HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ν  =  67 formes différentes pour 118 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 650-699]   ~ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς ἐν Ἤλιδι  ναιετάασκε,   ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος· δ᾽ ἀμύνων
[11, 750-799]   ~Πηλῆος δ᾽ ἱκόμεσθα δόμους εὖ  ναιετάοντας   ~λαὸν ἀγείροντες κατ᾽ Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν.
[11, 700-749]   αἰπεῖα κολώνη ~τηλοῦ ἐπ᾽ Ἀλφειῷ,  νεάτη   Πύλου ἠμαθόεντος· ~τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι
[11, 0-49]   ἄφαρ πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ  νέεσθαι   ~ἐν νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς
[11, 350-399]   βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν τοι  ~νείατον   ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ θυμὸν
[11, 700-749]   περ ἐών, ἐπεὶ ὧς ἄγε  νεῖκος   Ἀθήνη. ~ἔστι δέ τις ποταμὸς
[11, 650-699]   ~ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν  νεῖκος   ἐτύχθη ~ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ᾽ ἐγὼ
[11, 700-749]   δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο  νεῖκος,   ~πρῶτος ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα
[11, 500-549]   μετὰ Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς ~στείβοντες  νέκυάς   τε καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ᾽
[11, 600-649]   δὲ πελειάδες ἀμφὶς ἕκαστον ~χρύσειαι  νεμέθοντο,   δύω δ᾽ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν.
[11, 450-499]   θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν ~ἐν  νέμεϊ   σκιερῷ· ἐπί τε λῖν ἤγαγε
[11, 600-649]   διοτρεφές, οὐδέ με πείσεις. ~αἰδοῖος  νεμεσητὸς   με προέηκε πυθέσθαι ~ὅν
[11, 650-699]   ὀϊστῷ· ~τοῦτον δ᾽ ἄλλον ἐγὼ  νέον   ἤγαγον ἐκ πολέμοιο ~ἰῷ ἀπὸ
[11, 250-299]   ~ἄφρεον δὲ στήθεα, ῥαίνοντο δὲ  νέρθε   κονίῃ ~τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε
[11, 500-549]   καὶ ἀσπίδας· αἵματι δ᾽ ἄξων  ~νέρθεν   ἅπας πεπάλακτο καὶ ἄντυγες αἳ
[11, 600-649]   ἴθι νῦν Πάτροκλε Διῒ φίλε  Νέστορ᾽   ἔρειο ~ὅν τινα τοῦτον ἄγει
[11, 500-549]   Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα δῖον· ~ὦ  Νέστορ   Νηληϊάδη μέγα κῦδος Ἀχαιῶν ~ἄγρει
[11, 550-599]   μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·  ~Νέστορα   δ᾽ ἐκ πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι
[11, 500-549]   ἕλοιεν. ~αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε  Νέστορα   δῖον· ~ὦ Νέστορ Νηληϊάδη μέγα
[11, 500-549]   κάρηνα, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὀρώρει  ~Νέστορά   τ᾽ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον
[11, 750-799]   ~πάντες δ᾽ εὐχετόωντο θεῶν Διὶ  Νέστορί   τ᾽ ἀνδρῶν. ~ὣς ἔον, εἴ
[11, 500-549]   ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα  Νέστωρ.   ~αὐτίκα δ᾽ ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο,
[11, 600-649]   μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης ~πλεῖον ἐόν,  Νέστωρ   δ᾽ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.
