HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ο  =  197 formes différentes pour 433 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 600-649]   ἰσόθεος φώς. ~τὸν δὲ ἰδὼν     γεραιὸς ἀπὸ θρόνου ὦρτο φαεινοῦ,
[11, 600-649]   δέπας περικαλλές, οἴκοθεν ἦγ᾽     γεραιός, ~χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον· οὔατα
[11, 600-649]   τραπέζης ~πλεῖον ἐόν, Νέστωρ δ᾽     γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν. ~ἐν τῷ
[11, 50-99]   δ᾽ ἑταῖρον Ὀϊλῆα πλήξιππον. ~ἤτοι     γ᾽ ἐξ ἵππων κατεπάλμενος ἀντίος
[11, 450-499]   ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν. ~αὐτὰρ     γ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο, αὖε δ᾽
[11, 300-349]   καὶ Ἱππόνοον μενεχάρμην. ~τοὺς ἄρ᾽     γ᾽ ἡγεμόνας Δαναῶν ἕλεν, αὐτὰρ
[11, 450-499]   πολλοί τε καὶ ἄλκιμοι, αὐτὰρ     γ᾽ ἥρως ~ἀΐσσων ἔγχει
[11, 200-249]   ~αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ᾽     γε θυγατέρα ἥν· ~γήμας δ᾽
[11, 750-799]   δὲ σύ ἐσσι· βίῃ δ᾽     γε πολλὸν ἀμείνων. ~ἀλλ᾽ εὖ
[11, 650-699]   οὐδ᾽ ἐλεαίρει. ~ἦ μένει εἰς     κε δὴ νῆες θοαὶ ἄγχι
[11, 200-249]   τοι κράτος ἐγγυαλίξει ~κτείνειν, εἰς     κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι ~δύῃ
[11, 150-199]   οἱ κράτος ἐγγυαλίξω ~κτείνειν εἰς     κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται ~δύῃ
[11, 600-649]   οὐδέ με πείσεις. ~αἰδοῖος νεμεσητὸς     με προέηκε πυθέσθαι ~ὅν τινα
[11, 400-449]   ἔγκασι φωτός. ~γνῶ δ᾽ Ὀδυσεὺς     οἱ οὔ τι τέλος κατακαίριον
[11, 100-149]   παμφαίνοντας, ἐπεὶ περίδυσε χιτῶνας· ~αὐτὰρ     βῆ Ἶσόν τε καὶ Ἄντιφον
[11, 650-699]   ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο. ~ἐκ δ᾽     γέρων ἀγέλην τε βοῶν καὶ
[11, 700-749]   ἐλατῆρ᾽ ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. ~τῶν     γέρων ἐπέων κεχολωμένος ἠδὲ καὶ
[11, 750-799]   εἰς ἀγαθόν περ. ~ὣς ἐπέτελλ᾽     γέρων, σὺ δὲ λήθεαι· ἀλλ᾽
[11, 450-499]   ~ὣς εἰπὼν μὲν ἦρχ᾽     δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο ἰσόθεος φώς.
[11, 650-699]   ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος·     δ᾽ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν ~ἔβλητ᾽
[11, 400-449]   γαῖαν ἀγοστῷ. ~τοὺς μὲν ἔασ᾽     δ᾽ ἄρ᾽ Ἱππασίδην Χάροπ᾽ οὔτασε
[11, 400-449]   πρότμησιν ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~νύξεν·     δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν ἕλε
[11, 800-849]   καὶ αὐτὸν ἀμύμονος ἰητῆρος ~κεῖσθαι·     δ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει
[11, 100-149]   ἡνία σιγαλόεντα, ~τὼ δὲ κυκηθήτην·     δ᾽ ἐναντίον ὦρτο λέων ὣς
[11, 400-449]   στήθεσφιν ἔλασσε, ~δούπησεν δὲ πεσών·     δ᾽ ἐπεύξατο δῖος Ὀδυσσεύς· ~ὦ
[11, 100-149]   δι᾽ ὁμίλου. ~τοὺς μὲν ἔασ᾽     δ᾽ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες,
[11, 350-399]   δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν ~ἔστη πρόσθ᾽     δ᾽ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ
[11, 100-149]   χαμᾶζε ~δουρὶ βαλὼν πρὸς στῆθος·     δ᾽ ὕπτιος οὔδει ἐρείσθη. ~Ἱππόλοχος
[11, 450-499]   θῶες μέν τε διέτρεσαν, αὐτὰρ     δάπτει· ~ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽
[11, 350-399]   εἰσι παρειαί, ~παῖδες δ᾽ ὀρφανικοί·     δέ θ᾽ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων
[11, 500-549]   ἔβαλλον ~αἵ τ᾽ ἀπ᾽ ἐπισσώτρων.     δὲ ἵετο δῦναι ὅμιλον ~ἀνδρόμεον
[11, 150-199]   παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο ~ἱέμενοι πόλιος·     δὲ κεκλήγων ἕπετ᾽ αἰεὶ ~Ἀτρεΐδης,
[11, 600-649]   Πατροκλῆα προσέειπε ~φθεγξάμενος παρὰ νηός·     δὲ κλισίηθεν ἀκούσας ~ἔκμολεν ἶσος
[11, 550-599]   ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι ~πάννυχοι ἐγρήσσοντες·     δὲ κρειῶν ἐρατίζων ~ἰθύει, ἀλλ᾽
[11, 350-399]   ἀμπερὲς ἰὸς ~ἐν γαίῃ κατέπηκτο·     δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας ~ἐκ
[11, 50-99]   μὲν ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ·     δὲ νόσφι λιασθεὶς ~τῶν ἄλλων
[11, 750-799]   ἠδ᾽ ὑποθέσθαι ~καί οἱ σημαίνειν·     δὲ πείσεται εἰς ἀγαθόν περ.
[11, 400-449]   Ὀδυσῆα Διῒ φίλον ἐσσεύοντο ~Τρῶες·     δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην
[11, 400-449]   κύνες θαλεροί τ᾽ αἰζηοὶ ~σεύωνται,     δέ τ᾽ εἶσι βαθείης ἐκ
[11, 350-399]   τ᾽ ὤμων ~καὶ κόρυθα βριαρήν·     δὲ τόξου πῆχυν ἄνελκε ~καὶ
[11, 250-299]   Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς ἔγχος. ~ἤτοι     Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον ~ἕλκε
[11, 200-249]   αὐχένα, λῦσε δὲ γυῖα. ~ὣς     μὲν αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον
[11, 450-499]   ποθὴ Δαναοῖσι γένηται. ~ὣς εἰπὼν     μὲν ἦρχ᾽ δ᾽ ἅμ᾽
[11, 350-399]   ~Ἴλου Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος. ~ἤτοι     μὲν θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο ~αἴνυτ᾽
[11, 100-149]   ἄμφω ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας·     μὲν νόθος ἡνιόχευεν, ~Ἄντιφος αὖ
[11, 400-449]   δ᾽ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ. ~ἦ, καὶ     μὲν φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει,
[11, 600-649]   ἀκτήν, ~πὰρ δὲ δέπας περικαλλές,     οἴκοθεν ἦγ᾽ γεραιός, ~χρυσείοις
[11, 200-249]   Περκώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας, ~αὐτὰρ     πεζὸς ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει·
[11, 300-349]   γὰρ θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ     πεζὸς ~θῦνε διὰ προμάχων, εἷος
[11, 100-149]   αὐτοὶ ὑπ᾽ Ἀργείοισι φέβοντο. ~αὐτὰρ     Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον μενεχάρμην
[11, 400-449]   τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον. ~εἷος     ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα καὶ
[11, 650-699]   βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. ~βέβληται μὲν     Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, ~οὔτασται δ᾽
[11, 250-299]   ἔδυν δόμον Ἄϊδος εἴσω. ~αὐτὰρ     τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
[11, 500-549]   μίνυνθα δὲ χάζετο δουρός. ~αὐτὰρ     τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν
[11, 450-499]   Ἀχαιοί. ~ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος  ὄβριμον   ἔγχος ~ἔξω τε χροὸς ἕλκε
[11, 400-449]   ~διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς  ὄβριμον   ἔγχος, ~καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου
[11, 300-349]   ~νῶϊν δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται  ὄβριμος   Ἕκτωρ· ~ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν
[11, 50-99]   ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν  ~ὄγμον   ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν
[11, 700-749]   δύο δ᾽ ἀμφὶς ἕκαστον ~φῶτες  ὀδὰξ   ἕλον οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ
[11, 550-599]   δὲ προέεργε θοὰς ἐπὶ νῆας  ὁδεύειν,   ~αὐτὸς δὲ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν
[11, 400-449]   βαθείης ἐκ ξυλόχοιο ~θήγων λευκὸν  ὀδόντα   μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν, ~ἀμφὶ δέ
[11, 400-449]   ἀΐσσονται, ὑπαὶ δέ τε κόμπος  ὀδόντων   ~γίγνεται, οἳ δὲ μένουσιν ἄφαρ
[11, 150-199]   ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε λαβὼν κρατεροῖσιν  ὀδοῦσι   ~πρῶτον, ἔπειτα δέ θ᾽ αἷμα
[11, 100-149]   τέκνα ~ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν  ὀδοῦσιν   ~ἐλθὼν εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ
[11, 250-299]   πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι, ~ὣς ὀξεῖ᾽  ὀδύναι   δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ἐς δίφρον
[11, 250-299]   παύσατο δ᾽ αἷμα, ~ὀξεῖαι δ᾽  ὀδύναι   δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ὡς δ᾽
[11, 800-849]   ὀδυνήφατον, οἱ ἁπάσας ~ἔσχ᾽  ὀδύνας·   τὸ μὲν ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο
[11, 350-399]   βέλος ὠκὺ ~ἐκ ποδὸς ἕλκ᾽  ὀδύνη   δὲ διὰ χροὸς ἦλθ᾽ ἀλεγεινή.
