HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


ε  =  443 formes différentes pour 853 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 450-499]   ἀϋτὴ ~τῷ ἰκέλη ὡς εἴ     βιῴατο μοῦνον ἐόντα ~Τρῶες ἀποτμήξαντες
[11, 200-249]   ἀνδρῶν ~πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης, κρατερόν ῥά     πένθος ~ὀφθαλμοὺς ἐκάλυψε κασιγνήτοιο πεσόντος.
[11, 550-599]   ~Αἴανθ᾽ ὃς βελέεσσι βιάζεται, οὐδέ     φημι ~φεύξεσθ᾽ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος·
[11, 550-599]   δὴ πολλὰ περὶ ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς  ἐάγῃ,   ~κείρει τ᾽ εἰσελθὼν βαθὺ λήϊον·
[11, 150-199]   ὄλεθρος· ~τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽  ἔαξε   λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσι ~πρῶτον, ἔπειτα
[11, 400-449]   ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. ~τοὺς μὲν  ἔασ᾽   δ᾽ ἄρ᾽ Ἱππασίδην Χάροπ᾽
[11, 100-149]   κυλίνδεσθαι δι᾽ ὁμίλου. ~τοὺς μὲν  ἔασ᾽   δ᾽ ὅθι πλεῖσται κλονέοντο
[11, 400-449]   πλευρῶν χρόα ἔργαθεν, οὐδ᾽ ἔτ᾽  ἔασε   ~Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθήμεναι ἔγκασι φωτός.
[11, 300-349]   ~ᾔδεε μαντοσύνας, οὐδὲ οὓς παῖδας  ἔασκε   ~στείχειν ἐς πόλεμον φθισήνορα· τὼ
[11, 400-449]   τ᾽ ἔβλητ᾽ τ᾽  ἔβαλ᾽   ἄλλον. ~εἷος ταῦθ᾽ ὥρμαινε
[11, 450-499]   ἔλαφον κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ᾽  ἔβαλ᾽   ἀνὴρ ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν
[11, 100-149]   οὖς ἔλασε ξίφει, ἐκ δ᾽  ἔβαλ᾽   ἵππων. ~σπερχόμενος δ᾽ ἀπὸ τοῖιν
[11, 500-549]   ἄρ᾽ ἀφ᾽ ἱππείων ὁπλέων ῥαθάμιγγες  ἔβαλλον   ~αἵ τ᾽ ἀπ᾽ ἐπισσώτρων.
[11, 550-599]   ὀϊστῷ ~δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ,  ἐβάρυνε   δὲ μηρόν. ~ἂψ δ᾽ ἑτάρων
[11, 250-299]   δ᾽ ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων  ἐβεβήκει,   ~ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ
[11, 400-449]   μὲν φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας  ἐβεβήκει,   ~τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ ἐν
[11, 550-599]   περ· ~ἠῶθεν δ᾽ ἀπὸ νόσφιν  ἔβη   τετιηότι θυμῷ· ~ὣς Αἴας τότ᾽
[11, 450-499]   καθ᾽ ὅμιλον ἐπ᾽ αὐτῷ πάντες  ἔβησαν.   ~αὐτὰρ γ᾽ ἐξοπίσω ἀνεχάζετο,
[11, 550-599]   ὅτ᾽ ὄνος παρ᾽ ἄρουραν ἰὼν  ἐβιήσατο   παῖδας ~νωθής, δὴ πολλὰ
[11, 650-699]   δ᾽ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν  ~ἔβλητ᾽   ἐν πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς
[11, 400-449]   χρεὼ ~ἑστάμεναι κρατερῶς, τ᾽  ἔβλητ᾽   τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον. ~εἷος
[11, 0-49]   ἐς πατρίδα γαῖαν. ~Ἀτρεΐδης δ᾽  ἐβόησεν   ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν ~Ἀργείους· ἐν
[11, 50-99]   κελαινεφέα Κρονίωνα ~οὕνεκ᾽ ἄρα Τρώεσσιν  ἐβούλετο   κῦδος ὀρέξαι. ~τῶν μὲν ἄρ᾽
[11, 750-799]   ~ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος  ἐγγυάλιξε·   ~τόφρα γὰρ οὖν ἑπόμεσθα διὰ
[11, 200-249]   ἵππους ἅλεται, τότε τοι κράτος  ἐγγυαλίξει   ~κτείνειν, εἰς κε νῆας
[11, 150-199]   ἵππους ἅλεται, τότε οἱ κράτος  ἐγγυαλίξω   ~κτείνειν εἰς κε νῆας
[11, 700-749]   ποταμὸς Μινυήϊος εἰς ἅλα βάλλων  ~ἐγγύθεν   Ἀρήνης, ὅθι μείναμεν Ἠῶ δῖαν
[11, 350-399]   φάτο, τοῦ δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς  ἐγγύθεν   ἐλθὼν ~ἔστη πρόσθ᾽ δ᾽
[11, 450-499]   ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ. ~Αἴας δ᾽  ἐγγύθεν   ἦλθε φέρων σάκος ἠΰτε πύργον,
[11, 450-499]   ~αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα προσεφώνεεν  ἐγγὺς   ἐόντα· ~Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε
[11, 300-349]   Διομήδης, ~αἶψα δ᾽ Ὀδυσσῆα προσεφώνεεν  ἐγγὺς   ἐόντα· ~νῶϊν δὴ τόδε πῆμα
[11, 300-349]   ἰσχίον· οὐ δέ οἱ ἵπποι  ~ἐγγὺς   ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ μέγα
[11, 400-449]   ἰσόθεος φώς, ~στῆ δὲ μάλ᾽  ἐγγὺς   ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον
[11, 0-49]   οὐρανὸν εἴσω ~λάμπ᾽ ἐπὶ δ᾽  ἐγδούπησαν   Ἀθηναίη τε καὶ Ἥρη ~τιμῶσαι
[11, 200-249]   στρατὸν ᾤχετο πάντῃ ~ὀτρύνων μαχέσασθαι,  ἔγειρε   δὲ φύλοπιν αἰνήν. ~οἳ δ᾽
[11, 400-449]   ἔτ᾽ ἔασε ~Παλλὰς Ἀθηναίη μιχθήμεναι  ἔγκασι   φωτός. ~γνῶ δ᾽ Ὀδυσεὺς
[11, 150-199]   ἔπειτα δέ θ᾽ αἷμα καὶ  ἔγκατα   πάντα λαφύσσει· ~ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης
[11, 50-99]   δι᾽ αὐτῆς ἦλθε καὶ ὀστέου,  ἐγκέφαλος   δὲ ~ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε
[11, 500-549]   κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ μιν  ἔγνων·   ~εὐρὺ γὰρ ἀμφ᾽ ὤμοισιν ἔχει
[11, 550-599]   βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι ~πάννυχοι  ἐγρήσσοντες·   δὲ κρειῶν ἐρατίζων ~ἰθύει,
[11, 450-499]   γ᾽ ἥρως ~ἀΐσσων  ἔγχει   ἀμύνετο νηλεὲς ἦμαρ. ~Αἴας δ᾽
[11, 500-549]   μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων  ~ἔγχεΐ   θ᾽ ἱπποσύνῃ τε, νέων δ᾽
[11, 150-199]   ὑπὸ χερσί· περὶ πρὸ γὰρ  ἔγχεϊ   θῦεν. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽
[11, 250-299]   τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν  ~ἔγχεΐ   τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε
[11, 500-549]   τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο στίχας ἀνδρῶν  ~ἔγχεΐ   τ᾽ ἄορί τε μεγάλοισί τε
[11, 450-499]   ~ὣς εἰπὼν Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον  ἔγχος   ~ἔξω τε χροὸς ἕλκε καὶ
[11, 250-299]   ~ἀλλ᾽ ἐπόρουσε Κόωνι ἔχων ἀνεμοτρεφὲς  ἔγχος.   ~ἤτοι Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ
[11, 200-249]   ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽  ἔγχος,   ~Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος
[11, 300-349]   ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει δολιχόσκιον  ἔγχος   ~καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἀφάμαρτε τιτυσκόμενος
[11, 400-449]   μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον  ἔγχος,   ~καὶ διὰ θώρηκος πολυδαιδάλου ἠρήρειστο,
[11, 700-749]   δουρί, ~ἤριπε δ᾽ ἐν κονίῃσιν·  ἐγὼ   δ᾽ ἐς δίφρον ὀρούσας ~στῆν
[11, 400-449]   ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι· ~σοὶ δ᾽  ἐγὼ   ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα
[11, 750-799]   ~νῶϊ δέ τ᾽ ἔνδον ἐόντες  ἐγὼ   καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς ~πάντα μάλ᾽
[11, 650-699]   νεῖκος ἐτύχθη ~ἀμφὶ βοηλασίῃ, ὅτ᾽  ἐγὼ   κτάνον Ἰτυμονῆα ~ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς
[11, 300-349]   ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~ἤτοι  ἐγὼ   μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα
[11, 750-799]   τάρπημεν ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, ~ἦρχον  ἐγὼ   μύθοιο κελεύων ὔμμ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι·
[11, 650-699]   μηρὸν ὀϊστῷ· ~τοῦτον δ᾽ ἄλλον  ἐγὼ   νέον ἤγαγον ἐκ πολέμοιο ~ἰῷ
[11, 700-749]   τρέφει εὐρεῖα χθών. ~τὸν μὲν  ἐγὼ   προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί, ~ἤριπε
[11, 400-449]   ὃν μεγαλήτορα θυμόν· ~ὤ μοι  ἐγὼ   τί πάθω; μέγα μὲν κακὸν
[11, 700-749]   καὶ Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος, ~πρῶτος  ἐγὼν   ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας
[11, 700-749]   ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε μάχεσθαι. ~αὐτὰρ  ἐγὼν   ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι ἶσος, ~πεντήκοντα
[11, 750-799]   θέμις ἐστίν. ~αὐτὰρ ἐπεὶ τάρπημεν  ἐδητύος   ἠδὲ ποτῆτος, ~ἦρχον ἐγὼ μύθοιο
[11, 800-849]   φασιν Ἀχιλλῆος δεδιδάχθαι, ~ὃν Χείρων  ἐδίδαξε   δικαιότατος Κενταύρων. ~ἰητροὶ μὲν γὰρ
[11, 600-649]   ἀναίνετο εἶπέ τε μῦθον· ~οὐχ  ἕδος   ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ με
[11, 750-799]   ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽  ἑδριάασθαι   ἄνωγε, ~ξείνιά τ᾽ εὖ παρέθηκεν,
