HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ι  =  41 formes différentes pour 88 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

>
Livre, Chap.
[4, 6]   τὴν πόλιν, ἵν´ ὥσπερ  ἰατρὸς   διὰ τῆς τοῦ σκεύους συντριβῆς,
[4, 6]   πάλιν ἀπήγαγεν. Καὶ καθάπερ  ἰατρὸς   ἐκεῖνος (οὐδὲν γὰρ κωλύει τῷ
[4, 6]   καὶ ἐξουσία. Ὥσπερ οὖν  ἰατρὸς   ἵστησι τῆς ἀκαίρου ταύτης αἰτήσεως
[4, 6]   μανίας. Ἔστω τοίνυν μὲν  ἰατρὸς   Θεὸς, φιάλη δὲ
[4, 6]   τῇ ὑμετέρᾳ συγκαταβαίνων. Καὶ καθάπερ  ἰατρὸς,   πυρέττοντα ὁρῶν ἄνθρωπον, δυσάρεστόν τινα
[4, 7]   τοιαῦτα ἀσχημονοῦντος τὴν ὑγίειαν. Καὶ  ἰατροῦ   πολλάκις ἐσθῆτα διέῤῥηξεν κάμνων·
[4, 4]   πότε χωλανεῖτε ἐπ´ ἀμφοτέραις ταῖς  ἰγνύαις;   Εἰ ἔστι Κύριος Θεὸς
[4, 7]   πολλῷ πλέον κωλύσητε. Τί τρέχεις  ἰδεῖν   ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν θεομάχων
[4, 7]   ὕβρεσιν, ἀλλ´ ἓν μόνον ἐπιθυμοῦμεν  ἰδεῖν,   τοῦ τὰ τοιαῦτα ἀσχημονοῦντος τὴν
[4, 3]   ἐκείνους· Ἀπέλθετε εἰς Κηδὰρ, καὶ  ἴδετε·   ἀποστείλατε εἰς τὰς νήσους Χετιεὶμ,
[4, 3]   Πορεύεσθε εἰς τὰς συναγωγὰς, καὶ  ἴδετε   εἰ ἠλλάξαντο Ἰουδαῖοι τὴν νηστείαν
[4, 7]   σὺ δέξαι τὸ πῦρ· κἂν  ἴδῃς   ἀδελφὸν ἀπολλύμενον, κἂν λοιδορῇ, κἂν
[4, 3]   τοῖς γινομένοις ἐπιψηφίζου· κἂν μὲν  ἴδῃς   διὰ τὸν Θεὸν νηστεύοντας, ἀποδέχου
[4, 3]   ἀποδέχου τὸ γινόμενον· ἂν δὲ  ἴδῃς   παρὰ γνώμην τοῦ Θεοῦ τοῦτο
[4, 2]   καὶ καθαρωτέραν εἰργάσατο. Ὅταν οὖν  ἴδῃς   τὸν μὲν τυπτήσαντα τὸν προφήτην
[4, 7]   ἐκεῖνο κατορύξας, ὁλόκληρον ἀπέδωκε τῷ  ἰδίῳ   δεσπότῃ· ἀλλ´ ὅμως ἐπειδὴ μὴ
[4, 1]   αὐτοῖς συντελῇ. Καὶ πάντας ἀνθρώπους  ἴδοι   τις ἂν πρὸ τοῦ καιροῦ
[4, 2]   τὴν στρατείαν τοῦ πολέμου, καὶ  ἰδοὺ   ἀνὴρ εἰσήγαγεν ἄνδρα πρός με,
[4, 2]   περιεβλέπετο ὧδε καὶ ὧδε· καὶ  ἰδοὺ   αὐτὸς οὐκ ἦν. Καὶ εἶπε
[4, 2]   τῷ τέλει καὶ ταῖς αἰτίαις;  Ἰδοὺ   γοῦν καὶ βασιλεὺς αὐτῷ
[4, 2]   οὐχ ὑπήκουσας τῆς φωνῆς Κυρίου,  ἰδοὺ   σὺ ἀποτρέχεις ἀπ´ ἐμοῦ, καὶ
[4, 2]   πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς Ἰσραήλ·  Ἰδοὺ   σὺ δικαστὴς παρ´ ἐμοί· ἐφόνευσας.
