Alphabétiquement     [«   »]
βρόχον 1
βωμός 1
γ 1
γὰρ 55
γάρ 1
γε 4
γέγονε 2
Fréquences     [«    »]
42 Καὶ
53 τὸ
54 τοῦ
55 γὰρ
56 τῆς
65 τὸν
68 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Jean Chrysostome, Discours contre les juifs (IV)

γὰρ


>
Livre, Chap.
[4, 5]   συμβάντων εἰς θεογνωσίαν ἐπισπάσασθαι. Τί  γὰρ   ἂν ἴσον γένοιτο τοῦ Δανιήλ;
[4, 5]   μίαν καὶ εἰκάδα τελευτᾷ. Ἀρξάμενοι  γὰρ   ἀπὸ τῆς τεσσαρεσκαιδεκάτης τοῦ πρώτου
[4, 5]   πάσχα ἔμεινεν αὐτὸς νηστεύων. Ἀρξάμενος  γὰρ   ἀπὸ τῆς τρίτης ἡμέρας τοῦ
[4, 3]   τὴν νηστείαν ταύτην ἐξετάζωμεν. Εἰ  γὰρ   δὴ μὴ μέλλοιμεν τοῦτο ποιεῖν,
[4, 3]   προσκυνεῖν λέγων τὸν ἐσταυρωμένον; Μὴ  γὰρ   ἐγὼ τοῦτον εἰσάγω τῶν ἐγκλημάτων
[4, 5]   πρὸς φιλονεικίαν καὶ ἔριν; Καὶ  γὰρ   εἰ μὲν ῥᾴθυμοί τινες ἦσαν
[4, 6]   καὶ Θεὸς ἐποίησεν. Ἐπειδὴ  γὰρ   εἶδεν μαινομένους, ἀγχομένους, ἐπιθυμοῦντας θυσιῶν,
[4, 7]   μετὰ πολλῆς τῆς σφοδρότητος. Εἰ  γὰρ   εἰς θέατρον οὐκ ἐπιτρέπεις ἀπελθεῖν,
[4, 1]   καὶ θερισταὶ ποιεῖν εἰώθασι. Καὶ  γὰρ   ἐκεῖνοι πρὸ τοῦ καιροῦ τῆς
[4, 4]   Ἠλία πρὸς αὐτοὺς εἰπεῖν. Καὶ  γὰρ   ἐκεῖνος ὁρῶν τοὺς Ἰουδαίους ἀσεβοῦντας,
[4, 3]   Ἠλλάξασθε τὴν δόξαν ὑμῶν. Μὴ  γὰρ   ἐμὲ, φησὶν, ἠδικήσατε· μὴ γὰρ
[4, 3]   γὰρ ἐμὲ, φησὶν, ἠδικήσατε· μὴ  γὰρ   ἐμοὶ ἐγένετο βλάβη· ὑμεῖς ἑαυτοὺς
[4, 6]   ἐὰν ἔρχησθε ὀφθῆναί μοι. Τίς  γὰρ   ἐξεζήτησε ταῦτα πάντα ἐκ τῶν
[4, 5]   πρὸς τοὺς ἐρωτῶντας ἔλεγον. Ἐπειδὴ  γὰρ   ἐπέκειντο βιαζόμενοι καὶ ἀναγκάζοντες αὐτοὺς
[4, 4]   Ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ νόμου. Καὶ  γὰρ   ἐπὶ τῶν ἑορτῶν τῶν Ἰουδαϊκῶν
[4, 4]   Ἀπ´ αὐτοῦ τοῦ Μωϋσέως. Ἐπειδὴ  γὰρ   ἐποίησαν ἔξω τὸ πάσχα, προσῆλθον,
[4, 7]   ἔχουσι μεθ´ ἑαυτῶν χορεύοντα. Ὅπερ  γὰρ   ἔφθην εἰπὼν, τὸ παρὰ γνώμην
[4, 4]   τὴν προτέραν ἀπολήψεσθαι πολιτείαν (ποῦ  γὰρ   ἔχουσιν ἀπὸ τῶν προφητῶν δεῖξαι
[4, 7]   βουλομένοις. Μή μοι λέγε· Τί  γὰρ   ἔχω κοινὸν πρὸς ἐκεῖνον; ἀλλότριός
[4, 7]   συναγωγῆς τοῦτο χρὴ ποιεῖν· μείζων  γὰρ   παρανομία ἐκείνης αὕτη· ἐκεῖ
[4, 1]   γένοιτ´ ἂν φειδώ. Οὐ  γὰρ   φύσις τῶν πραγμάτων, ἀλλ´
[4, 7]   Ἰουδαίους μενέτω τέως μάχη. Σήμερον  γὰρ   ἠκροβολισάμεθα πρὸς αὐτοὺς, μόνον τοσοῦτον
[4, 1]   οὐδενὸς ἡψάμεθα ἀγωνιστικοῦ λόγου· οὐδεὶς  γὰρ   ἦν ἡμῖν διενοχλῶν· ἐπειδὴ
[4, 6]   τὴν πόλιν σου κατέλυσε; Δυοῖν  γὰρ   θάτερον ἐχρῆν ποιεῖν αὐτὸν, βουλόμενον
[4, 5]   καὶ ἐκ τούτων δῆλον. Ὅπου  γὰρ   θυσία οὐκ ἦν, οὐδὲ ἑορτὴ
[4, 1]   αὐτὸν παρασκευάζονται τρόπῳ. Ἡσυχάζοντι μὲν  γὰρ   καὶ κατεσταλμένῳ ῥᾴδιον ἐπιθέσθαι, αὐξομένῳ
