HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


η  =  100 formes différentes pour 201 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 400-449]   ἄνδρε κατακτείνας καὶ τεύχε᾽ ἀπούρας,  ~ἤ   κεν ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς
[11, 400-449]   Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. ~ἀλλὰ τί     μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;
[11, 800-849]   τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως,  ~ἤ   ῥ᾽ ἔτι που σχήσουσι πελώριον
[11, 400-449]   ~ἑστάμεναι κρατερῶς, τ᾽ ἔβλητ᾽     τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον. ~εἷος
[11, 400-449]   δὲ μάλα χρεὼ ~ἑστάμεναι κρατερῶς,     τ᾽ ἔβλητ᾽ τ᾽ ἔβαλ᾽
[11, 150-199]   γαίῃ ~κείατο, γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι     ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα δ᾽ ἐκ βελέων
[11, 200-249]   δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν  ~ἢ   αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων.
[11, 200-249]   ἐπεί κ᾽ δουρὶ τυπεὶς     βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται,
[11, 150-199]   ἐπεί κ᾽ δουρὶ τυπεὶς     βλήμενος ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται,
[11, 400-449]   δόλων ἆτ᾽ ἠδὲ πόνοιο ~σήμερον     δοιοῖσιν ἐπεύξεαι Ἱππασίδῃσι ~τοιώδ᾽ ἄνδρε
[11, 150-199]   κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽     δουρὶ τυπεὶς βλήμενος ἰῷ
[11, 200-249]   κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ ἐπεί κ᾽     δουρὶ τυπεὶς βλήμενος ἰῷ
[11, 50-99]   ἀνδρὸς μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν ~πυρῶν     κριθῶν· τὰ δὲ δράγματα ταρφέα
[11, 350-399]   ὡς εἴ με γυνὴ βάλοι     πάϊς ἄφρων· ~κωφὸν γὰρ βέλος
[11, 800-849]   που σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ᾽ Ἀχαιοί,  ~ἦ   ἤδη φθίσονται ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ
[11, 350-399]   εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.  ~ἦ   θήν σ᾽ ἐξανύω γε καὶ
[11, 300-349]   δοῦναι κράτος ἠέ περ ἡμῖν.  ~ἦ   καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ᾽ ἵππων
[11, 400-449]   δώσειν, ψυχὴν δ᾽ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.  ~ἦ,   καὶ μὲν φύγαδ᾽ αὖτις
[11, 350-399]   ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν κε κιχείω.  ~ἦ,   καὶ Παιονίδην δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν.
[11, 100-149]   τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε λώβην.  ~ἦ,   καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽ ἵππων
[11, 800-849]   ὧς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο.  ~ἦ,   καὶ ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε
[11, 400-449]   πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~ἆ δείλ᾽     μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς
[11, 750-799]   ἀπὸ λαὸς ὄληται. ~ὦ πέπον     μὲν σοί γε Μενοίτιος ὧδ᾽
[11, 650-699]   Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ᾽ ἐλεαίρει.  ~ἦ   μένει εἰς κε δὴ
[11, 300-349]   δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα μένοντες.  ~ἦ   ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον
[11, 350-399]   γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος οὐτιδανοῖο.  ~ἦ   τ᾽ ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο, καὶ
[11, 750-799]   Ἀχιλλεὺς ~οἶος τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται·     τέ μιν οἴω ~πολλὰ μετακλαύσεσθαι
[11, 350-399]   αὖ νῦν ἔφυγες θάνατον κύον·     τέ τοι ἄγχι ~ἦλθε κακόν·
[11, 800-849]   βάλε πικρὴν ~χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον,     οἱ ἁπάσας ~ἔσχ᾽ ὀδύνας· τὸ
[11, 0-49]   ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,  ~ἥ   ῥ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν
[11, 600-649]   ~ἔξελον οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων.  ~ἥ   σφωϊν πρῶτον μὲν ἐπιπροΐηλε τράπεζαν
[11, 250-299]   ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,  ~ἥ   τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει.
