HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  49 formes différentes pour 74 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, Chap.
[4, 2]   ἐν οἷς ἐβούλετο ἐκεῖνον συνομολογοῦντα  λαβεῖν.   Ἐπειδὴ γὰρ βασιλεὺς παρεπορεύετο,
[4, 7]   κἂν ὑβρισθῆναι δέῃ, κἂν πληγὰς  λαβεῖν,   κἂν ὁτιοῦν ἕτερον ὑπομεῖναι, πάντα
[4, 6]   ψυχροποσίας, καὶ ἀπειλοῦντα, εἰ μὴ  λάβοι,   βρόχον ἀνάψειν, κατὰ κρημνῶν
[4, 6]   ἐπιθυμοῦντας θυσιῶν, παρεσκευασμένους, εἰ μὴ  λάβοιεν,   πρὸς τὰ εἴδωλα αὐτομολῆσαι, μᾶλλον
[4, 2]   βασιλέα τινά ποτε τῶν Σύρων  λαβὼν   Ἀχαὰβ, παρὰ τὸ τῷ
[4, 6]   ἐπειδὴ τὴν τῶν ζώων τούτων  λαγνείαν   ἐδίωκον. Τί μοι πλῆθος τῶν
[4, 6]   ἀπολαύειν, καὶ τοῦ κάμνοντος πεισθέντος,  λάθρα   τοῖς ἐπιδιδοῦσι προσέταξε συντρίψαι τὴν
[4, 6]   φιάλην αὐτὴν, ἵνα ἀνυπόπτως καὶ  λαθραίως   αὐτὸν ἀπαγάγῃ τῆς ἐπιθυμίας ἐκείνης·
[4, 7]   ὥστε αὐτοὺς ἀνακτήσασθαι. Καὶ γὰρ  λακτιζόντων   τῶν νοσούντων καὶ ὑβριζόντων καὶ
[4, 4]   ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωϋσῆν, λέγων·  Λάλησον   τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, λέγων· Ἄνθρωπος
[4, 6]   παλαιοὺς πάντας τοὺς πρὸ αὐτῶν  λάμψαντας   πρώτους ἂν εἰς ταύτην εἰσήγαγε
[4, 6]   τῆς κατὰ τὸν τόπον ἀνάγκης  λανθανόντως   αὐτοὺς ἀπήγαγε τῆς περὶ τὸ
[4, 6]   Σοδόμων· προσέχετε νόμον Θεοῦ ὑμῶν,  λαὸς   Γομόῤῥας· οὐ πρὸς Σοδομίτας καὶ
[4, 2]   τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ  λαός   σου ἀντὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
[4, 2]   τῆς ψυχῆς αὐτοῦ, καὶ  λαός   σου ἀντὶ τοῦ λαοῦ αὐτοῦ.
[4, 2]   λαός σου ἀντὶ τοῦ  λαοῦ   αὐτοῦ. Εἶδες φιλανθρωπίας οἵαν ἔδωκε
[4, 2]   λαός σου ἀντὶ τοῦ  λαοῦ   αὐτοῦ. Ὁρᾷς πῶς οὐχ
[4, 6]   Τίνος δὲ ἕνεκεν τὴν μὲν  λατρείαν   εἰς θυσίας, τὰς δὲ θυσίας
[4, 6]   Θεὸς, καθάπερ τινὰ σύνδεσμον  λατρείας   τὴν πόλιν ποιήσας, εἶτα ταύτην
[4, 5]   ὅτι τοῖς θεοῖς σου οὐ  λατρεύομεν.   Ἀρκετὸν ἡμῖν ἐστιν μισθὸς,
[4, 7]   Ὁρᾷς ὅτι παίζουσι μᾶλλον,  λατρεύουσιν;   Ἀλλ´ ὥσπερ ἐκείνοις ἐγκαλοῦμεν ὅτι
[4, 7]   καὶ μὴ βουλομένοις. Μή μοι  λέγε·   Τί γὰρ ἔχω κοινὸν πρὸς
[4, 6]   μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν;  λέγει   Κύριος. Οἱ δὲ ἐν Σοδόμοις
[4, 2]   καὶ εἶπε πρὸς αὐτόν· Τάδε  λέγει   Κύριος· Ὅτι ἐξαπέστειλας σὺ ἄνδρα
[4, 6]   μοι πλῆθος τῶν θυσιῶν ὑμῶν;  λέγει   Κύριος. Πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν·
[4, 3]   ἀλλὰ, τὴν δόξαν δὲ  λέγει   τοιοῦτόν ἐστίν· Ἐκεῖνοι, φησὶν, εἴδωλα
[4, 4]   μηνὶ τῷ δευτέρῳ. δὲ  λέγει,   τοιοῦτόν ἐστιν· Ὃς ἂν ᾖ,
[4, 7]   ἡμετέρων ποιήσησθε πρόνοιαν, ἵνα μὴ  λέγητε·   Τί δέ μοι μέλει; τί
[4, 7]   ἐνταῦθα δὲ ἀσέβεια. Ταῦτα δὲ  λέγομεν,   οὐχ ἵνα εἰς θέατρον ἀφῆτε
[4, 6]   χρόνου γένοιτ´ ἂν καταφανὲς τὸ  λεγόμενον.   Μετὰ γὰρ τὴν ἑορτὴν, ἣν
[4, 6]   αὐτὸν τὸν προφήτην παράγω μάρτυρα,  λέγοντα   οὕτως· Ἀκούσατε λόγον Κυρίου, ἄρχοντες
[4, 4]   μὲν οὖν τοὺς τὰ ἡμέτερα  λέγοντας   φρονεῖν, καὶ τὰ ἐκείνων ζηλοῦντας,
[4, 4]   προσῆλθον, φησὶ, τινὲς τῷ Μωϋσῇ,  λέγοντες·   Ἡμεῖς ἀκάθαρτοί ἐσμεν ἐπὶ ψυχῇ
[4, 5]   ἦσαν καὶ ἀνευλαβεῖς οἱ ταῦτα  λέγοντες   καὶ ποιοῦντες, ἴσως ἄν τις
[4, 5]   βάρβαροι κεχρῆσθαι τοῖς ὀργάνοις αὐτῶν,  λέγοντες·   σατε ἡμῖν τὴν ᾠδὴν Κυρίου,
[4, 6]   χειρῶν ὑμῶν; Ἥκουσας σαφεστάτης φωνῆς  λεγούσης,   ὅτι οὐκ ἐξεζήτει ταῦτα παρ´
[4, 5]   οὐκ ἐπετέλεσαν· καὶ πῶς, ἐγὼ  λέγω.   Ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν ἀζύμων
[4, 3]   τὴν παρανομίαν τρέχετε· παρανομίαν δὲ  λέγω,   ἐπειδὴ παρὰ τὸν προσήκοντα ταῦτα
[4, 4]   αὐτοῦ. Τοῦτο καὶ ἐγὼ νῦν  λέγω   πρὸς αὐτούς· Εἰ τὸν Ἰουδαϊσμὸν
[4, 4]   τὸν τόπον τηρῆσαι. δὲ  λέγω,   τοιοῦτόν ἐστιν· Ἐπέταξε καὶ ἐν
[4, 4]   λέγων· Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ,  λέγων·   Ἄνθρωπος ὃς ἐὰν γένηται ἀκάθαρτος
[4, 7]   φησὶ, σάλπιγγας ἐλατὰς ἀργυρᾶς. Εἶτα  λέγων   αὐτῶν τὴν χρείαν, ἐπήγαγε· Καὶ
[4, 2]   πράγματος διήγησιν, ὥστε καὶ περιγενέσθαι  λέγων,   καὶ ἐν οἷς ἐβούλετο ἐκεῖνον
[4, 4]   Καὶ ἐλάλησε Κύριος πρὸς Μωϋσῆν,  λέγων·   Λάλησον τοῖς υἱοῖς Ἰσραὴλ, λέγων·
[4, 6]   τότε τὰς θυσίας ἐπέτρεψε, μονονουχὶ  λέγων·   Μαίνεσθε καὶ βούλεσθε θύειν· οὐκοῦν
[4, 5]   ἔτη ἑβδομήκοντα; τὰ τῆς αἰχμαλωσίας  λέγων.   Πῶς οὖν σὺ νῦν νηστεύεις,
[4, 3]   τρέχεις τοὺς ἀνελόντας, προσκυνεῖν  λέγων   τὸν ἐσταυρωμένον; Μὴ γὰρ ἐγὼ
[4, 4]   τόπῳ μὴ ποιοῦντες, κἂν μυριάκις  λέγωσι   τὸν καιρὸν τηρεῖν. Πόθεν οὖν
[4, 1]   ταῖς ἔμπροσθεν ἡμέραις, ὥσπερ ἐν  λειμῶνί   τινι, τῇ τῶν Γραφῶν διηγήσει
[4, 2]   ἐμοῦ, καὶ πατάξει σε  λέων.   Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ´ αὐτοῦ, καὶ