[11, 800-849]   ῥίζαν βάλε πικρὴν ~χερσὶ διατρίψας  ὀδυνήφατον,   οἱ ἁπάσας ~ἔσχ᾽ ὀδύνας·
[11, 400-449]   μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν ~ὦ  Ὀδυσεῦ   πολύαινε δόλων ἆτ᾽ ἠδὲ πόνοιο
[11, 650-699]   Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, ~οὔτασται δ᾽  Ὀδυσεὺς   δουρὶ κλυτὸς ἠδ᾽ Ἀγαμέμνων· ~βέβληται
[11, 400-449]   ἤχθετο γὰρ κῆρ. ~οἰώθη δ᾽  Ὀδυσεὺς   δουρὶ κλυτός, οὐδέ τις αὐτῷ
[11, 350-399]   γυναῖκες. ~ὣς φάτο, τοῦ δ᾽  Ὀδυσεὺς   δουρικλυτὸς ἐγγύθεν ἐλθὼν ~ἔστη πρόσθ᾽
[11, 300-349]   κλυτὰ τεύχε᾽ ἀπηύρα· ~Ἱππόδαμον δ᾽  Ὀδυσεὺς   καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν. ~ἔνθά σφιν
[11, 400-449]   μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός. ~γνῶ δ᾽  Ὀδυσεὺς   οἱ οὔ τι τέλος
[11, 450-499]   δάπτει· ~ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽  Ὀδυσῆα   δαΐφρονα ποικιλομήτην ~Τρῶες ἕπον πολλοί
[11, 450-499]   ἕσπετο ἰσόθεος φώς. ~εὗρον ἔπειτ᾽  Ὀδυσῆα   Διῒ φίλον· ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽
[11, 400-449]   ἐόντα, ~ὥς ῥα τότ᾽ ἀμφ᾽  Ὀδυσῆα   Διῒ φίλον ἐσσεύοντο ~Τρῶες·
[11, 100-149]   ἄνωγεν ~ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ  Ὀδυσῆϊ   ~αὖθι κατακτεῖναι μηδ᾽ ἐξέμεν ἂψ
[11, 450-499]   δὲ μεγάθυμοι ὅπως ἴδον αἷμ᾽  Ὀδυσῆος   ~κεκλόμενοι καθ᾽ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ
[11, 300-349]   βαλὼν κατὰ μαζὸν ἀριστερόν· αὐτὰρ  Ὀδυσσεὺς   ~ἀντίθεον θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος.
[11, 750-799]   ἔνδον ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος  Ὀδυσσεὺς   ~πάντα μάλ᾽ ἐν μεγάροις ἠκούομεν
[11, 300-349]   ~εἰ μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ᾽  Ὀδυσσεύς·   ~Τυδεΐδη τί παθόντε λελάσμεθα θούριδος
[11, 400-449]   πεσών· δ᾽ ἐπεύξατο δῖος  Ὀδυσσεύς·   ~ὦ Σῶχ᾽ Ἱππάσου υἱὲ δαΐφρονος
[11, 300-349]   βοὴν ἀγαθὸς Διομήδης, ~αἶψα δ᾽  Ὀδυσσῆα   προσεφώνεεν ἐγγὺς ἐόντα· ~νῶϊν δὴ
[11, 800-849]   ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ κατὰ νῆας  Ὀδυσσῆος   θείοιο ~ἷξε θέων Πάτροκλος, ἵνά
[11, 0-49]   χερσὶν ἔχουσαν. ~στῆ δ᾽ ἐπ᾽  Ὀδυσσῆος   μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ, ~ἥ ῥ᾽
[11, 450-499]   Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν ~ἀμφί μ᾽  Ὀδυσσῆος   ταλασίφρονος ἵκετ᾽ ἀϋτὴ ~τῷ ἰκέλη
[11, 100-149]   δίδη μόσχοισι λύγοισι, ~ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽  ὄεσσι   λαβών, καὶ ἔλυσεν ἀποίνων. ~δὴ
[11, 750-799]   καὶ Ἀλησίου ἔνθα κολώνη ~κέκληται·  ὅθεν   αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη. ~ἔνθ᾽
[11, 700-749]   εἰς ἅλα βάλλων ~ἐγγύθεν Ἀρήνης,  ὅθι   μείναμεν Ἠῶ δῖαν ~ἱππῆες Πυλίων,
[11, 350-399]   ᾤχετ᾽ ἐρωὴν ~τῆλε διὰ προμάχων,  ὅθι   οἱ καταείσατο γαίης ~τόφρ᾽ Ἕκτωρ
[11, 100-149]   ~τοὺς μὲν ἔασ᾽ δ᾽  ὅθι   πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, ~τῇ ῥ᾽
[11, 250-299]   τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν, ~ὄφρά  οἱ   αἷμ᾽ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν ἐξ
[11, 800-849]   πικρὴν ~χερσὶ διατρίψας ὀδυνήφατον,  οἱ   ἁπάσας ~ἔσχ᾽ ὀδύνας· τὸ μὲν
[11, 200-249]   ~αἶγας ὁμοῦ καὶ ὄϊς, τά  οἱ   ἄσπετα ποιμαίνοντο. ~δὴ τότε γ᾽
[11, 700-749]   δῆμον ἔδωκε ~δαιτρεύειν, μή τίς  οἱ   ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. ~ἡμεῖς μὲν
[11, 600-649]   Ἀχιλλεύς, ~θυγατέρ᾽ Ἀρσινόου μεγαλήτορος, ἥν  οἱ   Ἀχαιοὶ ~ἔξελον οὕνεκα βουλῇ ἀριστεύεσκεν
[11, 200-249]   ~σὺν δυοκαίδεκα νηυσὶ κορωνίσιν, αἵ  οἱ   ἕποντο. ~τὰς μὲν ἔπειτ᾽ ἐν
[11, 200-249]   ~Ἀτρεΐδης μὲν ἅμαρτε, παραὶ δέ  οἱ   ἐτράπετ᾽ ἔγχος, ~Ἰφιδάμας δὲ κατὰ
[11, 800-849]   σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί, ~ἔνθά  οἱ   Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησε ~διογενὴς Εὐαιμονίδης
[11, 300-349]   ὕστατον ἐξενάριξεν ~Ἕκτωρ Πριαμίδης, ὅτε  οἱ   Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; ~Ἀσαῖον μὲν
[11, 0-49]   ὤμοισιν βάλετο ξίφος· ἐν δέ  οἱ   ἧλοι ~χρύσειοι πάμφαινον, ἀτὰρ περὶ
[11, 0-49]   ~κυάνεος ἐλέλικτο δράκων, κεφαλαὶ δέ  οἱ   ἦσαν ~τρεῖς ἀμφιστρεφέες ἑνὸς αὐχένος
[11, 300-349]   ἥρωα κατ᾽ ἰσχίον· οὐ δέ  οἱ   ἵπποι ~ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο
[11, 350-399]   ἐρωὴν ~τῆλε διὰ προμάχων, ὅθι  οἱ   καταείσατο γαίης ~τόφρ᾽ Ἕκτωρ ἔμπνυτο,
[11, 0-49]   περὶ στήθεσσιν ἔδυνε, ~τόν ποτέ  οἱ   Κινύρης δῶκε ξεινήϊον εἶναι. ~πεύθετο
[11, 150-199]   ἰῷ ~εἰς ἵππους ἅλεται, τότε  οἱ   κράτος ἐγγυαλίξω ~κτείνειν εἰς
[11, 0-49]   δέκα χάλκεοι ἦσαν, ~ἐν δέ  οἱ   ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο ~λευκοί,
[11, 300-349]   ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ  οἱ   οὔ τι ~πειθέσθην· κῆρες γὰρ
[11, 400-449]   φωτός. ~γνῶ δ᾽ Ὀδυσεὺς  οἱ   οὔ τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν,
[11, 750-799]   ᾗσι θεοπροπίην ἀλεείνει ~καί τινά  οἱ   πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια μήτηρ,
[11, 600-649]   ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ᾽ ἄρα  οἱ   πέλεν ἀρχή. ~τὸν πρότερος προσέειπε
[11, 350-399]   γὰρ τρυφάλεια ~τρίπτυχος αὐλῶπις, τήν  οἱ   πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων. ~Ἕκτωρ δ᾽
[11, 750-799]   πυκινὸν ἔπος ἠδ᾽ ὑποθέσθαι ~καί  οἱ   σημαίνειν· δὲ πείσεται εἰς
[11, 450-499]   καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης· ~αἷμα δέ  οἱ   σπασθέντος ἀνέσσυτο, κῆδε δὲ θυμόν.
