Alphabétiquement     [«   »]
γυναικὸς 1
γυνὴ 2
γύπεσσιν 1
δ 213
δαΐζων 1
δαίμονι 1
δαίμων 1
Fréquences     [«    »]
132 δὲ
115 καὶ
70 τε
213 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

δ


Chant, vers
[11, 200-249]   μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι· ἐν  δ᾽   Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἔθελεν δὲ
[11, 50-99]   ~κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας· ἐν  δ᾽   Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε δ᾽
[11, 750-799]   ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς, ~ἐς  δ᾽   ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽
[11, 600-649]   ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ, ~ἐς  δ᾽   ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽
[11, 700-749]   ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι  δ᾽   Ἀθήνη ~ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾽
[11, 600-649]   ἐϊκυῖα θεῇσιν ~οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ  δ᾽   αἴγειον κνῆ τυρὸν ~κνήστι χαλκείῃ,
[11, 400-449]   δαμέντα ~εὖχος ἐμοὶ δώσειν, ψυχὴν  δ᾽   Ἄϊδι κλυτοπώλῳ. ~ἦ, καὶ
[11, 450-499]   ὅσον κεφαλὴ χάδε φωτός, ~τρὶς  δ᾽   ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος.
[11, 500-549]   ὀλίγον γόνυ γουνὸς ἀμείβων. ~ὡς  δ᾽   αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο
[11, 800-849]   τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο  δ᾽   αἷμα.
[11, 800-849]   δ᾽ ἔκταμ᾽ ὀϊστόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ  δ᾽   αἷμα κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ,
[11, 800-849]   ~ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ᾽ αὐτοῦ  δ᾽   αἷμα κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ,
[11, 250-299]   τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο  δ᾽   αἷμα, ~ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι δῦνον
[11, 500-549]   ~ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ τε, νέων  δ᾽   ἀλάπαζε φάλαγγας· ~οὐδ᾽ ἄν πω
[11, 500-549]   τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος  δ᾽   ἀλέεινε μάχην Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς δὲ
[11, 0-49]   δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν. ~εἵλετο  δ᾽   ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ
[11, 700-749]   ἔργων ~ἐξέλετ᾽ ἄσπετα πολλά· τὰ  δ᾽   ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκε ~δαιτρεύειν,
[11, 300-349]   Κρονίων ~ἐξ Ἴδης καθορῶν· τοὶ  δ᾽   ἀλλήλους ἐνάριζον. ~ἤτοι Τυδέος υἱὸς
[11, 100-149]   φάλαγγες, ~τῇ ῥ᾽ ἐνόρουσ᾽ ἅμα  δ᾽   ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί. ~πεζοὶ μὲν
[11, 50-99]   ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν, ~οἳ  δ᾽   ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν θεοί,
[11, 650-699]   ἦμεν· ~τῶν οἶος λιπόμην, οἳ  δ᾽   ἄλλοι πάντες ὄλοντο. ~ταῦθ᾽ ὑπερηφανέοντες
[11, 650-699]   Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ· ~τοῦτον  δ᾽   ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον ἐκ
[11, 200-249]   ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ὑπόεικε μάχης, τὸν  δ᾽   ἄλλον λαὸν ἄνωχθι ~μάρνασθαι δηΐοισι
[11, 150-199]   στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν  δ᾽   ἄλλον λαὸν ἀνώχθω ~μάρνασθαι δηΐοισι
[11, 750-799]   ~ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα  δ᾽   ἄλλος λαὸς ἑπέσθω ~Μυρμιδόνων, αἴ
[11, 550-599]   μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο. ~Αἴας  δ᾽   ἄλλοτε μὲν μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς
[11, 400-449]   αἴ κεν ἁλώω ~μοῦνος· τοὺς  δ᾽   ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε Κρονίων. ~ἀλλὰ
[11, 700-749]   ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά, ~ταῦρον  δ᾽   Ἀλφειῷ, ταῦρον δὲ Ποσειδάωνι, ~αὐτὰρ
[11, 600-649]   κνῆ τυρὸν ~κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ  δ᾽   ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε, ~πινέμεναι δ᾽