[4, 4]   Οὕτω καὶ τὰς σκηνοπηγίας. Ἀλλ´  ἴδωμεν   ἀμφοτέρων τούτων, τοῦ καιροῦ καὶ
[4, 4]   μηνὶ, ἀλλὰ τῷ δευτέρῳ· εἶτα  ἴδωμεν   τίς τῶν δύο τούτων ἐστὶν
[4, 2]   ἐκεῖνος, ἀσεβὴς ὢν, ἵνα μὴ  ἰδὼν   αὐτὸν ἀπὸ τῆς ὄψεως ἀπελάσῃ,
[4, 3]   τῷ τρόπῳ; Ἄκουσον τί φησιν  Ἱερεμίας   πρὸς αὐτοὺς ἐκείνους· Ἀπέλθετε εἰς
[4, 7]   τὸν ἁγίων; ποῦ δὲ  ἱερεύς;   ποῦ δὲ τὰ χερουβὶμ τῆς
[4, 4]   δευτέρῳ μηνὶ, ἵνα φθάσῃ εἰς  Ἱεροσόλυμα,   καὶ παραβαινέτω τὸν καιρὸν, ἵνα
[4, 4]   μηνὸς, οὕτω καὶ ἐν τοῖς  Ἱεροσολύμοις   αὐτὸ κελεύει ποιεῖν· καὶ τὴν
[4, 6]   τοῦτο γίνεσθαι, ἀλλ´ ἐν τοῖς  Ἱεροσολύμοις   μόνον. Εἶτα ἐπειδὴ χρόνον ἔθυσαν
[4, 4]   τῷ πρώτῳ μηνὶ, καὶ ἐν  Ἱεροσολύμοις   τὸ πάσχα γίνεσθαι, καὶ ἐν
[4, 4]   τὸν καιρὸν, ποιείτω μὲν ἐν  Ἱεροσολύμοις   τὸ πάσχα, μὴ τῷ πρώτῳ
[4, 4]   τῷ πρώτῳ μηνὶ, καὶ τῶν  Ἱεροσολύμων   ἔξω που μακράν· δὲ
[4, 5]   παρατηρήσεις ταύτας ἁπάσας ἕξω τῶν  Ἱεροσολύμων   φυλάττειν οὐ χρή. Καὶ ἕτερον
[4, 6]   ἔξεστι θύειν, μόνη δὲ  Ἱερουσαλὴμ   ἄβατος γέγονεν, ἔνθα μόνον θύειν
[4, 2]   καὶ ἄνδρα μετὰ γυναικὸς ἀνελὼν,  ἱερωσύνῃ   τιμᾶται· οὕτως οὐ μόνον οὐκ
[4, 7]   καὶ Πατέρα τοῦ Κυρίου ἡμῶν  Ἰησοῦ   Χριστοῦ, δόξα καὶ
[4, 7]   χρυσοῦν θυμιατήριον; ποῦ δὲ τὸ  ἱλαστήριον;   ποῦ (ἡ φιάλη; ποῦ τὰ
[4, 6]   ἔθυσαν βραχὺν, καθεῖλε τὴν πόλιν,  ἵν´   ὥσπερ ἰατρὸς διὰ τῆς
[4, 6]   προσέταξε συντρίψαι τὴν φιάλην αὐτὴν,  ἵνα   ἀνυπόπτως καὶ λαθραίως αὐτὸν ἀπαγάγῃ
[4, 2]   τῶν γινομένων, ἀλλὰ πείθεσθαι μόνον.  Ἵνα   γὰρ μὴ τὸν προφήτην αἰδεσθεὶς
[4, 5]   ἐπειδὴ πάσας οὕτως ἐπιτελεῖσθαι ἔδει.  Ἵνα   δὲ καὶ αὐτοῦ τοῦ πράγματος
[4, 7]   ἀσέβεια. Ταῦτα δὲ λέγομεν, οὐχ  ἵνα   εἰς θέατρον ἀφῆτε ἀναβαίνειν, κακὸν
[4, 7]   τῶν ἀδελφῶν ἀνασωσάτω, περιεργασάσθω, πολυπραγμονησάτω,  ἵνα   εἰς τὴν ἐπιοῦσαν σύναξιν μετὰ
[4, 4]   τὸν καιρὸν μὲν παραβὰς  ἵνα   εἴσω ποιήσῃ τῆς πόλεως, ἀποδοχῆς
[4, 3]   τῶν τυχόντων ἐστὶν ἀμφισβήτησις,  ἵνα   ἓν καὶ τὸ αὐτὸ νομίσῃς
[4, 7]   ἀναβαίνειν, κακὸν γὰρ κἀκεῖνο, ἀλλ´  ἵνα   καὶ τοῦτο πολλῷ πλέον κωλύσητε.