[11, 600-649]   ἄγε χειρὸς ἑλών, κατὰ δ᾽  ἑδριάασθαι   ἄνωγε. ~Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀναίνετο
[11, 50-99]   ἀστὴρ ~παμφαίνων, τοτὲ δ᾽ αὖτις  ἔδυ   νέφεα σκιόεντα, ~ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ
[11, 250-299]   ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ βασιλῆϊ ~πότμον ἀναπλήσαντες  ἔδυν   δόμον Ἄϊδος εἴσω. ~αὐτὰρ
[11, 0-49]   ~δεύτερον αὖ θώρηκα περὶ στήθεσσιν  ἔδυνε,   ~τόν ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε
[11, 0-49]   ἄνωγεν ~Ἀργείους· ἐν δ᾽ αὐτὸς  ἐδύσετο   νώροπα χαλκόν. ~κνημῖδας μὲν πρῶτα
[11, 700-749]   τὰ δ᾽ ἄλλ᾽ ἐς δῆμον  ἔδωκε   ~δαιτρεύειν, μή τίς οἱ ἀτεμβόμενος
[11, 250-299]   ὤριστος, ἐμοὶ δὲ μέγ᾽ εὖχος  ἔδωκε   ~Ζεὺς Κρονίδης· ἀλλ᾽ ἰθὺς ἐλαύνετε
[11, 200-249]   τι χάριν ἴδε, πολλὰ δ᾽  ἔδωκε·   ~πρῶθ᾽ ἑκατὸν βοῦς δῶκεν, ἔπειτα
[11, 300-349]   Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος  ἔδωκεν;   ~Ἀσαῖον μὲν πρῶτα καὶ Αὐτόνοον
[11, 0-49]   ~ἐν δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν  ἐείκοσι   κασσιτέροιο ~λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν
[11, 400-449]   δ᾽ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς μῦθον  ἔειπεν·   ~ἆ δείλ᾽ μάλα δή
[11, 500-549]   παρβεβαώς, καί μιν πρὸς μῦθον  ἔειπεν·   ~Ἕκτορ νῶϊ μὲν ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν
[11, 400-449]   ἰὼν καί μιν πρὸς μῦθον  ἔειπεν   ~ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων ἆτ᾽
[11, 50-99]   Κρονίδης, κατὰ δ᾽ ὑψόθεν ἧκεν  ἐέρσας   ~αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ᾽
[11, 300-349]   δάμνατο λαῶν. ~ἔνθά κε λοιγὸς  ἔην   καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο, ~καί
[11, 0-49]   κασσιτέροιο ~λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν  ἔην   μέλανος κυάνοιο. ~τῇ δ᾽ ἐπὶ
[11, 200-249]   ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽  ἔθελεν   δὲ πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων. ~ἔσπετε
[11, 0-49]   ~κνημῖδας μὲν πρῶτα περὶ κνήμῃσιν  ἔθηκε   ~καλὰς ἀργυρέοισιν ἐπισφυρίοις ἀραρυίας· ~δεύτερον
[11, 700-749]   ~ἱππῆες Πυλίων, τὰ δ᾽ ἐπέρρεον  ἔθνεα   πεζῶν. ~ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι
[11, 550-599]   ~στῆ δὲ μεταστρεφθείς, ἐπεὶ ἵκετο  ἔθνος   ἑταίρων. ~ὣς οἳ μὲν μάρναντο
[11, 550-599]   μηρόν. ~ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς  ἔθνος   ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, ~ἤϋσεν δὲ
[11, 200-249]   μητέρι μήλων· ~Κισσῆς τόν γ᾽  ἔθρεψε   δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα ~μητροπάτωρ,
[11, 750-799]   ἀγαθὴ δὲ παραίφασίς ἐστιν ἑταίρου.  ~εἰ   δέ τινα φρεσὶν ᾗσι θεοπροπίην
[11, 350-399]   ~τοξότα λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα  ~εἰ   μὲν δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι
[11, 100-149]   ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽ ἄκουσαν·  ~εἰ   μὲν δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες
[11, 500-549]   πω χάζοντο κελεύθου δῖοι Ἀχαιοὶ  ~εἰ   μὴ Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο
[11, 750-799]   κεν Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα,  ~εἰ   μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων
[11, 300-349]   ἐν νήεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί,  ~εἰ   μὴ Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ᾽ Ὀδυσσεύς·
[11, 100-149]   τοι χαρίσαιτο πατὴρ ἀπερείσι᾽ ἄποινα,  ~εἰ   νῶϊ ζωοὺς πεπύθοιτ᾽ ἐπὶ νηυσὶν
[11, 450-499]   ἵκετ᾽ ἀϋτὴ ~τῷ ἰκέλη ὡς  εἴ   βιῴατο μοῦνον ἐόντα ~Τρῶες
[11, 350-399]   τ᾽ ἄλλως ὑπ᾽ ἐμεῖο, καὶ  εἴ   κ᾽ ὀλίγον περ ἐπαύρῃ, ~ὀξὺ
[11, 450-499]   πτερὰ πυκνὰ βαλόντες. ~αὐτὰρ ἔμ᾽  εἴ   κε θάνω, κτεριοῦσί γε δῖοι
[11, 300-349]   ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος ~ἔσσεται  εἴ   κεν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος Ἕκτωρ.
