HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


θ  =  42 formes différentes pour 102 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, Chap.
[4, 6]   πόλιν σου κατέλυσε; Δυοῖν γὰρ  θάτερον   ἐχρῆν ποιεῖν αὐτὸν, βουλόμενον αὐτὰ
[4, 1]   ἡμῖν θηριάλωτον γένηται. Καὶ μὴ  θαυμάσητε,   εἰ μετὰ δέκα καὶ πλείους
[4, 5]   Καὶ οὐ διὰ τοῦτο μόνον  θαυμαστοὶ,   ἀλλ´ ὅτι οὐδὲ ἐπὶ μισθῷ
[4, 6]   πόλιν κατέσκαψε; Καὶ τὸ δὴ  θαυμαστὸν   καὶ παράδοξον, μὲν οἰκουμένη
[4, 7]   δὲ λέγομεν, οὐχ ἵνα εἰς  θέατρον   ἀφῆτε ἀναβαίνειν, κακὸν γὰρ κἀκεῖνο,
[4, 7]   τῆς σφοδρότητος. Εἰ γὰρ εἰς  θέατρον   οὐκ ἐπιτρέπεις ἀπελθεῖν, πολλῷ μᾶλλον
[4, 6]   ἐκείνης; Ὥσπερ γὰρ οἰκοδόμος θεμελίους  θεὶς,   τοίχους ἀναστήσας, ὄροφον καμαρώσας, τὴν
[4, 6]   κατασκαφῆς ἐκείνης; Ὥσπερ γὰρ οἰκοδόμος  θεμελίους   θεὶς, τοίχους ἀναστήσας, ὄροφον καμαρώσας,
[4, 5]   τῶν ἀζύμων νηστεύειν Ἰουδαίοις οὐ  θέμις·   οὗτος δὲ ἡμέρας εἴκοσι καὶ
[4, 5]   τῶν εἰς αὐτοὺς συμβάντων εἰς  θεογνωσίαν   ἐπισπάσασθαι. Τί γὰρ ἂν ἴσον
[4, 3]   αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσὶ  θεοί·   ὑμεῖς δὲ ἠλλάξασθε τὴν δόξαν
[4, 3]   αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσὶ  θεοί·   ὑμεῖς δὲ ἠλλάξασθε τὴν δόξαν
[4, 5]   ἔστω σοι, βασιλεῦ, ὅτι τοῖς  θεοῖς   σου οὐ λατρεύομεν. Ἀρκετὸν ἡμῖν
[4, 7]   ἰδεῖν ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν  θεομάχων   Ἰουδαίων, εἰπέ μοι, σαλπίζοντας ἀνθρώπους;
[4, 5]   μισθὸς, φησὶν, ὅτι διὰ τὸν  Θεὸν   ἀποθνήσκομεν. Καὶ ταῦτα ἐποίουν, καὶ
[4, 7]   ἐν ἑνὶ στόματι δοξάζωμεν τὸν  Θεὸν   καὶ Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν
[4, 3]   κἂν μὲν ἴδῃς διὰ τὸν  Θεὸν   νηστεύοντας, ἀποδέχου τὸ γινόμενον· ἂν
[4, 3]   αὐτομολῆσαι· ὑμεῖς δὲ τὸν ἀληθῆ  Θεὸν   προσκυνοῦντες, ἀφέντες τὴν πατρῴαν εὐσέβειαν,
[4, 3]   ὠφεληθήσεσθε. Οὐκ εἶπεν· Ἠλλάξασθε τὸν  Θεὸν   ὑμῶν, ἀλλὰ, τὴν δόξαν
[4, 3]   ὠφεληθήσεσθε. Οὐκ εἶπεν, Ἠλλάξασθε τὸν  Θεὸν   ὑμῶν· Θεὸς γὰρ οὐκ
[4, 3]   Ἠλλάξασθε τὸν Θεὸν ὑμῶν·  Θεὸς   γὰρ οὐκ ἀλλάσσεται· ἀλλ´, Ἠλλάξασθε
[4, 6]   σκεύους συντριβῆς, οὕτω καὶ  Θεὸς   διὰ τῆς κατασκαφῆς τῆς κατὰ
[4, 5]   πρὸς ἑτέρους δὲ πάλιν  Θεὸς   διὰ τοῦ Ζαχαρίου, Μὴ νηστείαν
[4, 6]   ἕνεκεν. φησὶ, ταῦτα ἐπέταξεν  Θεὸς,   εἰ μὴ ἐβούλετο γίνεσθαι; Καὶ
[4, 5]   Διὰ τοῦτο ἔλεγον, ὅτι Ἔστι  Θεὸς   ἐν τῷ οὐρανῷ δυνατὸς ἐξελέσθαι
[4, 2]   Ἐν λόγῳ Κυρίου· τουτέστιν,  Θεὸς   ἐπέταξε, μηδὲν περαιτέρω ζήτει· βασιλεύς
[4, 4]   ἐναντία ποιεῖν ὧν ἂν  Θεὸς   ἐπιτάξῃ· καθάπερ οὖν καὶ νῦν
[4, 2]   ἔπαθε παραινῶν, ἅπερ ἂν  Θεὸς   ἐπιτάξῃ, πάντα εἴκειν καὶ πείθεσθαι.
[4, 6]   ἐπιθυμίας ἐκείνης· οὕτω καὶ  Θεὸς   ἐποίησε, θύειν ἐπιτρέψας, ἐν οὐδενὶ
[4, 6]   ἀπαγαγεῖν· οὕτω δὴ καὶ  Θεὸς   ἐποίησεν. Ἐπειδὴ γὰρ εἶδεν μαινομένους,
[4, 7]   οὗτος ἐχθρός σου γένηται,  Θεὸς   ἔσται σου φίλος, καὶ μεγάλοις
[4, 6]   τοίνυν μὲν ἰατρὸς  Θεὸς,   φιάλη δὲ πόλις,
[4, 4]   ἰγνύαις; Εἰ ἔστι Κύριος  Θεὸς   ἡμῶν μεθ´ ὑμῶν, δεῦτε καὶ
[4, 6]   διέλυσε σύνδεσμον· οὕτω καὶ  Θεὸς,   καθάπερ τινὰ σύνδεσμον λατρείας τὴν
[4, 2]   αὐτοῦ. Ὁρᾷς πῶς οὐχ  Θεὸς   μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ἄνθρωποι
[4, 4]   τῶν πόλεων ὧν Κύριος  Θεός   σου δίδωσί σοι. Ἀλλ´ ὥσπερ
[4, 4]   ἂν ἐκλέξηται Κύριος  Θεός   σου. Οὕτω καὶ τὰς σκηνοπηγίας.
[4, 6]   σκεῦος ἀφανίσας· οὕτω καὶ  Θεὸς   τῶν θυσιῶν ἀπήγαγε, τὴν πόλιν
[4, 7]   εἰπὼν, τὸ παρὰ γνώμην τοῦ  Θεοῦ   γινόμενον, εἰ καὶ ποτὲ συγκεχωρημένον
[4, 1]   μὲν γὰρ κατὰ γνώμην τοῦ  Θεοῦ   γινόμενον, κἂν φαῦλον εἶναι δοκῇ,
[4, 5]   ψυχὴν αὑτῶν ἔθηκαν ὑπὲρ τοῦ  Θεοῦ.   Καὶ οὐ διὰ τοῦτο μόνον
[4, 4]   νηστεύοντες νῦν, καὶ τὰ τοῦ  Θεοῦ   καταπατοῦσι προστάγματα, ἀπεναντίας τοῖς ἐκείνῳ
[4, 7]   δακρύειν, ὅτι τῷ προστάγματι τοῦ  Θεοῦ   μάχονται, ὅτι τὸν διάβολον ἔχουσι
[4, 2]   φεισάμενος ἐκολάζετο, ἵνα μάθῃς ὅτι  Θεοῦ   προστάττοντος οὐ δεῖ περιεργάζεσθαι τὴν
[4, 2]   τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων τοῦ  Θεοῦ   τὰς ψήφους ἐξέταζε· κἂν εὕρῃς
[4, 3]   δὲ ἴδῃς παρὰ γνώμην τοῦ  Θεοῦ   τοῦτο ποιοῦντας, τῶν μεθυόντων καὶ
[4, 1]   δεῖξον, εἰ κατὰ γνώμην τοῦ  Θεοῦ   τοῦτο ποιοῦσιν· ὡς ἂν μὴ
[4, 6]   Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων· προσέχετε νόμον  Θεοῦ   ὑμῶν, λαὸς Γομόῤῥας· οὐ πρὸς
[4, 1]   φονεύσῃ τις κατὰ γνώμην τοῦ  Θεοῦ,   φιλανθρωπίας ἁπάσης βελτίων ἐστὶν
[4, 1]   τῶν πραγμάτων, ἀλλ´ αἱ τοῦ  Θεοῦ   ψῆφοι καλὰ καὶ φαῦλα εἶναι
[4, 3]   Ποῖα ταῦτα; Εἰ ἀλλάξονται ἔθνη  θεοὺς   αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσὶ
[4, 3]   γέγονε τοιαῦτα, εἰ ἀλλάξονται ἔθνη  θεοὺς   αὐτῶν, καὶ αὐτοὶ οὐκ εἰσὶ
[4, 7]   διὰ τοῦτο ἀπέστη ἐκεῖνος τῆς  θεραπείας.   Πῶς οὖν οὐκ ἄτοπον, τοὺς
