HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


χ  =  29 formes différentes pour 41 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, Chap.
[4, 1]   δὲ σήμερον οἱ λύκων ἁπάντων  χαλεπώτεροι   Ἰουδαῖοι περιίστασθαι ἡμῶν τὰ πρόβατα
[4, 1]   ἀποσμήχουσι, καὶ ἀσπίδα περισκοποῦσι, καὶ  χαλινοὺς   παρασκευάζουσι, καὶ ἵππους τρέφουσι μετὰ
[4, 6]   τῷ αὐτῷ παραδείγματι χρήσασθαι πάλιν)  χαρισάμενος   τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ κάμνοντος, φιάλην
[4, 1]   οἱ φιλόπονοι, ἐπειδὰν ἔχωσι γείτονα  χείμαῤῥον   παρασύροντα τὰς γεωργίας, οὐκ ἐν
[4, 1]   οὐκ ἐν τῷ (καιρῷ τοῦ  χειμῶνος,   ἀλλὰ πρὸ τῆς ὥρας ἐκείνης,
[4, 2]   οὐ μόνον οὐκ ἐμόλυνε τὴν  χεῖρα   τῷ αἵματι, ἀλλὰ καὶ καθαρωτέραν
[4, 2]   σὺ ἄνδρα ὀλέθριον ἐκ τῆς  χειρός   σου, ψυχή σου ἀντὶ
[4, 2]   σὺ ἄνδρα ὀλέθριον ἐκ τῆς  χειρός   σου, καὶ ψυχή σου
[4, 6]   ἐξεζήτησε ταῦτα πάντα ἐκ τῶν  χειρῶν   ὑμῶν; Ἥκουσας σαφεστάτης φωνῆς λεγούσης,
[4, 7]   ἱερεύς; ποῦ δὲ τὰ  χερουβὶμ   τῆς δόξης; ποῦ δὲ τὸ
[4, 3]   ἴδετε· ἀποστείλατε εἰς τὰς νήσους  Χετιεὶμ,   καὶ γνῶτε, εἰ γέγονε τοιαῦτα.
[4, 7]   τὸν διάβολον ἔχουσι μεθ´ ἑαυτῶν  χορεύοντα.   Ὅπερ γὰρ ἔφθην εἰπὼν, τὸ
[4, 3]   συνομολογήσαιεν ἂν ἡμῖν. Οὐ γὰρ  χρεία   σοφισμάτων καὶ κατασκευῆς καὶ μακρῶν
[4, 7]   ἀργυρᾶς. Εἶτα λέγων αὐτῶν τὴν  χρείαν,   ἐπήγαγε· Καὶ σαλπιεῖτε ἐν αὐταῖς
[4, 3]   τῆς νηστείας ταύτης (οὐκ αἰτίαν  χρὴ   ζητεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ τόπον
[4, 5]   ἕξω τῶν Ἱεροσολύμων φυλάττειν οὐ  χρή.   Καὶ ἕτερον δὲ ἀπὸ τούτου
[4, 3]   ἡμετέρους εἰπεῖν, εἴ γε ἡμετέρους  χρὴ   καλεῖν τοὺς τὰ ἐκείνων φρονοῦντας.
[4, 7]   πολλῷ μᾶλλον ἐπὶ συναγωγῆς τοῦτο  χρὴ   ποιεῖν· μείζων γὰρ παρανομία
[4, 1]   γὰρ τὸ πραττόμενον ὑπ´ αὐτῶν  χρὴ   σκοπεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ τὴν
[4, 6]   γὰρ κωλύει τῷ αὐτῷ παραδείγματι  χρήσασθαι   πάλιν) χαρισάμενος τῇ ἐπιθυμίᾳ τοῦ
[4, 4]   τῇ Ἐκκλησίᾳ; εἰ δὲ  Χριστιανισμός   ἐστιν ἀληθὴς, ὡσπεροῦν καὶ ἔστι,
[4, 3]   ἕκαστον τῶν τοῦτο νοσούντων ἐρήσομαι,  Χριστιανὸς   εἶ; τίνος οὖν ἕνεκεν τὰ
[4, 4]   μοι, τὸν Χριστὸν προσκυνεῖς ὡς  Χριστιανὸς,   παρ´ ἐκείνου τὰ ἀγαθὰ αἰτεῖς·
[4, 3]   βασανίζονται, ἀλλ´ ἐπειδὴ διὰ τὸν  Χριστὸν   βασανίζονται· καὶ τοὺς λῃστὰς ἀποστρεφόμεθα,
[4, 7]   ἐπιγνῶναι τὸν ὑπὲρ αὐτῶν σταυρωθέντα  Χριστὸν,   ἵνα πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ
[4, 3]   τὰ ἄμικτα; ἐσταύρωσαν ἐκεῖνοι τὸν  Χριστὸν,   ὃν σὺ προσκυνεῖς. Ὁρᾷς πόσον
[4, 4]   μυστηρίων κοινωνεῖς, εἰπέ μοι, τὸν  Χριστὸν   προσκυνεῖς ὡς Χριστιανὸς, παρ´ ἐκείνου
[4, 7]   ἐπὶ τοῦ βήματος στήσῃ τοῦ  Χριστοῦ   μετὰ παῤῥησίας, εἰπέ μοι, τοσούτων
[4, 1]   καὶ πάλιν ἀσφαλίσασθαι τὴν τοῦ  Χριστοῦ   ποίμνην ἀναγκαῖον. Ἐπεὶ καὶ ποιμένες,
[4, 7]   Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ  Χριστοῦ,   δόξα καὶ τὸ
[4, 6]   τοῖς Ἱεροσολύμοις μόνον. Εἶτα ἐπειδὴ  χρόνον   ἔθυσαν βραχὺν, καθεῖλε τὴν πόλιν,
[4, 6]   αἰτία, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ  χρόνου   γένοιτ´ ἂν καταφανὲς τὸ λεγόμενον.
[4, 4]   καὶ τὴν πεντηκοστὴν ὁμοίως καὶ  χρόνου   καὶ τόπου παρατηρήσει συνέκλεισε, μετὰ
[4, 1]   τὰς ἐπιβολὰς πρὸ πολλοῦ τοῦ  χρόνου,   πᾶσαν πανταχόθεν ἐπινοοῦντες ἀσφάλειαν. Οὕτω
[4, 7]   τῆς δόξης; ποῦ δὲ τὸ  χρυσοῦν   θυμιατήριον; ποῦ δὲ τὸ ἱλαστήριον;
[4, 3]   μόνον. ~γʹ Τούτῳ τῷ κανόνι  χρώμενοι,   καὶ τὴν νηστείαν ταύτην ἐξετάζωμεν.
[4, 3]   τις παρ´ ἐκείνοις τοῖς Ῥωμαίων  χρώμενος   νόμοις, οὐ τοῦτο αὐτὸ πείσεται
[4, 4]   οὕτω πως φησίν· Ἕως πότε  χωλανεῖτε   ἐπ´ ἀμφοτέραις ταῖς ἰγνύαις; Εἰ
[4, 1]   ἐκείνης, καὶ ὄχθας περιφράττουσι, καὶ  χώματα   ἐγείρουσι, καὶ τάφρους ἐλαύνουσι, καὶ
[4, 3]   βαρβάρων ζηλοῖ; τὴν Ῥωμαίων  χώραν   οἰκῶν οὐ τὴν ἡμετέραν μέτεισι
[4, 3]   τὰ ἐκείνων φρονῶν, οὐκ εὐθέως  χωρὶς   λόγου καὶ ἐξετάσεως κολάζεται, κἂν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009