HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


π  =  310 formes différentes pour 490 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 550-599]   ~ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ  πάγεν   ὄρμενα πρόσσω, ~πολλὰ δὲ καὶ
[11, 450-499]   γὰρ ἄμεινον. ~δείδω μή τι  πάθῃσιν   ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς ~ἐσθλὸς ἐών,
[11, 300-349]   Διομήδεϊ κέκλετ᾽ Ὀδυσσεύς· ~Τυδεΐδη τί  παθόντε   λελάσμεθα θούριδος ἀλκῆς; ~ἀλλ᾽ ἄγε
[11, 400-449]   θυμόν· ~ὤ μοι ἐγὼ τί  πάθω;   μέγα μὲν κακὸν αἴ κε
[11, 750-799]   ~καί νύ κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε  παῖδ᾽   ἀλάπαξα, ~εἰ μή σφωε πατὴρ
[11, 700-749]   μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο  ~παῖδ᾽   ἔτ᾽ ἐόντ᾽ οὔ πω μάλα
[11, 300-349]   πάντων ~ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς  παῖδας   ἔασκε ~στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα·
[11, 550-599]   ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο  παῖδας   ~νωθής, δὴ πολλὰ περὶ
[11, 100-149]   Μενελάῳ, ~τοῦ περ δὴ δύο  παῖδε   λάβε κρείων Ἀγαμέμνων ~εἰν ἑνὶ
[11, 350-399]   μέν τ᾽ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί,  ~παῖδες   δ᾽ ὀρφανικοί· δέ θ᾽
[11, 550-599]   βαθὺ λήϊον· οἳ δέ τε  παῖδες   ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη δέ τε
[11, 750-799]   πόλλ᾽ ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς μὲν  παιδὶ   γέρων ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ ~αἰὲν ἀριστεύειν
[11, 350-399]   ὅν κε κιχείω. ~ἦ, καὶ  Παιονίδην   δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν. ~αὐτὰρ Ἀλέξανδρος
[11, 300-349]   Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ  ~Παιονίδην   ἥρωα κατ᾽ ἰσχίον· οὐ δέ
[11, 350-399]   εἴ με γυνὴ βάλοι  πάϊς   ἄφρων· ~κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς
[11, 150-199]   ~οἳ δὲ παρ᾽ Ἴλου σῆμα  παλαιοῦ   Δαρδανίδαο ~μέσσον κὰπ πεδίον παρ᾽
[11, 350-399]   ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ ~Ἴλου Δαρδανίδαο,  παλαιοῦ   δημογέροντος. ~ἤτοι μὲν θώρηκα
[11, 150-199]   ἕπετ᾽ αἰεὶ ~Ἀτρεΐδης, λύθρῳ δὲ  παλάσσετο   χεῖρας ἀάπτους. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ
[11, 650-699]   λαῶν. ~νῦν δὲ ἔπος ἐρέων  πάλιν   ἄγγελος εἶμ᾽ Ἀχιλῆϊ. ~εὖ δὲ
[11, 300-349]   φρονέοντε πέσητον· ~ὣς ὄλεκον Τρῶας  πάλιν   ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ~ἀσπασίως φεύγοντες
[11, 400-449]   χρόα ἔργαθεν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔασε  ~Παλλὰς   Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός. ~γνῶ
[11, 200-249]   ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε,  ~πάλλων   δ᾽ ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν
[11, 600-649]   χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ  πάλυνε,   ~πινέμεναι δ᾽ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ᾽
[11, 0-49]   ἐν δέ οἱ ἧλοι ~χρύσειοι  πάμφαινον,   ἀτὰρ περὶ κουλεὸν ἦεν ~ἀργύρεον
[11, 100-149]   αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων ~στήθεσι  παμφαίνοντας,   ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας· ~αὐτὰρ
[11, 50-99]   ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ  ~παμφαίνων,   τοτὲ δ᾽ αὖτις ἔδυ νέφεα
[11, 700-749]   ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. ~ἀλλ᾽ ὅτε  πᾶν   πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ᾽ Ἀθήνη
[11, 200-249]   χειρὶ πιθήσας· ~οὐδ᾽ ἔτορε ζωστῆρα  παναίολον,   ἀλλὰ πολὺ πρὶν ~ἀργύρῳ ἀντομένη
[11, 350-399]   Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο ~αἴνυτ᾽ ἀπὸ στήθεσφι  παναίολον   ἀσπίδα τ᾽ ὤμων ~καὶ κόρυθα
[11, 450-499]   ~Πριαμίδην νόθον υἱόν, ἔπειτα δὲ  Πάνδοκον   οὖτα, ~οὖτα δὲ Λύσανδρον καὶ
[11, 250-299]   ἐμὲ μητίετα Ζεὺς ~εἴασε Τρώεσσι  πανημέριον   πολεμίζειν. ~ὣς ἔφαθ᾽ ἡνίοχος δ᾽
[11, 550-599]   εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι  ~πάννυχοι   ἐγρήσσοντες· δὲ κρειῶν ἐρατίζων
[11, 700-749]   τε πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι  ~πανσυδίῃ·   μετὰ δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο
[11, 700-749]   δ᾽ ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν. ~ἔνθεν  πανσυδίῃ   σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ~ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽
[11, 400-449]   ~καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο,  ~πάντα   δ᾽ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν,
[11, 600-649]   μὲν τά γ᾽ ὄπισθε Μαχάονι  πάντα   ἔοικε ~τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ
[11, 150-199]   δέ θ᾽ αἷμα καὶ ἔγκατα  πάντα   λαφύσσει· ~ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε
[11, 750-799]   ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς  ~πάντα   μάλ᾽ ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς
[11, 250-299]   ~ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ ἀΰτει  πάντας   ἀρίστους· ~τὸν δ᾽ ἕλκοντ᾽ ἀν᾽
[11, 550-599]   ἱπποδάμων· ὁτὲ δὲ τρωπάσκετο φεύγειν.  ~πάντας   δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας
[11, 400-449]   ~Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε  πάντας·   ~ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς
[11, 750-799]   Βουπρασίοιο Πύλονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους,  ~πάντες   δ᾽ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί
[11, 50-99]   καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο.  ~πάντες   δ᾽ ᾐτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα ~οὕνεκ᾽
[11, 450-499]   ~κεκλόμενοι καθ᾽ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ  πάντες   ἔβησαν. ~αὐτὰρ γ᾽ ἐξοπίσω
[11, 700-749]   θεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι  πάντες   ~ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς
[11, 650-699]   οἶος λιπόμην, οἳ δ᾽ ἄλλοι  πάντες   ὄλοντο. ~ταῦθ᾽ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες
[11, 800-849]   πεσέονται. ~οἳ μὲν γὰρ δὴ  πάντες,   ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, ~ἐν
[11, 200-249]   ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο  πάντῃ   ~ὀτρύνων μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν
[11, 150-199]   ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ,  ~πάντῃ   τ᾽ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει, οἳ
[11, 400-449]   ~ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ᾽ ἀσπίδα  πάντοσ᾽   ἐΐσην. ~διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε
[11, 50-99]   δ᾽ ἐν πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα  πάντοσ᾽   ἐΐσην, ~οἷος δ᾽ ἐκ νεφέων
[11, 300-349]   δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ  πάντων   ~ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας
[11, 500-549]   σάκος βάλεν ἑπταβόειον, ~τρέσσε δὲ  παπτήνας   ἐφ᾽ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς ~ἐντροπαλιζόμενος
[11, 0-49]   Λ. ~ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων  παρ᾽   ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο ~ὄρνυθ᾽ ἵν᾽ ἀθανάτοισι
[11, 550-599]   Ἀχαιῶν. ~ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος  παρ᾽   ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας ~νωθής,
[11, 550-599]   πυκινοῖσι βιαζόμενον βελέεσσι, ~στῆ ῥα  παρ᾽   αὐτὸν ἰών, καὶ ἀκόντισε δουρὶ
[11, 550-599]   ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος· οἳ δὲ  παρ᾽   αὐτὸν ~πλησίοι ἔστησαν σάκε᾽ ὤμοισι
[11, 750-799]   Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον ~ἠδὲ σέ,  πὰρ   δ᾽ Ἀχιλῆα· γέρων δ᾽ ἱππηλάτα
[11, 600-649]   παρὰ δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν,  ~πὰρ   δὲ δέπας περικαλλές, οἴκοθεν
[11, 500-549]   ~αὐτίκα δ᾽ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο,  πὰρ   δὲ Μαχάων ~βαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸς
[11, 500-549]   Ἀχαιῶν ~ἄγρει σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο,  πὰρ   δὲ Μαχάων ~βαινέτω, ἐς νῆας
[11, 300-349]   ἀλκῆς; ~ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο πέπον,  παρ᾽   ἔμ᾽ ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος
[11, 150-199]   παλαιοῦ Δαρδανίδαο ~μέσσον κὰπ πεδίον  παρ᾽   ἐρινεὸν ἐσσεύοντο ~ἱέμενοι πόλιος·
[11, 750-799]   θεοπροπίην ἀλεείνει ~καί τινά οἱ  πὰρ   Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, ~ἀλλὰ
[11, 150-199]   σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων. ~οἳ δὲ  παρ᾽   Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο ~μέσσον
[11, 450-499]   ἐπ᾽ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης ~ὄχθας  πὰρ   ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα
[11, 600-649]   ποτῷ ὄψον, ~ἠδὲ μέλι χλωρόν,  παρὰ   δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, ~πὰρ
[11, 600-649]   ἀπεψύχοντο χιτώνων ~στάντε ποτὶ πνοιὴν  παρὰ   θῖν᾽ ἁλός· αὐτὰρ ἔπειτα ~ἐς
[11, 800-849]   στήθεσσιν ὄρινε, ~βῆ δὲ θέειν  παρὰ   νῆας ἐπ᾽ Αἰακίδην Ἀχιλῆα. ~ἀλλ᾽
[11, 600-649]   ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε ~φθεγξάμενος  παρὰ   νηός· δὲ κλισίηθεν ἀκούσας
[11, 100-149]   ~γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε πάρος  παρὰ   νηυσὶ θοῇσιν ~εἶδεν, ὅτ᾽ ἐξ
[11, 100-149]   στῆθος βάλε δουρί, ~Ἄντιφον αὖ  παρὰ   οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ᾽
[11, 600-649]   ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, ~βῆ δὲ θέειν  παρά   τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν.