[4, 3]   καὶ πολὺς θόρυβος. Καὶ  γὰρ   καὶ λῃσταὶ τὰ πλευρὰ καταξαίνονται,
[4, 7]   εἰς θέατρον ἀφῆτε ἀναβαίνειν, κακὸν  γὰρ   κἀκεῖνο, ἀλλ´ ἵνα καὶ τοῦτο
[4, 1]   τῶν γινομένων ἐπιζητεῖν. Τὸ μὲν  γὰρ   κατὰ γνώμην τοῦ Θεοῦ γινόμενον,
[4, 2]   ὅπερ οὖν καὶ ἐγένετο. Ἐπειδὴ  γὰρ   κατεδίκασεν αὐτὸν, περιελὼν τὸν τελαμῶνα,
[4, 6]   καθάπερ ἰατρὸς ἐκεῖνος (οὐδὲν  γὰρ   κωλύει τῷ αὐτῷ παραδείγματι χρήσασθαι
[4, 7]   ποιήσωμεν, ὥστε αὐτοὺς ἀνακτήσασθαι. Καὶ  γὰρ   λακτιζόντων τῶν νοσούντων καὶ ὑβριζόντων
[4, 2]   γινομένων, ἀλλὰ πείθεσθαι μόνον. Ἵνα  γὰρ   μὴ τὸν προφήτην αἰδεσθεὶς φείσηται
[4, 6]   ποιήσας αὐτὴν ἄβατον πᾶσιν. Εἰ  γὰρ   μὴ τοῦτο κατασκευάσαι ἐβούλετο, τίνος
[4, 2]   ἐβούλετο ἐκεῖνον συνομολογοῦντα λαβεῖν. Ἐπειδὴ  γὰρ   βασιλεὺς παρεπορεύετο, ἐβόησε (πρὸς
[4, 4]   τὰ τοῦ νόμου πληροῦντες· τοῦτο  γὰρ   νόμος ἔλεγεν· οὗτοι δὲ
[4, 4]   καὶ τὸν καιρὸν φυλάξας. Ἂν  γὰρ   τὸν καιρὸν μὲν παραβὰς
[4, 6]   αἰτία τῆς κατασκαφῆς ἐκείνης; Ὥσπερ  γὰρ   οἰκοδόμος θεμελίους θεὶς, τοίχους ἀναστήσας,
[4, 3]   μεθιστάμενος πολιτείαν ἀξιοῖς σώζεσθαι; Μὴ  γὰρ   ὀλίγον ἐστὶ τὸ μέσον ἡμῶν
[4, 5]   ἄλλο τοιοῦτον ποιεῖν. ~εʹ Ὅτι  γὰρ   οὐδὲν τούτων ἐποίησαν ἐκεῖνοι, ἄκουσον
[4, 3]   τὸν Θεὸν ὑμῶν· Θεὸς  γὰρ   οὐκ ἀλλάσσεται· ἀλλ´, Ἠλλάξασθε τὴν
[4, 5]   οὔτε νηστευσάντων, οὔτε ἑορτασάντων; Ὅτι  γὰρ   οὔτε τὸ πάσχα ἐπετέλουν, μάλιστα
[4, 6]   καὶ σφόδρα ἑαυτῷ συμφωνεῖ· οὐδὲ  γὰρ   παρὰ τὴν ἀρχὴν ὑμῖν δοῦναι
[4, 4]   παρατηρεῖν ἐκέλευσεν νόμος. Καὶ  γὰρ   περὶ τοῦ πάσχα τούτου πρὸς
[4, 6]   ὑμῶν παρὰ τὴν ἀρχήν; Εἰ  γὰρ   ταῦτα ἐπεζήτει, καὶ τοὺς παλαιοὺς
[4, 5]   διὰ τῶν ἔργων ἐπεδείξαντο; Μείζονα  γὰρ   ταύτης, φησὶν, ἀγάπην οὐδεὶς ἔχει,
[4, 6]   ἂν καταφανὲς τὸ λεγόμενον. Μετὰ  γὰρ   τὴν ἑορτὴν, ἣν ἐπετέλεσαν τοῖς
[4, 4]   τῆς πόλεως ἔξω ποιοῦντες; Ὅταν  γὰρ   τὸ ἀναγκαιότερον παραβῶσιν, οὐδὲ
[4, 1]   ἐστὶν νηστεία παρανομωτέρα. Οὐ  γὰρ   τὸ πραττόμενον ὑπ´ αὐτῶν χρὴ
[4, 2]   ἐπειδὴ τὸν πολέμιον ἀφῆκας. Διὰ  γὰρ   τοῦτο καὶ προφήτης τὸν
[4, 5]   μοι μετὰ ἀκριβείας προσέχετε· ἀπὸ  γὰρ   τούτων δῆλον, ὅτι τὸ πάσχα
[4, 3]   μέσον ἡμῶν καὶ Ἰουδαίων; μὴ  γὰρ   ὑπὲρ τῶν τυχόντων ἐστὶν
[4, 4]   καὶ ἀπὸ τῶν προφητῶν. Ὅταν  γὰρ   φαίνωνται ἐκεῖνοι, μήτε θύσαντες, μήτε
[4, 6]   αὐτοὺς ἀπαγάγῃ τοῦ πράγματος. Εἰ  γὰρ   φανερῶς εἶπεν, ἀπόστητε, οὐκ ἂν
[4, 3]   μετέχοντες συνομολογήσαιεν ἂν ἡμῖν. Οὐ  γὰρ   χρεία σοφισμάτων καὶ κατασκευῆς καὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Site de l'Abbaye Saint-Benoît de Port-Valais

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 22/04/2009