[11, 100-149]   ἁπαλόν τέ σφ᾽ ἦτορ ἀπηύρα·  ~ἣ   δ᾽ εἴ πέρ τε τύχῃσι
[11, 200-249]   καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.  ~ἣ   μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη
[11, 700-749]   δὲ θύγατρ᾽ εἶχε ξανθὴν Ἀγαμήδην,  ~ἣ   τόσα φάρμακα ᾔδη ὅσα τρέφει
[11, 200-249]   Θεανὼ καλλιπάρῃον· ~αὐτὰρ ἐπεί ῥ᾽  ἥβης   ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον, ~αὐτοῦ μιν
[11, 650-699]   ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν. ~εἴθ᾽ ὣς  ἡβώοιμι   βίη δέ μοι ἔμπεδος εἴη
[11, 600-649]   δὲ δέπας περικαλλές, οἴκοθεν  ἦγ᾽   γεραιός, ~χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον·
[11, 450-499]   νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν  ἤγαγε   δαίμων ~σίντην· θῶες μέν τε
[11, 650-699]   ~τοῦτον δ᾽ ἄλλον ἐγὼ νέον  ἤγαγον   ἐκ πολέμοιο ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς
[11, 700-749]   ἄλλος, ἐπεὶ ἴδον ἄνδρα πεσόντα  ~ἡγεμόν᾽   ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. ~αὐτὰρ
[11, 300-349]   μενεχάρμην. ~τοὺς ἄρ᾽ γ᾽  ἡγεμόνας   Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα ~πληθύν,
[11, 650-699]   δίῃ· ~οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων  ἡγήτορες   ἄνδρες ~δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ
[11, 550-599]   Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ φίλοι Ἀργείων  ἡγήτορες   ἠδὲ μέδοντες ~στῆτ᾽ ἐλελιχθέντες καὶ
[11, 250-299]   Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ φίλοι Ἀργείων  ἡγήτορες   ἠδὲ μέδοντες ~ὑμεῖς μὲν νῦν
[11, 800-849]   πτερόεντα προσηύδα· ~ἆ δειλοὶ Δαναῶν  ἡγήτορες   ἠδὲ μέδοντες ~ὣς ἄρ᾽ ἐμέλλετε
[11, 550-599]   πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι ~ἱδρῶσαι,  ἦγον   δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~τὸν
[11, 650-699]   ~οὔτασται δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς  ἠδ᾽   Ἀγαμέμνων· ~βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος
[11, 300-349]   ~καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον  ἠδ᾽   Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν τ᾽ Ὦρόν τε
[11, 0-49]   ~ἠμὲν ἐπ᾽ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο  ~ἠδ᾽   ἐπ᾽ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ᾽ ἔσχατα
[11, 750-799]   εὖ οἱ φάσθαι πυκινὸν ἔπος  ἠδ᾽   ὑποθέσθαι ~καί οἱ σημαίνειν·
[11, 0-49]   ~ὄρνυθ᾽ ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι  ἠδὲ   βροτοῖσι· ~Ζεὺς δ᾽ Ἔριδα προΐαλλε
[11, 700-749]   ~τῶν γέρων ἐπέων κεχολωμένος  ἠδὲ   καὶ ἔργων ~ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά·
[11, 800-849]   Κενταύρων. ~ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος  ἠδὲ   Μαχάων ~τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν
[11, 0-49]   ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ ~καρδίῃ ἄληκτον πολεμίζειν  ἠδὲ   μάχεσθαι. ~τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος
[11, 550-599]   γεγωνώς· ~ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες  ἠδὲ   μέδοντες ~στῆτ᾽ ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε
[11, 250-299]   γεγωνώς· ~ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες  ἠδὲ   μέδοντες ~ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν
[11, 800-849]   προσηύδα· ~ἆ δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες  ἠδὲ   μέδοντες ~ὣς ἄρ᾽ ἐμέλλετε τῆλε
[11, 600-649]   ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον,  ~ἠδὲ   μέλι χλωρόν, παρὰ δ᾽ ἀλφίτου
[11, 650-699]   μέγ᾽ οἰῶν ~εἵλετο κρινάμενος τριηκόσι᾽  ἠδὲ   νομῆας. ~καὶ γὰρ τῷ χρεῖος
[11, 400-449]   ~ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων ἆτ᾽  ἠδὲ   πόνοιο ~σήμερον δοιοῖσιν ἐπεύξεαι
[11, 750-799]   ἐστίν. ~αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος  ἠδὲ   ποτῆτος, ~ἦρχον ἐγὼ μύθοιο κελεύων
[11, 250-299]   ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπέληγε μάχης  ἠδὲ   πτολέμοιο, ~ἀλλ᾽ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων
[11, 450-499]   ~οὖτα δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον  ἠδὲ   Πυλάρτην. ~ὡς δ᾽ ὁπότε πλήθων
[11, 750-799]   ἔπειθ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον  ~ἠδὲ   σέ, πὰρ δ᾽ Ἀχιλῆα· γέρων
[11, 300-349]   Μέροπος Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων  ~ᾔδεε   μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε
[11, 700-749]   ξανθὴν Ἀγαμήδην, ~ἣ τόσα φάρμακα  ᾔδη   ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών. ~τὸν
[11, 800-849]   σχήσουσι πελώριον Ἕκτορ᾽ Ἀχαιοί, ~ἦ  ἤδη   φθίσονται ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες;
[11, 300-349]   τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα ~ἡμέων ἔσσεται  ἦδος,   ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς ~Τρωσὶν δὴ
[11, 350-399]   γαίῃ κατέπηκτο· δὲ μάλα  ἡδὺ   γελάσσας ~ἐκ λόχου ἀμπήδησε καὶ
[11, 350-399]   ~πύθεται, οἰωνοὶ δὲ περὶ πλέες  ἠὲ   γυναῖκες. ~ὣς φάτο, τοῦ δ᾽
[11, 200-249]   ἀντίον ἦλθεν ~ἢ αὐτῶν Τρώων  ἠὲ   κλειτῶν ἐπικούρων. ~Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς
[11, 250-299]   ~σεύῃ ἐπ᾽ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ  ἠὲ   λέοντι, ~ὣς ἐπ᾽ Ἀχαιοῖσιν σεῦε
[11, 0-49]   δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽  ἠὲ   νέεσθαι ~ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην
[11, 300-349]   ~Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι κράτος  ἠέ   περ ἡμῖν. ~ἦ καὶ Θυμβραῖον
[11, 200-249]   νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι ~δύῃ τ᾽  ἠέλιος   καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
[11, 150-199]   νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται ~δύῃ τ᾽  ἠέλιος   καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ.
[11, 700-749]   μέγα ἔργον Ἄρηος· ~εὖτε γὰρ  ἠέλιος   φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης, ~συμφερόμεσθα μάχῃ
[11, 0-49]   ~χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ κουλεὸν  ἦεν   ~ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. ~ἂν
[11, 800-849]   κελάρυζε· νόος γε μὲν ἔμπεδος  ἦεν.   ~τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε Μενοιτίου
[11, 750-799]   ἐνοσίχθων ~ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας  ἠέρι   πολλῇ. ~ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα
[11, 800-849]   σφ᾽ ἀγορή τε θέμις τε  ~ἤην,   τῇ δὴ καί σφι θεῶν
[11, 750-799]   ἅμ᾽ ἕπεσθαι· ~σφὼ δὲ μάλ᾽  ἠθέλετον,   τὼ δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον.
