Alphabétiquement     [«   »]
καθήμενον 1
καθοπλιζόμεθα 1
καθοπλίζουσι 1
καὶ 268
Καὶ 42
καιρόν 3
καιρὸν 15
Fréquences     [«    »]
76 δὲ
73
87 τὴν
268 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

καὶ


>
Livre, Chap.
[4, 7]   κοινὸν πρὸς ἐκεῖνον; ἀλλότριός ἐστι  καὶ   ἄγνωστος. Ἕως ἂν πιστὸς,
[4, 7]   εἰς τὴν αὐτὴν Ἐκκλησίαν ἀπαντᾷ,  καὶ   ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ ἐπιτηδείων
[4, 2]   τελαμῶνι, καὶ τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπέκρυψε,  καὶ   ἄδηλον ἑαυτὸν κατέστησε. Τίνος οὖν
[4, 6]   ὁλοκαυτωμάτων κριῶν· καὶ στέαρ (ἀρνῶν  καὶ   αἷμα ταύρων καὶ τράγων οὐ
[4, 6]   πυρέττοντα ὁρῶν ἄνθρωπον, δυσάρεστόν τινα  καὶ   ἀκαρτέρητον, ἐπιθυμοῦντα ψυχροποσίας, καὶ ἀπειλοῦντα,
[4, 7]   τοίνυν, αὐτὸς ἂν καθαρὸς διαμείνῃς  καὶ   ἀκέραιος, μὴ πλεονάσῃς δέ σου
[4, 6]   κατασκαφῆς τῆς κατὰ τὴν πόλιν  καὶ   ἄκοντας αὐτοὺς ἀπαγάγῃ τοῦ πράγματος.
[4, 4]   πρὸς αὐτοὺς Μωϋσῆς· Στῆτε αὐτοῦ,  καὶ   ἀκούσομαι τί ἐντελεῖται Κύριος περὶ
[4, 5]   εἰσῆλθεν εἰς τὸ στόμα μου,  καὶ   ἄλειμμα οὐκ ἠλειψάμην ἐν ταῖς
[4, 1]   τῶν ἡμερῶν καὶ δρεπάνην θήγουσι,  καὶ   ἅλωνα παρασκευάζουσι καὶ βοῦς καὶ
[4, 1]   καὶ ἅλωνα παρασκευάζουσι καὶ βοῦς  καὶ   ἅμαξαν, καὶ ὅσα ἂν ἄλλα
[4, 3]   οὐκ ἔστι νηστεία, ἀλλὰ παρανομία  καὶ   ἁμαρτία καὶ πλημμέλεια· ἀλλ´ ὅμως
[4, 5]   ἔλεγον. Ἐπειδὴ γὰρ ἐπέκειντο βιαζόμενοι  καὶ   ἀναγκάζοντες αὐτοὺς οἱ βάρβαροι κεχρῆσθαι
[4, 2]   ἐργασάμενος ἐν μιᾷ καιροῦ ῥοπῇ,  καὶ   ἄνδρα μετὰ γυναικὸς ἀνελὼν, ἱερωσύνῃ
[4, 5]   εἰ μὲν ῥᾴθυμοί τινες ἦσαν  καὶ   ἀνευλαβεῖς οἱ ταῦτα λέγοντες καὶ
[4, 2]   Εἶδες φιλανθρωπίας οἵαν ἔδωκε δίκην;  καὶ   ἀντὶ τῆς ἀκαίρου φειδοῦς οἵαν
[4, 6]   ὅτι αὕτη ἐστὶν αἰτία,  καὶ   ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ χρόνου γένοιτ´
[4, 6]   τινα καὶ ἀκαρτέρητον, ἐπιθυμοῦντα ψυχροποσίας,  καὶ   ἀπειλοῦντα, εἰ μὴ λάβοι, βρόχον
[4, 4]   οὐκ ἐντεῦθεν δῆλον μόνον, ἀλλὰ  καὶ   ἀπὸ τῶν προφητῶν. Ὅταν γὰρ
[4, 1]   τῆς μάχης καὶ θώρακα ἀποσμήχουσι,  καὶ   ἀσπίδα περισκοποῦσι, καὶ χαλινοὺς παρασκευάζουσι,
[4, 5]   οὕτως ἤρεσαν τῷ Θεῷ, ὡς  καὶ   αὐτῆς περιγενέσθαι τῆς φύσεως, καὶ
[4, 3]   Εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν,  καὶ   αὐτοὶ οὐκ εἰσὶ θεοί· ὑμεῖς
[4, 3]   εἰ ἀλλάξονται ἔθνη θεοὺς αὐτῶν,  καὶ   αὐτοὶ οὐκ εἰσὶ θεοί· ὑμεῖς
[4, 6]   δὲ οὐ παρεσκευασμένους μόνον, ἀλλὰ  καὶ   αὐτομολήσαντας ἤδη. ἐπέτρεψε τὰς θυσίας.
[4, 5]   οὕτως ἐπιτελεῖσθαι ἔδει. Ἵνα δὲ  καὶ   αὐτοῦ τοῦ πράγματος τὴν ἀπόδειξιν
[4, 2]   παρ´ ἐμοί· ἐφόνευσας. Καὶ ἔσπευσε,  καὶ   ἀφεῖλε τὸν τελαμῶνα ἀπὸ τῶν
[4, 6]   θυσίας ἐπέτρεψε, μονονουχὶ λέγων· Μαίνεσθε  καὶ   βούλεσθε θύειν· οὐκοῦν κἂν ἐμοὶ
[4, 1]   δρεπάνην θήγουσι, καὶ ἅλωνα παρασκευάζουσι  καὶ   βοῦς καὶ ἅμαξαν, καὶ ὅσα
[4, 1]   Οὕτω καὶ στρατιῶται καὶ ναῦται  καὶ   γεωργοὶ καὶ θερισταὶ ποιεῖν εἰώθασι.