[4, 2]   αὐτοῦ, καὶ εὗρεν αὐτὸν  λέων,   καὶ ἐπάταξεν αὐτόν. Καὶ εὑρίσκει
[4, 3]   θόρυβος. Καὶ γὰρ καὶ  λῃσταὶ   τὰ πλευρὰ καταξαίνονται, καὶ τυμβωρύχοι
[4, 3]   τὸν Χριστὸν βασανίζονται· καὶ τοὺς  λῃστὰς   ἀποστρεφόμεθα, οὐκ ἐπειδὴ κολάζονται, ἀλλ´
[4, 1]   τὴν σύριγγα ἀφέντες, ῥοπάλοις καὶ  λίθοις   ἑαυτοὺς καθοπλίζουσι, καὶ πρὸ τῆς
[4, 6]   ἐκείνην εἰς ἕνα μέσον συνδήσας  λίθον,   ἂν ἐκεῖνον ἀφέλῃ, τὸν πάντα
[4, 1]   πρὶν τὸ σκάφος εἰς  λιμένα   καθελκύσαι, καὶ τρόπιν ἐπισκευάζουσι, καὶ
[4, 4]   Ὅτε γοῦν ἐβούλετο αὐτοὺς νηστεύειν,  λιπαίνοντες   ἐπλατύνοντο· ὅτε δὲ βούλεται αὐτοὺς
[4, 6]   παράγω μάρτυρα, λέγοντα οὕτως· Ἀκούσατε  λόγον   Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων· προσέχετε νόμον
[4, 7]   ἡμᾶς ἀπέθανε, σὺ δὲ οὐδὲ  λόγον   προΐεσαι; καὶ ποίαν ἕξεις συγγνώμην;
[4, 6]   θυσίας· ἀλλὰ πρὸς τούτους  λόγος   ἀποτείνεται καλῶν αὐτοὺς ἀπὸ τῆς
[4, 4]   ἐκείνων ζηλοῦντας, ἀρκεῖ οὗτος  λόγος   ἡμῖν· ἐπειδὴ δὲ καὶ πρὸς
[4, 0]   ΑΝΤΙΟΧΕΙᾼ ΕΝ Τῌ ΜΕΓΑΛῌ ΕΚΚΛΗΣΙᾼ  Λόγος   τέταρτος. ~(αʹ Πάλιν οἱ δείλαιοι
[4, 3]   μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ ὁπωσοῦν  λόγου   καὶ διανοίας μετέχοντες συνομολογήσαιεν ἂν
[4, 3]   ἐκείνων φρονῶν, οὐκ εὐθέως χωρὶς  λόγου   καὶ ἐξετάσεως κολάζεται, κἂν μυρία
[4, 1]   διηγήσει σκιρτῶντες, οὐδενὸς ἡψάμεθα ἀγωνιστικοῦ  λόγου·   οὐδεὶς γὰρ ἦν ἡμῖν
[4, 2]   πρὸς τὸν πλησίον αὐτοῦ· Ἐν  λόγῳ   Κυρίου πάταξον δή με. Καὶ
[4, 2]   αὐτῷ· Πάταξόν με, ἀλλ´, Ἐν  λόγῳ   Κυρίου· τουτέστιν, Θεὸς ἐπέταξε,
[4, 7]   κἂν ἴδῃς ἀδελφὸν ἀπολλύμενον, κἂν  λοιδορῇ,   κἂν ὑβρίζῃ, κἂν τύπτῃ, κἂν
[4, 7]   τῶν νοσούντων καὶ ὑβριζόντων καὶ  λοιδορούντων   ἀνεχόμεθα, οὐ δακνόμεθα ταῖς ὕβρεσιν,
[4, 6]   εἶτα ταύτην ἀνατρέψας. καὶ τὴν  λοιπὴν   τῆς πολιτείας ἐκείνης οἰκοδομὴν κατέλυσεν
[4, 7]   καὶ πολλῷ πλέον. Ἀνάγκη δὲ  λοιπὸν   παρακαλέσαι ὑμᾶς τοὺς παρόντας, ἵνα
[4, 4]   γνώμῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν ἀπαντᾷς  λοιπόν;   Πρὸς μὲν οὖν τοὺς τὰ
[4, 1]   διενοχλῶν· ἐπειδὴ δὲ σήμερον οἱ  λύκων   ἁπάντων χαλεπώτεροι Ἰουδαῖοι περιίστασθαι ἡμῶν
[4, 1]   τὰ πρόβατα νέμεσθαι· ἐπειδὰν δὲ  λύκων   καταδρομὴν αἴσθωνται γινομένην, ταχέως τὸν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009