[11, 550-599]   τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιημένος ἦτορ  ~ἤϊε   πόλλ᾽ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε
[11, 50-99]   Ἀντηνορίδας Πόλυβον καὶ Ἀγήνορα δῖον  ~ἠΐθεόν   τ᾽ Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ
[11, 100-149]   τρόμος αἰνὸς ἱκάνει· ~καρπαλίμως δ᾽  ἤϊξε   διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ ὕλην
[11, 500-549]   τε μετάλμενος· ἐν δὲ κυδοιμὸν  ~ἧκε   κακὸν Δαναοῖσι, μίνυνθα δὲ χάζετο
[11, 50-99]   κακὸν Κρονίδης, κατὰ δ᾽ ὑψόθεν  ἧκεν   ἐέρσας ~αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος,
[11, 750-799]   Ὀδυσσεὺς ~πάντα μάλ᾽ ἐν μεγάροις  ἠκούομεν   ὡς ἐπέτελλε. ~Πηλῆος δ᾽ ἱκόμεσθα
[11, 650-699]   πῶλοι ὑπῆσαν. ~καὶ τὰ μὲν  ἠλασάμεσθα   Πύλον Νηλήϊον εἴσω ~ἐννύχιοι προτὶ
[11, 450-499]   ~χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν  ἤλασεν   ἵππους. ~Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος
[11, 650-699]   μοι ἔμπεδος εἴη ~ὡς ὁπότ᾽  Ἠλείοισι   καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη ~ἀμφὶ
[11, 350-399]   ἕλκ᾽ ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς  ἦλθ᾽   ἀλεγεινή. ~ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε,
[11, 700-749]   μετεκίαθον, ἄμμι δ᾽ Ἀθήνη ~ἄγγελος  ἦλθε   θέουσ᾽ ἀπ᾽ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι ~ἔννυχος,
[11, 50-99]   σχέθε χαλκοβάρεια, ~ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς  ἦλθε   καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ ~ἔνδον
[11, 350-399]   κύον· τέ τοι ἄγχι  ~ἦλθε   κακόν· νῦν αὖτέ σ᾽ ἐρύσατο
[11, 400-449]   πάντοσ᾽ ἐΐσην. ~διὰ μὲν ἀσπίδος  ἦλθε   φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος, ~καὶ διὰ
[11, 450-499]   νηλεὲς ἦμαρ. ~Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν  ἦλθε   φέρων σάκος ἠΰτε πύργον, ~στῆ
[11, 400-449]   οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον  ἦλθεν,   ~ἂψ δ᾽ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς
[11, 200-249]   τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον  ἦλθεν   ~ἢ αὐτῶν Τρώων ἠὲ κλειτῶν
[11, 200-249]   ῥα τότ᾽ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον  ἦλθεν.   ~οἳ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν
[11, 700-749]   οἳ δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες  ~ἦλθον   ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ
[11, 650-699]   ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν  Ἤλιδι   δίῃ· ~οἳ δὲ συναγρόμενοι Πυλίων
[11, 650-699]   τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ᾽ ἐν  Ἤλιδι   δίῃ ~τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν
[11, 650-699]   Ἰτυμονῆα ~ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν  Ἤλιδι   ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος· δ᾽
[11, 650-699]   ~ληΐδα δ᾽ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν  ἤλιθα   πολλὴν ~πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα
[11, 0-49]   βάλετο ξίφος· ἐν δέ οἱ  ἧλοι   ~χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ κουλεὸν
[11, 600-649]   οἴκοθεν ἦγ᾽ γεραιός, ~χρυσείοις  ἥλοισι   πεπαρμένον· οὔατα δ᾽ αὐτοῦ ~τέσσαρ᾽
[11, 550-599]   ~δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι· τῶν δ᾽ ἀντίος  ἤλυθεν   Αἴας. ~στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ
[11, 400-449]   ~τόφρα δ᾽ ἐπὶ Τρώων στίχες  ἤλυθον   ἀσπιστάων, ~ἔλσαν δ᾽ ἐν μέσσοισι,
[11, 450-499]   ἀπὸ νευρῆς· τὸν μέν τ᾽  ἤλυξε   πόδεσσι ~φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν
[11, 700-749]   ~τηλοῦ ἐπ᾽ Ἀλφειῷ, νεάτη Πύλου  ἠμαθόεντος·   ~τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. ~ἀλλ᾽