[11, 200-249]   ἀλλήλοισιν ἰόντες, ~Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε,  παραὶ   δέ οἱ ἐτράπετ᾽ ἔγχος, ~Ἰφιδάμας
[11, 750-799]   θυμὸν ὀρίναις ~παρειπών; ἀγαθὴ δὲ  παραίφασίς   ἐστιν ἑταίρου. ~εἰ δέ τινα
[11, 250-299]   δ᾽ ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε  παραστάς.   ~ἔνθ᾽ Ἀντήνορος υἷες ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ
[11, 500-549]   δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν ~Ἕκτορι  παρβεβαώς,   καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·
[11, 100-149]   μὲν νόθος ἡνιόχευεν, ~Ἄντιφος αὖ  παρέβασκε   περικλυτός· ποτ᾽ Ἀχιλλεὺς ~Ἴδης
[11, 750-799]   ἑδριάασθαι ἄνωγε, ~ξείνιά τ᾽ εὖ  παρέθηκεν,   τε ξείνοις θέμις ἐστίν.
[11, 350-399]   γυναικὸς μέν τ᾽ ἀμφίδρυφοί εἰσι  παρειαί,   ~παῖδες δ᾽ ὀρφανικοί· δέ
[11, 750-799]   οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις  ~παρειπών;   ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.
[11, 400-449]   κλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ ~Ἀργείων  παρέμεινεν,   ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας· ~ὀχθήσας
[11, 450-499]   σάκος ἠΰτε πύργον, ~στῆ δὲ  παρέξ·   Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.
[11, 50-99]   ~οἳ δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν  πάρεσαν   θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι ~σφοῖσιν ἐνὶ
[11, 50-99]   εἰσορόωσα· ~οἴη γάρ ῥα θεῶν  παρετύγχανε   μαρναμένοισιν, ~οἳ δ᾽ ἄλλοι οὔ
[11, 600-649]   ὄμματα φωτός· ~ἵπποι γάρ με  παρήϊξαν   πρόσσω μεμαυῖαι. ~ὣς φάτο, Πάτροκλος
[11, 350-399]   Διομήδης· ~τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ  παρθενοπῖπα   ~εἰ μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν
[11, 650-699]   γὰρ ἐμὴ ἲς ~ἔσθ᾽ οἵη  πάρος   ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. ~εἴθ᾽
[11, 800-849]   μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι  πάρος   ἦσαν ἄριστοι, ~ἐν νηυσὶν κέαται
[11, 100-149]   καλὰ ~γιγνώσκων· καὶ γάρ σφε  πάρος   παρὰ νηυσὶ θοῇσιν ~εἶδεν, ὅτ᾽
[11, 550-599]   πρόσσω, ~πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ,  πάρος   χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν, ~ἐν γαίῃ
[11, 50-99]   ~ἄλλοτε δ᾽ ἐν πυμάτοισι κελεύων·  πᾶς   δ᾽ ἄρα χαλκῷ ~λάμφ᾽ ὥς
[11, 650-699]   δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα  ~πάσας   θηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι ὑπῆσαν.
[11, 150-199]   ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ  ~πάσας·   τῇ δέ τ᾽ ἰῇ ἀναφαίνεται
[11, 450-499]   ῥα μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ μάρνατο  πάσης   ~ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ
[11, 800-849]   λιαρῷ, ἐπὶ δ᾽ ἤπια φάρμακα  πάσσε   ~ἐσθλά, τά σε προτί φασιν
[11, 500-549]   ἐκτάμνειν ἐπί τ᾽ ἤπια φάρμακα  πάσσειν.   ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος
[11, 500-549]   ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς δὲ  πατὴρ   Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος ἐν φόβον ὦρσε·
[11, 150-199]   τεῖχος ~ἵξεσθαι, τότε δή ῥα  πατὴρ   ἀνδρῶν τε θεῶν τε ~Ἴδης
[11, 100-149]   σίδηρος, ~τῶν κέν τοι χαρίσαιτο  πατὴρ   ἀπερείσι᾽ ἄποινα, ~εἰ νῶϊ ζωοὺς
[11, 750-799]   παῖδ᾽ ἀλάπαξα, ~εἰ μή σφωε  πατὴρ   εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων ~ἐκ πολέμου
[11, 450-499]   δείλ᾽ οὐ μὲν σοί γε  πατὴρ   καὶ πότνια μήτηρ ~ὄσσε καθαιρήσουσι
[11, 50-99]   ~τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε  πατήρ·   δὲ νόσφι λιασθεὶς ~τῶν
[11, 200-249]   Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε ~Ζεύς με  πατὴρ   προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι. ~ὄφρ᾽
[11, 0-49]   ~ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς  πατρίδα   γαῖαν. ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἐβόησεν ἰδὲ
[11, 800-849]   ἄρ᾽ ἐμέλλετε τῆλε φίλων καὶ  πατρίδος   αἴης ~ἄσειν ἐν Τροίῃ ταχέας
[11, 600-649]   οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. ~ἀλλ᾽ ἴθι νῦν  Πάτροκλε   Διῒ φίλε Νέστορ᾽ ἔρειο ~ὅν
[11, 800-849]   βεβλημένος ἀντίον ηὔδα· ~οὐκέτι διογενὲς  Πατρόκλεες   ἄλκαρ Ἀχαιῶν ~ἔσσεται, ἀλλ᾽ ἐν
[11, 600-649]   δακρυόεσσαν. ~αἶψα δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν  Πατροκλῆα   προσέειπε ~φθεγξάμενος παρὰ νηός·
[11, 600-649]   ἑλών, κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε.  ~Πάτροκλος   δ᾽ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε
[11, 600-649]   ~μύθοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες,  ~Πάτροκλος   δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος φώς.