[11, 600-649]   ὄψον, ~ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ  δ᾽   ἀλφίτου ἱεροῦ ἀκτήν, ~πὰρ δὲ
[11, 450-499]   εἰπὼν μὲν ἦρχ᾽  δ᾽   ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόθεος φώς. ~εὗρον
[11, 350-399]   χειρός, ~ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ  δ᾽   ἀμπερὲς ἰὸς ~ἐν γαίῃ κατέπηκτο·
[11, 650-699]   Ἤλιδι ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος·  δ᾽   ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν ~ἔβλητ᾽ ἐν
[11, 700-749]   ~πεντήκοντα δ᾽ ἕλον δίφρους, δύο  δ᾽   ἀμφὶς ἕκαστον ~φῶτες ὀδὰξ ἕλον
[11, 750-799]   ~σφὼ δὲ μάλ᾽ ἠθέλετον, τὼ  δ᾽   ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς μὲν
[11, 300-349]   εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν· ~τὼ  δ᾽   ἀν᾽ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς
[11, 400-449]   τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν, ~ἂψ  δ᾽   ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον ἔειπεν·
[11, 50-99]   δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε  δ᾽   ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα λαῶν ~αὐτόν,
[11, 250-299]   δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ἐς δίφρον  δ᾽   ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν
[11, 350-399]   χροὸς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή. ~ἐς δίφρον  δ᾽   ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν
[11, 750-799]   ἔπειτα ~στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν  δ᾽   ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς, ~ἐς δ᾽ ἄγε
[11, 200-249]   φάλαγγας. ~ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν  δ᾽   ἀντίοι· ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος
[11, 550-599]   ὤμοισι κλίναντες ~δούρατ᾽ ἀνασχόμενοι· τῶν  δ᾽   ἀντίος ἤλυθεν Αἴας. ~στῆ δὲ
[11, 100-149]   γουναζέσθην· ~ζώγρει Ἀτρέος υἱέ, σὺ  δ᾽   ἄξια δέξαι ἄποινα· ~πολλὰ δ᾽
[11, 500-549]   νέκυάς τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι  δ᾽   ἄξων ~νέρθεν ἅπας πεπάλακτο καὶ
[11, 200-249]   δ᾽ ἄρα χειρὸς ~σπάσσατο· τὸν  δ᾽   ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα, λῦσε δὲ
[11, 300-349]   νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ. ~τὸν  δ᾽   ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~ἤτοι
[11, 600-649]   δέ σε χρεὼ ἐμεῖο; ~τὸν  δ᾽   ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς·
[11, 550-599]   τε τρεῖ ἐσσύμενός περ· ~ἠῶθεν  δ᾽   ἀπὸ νόσφιν ἔβη τετιηότι θυμῷ·
[11, 400-449]   διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο, ~πάντα  δ᾽   ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ᾽
[11, 100-149]   ἐκ δ᾽ ἔβαλ᾽ ἵππων. ~σπερχόμενος  δ᾽   ἀπὸ τοῖιν ἐσύλα τεύχεα καλὰ
[11, 350-399]   κεφαλῆφιν, ~ἄκρην κὰκ κόρυθα· πλάγχθη  δ᾽   ἀπὸ χαλκόφι χαλκός, ~οὐδ᾽ ἵκετο
[11, 100-149]   δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. ~Ἱππόλοχος  δ᾽   ἀπόρουσε, τὸν αὖ χαμαὶ ἐξενάριξε
[11, 450-499]   ἰάχοντος ἄρηι φίλος Μενέλαος. ~αἶψα  δ᾽   ἄρ᾽ Αἴαντα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·
[11, 450-499]   ἔπειτ᾽ Ὀδυσῆα Διῒ φίλον· ἀμφὶ  δ᾽   ἄρ᾽ αὐτὸν ~Τρῶες ἕπονθ᾽ ὡς
[11, 50-99]   δὲ λύκοι ὣς ~θῦνον· Ἔρις  δ᾽   ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα· ~οἴη
[11, 400-449]   ἀγοστῷ. ~τοὺς μὲν ἔασ᾽  δ᾽   ἄρ᾽ Ἱππασίδην Χάροπ᾽ οὔτασε δουρὶ
[11, 0-49]   στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων. ~ἀμφὶ  δ᾽   ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν
[11, 400-449]   ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας· ~ὀχθήσας  δ᾽   ἄρα εἶπε πρὸς ὃν μεγαλήτορα
[11, 800-849]   καὶ κλισιάων. ~ὣς φάτο, τῷ  δ᾽   ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν ὄρινε,
[11, 600-649]   ἀκούσας ~ἔκμολεν ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ  δ᾽   ἄρα οἱ πέλεν ἀρχή. ~τὸν