[11, 750-799]   ~τίς δ᾽ οἶδ᾽ εἴ κέν  οἱ   σὺν δαίμονι θυμὸν ὀρίναις ~παρειπών;
[11, 50-99]   δουρὶ ~νύξ᾽ οὐδὲ στεφάνη δόρυ  οἱ   σχέθε χαλκοβάρεια, ~ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς
[11, 0-49]   Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι ἔμελλον· ~τοὔνεκά  οἱ   τὸν δῶκε χαριζόμενος βασιλῆϊ. ~τοῦ
[11, 750-799]   γε πολλὸν ἀμείνων. ~ἀλλ᾽ εὖ  οἱ   φάσθαι πυκινὸν ἔπος ἠδ᾽ ὑποθέσθαι
[11, 550-599]   κύνες τε καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται,  ~οἵ   τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν
[11, 350-399]   κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος,  ~οἵ   τέ σε πεφρίκασι λέονθ᾽ ὡς
[11, 650-699]   ~πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν·  οἳ   γὰρ ἄριστοι ~ἐν νηυσὶν κέαται
[11, 50-99]   γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν,  ~οἳ   δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν πάρεσαν
[11, 650-699]   υἱέες ἦμεν· ~τῶν οἶος λιπόμην,  οἳ   δ᾽ ἄλλοι πάντες ὄλοντο. ~ταῦθ᾽
[11, 200-249]   μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.  ~οἳ   δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ ἐναντίοι ἔσταν
[11, 150-199]   πτολέμοιο γεφύρας ~ἡνιόχους ποθέοντες ἀμύμονας·  οἳ   δ᾽ ἐπὶ γαίῃ ~κείατο, γύπεσσιν
[11, 150-199]   δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους ἀνέμιμνον.  ~οἳ   δ᾽ ἔτι κὰμ μέσσον πεδίον
[11, 150-199]   Ἀγαμέμνων ~αἰὲν ἀποκτείνων τὸν ὀπίστατον·  οἳ   δ᾽ ἐφέβοντο. ~πολλοὶ δὲ πρηνεῖς
[11, 600-649]   τε κλισίας καὶ νῆας Ἀχαιῶν.  ~οἳ   δ᾽ ὅτε δὴ κλισίην Νηληϊάδεω
[11, 200-249]   τότ᾽ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν.  ~οἳ   δ᾽ ὅτε δὴ σχεδὸν ἦσαν
[11, 50-99]   τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς αἰγιόχοιο.  ~οἳ   δ᾽ ὥς τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι
[11, 500-549]   ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν ~ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος·  οἳ   δὲ δὴ ἄλλοι ~Τρῶες ὀρίνονται
[11, 50-99]   ~ἴσας δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν,  οἳ   δὲ λύκοι ὣς ~θῦνον· Ἔρις
[11, 400-449]   δέ τε κόμπος ὀδόντων ~γίγνεται,  οἳ   δὲ μένουσιν ἄφαρ δεινόν περ
[11, 550-599]   υἱόν. ~ὣς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος·  οἳ   δὲ παρ᾽ αὐτὸν ~πλησίοι ἔστησαν
[11, 150-199]   δ᾽ ἕπετο σφεδανὸν Δαναοῖσι κελεύων.  ~οἳ   δὲ παρ᾽ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ
[11, 650-699]   χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ·  ~οἳ   δὲ συναγρόμενοι Πυλίων ἡγήτορες ἄνδρες
[11, 150-199]   ~πάντῃ τ᾽ εἰλυφόων ἄνεμος φέρει,  οἳ   δέ τε θάμνοι ~πρόρριζοι πίπτουσιν
[11, 550-599]   ~κείρει τ᾽ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον·  οἳ   δέ τε παῖδες ~τύπτουσιν ῥοπάλοισι·
[11, 700-749]   τε ἄστυ ~ἕρδομεν ἱρὰ θεοῖς·  οἳ   δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες ~ἦλθον
[11, 800-849]   ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται.  ~οἳ   μὲν γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι
[11, 550-599]   ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων. ~ὣς  οἳ   μὲν μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο·
[11, 200-249]   εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων ~ἕλκ᾽ ἐπὶ  οἷ   μεμαὼς ὥς τε λίς, ἐκ
[11, 750-799]   αἴ κε πίθηται. ~τίς δ᾽  οἶδ᾽   εἴ κέν οἱ σὺν δαίμονι
[11, 400-449]   μοι ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός;  ~οἶδα   γὰρ ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται
[11, 650-699]   δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι  οἶδε   ~πένθεος, ὅσσον ὄρωρε κατὰ στρατόν·
[11, 50-99]   δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος εἰσορόωσα·  ~οἴη   γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε μαρναμένοισιν,
[11, 650-699]   οὐ γὰρ ἐμὴ ἲς ~ἔσθ᾽  οἵη   πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.
[11, 600-649]   ~πὰρ δὲ δέπας περικαλλές,  οἴκοθεν   ἦγ᾽ γεραιός, ~χρυσείοις ἥλοισι
[11, 200-249]   αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον  ~οἰκτρὸς   ἀπὸ μνηστῆς ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων,
[11, 50-99]   λαῶν ~αὐτόν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον  Ὀϊλῆα   πλήξιππον. ~ἤτοι γ᾽ ἐξ
[11, 0-49]   βασιλῆϊ. ~τοῦ δ᾽ ἤτοι δέκα  οἶμοι   ἔσαν μέλανος κυάνοιο, ~δώδεκα δὲ
[11, 750-799]   δὲ χρύσειον ἄλεισον ~σπένδων αἴθοπα  οἶνον   ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσι. ~σφῶϊ μὲν
[11, 600-649]   σφι κύκησε γυνὴ ἐϊκυῖα θεῇσιν  ~οἴνῳ   Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽ αἴγειον κνῆ
[11, 800-849]   Μαχάων ~τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν  ὀΐομαι   ἕλκος ἔχοντα ~χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν
[11, 650-699]   Νηλῆος ἀμύμονος υἱέες ἦμεν· ~τῶν  οἶος   λιπόμην, οἳ δ᾽ ἄλλοι πάντες
[11, 750-799]   γε, μετ᾽ ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς  ~οἶος   τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται· τέ
[11, 50-99]   πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην,  ~οἷος   δ᾽ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος
[11, 650-699]   δὲ σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές,  οἷος   ἐκεῖνος ~δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν
[11, 200-249]   χίλι᾽ ὑπέστη ~αἶγας ὁμοῦ καὶ  ὄϊς,   τά οἱ ἄσπετα ποιμαίνοντο. ~δὴ
[11, 650-699]   εἶμ᾽ Ἀχιλῆϊ. ~εὖ δὲ σὺ  οἶσθα   γεραιὲ διοτρεφές, οἷος ἐκεῖνος ~δεινὸς
[11, 650-699]   ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι ~τοὺς ἴμεν  οἷσι   χρεῖος ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ·
[11, 700-749]   τελέεσσι, ~καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν  οἷσιν   ἕκαστος ~ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ
[11, 800-849]   νῆα μέλαιναν, ~μηροῦ δ᾽ ἔκταμ᾽  ὀϊστόν,   ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα κελαινὸν
[11, 450-499]   δὴ τόν γε δαμάσσεται ὠκὺς  ὀϊστός,   ~ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν οὔρεσι
[11, 550-599]   Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε μηρὸν  ὀϊστῷ   ~δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε
[11, 800-849]   ἀντεβόλησε ~διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν  ὀϊστῷ   ~σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ δὲ
[11, 650-699]   δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ μηρὸν  ὀϊστῷ·   ~τοῦτον δ᾽ ἄλλον ἐγὼ νέον
[11, 250-299]   φίλοι, μνήσασθε δὲ θούριδος ἀλκῆς.  ~οἴχετ᾽   ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽
[11, 750-799]   ἀρετῆς ἀπονήσεται· τέ μιν  οἴω   ~πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ᾽ ἀπὸ
[11, 600-649]   τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ ~νῦν  ὀΐω   περὶ γούνατ᾽ ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς
[11, 400-449]   γλαφυρῇσιν ἐλαυνέμεν· ἤχθετο γὰρ κῆρ.  ~οἰώθη   δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός, οὐδέ
[11, 650-699]   τε βοῶν καὶ πῶϋ μέγ᾽  οἰῶν   ~εἵλετο κρινάμενος τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας.