[11, 600-649]   παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι. ~ὣς φάτο,  Πάτροκλος   δὲ φίλῳ ἐπεπείθεθ᾽ ἑταίρῳ, ~βῆ
[11, 800-849]   νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο ~ἷξε θέων  Πάτροκλος,   ἵνά σφ᾽ ἀγορή τε θέμις
[11, 100-149]   Ἀχαιούς, ~νῦν μὲν δὴ τοῦ  πατρὸς   ἀεικέα τίσετε λώβην. ~ἦ, καὶ
[11, 50-99]   χαλκῷ ~λάμφ᾽ ὥς τε στεροπὴ  πατρὸς   Διὸς αἰγιόχοιο. ~οἳ δ᾽ ὥς
[11, 650-699]   Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον, ~ὡς ἡμεῖς  παῦροι   κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν· ~ἐλθὼν
[11, 800-849]   ὀδύνας· τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο,  παύσατο   δ᾽ αἷμα.
[11, 250-299]   ἐπεὶ τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο,  παύσατο   δ᾽ αἷμα, ~ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι
[11, 500-549]   μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο  ~παῦσεν   ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαῶν, ~ἰῷ
[11, 350-399]   γνὺξ ἐριπὼν καὶ ἐρείσατο χειρὶ  παχείῃ   ~γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ
[11, 50-99]   δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ  πεδίοιο   ~Ἕκτορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν καὶ
[11, 750-799]   γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος  πεδίοιο   ~κτείνοντές τ᾽ αὐτοὺς ἀνά τ᾽
[11, 450-499]   ~ὡς δ᾽ ὁπότε πλήθων ποταμὸς  πεδίον   δὲ κάτεισι ~χειμάρρους κατ᾽ ὄρεσφιν
[11, 700-749]   διαρραῖσαι μεμαῶτες. ~ἀλλ᾽ ὅτε πᾶν  πεδίον   μετεκίαθον, ἄμμι δ᾽ Ἀθήνη ~ἄγγελος
[11, 150-199]   σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο ~μέσσον κὰπ  πεδίον   παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο ~ἱέμενοι πόλιος·
[11, 450-499]   ἅλα βάλλει, ~ὣς ἔφεπε κλονέων  πεδίον   τότε φαίδιμος Αἴας, ~δαΐζων ἵππους
[11, 150-199]   ~οἳ δ᾽ ἔτι κὰμ μέσσον  πεδίον   φοβέοντο βόες ὥς, ~ἅς τε
[11, 650-699]   περίτρεσαν ἀγροιῶται. ~ληΐδα δ᾽ ἐκ  πεδίου   συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν ~πεντήκοντα βοῶν
[11, 150-199]   δέ σφισιν ὦρτο κονίη ~ἐκ  πεδίου,   τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες ἵππων
[11, 800-849]   ἰητῆρος ~κεῖσθαι· δ᾽ ἐν  πεδίῳ   Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα. ~τὸν
[11, 150-199]   ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.  ~πεζοὶ   μὲν πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ,
[11, 500-549]   ἅρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα μάλιστα ~ἱππῆες  πεζοί   τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες ~ἀλλήλους
[11, 200-249]   λίπε νῆας ἐΐσας, ~αὐτὰρ  πεζὸς   ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει· ~ὅς
[11, 300-349]   θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ  πεζὸς   ~θῦνε διὰ προμάχων, εἷος φίλον
[11, 700-749]   ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι ~καὶ  πεζός   περ ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε
[11, 150-199]   ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί. ~πεζοὶ μὲν  πεζοὺς   ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς δ᾽
[11, 700-749]   Πυλίων, τὰ δ᾽ ἐπέρρεον ἔθνεα  πεζῶν.   ~ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες
[11, 300-349]   τὼ δέ οἱ οὔ τι  ~πειθέσθην·   κῆρες γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο.
[11, 350-399]   μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι  πειρηθείης,   ~οὐκ ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς
[11, 100-149]   ἀεικέα τίσετε λώβην. ~ἦ, καὶ  Πείσανδρον   μὲν ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε
[11, 100-149]   ὑπ᾽ Ἀργείοισι φέβοντο. ~αὐτὰρ  Πείσανδρόν   τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην ~υἱέας
[11, 600-649]   ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με  πείσεις.   ~αἰδοῖος νεμεσητὸς με προέηκε
[11, 750-799]   ~καί οἱ σημαίνειν· δὲ  πείσεται   εἰς ἀγαθόν περ. ~ὣς ἐπέτελλ᾽
[11, 600-649]   αὐτοῦ ~τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ  πελειάδες   ἀμφὶς ἕκαστον ~χρύσειαι νεμέθοντο, δύω
[11, 600-649]   Ἄρηϊ, κακοῦ δ᾽ ἄρα οἱ  πέλεν   ἀρχή. ~τὸν πρότερος προσέειπε Μενοιτίου
[11, 350-399]   ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, ~ὀξὺ βέλος  πέλεται,   καὶ ἀκήριον αἶψα τίθησι. ~τοῦ
[11, 800-849]   ~ἤ ῥ᾽ ἔτι που σχήσουσι  πελώριον   Ἕκτορ᾽ Ἀχαιοί, ~ἦ ἤδη φθίσονται
[11, 750-799]   ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι  πέμπε,   ~νῶϊ δέ τ᾽ ἔνδον ἐόντες
[11, 650-699]   βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδε  ~πένθεος,   ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ
[11, 200-249]   ~πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης, κρατερόν ῥά  πένθος   ~ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος. ~στῆ
[11, 650-699]   ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν  ~πεντήκοντα   βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα οἰῶν,
[11, 700-749]   ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος,  ~πεντήκοντα   δ᾽ ἕλον δίφρους, δύο δ᾽
[11, 650-699]   ~ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν καὶ  πεντήκοντα   ~πάσας θηλείας, πολλῇσι δὲ πῶλοι
[11, 50-99]   ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ ~ἔνδον ἅπας  πεπάλακτο·   δάμασσε δέ μιν μεμαῶτα. ~καὶ
[11, 500-549]   αἵματι δ᾽ ἄξων ~νέρθεν ἅπας  πεπάλακτο   καὶ ἄντυγες αἳ περὶ δίφρον,
[11, 600-649]   ἦγ᾽ γεραιός, ~χρυσείοις ἥλοισι  πεπαρμένον·   οὔατα δ᾽ αὐτοῦ ~τέσσαρ᾽ ἔσαν,
[11, 750-799]   κ᾽ ἀπὸ λαὸς ὄληται. ~ὦ  πέπον   μὲν σοί γε Μενοίτιος
[11, 300-349]   θούριδος ἀλκῆς; ~ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο  πέπον,   παρ᾽ ἔμ᾽ ἵσταο· δὴ γὰρ
[11, 100-149]   ἀπερείσι᾽ ἄποινα, ~εἰ νῶϊ ζωοὺς  πεπύθοιτ᾽   ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὣς τώ
[11, 450-499]   πότνια μήτηρ ~ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι  περ,   ἀλλ᾽ οἰωνοὶ ~ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ
[11, 50-99]   δὲ λαός· ~ἦμος δὲ δρυτόμος  περ   ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον ~οὔρεος ἐν
[11, 100-149]   Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ, ~τοῦ  περ   δὴ δύο παῖδε λάβε κρείων
[11, 400-449]   οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν  περ   ἐόντα, ~ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽
[11, 350-399]   ἐμεῖο, καὶ εἴ κ᾽ ὀλίγον  περ   ἐπαύρῃ, ~ὀξὺ βέλος πέλεται, καὶ
[11, 700-749]   ἱππεῦσι μετέπρεπον ἡμετέροισι ~καὶ πεζός  περ   ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε νεῖκος
[11, 300-349]   δὴ βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ  περ   ἡμῖν. ~ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν
[11, 550-599]   δεταί, τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός  περ·   ~ἠῶθεν δ᾽ ἀπὸ νόσφιν ἔβη
[11, 750-799]   ἐπέφραδε πότνια μήτηρ, ~ἀλλὰ σέ  περ   προέτω, ἅμα δ᾽ ἄλλος λαὸς
[11, 800-849]   οὖρος Ἀχαιῶν· ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς  περ   σεῖο μεθήσω τειρομένοιο. ~ἦ, καὶ
[11, 100-149]   ἦτορ ἀπηύρα· ~ἣ δ᾽ εἴ  πέρ   τε τύχῃσι μάλα σχεδόν, οὐ
[11, 750-799]   δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν  περ.   ~ὣς ἐπέτελλ᾽ γέρων, σὺ
[11, 550-599]   τετιημένος ἦτορ ~ἤϊε πόλλ᾽ ἀέκων·  περὶ   γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὡς
[11, 600-649]   ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ ~νῦν ὀΐω  περὶ   γούνατ᾽ ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς ~λισσομένους·
[11, 0-49]   Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο ~δεινὸν δερκομένη,  περὶ   δὲ Δεῖμός τε Φόβος τε.