[11, 50-99]   δ᾽ ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς  δ᾽   ἄρα χαλκῷ ~λάμφ᾽ ὥς τε
[11, 200-249]   μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ  δ᾽   ἄρα χειρὸς ~σπάσσατο· τὸν δ᾽
[11, 800-849]   εἴσκοντες ἀπόσχωνται πολέμοιο ~Τρῶες, ἀναπνεύσωσι  δ᾽   ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν ~τειρόμενοι· ὀλίγη
[11, 500-549]   μάλιστα ~ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ  δ᾽   ἄσβεστος ὀρώρει ~Νέστορά τ᾽ ἀμφὶ
[11, 500-549]   ἔριδα προβαλόντες ~ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ  δ᾽   ἄσβεστος ὄρωρεν. ~ὣς ἄρα φωνήσας
[11, 150-199]   καθέζετο πιδηέσσης ~οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε  δ᾽   ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν. ~Ἶριν δ᾽
[11, 50-99]   ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι προϊάψειν. ~Τρῶες  δ᾽   αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο
[11, 750-799]   καὶ ὑπείροχον ἔμμεναι ἄλλων· ~σοὶ  δ᾽   αὖθ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος
[11, 700-749]   τρίποδος γὰρ ἔμελλον ~θεύσεσθαι· τοὺς  δ᾽   αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας ~κάσχεθε,
[11, 100-149]   ὦρτο λέων ὣς ~Ἀτρεΐδης· τὼ  δ᾽   αὖτ᾽ ἐκ δίφρου γουναζέσθην· ~ζώγρει
[11, 800-849]   ὑπ᾽ αὐτοῦ δουρὶ δαμέντες; ~τὸν  δ᾽   αὖτ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα·
[11, 800-849]   Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα. ~τὸν  δ᾽   αὖτε προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός·
[11, 50-99]   ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ ~παμφαίνων, τοτὲ  δ᾽   αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα, ~ὣς
[11, 0-49]   ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν ~Ἀργείους· ἐν  δ᾽   αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. ~κνημῖδας
[11, 200-249]   ζώνην θώρηκος ἔνερθε ~νύξ᾽ ἐπὶ  δ᾽   αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·
[11, 600-649]   γεραιός, ~χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα  δ᾽   αὐτοῦ ~τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ δὲ
[11, 0-49]   ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι. ~τοῖσι  δ᾽   ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ
[11, 750-799]   εὕρομεν ἔνδον ~ἠδὲ σέ, πὰρ  δ᾽   Ἀχιλῆα· γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς
[11, 300-349]   δὲ τρόφι κῦμα κυλίνδεται, ὑψόσε  δ᾽   ἄχνη ~σκίδναται ἐξ ἀνέμοιο πολυπλάγκτοιο
[11, 100-149]   παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ  δ᾽   ἔβαλ᾽ ἵππων. ~σπερχόμενος δ᾽ ἀπὸ
[11, 0-49]   φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν. ~Ἀτρεΐδης  δ᾽   ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν ~Ἀργείους·
[11, 450-499]   ἔγχει ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ. ~Αἴας  δ᾽   ἐγγύθεν ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε
[11, 0-49]   αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω ~λάμπ᾽ ἐπὶ  δ᾽   ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη
[11, 400-449]   ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι· ~σοὶ  δ᾽   ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ
[11, 750-799]   δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ  δ᾽   ἑδριάασθαι ἄνωγε, ~ξείνιά τ᾽ εὖ
[11, 600-649]   δ᾽ ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ  δ᾽   ἑδριάασθαι ἄνωγε. ~Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν
[11, 200-249]   οὔ τι χάριν ἴδε, πολλὰ  δ᾽   ἔδωκε· ~πρῶθ᾽ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν,
[11, 100-149]   τέ σφ᾽ ἦτορ ἀπηύρα· ~ἣ  δ᾽   εἴ πέρ τε τύχῃσι μάλα
[11, 150-199]   πολὺ φίλτεροι ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα  δ᾽   ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ
[11, 200-249]   γε θυγατέρα ἥν· ~γήμας  δ᾽   ἐκ θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ᾽
[11, 0-49]   ~Ὁμήρου Ἰλιὰς Λ. ~ἠὼς  δ᾽   ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο
[11, 50-99]   φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, ~οἷος  δ᾽   ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ
[11, 650-699]   λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. ~ληΐδα  δ᾽   ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν
[11, 550-599]   μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο· ~Νέστορα  δ᾽   ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι
[11, 600-649]   δ᾽ ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε, ~πινέμεναι  δ᾽   ἐκέλευσεν, ἐπεί ῥ᾽ ὥπλισσε κυκειῶ.
[11, 650-699]   Ἡρακληείη ~τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ  δ᾽   ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι· ~δώδεκα γὰρ
[11, 800-849]   ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν, ~μηροῦ  δ᾽   ἔκταμ᾽ ὀϊστόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽
[11, 700-749]   ἄναξ ἀνδρῶν Αὐγείας ~κάσχεθε, τὸν  δ᾽   ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. ~τῶν
[11, 200-249]   ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. ~οἳ  δ᾽   ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν,
[11, 0-49]   ~ἀργύρεον χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. ~ἂν  δ᾽   ἕλετ᾽ ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν
[11, 650-699]   νέῳ πόλεμον δὲ κιόντι. ~κήρυκες  δ᾽   ἐλίγαινον ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι ~τοὺς
[11, 800-849]   ἱδρὼς ~ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ  δ᾽   ἕλκεος ἀργαλέοιο ~αἷμα μέλαν κελάρυζε·
[11, 250-299]   καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους· ~τὸν  δ᾽   ἕλκοντ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος
[11, 700-749]   ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος, ~πεντήκοντα  δ᾽   ἕλον δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς
[11, 100-149]   δ᾽ ἄξια δέξαι ἄποινα· ~πολλὰ  δ᾽   ἐν Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται
[11, 400-449]   ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~νύξεν·  δ᾽   ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν
[11, 700-749]   προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί, ~ἤριπε  δ᾽   ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ δ᾽ ἐς
[11, 400-449]   Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων, ~ἔλσαν  δ᾽   ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα
[11, 800-849]   αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος ~κεῖσθαι·  δ᾽   ἐν πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν
[11, 250-299]   Πριαμίδης βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ. ~αὐτὸς  δ᾽   ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει,
[11, 50-99]   τ᾽ Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ  δ᾽   ἐν πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽
[11, 50-99]   τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, ~ἄλλοτε  δ᾽   ἐν πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ᾽
[11, 100-149]   σιγαλόεντα, ~τὼ δὲ κυκηθήτην·  δ᾽   ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς ~Ἀτρεΐδης·
[11, 0-49]   Δεῖμός τε Φόβος τε. ~τῆς  δ᾽   ἐξ ἀργύρεος τελαμὼν ἦν· αὐτὰρ
[11, 150-199]   ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς ὄλεθρος· ~τῆς  δ᾽   ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν
[11, 200-249]   ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, ~Ἕκτωρ  δ᾽   ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν ἆλτο
[11, 0-49]   ἀμφιστρεφέες ἑνὸς αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. ~κρατὶ  δ᾽   ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην θέτο τετραφάληρον
[11, 300-349]   ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο  δ᾽   ἐπ᾽ αὐτοὺς ~κεκλήγων· ἅμα δὲ
[11, 250-299]   χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα· ~τοῖο  δ᾽   ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς.