[11, 550-599]   ~στῆτ᾽ ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς  ἦμαρ   ~Αἴανθ᾽ ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ
[11, 450-499]   ~ἀΐσσων ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς  ἦμαρ.   ~Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων
[11, 50-99]   ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν  ἦμαρ,   ~τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο,
[11, 700-749]   ἱρὰ θεοῖς· οἳ δὲ τρίτῳ  ἤματι   πάντες ~ἦλθον ὁμῶς αὐτοί τε
[11, 750-799]   σοί γε Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν  ~ἤματι   τῷ ὅτε σ᾽ ἐκ Φθίης
[11, 400-449]   φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν  ~ἤματι   τῷδ᾽ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ᾽ ὑπὸ
[11, 650-699]   ὄλοντο. ~ταῦθ᾽ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες  ~ἡμέας   ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο. ~ἐκ δ᾽
[11, 650-699]   καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο. ~τὸν δ᾽  ἠμείβετ᾽   ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ· ~τίπτε
[11, 500-549]   ὤμοισιν ἔχει σάκος· ἀλλὰ καὶ  ἡμεῖς   ~κεῖσ᾽ ἵππους τε καὶ ἅρμ᾽
[11, 700-749]   τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.  ~ἡμεῖς   μὲν τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί
[11, 650-699]   γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος ὄφειλον, ~ὡς  ἡμεῖς   παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν·
[11, 0-49]   ἐν μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε,  ~ἠμὲν   ἐπ᾽ Αἴαντος κλισίας Τελαμωνιάδαο ~ἠδ᾽
[11, 650-699]   ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ  ἦμεν·   ~ἐλθὼν γάρ ῥ᾽ ἐκάκωσε βίη
[11, 650-699]   ~δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες  ἦμεν·   ~τῶν οἶος λιπόμην, οἳ δ᾽
[11, 700-749]   ~ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι μετέπρεπον  ἡμετέροισι   ~καὶ πεζός περ ἐών, ἐπεὶ
[11, 300-349]   μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα  ~ἡμέων   ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα Ζεὺς
[11, 300-349]   βόλεται δοῦναι κράτος ἠέ περ  ἡμῖν.   ~ἦ καὶ Θυμβραῖον μὲν ἀφ᾽
[11, 650-699]   εἴη ~ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι καὶ  ἡμῖν   νεῖκος ἐτύχθη ~ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ᾽
[11, 50-99]   βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ λαός·  ~ἦμος   δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο
[11, 700-749]   ἵππους, ~Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ᾽  ἦν   Αὐγείαο, ~πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ᾽ εἶχε
[11, 0-49]   ~τῆς δ᾽ ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν  ἦν·   αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῦ ~κυάνεος ἐλέλικτο
[11, 50-99]   ὀλλυμένους τε. ~ὄφρα μὲν ἠὼς  ἦν   καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, ~τόφρα
[11, 200-249]   δίδου δ᾽ γε θυγατέρα  ἥν·   ~γήμας δ᾽ ἐκ θαλάμοιο μετὰ
[11, 600-649]   πέρσεν Ἀχιλλεύς, ~θυγατέρ᾽ Ἀρσινόου μεγαλήτορος,  ἥν   οἱ Ἀχαιοὶ ~ἔξελον οὕνεκα βουλῇ
[11, 0-49]   ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν ~καλήν,  ἣν   πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι
[11, 100-149]   ~ἐκ γάρ σφεας χειρῶν φύγον  ἡνία   σιγαλόεντα, ~τὼ δὲ κυκηθήτην·
[11, 100-149]   δίφρῳ ἐόντας· μὲν νόθος  ἡνιόχευεν,   ~Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός·
[11, 250-299]   Τρώεσσι πανημέριον πολεμίζειν. ~ὣς ἔφαθ᾽  ἡνίοχος   δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους ~νῆας
[11, 150-199]   ὄχεα κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας  ~ἡνιόχους   ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ δ᾽ ἐπὶ