[11, 500-549]   ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ  περὶ   δίφρον, ~ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων
[11, 0-49]   νώροπα χαλκόν. ~κνημῖδας μὲν πρῶτα  περὶ   κνήμῃσιν ἔθηκε ~καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις
[11, 0-49]   οἱ ἧλοι ~χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ  περὶ   κουλεὸν ἦεν ~ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν
[11, 0-49]   πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν ~καλήν, ἣν  πέρι   μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν,
[11, 300-349]   ~υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου, ὃς  περὶ   πάντων ~ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς
[11, 350-399]   γαῖαν ἐρεύθων ~πύθεται, οἰωνοὶ δὲ  περὶ   πλέες ἠὲ γυναῖκες. ~ὣς φάτο,
[11, 150-199]   ἔκπεσον ἵππων ~Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί·  περὶ   πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν. ~ἀλλ᾽
[11, 450-499]   περ, ἀλλ᾽ οἰωνοὶ ~ὠμησταὶ ἐρύουσι,  περὶ   πτερὰ πυκνὰ βαλόντες. ~αὐτὰρ ἔμ᾽
[11, 550-599]   παῖδας ~νωθής, δὴ πολλὰ  περὶ   ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγῃ, ~κείρει τ᾽
[11, 0-49]   ἐπισφυρίοις ἀραρυίας· ~δεύτερον αὖ θώρηκα  περὶ   στήθεσσιν ἔδυνε, ~τόν ποτέ οἱ
[11, 700-749]   αὐτοῖσιν ὄχεσφιν ~ἐλθόντες μετ᾽ ἄεθλα·  περὶ   τρίποδος γὰρ ἔμελλον ~θεύσεσθαι· τοὺς
[11, 50-99]   ἵκετο θυμόν, ~σίτου τε γλυκεροῖο  περὶ   φρένας ἵμερος αἱρεῖ, ~τῆμος σφῇ
[11, 500-549]   κατὰ δεξιὸν ὦμον. ~τῷ ῥα  περίδεισαν   μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ ~μή πώς
[11, 100-149]   ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων ~στήθεσι παμφαίνοντας, ἐπεὶ  περίδυσε   χιτῶνας· ~αὐτὰρ βῆ Ἶσόν
[11, 600-649]   ἱεροῦ ἀκτήν, ~πὰρ δὲ δέπας  περικαλλές,   οἴκοθεν ἦγ᾽ γεραιός,
[11, 100-149]   νόθος ἡνιόχευεν, ~Ἄντιφος αὖ παρέβασκε  περικλυτός·   ποτ᾽ Ἀχιλλεὺς ~Ἴδης ἐν
[11, 800-849]   μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ ~ὀξὺ βέλος  περιπευκές,   ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν
[11, 650-699]   ~κὰδ δ᾽ ἔπεσεν, λαοὶ δὲ  περίτρεσαν   ἀγροιῶται. ~ληΐδα δ᾽ ἐκ πεδίου
[11, 300-349]   δήμου ἀρίστω ~υἷε δύω Μέροπος  Περκωσίου,   ὃς περὶ πάντων ~ᾔδεε μαντοσύνας,
[11, 200-249]   ἕποντο. ~τὰς μὲν ἔπειτ᾽ ἐν  Περκώτῃ   λίπε νῆας ἐΐσας, ~αὐτὰρ
[11, 600-649]   ἄρετ᾽ ἐκ Τενέδοιο γέρων, ὅτε  πέρσεν   Ἀχιλλεύς, ~θυγατέρ᾽ Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν
[11, 800-849]   ~ἔσσεται, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν  πεσέονται.   ~οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες,
[11, 300-349]   ~ἐν κυσὶ θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε  πέσητον·   ~ὣς ὄλεκον Τρῶας πάλιν ὀρμένω·
[11, 300-349]   ~καί νύ κεν ἐν νήεσσι  πέσον   φεύγοντες Ἀχαιοί, ~εἰ μὴ Τυδεΐδῃ
[11, 700-749]   ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα  πεσόντα   ~ἡγεμόν᾽ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι.
[11, 250-299]   πένθος ~ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο  πεσόντος.   ~στῆ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ
[11, 400-449]   ~νύξεν· δ᾽ ἐν κονίῃσι  πεσὼν   ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. ~τοὺς μὲν
[11, 200-249]   γυῖα. ~ὣς μὲν αὖθι  πεσὼν   κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον ~οἰκτρὸς ἀπὸ
[11, 400-449]   δὲ στήθεσφιν ἔλασσε, ~δούπησεν δὲ  πεσών·   δ᾽ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς·
[11, 250-299]   γλαφυράς· τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε  πετέσθην·   ~ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δὲ
[11, 500-549]   ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε  πετέσθην   ~νῆας ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ
[11, 750-799]   ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους  ~πέτρης   τ᾽ Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου ἔνθα
[11, 450-499]   καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω Ἕκτωρ  ~πεύθετ᾽   ἐπεί ῥα μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ
[11, 0-49]   οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι.  ~πεύθετο   γὰρ Κύπρον δὲ μέγα κλέος
[11, 450-499]   δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ τε  πεύκας   ~ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ᾽ ἀφυσγετὸν
[11, 350-399]   ἀνέπνευσαν κακότητος, ~οἵ τέ σε  πεφρίκασι   λέονθ᾽ ὡς μηκάδες αἶγες. ~τὸν
[11, 750-799]   τὼ δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον.  ~Πηλεὺς   μὲν παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽
[11, 750-799]   δ᾽ Ἀχιλῆα· γέρων δ᾽ ἱππηλάτα  Πηλεὺς   ~πίονα μηρία καῖε βοὸς Διὶ
[11, 750-799]   ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε.  ~Πηλῆος   δ᾽ ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας
[11, 300-349]   ἐγγὺς ἐόντα· ~νῶϊν δὴ τόδε  πῆμα   κυλίνδεται ὄβριμος Ἕκτωρ· ~ἀλλ᾽ ἄγε
[11, 400-449]   δ᾽ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι  πῆμα   τιθέντες. ~ὡς δ᾽ ὅτε κάπριον
[11, 400-449]   δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν δόρυ  πῆξεν   ~ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν
[11, 350-399]   κόρυθα βριαρήν· δὲ τόξου  πῆχυν   ἄνελκε ~καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα
[11, 550-599]   μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ  πῖαρ   ἑλέσθαι ~πάννυχοι ἐγρήσσοντες· δὲ
[11, 150-199]   τε ~Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο  πιδηέσσης   ~οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ᾽ ἀστεροπὴν
[11, 200-249]   δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ  πιθήσας·   ~οὐδ᾽ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ
[11, 750-799]   εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ κε  πίθηται.   ~τίς δ᾽ οἶδ᾽ εἴ κέν
[11, 250-299]   προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι ~Ἥρης θυγατέρες  πικρὰς   ὠδῖνας ἔχουσαι, ~ὣς ὀξεῖ᾽ ὀδύναι
[11, 800-849]   λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε  πικρὴν   ~χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον, οἱ
[11, 600-649]   ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε,  ~πινέμεναι   δ᾽ ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ᾽ ὥπλισσε
[11, 600-649]   κυκειῶ. ~τὼ δ᾽ ἐπεὶ οὖν  πίνοντ᾽   ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν ~μύθοισιν τέρποντο
[11, 750-799]   Ἀχιλῆα· γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς  ~πίονα   μηρία καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ
[11, 50-99]   ~τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο,  πῖπτε   δὲ λαός· ~ἦμος δὲ δρυτόμος
[11, 500-549]   Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα ~ἀνδρῶν  πῖπτε   κάρηνα, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει
[11, 150-199]   ~ὣς ἄρ᾽ ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι  πῖπτε   κάρηνα ~Τρώων φευγόντων, πολλοὶ δ᾽