[11, 750-799]   κε πίθηται. ~τίς δ᾽ οἶδ᾽  εἴ   κέν οἱ σὺν δαίμονι θυμὸν
[11, 350-399]   εὔχεαι αὔτως. ~οὐκ ἀλέγω, ὡς  εἴ   με γυνὴ βάλοι πάϊς
[11, 100-149]   σφ᾽ ἦτορ ἀπηύρα· ~ἣ δ᾽  εἴ   πέρ τε τύχῃσι μάλα σχεδόν,
[11, 750-799]   Νέστορί τ᾽ ἀνδρῶν. ~ὣς ἔον,  εἴ   ποτ᾽ ἔον γε, μετ᾽ ἀνδράσιν.
[11, 350-399]   ἐξανύω γε καὶ ὕστερον ἀντιβολήσας,  ~εἴ   πού τις καὶ ἔμοιγε θεῶν
[11, 450-499]   ἄρ᾽ αὐτὸν ~Τρῶες ἕπονθ᾽ ὡς  εἴ   τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν ~ἀμφ᾽
[11, 700-749]   ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ με Νηλεὺς  ~εἴα   θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ μοι ἵππους·
[11, 300-349]   τοῖο ἄνακτος. ~τοὺς μὲν ἔπειτ᾽  εἴασαν,   ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν· ~τὼ δ᾽
[11, 250-299]   ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ μητίετα Ζεὺς  ~εἴασε   Τρώεσσι πανημέριον πολεμίζειν. ~ὣς ἔφαθ᾽
[11, 100-149]   Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα ~οὐκ  εἴασχ᾽   Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ, ~τοῦ
[11, 100-149]   σφε πάρος παρὰ νηυσὶ θοῇσιν  ~εἶδεν,   ὅτ᾽ ἐξ Ἴδης ἄγαγεν πόδας
[11, 700-749]   ἔτ᾽ ἐόντ᾽ οὔ πω μάλα  εἰδότε   θούριδος ἀλκῆς. ~ἔστι δέ τις
[11, 650-699]   ἡβώοιμι βίη δέ μοι ἔμπεδος  εἴη   ~ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι καὶ ἡμῖν
[11, 650-699]   πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι μέλεσσιν.  ~εἴθ᾽   ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι
[11, 550-599]   ποιμένα λαῶν ~ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων,  εἶθαρ   δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽ ἔλυσεν· ~Εὐρύπυλος
[11, 0-49]   κυάνοιο, ~δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ  εἴκοσι   κασσιτέροιο· ~κυάνεοι δὲ δράκοντες ὀρωρέχατο
[11, 600-649]   τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ  ἐϊκυῖα   θεῇσιν ~οἴνῳ Πραμνείῳ, ἐπὶ δ᾽
[11, 450-499]   ἵππους. ~Αἴας δὲ Τρώεσσιν ἐπάλμενος  εἷλε   Δόρυκλον ~Πριαμίδην νόθον υἱόν, ἔπειτα
[11, 250-299]   ~δριμύ, τό τε προϊεῖσι μογοστόκοι  Εἰλείθυιαι   ~Ἥρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας ἔχουσαι,
[11, 0-49]   δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν ἔνευεν.  ~εἵλετο   δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε δύω κεκορυθμένα
[11, 650-699]   βοῶν καὶ πῶϋ μέγ᾽ οἰῶν  ~εἵλετο   κρινάμενος τριηκόσι᾽ ἠδὲ νομῆας. ~καὶ
[11, 200-249]   πεζὸς ἐὼν ἐς Ἴλιον  εἰληλούθει·   ~ὅς ῥα τότ᾽ Ἀτρεΐδεω Ἀγαμέμνονος
[11, 150-199]   ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, ~πάντῃ τ᾽  εἰλυφόων   ἄνεμος φέρει, οἳ δέ τε
[11, 650-699]   δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν ἄγγελος  εἶμ᾽   Ἀχιλῆϊ. ~εὖ δὲ σὺ οἶσθα
[11, 100-149]   Πριάμοιο νόθον καὶ γνήσιον ἄμφω  ~εἰν   ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας· μὲν
[11, 100-149]   δύο παῖδε λάβε κρείων Ἀγαμέμνων  ~εἰν   ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ᾽