[11, 650-699]   ~πεντήκοντα βοῶν ἀγέλας, τόσα πώεα  οἰῶν,   ~τόσσα συῶν συβόσια, τόσ᾽ αἰπόλια
[11, 350-399]   θ᾽ αἵματι γαῖαν ἐρεύθων ~πύθεται,  οἰωνοὶ   δὲ περὶ πλέες ἠὲ γυναῖκες.
[11, 450-499]   ~ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ᾽  οἰωνοὶ   ~ὠμησταὶ ἐρύουσι, περὶ πτερὰ πυκνὰ
[11, 100-149]   τοῖς οὔ τις δύνατο χραισμῆσαι  ὄλεθρον   ~Τρώων, ἀλλὰ καὶ αὐτοὶ ὑπ᾽
[11, 400-449]   μάλα δή σε κιχάνεται αἰπὺς  ὄλεθρος.   ~ἤτοι μέν ῥ᾽ ἔμ᾽ ἔπαυσας
[11, 150-199]   δέ τ᾽ ἰῇ ἀναφαίνεται αἰπὺς  ὄλεθρος·   ~τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε
[11, 300-349]   θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον· ~ὣς  ὄλεκον   Τρῶας πάλιν ὀρμένω· αὐτὰρ Ἀχαιοὶ
[11, 150-199]   ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί. ~πεζοὶ μὲν πεζοὺς  ὄλεκον   φεύγοντας ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς δ᾽ ἱππῆας·
[11, 500-549]   τε κακὴν ἔριδα προβαλόντες ~ἀλλήλους  ὀλέκουσι,   βοὴ δ᾽ ἄσβεστος ὄρωρεν. ~ὣς
[11, 400-449]   ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν  ὀλέσσῃς.   ~ὣς εἰπὼν οὔτησε κατ᾽ ἀσπίδα
[11, 750-799]   μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ᾽ ἀπὸ λαὸς  ὄληται.   ~ὦ πέπον μὲν σοί
[11, 800-849]   δ᾽ ἀρήϊοι υἷες Ἀχαιῶν ~τειρόμενοι·  ὀλίγη   δέ τ᾽ ἀνάπνευσις πολέμοιο. ~ῥεῖα
[11, 500-549]   ἐφ᾽ ὁμίλου θηρὶ ἐοικὼς ~ἐντροπαλιζόμενος  ὀλίγον   γόνυ γουνὸς ἀμείβων. ~ὡς δ᾽
[11, 50-99]   ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες, ~ἱππῆες δ᾽  ὀλίγον   μετεκίαθον· ἐν δὲ κυδοιμὸν ~ὦρσε
[11, 350-399]   ὑπ᾽ ἐμεῖο, καὶ εἴ κ᾽  ὀλίγον   περ ἐπαύρῃ, ~ὀξὺ βέλος πέλεται,
[11, 50-99]   ~χαλκοῦ τε στεροπήν, ὀλλύντάς τ᾽  ὀλλυμένους   τε. ~ὄφρα μὲν ἠὼς ἦν
[11, 50-99]   νῆας Ἀχαιῶν ~χαλκοῦ τε στεροπήν,  ὀλλύντάς   τ᾽ ὀλλυμένους τε. ~ὄφρα μὲν
[11, 100-149]   τμήξας ἀπό τ᾽ αὐχένα κόψας,  ~ὅλμον   δ᾽ ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι᾽
[11, 650-699]   λιπόμην, οἳ δ᾽ ἄλλοι πάντες  ὄλοντο.   ~ταῦθ᾽ ὑπερηφανέοντες Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες ~ἡμέας
[11, 50-99]   θορόντες ~δῄουν, οὐδ᾽ ἕτεροι μνώοντ᾽  ὀλοοῖο   φόβοιο. ~ἴσας δ᾽ ὑσμίνη κεφαλὰς
[11, 650-699]   Νέστωρ· ~τίπτε τὰρ ὧδ᾽ Ἀχιλεὺς  ὀλοφύρεται   υἷας Ἀχαιῶν, ~ὅσσοι δὴ βέλεσιν
[11, 800-849]   Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός, ~καί ῥ᾽  ὀλοφυρόμενος   ἔπεα πτερόεντα προσηύδα· ~ἆ δειλοὶ
[11, 200-249]   ἁπάντων. ~ἔσπετε νῦν μοι Μοῦσαι  Ὀλύμπια   δώματ᾽ ἔχουσαι ~ὅς τις δὴ
[11, 700-749]   Ἀθήνη ~ἄγγελος ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾽  Ὀλύμπου   θωρήσσεσθαι ~ἔννυχος, οὐδ᾽ ἀέκοντα Πύλον
[11, 450-499]   ~χειμάρρους κατ᾽ ὄρεσφιν ὀπαζόμενος Διὸς  ὄμβρῳ,   ~πολλὰς δὲ δρῦς ἀζαλέας, πολλὰς
[11, 0-49]    ~Ὁμήρου   Ἰλιὰς Λ. ~ἠὼς δ᾽ ἐκ
[11, 500-549]   Ἰδομενῆα. ~Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν  ὁμίλει   μέρμερα ῥέζων ~ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ
[11, 500-549]   ἔειπεν· ~Ἕκτορ νῶϊ μὲν ἐνθάδ᾽  ὁμιλέομεν   Δαναοῖσιν ~ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος· οἳ
[11, 450-499]   κρατερῇ ὑσμίνῃ. ~ἀλλ᾽ ἴομεν καθ᾽  ὅμιλον·   ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. ~δείδω μή
[11, 500-549]   ἐπισσώτρων. δὲ ἵετο δῦναι  ὅμιλον   ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος· ἐν
[11, 200-249]   ἐξενάριξε, ~βῆ δὲ φέρων ἀν᾽  ὅμιλον   Ἀχαιῶν τεύχεα καλά. ~τὸν δ᾽
[11, 450-499]   ἴδον αἷμ᾽ Ὀδυσῆος ~κεκλόμενοι καθ᾽  ὅμιλον   ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες ἔβησαν. ~αὐτὰρ
[11, 300-349]   πολέμου ἀπέπαυσαν· ~τὼ δ᾽ ἀν᾽  ὅμιλον   ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω
[11, 250-299]   ἀρίστους· ~τὸν δ᾽ ἕλκοντ᾽ ἀν᾽  ὅμιλον   ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~οὔτησε ξυστῷ
[11, 500-549]   ἑπταβόειον, ~τρέσσε δὲ παπτήνας ἐφ᾽  ὁμίλου   θηρὶ ἐοικὼς ~ἐντροπαλιζόμενος ὀλίγον γόνυ
[11, 100-149]   δ᾽ ὣς ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι᾽  ὁμίλου.   ~τοὺς μὲν ἔασ᾽ δ᾽
[11, 450-499]   ~ἤτοι τὸν Μενέλαος ἀρήϊος ἔξαγ᾽  ὁμίλου   ~χειρὸς ἔχων, εἷος θεράπων σχεδὸν
[11, 350-399]   ὦκ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο δ᾽  ὁμίλῳ,   ~στῆ δὲ γνὺξ ἐριπὼν καὶ
[11, 600-649]   ~τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ οὐκ ἴδον  ὄμματα   φωτός· ~ἵπποι γάρ με παρήϊξαν
[11, 100-149]   Ἀγαμέμνων ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας,  ὁμοῦ   δ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους· ~ἐκ
[11, 200-249]   ἔπειτα δὲ χίλι᾽ ὑπέστη ~αἶγας  ὁμοῦ   καὶ ὄϊς, τά οἱ ἄσπετα
[11, 450-499]   τε χροὸς ἕλκε καὶ ἀσπίδος  ὀμφαλοέσσης·   ~αἷμα δέ οἱ σπασθέντος ἀνέσσυτο,
[11, 400-449]   ~δουρὶ κατὰ πρότμησιν ὑπ᾽ ἀσπίδος  ὀμφαλοέσσης   ~νύξεν· δ᾽ ἐν κονίῃσι
[11, 250-299]   ἕλκοντ᾽ ἀν᾽ ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος  ὀμφαλοέσσης   ~οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ
[11, 0-49]   χάλκεοι ἦσαν, ~ἐν δέ οἱ  ὀμφαλοὶ   ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο ~λευκοί, ἐν
[11, 700-749]   δὲ τρίτῳ ἤματι πάντες ~ἦλθον  ὁμῶς   αὐτοί τε πολεῖς καὶ μώνυχες
[11, 350-399]   ~νῦν αὖ τοὺς ἄλλους ἐπιείσομαι,  ὅν   κε κιχείω. ~ἦ, καὶ Παιονίδην
[11, 450-499]   ὄρεσφιν ~ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον,  ὅν   τ᾽ ἔβαλ᾽ ἀνὴρ ~ἰῷ ἀπὸ
[11, 600-649]   Πάτροκλε Διῒ φίλε Νέστορ᾽ ἔρειο  ~ὅν   τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον ἐκ
[11, 650-699]   νεμεσητὸς με προέηκε πυθέσθαι  ~ὅν   τινα τοῦτον ἄγεις βεβλημένον· ἀλλὰ
[11, 400-449]   ~ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς  ὃν   μεγαλήτορα θυμόν· ~ὤ μοι ἐγὼ
[11, 800-849]   ὄφρ᾽ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω  ~ὃν   Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν·
[11, 800-849]   σε προτί φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι,  ~ὃν   Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων. ~ἰητροὶ
[11, 550-599]   νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὡς δ᾽ ὅτ᾽  ὄνος   παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο παῖδας
[11, 200-249]   τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, ~πάλλων δ᾽  ὀξέα   δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ
[11, 0-49]   ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα χαλκῷ  ~ὀξέα·   τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ᾽ αὐτόφιν
[11, 400-449]   Δηϊοπίτην ~οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος  ὀξέϊ   δουρί, ~αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ
[11, 50-99]   ~τὸν δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτα μετώπιον  ὀξέϊ   δουρὶ ~νύξ᾽ οὐδὲ στεφάνη δόρυ
[11, 250-299]   θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι, ~ὣς  ὀξεῖ᾽   ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ἐς
[11, 250-299]   ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα,  ~ὀξεῖαι   δ᾽ ὀδύναι δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο.