[4, 2]   ἐσώθη, καὶ φεισάμενος ἐκολάζετο,  ἵνα   μάθῃς ὅτι Θεοῦ προστάττοντος οὐ
[4, 2]   τὰ αὐτὰ ποιοῦσι. ~βʹ Καὶ  ἵνα   μάθῃς ὅτι τοῦτό ἐστιν ἀληθὲς,
[4, 2]   ἀλλοτρίου πράγματος τὴν δίκην εἰσήγαγεν,  ἵνα   μετὰ γνώμης ὀρθῆς τὴν ἀπόφασιν
[4, 2]   ἀπεχθῶς εἶχεν ἐκεῖνος, ἀσεβὴς ὢν,  ἵνα   μὴ ἰδὼν αὐτὸν ἀπὸ τῆς
[4, 7]   μελῶν τῶν ἡμετέρων ποιήσησθε πρόνοιαν,  ἵνα   μὴ λέγητε· Τί δέ μοι
[4, 4]   Ἱεροσόλυμα, καὶ παραβαινέτω τὸν καιρὸν,  ἵνα   μὴ τῆς πόλεως ἐκπέσῃ· ἀπ´
[4, 7]   τὸν ὑπὲρ αὐτῶν σταυρωθέντα Χριστὸν,  ἵνα   πάντες ὁμοθυμαδὸν ἐν ἑνὶ στόματι
[4, 7]   λοιπὸν παρακαλέσαι ὑμᾶς τοὺς παρόντας,  ἵνα   πολλὴν τῶν μελῶν τῶν ἡμετέρων
[4, 5]   ταύτης, φησὶν, ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει,  ἵνα   τις τὴν ψυχὴν αὑτοῦ ὑπὲρ
[4, 4]   ἀλλ´ ἐν τῷ δευτέρῳ μηνὶ,  ἵνα   φθάσῃ εἰς Ἱεροσόλυμα, καὶ παραβαινέτω
[4, 4]   γὰρ ἐπὶ τῶν ἑορτῶν τῶν  Ἰουδαϊκῶν   οὐ καιρὸν μόνον, ἀλλὰ καὶ
[4, 1]   πάντων ἀνθρώπων ἀθλιώτεροι νηστεύειν μέλλουσιν  Ἰουδαῖοι,   καὶ πάλιν ἀσφαλίσασθαι τὴν τοῦ
[4, 4]   πῶς τὸν νόμον ἀτιμάζουσιν οἱ  Ἰουδαῖοι   νηστεύοντες νῦν, καὶ τὰ τοῦ
[4, 1]   σήμερον οἱ λύκων ἁπάντων χαλεπώτεροι  Ἰουδαῖοι   περιίστασθαι ἡμῶν τὰ πρόβατα μέλλουσιν,
[4, 7]   μυρίων τιμωριῶν ὑπόθεσις. Ἐσάλπιζον οἱ  Ἰουδαῖοί   ποτε, ὅτε τὰς θυσίας εἶχον,
[4, 3]   συναγωγὰς, καὶ ἴδετε εἰ ἠλλάξαντο  Ἰουδαῖοι   τὴν νηστείαν αὐτῶν, εἰ (τὸ
[4, 6]   μὲν οἰκουμένη πᾶσα ἀνεῖται τοῖς  Ἰουδαίοις,   (ἔνθα οὐκ ἔξεστι θύειν, μόνη
[4, 5]   ταῖς ἡμέραις τῶν ἀζύμων νηστεύειν  Ἰουδαίοις   οὐ θέμις· οὗτος δὲ ἡμέρας
[4, 3]   ἕνεκεν τὰ Ἰουδαίων ζηλοῖς; Ἀλλὰ  Ἰουδαῖος   εἶ; τίνος οὖν ἕνεκεν ἐνοχλεῖς
[4, 3]   Μᾶλλον δὲ πρὶν πρὸς  Ἰουδαίους   ἀποτείνασθαι, τοῖς ἡμετέροις ἡδέως διαλεξόμεθα
[4, 4]   Καὶ γὰρ ἐκεῖνος ὁρῶν τοὺς  Ἰουδαίους   ἀσεβοῦντας, καὶ ποτὲ μὲν τῷ