[11, 0-49]   ποτέ οἱ Κινύρης δῶκε ξεινήϊον  εἶναι.   ~πεύθετο γὰρ Κύπρον δὲ μέγα
[11, 450-499]   ἀρήϊος ἔξαγ᾽ ὁμίλου ~χειρὸς ἔχων,  εἷος   θεράπων σχεδὸν ἤλασεν ἵππους. ~Αἴας
[11, 400-449]   ἔβλητ᾽ τ᾽ ἔβαλ᾽ ἄλλον.  ~εἷος   ταῦθ᾽ ὥρμαινε κατὰ φρένα
[11, 300-349]   πεζὸς ~θῦνε διὰ προμάχων,  εἷος   φίλον ὤλεσε θυμόν. ~Ἕκτωρ δ᾽
[11, 800-849]   δημῷ. ~ἀλλ᾽ ἄγε μοι τόδε  εἰπὲ   διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως, ~ἤ ῥ᾽
[11, 400-449]   ἔλλαβε πάντας· ~ὀχθήσας δ᾽ ἄρα  εἶπε   πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν· ~ὤ
[11, 600-649]   ἄνωγε. ~Πάτροκλος δ᾽ ἑτέρωθεν ἀναίνετο  εἶπέ   τε μῦθον· ~οὐχ ἕδος ἐστὶ
[11, 750-799]   ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν ~ταῦτ᾽  εἴποις   Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι αἴ κε πίθηται.
[11, 300-349]   αὐτοὺς ~κεκλήγων· ἅμα δὲ Τρώων  εἵποντο   φάλαγγες. ~τὸν δὲ ἰδὼν ῥίγησε
[11, 200-249]   ἔλθῃ. ~ἣ μὲν ἄρ᾽ ὣς  εἰποῦσ᾽   ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις, ~Ἕκτωρ
[11, 450-499]   δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται. ~ὣς  εἰπὼν   μὲν ἦρχ᾽ δ᾽
[11, 250-299]   ἵν᾽ ὑπέρτερον εὖχος ἄρησθε. ~ὣς  εἰπὼν   ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν ἑκάστου.
[11, 400-449]   τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν ὀλέσσῃς. ~ὣς  εἰπὼν   οὔτησε κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην.
[11, 450-499]   κτεριοῦσί γε δῖοι Ἀχαιοί. ~ὣς  εἰπὼν   Σώκοιο δαΐφρονος ὄβριμον ἔγχος ~ἔξω
[11, 0-49]   τοί ῥ᾽ ἔσχατα νῆας ἐΐσας  ~εἴρυσαν   ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν
[11, 750-799]   οἱ σημαίνειν· δὲ πείσεται  εἰς   ἀγαθόν περ. ~ὣς ἐπέτελλ᾽
[11, 450-499]   ~ἐσφέρεται, πολλὸν δέ τ᾽ ἀφυσγετὸν  εἰς   ἅλα βάλλει, ~ὣς ἔφεπε κλονέων
[11, 700-749]   ~ἔστι δέ τις ποταμὸς Μινυήϊος  εἰς   ἅλα βάλλων ~ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι
[11, 550-599]   δὲ μηρόν. ~ἂψ δ᾽ ἑτάρων  εἰς   ἔθνος ἐχάζετο κῆρ᾽ ἀλεείνων, ~ἤϋσεν
[11, 100-149]   συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν ~ἐλθὼν  εἰς   εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ᾽ ἦτορ
[11, 150-199]   ~βῆ δὲ κατ᾽ Ἰδαίων ὀρέων  εἰς   Ἴλιον ἱρήν. ~εὗρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο
[11, 150-199]   δουρὶ τυπεὶς βλήμενος ἰῷ  ~εἰς   ἵππους ἅλεται, τότε οἱ κράτος
[11, 200-249]   δουρὶ τυπεὶς βλήμενος ἰῷ  ~εἰς   ἵππους ἅλεται, τότε τοι κράτος
[11, 650-699]   κήδεται οὐδ᾽ ἐλεαίρει. ~ἦ μένει  εἰς   κε δὴ νῆες θοαὶ
[11, 200-249]   τότε τοι κράτος ἐγγυαλίξει ~κτείνειν,  εἰς   κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηαι
[11, 150-199]   τότε οἱ κράτος ἐγγυαλίξω ~κτείνειν  εἰς   κε νῆας ἐϋσσέλμους ἀφίκηται
[11, 200-249]   ἔπειτ᾽ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας  ἐΐσας,   ~αὐτὰρ πεζὸς ἐὼν ἐς
[11, 0-49]   Ἀχιλλῆος, τοί ῥ᾽ ἔσχατα νῆας  ἐΐσας   ~εἴρυσαν ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ
[11, 550-599]   ῥόπαλ᾽ ἀμφὶς ἐάγῃ, ~κείρει τ᾽  εἰσελθὼν   βαθὺ λήϊον· οἳ δέ τε