[11, 350-399]   εἴ κ᾽ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ,  ~ὀξὺ   βέλος πέλεται, καὶ ἀκήριον αἶψα
[11, 800-849]   ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ  ~ὀξὺ   βέλος περιπευκές, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽
[11, 250-299]   ὅτ᾽ ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος  ὀξὺ   γυναῖκα ~δριμύ, τό τε προϊεῖσι
[11, 300-349]   φίλον ὤλεσε θυμόν. ~Ἕκτωρ δ᾽  ὀξὺ   νόησε κατὰ στίχας, ὦρτο δ᾽
[11, 800-849]   δ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων μένει  ὀξὺν   Ἄρηα. ~τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε
[11, 100-149]   βασιλῆα ~μειλιχίοις ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ᾽  ὄπ᾽   ἄκουσαν· ~εἰ μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο
[11, 450-499]   δὲ κάτεισι ~χειμάρρους κατ᾽ ὄρεσφιν  ὀπαζόμενος   Διὸς ὄμβρῳ, ~πολλὰς δὲ δρῦς
[11, 250-299]   ~ἤτοι Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ  ὄπατρον   ~ἕλκε ποδὸς μεμαώς, καὶ ἀΰτει
[11, 500-549]   φόβον ὦρσε· ~στῆ δὲ ταφών,  ὄπιθεν   δὲ σάκος βάλεν ἑπταβόειον, ~τρέσσε
[11, 350-399]   ἐλθὼν ~ἔστη πρόσθ᾽ δ᾽  ὄπισθε   καθεζόμενος βέλος ὠκὺ ~ἐκ ποδὸς
[11, 600-649]   πολέμοιο· ~ἤτοι μὲν τά γ᾽  ὄπισθε   Μαχάονι πάντα ἔοικε ~τῷ Ἀσκληπιάδῃ,
[11, 150-199]   κρείων Ἀγαμέμνων ~αἰὲν ἀποκτείνων τὸν  ὀπίστατον·   οἳ δ᾽ ἐφέβοντο. ~πολλοὶ δὲ
[11, 300-349]   μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ  Ὀπίτην   ~καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ Ὀφέλτιον
[11, 500-549]   δίφρον, ~ἃς ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων  ὁπλέων   ῥαθάμιγγες ἔβαλλον ~αἵ τ᾽ ἀπ᾽
[11, 50-99]   ~ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ  ὁπλίσσατο   δεῖπνον ~οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί
[11, 650-699]   δέ μοι ἔμπεδος εἴη ~ὡς  ὁπότ᾽   Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη
[11, 300-349]   ἕλεν, αὐτὰρ ἔπειτα ~πληθύν, ὡς  ὁπότε   νέφεα Ζέφυρος στυφελίξῃ ~ἀργεστᾶο Νότοιο
[11, 450-499]   Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. ~ὡς δ᾽  ὁπότε   πλήθων ποταμὸς πεδίον δὲ κάτεισι
[11, 450-499]   δὲ θυμόν. ~Τρῶες δὲ μεγάθυμοι  ὅπως   ἴδον αἷμ᾽ Ὀδυσῆος ~κεκλόμενοι καθ᾽
[11, 150-199]   ἐνίσπες· ~ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν  ὁρᾷ   Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν
[11, 200-249]   μυθήσασθαι. ~ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν  ὁρᾷς   Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν
[11, 50-99]   ~οὕνεκ᾽ ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος  ὀρέξαι.   ~τῶν μὲν ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε
[11, 450-499]   ὡς εἴ τε δαφοινοὶ θῶες  ὄρεσφιν   ~ἀμφ᾽ ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν
[11, 450-499]   πεδίον δὲ κάτεισι ~χειμάρρους κατ᾽  ὄρεσφιν   ὀπαζόμενος Διὸς ὄμβρῳ, ~πολλὰς δὲ
[11, 150-199]   Ἶρις, ~βῆ δὲ κατ᾽ Ἰδαίων  ὀρέων   εἰς Ἴλιον ἱρήν. ~εὗρ᾽ υἱὸν
[11, 0-49]   θεὰ μέγα τε δεινόν τε  ~ὄρθι᾽   Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ᾽
[11, 750-799]   κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν  ὀρίναις   ~παρειπών; ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν
[11, 800-849]   δ᾽ ἄρα θυμὸν ἐνὶ στήθεσσιν  ὄρινε,   ~βῆ δὲ θέειν παρὰ νῆας
[11, 250-299]   ~ἥ τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον  ὀρίνει.   ~ἔνθα τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽
[11, 500-549]   ἔπλετο θυμῷ. ~Κεβριόνης δὲ Τρῶας  ὀρινομένους   ἐνόησεν ~Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν
[11, 500-549]   οἳ δὲ δὴ ἄλλοι ~Τρῶες  ὀρίνονται   ἐπιμὶξ ἵπποι τε καὶ αὐτοί.
[11, 550-599]   μὲν ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν  ὄρμενα   πρόσσω, ~πολλὰ δὲ καὶ μεσσηγύ,
[11, 300-349]   πέσητον· ~ὣς ὄλεκον Τρῶας πάλιν  ὀρμένω·   αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ~ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον
[11, 150-199]   θάμνοι ~πρόρριζοι πίπτουσιν ἐπειγόμενοι πυρὸς  ὁρμῇ·   ~ὣς ἄρ᾽ ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ Ἀγαμέμνονι
[11, 100-149]   ~σπεύδουσ᾽ ἱδρώουσα κραταιοῦ θηρὸς ὑφ᾽  ὁρμῆς·   ~ὣς ἄρα τοῖς οὔ τις
[11, 0-49]   ἐκ λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο  ~ὄρνυθ᾽   ἵν᾽ ἀθανάτοισι φόως φέροι ἠδὲ
[11, 800-849]   ὕπο Τρώων· τῶν δὲ σθένος  ὄρνυται   αἰέν. ~ἀλλ᾽ ἐμὲ μὲν σὺ
[11, 200-249]   ἀντίοι· ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος  ὄρουσ᾽   ἔθελεν δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων.
