Alphabétiquement     [«   »]
καθοπλιζόμεθα 1
καθοπλίζουσι 1
καὶ 268
Καὶ 42
καιρόν 3
καιρὸν 15
καιρὸς 1
Fréquences     [«    »]
42 ἐν
38 οὐκ
41 πρὸς
42 Καὶ
53 τὸ
54 τοῦ
55 γὰρ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Καὶ


>
Livre, Chap.
[4, 2]   καὶ πατάξει σε λέων.  Καὶ   ἀπῆλθεν ἀπ´ αὐτοῦ, καὶ εὗρεν
[4, 3]   ταύτην τὴν ἡμέραν ποτὲ ἔφαγον.  Καὶ   αὕτη οὐκ ἔστι νηστεία, ἀλλὰ
[4, 5]   ποιοῦντες πρὸς φιλονεικίαν καὶ ἔριν;  Καὶ   γὰρ εἰ μὲν ῥᾴθυμοί τινες
[4, 1]   γεωργοὶ καὶ θερισταὶ ποιεῖν εἰώθασι.  Καὶ   γὰρ ἐκεῖνοι πρὸ τοῦ καιροῦ
[4, 4]   τοῦ Ἠλία πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν.  Καὶ   γὰρ ἐκεῖνος ὁρῶν τοὺς Ἰουδαίους
[4, 4]   δῆλον; Ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ νόμου.  Καὶ   γὰρ ἐπὶ τῶν ἑορτῶν τῶν
[4, 3]   ἔσται, καὶ πολὺς θόρυβος.  Καὶ   γὰρ καὶ λῃσταὶ τὰ πλευρὰ
[4, 7]   πάντα ποιήσωμεν, ὥστε αὐτοὺς ἀνακτήσασθαι.  Καὶ   γὰρ λακτιζόντων τῶν νοσούντων καὶ
[4, 4]   τόπον παρατηρεῖν ἐκέλευσεν νόμος.  Καὶ   γὰρ περὶ τοῦ πάσχα τούτου
[4, 5]   ἠλειψάμην ἐν ταῖς ἑβδομάσιν ἐκείναις.  Καὶ   ἐγένετο ἐν τῇ τετάρτῃ καὶ
[4, 2]   αὐτοῦ, τάλαντον ἀργυρίου τίσῃ.  Καὶ   ἐγένετο ὡς δοῦλός σου
[4, 6]   Θεὸς, εἰ μὴ ἐβούλετο γίνεσθαι;  Καὶ   εἰ ἐβούλετο γίνεσθαι, τίνος οὖν
[4, 2]   ἠθέλησεν ἄνθρωπος πατάξαι αὐτόν.  Καὶ   εἶπε πρὸς αὐτόν· Ἀνθ´ ὧν
[4, 2]   καὶ ἰδοὺ αὐτὸς οὐκ ἦν.  Καὶ   εἶπε πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς
[4, 4]   αὐτοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν Ἰσραήλ;  Καὶ   εἶπε πρὸς αὐτοὺς Μωϋσῆς· Στῆτε
[4, 4]   τί ἐντελεῖται Κύριος περὶ ὑμῶν.  Καὶ   ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωϋσῆν, λέγων·
[4, 2]   καὶ εἶπε· Πάταξον δή με.  Καὶ   ἐπάταξεν αὐτὸν ἄνθρωπος, καὶ
[4, 2]   σὺ δικαστὴς παρ´ ἐμοί· ἐφόνευσας.  Καὶ   ἔσπευσε, καὶ ἀφεῖλε τὸν τελαμῶνα
[4, 5]   τῶν Ἱεροσολύμων φυλάττειν οὐ χρή.  Καὶ   ἕτερον δὲ ἀπὸ τούτου συνωμολόγηται