[4, 6]   Γομόῤῥοις οἰκοῦντας διαλεγόμενος, ἀλλὰ πρὸς  Ἰουδαίους.   Καλεῖ δὲ αὐτοὺς οὕτως, ἐπειδὴ
[4, 7]   ~ζʹ μὲν οὖν πρὸς  Ἰουδαίους   μενέτω τέως μάχη. Σήμερον γὰρ
[4, 4]   λέγω πρὸς αὐτούς· Εἰ τὸν  Ἰουδαϊσμὸν   νομίζετε ἀλήθειαν εἶναι, τίνος ἕνεκεν
[4, 0]   ~ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ ΚΑΤΑ  ΙΟΥΔΑΙΩΝ,   ΕΙΣ ΤΑΣ ΣΑΛΠΙΓΓΑΣ ΤΟΥ ΠΑΣΧΑ
[4, 3]   πλείονος κατὰ τοῦτο κατακρίσεως τῶν  Ἰουδαίων   ἁπάντων ἀξίους ὄντας ὁρῶ. Καὶ
[4, 6]   δὲ νοσῶν δυσάρεστος τῶν  Ἰουδαίων   δῆμος, δὲ ψυχροποσία
[4, 7]   ἐν τῇ συναγωγῇ τῶν θεομάχων  Ἰουδαίων,   εἰπέ μοι, σαλπίζοντας ἀνθρώπους; δέον
[4, 3]   εἶ; τίνος οὖν ἕνεκεν τὰ  Ἰουδαίων   ζηλοῖς; Ἀλλὰ Ἰουδαῖος εἶ; τίνος
[4, 3]   ἐστὶ τὸ μέσον ἡμῶν καὶ  Ἰουδαίων;   μὴ γὰρ ὑπὲρ τῶν τυχόντων
[4, 6]   γοῦν καὶ κύνας καλεῖ, καὶ  ἵππους   θηλυμανεῖς, οὐκ ἐπειδὴ πρὸς τὴν
[4, 1]   περισκοποῦσι, καὶ χαλινοὺς παρασκευάζουσι, καὶ  ἵππους   τρέφουσι μετὰ πολλῆς τῆς ἐπιμελείας,
[4, 5]   θεογνωσίαν ἐπισπάσασθαι. Τί γὰρ ἂν  ἴσον   γένοιτο τοῦ Δανιήλ; τί δὲ
[4, 2]   εἶπε πρὸς αὐτὸν βασιλεὺς  Ἰσραήλ·   Ἰδοὺ σὺ δικαστὴς παρ´ ἐμοί·
[4, 4]   καιρὸν αὐτοῦ ἐν μέσῳ υἱῶν  Ἰσραήλ;   Καὶ εἶπε πρὸς αὐτοὺς Μωϋσῆς·
[4, 4]   Μωϋσῆν, λέγων· Λάλησον τοῖς υἱοῖς  Ἰσραὴλ,   λέγων· Ἄνθρωπος ὃς ἐὰν γένηται
[4, 2]   καὶ ἐπέγνω αὐτὸν βασιλεὺς  Ἰσραὴλ,   ὅτι ἀπὸ τῶν υἱῶν τῶν
[4, 6]   ἐξουσία. Ὥσπερ οὖν ἰατρὸς  ἵστησι   τῆς ἀκαίρου ταύτης αἰτήσεως τὸν
[4, 1]   ἀνανεοῦσι, καὶ κώπας ἀποξέουσι, καὶ  ἱστία   ῥάπτουσι, καὶ τὴν ἄλλην ἅπασαν
[4, 5]   καταλιμπανόμενα φαῦλον ποιῆσαι τὸν σπουδαῖον  ἴσχυεν.   μειῶσαί τι τῆς ἐν
[4, 5]   οἱ ταῦτα λέγοντες καὶ ποιοῦντες,  ἴσως   ἄν τις ῥᾳθυμίας ἐνόμισεν εἶναι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009