[11, 50-99]   στίχας· ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος  ὄρουσ᾽   ἕλε δ᾽ ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα
[11, 350-399]   ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον  ὀρούσας   ~ἐξέλασ᾽ ἐς πληθύν, καὶ ἀλεύατο
[11, 700-749]   κονίῃσιν· ἐγὼ δ᾽ ἐς δίφρον  ὀρούσας   ~στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν· ἀτὰρ
[11, 650-699]   βεβλημένον· ἀλλὰ καὶ αὐτὸς ~γιγνώσκω,  ὁρόω   δὲ Μαχάονα ποιμένα λαῶν. ~νῦν
[11, 350-399]   ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί, ~παῖδες δ᾽  ὀρφανικοί·   δέ θ᾽ αἵματι γαῖαν
[11, 650-699]   οὐδέ τι οἶδε ~πένθεος, ὅσσον  ὄρωρε   κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι
[11, 500-549]   πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος  ὀρώρει   ~Νέστορά τ᾽ ἀμφὶ μέγαν καὶ
[11, 500-549]   ~ἀλλήλους ὀλέκουσι, βοὴ δ᾽ ἄσβεστος  ὄρωρεν.   ~ὣς ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας
[11, 0-49]   εἴκοσι κασσιτέροιο· ~κυάνεοι δὲ δράκοντες  ὀρωρέχατο   προτὶ δειρὴν ~τρεῖς ἑκάτερθ᾽ ἴρισσιν
[11, 450-499]   ὄφρ᾽ αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ᾽  ὀρώρῃ·   ~αὐτὰρ ἐπεὶ δὴ τόν γε
[11, 100-149]   δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,  ~ὅς   ποτ᾽ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον
[11, 100-149]   Ἱππόλοχον μενεχάρμην ~υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος,  ὅς   ῥα μάλιστα ~χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος
[11, 200-249]   πεζὸς ἐὼν ἐς Ἴλιον εἰληλούθει·  ~ὅς   ῥα τότ᾽ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος ἀντίον
[11, 200-249]   μοι Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι  ~ὅς   τις δὴ πρῶτος Ἀγαμέμνονος ἀντίον
[11, 700-749]   ἴδον ἄνδρα πεσόντα ~ἡγεμόν᾽ ἱππήων,  ὃς   ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. ~αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα
[11, 550-599]   καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ ~Αἴανθ᾽  ὃς   βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ φημι
[11, 400-449]   ὅττι κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο,  ~ὃς   δέ κ᾽ ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι
[11, 650-699]   ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα ~ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην,  ὃς   ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος·
[11, 300-349]   ἀρίστω ~υἷε δύω Μέροπος Περκωσίου,  ὃς   περὶ πάντων ~ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ
[11, 200-249]   δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα ~μητροπάτωρ,  ὃς   τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον· ~αὐτὰρ ἐπεί
[11, 200-249]   Ἀντηνορίδης ἠΰς τε μέγας τε  ~ὃς   τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι
[11, 50-99]   καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα ~Αἰνείαν θ᾽  ὃς   Τρωσὶ θεὸς ὣς τίετο δήμῳ,
[11, 700-749]   Ἀγαμήδην, ~ἣ τόσα φάρμακα ᾔδη  ὅσα   τρέφει εὐρεῖα χθών. ~τὸν μὲν
[11, 800-849]   ~οἳ μὲν γὰρ δὴ πάντες,  ὅσοι   πάρος ἦσαν ἄριστοι, ~ἐν νηυσὶν
[11, 450-499]   ἑταίρους. ~τρὶς μὲν ἔπειτ᾽ ἤϋσεν  ὅσον   κεφαλὴ χάδε φωτός, ~τρὶς δ᾽
[11, 450-499]   γε πατὴρ καὶ πότνια μήτηρ  ~ὄσσε   καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ᾽ οἰωνοὶ
[11, 350-399]   χειρὶ παχείῃ ~γαίης· ἀμφὶ δὲ  ὄσσε   κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν. ~ὄφρα δὲ
[11, 650-699]   προτέρων ἐτέων, κατὰ δ᾽ ἔκταθεν  ὅσσοι   ἄριστοι· ~δώδεκα γὰρ Νηλῆος ἀμύμονος
[11, 650-699]   ὧδ᾽ Ἀχιλεὺς ὀλοφύρεται υἷας Ἀχαιῶν,  ~ὅσσοι   δὴ βέλεσιν βεβλήαται; οὐδέ τι
[11, 650-699]   βεβλήαται; οὐδέ τι οἶδε ~πένθεος,  ὅσσον   ὄρωρε κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ
[11, 50-99]   ~ἀλλὰ δι᾽ αὐτῆς ἦλθε καὶ  ὀστέου,   ἐγκέφαλος δὲ ~ἔνδον ἅπας πεπάλακτο·
[11, 250-299]   δῦνον μένος Ἀτρεΐδαο. ~ὡς δ᾽  ὅτ᾽   ἂν ὠδίνουσαν ἔχῃ βέλος ὀξὺ
[11, 650-699]   ἡμῖν νεῖκος ἐτύχθη ~ἀμφὶ βοηλασίῃ,  ὅτ᾽   ἐγὼ κτάνον Ἰτυμονῆα ~ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην,
[11, 100-149]   πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν ~εἶδεν,  ὅτ᾽   ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας ὠκὺς
[11, 550-599]   δίε νηυσὶν Ἀχαιῶν. ~ὡς δ᾽  ὅτ᾽   ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν ἐβιήσατο
[11, 550-599]   καὶ ἐρητύσασκε φάλαγγας ~Τρώων ἱπποδάμων·  ὁτὲ   δὲ τρωπάσκετο φεύγειν. ~πάντας δὲ
[11, 50-99]   ἔδυ νέφεα σκιόεντα, ~ὣς Ἕκτωρ  ὁτὲ   μέν τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν,
[11, 800-849]   νῆας ἐπ᾽ Αἰακίδην Ἀχιλῆα. ~ἀλλ᾽  ὅτε   δὴ κατὰ νῆας Ὀδυσσῆος θείοιο
[11, 600-649]   καὶ νῆας Ἀχαιῶν. ~οἳ δ᾽  ὅτε   δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο, ~αὐτοὶ
[11, 700-749]   τ᾽ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ. ~ἀλλ᾽  ὅτε   δὴ Πυλίων καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο
[11, 150-199]   δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. ~ἀλλ᾽  ὅτε   δὴ Σκαιάς τε πύλας καὶ
[11, 200-249]   Ἀγαμέμνονος ἀντίον ἦλθεν. ~οἳ δ᾽  ὅτε   δὴ σχεδὸν ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν
[11, 150-199]   πρὸ γὰρ ἔγχεϊ θῦεν. ~ἀλλ᾽  ὅτε   δὴ τάχ᾽ ἔμελλεν ὑπὸ πτόλιν
[11, 400-449]   σφίσι πῆμα τιθέντες. ~ὡς δ᾽  ὅτε   κάπριον ἀμφὶ κύνες θαλεροί τ᾽
[11, 300-349]   ἀν᾽ ὅμιλον ἰόντε κυδοίμεον, ὡς  ὅτε   κάπρω ~ἐν κυσὶ θηρευτῇσι μέγα
[11, 300-349]   δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν ~Ἕκτωρ Πριαμίδης,  ὅτε   οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; ~Ἀσαῖον
[11, 700-749]   ~τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι μεμαῶτες. ~ἀλλ᾽  ὅτε   πᾶν πεδίον μετεκίαθον, ἄμμι δ᾽
[11, 600-649]   ~τὴν ἄρετ᾽ ἐκ Τενέδοιο γέρων,  ὅτε   πέρσεν Ἀχιλλεύς, ~θυγατέρ᾽ Ἀρσινόου μεγαλήτορος,
[11, 250-299]   καὶ θυμὸν ἑκάστου. ~ὡς δ᾽  ὅτε   πού τις θηρητὴρ κύνας ἀργιόδοντας
[11, 150-199]   ἕπετ᾽ Ἀργείοισι κελεύων. ~ὡς δ᾽  ὅτε   πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ ἐμπέσῃ
[11, 750-799]   Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν ~ἤματι τῷ  ὅτε   σ᾽ ἐκ Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε,
[11, 250-299]   ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε. ~ὣς εἰπὼν  ὄτρυνε   μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου. ~ὡς
[11, 150-199]   ἀστεροπὴν μετὰ χερσίν. ~Ἶριν δ᾽  ὄτρυνε   χρυσόπτερον ἀγγελέουσαν· ~βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι
[11, 200-249]   δοῦρα κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ  ~ὀτρύνων   μαχέσασθαι, ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν.