[11, 50-99]   κριθῶν· τὰ δὲ δράγματα ταρφέα  πίπτει·   ~ὣς Τρῶες καὶ Ἀχαιοὶ ἐπ᾽
[11, 150-199]   οἳ δέ τε θάμνοι ~πρόρριζοι  πίπτουσιν   ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ· ~ὣς ἄρ᾽
[11, 0-49]   ἔσχατα νῆας ἐΐσας ~εἴρυσαν ἠνορέῃ  πίσυνοι   καὶ κάρτεϊ χειρῶν ~ἔνθα στᾶσ᾽
[11, 350-399]   τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν, ~ἄκρην κὰκ κόρυθα·  πλάγχθη   δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός, ~οὐδ᾽
[11, 650-699]   ~τόσσα συῶν συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλια  πλατέ᾽   αἰγῶν, ~ἵππους δὲ ξανθὰς ἑκατὸν
[11, 350-399]   ἐρεύθων ~πύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ  πλέες   ἠὲ γυναῖκες. ~ὣς φάτο, τοῦ
[11, 600-649]   ~ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης  ~πλεῖον   ἐόν, Νέστωρ δ᾽ γέρων
[11, 100-149]   μὲν ἔασ᾽ δ᾽ ὅθι  πλεῖσται   κλονέοντο φάλαγγες, ~τῇ ῥ᾽ ἐνόρουσ᾽
[11, 400-449]   πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, ~πάντα δ᾽ ἀπὸ  πλευρῶν   χρόα ἔργαθεν, οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔασε
[11, 500-549]   ἵππους ~μάστιγι λιγυρῇ· τοὶ δὲ  πληγῆς   ἀΐοντες ~ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα
[11, 350-399]   ἐς δίφρον ὀρούσας ~ἐξέλασ᾽ ἐς  πληθύν,   καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. ~δουρὶ
[11, 400-449]   μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι  ~πληθὺν   ταρβήσας· τὸ δὲ ῥίγιον αἴ
[11, 300-349]   ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα  ~πληθύν,   ὡς ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ
[11, 450-499]   ἠδὲ Πυλάρτην. ~ὡς δ᾽ ὁπότε  πλήθων   ποταμὸς πεδίον δὲ κάτεισι ~χειμάρρους
[11, 200-249]   χειρὸς ~σπάσσατο· τὸν δ᾽ ἄορι  πλῆξ᾽   αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. ~ὣς
[11, 50-99]   ~αὐτόν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον Ὀϊλῆα  πλήξιππον.   ~ἤτοι γ᾽ ἐξ ἵππων
[11, 550-599]   βεβλημένος· οἳ δὲ παρ᾽ αὐτὸν  ~πλησίοι   ἔστησαν σάκε᾽ ὤμοισι κλίναντες ~δούρατ᾽
[11, 500-549]   ὦμον. ~τῷ ῥα περίδεισαν μένεα  πνείοντες   Ἀχαιοὶ ~μή πώς μιν πολέμοιο
[11, 600-649]   ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων ~στάντε ποτὶ  πνοιὴν   παρὰ θῖν᾽ ἁλός· αὐτὰρ ἔπειτα
[11, 800-849]   δικαιότατος Κενταύρων. ~ἰητροὶ μὲν γὰρ  Ποδαλείριος   ἠδὲ Μαχάων ~τὸν μὲν ἐνὶ
[11, 550-599]   λαῶν. ~τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε  ποδάρκης   δῖος Ἀχιλλεύς· ~ἑστήκει γὰρ ἐπὶ
[11, 150-199]   κολλητοῖσιν· ~ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη προσέφη  πόδας   ὠκέα Ἶρις· ~Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο
[11, 200-249]   μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη  πόδας   ὠκέα Ἶρις, ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐξ
[11, 600-649]   ἐμεῖο; ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη  πόδας   ὠκὺς Ἀχιλλεύς· ~δῖε Μενοιτιάδη τῷ
[11, 100-149]   ~εἶδεν, ὅτ᾽ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν  πόδας   ὠκὺς Ἀχιλλεύς. ~ὡς δὲ λέων
[11, 150-199]   ~ἐκ πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι  πόδες   ἵππων ~χαλκῷ δηϊόωντες· ἀτὰρ κρείων
[11, 450-499]   νευρῆς· τὸν μέν τ᾽ ἤλυξε  πόδεσσι   ~φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν καὶ
[11, 150-199]   ἔλθῃ. ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε  ποδήνεμος   ὠκέα Ἶρις, ~βῆ δὲ κατ᾽
[11, 350-399]   βέλος ἔκφυγε χειρός, ~ταρσὸν δεξιτεροῖο  ποδός·   διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς ~ἐν
[11, 350-399]   ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ ~ἐκ  ποδὸς   ἕλκ᾽ ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς
[11, 350-399]   ~νῦν δέ μ᾽ ἐπιγράψας ταρσὸν  ποδὸς   εὔχεαι αὔτως. ~οὐκ ἀλέγω, ὡς
[11, 250-299]   Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον ~ἕλκε  ποδὸς   μεμαώς, καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους·
[11, 150-199]   κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας ~ἡνιόχους  ποθέοντες   ἀμύμονας· οἳ δ᾽ ἐπὶ γαίῃ
[11, 450-499]   μονωθεὶς ~ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ  ποθὴ   Δαναοῖσι γένηται. ~ὣς εἰπὼν
[11, 450-499]   ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽ Ὀδυσῆα δαΐφρονα  ποικιλομήτην   ~Τρῶες ἕπον πολλοί τε καὶ
[11, 100-149]   ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι,  ~ποιμαίνοντ᾽   ἐπ᾽ ὄεσσι λαβών, καὶ ἔλυσεν
[11, 200-249]   καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα  ποιμαίνοντο.   ~δὴ τότε γ᾽ Ἀτρεΐδης Ἀγαμέμνων
[11, 50-99]   ὄρουσ᾽ ἕλε δ᾽ ἄνδρα Βιάνορα  ποιμένα   λαῶν ~αὐτόν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον
[11, 800-849]   καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε  ποιμένα   λαῶν ~ἐς κλισίην· θεράπων δὲ
[11, 550-599]   φαεινῷ, ~καὶ βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα  ποιμένα   λαῶν ~ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ
[11, 150-199]   ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα  ποιμένα   λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα
[11, 200-249]   ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα  ποιμένα   λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα
[11, 500-549]   πόσις ἠϋκόμοιο ~παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα  ποιμένα   λαῶν, ~ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ
[11, 650-699]   αὐτὸς ~γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα  ποιμένα   λαῶν. ~νῦν δὲ ἔπος ἐρέων
[11, 550-599]   ἵπποι ~ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα  ποιμένα   λαῶν. ~τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε
[11, 350-399]   ἠϋκόμοιο ~Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο  ποιμένι   λαῶν, ~στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ
[11, 700-749]   πάντες ~ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε  πολεῖς   καὶ μώνυχες ἵπποι ~πανσυδίῃ· μετὰ
[11, 700-749]   πώ τί μ᾽ ἔφη ἴδμεν  πολεμήϊα   ἔργα. ~ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι
[11, 0-49]   σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ ~καρδίῃ ἄληκτον  πολεμίζειν   ἠδὲ μάχεσθαι. ~τοῖσι δ᾽ ἄφαρ
[11, 700-749]   λαὸν ἄγειρεν ~ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους  πολεμίζειν.   οὐδέ με Νηλεὺς ~εἴα θωρήσσεσθαι,
[11, 250-299]   μητίετα Ζεὺς ~εἴασε Τρώεσσι πανημέριον  πολεμίζειν.   ~ὣς ἔφαθ᾽ ἡνίοχος δ᾽ ἵμασεν
[11, 550-599]   οὐδέ φημι ~φεύξεσθ᾽ ἐκ  πολέμοιο   δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην ~ἵστασθ᾽
[11, 500-549]   μὲν ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν ~ἐσχατιῇ  πολέμοιο   δυσηχέος· οἳ δὲ δὴ ἄλλοι
[11, 600-649]   τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ  πολέμοιο·   ~ἤτοι μὲν τά γ᾽ ὄπισθε
[11, 650-699]   ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ  πολέμοιο   ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον. αὐτὰρ