[4, 2]   λέων, καὶ ἐπάταξεν αὐτόν.  Καὶ   εὑρίσκει ἄνθρωπον ἄλλον, καὶ εἶπε·
[4, 1]   ἅπασαν τοῦ πλοίου κατασκευὴν εὐτρεπίζουσιν.  Καὶ   θερισταὶ δὲ ὁμοίως πρὸ πολλῶν
[4, 7]   τὰ τοιαῦτα ἀσχημονοῦντος τὴν ὑγίειαν.  Καὶ   ἰατροῦ πολλάκις ἐσθῆτα διέῤῥηξεν
[4, 2]   εἶναι τὰ αὐτὰ ποιοῦσι. ~βʹ  Καὶ   ἵνα μάθῃς ὅτι τοῦτό ἐστιν
[4, 6]   Τῇ ἀσθενείᾳ τῇ ὑμετέρᾳ συγκαταβαίνων.  Καὶ   καθάπερ ἰατρὸς, πυρέττοντα ὁρῶν ἄνθρωπον,
[4, 6]   τῆς σοφωτάτης μεθόδου πάλιν ἀπήγαγεν.  Καὶ   καθάπερ ἰατρὸς ἐκεῖνος (οὐδὲν
[4, 1]   ὅπως μηδὲν ἡμῖν θηριάλωτον γένηται.  Καὶ   μὴ θαυμάσητε, εἰ μετὰ δέκα
[4, 1]   τὰ ἄλλα πάντα εὖ διατίθενται.  Καὶ   ναῦται, πρὶν τὸ σκάφος
[4, 6]   αὐτομολήσαντας ἤδη. ἐπέτρεψε τὰς θυσίας.  Καὶ   ὅτι αὕτη ἐστὶν αἰτία,
[4, 5]   αὑτῶν ἔθηκαν ὑπὲρ τοῦ Θεοῦ.  Καὶ   οὐ διὰ τοῦτο μόνον θαυμαστοὶ,
[4, 2]   λόγῳ Κυρίου πάταξον δή με.  Καὶ   οὐκ ἠθέλησεν ἄνθρωπος πατάξαι
[4, 2]   ἀκαίρου φειδοῦς οἵαν ὑπέμεινε τιμωρίαν;  Καὶ   οὗτος μὲν σώσας κολάζεται, ἕτερος
[4, 5]   ᾠδὴν Κυρίου ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας;  Καὶ   πάλιν οἱ παῖδες οἱ τρεῖς
[4, 1]   πρὸς τὸν ἄμητον αὐτοῖς συντελῇ.  Καὶ   πάντας ἀνθρώπους ἴδοι τις ἂν
[4, 5]   καὶ μίαν οὐδενὸς ὅλως μετέλαβεν.  Καὶ   πόθεν δῆλον, φησὶν, ὅτι αἱ
[4, 5]   οὐκ ἦν, ἔμενον μὴ θύοντες.  Καὶ   πρὸς ἑτέρους δὲ πάλιν
[4, 7]   λέγων αὐτῶν τὴν χρείαν, ἐπήγαγε·  Καὶ   σαλπιεῖτε ἐν αὐταῖς ἐπὶ τοῖς
[4, 7]   ἐπειδὴ μὴ ἐπλεόνασεν αὐτὸ ἐκολάζετο.  Καὶ   σὺ τοίνυν, αὐτὸς ἂν καθαρὸς
[4, 5]   ὅτι διὰ τὸν Θεὸν ἀποθνήσκομεν.  Καὶ   ταῦτα ἐποίουν, καὶ τοσαύτην ἀρετὴν
[4, 6]   ἐπεδείκνυντο, οὐδὲν τῶν νομιζομένων παρατηροῦντες.  ~Καὶ   τίνος ἕνεκεν. φησὶ, ταῦτα ἐπέταξεν
[4, 6]   πάλιν ἐκείνην τὴν πόλιν κατέσκαψε;  Καὶ   τὸ δὴ θαυμαστὸν καὶ παράδοξον,
[4, 4]   τὸν καιρὸν, ἐσχάτην παρανομίαν παρανομοῦσι.  Καὶ   τοῦτο οὐκ ἐντεῦθεν δῆλον μόνον,
[4, 3]   Ἰουδαίων ἁπάντων ἀξίους ὄντας ὁρῶ.  Καὶ   τοῦτο οὐχ οἱ σοφοὶ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009