[11, 400-449]   φίλος διελέξατο θυμός; ~οἶδα γὰρ  ὅττι   κακοὶ μὲν ἀποίχονται πολέμοιο, ~ὃς
[11, 650-699]   θέρωνται, ~αὐτοί τε κτεινώμεθ᾽ ἐπισχερώ;  οὐ   γὰρ ἐμὴ ἲς ~ἔσθ᾽ οἵη
[11, 700-749]   θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους·  ~οὐ   γάρ πώ τί μ᾽ ἔφη
[11, 300-349]   δουρὶ ~Παιονίδην ἥρωα κατ᾽ ἰσχίον·  οὐ   δέ οἱ ἵπποι ~ἐγγὺς ἔσαν
[11, 100-149]   πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν,  οὐ   δύναταί σφι ~χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ
[11, 650-699]   αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ~ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν  οὐ   κήδεται οὐδ᾽ ἐλεαίρει. ~ἦ μένει
[11, 450-499]   κιχήμενον, οὐδ᾽ ὑπάλυξας. ~ἆ δείλ᾽  οὐ   μὲν σοί γε πατὴρ καὶ
[11, 350-399]   ὡς μηκάδες αἶγες. ~τὸν δ᾽  οὐ   ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~τοξότα
[11, 700-749]   Μολίονε θωρήσσοντο ~παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽  οὔ   πω μάλα εἰδότε θούριδος ἀλκῆς.
[11, 50-99]   παρετύγχανε μαρναμένοισιν, ~οἳ δ᾽ ἄλλοι  οὔ   σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι
[11, 300-349]   πόλεμον φθισήνορα· τὼ δέ οἱ  οὔ   τι ~πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον
[11, 550-599]   δὲ κρειῶν ἐρατίζων ~ἰθύει, ἀλλ᾽  οὔ   τι πρήσσει· θαμέες γὰρ ἄκοντες
[11, 400-449]   ~γνῶ δ᾽ Ὀδυσεὺς οἱ  οὔ   τι τέλος κατακαίριον ἦλθεν, ~ἂψ
[11, 200-249]   ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων, ~κουριδίης, ἧς  οὔ   τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ᾽
[11, 100-149]   ὑφ᾽ ὁρμῆς· ~ὣς ἄρα τοῖς  οὔ   τις δύνατο χραισμῆσαι ὄλεθρον ~Τρώων,
[11, 600-649]   γεραιός, ~χρυσείοις ἥλοισι πεπαρμένον·  οὔατα   δ᾽ αὐτοῦ ~τέσσαρ᾽ ἔσαν, δοιαὶ
[11, 700-749]   θέουσ᾽ ἀπ᾽ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι ~ἔννυχος,  οὐδ᾽   ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν
[11, 350-399]   καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα· ~βέβληαι  οὐδ᾽   ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς ὄφελόν
[11, 500-549]   τε, νέων δ᾽ ἀλάπαζε φάλαγγας·  ~οὐδ᾽   ἄν πω χάζοντο κελεύθου δῖοι
[11, 500-549]   ἤπια φάρμακα πάσσειν. ~ὣς ἔφατ᾽  οὐδ᾽   ἀπίθησε Γερήνιος ἱππότα Νέστωρ. ~αὐτίκα
[11, 150-199]   κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. ~ὣς ἔφατ᾽  οὐδ᾽   ἀπίθησε ποδήνεμος ὠκέα Ἶρις, ~βῆ
[11, 350-399]   τόξου πῆχυν ἄνελκε ~καὶ βάλεν,  οὐδ᾽   ἄρα μιν ἅλιον βέλος ἔκφυγε
[11, 350-399]   προΐει δολιχόσκιον ἔγχος ~καὶ βάλεν,  οὐδ᾽   ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος κεφαλῆφιν, ~ἄκρην κὰκ
[11, 650-699]   ~ἐσθλὸς ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται  οὐδ᾽   ἐλεαίρει. ~ἦ μένει εἰς
[11, 400-449]   δ᾽ ἀπὸ πλευρῶν χρόα ἔργαθεν,  οὐδ᾽   ἔτ᾽ ἔασε ~Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθήμεναι
[11, 50-99]   Ἀχαιοὶ ἐπ᾽ ἀλλήλοισι θορόντες ~δῄουν,  οὐδ᾽   ἕτεροι μνώοντ᾽ ὀλοοῖο φόβοιο. ~ἴσας
[11, 200-249]   αὐτὸς ἔρεισε βαρείῃ χειρὶ πιθήσας·  ~οὐδ᾽   ἔτορε ζωστῆρα παναίολον, ἀλλὰ πολὺ
[11, 350-399]   πλάγχθη δ᾽ ἀπὸ χαλκόφι χαλκός,  ~οὐδ᾽   ἵκετο χρόα καλόν· ἐρύκακε γὰρ
[11, 450-499]   ~φθῆ σε τέλος θανάτοιο κιχήμενον,  οὐδ᾽   ὑπάλυξας. ~ἆ δείλ᾽ οὐ μὲν
[11, 250-299]   ἔπειτα ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων· ~ἀλλ᾽  οὐδ᾽   ὧς ἀπέληγε μάχης ἠδὲ πτολέμοιο,
[11, 800-849]   ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος Ἀχαιῶν· ~ἀλλ᾽  οὐδ᾽   ὧς περ σεῖο μεθήσω τειρομένοιο.
[11, 700-749]   ἀμφὶς ἕκαστον ~φῶτες ὀδὰξ ἕλον  οὖδας   ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. ~καί
[11, 550-599]   ἦμαρ ~Αἴανθ᾽ ὃς βελέεσσι βιάζεται,  οὐδέ   φημι ~φεύξεσθ᾽ ἐκ πολέμοιο
[11, 700-749]   ἄγειρεν ~ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζειν.  οὐδέ   με Νηλεὺς ~εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν
[11, 600-649]   ~οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές,  οὐδέ   με πείσεις. ~αἰδοῖος νεμεσητὸς
[11, 300-349]   ὃς περὶ πάντων ~ᾔδεε μαντοσύνας,  οὐδὲ   οὓς παῖδας ἔασκε ~στείχειν ἐς
[11, 450-499]   ~δαΐζων ἵππους τε καὶ ἀνέρας·  οὐδέ   πω Ἕκτωρ ~πεύθετ᾽ ἐπεί ῥα
[11, 50-99]   μεμαῶτα μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ ~νύξ᾽  οὐδὲ   στεφάνη δόρυ οἱ σχέθε χαλκοβάρεια,
[11, 650-699]   Ἀχαιῶν, ~ὅσσοι δὴ βέλεσιν βεβλήαται;  οὐδέ   τι οἶδε ~πένθεος, ὅσσον ὄρωρε
[11, 400-449]   ~οἰώθη δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτός,  οὐδέ   τις αὐτῷ ~Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ
[11, 100-149]   πρὸς στῆθος· δ᾽ ὕπτιος  οὔδει   ἐρείσθη. ~Ἱππόλοχος δ᾽ ἀπόρουσε, τὸν
[11, 250-299]   ~νῆας ἔπι γλαφυράς· τὼ δ᾽  οὐκ   ἀέκοντε πετέσθην· ~ἄφρεον δὲ στήθεα,
[11, 500-549]   ~μάστιξεν δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽  οὐκ   ἀέκοντε πετέσθην ~νῆας ἔπι γλαφυράς·
[11, 50-99]   κῦδος ὀρέξαι. ~τῶν μὲν ἄρ᾽  οὐκ   ἀλέγιζε πατήρ· δὲ νόσφι
[11, 350-399]   ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως.  ~οὐκ   ἀλέγω, ὡς εἴ με γυνὴ
[11, 350-399]   δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,  ~οὐκ   ἄν τοι χραίσμῃσι βιὸς καὶ
[11, 100-149]   ~χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα  ~οὐκ   εἴασχ᾽ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ,
[11, 550-599]   ἀνέρες ἀγροιῶται, ~οἵ τέ μιν  οὐκ   εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι
[11, 250-299]   ἀμύνετε ποντοπόροισι ~φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ  οὐκ   ἐμὲ μητίετα Ζεὺς ~εἴασε Τρώεσσι
[11, 600-649]   πάντα ἔοικε ~τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ  οὐκ   ἴδον ὄμματα φωτός· ~ἵπποι γάρ
[11, 600-649]   Ἀχαιοὺς ~λισσομένους· χρειὼ γὰρ ἱκάνεται  οὐκέτ᾽   ἀνεκτός. ~ἀλλ᾽ ἴθι νῦν Πάτροκλε
[11, 800-849]   αὖτ᾽ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντίον ηὔδα·  ~οὐκέτι   διογενὲς Πατρόκλεες ἄλκαρ Ἀχαιῶν ~ἔσσεται,
[11, 50-99]   ~οἷος δ᾽ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται  οὔλιος   ἀστὴρ ~παμφαίνων, τοτὲ δ᾽ αὖτις
[11, 50-99]   ~δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας  Οὐλύμποιο.   ~πάντες δ᾽ ᾐτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα
[11, 550-599]   χροὸς ἆσαι. ~τὸν δ᾽ ὡς  οὖν   ἐνόησ᾽ Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς ~Εὐρύπυλος
[11, 200-249]   τεύχεα καλά. ~τὸν δ᾽ ὡς  οὖν   ἐνόησε Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν ~πρεσβυγενὴς
[11, 550-599]   ἀπ᾽ ὤμων. ~τὸν δ᾽ ὡς  οὖν   ἐνόησεν Ἀλέξανδρος θεοειδὴς ~τεύχε᾽ ἀπαινύμενον
[11, 750-799]   μέγα κράτος ἐγγυάλιξε· ~τόφρα γὰρ  οὖν   ἑπόμεσθα διὰ σπιδέος πεδίοιο ~κτείνοντές
[11, 600-649]   ὥπλισσε κυκειῶ. ~τὼ δ᾽ ἐπεὶ  οὖν   πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν ~μύθοισιν
[11, 50-99]   ~πάντες δ᾽ ᾐτιόωντο κελαινεφέα Κρονίωνα  ~οὕνεκ᾽   ἄρα Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι.