[11, 500-549]   πνείοντες Ἀχαιοὶ ~μή πώς μιν  πολέμοιο   μετακλινθέντος ἕλοιεν. ~αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενεὺς
[11, 400-449]   γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται  πολέμοιο,   ~ὃς δέ κ᾽ ἀριστεύῃσι μάχῃ
[11, 800-849]   ~τειρόμενοι· ὀλίγη δέ τ᾽ ἀνάπνευσις  πολέμοιο.   ~ῥεῖα δέ κ᾽ ἀκμῆτες κεκμηότας
[11, 0-49]   θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ~ἀργαλέην,  πολέμοιο   τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. ~στῆ
[11, 750-799]   κέ σε τῷ εἴσκοντες ἀπόσχωνται  πολέμοιο   ~Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽ ἀρήϊοι υἷες
[11, 550-599]   πυρὸς αἰθομένοιο· ~Νέστορα δ᾽ ἐκ  πολέμοιο   φέρον Νηλήϊαι ἵπποι ~ἱδρῶσαι, ἦγον
[11, 650-699]   ~οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ νέῳ  πόλεμον   δὲ κιόντι. ~κήρυκες δ᾽ ἐλίγαινον
[11, 750-799]   ~καί τοι τεύχεα καλὰ δότω  πόλεμον   δὲ φέρεσθαι, ~αἴ κέ σε
[11, 300-349]   οὓς παῖδας ἔασκε ~στείχειν ἐς  πόλεμον   φθισήνορα· τὼ δέ οἱ οὔ
[11, 0-49]   ἠδὲ μάχεσθαι. ~τοῖσι δ᾽ ἄφαρ  πόλεμος   γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι ~ἐν
[11, 300-349]   ~τοὺς μὲν ἔπειτ᾽ εἴασαν, ἐπεὶ  πολέμου   ἀπέπαυσαν· ~τὼ δ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον
[11, 750-799]   πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων ~ἐκ  πολέμου   ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ. ~ἔνθα
[11, 800-849]   κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ ~σκάζων ἐκ  πολέμου·   κατὰ δὲ νότιος ῥέεν ἱδρὼς
[11, 650-699]   συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες ~δαίτρευον·  πολέσιν   γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον, ~ὡς
[11, 50-99]   κύδεϊ γαίων ~εἰσορόων Τρώων τε  πόλιν   καὶ νῆας Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ τε
[11, 150-199]   πεδίον παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο ~ἱέμενοι  πόλιος·   δὲ κεκλήγων ἕπετ᾽ αἰεὶ
[11, 700-749]   ἀλκῆς. ~ἔστι δέ τις Θρυόεσσα  πόλις   αἰπεῖα κολώνη ~τηλοῦ ἐπ᾽ Ἀλφειῷ,
[11, 550-599]   ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ ~ἤϊε  πόλλ᾽   ἀέκων· περὶ γὰρ δίε νηυσὶν
[11, 750-799]   μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ δ᾽ ἄμφω  πόλλ᾽   ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς μὲν παιδὶ
[11, 200-249]   ἧς οὔ τι χάριν ἴδε,  πολλὰ   δ᾽ ἔδωκε· ~πρῶθ᾽ ἑκατὸν βοῦς
[11, 100-149]   σὺ δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα·  ~πολλὰ   δ᾽ ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια
[11, 550-599]   σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω,  ~πολλὰ   δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα
[11, 750-799]   ἀπονήσεται· τέ μιν οἴω  ~πολλὰ   μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ᾽ ἀπὸ λαὸς
[11, 650-699]   φρένα Νηλεύς, ~οὕνεκά μοι τύχε  πολλὰ   νέῳ πόλεμον δὲ κιόντι. ~κήρυκες
[11, 550-599]   ἐβιήσατο παῖδας ~νωθής, δὴ  πολλὰ   περὶ ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγῃ, ~κείρει
[11, 700-749]   ἠδὲ καὶ ἔργων ~ἐξέλετ᾽ ἄσπετα  πολλά·   τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον
[11, 450-499]   κατ᾽ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ,  ~πολλὰς   δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς δέ
[11, 450-499]   ὄμβρῳ, ~πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας,  πολλὰς   δέ τε πεύκας ~ἐσφέρεται, πολλὸν
[11, 50-99]   μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ᾽ ἔμελλε  ~πολλὰς   ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι προϊάψειν. ~Τρῶες
[11, 750-799]   ~ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι  πολλῇ.   ~ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος
[11, 650-699]   δ᾽ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα  πολλὴν   ~πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα
[11, 650-699]   ἑκατὸν καὶ πεντήκοντα ~πάσας θηλείας,  πολλῇσι   δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. ~καὶ τὰ
[11, 150-199]   Ἀγαμέμνονι πῖπτε κάρηνα ~Τρώων φευγόντων,  πολλοὶ   δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι ~κείν᾽ ὄχεα
[11, 150-199]   τὸν ὀπίστατον· οἳ δ᾽ ἐφέβοντο.  ~πολλοὶ   δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι
[11, 450-499]   Ὀδυσῆα δαΐφρονα ποικιλομήτην ~Τρῶες ἕπον  πολλοί   τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ
[11, 750-799]   ἐσσι· βίῃ δ᾽ γε  πολλὸν   ἀμείνων. ~ἀλλ᾽ εὖ οἱ φάσθαι
[11, 450-499]   πολλὰς δέ τε πεύκας ~ἐσφέρεται,  πολλὸν   δέ τ᾽ ἀφυσγετὸν εἰς ἅλα
[11, 300-349]   ~ἀργεστᾶο Νότοιο βαθείῃ λαίλαπι τύπτων·  ~πολλὸν   δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε
[11, 500-549]   μώνυχας ἵππους· ~ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ  πολλῶν   ἀντάξιος ἄλλων ~ἰούς τ᾽ ἐκτάμνειν
[11, 200-249]   ~οὐδ᾽ ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ  πολὺ   πρὶν ~ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς
[11, 200-249]   Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἔθελεν δὲ  πολὺ   προμάχεσθαι ἁπάντων. ~ἔσπετε νῦν μοι
[11, 150-199]   δ᾽ ἐπὶ γαίῃ ~κείατο, γύπεσσιν  πολὺ   φίλτεροι ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα δ᾽
[11, 400-449]   πρὸς μῦθον ἔειπεν ~ὦ Ὀδυσεῦ  πολύαινε   δόλων ἆτ᾽ ἠδὲ πόνοιο ~σήμερον
[11, 50-99]   τίετο δήμῳ, ~τρεῖς τ᾽ Ἀντηνορίδας  Πόλυβον   καὶ Ἀγήνορα δῖον ~ἠΐθεόν τ᾽
[11, 0-49]   ἀρηρός. ~ἂν δ᾽ ἕλετ᾽ ἀμφιβρότην  πολυδαίδαλον   ἀσπίδα θοῦριν ~καλήν, ἣν πέρι
[11, 400-449]   ὄβριμον ἔγχος, ~καὶ διὰ θώρηκος  πολυδαιδάλου   ἠρήρειστο, ~πάντα δ᾽ ἀπὸ πλευρῶν
[11, 550-599]   μέγαν Τελαμώνιον υἱὸν ~Τρῶες ὑπέρθυμοι  πολυηγερέες   τ᾽ ἐπίκουροι ~νύσσοντες ξυστοῖσι μέσον
[11, 600-649]   δ᾽ ἐπεὶ οὖν πίνοντ᾽ ἀφέτην  πολυκαγκέα   δίψαν ~μύθοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους
[11, 100-149]   κεῖται ~χαλκός τε χρυσός τε  πολύκμητός   τε σίδηρος, ~τῶν κέν τοι
[11, 300-349]   δ᾽ ἄχνη ~σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο  πολυπλάγκτοιο   ἰωῆς· ~ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ᾽
[11, 750-799]   καλὰ λέγοντες, ~ὄφρ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου  πολυπύρου   βήσαμεν ἵππους ~πέτρης τ᾽ Ὠλενίης,
[11, 50-99]   ~θῦνον· Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε  πολύστονος   εἰσορόωσα· ~οἴη γάρ ῥα θεῶν
[11, 0-49]   τε καὶ Ἥρη ~τιμῶσαι βασιλῆα  πολυχρύσοιο   Μυκήνης. ~ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ
[11, 400-449]   Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων ἆτ᾽ ἠδὲ  πόνοιο   ~σήμερον δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι
[11, 600-649]   ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηῒ ~εἰσορόων  πόνον   αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν. ~αἶψα
[11, 250-299]   ἀέλλῃ, ~ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα  πόντον   ὀρίνει. ~ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα
[11, 250-299]   ~ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε  ποντοπόροισι   ~φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ
[11, 350-399]   τρυφάλεια ~τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν οἱ  πόρε   Φοῖβος Ἀπόλλων. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὦκ᾽
[11, 700-749]   ~ταῦρον δ᾽ Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ  Ποσειδάωνι,   ~αὐτὰρ Ἀθηναίη γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην,
[11, 500-549]   Ἀχαιοὶ ~εἰ μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης  πόσις   ἠϋκόμοιο ~παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα
[11, 350-399]   κλυτὸν ἐξενάριζεν. ~αὐτὰρ Ἀλέξανδρος Ἑλένης  πόσις   ἠϋκόμοιο ~Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο
[11, 100-149]   ~Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός·  ποτ᾽   Ἀχιλλεὺς ~Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη
[11, 100-149]   Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν, ~ὅς  ποτ᾽   ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν
[11, 750-799]   τ᾽ ἀνδρῶν. ~ὣς ἔον, εἴ  ποτ᾽   ἔον γε, μετ᾽ ἀνδράσιν. αὐτὰρ
[11, 700-749]   ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος ~ἀμφὶ ῥοὰς  ποταμοῖο.   ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ ~ἀμφέσταν δὴ
[11, 450-499]   ἀριστερὰ μάρνατο πάσης ~ὄχθας πὰρ  ποταμοῖο   Σκαμάνδρου, τῇ ῥα μάλιστα ~ἀνδρῶν
[11, 700-749]   νεῖκος Ἀθήνη. ~ἔστι δέ τις  ποταμὸς   Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων ~ἐγγύθεν
[11, 450-499]   Πυλάρτην. ~ὡς δ᾽ ὁπότε πλήθων  ποταμὸς   πεδίον δὲ κάτεισι ~χειμάρρους κατ᾽
[11, 0-49]   θώρηκα περὶ στήθεσσιν ἔδυνε, ~τόν  ποτέ   οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι.
[11, 750-799]   ~αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ  ποτῆτος,   ~ἦρχον ἐγὼ μύθοιο κελεύων ὔμμ᾽
[11, 600-649]   δ᾽ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων ~στάντε  ποτὶ   πνοιὴν παρὰ θῖν᾽ ἁλός· αὐτὰρ
[11, 250-299]   Ἀντήνορος υἷες ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ βασιλῆϊ  ~πότμον   ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω.
[11, 750-799]   τινά οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε  πότνια   μήτηρ, ~ἀλλὰ σέ περ προέτω,
[11, 450-499]   μὲν σοί γε πατὴρ καὶ  πότνια   μήτηρ ~ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ,
[11, 600-649]   ~χάλκειον κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον  ποτῷ   ὄψον, ~ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ
[11, 800-849]   Εὐρύπυλ᾽ ἥρως, ~ἤ ῥ᾽ ἔτι  που   σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ᾽ Ἀχαιοί, ~ἦ
[11, 250-299]   θυμὸν ἑκάστου. ~ὡς δ᾽ ὅτε  πού   τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας ~σεύῃ
[11, 350-399]   γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας, ~εἴ  πού   τις καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθός
[11, 750-799]   ναιετάοντας ~λαὸν ἀγείροντες κατ᾽ Ἀχαιΐδα  πουλυβότειραν.   ~ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἥρωα Μενοίτιον
[11, 600-649]   μέν ῥ᾽ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα  πουλυβότειραν,   ~ἵππους δ᾽ Εὐρυμέδων θεράπων λύε
[11, 50-99]   τ᾽ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα  Πουλυδάμαντα   ~Αἰνείαν θ᾽ ὃς Τρωσὶ θεὸς
[11, 600-649]   κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν ~οἴνῳ  Πραμνείῳ,   ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ τυρὸν
[11, 550-599]   Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν ~ἧπαρ ὑπὸ  πραπίδων,   εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν·
[11, 200-249]   οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν  ~πρεσβυγενὴς   Ἀντηνορίδης, κρατερόν ῥά πένθος
[11, 700-749]   αἰχμητήν· γαμβρὸς δ᾽ ἦν Αὐγείαο,  ~πρεσβυτάτην   δὲ θύγατρ᾽ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην,
[11, 750-799]   γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς,  ~πρεσβύτερος   δὲ σύ ἐσσι· βίῃ δ᾽
[11, 150-199]   οἳ δ᾽ ἐφέβοντο. ~πολλοὶ δὲ  πρηνεῖς   τε καὶ ὕπτιοι ἔκπεσον ἵππων
[11, 550-599]   ἐρατίζων ~ἰθύει, ἀλλ᾽ οὔ τι  πρήσσει·   θαμέες γὰρ ἄκοντες ~ἀντίον ἀΐσσουσι
[11, 450-499]   δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον  ~Πριαμίδην   νόθον υἱόν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον
[11, 250-299]   Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους ~Ἕκτωρ  Πριαμίδης   βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ. ~αὐτὸς δ᾽
[11, 300-349]   τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν ~Ἕκτωρ  Πριαμίδης,   ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν;
[11, 150-199]   εἰς Ἴλιον ἱρήν. ~εὗρ᾽ υἱὸν  Πριάμοιο   δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον ~ἑσταότ᾽ ἔν
[11, 200-249]   πόδας ὠκέα Ἶρις· ~Ἕκτορ υἱὲ  Πριάμοιο   Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε ~Ζεύς με
[11, 100-149]   καὶ Ἄντιφον ἐξεναρίξων ~υἷε δύω  Πριάμοιο   νόθον καὶ γνήσιον ἄμφω ~εἰν
[11, 200-249]   ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ  πρὶν   ~ἀργύρῳ ἀντομένη μόλιβος ὣς ἐτράπετ᾽
[11, 150-199]   ἵππων ~Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί· περὶ  πρὸ   γὰρ ἔγχεϊ θῦεν. ~ἀλλ᾽ ὅτε
[11, 50-99]   ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ᾽ ἠῶθι  πρό.   ~φθὰν δὲ μέγ᾽ ἱππήων ἐπὶ
[11, 500-549]   ~ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα  προβαλόντες   ~ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος
[11, 550-599]   δὲ τρωπάσκετο φεύγειν. ~πάντας δὲ  προέεργε   θοὰς ἐπὶ νῆας ὁδεύειν, ~αὐτὸς
[11, 600-649]   πείσεις. ~αἰδοῖος νεμεσητὸς με  προέηκε   πυθέσθαι ~ὅν τινα τοῦτον ἄγεις
[11, 200-249]   μῆτιν ἀτάλαντε ~Ζεύς με πατὴρ  προέηκε   τεῒν τάδε μυθήσασθαι. ~ὄφρ᾽ ἂν
[11, 750-799]   πότνια μήτηρ, ~ἀλλὰ σέ περ  προέτω,   ἅμα δ᾽ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω
[11, 750-799]   νῶϊ δ᾽ ἔπειτα ~στῆμεν ἐνὶ  προθύροισι·   ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς, ~ἐς
[11, 0-49]   ἠδὲ βροτοῖσι· ~Ζεὺς δ᾽ Ἔριδα  προΐαλλε   θοὰς ἐπὶ νῆας Ἀχαιῶν ~ἀργαλέην,
[11, 50-99]   ἔμελλε ~πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι  προϊάψειν.   ~Τρῶες δ᾽ αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ
[11, 300-349]   μένοντες. ~ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν  προΐει   δολιχόσκιον ἔγχος ~καὶ βάλεν, οὐδ᾽
[11, 250-299]   ὀξὺ γυναῖκα ~δριμύ, τό τε  προϊεῖσι   μογοστόκοι Εἰλείθυιαι ~Ἥρης θυγατέρες πικρὰς
[11, 200-249]   ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἔθελεν δὲ πολὺ  προμάχεσθαι   ἁπάντων. ~ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι
[11, 700-749]   δίφρον ὀρούσας ~στῆν ῥα μετὰ  προμάχοισιν·   ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ ~ἔτρεσαν ἄλλυδις
[11, 150-199]   Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν  προμάχοισιν   ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ἀναχωρείτω,