[4, 3]   ἀποστείλατε εἰς τὰς νήσους Χετιεὶμ,  καὶ   γνῶτε, εἰ γέγονε τοιαῦτα. Ποῖα
[4, 3]   τὰ πλευρὰ καταξαίνονται, καὶ τυμβωρύχοι  καὶ   γόητες· ἀλλὰ καὶ μάρτυρες τὸ
[4, 3]   ἐστίν· Ἐκεῖνοι, φησὶν, εἴδωλα προσκυνοῦντες,  καὶ   δαίμονας θεραπεύοντες, τοσοῦτον περὶ τὴν
[4, 7]   οἴκοι καθήμενον στενάζειν ὑπὲρ ἐκείνων  καὶ   δακρύειν, ὅτι τῷ προστάγματι τοῦ
[4, 4]   μοι μακροτέραν προσενεγκεῖν τὴν διδασκαλίαν  καὶ   δεῖξαι πῶς τὸν νόμον ἀτιμάζουσιν
[4, 7]   ἀφίεται τοῦτο ποιεῖν. Ἄκουσον γοῦν,  καὶ   διὰ τί τὰς σάλπιγγας ἔλαβον·
[4, 3]   ἧς γίνεται, οὐχ αὐτὴ,  καὶ   διὰ τοῦτο πολὺ τὸ μέσον
[4, 3]   ἀλλὰ καὶ οἱ ὁπωσοῦν λόγου  καὶ   διανοίας μετέχοντες συνομολογήσαιεν ἂν ἡμῖν.
[4, 1]   τῆς ποίμνης στάντες, καὶ μέγα  καὶ   διωλύγιον ὀλολύξαντες, τῇ φωνῇ πολλάκις
[4, 1]   ὁμοίως πρὸ πολλῶν τῶν ἡμερῶν  καὶ   δρεπάνην θήγουσι, καὶ ἅλωνα παρασκευάζουσι
[4, 5]   τῷ οὐρανῷ δυνατὸς ἐξελέσθαι ἡμᾶς·  καὶ   ἐὰν μὴ, γνωστὸν ἔστω σοι,
[4, 2]   βασιλεὺς ἐξενέγκῃ· ὅπερ οὖν  καὶ   ἐγένετο. Ἐπειδὴ γὰρ κατεδίκασεν αὐτὸν,
[4, 4]   Βαὰλ, πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ. Τοῦτο  καὶ   ἐγὼ νῦν λέγω πρὸς αὐτούς·
[4, 5]   γε τὸ πάσχα εἰς μίαν  καὶ   εἰκάδα τελευτᾷ. Ἀρξάμενοι γὰρ ἀπὸ
[4, 5]   Καὶ ἐγένετο ἐν τῇ τετάρτῃ  καὶ   εἰκάδι ἡμέρᾳ τοῦ πρώτου μηνὸς,
[4, 5]   Ἐξ ὧν εἶπεν, ὅτι τετάρτῃ  καὶ   εἰκάδι τοῦ πρώτου μηνός. Καίτοι
[4, 2]   ἀνὴρ εἰσήγαγεν ἄνδρα πρός με,  καὶ   εἶπέ μοι· Φύλαξόν μοι τοῦτον·
[4, 2]   αὐτόν. Καὶ εὑρίσκει ἄνθρωπον ἄλλον,  καὶ   εἶπε· Πάταξον δή με. Καὶ
[4, 2]   τῶν υἱῶν τῶν προφητῶν οὗτος,  καὶ   εἶπε πρὸς αὐτόν· Τάδε λέγει
[4, 2]   βασιλεὺς παρεπορεύετο, ἐβόησε (πρὸς αὐτὸν  καὶ   εἶπεν· δοῦλός σου ἐξῆλθεν
[4, 7]   τῶν αὐτῶν σοι μετέχων μυστηρίων,  καὶ   εἰς τὴν αὐτὴν Ἐκκλησίαν ἀπαντᾷ,
[4, 5]   τὸ πάσχα ἐπετέλουν, μάλιστα μὲν  καὶ   ἐκ τούτων δῆλον. Ὅπου γὰρ
[4, 4]   καὶ ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ,  καὶ   ἐν Ἱεροσολύμοις τὸ πάσχα γίνεσθαι,
[4, 4]   ἐν Ἱεροσολύμοις τὸ πάσχα γίνεσθαι,  καὶ   ἐν καιρῷ καὶ ἐν τόπῳ
[4, 2]   διήγησιν, ὥστε καὶ περιγενέσθαι λέγων,  καὶ   ἐν οἷς ἐβούλετο ἐκεῖνον συνομολογοῦντα
[4, 4]   τεσσαρεσκαιδεκάτῃ τοῦ πρώτου μηνὸς, οὕτω  καὶ   ἐν τοῖς Ἱεροσολύμοις αὐτὸ κελεύει
[4, 4]   πάσχα γίνεσθαι, καὶ ἐν καιρῷ  καὶ   ἐν τόπῳ διωρισμένῳ. Ὑποθώμεθα τοίνυν
[4, 4]   δὲ λέγω, τοιοῦτόν ἐστιν· Ἐπέταξε  καὶ   ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ, καὶ
[4, 4]   εὐδοκιμῶν, παραβὰς τὸν καιρὸν,  καὶ   ἐν τῷ τόπῳ ποιήσας,
[4, 3]   διὰ κακίαν κολάζονται· οὕτω δὴ  καὶ   ἐνταῦθα τοῖς γινομένοις ἐπιψηφίζου· κἂν
[4, 3]   φρονῶν, οὐκ εὐθέως χωρὶς λόγου  καὶ   ἐξετάσεως κολάζεται, κἂν μυρία ἀπολογεῖσθαι
[4, 6]   ψυχροποσία τῶν θυσιῶν ἐπιτροπὴ  καὶ   ἐξουσία. Ὥσπερ οὖν ἰατρὸς
[4, 2]   καὶ εὗρεν αὐτὸν λέων,  καὶ   ἐπάταξεν αὐτόν. Καὶ εὑρίσκει ἄνθρωπον
[4, 2]   τελαμῶνα ἀπὸ τῶν ὀφθαλμῶν αὐτοῦ,  καὶ   ἐπέγνω αὐτὸν βασιλεὺς Ἰσραὴλ,
[4, 7]   ἀπαντᾷ, καὶ ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν  καὶ   ἐπιτηδείων καὶ πάντων ἐστὶν οἰκειότερος.
[4, 5]   τὰ ἐναντία ποιοῦντες πρὸς φιλονεικίαν  καὶ   ἔριν; Καὶ γὰρ εἰ μὲν
[4, 2]   εἶπέ μοι· Φύλαξόν μοι τοῦτον·  καὶ   ἔσται ἐὰν ἐκπηδῶν ἐκπηδήσῃ, ἔσται
[4, 4]   Χριστιανισμός ἐστιν ἀληθὴς, ὡσπεροῦν  καὶ   ἔστι, μένετε, καὶ πορεύεσθε ὀπίσω
[4, 5]   μὴ φυλάττειν· εἰ δὲ φιλόθεοι  καὶ   εὐλαβεῖς, καὶ τὰς ψυχὰς τὰς
[4, 5]   τόπος τοῦ καρπῶσαι ἐνώπιόν σου,  καὶ   εὑρεῖν ἔλεος. Καίτοι γε πολὺς
[4, 2]   λέων. Καὶ ἀπῆλθεν ἀπ´ αὐτοῦ,  καὶ   εὗρεν αὐτὸν λέων, καὶ
[4, 3]   τὰ αὐτὰ, γνώμη δὲ  καὶ   αἰτία, μεθ´ ἧς γίνεται,
[4, 3]   τὸ τῆς κατηγορίας εἶδος; οὐχὶ  καὶ   Γραφὴ τούτῳ κέχρηται πρὸς
[4, 2]   ὀλέθριον ἐκ τῆς χειρός σου,  καὶ   ψυχή σου ἀντὶ τῆς
[4, 1]   τὸ θηρίον ἀπήλασαν. Οὕτω δὴ  καὶ   ἡμεῖς ἐν μὲν ταῖς ἔμπροσθεν
[4, 1]   τῶν ἔργων ἐκπλήρωσιν. Τούτους δὴ  καὶ   ἡμεῖς μιμούμενοι, πρὸ πολλῶν τῶν
[4, 1]   στρατιῶται καὶ ναῦται καὶ γεωργοὶ  καὶ   θερισταὶ ποιεῖν εἰώθασι. Καὶ γὰρ
[4, 1]   πρὸ τοῦ καιροῦ τῆς μάχης  καὶ   θώρακα ἀποσμήχουσι, καὶ ἀσπίδα περισκοποῦσι,
[4, 3]   αὐτοὺς ἐκείνους· Ἀπέλθετε εἰς Κηδὰρ,  καὶ   ἴδετε· ἀποστείλατε εἰς τὰς νήσους
[4, 3]   φρονοῦντας. Πορεύεσθε εἰς τὰς συναγωγὰς,  καὶ   ἴδετε εἰ ἠλλάξαντο Ἰουδαῖοι τὴν
[4, 2]   ἐπὶ τὴν στρατείαν τοῦ πολέμου,  καὶ   ἰδοὺ ἀνὴρ εἰσήγαγεν ἄνδρα πρός
[4, 2]   σου περιεβλέπετο ὧδε καὶ ὧδε·  καὶ   ἰδοὺ αὐτὸς οὐκ ἦν. Καὶ
[4, 3]   ὀλίγον ἐστὶ τὸ μέσον ἡμῶν  καὶ   Ἰουδαίων; μὴ γὰρ ὑπὲρ τῶν
[4, 6]   Οὕτω γοῦν καὶ κύνας καλεῖ,  καὶ   ἵππους θηλυμανεῖς, οὐκ ἐπειδὴ πρὸς
[4, 1]   ἀσπίδα περισκοποῦσι, καὶ χαλινοὺς παρασκευάζουσι,  καὶ   ἵππους τρέφουσι μετὰ πολλῆς τῆς
[4, 1]   τοίχους ἀνανεοῦσι, καὶ κώπας ἀποξέουσι,  καὶ   ἱστία ῥάπτουσι, καὶ τὴν ἄλλην
[4, 2]   τὴν χεῖρα τῷ αἵματι, ἀλλὰ  καὶ   καθαρωτέραν εἰργάσατο. Ὅταν οὖν ἴδῃς
[4, 3]   ζητεῖν μόνον, ἀλλὰ καὶ τόπον  καὶ   καιρόν. Μᾶλλον δὲ πρὶν
[4, 3]   ἡμῖν. Οὐ γὰρ χρεία σοφισμάτων  καὶ   κατασκευῆς καὶ μακρῶν περιόδων ὥστε
[4, 6]   καὶ τοῖς σφόδρα ἀνοήτοις δήλη  καὶ   καταφανὴς γένοιτο ἂν αἰτία
[4, 2]   ἐποίησεν; Ἔμελλεν ἐλέγχειν τὸν βασιλέα,  καὶ   καταψηφίζεσθαι κατ´ αὐτοῦ, διὰ τὴν
[4, 2]   ἄνθρωπος, καὶ συνέτριψεν αὐτὸν,  καὶ   κατεδήσατο τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ. Τί
[4, 1]   παρασκευάζονται τρόπῳ. Ἡσυχάζοντι μὲν γὰρ  καὶ   κατεσταλμένῳ ῥᾴδιον ἐπιθέσθαι, αὐξομένῳ δὲ
[4, 4]   καταλιπὼν δὲ τὸν τόπον, ἐγκλημάτων  καὶ   κατηγορίας ὥσπερ ἀσεβήσας, εὔδηλον, ὅτι
[4, 5]   ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφαγον, καὶ οἶνος  καὶ   κρέας οὐκ εἰσῆλθεν εἰς τὸ
[4, 6]   ἐκείνους ἐπεσπάσαντο συγγένειαν. Οὕτω γοῦν  καὶ   κύνας καλεῖ, καὶ ἵππους θηλυμανεῖς,
[4, 3]   ποιοῦντας, τῶν μεθυόντων καὶ παραινούντων  καὶ   κωμαζόντων μᾶλλον ἀποστρέφου καὶ μίσει.
[4, 1]   τρόπιν ἐπισκευάζουσι, καὶ τοίχους ἀνανεοῦσι,  καὶ   κώπας ἀποξέουσι, καὶ ἱστία ῥάπτουσι,
[4, 6]   τὴν φιάλην αὐτὴν, ἵνα ἀνυπόπτως  καὶ   λαθραίως αὐτὸν ἀπαγάγῃ τῆς ἐπιθυμίας
[4, 3]   πολὺς θόρυβος. Καὶ γὰρ  καὶ   λῃσταὶ τὰ πλευρὰ καταξαίνονται, καὶ
[4, 1]   καὶ τὴν σύριγγα ἀφέντες, ῥοπάλοις  καὶ   λίθοις ἑαυτοὺς καθοπλίζουσι, καὶ πρὸ
[4, 7]   λακτιζόντων τῶν νοσούντων καὶ ὑβριζόντων  καὶ   λοιδορούντων ἀνεχόμεθα, οὐ δακνόμεθα ταῖς
[4, 3]   γὰρ χρεία σοφισμάτων καὶ κατασκευῆς  καὶ   μακρῶν περιόδων ὥστε ἀποδεῖξαι τοῦτο,
[4, 3]   καὶ τυμβωρύχοι καὶ γόητες· ἀλλὰ  καὶ   μάρτυρες τὸ αὐτὸ πάσχουσι, καὶ
[4, 1]   τὰ πρόβατα μέλλουσιν, ἀνάγκη πυκτεύειν  καὶ   μάχεσθαι, ὅπως μηδὲν ἡμῖν θηριάλωτον
[4, 1]   καὶ πρὸ τῆς ποίμνης στάντες,  καὶ   μέγα καὶ διωλύγιον ὀλολύξαντες, τῇ
[4, 7]   Θεὸς ἔσται σου φίλος,  καὶ   μεγάλοις σε κατὰ τὴν ἡμέραν
[4, 5]   μίαν πληρώσας, τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην παρῆλθεν,  καὶ   μετ´ ἐκείνην ἑπτὰ καὶ τρεῖς
[4, 2]   αἰδέσθητι τοῦ κελεύοντος τὸ ἀξίωμα,  καὶ   μετὰ πάσης ὑπάκουε τῆς προθυμίας.
[4, 2]   ἔσωσε, καὶ προσεδρίας ἀπολαῦσαι ἐποίησε,  καὶ   μετὰ πολλῆς ἀπέπεμψε τῆς τιμῆς.
[4, 1]   κατεσταλμένῳ ῥᾴδιον ἐπιθέσθαι, αὐξομένῳ δὲ  καὶ   μετὰ πολλῆς φερομένῳ τῆς τῶν
[4, 4]   παρ´ ἐκείνου τὰ ἀγαθὰ αἰτεῖς·  καὶ   μετὰ τῶν ἐχθρῶν ἑορτάζεις τῶν
[4, 7]   καὶ τοῖς κυρίοις οὖσι κωλῦσαι,  καὶ   μὴ βουλομένοις. Μή μοι λέγε·
[4, 1]   ἄριστον· τὸ δὲ παρὰ γνώμην  καὶ   μὴ δοκοῦν ἐκείνῳ, κἂν ἄριστον
[4, 7]   ψυχῶν δὲ τοσούτων ἀπολλυμένων, ῥᾳθυμεῖν,  καὶ   μηδὲν ἡγεῖσθαι πάσχειν δεινὸν, τῶν
[4, 5]   φησὶν, ὅτι αἱ εἴκοσι ἡμέραι  καὶ   μία κατὰ τὰς ἡμέρας τῶν
[4, 5]   θέμις· οὗτος δὲ ἡμέρας εἴκοσι  καὶ   μίαν οὐδενὸς ὅλως μετέλαβεν. Καὶ
[4, 5]   τοῦ πρώτου μηνὸς, εἶτα εἴκοσι  καὶ   μίαν πληρώσας, τὴν τεσσαρεσκαιδεκάτην παρῆλθεν,
[4, 5]   Πῶς οὖν οὐκ ἐναγεῖς οὗτοι  καὶ   μιαροὶ, τῶν ἁγίων ἐκείνων οὐδὲν
[4, 3]   παραινούντων καὶ κωμαζόντων μᾶλλον ἀποστρέφου  καὶ   μίσει. Ἐπὶ δὲ τῆς νηστείας
[4, 6]   μὴ πανταχοῦ τῆς οἰκουμένης διασπεῖραι  καὶ   μόνην ἐκείνην τὴν πόλιν ποιῆσαι
[4, 7]   ἦν, ὕστερον παρανομία τίς ἐστι,  καὶ   μυρίων τιμωριῶν ὑπόθεσις. Ἐσάλπιζον οἱ
[4, 1]   ἐπινοοῦντες ἀσφάλειαν. Οὕτω καὶ στρατιῶται  καὶ   ναῦται καὶ γεωργοὶ καὶ θερισταὶ
[4, 4]   μιμεῖσθαι ἔδει τοὺς ἁγίους ἐκείνους,  καὶ   νηστεύειν, μηδὲ ἄλλο τοιοῦτον ποιεῖν.
[4, 5]   ὅτι θυσιῶν παρατηρήσεις καὶ σαββάτων  καὶ   νουμηνιῶν, καὶ πάντων τῶν τοιούτων,
[4, 4]   Θεὸς ἐπιτάξῃ· καθάπερ οὖν  καὶ   νῦν ποιοῦσι. Πόθεν τοῦτο δῆλον;
[4, 2]   καὶ ταῖς αἰτίαις; Ἰδοὺ γοῦν  καὶ   βασιλεὺς αὐτῷ φησιν· Δικαστὴς
[4, 6]   τῆς τοῦ σκεύους συντριβῆς, οὕτω  καὶ   Θεὸς διὰ τῆς κατασκαφῆς
[4, 6]   ἀπαγάγῃ τῆς ἐπιθυμίας ἐκείνης· οὕτω  καὶ   Θεὸς ἐποίησε, θύειν ἐπιτρέψας,
[4, 6]   τελευτῆς αὐτὸν ἀπαγαγεῖν· οὕτω δὴ  καὶ   Θεὸς ἐποίησεν. Ἐπειδὴ γὰρ
[4, 6]   τῆς οἰκοδομῆς διέλυσε σύνδεσμον· οὕτω  καὶ   Θεὸς, καθάπερ τινὰ σύνδεσμον
[4, 6]   ἄῤῥωστον τὸ σκεῦος ἀφανίσας· οὕτω  καὶ   Θεὸς τῶν θυσιῶν ἀπήγαγε,
[4, 2]   σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,  καὶ   λαός σου ἀντὶ τοῦ
[4, 2]   σου ἀντὶ τῆς ψυχῆς αὐτοῦ,  καὶ   λαός σου ἀντὶ τοῦ
[4, 4]   τινὰς εἶναι ποιοῦντας τὸ πάσχα,  καὶ   μὲν παραβαινέτω τὸν τόπον,
[4, 2]   πολέμιον ἀφῆκας. Διὰ γὰρ τοῦτο  καὶ   προφήτης τὸν τελαμῶνα περιεβάλετο,