[11, 350-399]   ~ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ  ἡνιόχῳ   ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν·
[11, 250-299]   ~ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ  ἡνιόχῳ   ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν·
[11, 0-49]   Ἥρη ~τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης.  ~ἡνιόχῳ   μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος
[11, 0-49]   ῥ᾽ ἔσχατα νῆας ἐΐσας ~εἴρυσαν  ἠνορέῃ   πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν ~ἔνθα
[11, 650-699]   κιόντι. ~κήρυκες δ᾽ ἐλίγαινον ἅμ᾽  ἠοῖ   φαινομένηφι ~τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος
[11, 550-599]   βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα λαῶν  ~ἧπαρ   ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ
[11, 800-849]   ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ᾽  ἤπια   φάρμακα πάσσε ~ἐσθλά, τά σε
[11, 500-549]   ~ἰούς τ᾽ ἐκτάμνειν ἐπί τ᾽  ἤπια   φάρμακα πάσσειν. ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽
[11, 50-99]   ἦμαρ, ~τόφρα μάλ᾽ ἀμφοτέρων βέλε᾽  ἥπτετο,   πῖπτε δὲ λαός· ~ἦμος δὲ
[11, 650-699]   ~ἐλθὼν γάρ ῥ᾽ ἐκάκωσε βίη  Ἡρακληείη   ~τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ᾽
[11, 0-49]   δ᾽ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ  Ἥρη   ~τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. ~ἡνιόχῳ
[11, 400-449]   ἔγχος, ~καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου  ἠρήρειστο,   ~πάντα δ᾽ ἀπὸ πλευρῶν χρόα
[11, 250-299]   τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι Εἰλείθυιαι  ~Ἥρης   θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι, ~ὣς
[11, 700-749]   ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί,  ~ἤριπε   δ᾽ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ᾽
[11, 450-499]   γένηται. ~ὣς εἰπὼν μὲν  ἦρχ᾽   δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόθεος
[11, 750-799]   ἐπεὶ τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος,  ~ἦρχον   ἐγὼ μύθοιο κελεύων ὔμμ᾽ ἅμ᾽
[11, 300-349]   υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ ~Παιονίδην  ἥρωα   κατ᾽ ἰσχίον· οὐ δέ οἱ
[11, 750-799]   Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν. ~ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽  ἥρωα   Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον ~ἠδὲ σέ,
[11, 450-499]   καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ γ᾽  ἥρως   ~ἀΐσσων ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς
[11, 800-849]   τάδε ἔργα; τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ᾽  ἥρως;   ~ἔρχομαι ὄφρ᾽ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον
[11, 800-849]   μοι τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽  ἥρως,   ~ἤ ῥ᾽ ἔτι που σχήσουσι
[11, 200-249]   μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων, ~κουριδίης,  ἧς   οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ
[11, 600-649]   νεμέθοντο, δύω δ᾽ ὑπὸ πυθμένες  ἦσαν.   ~ἄλλος μὲν μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης
[11, 800-849]   γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος  ἦσαν   ἄριστοι, ~ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι
[11, 0-49]   ἦσαν, ~ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ  ἦσαν   ἐείκοσι κασσιτέροιο ~λευκοί, ἐν δὲ
[11, 0-49]   πέρι μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι  ἦσαν,   ~ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν
[11, 200-249]   ~οἳ δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν  ἦσαν   ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, ~Ἀτρεΐδης μὲν
[11, 0-49]   ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ  ἦσαν   ~τρεῖς ἀμφιστρεφέες ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι.
[11, 650-699]   ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος· δ᾽ ἀμύνων  ᾗσι   βόεσσιν ~ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν ἐμῆς
[11, 750-799]   ἑταίρου. ~εἰ δέ τινα φρεσὶν  ᾗσι   θεοπροπίην ἀλεείνει ~καί τινά οἱ
[11, 50-99]   κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. ~πάντες δ᾽  ᾐτιόωντο   κελαινεφέα Κρονίωνα ~οὕνεκ᾽ ἄρα Τρώεσσιν
[11, 0-49]   δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ. ~τοῦ δ᾽  ἤτοι   δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος κυάνοιο,
[11, 300-349]   δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης·  ~ἤτοι   ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ
[11, 400-449]   δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.  ~ἤτοι   μέν ῥ᾽ ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ
[11, 600-649]   τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο·  ~ἤτοι   μὲν τά γ᾽ ὄπισθε Μαχάονι
[11, 50-99]   ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον.  ~ἤτοι   γ᾽ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος
[11, 250-299]   ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος.  ~ἤτοι   Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον
[11, 350-399]   τύμβῳ ~Ἴλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος.  ~ἤτοι   μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο
[11, 450-499]   Τρῶες δὲ διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος.  ~ἤτοι   τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ᾽ ὁμίλου
[11, 300-349]   καθορῶν· τοὶ δ᾽ ἀλλήλους ἐνάριζον.  ~ἤτοι   Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε δουρὶ
[11, 100-149]   εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ᾽  ἦτορ   ἀπηύρα· ~ἣ δ᾽ εἴ πέρ
[11, 550-599]   Αἴας τότ᾽ ἀπὸ Τρώων τετιημένος  ἦτορ   ~ἤϊε πόλλ᾽ ἀέκων· περὶ γὰρ
[11, 350-399]   λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος  ηὔδα·   ~βέβληαι οὐδ᾽ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν·
[11, 800-849]   δ᾽ αὖτ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον  ηὔδα·   ~οὐκέτι διογενὲς Πατρόκλεες ἄλκαρ Ἀχαιῶν
[11, 500-549]   ~εἰ μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις  ἠϋκόμοιο   ~παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα λαῶν,
[11, 350-399]   ἐξενάριζεν. ~αὐτὰρ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις  ἠϋκόμοιο   ~Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο ποιμένι
[11, 200-249]   ἠὲ κλειτῶν ἐπικούρων. ~Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης  ἠΰς   τε μέγας τε ~ὃς τράφη
[11, 0-49]   καὶ κάρτεϊ χειρῶν ~ἔνθα στᾶσ᾽  ἤϋσε   θεὰ μέγα τε δεινόν τε
[11, 250-299]   γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.  ~ἤϋσεν   δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ
[11, 550-599]   εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων,  ~ἤϋσεν   δὲ διαπρύσιον Δαναοῖσι γεγωνώς· ~ὦ
[11, 450-499]   δ᾽ ἑταίρους. ~τρὶς μὲν ἔπειτ᾽  ἤϋσεν   ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός, ~τρὶς
[11, 450-499]   δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος  ἠΰτε   πύργον, ~στῆ δὲ παρέξ· Τρῶες
[11, 250-299]   ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν·  ἤχθετο   γὰρ κῆρ. ~ἤϋσεν δὲ διαπρύσιον
[11, 400-449]   ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν·  ἤχθετο   γὰρ κῆρ. ~οἰώθη δ᾽ Ὀδυσεὺς
[11, 50-99]   ἕκηλοι ~σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο,  ἧχι   ἑκάστῳ ~δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ
[11, 700-749]   βάλλων ~ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν  Ἠῶ   δῖαν ~ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ᾽
[11, 550-599]   τάς τε τρεῖ ἐσσύμενός περ·  ~ἠῶθεν   δ᾽ ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι
[11, 50-99]   ~ῥώοντ᾽ ἄσβεστος δὲ βοὴ γένετ᾽  ἠῶθι   πρό. ~φθὰν δὲ μέγ᾽ ἱππήων
[11, 0-49]   ~Ὁμήρου Ἰλιὰς Λ.  ~ἠὼς   δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ
[11, 50-99]   τ᾽ ὀλλυμένους τε. ~ὄφρα μὲν  ἠὼς   ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ,
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006