[11, 400-449]   εἰπὼν οὔτησε κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽  ἐΐσην.   ~διὰ μὲν ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς
[11, 50-99]   ἐν πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽  ἐΐσην,   ~οἷος δ᾽ ἐκ νεφέων ἀναφαίνεται
[11, 350-399]   δὲ γυναικὸς μέν τ᾽ ἀμφίδρυφοί  εἰσι   παρειαί, ~παῖδες δ᾽ ὀρφανικοί·
[11, 400-449]   αἰζηοὶ ~σεύωνται, δέ τ᾽  εἶσι   βαθείης ἐκ ξυλόχοιο ~θήγων λευκὸν
[11, 750-799]   φέρεσθαι, ~αἴ κέ σε τῷ  εἴσκοντες   ἀπόσχωνται πολέμοιο ~Τρῶες, ἀναπνεύσωσι δ᾽
[11, 600-649]   γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ μεγακήτεϊ νηῒ  ~εἰσορόων   πόνον αἰπὺν ἰῶκά τε δακρυόεσσαν.
[11, 50-99]   ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ γαίων  ~εἰσορόων   Τρώων τε πόλιν καὶ νῆας
[11, 50-99]   Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽ ἔχαιρε πολύστονος  εἰσορόωσα·   ~οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε
[11, 250-299]   ~πότμον ἀναπλήσαντες ἔδυν δόμον Ἄϊδος  εἴσω.   ~αὐτὰρ τῶν ἄλλων ἐπεπωλεῖτο
[11, 650-699]   τὰ μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον  εἴσω   ~ἐννύχιοι προτὶ ἄστυ· γεγήθει δὲ
[11, 0-49]   δὲ χαλκὸς ἀπ᾽ αὐτόφιν οὐρανὸν  εἴσω   ~λάμπ᾽ ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη
[11, 700-749]   ἦν Αὐγείαο, ~πρεσβυτάτην δὲ θύγατρ᾽  εἶχε   ξανθὴν Ἀγαμήδην, ~ἣ τόσα φάρμακα
[11, 550-599]   ἀγροιῶται, ~οἵ τέ μιν οὐκ  εἰῶσι   βοῶν ἐκ πῖαρ ἑλέσθαι ~πάννυχοι
[11, 150-199]   φίλτεροι ἀλόχοισιν. ~Ἕκτορα δ᾽  ἐκ   βελέων ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε
[11, 100-149]   ὁμοῦ δ᾽ ἔχον ὠκέας ἵππους·  ~ἐκ   γάρ σφεας χειρῶν φύγον ἡνία
[11, 200-249]   οἷ μεμαὼς ὥς τε λίς,  ἐκ   δ᾽ ἄρα χειρὸς ~σπάσσατο· τὸν
[11, 100-149]   αὖ παρὰ οὖς ἔλασε ξίφει,  ἐκ   δ᾽ ἔβαλ᾽ ἵππων. ~σπερχόμενος δ᾽
[11, 650-699]   χαλκοχίτωνες ~ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα μηχανόωντο.  ~ἐκ   δ᾽ γέρων ἀγέλην τε
[11, 100-149]   ὣς ~Ἀτρεΐδης· τὼ δ᾽ αὖτ᾽  ἐκ   δίφρου γουναζέσθην· ~ζώγρει Ἀτρέος υἱέ,
[11, 200-249]   γε θυγατέρα ἥν· ~γήμας δ᾽  ἐκ   θαλάμοιο μετὰ κλέος ἵκετ᾽ Ἀχαιῶν
[11, 350-399]   τοι ~νείατον ἐς κενεῶνα βαλὼν  ἐκ   θυμὸν ἑλέσθαι. ~οὕτω κεν καὶ
[11, 0-49]   ~Ὁμήρου Ἰλιὰς Λ. ~ἠὼς δ᾽  ἐκ   λεχέων παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο ~ὄρνυθ᾽
[11, 350-399]   δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας  ~ἐκ   λόχου ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος
[11, 800-849]   ὑπέχευε βοείας. ~ἔνθά μιν ἐκτανύσας  ἐκ   μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ ~ὀξὺ βέλος
[11, 50-99]   ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην, ~οἷος δ᾽  ἐκ   νεφέων ἀναφαίνεται οὔλιος ἀστὴρ ~παμφαίνων,
[11, 400-449]   δέ τ᾽ εἶσι βαθείης  ἐκ   ξυλόχοιο ~θήγων λευκὸν ὀδόντα μετὰ
[11, 650-699]   δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. ~ληΐδα δ᾽  ἐκ   πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα πολλὴν ~πεντήκοντα