[4, 7]   διὰ νωθρίαν, ὁμοίως κολάζονται. Ἐπεὶ  καὶ   τὸ τάλαντον ἐκεῖνο κατορύξας,
[4, 2]   τυπτήσας τὸν προφήτην ἐσώθη,  καὶ   φεισάμενος ἐκολάζετο, ἵνα μάθῃς
[4, 2]   οὐχ Θεὸς μόνον, ἀλλὰ  καὶ   οἱ ἄνθρωποι ταύτην ἔχουσι τὴν
[4, 7]   οὐχ οἱ ἀσεβοῦντες μόνον, ἀλλὰ  καὶ   οἱ δυνάμενοι μὲν ἀπαγαγεῖν τῆς
[4, 7]   οὐχ οἱ κλέπτοντες μόνον, ἀλλὰ  καὶ   οἱ κύριοι μὲν ὄντες κωλῦσαι,
[4, 3]   σοφοὶ καὶ συνετοὶ μόνον, ἀλλὰ  καὶ   οἱ ὁπωσοῦν λόγου καὶ διανοίας
[4, 5]   ἑβδομάδας ἄρτον ἐπιθυμιῶν οὐκ ἔφαγον,  καὶ   οἶνος καὶ κρέας οὐκ εἰσῆλθεν
[4, 1]   παρασκευάζουσι καὶ βοῦς καὶ ἅμαξαν,  καὶ   ὅσα ἂν ἄλλα πρὸς τὸν
[4, 3]   εὐσέβειαν, πρὸς τὰ ἀλλότρια ηὐτομολήσατε·  καὶ   οὐδὲ ὅσην ἔχουσιν ἐκεῖνοι περὶ
[4, 7]   ἦν τοὺς ἐκεῖ τρέχοντας εἰδέναι,  καὶ   οὐκ ἂν ἐδεήθην ὑμῶν, ἀλλὰ
[4, 7]   ἀλλὰ πῶς; Τίς, φησὶν, ἀσθενεῖ,  καὶ   οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται, καὶ
[4, 7]   καὶ οὐκ ἀσθενῶ; τίς σκανδαλίζεται,  καὶ   οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; Τοῦτο καὶ
[4, 5]   περιουσίας ἀπῄτει τότε πολιτεία·  καὶ   οὔτε τηρούμενα πρὸς (ἀρετήν τι
[4, 4]   κατηγορίας ὥσπερ ἀσεβήσας, εὔδηλον, ὅτι  καὶ   οὗτοι παρανομοῦσιν, ἐν τῷ τόπῳ
[4, 4]   Καίτοι εἰ καὶ προσεδόκων ἀπολήψεσθαι,  καὶ   οὕτω μιμεῖσθαι ἔδει τοὺς ἁγίους
[4, 7]   ὑμῖν, ὅτι τοῖς παρανομοῦσι συνέρχεσθε,  καὶ   οὐχὶ τοῖς συντρέχουσι μόνον, ἀλλὰ
[4, 1]   ἀλλὰ πρὸ τῆς ὥρας ἐκείνης,  καὶ   ὄχθας περιφράττουσι, καὶ χώματα ἐγείρουσι,
[4, 1]   ἀνθρώπων ἀθλιώτεροι νηστεύειν μέλλουσιν Ἰουδαῖοι,  καὶ   πάλιν ἀσφαλίσασθαι τὴν τοῦ Χριστοῦ
[4, 4]   ἑπτὰ ἑβδομάδας κελεύσας αὐτὴν ἐπιτελεῖν,  καὶ   πάλιν προσθεὶς, ὅτι Ἐν τῷ
[4, 1]   χώματα ἐγείρουσι, καὶ τάφρους ἐλαύνουσι,  καὶ   παντὶ πρὸς αὐτὸν παρασκευάζονται τρόπῳ.
[4, 1]   τέταρτος. ~(αʹ Πάλιν οἱ δείλαιοι  καὶ   πάντων ἀνθρώπων ἀθλιώτεροι νηστεύειν μέλλουσιν
[4, 7]   ἀδελφῶν καὶ συγγενῶν καὶ ἐπιτηδείων  καὶ   πάντων ἐστὶν οἰκειότερος. Ὥσπερ οὖν
[4, 5]   παρατηρήσεις καὶ σαββάτων καὶ νουμηνιῶν,  καὶ   πάντων τῶν τοιούτων, ἐκ περιουσίας
[4, 4]   μηνὶ, ἵνα φθάσῃ εἰς Ἱεροσόλυμα,  καὶ   παραβαινέτω τὸν καιρὸν, ἵνα μὴ
[4, 6]   κατέσκαψε; Καὶ τὸ δὴ θαυμαστὸν  καὶ   παράδοξον, μὲν οἰκουμένη πᾶσα
[4, 3]   Θεοῦ τοῦτο ποιοῦντας, τῶν μεθυόντων  καὶ   παραινούντων καὶ κωμαζόντων μᾶλλον ἀποστρέφου
[4, 1]   ψυχὰς, παρακαλοῦντες (ὑμᾶς, τὴν ἐναγῆ  καὶ   παράνομον ταύτην φεύγειν νηστείαν. Μὴ
[4, 1]   εἶναι νομίζηται, πάντων ἐστὶ φαυλότατον  καὶ   παρανομώτατον. Κἂν φονεύσῃ τις κατὰ
[4, 5]   καὶ πρώτην ἀπαντῶσιν. Ἀλλ´ ὅμως  καὶ   παρελθόντος τοῦ πάσχα ἔμεινεν αὐτὸς
[4, 2]   ἰδοὺ σὺ ἀποτρέχεις ἀπ´ ἐμοῦ,  καὶ   πατάξει σε λέων. Καὶ
[4, 7]   ἑνὶ στόματι δοξάζωμεν τὸν Θεὸν  καὶ   Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν Ἰησοῦ
[4, 2]   Θεὸς ἐπιτάξῃ, πάντα εἴκειν  καὶ   πείθεσθαι. Εἶτα ἐπειδὴ ἐπάταξεν αὐτὸν
[4, 2]   τὴν τοῦ πράγματος διήγησιν, ὥστε  καὶ   περιγενέσθαι λέγων, καὶ ἐν οἷς
[4, 1]   μελλούσης, ἡμεῖς ἐντεῦθεν ἤδη καθοπλιζόμεθα,  καὶ   περιφράττομεν τὰς ὑμετέρας ψυχὰς, ἐπεὶ
[4, 3]   ἅπαντα ὑπὲρ αὐτῶν ἀνῃρημένοις, οὓς  καὶ   πλείονος κατὰ τοῦτο κατακρίσεως τῶν
[4, 1]   μὴ θαυμάσητε, εἰ μετὰ δέκα  καὶ   πλείους ἡμέρας, τῆς νηστείας ἐκείνης
[4, 3]   νηστεία, ἀλλὰ παρανομία καὶ ἁμαρτία  καὶ   πλημμέλεια· ἀλλ´ ὅμως οὐκ ἤλλαξαν.