[11, 200-249]   Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν  προμάχοισιν,   ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ὑπόεικε
[11, 300-349]   αὐτὰρ πεζὸς ~θῦνε διὰ  προμάχων,   εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν. ~Ἕκτωρ
[11, 350-399]   δούρατος ᾤχετ᾽ ἐρωὴν ~τῆλε διὰ  προμάχων,   ὅθι οἱ καταείσατο γαίης ~τόφρ᾽
[11, 700-749]   ἄστυ διαρραῖσαι μεμαῶτες· ~ἀλλά σφι  προπάροιθε   φάνη μέγα ἔργον Ἄρηος· ~εὖτε
[11, 150-199]   φέρει, οἳ δέ τε θάμνοι  ~πρόρριζοι   πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς ὁρμῇ· ~ὣς
[11, 600-649]   ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν ~μύθοισιν τέρποντο  πρὸς   ἀλλήλους ἐνέποντες, ~Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν
[11, 400-449]   ἦλθεν, ~ἂψ δ᾽ ἀναχωρήσας Σῶκον  πρὸς   μῦθον ἔειπεν· ~ἆ δείλ᾽
[11, 500-549]   ἐνόησεν ~Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν  πρὸς   μῦθον ἔειπεν· ~Ἕκτορ νῶϊ μὲν
[11, 400-449]   μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καί μιν  πρὸς   μῦθον ἔειπεν ~ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε
[11, 400-449]   πάντας· ~ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε  πρὸς   ὃν μεγαλήτορα θυμόν· ~ὤ μοι
[11, 100-149]   ἵππων ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ βαλὼν  πρὸς   στῆθος· δ᾽ ὕπτιος οὔδει
[11, 100-149]   Ἀχαιῶν. ~ὣς τώ γε κλαίοντε  προσαυδήτην   βασιλῆα ~μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ᾽
[11, 800-849]   ὀξὺν Ἄρηα. ~τὸν δ᾽ αὖτε  προσέειπε   Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός· ~πῶς τὰρ
[11, 600-649]   οἱ πέλεν ἀρχή. ~τὸν πρότερος  προσέειπε   Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός· ~τίπτέ με
[11, 600-649]   ~αἶψα δ᾽ ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα  προσέειπε   ~φθεγξάμενος παρὰ νηός· δὲ
[11, 350-399]   κῆρα μέλαιναν. ~δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων  προσέφη   κρατερὸς Διομήδης· ~ἐξ αὖ νῦν
[11, 300-349]   κορυθαίολος Ἕκτωρ. ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος  προσέφη   κρατερὸς Διομήδης· ~ἤτοι ἐγὼ μενέω
[11, 350-399]   αἶγες. ~τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας  προσέφη   κρατερὸς Διομήδης· ~τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ
[11, 150-199]   ἅρμασι κολλητοῖσιν· ~ἀγχοῦ δ᾽ ἱσταμένη  προσέφη   πόδας ὠκέα Ἶρις· ~Ἕκτορ υἱὲ
[11, 600-649]   χρεὼ ἐμεῖο; ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος  προσέφη   πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· ~δῖε Μενοιτιάδη
[11, 500-549]   μετακλινθέντος ἕλοιεν. ~αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενεὺς  προσεφώνεε   Νέστορα δῖον· ~ὦ Νέστορ Νηληϊάδη
[11, 450-499]   Μενέλαος. ~αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα  προσεφώνεεν   ἐγγὺς ἐόντα· ~Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε
[11, 300-349]   ἀγαθὸς Διομήδης, ~αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα  προσεφώνεεν   ἐγγὺς ἐόντα· ~νῶϊν δὴ τόδε
[11, 800-849]   ~καί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος ἔπεα πτερόεντα  προσηύδα·   ~ἆ δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ
[11, 350-399]   Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν ~ἔστη  πρόσθ᾽   δ᾽ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος
[11, 700-749]   εὐρεῖα χθών. ~τὸν μὲν ἐγὼ  προσιόντα   βάλον χαλκήρεϊ δουρί, ~ἤριπε δ᾽
[11, 600-649]   φωτός· ~ἵπποι γάρ με παρήϊξαν  πρόσσω   μεμαυῖαι. ~ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ
[11, 550-599]   ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα  πρόσσω,   ~πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος
[11, 600-649]   ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. ~τὸν  πρότερος   προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός· ~τίπτέ
[11, 650-699]   ῥ᾽ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη ~τῶν  προτέρων   ἐτέων, κατὰ δ᾽ ἔκταθεν ὅσσοι
[11, 650-699]   ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω ~ἐννύχιοι  προτὶ   ἄστυ· γεγήθει δὲ φρένα Νηλεύς,
[11, 800-849]   ἀκμῆτες κεκμηότας ἄνδρας ἀϋτῇ ~ὤσαισθε  προτὶ   ἄστυ νεῶν ἄπο καὶ κλισιάων.
[11, 0-49]   κασσιτέροιο· ~κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο  προτὶ   δειρὴν ~τρεῖς ἑκάτερθ᾽ ἴρισσιν ἐοικότες,
[11, 800-849]   φάρμακα πάσσε ~ἐσθλά, τά σε  προτί   φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι, ~ὃν Χείρων
[11, 400-449]   καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντα ~δουρὶ κατὰ  πρότμησιν   ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~νύξεν·
[11, 300-349]   δέ οἱ ἵπποι ~ἐγγὺς ἔσαν  προφυγεῖν,   ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ. ~τοὺς
[11, 0-49]   αὖθ᾽ ἐπὶ τάφρῳ, ~αὐτοὶ δὲ  πρυλέες   σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ~ῥώοντ᾽ ἄσβεστος
[11, 600-649]   δῖος Ἀχιλλεύς· ~ἑστήκει γὰρ ἐπὶ  πρυμνῇ   μεγακήτεϊ νηῒ ~εἰσορόων πόνον αἰπὺν
[11, 200-249]   χάριν ἴδε, πολλὰ δ᾽ ἔδωκε·  ~πρῶθ᾽   ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ
[11, 300-349]   Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; ~Ἀσαῖον μὲν  πρῶτα   καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην ~καὶ
[11, 0-49]   ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. ~κνημῖδας μὲν  πρῶτα   περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε ~καλὰς ἀργυρέοισιν
[11, 250-299]   ἶσος Ἄρηϊ. ~αὐτὸς δ᾽ ἐν  πρώτοισι   μέγα φρονέων ἐβεβήκει, ~ἐν δ᾽
[11, 50-99]   Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε μετὰ  πρώτοισι   φάνεσκεν, ~ἄλλοτε δ᾽ ἐν πυμάτοισι
[11, 50-99]   ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐν  πρώτοισι   φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, ~οἷος
[11, 650-699]   ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν ~ἔβλητ᾽ ἐν  πρώτοισιν   ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι, ~κὰδ
[11, 150-199]   αὐχέν᾽ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι  ~πρῶτον,   ἔπειτα δέ θ᾽ αἷμα καὶ
[11, 400-449]   φίλον ἐσσεύοντο ~Τρῶες· δὲ  πρῶτον   μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην ~οὔτασεν ὦμον
[11, 600-649]   βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. ~ἥ σφωϊν  πρῶτον   μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν ~καλὴν κυανόπεζαν
[11, 250-299]   ἰοειδέα πόντον ὀρίνει. ~ἔνθα τίνα  πρῶτον,   τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν ~Ἕκτωρ
[11, 200-249]   δώματ᾽ ἔχουσαι ~ὅς τις δὴ  πρῶτος   Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν ~ἢ αὐτῶν
[11, 700-749]   Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος,  ~πρῶτος   ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ
[11, 200-249]   δ᾽ ἀντίοι· ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων  ~πρῶτος   ὄρουσ᾽ ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι
[11, 50-99]   κατὰ στίχας· ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων