰ  γέγονε   τοιαῦτα, εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς
[4, 3]   νήσους Χετιεὶμ, καὶ γνῶτε, εἰ  γέγονε   τοιαῦτα. Ποῖα ταῦτα; Εἰ ἀλλάξονται
[4, 6]   μόνη δὲ Ἱερουσαλὴμ ἄβατος  γέγονεν,   ἔνθα μόνον θύειν ἐξῆν. Ἆρα
[4, 1]   γεωργῶν οἱ φιλόπονοι, ἐπειδὰν ἔχωσι  γείτονα   χείμαῤῥον παρασύροντα τὰς γεωργίας, οὐκ
[4, 4]   ἐν ὑμῖν, ἐν ταῖς  γενεαῖς   ὑμῶν, ποιήσει τὸ πάσχα ἐν
[4, 7]   κἂν τύπτῃ, κἂν ἀπειλῇ ἐχθρὸς  γενέσθαι,   κἂν ὁτιοῦν ἕτερον ἐπανατείνηται, πάντα
[4, 1]   τῶν πραγμάτων ἐπιστάντος εὔκολον αὐτοῖς  γενέσθαι   τὴν τῶν ἔργων ἐκπλήρωσιν. Τούτους
[4, 4]   Ἰσραὴλ, λέγων· Ἄνθρωπος ὃς ἐὰν  γένηται   ἀκάθαρτος ἐπὶ ψυχῇ ἀνθρώπου,
[4, 1]   μάχεσθαι, ὅπως μηδὲν ἡμῖν θηριάλωτον  γένηται.   Καὶ μὴ θαυμάσητε, εἰ μετὰ
[4, 7]   σωτηρίαν. Ἐὰν οὗτος ἐχθρός σου  γένηται,   Θεὸς ἔσται σου φίλος,
[4, 7]   ὁτιοῦν ἕτερον ἐπανατείνηται, πάντα φέρε  γενναίως,   ὅπως αὐτοῦ κερδάνῃς τὴν σωτηρίαν.
[4, 1]   δοκοῦν ἐκείνῳ, φόνου παντὸς ἀνοσιωτέρα  γένοιτ´   ἂν φειδώ. Οὐ γὰρ
[4, 6]   καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ χρόνου  γένοιτ´   ἂν καταφανὲς τὸ λεγόμενον. Μετὰ
[4, 2]   τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ. Τί τούτου  γένοιτ´   ἂν παραδοξότερον; τυπτήσας τὸν
[4, 6]   σφόδρα ἀνοήτοις δήλη καὶ καταφανὴς  γένοιτο   ἂν αἰτία τῆς κατασκαφῆς
[4, 7]   ἡμέραν ἐκείνην ἀμείψεται τοῖς ἀγαθοῖς.  Γένοιτο   δὲ εὐχαῖς τῶν ἁγίων τούς
[4, 5]   ἐπισπάσασθαι. Τί γὰρ ἂν ἴσον  γένοιτο   τοῦ Δανιήλ; τί δὲ τῶν
[4, 1]   ἔχωσι γείτονα χείμαῤῥον παρασύροντα τὰς  γεωργίας,   οὐκ ἐν τῷ (καιρῷ τοῦ
[4, 1]   καὶ στρατιῶται καὶ ναῦται καὶ  γεωργοὶ   καὶ θερισταὶ ποιεῖν εἰώθασι. Καὶ
[4, 1]   ὑμετέρας ψυχὰς, ἐπεὶ καὶ τῶν  γεωργῶν   οἱ φιλόπονοι, ἐπειδὰν ἔχωσι γείτονα
[4, 5]   τοιοῦτον τῶν νομίμων φυλαττόντων ἐπὶ  γῆς   ἀλλοτρίας, αὐτοὶ τὰ ἐναντία ποιοῦντες
[4, 5]   ᾄσομεν τὴν ᾠδὴν Κυρίου ἐπὶ  γῆς   ἀλλοτρίας; Καὶ πάλιν οἱ παῖδες
[4, 4]   θύσαντες, μήτε ᾠδὴν ᾄσαντες ἐπὶ  γῆς   ἀλλοτρίας, μήτε νηστείαν τοιαύτην τινὰ
[4, 5]   ἀγγέλων ἐπιδειξάμενοι ἐφαμίλλους πολιτείας ἐπὶ  γῆς,   οὐδὲν τούτων ἐπιτελοῦντες, οὐ θυσίαν
[4, 6]   τόπῳ τῆς οἰκουμένης εἴασε τοῦτο  γίνεσθαι,   ἀλλ´ ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις μόνον.
[4, 6]   Θεὸς, εἰ μὴ ἐβούλετο  γίνεσθαι;   Καὶ εἰ ἐβούλετο γίνεσθαι, τίνος
[4, 4]   καὶ ἐν Ἱεροσολύμοις τὸ πάσχα  γίνεσθαι,   καὶ ἐν καιρῷ καὶ ἐν
[4, 6]   ἐβούλετο γίνεσθαι; Καὶ εἰ ἐβούλετο  γίνεσθαι,   τίνος οὖν ἕνεκεν τὴν πόλιν
[4, 3]   ἐπειδὴ παρὰ τὸν προσήκοντα ταῦτα  γίνεται   καιρόν. Ἦν ποτε καιρὸς, ὅτε
[4, 3]   καὶ αἰτία, μεθ´ ἧς  γίνεται,   οὐχ αὐτὴ, καὶ διὰ
[4, 3]   αὐτὸ πάσχουσι, καὶ τὰ μὲν  γινόμενα   τὰ αὐτὰ, γνώμη δὲ
[4, 1]   ἐπειδὰν δὲ λύκων καταδρομὴν αἴσθωνται  γινομένην,   ταχέως τὸν κάλαμον ῥίψαντες, τὴν
[4, 3]   οὕτω δὴ καὶ ἐνταῦθα τοῖς  γινομένοις   ἐπιψηφίζου· κἂν μὲν ἴδῃς διὰ
[4, 3]   τὸν Θεὸν νηστεύοντας, ἀποδέχου τὸ  γινόμενον·   ἂν δὲ ἴδῃς παρὰ γνώμην
[4, 7]   τὸ παρὰ γνώμην τοῦ Θεοῦ  γινόμενον,   εἰ καὶ ποτὲ συγκεχωρημένον ἦν,
[4, 2]   τι κατὰ τὸ δοκοῦν ἐκείνῳ  γινόμενον,   ἐκεῖνο ἀποδέχου μόνον. ~γʹ Τούτῳ
[4, 7]   ἐκείνης αὕτη· ἐκεῖ ἁμαρτία τὸ  γινόμενον,   ἐνταῦθα δὲ ἀσέβεια. Ταῦτα δὲ
[4, 1]   γὰρ κατὰ γνώμην τοῦ Θεοῦ  γινόμενον,   κἂν φαῦλον εἶναι δοκῇ, πάντων
[4, 2]   δεῖ περιεργάζεσθαι τὴν φύσιν τῶν  γινομένων,   ἀλλὰ πείθεσθαι μόνον. Ἵνα γὰρ
[4, 1]   ἀλλὰ καὶ τὴν αἰτίαν τῶν  γινομένων   ἐπιζητεῖν. Τὸ μὲν γὰρ κατὰ
[4, 3]   αἰτίαν ἀφ´ ἧς αἱ βάσανοι  γίνονται·   διὰ τοῦτο δὲ καὶ τοὺς
[4, 3]   μὲν γινόμενα τὰ αὐτὰ,  γνώμη   δὲ καὶ αἰτία, μεθ´
[4, 4]   ἑορτάζεις τῶν ἐκείνου; καὶ ποίᾳ  γνώμῃ   εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀπαντᾷς λοιπόν;
[4, 1]   ἐστὶν ἄριστον· τὸ δὲ παρὰ  γνώμην   καὶ μὴ δοκοῦν ἐκείνῳ, κἂν
[4, 7]   γὰρ ἔφθην εἰπὼν, τὸ παρὰ  γνώμην   τοῦ Θεοῦ γινόμενον, εἰ καὶ
[4, 1]   ἐπιζητεῖν. Τὸ μὲν γὰρ κατὰ  γνώμην   τοῦ Θεοῦ γινόμενον, κἂν φαῦλον
[4, 3]   γινόμενον· ἂν δὲ ἴδῃς παρὰ  γνώμην   τοῦ Θεοῦ τοῦτο ποιοῦντας, τῶν