[4, 4]   προσέχοντας, ποτὲ δὲ τὰ εἴδωλα  θεραπεύοντας,   οὕτω πως φησίν· Ἕως πότε
[4, 3]   φησὶν, εἴδωλα προσκυνοῦντες, καὶ δαίμονας  θεραπεύοντες,   τοσοῦτον περὶ τὴν πλάνην ἔχουσι
[4, 3]   δοκοῦσι μὲν μεθ´ ἡμῶν τετάχθαι,  θεραπεύουσι   δὲ τὰ ἐκείνων, καὶ τὸν
[4, 1]   τοῦ πλοίου κατασκευὴν εὐτρεπίζουσιν. Καὶ  θερισταὶ   δὲ ὁμοίως πρὸ πολλῶν τῶν
[4, 1]   καὶ ναῦται καὶ γεωργοὶ καὶ  θερισταὶ   ποιεῖν εἰώθασι. Καὶ γὰρ ἐκεῖνοι
[4, 2]   Ἀχαὰβ, παρὰ τὸ τῷ  Θεῷ   δοκοῦν αὐτὸν ἔσωσε, καὶ προσεδρίας
[4, 5]   τὰς ἑαυτῶν ὑπὲρ τῶν τῷ  Θεῷ   δοκούντων ἔδωκαν, εὔδηλον ὅτι τὸ
[4, 7]   πολλῆς παῤῥησίας ἀπαντήσωμεν, δῶρα τῷ  Θεῷ   κομίζοντες, δῶρα πάντων τιμιώτερα, τὰς
[4, 4]   ἀσεβοῦντας, καὶ ποτὲ μὲν τῷ  Θεῷ   προσέχοντας, ποτὲ δὲ τὰ εἴδωλα
[4, 5]   τοιαύτην ἐπιδειξάμενοι, οὕτως ἤρεσαν τῷ  Θεῷ,   ὡς καὶ αὐτῆς περιγενέσθαι τῆς
[4, 1]   πολλῶν τῶν ἡμερῶν καὶ δρεπάνην  θήγουσι,   καὶ ἅλωνα παρασκευάζουσι καὶ βοῦς
[4, 6]   καὶ κύνας καλεῖ, καὶ ἵππους  θηλυμανεῖς,   οὐκ ἐπειδὴ πρὸς τὴν φύσιν
[4, 1]   καὶ μάχεσθαι, ὅπως μηδὲν ἡμῖν  θηριάλωτον   γένηται. Καὶ μὴ θαυμάσητε, εἰ
[4, 1]   πολλάκις πρὸ τῆς βολῆς τὸ  θηρίον   ἀπήλασαν. Οὕτω δὴ καὶ ἡμεῖς
[4, 1]   ἕως μὲν ἂν μηδὲν ἐνοχλῇ  θηρίον,   ὑπὸ δρῦν πεύκην ἑαυτοὺς
[4, 5]   αὑτοῦ ὑπὲρ τῶν φίλων αὑτοῦ  θήσῃ.   Ἐκεῖνοι δὲ τὴν ψυχὴν αὑτῶν
[4, 3]   σύγχυσις ἔσται, καὶ πολὺς  θόρυβος.   Καὶ γὰρ καὶ λῃσταὶ τὰ
[4, 6]   Ἱερουσαλὴμ ἄβατος γέγονεν, ἔνθα μόνον  θύειν   ἐξῆν. Ἆρα οὐχὶ καὶ τοῖς
[4, 6]   οὕτω καὶ Θεὸς ἐποίησε,  θύειν   ἐπιτρέψας, ἐν οὐδενὶ {ἑτέρῳ} τόπῳ
[4, 6]   τοῖς Ἰουδαίοις, (ἔνθα οὐκ ἔξεστι  θύειν,   μόνη δὲ Ἱερουσαλὴμ ἄβατος
[4, 6]   ὑμᾶς, βουλόμενον ὑμᾶς ἐκεῖ  θύειν   μόνον, μὴ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης
[4, 6]   μονονουχὶ λέγων· Μαίνεσθε καὶ βούλεσθε  θύειν·   οὐκοῦν κἂν ἐμοὶ θύετε. Ἀλλ´
[4, 6]   μὴ κελεῦσαι ἐν ἑνὶ τόπῳ  θύειν,   πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης μέλλοντα διασπείρειν
[4, 6]   βούλεσθε θύειν· οὐκοῦν κἂν ἐμοὶ  θύετε.   Ἀλλ´ ὅμως καὶ τοῦτο ἐπιτρέψας
[4, 7]   δόξης; ποῦ δὲ τὸ χρυσοῦν  θυμιατήριον;   ποῦ δὲ τὸ ἱλαστήριον; ποῦ