[11, 0-49]   τέρας μετὰ χερσὶν ἔχουσαν. ~στῆ  δ᾽   ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ,
[11, 350-399]   καὶ ἀλεύατο κῆρα μέλαιναν. ~δουρὶ  δ᾽   ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~ἐξ
[11, 400-449]   δουρὶ ~αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο. ~τῷ  δ᾽   ἐπαλεξήσων Σῶκος κίεν ἰσόθεος φώς,
[11, 600-649]   ἐπεί ῥ᾽ ὥπλισσε κυκειῶ. ~τὼ  δ᾽   ἐπεὶ οὖν πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυκαγκέα
[11, 750-799]   ἀγείροντες κατ᾽ Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν. ~ἔνθα  δ᾽   ἔπειθ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν ἔνδον
[11, 400-449]   Θόωνα καὶ Ἔννομον ἐξενάριξε. ~Χερσιδάμαντα  δ᾽   ἔπειτα καθ᾽ ἵππων ἀΐξαντα ~δουρὶ
[11, 750-799]   ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ  δ᾽   ἔπειτα ~στῆμεν ἐνὶ προθύροισι· ταφὼν
[11, 700-749]   Ἠῶ δῖαν ~ἱππῆες Πυλίων, τὰ  δ᾽   ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν. ~ἔνθεν πανσυδίῃ
[11, 250-299]   πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει, ~ἐν  δ᾽   ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος ἀέλλῃ,
[11, 650-699]   ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι, ~κὰδ  δ᾽   ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται.
[11, 150-199]   αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ· ~Ἀτρεΐδης  δ᾽   ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων. ~οἳ
[11, 400-449]   ἔλασσε, ~δούπησεν δὲ πεσών·  δ᾽   ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς· ~ὦ Σῶχ᾽
[11, 150-199]   γεφύρας ~ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας· οἳ  δ᾽   ἐπὶ γαίῃ ~κείατο, γύπεσσιν πολὺ
[11, 0-49]   μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο. ~τῇ  δ᾽   ἐπὶ μὲν Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο
[11, 400-449]   φρένα καὶ κατὰ θυμόν, ~τόφρα  δ᾽   ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων,
[11, 550-599]   δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος  δ᾽   ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾽
[11, 150-199]   πῖπτε κάρηνα ~Τρώων φευγόντων, πολλοὶ  δ᾽   ἐριαύχενες ἵπποι ~κείν᾽ ὄχεα κροτάλιζον
[11, 0-49]   φόως φέροι ἠδὲ βροτοῖσι· ~Ζεὺς  δ᾽   Ἔριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ νῆας
[11, 700-749]   ~ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃσιν· ἐγὼ  δ᾽   ἐς δίφρον ὀρούσας ~στῆν ῥα
[11, 600-649]   αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν. ~αἶψα  δ᾽   ἑταῖρον ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε ~φθεγξάμενος
[11, 50-99]   Βιάνορα ποιμένα λαῶν ~αὐτόν, ἔπειτα  δ᾽   ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον. ~ἤτοι
[11, 450-499]   γ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε  δ᾽   ἑταίρους. ~τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἤϋσεν
[11, 550-599]   δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν. ~ἂψ  δ᾽   ἑτάρων εἰς ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽
[11, 600-649]   κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε. ~Πάτροκλος  δ᾽   ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον·
[11, 200-249]   καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν, ~Ἀργεῖοι  δ᾽   ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. ~ἀρτύνθη δὲ
[11, 150-199]   ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον. ~οἳ  δ᾽   ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον φοβέοντο
[11, 250-299]   ~ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος. ~στῆ  δ᾽   εὐρὰξ σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα
[11, 600-649]   ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν, ~ἵππους  δ᾽   Εὐρυμέδων θεράπων λύε τοῖο γέροντος
[11, 750-799]   Πύλονδ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους, ~πάντες  δ᾽   εὐχετόωντο θεῶν Διὶ Νέστορί τ᾽
[11, 150-199]   ~αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον· οἳ  δ᾽   ἐφέβοντο. ~πολλοὶ δὲ πρηνεῖς τε
[11, 100-149]   ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ  δ᾽   ἔχον ὠκέας ἵππους· ~ἐκ γάρ
