Alphabétiquement     [«   »]
τοσούτων 2
τότε 3
ΤΟΥ 2
τοῦ 54
τοὺς 19
τούς 1
τουτέστιν 1
Fréquences     [«    »]
42 ἐν
42 Καὶ
53 τὸ
54 τοῦ
55 γὰρ
56 τῆς
65 τὸν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

τοῦ


>
Livre, Chap.
[4, 7]   ποίας ἀπολογίας τεύξῃ; πῶς ἐπὶ  τοῦ   βήματος στήσῃ τοῦ Χριστοῦ μετὰ
[4, 5]   Τί γὰρ ἂν ἴσον γένοιτο  τοῦ   Δανιήλ; τί δὲ τῶν τριῶν
[4, 5]   δὲ πάλιν Θεὸς διὰ  τοῦ   Ζαχαρίου, Μὴ νηστείαν νενηστεύκατέ μοι
[4, 4]   νῦν. ~δʹ Δότε μοι τὸ  τοῦ   Ἠλία πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν. Καὶ
[4, 7]   ἔφθην εἰπὼν, τὸ παρὰ γνώμην  τοῦ   Θεοῦ γινόμενον, εἰ καὶ ποτὲ
[4, 1]   Τὸ μὲν γὰρ κατὰ γνώμην  τοῦ   Θεοῦ γινόμενον, κἂν φαῦλον εἶναι
[4, 5]   τὴν ψυχὴν αὑτῶν ἔθηκαν ὑπὲρ  τοῦ   Θεοῦ. Καὶ οὐ διὰ τοῦτο
[4, 4]   Ἰουδαῖοι νηστεύοντες νῦν, καὶ τὰ  τοῦ   Θεοῦ καταπατοῦσι προστάγματα, ἀπεναντίας τοῖς
[4, 7]   καὶ δακρύειν, ὅτι τῷ προστάγματι  τοῦ   Θεοῦ μάχονται, ὅτι τὸν διάβολον
[4, 2]   πρὸ τῆς φύσεως τῶν πραγμάτων  τοῦ   Θεοῦ τὰς ψήφους ἐξέταζε· κἂν
[4, 3]   ἂν δὲ ἴδῃς παρὰ γνώμην  τοῦ   Θεοῦ τοῦτο ποιοῦντας, τῶν μεθυόντων
[4, 1]   μοι δεῖξον, εἰ κατὰ γνώμην  τοῦ   Θεοῦ τοῦτο ποιοῦσιν· ὡς ἂν
[4, 1]   Κἂν φονεύσῃ τις κατὰ γνώμην  τοῦ   Θεοῦ, φιλανθρωπίας ἁπάσης βελτίων ἐστὶν
[4, 1]   φύσις τῶν πραγμάτων, ἀλλ´ αἱ  τοῦ   Θεοῦ ψῆφοι καλὰ καὶ φαῦλα
[4, 4]   σκηνοπηγίας. Ἀλλ´ ἴδωμεν ἀμφοτέρων τούτων,  τοῦ   καιροῦ καὶ τοῦ τόπου, τί
[4, 4]   τὸν καιρὸν δὲ φυλάξαι,  τοῦ   καιροῦ καταφρονήσαντας, τὸν τόπον τηρῆσαι.
[4, 4]   τοῦ τόπου παρατήρησις τῆς  τοῦ   καιροῦ παρατηρήσεώς ἐστιν ἀναγκαιοτέρα. Τί
[4, 1]   ἀνθρώπους ἴδοι τις ἂν πρὸ  τοῦ   καιροῦ τὰς τῶν πραγμάτων ποιουμένους
[4, 1]   εἰώθασι. Καὶ γὰρ ἐκεῖνοι πρὸ  τοῦ   καιροῦ τῆς μάχης καὶ θώρακα
[4, 1]   τῶν πραγμάτων ποιουμένους παρασκευὰς, ὥστε  τοῦ   καιροῦ τῶν πραγμάτων ἐπιστάντος εὔκολον
[4, 6]   μόνῃ τῆς ψυχροποσίας ἀπολαύειν, καὶ  τοῦ   κάμνοντος πεισθέντος, λάθρα τοῖς ἐπιδιδοῦσι
[4, 6]   χρήσασθαι πάλιν) χαρισάμενος τῇ ἐπιθυμίᾳ  τοῦ   κάμνοντος, φιάλην οἴκοθεν κομίσας ἐκέλευσεν
[4, 5]   ἄρχων καὶ προφήτης, οὐδὲ τόπος  τοῦ   καρπῶσαι ἐνώπιόν σου, καὶ εὑρεῖν
[4, 2]   βασιλεύς ἐστιν νομοθετῶν· αἰδέσθητι  τοῦ   κελεύοντος τὸ ἀξίωμα, καὶ μετὰ
[4, 7]   δοξάζωμεν τὸν Θεὸν καὶ Πατέρα  τοῦ   Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ Χριστοῦ,
[4, 2]   καὶ λαός σου ἀντὶ  τοῦ   λαοῦ αὐτοῦ. Εἶδες φιλανθρωπίας οἵαν
[4, 2]   καὶ λαός σου ἀντὶ  τοῦ   λαοῦ αὐτοῦ. Ὁρᾷς πῶς οὐχ
