HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ν  =  33 formes différentes pour 60 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, Chap.
[4, 5]   ἐκεῖ τόπος, ἀλλ´ ἐπειδὴ  ναὸς   οὐκ ἦν, ἔμενον μὴ θύοντες.
[4, 1]   ἀσφάλειαν. Οὕτω καὶ στρατιῶται καὶ  ναῦται   καὶ γεωργοὶ καὶ θερισταὶ ποιεῖν
[4, 1]   ἄλλα πάντα εὖ διατίθενται. Καὶ  ναῦται,   πρὶν τὸ σκάφος εἰς
[4, 1]   ἐπ´ ἐξουσίας ἁπάσης τὰ πρόβατα  νέμεσθαι·   ἐπειδὰν δὲ λύκων καταδρομὴν αἴσθωνται
[4, 5]   διὰ τοῦ Ζαχαρίου, Μὴ νηστείαν  νενηστεύκατέ   μοι ἔτη ἑβδομήκοντα; τὰ τῆς
[4, 3]   καὶ ἴδετε· ἀποστείλατε εἰς τὰς  νήσους   Χετιεὶμ, καὶ γνῶτε, εἰ γέγονε
[4, 3]   ἔφαγον. Καὶ αὕτη οὐκ ἔστι  νηστεία,   ἀλλὰ παρανομία καὶ ἁμαρτία καὶ
[4, 1]   ᾖ, μέθης πάσης ἐστὶν  νηστεία   παρανομωτέρα. Οὐ γὰρ τὸ πραττόμενον
[4, 3]   ἴδετε εἰ ἠλλάξαντο Ἰουδαῖοι τὴν  νηστείαν   αὐτῶν, εἰ (τὸ πάσχα μεθ´
[4, 1]   ἐναγῆ καὶ παράνομον ταύτην φεύγειν  νηστείαν.   Μὴ γάρ μοι τοῦτο εἴπῃς.
[4, 5]   Θεὸς διὰ τοῦ Ζαχαρίου, Μὴ  νηστείαν   νενηστεύκατέ μοι ἔτη ἑβδομήκοντα; τὰ
[4, 3]   τῷ κανόνι χρώμενοι, καὶ τὴν  νηστείαν   ταύτην ἐξετάζωμεν. Εἰ γὰρ δὴ
[4, 5]   καταβαλόντες, οὐχ ἑορτὴν τηρήσαντες, οὐ  νηστείαν   τοιαύτην ἐπιδειξάμενοι, οὕτως ἤρεσαν τῷ
[4, 4]   ᾄσαντες ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας, μήτε  νηστείαν   τοιαύτην τινὰ νηστεύσαντες, ποίαν ἔχοιεν
[4, 1]   δέκα καὶ πλείους ἡμέρας, τῆς  νηστείας   ἐκείνης ἀπαντᾷν μελλούσης, ἡμεῖς ἐντεῦθεν
[4, 3]   καὶ μίσει. Ἐπὶ δὲ τῆς  νηστείας   ταύτης (οὐκ αἰτίαν χρὴ ζητεῖν
[4, 5]   Ἐν ταῖς ἡμέραις τῶν ἀζύμων  νηστεύειν   Ἰουδαίοις οὐ θέμις· οὗτος δὲ
[4, 4]   ἀεί. Ὅτε γοῦν ἐβούλετο αὐτοὺς  νηστεύειν,   λιπαίνοντες ἐπλατύνοντο· ὅτε δὲ βούλεται
[4, 1]   δείλαιοι καὶ πάντων ἀνθρώπων ἀθλιώτεροι  νηστεύειν   μέλλουσιν Ἰουδαῖοι, καὶ πάλιν ἀσφαλίσασθαι
[4, 4]   ἔδει τοὺς ἁγίους ἐκείνους, καὶ  νηστεύειν,   μηδὲ ἄλλο τοιοῦτον ποιεῖν. ~εʹ
[4, 4]   ὅτε δὲ βούλεται αὐτοὺς μὴ  νηστεύειν,   τότε φιλονεικοῦσι νηστεύοντες· ὅτε ἤθελεν
[4, 5]   λέγων. Πῶς οὖν σὺ νῦν  νηστεύεις,   εἰπέ μοι, τῶν προγόνων τῶν
[4, 3]   μὲν ἴδῃς διὰ τὸν Θεὸν  νηστεύοντας,   ἀποδέχου τὸ γινόμενον· ἂν δὲ
[4, 4]   τὸν νόμον ἀτιμάζουσιν οἱ Ἰουδαῖοι  νηστεύοντες   νῦν, καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ
[4, 4]   αὐτοὺς μὴ νηστεύειν, τότε φιλονεικοῦσι  νηστεύοντες·   ὅτε ἤθελεν αὐτοὺς θυσίαν προσάγειν,
[4, 1]   γάρ μοι τοῦτο εἴπῃς. ὅτι  νηστεύουσιν,   ἀλλ´ ἐκεῖνό μοι δεῖξον, εἰ
[4, 4]   ἀλλοτρίας, μήτε νηστείαν τοιαύτην τινὰ  νηστεύσαντες,   ποίαν ἔχοιεν ἂν οὗτοι συγγνώμην;
[4, 5]   τῶν σῶν οὔτε θυσάντων, οὔτε  νηστευσάντων,   οὔτε ἑορτασάντων; Ὅτι γὰρ οὔτε
[4, 5]   παρελθόντος τοῦ πάσχα ἔμεινεν αὐτὸς  νηστεύων.   Ἀρξάμενος γὰρ ἀπὸ τῆς τρίτης
[4, 4]   πρὸς αὐτούς· Εἰ τὸν Ἰουδαϊσμὸν  νομίζετε   ἀλήθειαν εἶναι, τίνος ἕνεκεν ἐνοχλεῖτε
[4, 1]   δοκοῦν ἐκείνῳ, κἂν ἄριστον εἶναι  νομίζηται,   πάντων ἐστὶ φαυλότατον καὶ παρανομώτατον.