[11, 800-849]   Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω ~ὃν  Νέστωρ   ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν· ~ἀλλ᾽
[11, 650-699]   δ᾽ ἠμείβετ᾽ ἔπειτα Γερήνιος ἱππότα  Νέστωρ·   ~τίπτε τὰρ ὧδ᾽ Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται
[11, 650-699]   ἤγαγον ἐκ πολέμοιο ~ἰῷ ἀπὸ  νευρῆς   βεβλημένον. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ~ἐσθλὸς ἐὼν
[11, 450-499]   τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ ~ἰῷ ἀπὸ  νευρῆς·   τὸν μέν τ᾽ ἤλυξε πόδεσσι
[11, 300-349]   αὐτὰρ ἔπειτα ~πληθύν, ὡς ὁπότε  νέφεα   Ζέφυρος στυφελίξῃ ~ἀργεστᾶο Νότοιο βαθείῃ
[11, 50-99]   ~παμφαίνων, τοτὲ δ᾽ αὖτις ἔδυ  νέφεα   σκιόεντα, ~ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν
[11, 0-49]   ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων ~ἐν  νέφεϊ   στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων. ~ἀμφὶ
[11, 300-349]   μίνυνθα ~ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ  νεφεληγερέτα   Ζεὺς ~Τρωσὶν δὴ βόλεται δοῦναι
[11, 50-99]   πάντοσ᾽ ἐΐσην, ~οἷος δ᾽ ἐκ  νεφέων   ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ ~παμφαίνων, τοτὲ
[11, 650-699]   Νηλεύς, ~οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ  νέῳ   πόλεμον δὲ κιόντι. ~κήρυκες δ᾽
[11, 800-849]   ἄνδρας ἀϋτῇ ~ὤσαισθε προτὶ ἄστυ  νεῶν   ἄπο καὶ κλισιάων. ~ὣς φάτο,
[11, 500-549]   ῥέζων ~ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ τε,  νέων   δ᾽ ἀλάπαζε φάλαγγας· ~οὐδ᾽ ἄν
[11, 800-849]   μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ  νῆα   μέλαιναν, ~μηροῦ δ᾽ ἔκταμ᾽ ὀϊστόν,
[11, 0-49]   δ᾽ Ἔριδα προΐαλλε θοὰς ἐπὶ  νῆας   Ἀχαιῶν ~ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας μετὰ
[11, 600-649]   θέειν παρά τε κλισίας καὶ  νῆας   Ἀχαιῶν. ~οἳ δ᾽ ὅτε δὴ
[11, 50-99]   ~εἰσορόων Τρώων τε πόλιν καὶ  νῆας   Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς
[11, 500-549]   πὰρ δὲ Μαχάων ~βαινέτω, ἐς  νῆας   δὲ τάχιστ᾽ ἔχε μώνυχας ἵππους·
[11, 200-249]   μὲν ἔπειτ᾽ ἐν Περκώτῃ λίπε  νῆας   ἐΐσας, ~αὐτὰρ πεζὸς ἐὼν
[11, 0-49]   ἐπ᾽ Ἀχιλλῆος, τοί ῥ᾽ ἔσχατα  νῆας   ἐΐσας ~εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ
[11, 300-349]   γὰρ ἔλεγχος ~ἔσσεται εἴ κεν  νῆας   ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ. ~τὸν δ᾽
[11, 800-849]   ὄρινε, ~βῆ δὲ θέειν παρὰ  νῆας   ἐπ᾽ Αἰακίδην Ἀχιλῆα. ~ἀλλ᾽ ὅτε
[11, 500-549]   τὼ δ᾽ οὐκ ἀέκοντε πετέσθην  ~νῆας   ἔπι γλαφυράς· τῇ γὰρ φίλον
[11, 250-299]   ἡνίοχος δ᾽ ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους  ~νῆας   ἔπι γλαφυράς· τὼ δ᾽ οὐκ
[11, 200-249]   ἐγγυαλίξει ~κτείνειν, εἰς κε  νῆας   ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι ~δύῃ τ᾽ ἠέλιος
[11, 150-199]   ἐγγυαλίξω ~κτείνειν εἰς κε  νῆας   ἐϋσσέλμους ἀφίκηται ~δύῃ τ᾽ ἠέλιος
[11, 550-599]   ~πάντας δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ  νῆας   ὁδεύειν, ~αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ
[11, 800-849]   Ἀχιλῆα. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κατὰ  νῆας   Ὀδυσσῆος θείοιο ~ἷξε θέων Πάτροκλος,
[11, 650-699]   μένει εἰς κε δὴ  νῆες   θοαὶ ἄγχι θαλάσσης ~Ἀργείων ἀέκητι
[11, 300-349]   γένοντο, ~καί νύ κεν ἐν  νήεσσι   πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί, ~εἰ μὴ
[11, 0-49]   κλέος οὕνεκ᾽ Ἀχαιοὶ ~ἐς Τροίην  νήεσσιν   ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον· ~τοὔνεκά οἱ τὸν
[11, 600-649]   ~ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ  νηῒ   ~εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε
[11, 0-49]   ~στῆ δ᾽ ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ  νηῒ   μελαίνῃ, ~ἥ ῥ᾽ ἐν μεσσάτῳ
[11, 550-599]   μέδοντες ~στῆτ᾽ ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε  νηλεὲς   ἦμαρ ~Αἴανθ᾽ ὃς βελέεσσι βιάζεται,
[11, 450-499]   ἥρως ~ἀΐσσων ἔγχει ἀμύνετο  νηλεὲς   ἦμαρ. ~Αἴας δ᾽ ἐγγύθεν ἦλθε