[4, 1]   ἐκεῖνό μοι δεῖξον, εἰ κατὰ  γνώμην   τοῦ Θεοῦ τοῦτο ποιοῦσιν· ὡς
[4, 1]   παρανομώτατον. Κἂν φονεύσῃ τις κατὰ  γνώμην   τοῦ Θεοῦ, φιλανθρωπίας ἁπάσης βελτίων
[4, 2]   τὴν δίκην εἰσήγαγεν, ἵνα μετὰ  γνώμης   ὀρθῆς τὴν ἀπόφασιν βασιλεὺς
[4, 5]   ἐξελέσθαι ἡμᾶς· καὶ ἐὰν μὴ,  γνωστὸν   ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὅτι τοῖς
[4, 3]   εἰς τὰς νήσους Χετιεὶμ, καὶ  γνῶτε,   εἰ γέγονε τοιαῦτα. Ποῖα ταῦτα;
[4, 3]   πλευρὰ καταξαίνονται, καὶ τυμβωρύχοι καὶ  γόητες·   ἀλλὰ καὶ μάρτυρες τὸ αὐτὸ
[4, 6]   προσέχετε νόμον Θεοῦ ὑμῶν, λαὸς  Γομόῤῥας·   οὐ πρὸς Σοδομίτας καὶ τοὺς
[4, 6]   πρὸς Σοδομίτας καὶ τοὺς ἐν  Γομόῤῥοις   οἰκοῦντας διαλεγόμενος, ἀλλὰ πρὸς Ἰουδαίους.
[4, 4]   δοκοῦσι πάντα ποιοῦντες ἀεί. Ὅτε  γοῦν   ἐβούλετο αὐτοὺς νηστεύειν, λιπαίνοντες ἐπλατύνοντο·
[4, 7]   οὐκ ἀφίεται τοῦτο ποιεῖν. Ἄκουσον  γοῦν,   καὶ διὰ τί τὰς σάλπιγγας
[4, 6]   πρὸς ἐκείνους ἐπεσπάσαντο συγγένειαν. Οὕτω  γοῦν   καὶ κύνας καλεῖ, καὶ ἵππους
[4, 2]   τέλει καὶ ταῖς αἰτίαις; Ἰδοὺ  γοῦν   καὶ βασιλεὺς αὐτῷ φησιν·
[4, 5]   ἐν τῇ ψυχῇ φιλοσοφίας. Οὗτοι  γοῦν   οἱ τῇ φιλοσοφίᾳ τῶν ἀγγέλων
[4, 2]   ἕτερος δὲ φονεύσας ηὐδοκίμησεν.  γοῦν   Φινεὲς δύο φόνους ἐργασάμενος ἐν
[4, 3]   κατηγορίας εἶδος; οὐχὶ καὶ  Γραφὴ   τούτῳ κέχρηται πρὸς αὐτοὺς τῷ
[4, 1]   ἐν λειμῶνί τινι, τῇ τῶν  Γραφῶν   διηγήσει σκιρτῶντες, οὐδενὸς ἡψάμεθα ἀγωνιστικοῦ
[4, 3]   μὴ μέλλοιμεν τοῦτο ποιεῖν, ἀλλὰ  γυμνὰ   τὰ πράγματα καθ´ ἑαυτὰ φέροντες
[4, 7]   Δεσπότην· κἂν οἰκέτην ἔχῃς, κἂν  γυναῖκα,   κάτεχε ἐπὶ τῆς οἰκίας μετὰ
[4, 2]   καιροῦ ῥοπῇ, καὶ ἄνδρα μετὰ  γυναικὸς   ἀνελὼν, ἱερωσύνῃ τιμᾶται· οὕτως οὐ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009