[4, 4]   τῶν ἐχθρῶν ἑορτάζεις τῶν ἐκείνου;  καὶ   ποίᾳ γνώμῃ εἰς τὴν ἐκκλησίαν
[4, 7]   σὺ δὲ οὐδὲ λόγον προΐεσαι;  καὶ   ποίαν ἕξεις συγγνώμην; ποίας ἀπολογίας
[4, 4]   τόπον, παραβαινέτω δὲ τὸν καιρόν·  καὶ   ποιείτω μὲν τὸν καιρὸν
[4, 6]   ἀπήγαγε, τὴν πόλιν αὐτὴν καθελὼν,  καὶ   ποιήσας αὐτὴν ἄβατον πᾶσιν. Εἰ
[4, 1]   τοῦ Χριστοῦ ποίμνην ἀναγκαῖον. Ἐπεὶ  καὶ   ποιμένες, ἕως μὲν ἂν μηδὲν
[4, 5]   καὶ ἀνευλαβεῖς οἱ ταῦτα λέγοντες  καὶ   ποιοῦντες, ἴσως ἄν τις ῥᾳθυμίας
[4, 7]   ἐκείνοις ἐγκαλοῦμεν ὅτι παρανομοῦσιν, οὕτω  καὶ   πολλῷ μᾶλλον ὑμῖν, ὅτι τοῖς
[4, 7]   ἀδελφοῖς τοῖς ἡμετέροις, μᾶλλον δὲ  καὶ   πολλῷ πλέον. Ἀνάγκη δὲ λοιπὸν
[4, 7]   μέλει; τί δὲ ἐγὼ περιεργάζομαι  καὶ   πολυπραγμονῶ; Δεσπότης ἡμῶν δι´
[4, 3]   μόνον, πολλὴ σύγχυσις ἔσται,  καὶ   πολὺς θόρυβος. Καὶ γὰρ
[4, 4]   Θεὸς ἡμῶν μεθ´ ὑμῶν, δεῦτε  καὶ   πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ· εἰ δὲ
[4, 4]   ἀληθὴς, ὡσπεροῦν καὶ ἔστι, μένετε,  καὶ   πορεύεσθε ὀπίσω αὐτοῦ. Τῶν μυστηρίων
[4, 4]   ἐκεῖνος ὁρῶν τοὺς Ἰουδαίους ἀσεβοῦντας,  καὶ   ποτὲ μὲν τῷ Θεῷ προσέχοντας,
[4, 7]   γνώμην τοῦ Θεοῦ γινόμενον, εἰ  καὶ   ποτὲ συγκεχωρημένον ἦν, ὕστερον παρανομία
[4, 1]   ῥοπάλοις καὶ λίθοις ἑαυτοὺς καθοπλίζουσι,  καὶ   πρὸ τῆς ποίμνης στάντες, καὶ
[4, 4]   λόγος ἡμῖν· ἐπειδὴ δὲ  καὶ   πρὸς ἐκείνους ἀποτείνασθαι βούλομαι, δότε
[4, 3]   ὑμῶν, ἐξ ἧς οὐκ ὠφεληθήσεσθε,  καὶ   πρὸς τὰ ἐκείνων ηὐτομολήσατε. Πότε
[4, 3]   ὡς μηδὲ ἑλέσθαι καταλιπεῖν ἐκεῖνα,  καὶ   πρὸς τὴν ἀλήθειαν αὐτομολῆσαι· ὑμεῖς
[4, 3]   ὑμετέραν. Δότε δὴ κἀμοὶ τοῦτο  καὶ   πρὸς τοὺς ἡμετέρους εἰπεῖν, εἴ
[4, 4]   οὕτως ἀνέχονται ἡσυχάζειν. Καίτοι εἰ  καὶ   προσεδόκων ἀπολήψεσθαι, καὶ οὕτω μιμεῖσθαι
[4, 2]   τῷ Θεῷ δοκοῦν αὐτὸν ἔσωσε,  καὶ   προσεδρίας ἀπολαῦσαι ἐποίησε, καὶ μετὰ
[4, 5]   ἐν τῷ καιρῷ τούτῳ ἄρχων  καὶ   προφήτης, οὐδὲ τόπος τοῦ καρπῶσαι
[4, 5]   ἑπτὰ ἑορτάσαντες, εἰς τὴν εἰκάδα  καὶ   πρώτην ἀπαντῶσιν. Ἀλλ´ ὅμως καὶ
[4, 5]   ὅτι τὸ πάσχα οὐκ ἐπετέλεσαν·  καὶ   πῶς, ἐγὼ λέγω. Ἐν ταῖς
[4, 5]   συνωμολόγηται μέγιστον· ὅτι θυσιῶν παρατηρήσεις  καὶ   σαββάτων καὶ νουμηνιῶν, καὶ πάντων
[4, 6]   Κύριος. Πλήρης εἰμὶ ὁλοκαυτωμάτων κριῶν·  καὶ   στέαρ (ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων
[4, 1]   πᾶσαν πανταχόθεν ἐπινοοῦντες ἀσφάλειαν. Οὕτω  καὶ   στρατιῶται καὶ ναῦται καὶ γεωργοὶ
[4, 7]   καὶ οὐκ ἐγὼ πυροῦμαι; Τοῦτο  καὶ   σὺ δέξαι τὸ πῦρ· κἂν
[4, 7]   αὐτὴν Ἐκκλησίαν ἀπαντᾷ, καὶ ἀδελφῶν  καὶ   συγγενῶν καὶ ἐπιτηδείων καὶ πάντων
[4, 3]   Καὶ τοῦτο οὐχ οἱ σοφοὶ  καὶ   συνετοὶ μόνον, ἀλλὰ καὶ οἱ
[4, 2]   ἐπάταξεν αὐτὸν δεύτερος ἐκεῖνος  καὶ   συνέτριψε, περιέδησε τὴν κεφαλὴν ἑαυτοῦ
[4, 2]   Καὶ ἐπάταξεν αὐτὸν ἄνθρωπος,  καὶ   συνέτριψεν αὐτὸν, καὶ κατεδήσατο τὸ
[4, 6]   τὸν τόπον ἐκεῖνον; Οὐδαμῶς, ἀλλὰ  καὶ   σφόδρα ἑαυτῷ συμφωνεῖ· οὐδὲ γὰρ
[4, 7]   κιβωτός; ποῦ δὲ σκηνὴ  καὶ   τὰ ἅγια τὸν ἁγίων; ποῦ
[4, 1]   τρέφουσι μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιμελείας,  καὶ   τὰ ἄλλα πάντα εὖ διατίθενται.
