Alphabétiquement     [«   »]
μεμαώς 1
μεμαῶτα 2
μεμαῶτες 2
μὲν 58
μέν 8
μένεα 1
μένει 2
Fréquences     [«    »]
52 ἐν
40
43 τ
58 μὲν
70 τε
115 καὶ
132 δὲ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

μὲν


Chant, vers
[11, 200-249]   ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, ~Ἀτρεΐδης  μὲν   ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽
[11, 400-449]   ἐσσεύοντο ~Τρῶες· δὲ πρῶτον  μὲν   ἀμύμονα Δηϊοπίτην ~οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν
[11, 750-799]   οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσι. ~σφῶϊ  μὲν   ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ
[11, 400-449]   θυμός; ~οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ  μὲν   ἀποίχονται πολέμοιο, ~ὃς δέ κ᾽
[11, 50-99]   Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. ~τῶν  μὲν   ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ·
[11, 200-249]   ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. ~ἣ  μὲν   ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας
[11, 400-449]   κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. ~διὰ  μὲν   ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
[11, 200-249]   λῦσε δὲ γυῖα. ~ὣς  μὲν   αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον
[11, 100-149]   τίσετε λώβην. ~ἦ, καὶ Πείσανδρον  μὲν   ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ
[11, 300-349]   περ ἡμῖν. ~ἦ καὶ Θυμβραῖον  μὲν   ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ
[11, 800-849]   ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. ~οἳ  μὲν   γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος
[11, 300-349]   ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ. ~τοὺς  μὲν   γὰρ θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ
[11, 800-849]   Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων. ~ἰητροὶ  μὲν   γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων ~τὸν
[11, 0-49]   μέλανος κυάνοιο. ~τῇ δ᾽ ἐπὶ  μὲν   Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο ~δεινὸν δερκομένη,
[11, 350-399]   λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα ~εἰ  μὲν   δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,
[11, 100-149]   ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽ ἄκουσαν· ~εἰ  μὲν   δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,
[11, 100-149]   ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς, ~νῦν  μὲν   δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε
[11, 400-449]   πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. ~τοὺς  μὲν   ἔασ᾽ δ᾽ ἄρ᾽ Ἱππασίδην
[11, 100-149]   ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι᾽ ὁμίλου. ~τοὺς  μὲν   ἔασ᾽ δ᾽ ὅθι πλεῖσται
[11, 700-749]   ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών. ~τὸν  μὲν   ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί,
[11, 250-299]   ἐξ ὠτειλῆς. ~αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ  μὲν   ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα,
[11, 800-849]   οἱ ἁπάσας ~ἔσχ᾽ ὀδύνας· τὸ  μὲν   ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα.
[11, 800-849]   ~αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος γε  μὲν   ἔμπεδος ἦεν. ~τὸν δὲ ἰδὼν
[11, 550-599]   δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~ἄλλα  μὲν   ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα
[11, 500-549]   πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~Ἕκτορ νῶϊ  μὲν   ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν ~ἐσχατιῇ πολέμοιο
[11, 800-849]   γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων ~τὸν  μὲν   ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα
[11, 300-349]   θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος. ~τοὺς  μὲν   ἔπειτ᾽ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν·
[11, 200-249]   κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο. ~τὰς  μὲν   ἔπειτ᾽ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας
[11, 450-499]   ἀνεχάζετο, αὖε δ᾽ ἑταίρους. ~τρὶς  μὲν   ἔπειτ᾽ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε
[11, 0-49]   ~τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. ~ἡνιόχῳ  μὲν   ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος ~ἵππους
[11, 600-649]   ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. ~ἥ σφωϊν πρῶτον  μὲν   ἐπιπροΐηλε τράπεζαν ~καλὴν κυανόπεζαν ἐΰξοον,
[11, 650-699]   δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. ~καὶ τὰ  μὲν   ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω ~ἐννύχιοι
[11, 450-499]   Δαναοῖσι γένηται. ~ὣς εἰπὼν  μὲν   ἦρχ᾽ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο
[11, 50-99]   ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους τε. ~ὄφρα  μὲν   ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν
[11, 350-399]   Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος. ~ἤτοι  μὲν   θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο ~αἴνυτ᾽ ἀπὸ
[11, 400-449]   μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα  μὲν   κακὸν αἴ κε φέβωμαι ~πληθὺν
[11, 0-49]   ἀσπίδα θοῦριν ~καλήν, ἣν πέρι  μὲν   κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, ~ἐν
[11, 50-99]   δέ μιν μεμαῶτα. ~καὶ τοὺς  μὲν   λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
[11, 550-599]   ἵκετο ἔθνος ἑταίρων. ~ὣς οἳ  μὲν   μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο· ~Νέστορα
[11, 500-549]   μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα. ~Ἕκτωρ  μὲν   μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων
[11, 550-599]   αἰὲν ἕποντο. ~Αἴας δ᾽ ἄλλοτε  μὲν   μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς ~αὖτις ὑποστρεφθείς,
[11, 600-649]   δ᾽ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν. ~ἄλλος  μὲν   μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης ~πλεῖον ἐόν,
[11, 100-149]   ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας·  μὲν   νόθος ἡνιόχευεν, ~Ἄντιφος αὖ παρέβασκε
[11, 250-299]   Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~ὑμεῖς  μὲν   νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισι ~φύλοπιν
[11, 650-699]   κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. ~βέβληται  μὲν   Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, ~οὔτασται
[11, 150-199]   δ᾽ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί. ~πεζοὶ  μὲν   πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς
[11, 300-349]   οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; ~Ἀσαῖον  μὲν   πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην
[11, 0-49]   αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. ~κνημῖδας  μὲν   πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε ~καλὰς
[11, 750-799]   λαὸς ὄληται. ~ὦ πέπον  μὲν   σοί γε Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν
[11, 450-499]   οὐδ᾽ ὑπάλυξας. ~ἆ δείλ᾽ οὐ  μὲν   σοί γε πατὴρ καὶ πότνια
[11, 800-849]   σθένος ὄρνυται αἰέν. ~ἀλλ᾽ ἐμὲ  μὲν   σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα
[11, 600-649]   ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο· ~ἤτοι  μὲν   τά γ᾽ ὄπισθε Μαχάονι πάντα
[11, 700-749]   οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. ~ἡμεῖς  μὲν   τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε
[11, 300-349]   γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο. ~τοὺς  μὲν   Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης ~θυμοῦ καὶ
[11, 100-149]   Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων ~τὸν  μὲν   ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε
[11, 750-799]   Ἄκτορος υἱός· ~τέκνον ἐμὸν γενεῇ  μὲν   ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς, ~πρεσβύτερος δὲ
[11, 400-449]   Ἄϊδι κλυτοπώλῳ. ~ἦ, καὶ  μὲν   φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει, ~τῷ
[11, 750-799]   δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς  μὲν   παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006