[11, 100-149]   ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει· ~καρπαλίμως  δ᾽   ἤϊξε διὰ δρυμὰ πυκνὰ καὶ
[11, 650-699]   κεν καὶ ἀναίτιον αἰτιόῳτο. ~τὸν  δ᾽   ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ·
[11, 700-749]   μώνυχας ἵππους, ~Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς  δ᾽   ἦν Αὐγείαο, ~πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ᾽
[11, 800-849]   κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ  δ᾽   ἤπια φάρμακα πάσσε ~ἐσθλά, τά
[11, 50-99]   τέτυκτο κατὰ πτύχας Οὐλύμποιο. ~πάντες  δ᾽   ᾐτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα ~οὕνεκ᾽ ἄρα
[11, 0-49]   τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ. ~τοῦ  δ᾽   ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν μέλανος
[11, 500-549]   μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν. ~αὐτίκα  δ᾽   Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον· ~ὦ
[11, 600-649]   τοῖο γέροντος ~ἐξ ὀχέων· τοὶ  δ᾽   ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων ~στάντε ποτὶ
[11, 50-99]   ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος ἔστη· ~τὸν  δ᾽   ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ
[11, 750-799]   μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε. ~Πηλῆος  δ᾽   ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας ~λαὸν
[11, 250-299]   πανημέριον πολεμίζειν. ~ὣς ἔφαθ᾽ ἡνίοχος  δ᾽   ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους ~νῆας ἔπι
[11, 150-199]   πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς  δ᾽   ἱππῆας· ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο
[11, 750-799]   σέ, πὰρ δ᾽ Ἀχιλῆα· γέρων  δ᾽   ἱππηλάτα Πηλεὺς ~πίονα μηρία καῖε
[11, 500-549]   Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος· ~μάστιξεν  δ᾽   ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε
[11, 150-199]   ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν· ~ἀγχοῦ  δ᾽   ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·
[11, 600-649]   ἀποκινήσασκε τραπέζης ~πλεῖον ἐόν, Νέστωρ  δ᾽   γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. ~ἐν
[11, 200-249]   μέτρον, ~αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου  δ᾽   γε θυγατέρα ἥν· ~γήμας
[11, 750-799]   ~πρεσβύτερος δὲ σύ ἐσσι· βίῃ  δ᾽   γε πολλὸν ἀμείνων. ~ἀλλ᾽
[11, 650-699]   ~ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο. ~ἐκ  δ᾽   γέρων ἀγέλην τε βοῶν
[11, 250-299]   ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα, ~ὀξεῖαι  δ᾽   ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ὡς
[11, 650-699]   Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, ~οὔτασται  δ᾽   Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων·
[11, 400-449]   ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ. ~οἰώθη  δ᾽   Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ τις
[11, 350-399]   ἠὲ γυναῖκες. ~ὣς φάτο, τοῦ  δ᾽   Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν ~ἔστη
[11, 300-349]   κεκαδὼν κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα· ~Ἱππόδαμον  δ᾽   Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. ~ἔνθά
[11, 400-449]   Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός. ~γνῶ  δ᾽   Ὀδυσεὺς οἱ οὔ τι
[11, 300-349]   ῥίγησε βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, ~αἶψα  δ᾽   Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· ~νῶϊν
[11, 100-149]   ὁμίλου. ~τοὺς μὲν ἔασ᾽  δ᾽   ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, ~τῇ
[11, 750-799]   δαΐφρονι αἴ κε πίθηται. ~τίς  δ᾽   οἶδ᾽ εἴ κέν οἱ σὺν
[11, 50-99]   ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες, ~ἱππῆες  δ᾽   ὀλίγον μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν
[11, 350-399]   δ᾽ ὦκ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο  δ᾽   ὁμίλῳ, ~στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν
[11, 200-249]   σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, ~πάλλων  δ᾽   ὀξέα δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο
[11, 300-349]   εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν. ~Ἕκτωρ  δ᾽   ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο
[11, 100-149]   προσαυδήτην βασιλῆα ~μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον  δ᾽   ὄπ᾽ ἄκουσαν· ~εἰ μὲν δὴ
[11, 350-399]   ἐγγύθεν ἐλθὼν ~ἔστη πρόσθ᾽  δ᾽   ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ ~ἐκ
[11, 450-499]   καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. ~ὡς  δ᾽   ὁπότε πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ
[11, 350-399]   τ᾽ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί, ~παῖδες  δ᾽   ὀρφανικοί· δέ θ᾽ αἵματι
[11, 250-299]   ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ὡς  δ᾽   ὅτ᾽ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος
[11, 550-599]   γὰρ δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὡς  δ᾽   ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν
[11, 600-649]   κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν. ~οἳ  δ᾽   ὅτε δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο,
[11, 200-249]   Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν. ~οἳ  δ᾽   ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽
[11, 400-449]   μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες. ~ὡς  δ᾽   ὅτε κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί
[11, 250-299]   μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. ~ὡς  δ᾽   ὅτε πού τις θηρητὴρ κύνας
[11, 150-199]   ἀποκτείνων ἕπετ᾽ Ἀργείοισι κελεύων. ~ὡς  δ᾽   ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ
[11, 150-199]   δ᾽ ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν. ~Ἶριν  δ᾽   ὄτρυνε χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· ~βάσκ᾽ ἴθι
[11, 350-399]   λέονθ᾽ ὡς μηκάδες αἶγες. ~τὸν  δ᾽   οὐ ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης·
[11, 250-299]   ἵππους ~νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ  δ᾽   οὐκ ἀέκοντε πετέσθην· ~ἄφρεον δὲ
[11, 500-549]   ἰητῆρος· ~μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ  δ᾽   οὐκ ἀέκοντε πετέσθην ~νῆας ἔπι
[11, 550-599]   λαῶν ~ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ  δ᾽   ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος δ᾽
[11, 400-449]   μέλαιναν ~ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι, ἐμῷ  δ᾽   ὑπὸ δουρὶ δαμέντα ~εὖχος ἐμοὶ
[11, 600-649]   ἀμφὶς ἕκαστον ~χρύσειαι νεμέθοντο, δύω  δ᾽   ὑπὸ πυθμένες ἦσαν. ~ἄλλος μὲν
[11, 100-149]   ~δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος·  δ᾽   ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. ~Ἱππόλοχος δ᾽
[11, 50-99]   ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο. ~ἴσας  δ᾽   ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ
[11, 250-299]   ὀρίνει. ~ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα  δ᾽   ὕστατον ἐξενάριξεν ~Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε
[11, 50-99]   κυδοιμὸν ~ὦρσε κακὸν Κρονίδης, κατὰ  δ᾽   ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας ~αἵματι μυδαλέας
[11, 350-399]   οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων. ~Ἕκτωρ  δ᾽   ὦκ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ᾽
[11, 500-549]   ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. ~αὐτίκα  δ᾽   ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ
[11, 250-299]   βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες. ~Ἕκτωρ  δ᾽   ὡς ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα
[11, 550-599]   ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι. ~τὸν  δ᾽   ὡς οὖν ἐνόησ᾽ Εὐαίμονος ἀγλαὸς
[11, 200-249]   ὅμιλον Ἀχαιῶν τεύχεα καλά. ~τὸν  δ᾽   ὡς οὖν ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος
[11, 550-599]   αἴνυτο τεύχε᾽ ἀπ᾽ ὤμων. ~τὸν  δ᾽   ὡς οὖν ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς
[11, 50-99]   στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο. ~οἳ  δ᾽   ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν
[11, 100-149]   ἀπό τ᾽ αὐχένα κόψας, ~ὅλμον  δ᾽   ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι᾽ ὁμίλου.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006