[11, 700-749]   μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ με  Νηλεὺς   ~εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι
[11, 650-699]   προτὶ ἄστυ· γεγήθει δὲ φρένα  Νηλεύς,   ~οὕνεκά μοι τύχε πολλὰ νέῳ
[11, 600-649]   ~οἳ δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην  Νηληϊάδεω   ἀφίκοντο, ~αὐτοὶ μέν ῥ᾽ ἀπέβησαν
[11, 500-549]   προσεφώνεε Νέστορα δῖον· ~ὦ Νέστορ  Νηληϊάδη   μέγα κῦδος Ἀχαιῶν ~ἄγρει σῶν
[11, 550-599]   ~Νέστορα δ᾽ ἐκ πολέμοιο φέρον  Νηλήϊαι   ἵπποι ~ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα
[11, 650-699]   ~καὶ τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον  Νηλήϊον   εἴσω ~ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήθει
[11, 650-699]   ἔκταθεν ὅσσοι ἄριστοι· ~δώδεκα γὰρ  Νηλῆος   ἀμύμονος υἱέες ἦμεν· ~τῶν οἶος
[11, 600-649]   ἑὸν Πατροκλῆα προσέειπε ~φθεγξάμενος παρὰ  νηός·   δὲ κλισίηθεν ἀκούσας ~ἔκμολεν
[11, 100-149]   ~ὡς δὲ λέων ἐλάφοιο ταχείης  νήπια   τέκνα ~ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν
[11, 550-599]   ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι· βίη δέ τε  νηπίη   αὐτῶν· ~σπουδῇ τ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί
[11, 0-49]   γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι ~ἐν  νηυσὶ   γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα γαῖαν.
[11, 100-149]   καὶ γάρ σφε πάρος παρὰ  νηυσὶ   θοῇσιν ~εἶδεν, ὅτ᾽ ἐξ Ἴδης
[11, 200-249]   κλέος ἵκετ᾽ Ἀχαιῶν ~σὺν δυοκαίδεκα  νηυσὶ   κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο. ~τὰς
[11, 800-849]   ἄλκαρ Ἀχαιῶν ~ἔσσεται, ἀλλ᾽ ἐν  νηυσὶ   μελαίνῃσιν πεσέονται. ~οἳ μὲν γὰρ
[11, 250-299]   ἠδὲ μέδοντες ~ὑμεῖς μὲν νῦν  νηυσὶν   ἀμύνετε ποντοπόροισι ~φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ
[11, 550-599]   πόλλ᾽ ἀέκων· περὶ γὰρ δίε  νηυσὶν   Ἀχαιῶν. ~ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ὄνος
[11, 100-149]   ~εἰ νῶϊ ζωοὺς πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ  νηυσὶν   Ἀχαιῶν. ~ὣς τώ γε κλαίοντε
[11, 400-449]   δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε  ~νηυσὶν   ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ
[11, 250-299]   δ᾽ ἀνόρουσε, καὶ ἡνιόχῳ ἐπέτελλε  ~νηυσὶν   ἔπι γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ
[11, 650-699]   στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι ~ἐν  νηυσὶν   κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. ~βέβληται
[11, 800-849]   ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι, ~ἐν  νηυσὶν   κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε ~χερσὶν
[11, 800-849]   ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν  ~νίζ᾽   ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δ᾽ ἤπια
[11, 800-849]   ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν  ~νίζ᾽   ὕδατι λιαρῷ, ἐπὶ δὲ ῥίζαν
[11, 300-349]   ὤλεσε θυμόν. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὀξὺ  νόησε   κατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽ ἐπ᾽
[11, 100-149]   Ἄντιφον ἐξεναρίξων ~υἷε δύω Πριάμοιο  νόθον   καὶ γνήσιον ἄμφω ~εἰν ἑνὶ
[11, 450-499]   Τρώεσσιν ἐπάλμενος εἷλε Δόρυκλον ~Πριαμίδην  νόθον   υἱόν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὖτα,
[11, 100-149]   ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· μὲν  νόθος   ἡνιόχευεν, ~Ἄντιφος αὖ παρέβασκε περικλυτός·
[11, 650-699]   οἰῶν ~εἵλετο κρινάμενος τριηκόσι᾽ ἠδὲ  νομῆας.   ~καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽
[11, 800-849]   ἕλκεος ἀργαλέοιο ~αἷμα μέλαν κελάρυζε·  νόος   γε μὲν ἔμπεδος ἦεν. ~τὸν
[11, 250-299]   ~Ἕκτωρ δ᾽ ὡς ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα  νόσφι   κιόντα ~Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν
[11, 50-99]   οὐκ ἀλέγιζε πατήρ· δὲ  νόσφι   λιασθεὶς ~τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο
[11, 550-599]   ἐσσύμενός περ· ~ἠῶθεν δ᾽ ἀπὸ  νόσφιν   ἔβη τετιηότι θυμῷ· ~ὣς Αἴας