[4, 5]   τοσαύτην ἀρετὴν ἐπεδείκνυντο, οὐδὲν τῶν  νομιζομένων   παρατηροῦντες. ~Καὶ τίνος ἕνεκεν. φησὶ,
[4, 5]   ἁγίων ἐκείνων οὐδὲν τοιοῦτον τῶν  νομίμων   φυλαττόντων ἐπὶ γῆς ἀλλοτρίας, αὐτοὶ
[4, 3]   ἵνα ἓν καὶ τὸ αὐτὸ  νομίσῃς   εἶναι; Τί μιγνύεις τὰ ἄμικτα;
[4, 2]   περαιτέρω ζήτει· βασιλεύς ἐστιν  νομοθετῶν·   αἰδέσθητι τοῦ κελεύοντος τὸ ἀξίωμα,
[4, 3]   παρ´ ἐκείνοις τοῖς Ῥωμαίων χρώμενος  νόμοις,   οὐ τοῦτο αὐτὸ πείσεται πάλιν;
[4, 4]   διδασκαλίαν καὶ δεῖξαι πῶς τὸν  νόμον   ἀτιμάζουσιν οἱ Ἰουδαῖοι νηστεύοντες νῦν,
[4, 6]   λόγον Κυρίου, ἄρχοντες Σοδόμων· προσέχετε  νόμον   Θεοῦ ὑμῶν, λαὸς Γομόῤῥας· οὐ
[4, 3]   τοῦτον εἰσάγω τῶν ἐγκλημάτων τὸν  νόμον   καὶ τὸ τῆς κατηγορίας εἶδος;
[4, 5]   ὅτι τὸ μὴ φυλάξαι τὸν  νόμον   οὐ κατὰ ῥᾳθυμίαν ἐποίουν, ἀλλὰ
[4, 5]   τὴν ᾠδὴν Κυρίου, ἐκεῖνοι τὸν  νόμον   σαφῶς ἐπιστάμενοι οὐκ ἐπιτρέποντα ταῦτα
[4, 4]   νόμου πληροῦντες· τοῦτο γὰρ  νόμος   ἔλεγεν· οὗτοι δὲ μηδὲ ἐλπίδα
[4, 4]   καὶ τόπον παρατηρεῖν ἐκέλευσεν  νόμος.   Καὶ γὰρ περὶ τοῦ πάσχα
[4, 4]   τοῦτο δῆλον; Ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ  νόμου.   Καὶ γὰρ ἐπὶ τῶν ἑορτῶν
[4, 5]   τὸ πεπεῖσθαι παρ´ αὐτοῦ τοῦ  νόμου,   ὅτι τὰς παρατηρήσεις ταύτας ἁπάσας
[4, 4]   νόμῳ πειθόμενοι, καὶ τὰ τοῦ  νόμου   πληροῦντες· τοῦτο γὰρ νόμος
[4, 4]   αὐτῶν πολιτείαν, ὅμως ἔμενον τῷ  νόμῳ   πειθόμενοι, καὶ τὰ τοῦ νόμου
[4, 3]   Τί οὖν; ἕκαστον τῶν τοῦτο  νοσούντων   ἐρήσομαι, Χριστιανὸς εἶ; τίνος οὖν
[4, 7]   ἀνακτήσασθαι. Καὶ γὰρ λακτιζόντων τῶν  νοσούντων   καὶ ὑβριζόντων καὶ λοιδορούντων ἀνεχόμεθα,
[4, 6]   δὲ πόλις, δὲ  νοσῶν   δυσάρεστος τῶν Ἰουδαίων δῆμος,
[4, 5]   θυσιῶν παρατηρήσεις καὶ σαββάτων καὶ  νουμηνιῶν,   καὶ πάντων τῶν τοιούτων, ἐκ
[4, 3]   τὸ ποτὲ ἔννομον παράνομόν ἐστι  νῦν.   ~δʹ Δότε μοι τὸ τοῦ
[4, 7]   ποτε, ὅτε τὰς θυσίας εἶχον,  νῦν   δὲ αὐτοῖς οὐκ ἀφίεται τοῦτο
[4, 4]   νόμον ἀτιμάζουσιν οἱ Ἰουδαῖοι νηστεύοντες  νῦν,   καὶ τὰ τοῦ Θεοῦ καταπατοῦσι
[4, 4]   ὀπίσω αὐτοῦ. Τοῦτο καὶ ἐγὼ  νῦν   λέγω πρὸς αὐτούς· Εἰ τὸν
[4, 5]   αἰχμαλωσίας λέγων. Πῶς οὖν σὺ  νῦν   νηστεύεις, εἰπέ μοι, τῶν προγόνων
[4, 3]   ὅτε ταῦτα φυλάττεσθαι ἔδει, ἀλλὰ  νῦν   οὐκ ἔστι. Διὰ τοῦτο τὸ
[4, 4]   Θεὸς ἐπιτάξῃ· καθάπερ οὖν καὶ  νῦν   ποιοῦσι. Πόθεν τοῦτο δῆλον; Ἀπ´
[4, 6]   κατὰ τὴν θυσίαν μανίας ἀποστῆναι·  νυνὶ   δὲ διὰ τῆς κατὰ τὸν
[4, 7]   δι´ ὄκνον διὰ  νωθρίαν,   ὁμοίως κολάζονται. Ἐπεὶ καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009