[4, 5]   ναὸς οὐκ ἦν, ἔμενον μὴ  θύοντες.   Καὶ πρὸς ἑτέρους δὲ πάλιν
[4, 6]   Τί οὖν; ἑαυτῷ μάχεται, φησὶ,  θῦσαι   μὲν ἐν ἑνὶ τόπῳ κελεύσας,
[4, 4]   Ὅταν γὰρ φαίνωνται ἐκεῖνοι, μήτε  θύσαντες,   μήτε ᾠδὴν ᾄσαντες ἐπὶ γῆς
[4, 5]   τῶν προγόνων τῶν σῶν οὔτε  θυσάντων,   οὔτε νηστευσάντων, οὔτε ἑορτασάντων; Ὅτι
[4, 5]   ἐκ τούτων δῆλον. Ὅπου γὰρ  θυσία   οὐκ ἦν, οὐδὲ ἑορτὴ ἦν,
[4, 7]   τοῖς ὁλοκαυτώμασιν ὑμῶν, καὶ ταῖς  θυσίαις   τῶν σωτηρίων ὑμῶν. Ποῦ τοίνυν
[4, 6]   ἄβατον ἐν μόνῃ τὴν  θυσίαν   ἀναφέρεσθαι ἐχρῆν. Τί οὖν; ἑαυτῷ
[4, 5]   γῆς, οὐδὲν τούτων ἐπιτελοῦντες, οὐ  θυσίαν   καταβαλόντες, οὐχ ἑορτὴν τηρήσαντες, οὐ
[4, 6]   ἠνέσχοντο ῥᾳδίως τῆς κατὰ τὴν  θυσίαν   μανίας ἀποστῆναι· νυνὶ δὲ διὰ
[4, 4]   φιλονεικοῦσι νηστεύοντες· ὅτε ἤθελεν αὐτοὺς  θυσίαν   προσάγειν, πρὸς τὰ εἴδωλα ἔτρεχον·
[4, 6]   ἐν Σοδόμοις οὐδέποτε ἀνεφάνησαν ἀναφέροντες  θυσίας·   ἀλλὰ πρὸς τούτους λόγος
[4, 6]   λατρείαν εἰς θυσίας, τὰς δὲ  θυσίας   εἰς τόπον, τὸν δὲ τόπον
[4, 7]   οἱ Ἰουδαῖοί ποτε, ὅτε τὰς  θυσίας   εἶχον, νῦν δὲ αὐτοῖς οὐκ
[4, 6]   τοῖς πονηροῖς δαίμοσι, τότε τὰς  θυσίας   ἐπέτρεψε, μονονουχὶ λέγων· Μαίνεσθε καὶ
[4, 6]   τὴν ἀρχὴν ὑμῖν δοῦναι τὰς  θυσίας   ἠβούλετο· καὶ τούτου αὐτὸν τὸν
[4, 6]   καὶ αὐτομολήσαντας ἤδη. ἐπέτρεψε τὰς  θυσίας.   Καὶ ὅτι αὕτη ἐστὶν
[4, 6]   ἕνεκεν τὴν μὲν λατρείαν εἰς  θυσίας,   τὰς δὲ θυσίας εἰς τόπον,
[4, 6]   οὕτω καὶ Θεὸς τῶν  θυσιῶν   ἀπήγαγε, τὴν πόλιν αὐτὴν καθελὼν,
[4, 6]   δὲ ψυχροποσία τῶν  θυσιῶν   ἐπιτροπὴ καὶ ἐξουσία. Ὥσπερ οὖν
[4, 5]   ἀπὸ τούτου συνωμολόγηται μέγιστον· ὅτι  θυσιῶν   παρατηρήσεις καὶ σαββάτων καὶ νουμηνιῶν,
[4, 6]   γὰρ εἶδεν μαινομένους, ἀγχομένους, ἐπιθυμοῦντας  θυσιῶν,   παρεσκευασμένους, εἰ μὴ λάβοιεν, πρὸς
[4, 6]   ἐδίωκον. Τί μοι πλῆθος τῶν  θυσιῶν   ὑμῶν; λέγει Κύριος. Οἱ δὲ
[4, 6]   εἶπον· Τί μοι πλῆθος τῶν  θυσιῶν   ὑμῶν; λέγει Κύριος. Πλήρης εἰμὶ
[4, 1]   τοῦ καιροῦ τῆς μάχης καὶ  θώρακα   ἀποσμήχουσι, καὶ ἀσπίδα περισκοποῦσι, καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009