[11, 800-849]   ~σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ  νότιος   ῥέεν ἱδρὼς ~ὤμων καὶ κεφαλῆς,
[11, 300-349]   ὁπότε νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ ~ἀργεστᾶο  Νότοιο   βαθείῃ λαίλαπι τύπτων· ~πολλὸν δὲ
[11, 750-799]   ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. ~καί  νύ   κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα,
[11, 300-349]   καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο, ~καί  νύ   κεν ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες
[11, 150-199]   τε λέων ἐφόβησε μολὼν ἐν  νυκτὸς   ἀμολγῷ ~πάσας· τῇ δέ τ᾽
[11, 350-399]   καὶ ἔμοιγε θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστι.  ~νῦν   αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι, ὅν
[11, 350-399]   τέ τοι ἄγχι ~ἦλθε κακόν·  νῦν   αὖτέ σ᾽ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων
[11, 650-699]   ὁρόω δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν.  ~νῦν   δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος
[11, 350-399]   χραίσμῃσι βιὸς καὶ ταρφέες ἰοί·  ~νῦν   δέ μ᾽ ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς
[11, 350-399]   προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~ἐξ αὖ  νῦν   ἔφυγες θάνατον κύον· τέ
[11, 100-149]   μηδ᾽ ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς,  ~νῦν   μὲν δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα
[11, 200-249]   δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων. ~ἔσπετε  νῦν   μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι
[11, 250-299]   ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~ὑμεῖς μὲν  νῦν   νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισι ~φύλοπιν ἀργαλέην,
[11, 600-649]   Μενοιτιάδη τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ  ~νῦν   ὀΐω περὶ γούνατ᾽ ἐμὰ στήσεσθαι
[11, 600-649]   ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός. ~ἀλλ᾽ ἴθι  νῦν   Πάτροκλε Διῒ φίλε Νέστορ᾽ ἔρειο
[11, 750-799]   δὲ λήθεαι· ἀλλ᾽ ἔτι καὶ  νῦν   ~ταῦτ᾽ εἴποις Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ
[11, 350-399]   ~γαίης· ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ  νὺξ   ἐκάλυψεν. ~ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ
[11, 200-249]   δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος ἔνερθε  ~νύξ᾽   ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ
[11, 50-99]   ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ  ~νύξ᾽   οὐδὲ στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε
[11, 250-299]   σὺν δουρὶ λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον,  ~νύξε   δέ μιν κατὰ χεῖρα μέσην
[11, 400-449]   κατὰ πρότμησιν ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης  ~νύξεν·   δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν
[11, 550-599]   ~Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες τ᾽ ἐπίκουροι  ~νύσσοντες   ξυστοῖσι μέσον σάκος αἰὲν ἕποντο.
[11, 550-599]   παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας  ~νωθής,   δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ᾽
[11, 750-799]   μὲν ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα,  νῶϊ   δ᾽ ἔπειτα ~στῆμεν ἐνὶ προθύροισι·
[11, 750-799]   σ᾽ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε,  ~νῶϊ   δέ τ᾽ ἔνδον ἐόντες ἐγὼ
[11, 100-149]   χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα, ~εἰ  νῶϊ   ζωοὺς πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν Ἀχαιῶν.
[11, 500-549]   μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~Ἕκτορ  νῶϊ   μὲν ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν ~ἐσχατιῇ
[11, 300-349]   δ᾽ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα·  ~νῶϊν   δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται ὄβριμος
[11, 0-49]   ~Ἀργείους· ἐν δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο  νώροπα   χαλκόν. ~κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006