[4, 4]   τοὺς τὰ ἡμέτερα λέγοντας φρονεῖν,  καὶ   τὰ ἐκείνων ζηλοῦντας, ἀρκεῖ οὗτος
[4, 3]   καὶ μάρτυρες τὸ αὐτὸ πάσχουσι,  καὶ   τὰ μὲν γινόμενα τὰ αὐτὰ,
[4, 6]   τοιαύτην ἁγιστείαν, πανταχοῦ παρὼν  καὶ   τὰ πάντα πληρῶν; Τίνος δὲ
[4, 4]   ἀτιμάζουσιν οἱ Ἰουδαῖοι νηστεύοντες νῦν,  καὶ   τὰ τοῦ Θεοῦ καταπατοῦσι προστάγματα,
[4, 4]   ὅμως ἔμενον τῷ νόμῳ πειθόμενοι,  καὶ   τὰ τοῦ νόμου πληροῦντες· τοῦτο
[4, 2]   πραγμάτων προσέχοντες, ἀλλὰ τῷ τέλει  καὶ   ταῖς αἰτίαις; Ἰδοὺ γοῦν καὶ
[4, 7]   αὐταῖς ἐπὶ τοῖς ὁλοκαυτώμασιν ὑμῶν,  καὶ   ταῖς θυσίαις τῶν σωτηρίων ὑμῶν.
[4, 7]   τὸ ἄνωθεν κατενεχθέν; Πάντα ἀφῆκας,  καὶ   τὰς σάλπιγγας κατέχεις μόνον; Ὁρᾷς
[4, 4]   Κύριος Θεός σου. Οὕτω  καὶ   τὰς σκηνοπηγίας. Ἀλλ´ ἴδωμεν ἀμφοτέρων
[4, 5]   εἰ δὲ φιλόθεοι καὶ εὐλαβεῖς,  καὶ   τὰς ψυχὰς τὰς ἑαυτῶν ὑπὲρ
[4, 1]   ὄχθας περιφράττουσι, καὶ χώματα ἐγείρουσι,  καὶ   τάφρους ἐλαύνουσι, καὶ παντὶ πρὸς
[4, 3]   ἀλλὰ πρὸ ἐκείνων τὴν διάνοιαν  καὶ   τὴν αἰτίαν ἀφ´ ἧς αἱ
[4, 1]   αὐτῶν χρὴ σκοπεῖν μόνον, ἀλλὰ  καὶ   τὴν αἰτίαν τῶν γινομένων ἐπιζητεῖν.
[4, 1]   κώπας ἀποξέουσι, καὶ ἱστία ῥάπτουσι,  καὶ   τὴν ἄλλην ἅπασαν τοῦ πλοίου
[4, 6]   πόλιν ποιήσας, εἶτα ταύτην ἀνατρέψας.  καὶ   τὴν λοιπὴν τῆς πολιτείας ἐκείνης
[4, 3]   ~γʹ Τούτῳ τῷ κανόνι χρώμενοι,  καὶ   τὴν νηστείαν ταύτην ἐξετάζωμεν. Εἰ
[4, 5]   καὶ αὐτῆς περιγενέσθαι τῆς φύσεως,  καὶ   τὴν οἰκουμένην ἅπασαν διὰ τῶν
[4, 4]   τοῖς Ἱεροσολύμοις αὐτὸ κελεύει ποιεῖν·  καὶ   τὴν πεντηκοστὴν ὁμοίως καὶ χρόνου
[4, 1]   κάλαμον ῥίψαντες, τὴν σφενδόνην μεταχειρίζονται,  καὶ   τὴν σύριγγα ἀφέντες, ῥοπάλοις καὶ
[4, 2]   κρύπτει καὶ τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ  καὶ   τὴν τοῦ πράγματος διήγησιν, ὥστε
[4, 3]   ἐστὶν ἀμφισβήτησις, ἵνα ἓν  καὶ   τὸ αὐτὸ νομίσῃς εἶναι; Τί
[4, 7]   Ἰησοῦ Χριστοῦ, δόξα  καὶ   τὸ κράτος σὺν τῷ ἁγίῳ
[4, 2]   μὴ δέξηται τὴν διόρθωσιν, κρύπτει  καὶ   τὸ πρόσωπον ἑαυτοῦ καὶ τὴν
[4, 3]   εἰσάγω τῶν ἐγκλημάτων τὸν νόμον  καὶ   τὸ τῆς κατηγορίας εἶδος; οὐχὶ
[4, 7]   οὐχὶ τοῖς συντρέχουσι μόνον, ἀλλὰ  καὶ   τοῖς κυρίοις οὖσι κωλῦσαι, καὶ
[4, 6]   μόνον θύειν ἐξῆν. Ἆρα οὐχὶ  καὶ   τοῖς σφόδρα ἀνοήτοις δήλη καὶ
[4, 1]   λιμένα καθελκύσαι, καὶ τρόπιν ἐπισκευάζουσι,  καὶ   τοίχους ἀνανεοῦσι, καὶ κώπας ἀποξέουσι,
[4, 3]   τετάχθαι, θεραπεύουσι δὲ τὰ ἐκείνων,  καὶ   τὸν ἀγῶνα ἅπαντα ὑπὲρ αὐτῶν
[4, 4]   τὸν τόπον καταλιπὼν,  καὶ   τὸν καιρὸν φυλάξας. Ἂν γὰρ
[4, 2]   τὸν δὲ μὴ τυπτήσαντα ἀπολλύμενον,  καὶ   τὸν μὲν φεισάμενον κολαζόμενον, τὸν
[4, 3]   αἰτίαν χρὴ ζητεῖν μόνον, ἀλλὰ  καὶ   τόπον καὶ καιρόν. Μᾶλλον δὲ
[4, 4]   Ἰουδαϊκῶν οὐ καιρὸν μόνον, ἀλλὰ  καὶ   τόπον παρατηρεῖν ἐκέλευσεν νόμος.
[4, 4]   τὴν πεντηκοστὴν ὁμοίως καὶ χρόνου  καὶ   τόπου παρατηρήσει συνέκλεισε, μετὰ ἑπτὰ
[4, 5]   Θεὸν ἀποθνήσκομεν. Καὶ ταῦτα ἐποίουν,  καὶ   τοσαύτην ἀρετὴν ἐπεδείκνυντο, οὐδὲν τῶν
[4, 6]   ταύτῃ μόνῃ τῆς ψυχροποσίας ἀπολαύειν,  καὶ   τοῦ κάμνοντος πεισθέντος, λάθρα τοῖς
[4, 4]   ἴδωμεν ἀμφοτέρων τούτων, τοῦ καιροῦ  καὶ   τοῦ τόπου, τί ποτέ ἐστιν
[4, 6]   λαὸς Γομόῤῥας· οὐ πρὸς Σοδομίτας  καὶ   τοὺς ἐν Γομόῤῥοις οἰκοῦντας διαλεγόμενος,
[4, 3]   ἐπειδὴ διὰ τὸν Χριστὸν βασανίζονται·  καὶ   τοὺς λῃστὰς ἀποστρεφόμεθα, οὐκ ἐπειδὴ
[4, 3]   βάσανοι γίνονται· διὰ τοῦτο δὲ  καὶ   τοὺς μάρτυρας φιλοῦμεν, οὐκ ἐπειδὴ
[4, 2]   περιέδησε τὴν κεφαλὴν ἑαυτοῦ τελαμῶνι,  καὶ   τοὺς ὀφθαλμοὺς ἀπέκρυψε, καὶ ἄδηλον
[4, 6]   ἀρχήν; Εἰ γὰρ ταῦτα ἐπεζήτει,  καὶ   τοὺς παλαιοὺς πάντας τοὺς πρὸ
[4, 6]   κἂν ἐμοὶ θύετε. Ἀλλ´ ὅμως  καὶ   τοῦτο ἐπιτρέψας οὐ μέχρι τέλους
[4, 7]   κακὸν γὰρ κἀκεῖνο, ἀλλ´ ἵνα  καὶ   τοῦτο πολλῷ πλέον κωλύσητε. Τί
[4, 6]   ὑμῖν δοῦναι τὰς θυσίας ἠβούλετο·  καὶ   τούτου αὐτὸν τὸν προφήτην παράγω
[4, 6]   στέαρ (ἀρνῶν καὶ αἷμα ταύρων  καὶ   τράγων οὐ βούλομαι· οὐδὲ ἐὰν
[4, 5]   παρῆλθεν, καὶ μετ´ ἐκείνην ἑπτὰ  καὶ   τρεῖς ἡμέρας ἑτέρας. Πῶς οὖν
[4, 1]   τὸ σκάφος εἰς λιμένα καθελκύσαι,  καὶ   τρόπιν ἐπισκευάζουσι, καὶ τοίχους ἀνανεοῦσι,
[4, 3]   καὶ λῃσταὶ τὰ πλευρὰ καταξαίνονται,  καὶ   τυμβωρύχοι καὶ γόητες· ἀλλὰ καὶ
[4, 5]   μέγιστον ἐν τοῖς Εὐαγγελίοις παράγγελμα,  καὶ   τῶν ἀγαθῶν ἁπάντων κεφάλαιον προλαβόντες,
[4, 7]   ἄγνωστος. Ἕως ἂν πιστὸς,  καὶ   τῶν αὐτῶν σοι μετέχων μυστηρίων,
[4, 1]   περιφράττομεν τὰς ὑμετέρας ψυχὰς, ἐπεὶ  καὶ   τῶν γεωργῶν οἱ φιλόπονοι, ἐπειδὰν
[4, 4]   τόπον ἐν τῷ πρώτῳ μηνὶ,  καὶ   τῶν Ἱεροσολύμων ἔξω που μακράν·
[4, 7]   Καὶ γὰρ λακτιζόντων τῶν νοσούντων  καὶ   ὑβριζόντων καὶ λοιδορούντων ἀνεχόμεθα, οὐ
[4, 3]   πρὸς τὴν ἀλήθειαν οὐ τρέχουσι,  καὶ   ὑμεῖς πρὸς τὴν παρανομίαν τρέχετε·
[4, 1]   αἱ τοῦ Θεοῦ ψῆφοι καλὰ  καὶ   φαῦλα εἶναι τὰ αὐτὰ ποιοῦσι.
[4, 1]   φόνος· κἂν φείσηταί τις  καὶ   φιλανθρωπεύσηται παρὰ τὸ δοκοῦν ἐκείνῳ,
[4, 1]   θώρακα ἀποσμήχουσι, καὶ ἀσπίδα περισκοποῦσι,  καὶ   χαλινοὺς παρασκευάζουσι, καὶ ἵππους τρέφουσι
[4, 4]   ποιεῖν· καὶ τὴν πεντηκοστὴν ὁμοίως  καὶ   χρόνου καὶ τόπου παρατηρήσει συνέκλεισε,
[4, 1]   ὥρας ἐκείνης, καὶ ὄχθας περιφράττουσι,  καὶ   χώματα ἐγείρουσι, καὶ τάφρους ἐλαύνουσι,
[4, 2]   δοῦλός σου περιεβλέπετο ὧδε  καὶ   ὧδε· καὶ ἰδοὺ αὐτὸς οὐκ
[4, 2]   προφήτης τὸν τελαμῶνα περιεβάλετο,  καὶ   ὡς ἐπ´ ἀλλοτρίου πράγματος τὴν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009