[4, 4]   τοῦτο ἔσται δῆλον; Ἀπ´ αὐτοῦ  τοῦ   Μωϋσέως. Ἐπειδὴ γὰρ ἐποίησαν ἔξω
[4, 4]   Πόθεν τοῦτο δῆλον; Ἀπ´ αὐτοῦ  τοῦ   νόμου. Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν
[4, 5]   παρὰ τὸ πεπεῖσθαι παρ´ αὐτοῦ  τοῦ   νόμου, ὅτι τὰς παρατηρήσεις ταύτας
[4, 4]   τῷ νόμῳ πειθόμενοι, καὶ τὰ  τοῦ   νόμου πληροῦντες· τοῦτο γὰρ
[4, 5]   ἀπαντῶσιν. Ἀλλ´ ὅμως καὶ παρελθόντος  τοῦ   πάσχα ἔμεινεν αὐτὸς νηστεύων. Ἀρξάμενος
[4, 4]   νόμος. Καὶ γὰρ περὶ  τοῦ   πάσχα τούτου πρὸς αὐτοὺς διαλεγόμενος,
[4, 1]   ῥάπτουσι, καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν  τοῦ   πλοίου κατασκευὴν εὐτρεπίζουσιν. Καὶ θερισταὶ
[4, 2]   σου ἐξῆλθεν ἐπὶ τὴν στρατείαν  τοῦ   πολέμου, καὶ ἰδοὺ ἀνὴρ εἰσήγαγεν
[4, 2]   τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ καὶ τὴν  τοῦ   πράγματος διήγησιν, ὥστε καὶ περιγενέσθαι
[4, 6]   πόλιν καὶ ἄκοντας αὐτοὺς ἀπαγάγῃ  τοῦ   πράγματος. Εἰ γὰρ φανερῶς εἶπεν,
[4, 5]   ἔδει. Ἵνα δὲ καὶ αὐτοῦ  τοῦ   πράγματος τὴν ἀπόδειξιν παρασχώμεθα, ἄκουσον
[4, 5]   τῇ τετάρτῃ καὶ εἰκάδι ἡμέρᾳ  τοῦ   πρώτου μηνὸς, εἶδον τὴν ὅρασιν.
[4, 5]   γὰρ ἀπὸ τῆς τρίτης ἡμέρας  τοῦ   πρώτου μηνὸς, εἶτα εἴκοσι καὶ
[4, 5]   Ἀρξάμενοι γὰρ ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης  τοῦ   πρώτου μηνὸς, εἶτα ἡμέρας ἑπτὰ
[4, 5]   εἶπεν, ὅτι τετάρτῃ καὶ εἰκάδι  τοῦ   πρώτου μηνός. Καίτοι γε τὸ
[4, 4]   Ἀλλ´ ὥσπερ ἐν τῇ τεσσαρεσκαιδεκάτῃ  τοῦ   πρώτου μηνὸς, οὕτω καὶ ἐν
[4, 6]   ὥσπερ ἰατρὸς διὰ τῆς  τοῦ   σκεύους συντριβῆς, οὕτω καὶ
[4, 2]   κατ´ αὐτοῦ, διὰ τὴν σωτηρίαν  τοῦ   Σύρων βασιλέως. Ἐπεὶ οὖν ἀεὶ
[4, 7]   ἀλλ´ ἓν μόνον ἐπιθυμοῦμεν ἰδεῖν,  τοῦ   τὰ τοιαῦτα ἀσχημονοῦντος τὴν ὑγίειαν.
[4, 4]   ἀμφότερα μὴ ἐξῇ σῶσαι, (πότερον  τοῦ   τόπου δεῖ καταφρονῆσαι, τὸν καιρὸν
[4, 4]   ἀπ´ αὐτοῦ δεικνὺς, ὅτι  τοῦ   τόπου παρατήρησις τῆς τοῦ καιροῦ
[4, 4]   ἀμφοτέρων τούτων, τοῦ καιροῦ καὶ  τοῦ   τόπου, τί ποτέ ἐστιν ἀναγκαιότερον,
[4, 1]   γεωργίας, οὐκ ἐν τῷ (καιρῷ  τοῦ   χειμῶνος, ἀλλὰ πρὸ τῆς ὥρας
[4, 7]   πῶς ἐπὶ τοῦ βήματος στήσῃ  τοῦ   Χριστοῦ μετὰ παῤῥησίας, εἰπέ μοι,
[4, 1]   Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ἀσφαλίσασθαι τὴν  τοῦ   Χριστοῦ ποίμνην ἀναγκαῖον. Ἐπεὶ καὶ
[4, 6]   αἰτία, καὶ ἀπ´ αὐτοῦ  τοῦ   χρόνου γένοιτ´ ἂν καταφανὲς τὸ
[4, 1]   αὐτοῦ τὰς ἐπιβολὰς πρὸ πολλοῦ  τοῦ   χρόνου, πᾶσαν πανταχόθεν ἐπινοοῦντες ἀσφάλειαν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009