[11, 0-49]   γὰρ Κύπρον δὲ μέγα κλέος  οὕνεκ᾽   Ἀχαιοὶ ~ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι
[11, 50-99]   ἐέρσας ~αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος,  οὕνεκ᾽   ἔμελλε ~πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι
[11, 600-649]   μεγαλήτορος, ἥν οἱ Ἀχαιοὶ ~ἔξελον  οὕνεκα   βουλῇ ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. ~ἥ σφωϊν
[11, 650-699]   ἄστυ· γεγήθει δὲ φρένα Νηλεύς,  ~οὕνεκά   μοι τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμον
[11, 150-199]   ~Ἴδης ἐν κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης  ~οὐρανόθεν   καταβάς· ἔχε δ᾽ ἀστεροπὴν μετὰ
[11, 0-49]   τῆλε δὲ χαλκὸς ἀπ᾽ αὐτόφιν  οὐρανὸν   εἴσω ~λάμπ᾽ ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν
[11, 50-99]   δρυτόμος περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον  ~οὔρεος   ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο
[11, 450-499]   ὀϊστός, ~ὠμοφάγοι μιν θῶες ἐν  οὔρεσι   δαρδάπτουσιν ~ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί
[11, 800-849]   ἐνίσπω ~ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος  οὖρος   Ἀχαιῶν· ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς περ
[11, 100-149]   βάλε δουρί, ~Ἄντιφον αὖ παρὰ  οὖς   ἔλασε ξίφει, ἐκ δ᾽ ἔβαλ᾽
[11, 300-349]   περὶ πάντων ~ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ  οὓς   παῖδας ἔασκε ~στείχειν ἐς πόλεμον
[11, 450-499]   υἱόν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον οὖτα,  ~οὖτα   δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον ἠδὲ
[11, 450-499]   νόθον υἱόν, ἔπειτα δὲ Πάνδοκον  οὖτα,   ~οὖτα δὲ Λύσανδρον καὶ Πύρασον
[11, 650-699]   ἄριστοι ~ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι  οὐτάμενοί   τε. ~βέβληται μὲν Τυδεΐδης
[11, 800-849]   ἄριστοι, ~ἐν νηυσὶν κέαται βεβλημένοι  οὐτάμενοί   τε ~χερσὶν ὕπο Τρώων· τῶν
[11, 400-449]   δ᾽ ἄρ᾽ Ἱππασίδην Χάροπ᾽  οὔτασε   δουρὶ ~αὐτοκασίγνητον εὐηφενέος Σώκοιο. ~τῷ
[11, 300-349]   ἐνάριζον. ~ἤτοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον  οὔτασε   δουρὶ ~Παιονίδην ἥρωα κατ᾽ ἰσχίον·
[11, 400-449]   δὲ πρῶτον μὲν ἀμύμονα Δηϊοπίτην  ~οὔτασεν   ὦμον ὕπερθεν ἐπάλμενος ὀξέϊ δουρί,
[11, 650-699]   μὲν Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης,  ~οὔτασται   δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρὶ κλυτὸς ἠδ᾽
[11, 400-449]   ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς. ~ὣς εἰπὼν  οὔτησε   κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. ~διὰ
[11, 250-299]   ἀν᾽ ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης  ~οὔτησε   ξυστῷ χαλκήρεϊ, λῦσε δὲ γυῖα·
[11, 350-399]   ~κωφὸν γὰρ βέλος ἀνδρὸς ἀνάλκιδος  οὐτιδανοῖο.   ~ἦ τ᾽ ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο,
[11, 350-399]   κενεῶνα βαλὼν ἐκ θυμὸν ἑλέσθαι.  ~οὕτω   κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν κακότητος,
[11, 600-649]   ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον·  ~οὐχ   ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ
[11, 650-699]   φαινομένηφι ~τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος  ὀφείλετ᾽   ἐν Ἤλιδι δίῃ· ~οἳ δὲ
[11, 650-699]   ~καὶ γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽  ὀφείλετ᾽   ἐν Ἤλιδι δίῃ ~τέσσαρες ἀθλοφόροι
[11, 650-699]   ~δαίτρευον· πολέσιν γὰρ Ἐπειοὶ χρεῖος  ὄφειλον,   ~ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι ἐν
[11, 350-399]   οὐδ᾽ ἅλιον βέλος ἔκφυγεν· ὡς  ὄφελόν   τοι ~νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν
[11, 300-349]   Ὀπίτην ~καὶ Δόλοπα Κλυτίδην καὶ  Ὀφέλτιον   ἠδ᾽ Ἀγέλαον ~Αἴσυμνόν τ᾽ Ὦρόν
[11, 250-299]   Ἀντηνορίδης, κρατερόν ῥά πένθος  ~ὀφθαλμοὺς   ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος. ~στῆ δ᾽
[11, 450-499]   μέν τ᾽ ἤλυξε πόδεσσι ~φεύγων,  ὄφρ᾽   αἷμα λιαρὸν καὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ·
[11, 150-199]   ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες·  ~ὄφρ᾽   ἂν μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα
[11, 200-249]   πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.  ~ὄφρ᾽   ἂν μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα
[11, 800-849]   τί ῥέξομεν Εὐρύπυλ᾽ ἥρως; ~ἔρχομαι  ὄφρ᾽   Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον ἐνίσπω ~ὃν
[11, 750-799]   ἀνά τ᾽ ἔντεα καλὰ λέγοντες,  ~ὄφρ᾽   ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν ἵππους
[11, 350-399]   δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ ἐκάλυψεν.  ~ὄφρα   δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος ᾤχετ᾽
[11, 50-99]   στεροπήν, ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους τε.  ~ὄφρα   μὲν ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο
[11, 250-299]   ἄορί τε μεγάλοισί τε χερμαδίοισιν,  ~ὄφρά   οἱ αἷμ᾽ ἔτι θερμὸν ἀνήνοθεν
[11, 150-199]   πολλοὶ δ᾽ ἐριαύχενες ἵπποι ~κείν᾽  ὄχεα   κροτάλιζον ἀνὰ πτολέμοιο γεφύρας ~ἡνιόχους
[11, 650-699]   δίῃ ~τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν  ὄχεσφιν   ~ἐλθόντες μετ᾽ ἄεθλα· περὶ τρίποδος
[11, 500-549]   ἱππότα Νέστωρ. ~αὐτίκα δ᾽ ὧν  ὀχέων   ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ Μαχάων ~βαῖν᾽
[11, 500-549]   μέγα κῦδος Ἀχαιῶν ~ἄγρει σῶν  ὀχέων   ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ Μαχάων ~βαινέτω,
[11, 200-249]   ὠκέα Ἶρις, ~Ἕκτωρ δ᾽ ἐξ  ὀχέων   σὺν τεύχεσιν ἆλτο χαμᾶζε, ~πάλλων
[11, 600-649]   θεράπων λύε τοῖο γέροντος ~ἐξ  ὀχέων·   τοὶ δ᾽ ἱδρῶ ἀπεψύχοντο χιτώνων
[11, 450-499]   μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης  ~ὄχθας   πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα
[11, 400-449]   παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος ἔλλαβε πάντας·  ~ὀχθήσας   δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν
[11, 600-649]   κάνεον, ἐπὶ δὲ κρόμυον ποτῷ  ὄψον,   ~ἠδὲ μέλι χλωρόν, παρὰ δ᾽
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006