[11, 150-199]   ὑπὸ δέ σφισιν ὦρτο κονίη  ~ἐκ   πεδίου, τὴν ὦρσαν ἐρίγδουποι πόδες
[11, 550-599]   τέ μιν οὐκ εἰῶσι βοῶν  ἐκ   πῖαρ ἑλέσθαι ~πάννυχοι ἐγρήσσοντες·
[11, 350-399]   δ᾽ ὄπισθε καθεζόμενος βέλος ὠκὺ  ~ἐκ   ποδὸς ἕλκ᾽ ὀδύνη δὲ διὰ
[11, 550-599]   βιάζεται, οὐδέ φημι ~φεύξεσθ᾽  ἐκ   πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ μάλ᾽ ἄντην
[11, 600-649]   ~ὅν τινα τοῦτον ἄγει βεβλημένον  ἐκ   πολέμοιο· ~ἤτοι μὲν τά γ᾽
[11, 650-699]   δ᾽ ἄλλον ἐγὼ νέον ἤγαγον  ἐκ   πολέμοιο ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς βεβλημένον.
[11, 550-599]   δέμας πυρὸς αἰθομένοιο· ~Νέστορα δ᾽  ἐκ   πολέμοιο φέρον Νηλήϊαι ἵπποι ~ἱδρῶσαι,
[11, 750-799]   σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων  ~ἐκ   πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ.
[11, 800-849]   Εὐαιμονίδης κατὰ μηρὸν ὀϊστῷ ~σκάζων  ἐκ   πολέμου· κατὰ δὲ νότιος ῥέεν
[11, 600-649]   κυκειῶ ἐϋπλόκαμος Ἑκαμήδη, ~τὴν ἄρετ᾽  ἐκ   Τενέδοιο γέρων, ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς,
[11, 750-799]   ἐπέτελλεν ~ἤματι τῷ ὅτε σ᾽  ἐκ   Φθίης Ἀγαμέμνονι πέμπε, ~νῶϊ δέ
[11, 150-199]   τε κονίης ~ἔκ τ᾽ ἀνδροκτασίης  ἔκ   θ᾽ αἵματος ἔκ τε κυδοιμοῦ·
[11, 150-199]   ὕπαγε Ζεὺς ἔκ τε κονίης  ~ἔκ   τ᾽ ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽ αἵματος
[11, 150-199]   δ᾽ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς  ἔκ   τε κονίης ~ἔκ τ᾽ ἀνδροκτασίης
[11, 150-199]   τ᾽ ἀνδροκτασίης ἔκ θ᾽ αἵματος  ἔκ   τε κυδοιμοῦ· ~Ἀτρεΐδης δ᾽ ἕπετο
[11, 650-699]   Πύλῳ ἦμεν· ~ἐλθὼν γάρ ῥ᾽  ἐκάκωσε   βίη Ἡρακληείη ~τῶν προτέρων ἐτέων,
[11, 250-299]   κρατερόν ῥά πένθος ~ὀφθαλμοὺς  ἐκάλυψε   κασιγνήτοιο πεσόντος. ~στῆ δ᾽ εὐρὰξ
[11, 350-399]   ἀμφὶ δὲ ὄσσε κελαινὴ νὺξ  ἐκάλυψεν.   ~ὄφρα δὲ Τυδεΐδης μετὰ δούρατος
[11, 600-649]   ~τοῖσι δὲ τεῦχε κυκειῶ ἐϋπλόκαμος  Ἑκαμήδη,   ~τὴν ἄρετ᾽ ἐκ Τενέδοιο γέρων,
[11, 200-249]   ἔσταν Ἀχαιῶν, ~Ἀργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν  ἐκαρτύναντο   φάλαγγας. ~ἀρτύνθη δὲ μάχη, στὰν
[11, 700-749]   κίοι ἴσης. ~ἡμεῖς μὲν τὰ  ἕκαστα   διείπομεν, ἀμφί τε ἄστυ ~ἕρδομεν
[11, 700-749]   ἕλον δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς  ἕκαστον   ~φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας ἐμῷ
[11, 600-649]   ἔσαν, δοιαὶ δὲ πελειάδες ἀμφὶς  ἕκαστον   ~χρύσειαι νεμέθοντο, δύω δ᾽ ὑπὸ
[11, 700-749]   ~καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν οἷσιν  ἕκαστος   ~ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ μεγάθυμοι
[11, 0-49]   ~ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν  ἕκαστος   ~ἵππους εὖ κατὰ κόσμον ἐρυκέμεν
[11, 250-299]   εἰπὼν ὄτρυνε μένος καὶ θυμὸν  ἑκάστου.   ~ὡς δ᾽ ὅτε πού τις
[11, 50-99]   ~σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι  ἑκάστῳ   ~δώματα καλὰ τέτυκτο κατὰ πτύχας
[11, 0-49]   Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος ἔμβαλ᾽  ἑκάστῳ   ~καρδίῃ ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ μάχεσθαι.
[11, 0-49]   δράκοντες ὀρωρέχατο προτὶ δειρὴν ~τρεῖς  ἑκάτερθ᾽   ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων
[11, 200-249]   ἴδε, πολλὰ δ᾽ ἔδωκε· ~πρῶθ᾽  ἑκατὸν   βοῦς δῶκεν, ἔπειτα δὲ χίλι᾽
[11, 650-699]   πλατέ᾽ αἰγῶν, ~ἵππους δὲ ξανθὰς  ἑκατὸν   καὶ πεντήκοντα ~πάσας θηλείας, πολλῇσι
[11, 650-699]   σὺ οἶσθα γεραιὲ διοτρεφές, οἷος  ἐκεῖνος   ~δεινὸς ἀνήρ· τάχα κεν καὶ
[11, 250-299]   κιόντα ~Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν  ἐκέκλετο   μακρὸν ἀΰσας· ~Τρῶες καὶ Λύκιοι
[11, 600-649]   ἄλφιτα λευκὰ πάλυνε, ~πινέμεναι δ᾽  ἐκέλευσεν,   ἐπεί ῥ᾽ ὥπλισσε κυκειῶ. ~τὼ
[11, 50-99]   οὔ σφιν πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ  ἕκηλοι   ~σφοῖσιν ἐνὶ μεγάροισι καθήατο, ἧχι
[11, 550-599]   μιν βάλε μηρὸν ὀϊστῷ ~δεξιόν·  ἐκλάσθη   δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ μηρόν.
[11, 600-649]   νηός· δὲ κλισίηθεν ἀκούσας  ~ἔκμολεν   ἶσος Ἄρηϊ, κακοῦ δ᾽ ἄρα
[11, 550-599]   ~σπουδῇ τ᾽ ἐξήλασσαν, ἐπεί τ᾽  ἐκορέσσατο   φορβῆς· ~ὣς τότ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴαντα
[11, 50-99]   ~οὔρεος ἐν βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾽  ἐκορέσσατο   χεῖρας ~τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος
[11, 150-199]   δὲ πρηνεῖς τε καὶ ὕπτιοι  ἔκπεσον   ἵππων ~Ἀτρεΐδεω ὑπὸ χερσί· περὶ
[11, 0-49]   ἦσαν ~τρεῖς ἀμφιστρεφέες ἑνὸς αὐχένος  ἐκπεφυυῖαι.   ~κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽ ἀμφίφαλον κυνέην
[11, 650-699]   ~τῶν προτέρων ἐτέων, κατὰ δ᾽  ἔκταθεν   ὅσσοι ἄριστοι· ~δώδεκα γὰρ Νηλῆος
[11, 800-849]   ἐπὶ νῆα μέλαιναν, ~μηροῦ δ᾽  ἔκταμ᾽   ὀϊστόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ δ᾽ αἷμα
[11, 500-549]   πολλῶν ἀντάξιος ἄλλων ~ἰούς τ᾽  ἐκτάμνειν   ἐπί τ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσειν.
[11, 800-849]   ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. ~ἔνθά μιν  ἐκτανύσας   ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ ~ὀξὺ
[11, 800-849]   ῥ᾽ ἔτι που σχήσουσι πελώριον  Ἕκτορ᾽   Ἀχαιοί, ~ἦ ἤδη φθίσονται ὑπ᾽
[11, 500-549]   καί μιν πρὸς μῦθον ἔειπεν·  ~Ἕκτορ   νῶϊ μὲν ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν
[11, 200-249]   ἱσταμένη προσέφη πόδας ὠκέα Ἶρις·  ~Ἕκτορ   υἱὲ Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε
[11, 150-199]   γύπεσσιν πολὺ φίλτεροι ἀλόχοισιν.  ~Ἕκτορα   δ᾽ ἐκ βελέων ὕπαγε Ζεὺς
[11, 300-349]   αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ~ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον  Ἕκτορα   δῖον. ~ἔνθ᾽ ἑλέτην δίφρόν τε
[11, 150-199]   ἱρήν. ~εὗρ᾽ υἱὸν Πριάμοιο δαΐφρονος  Ἕκτορα   δῖον ~ἑσταότ᾽ ἔν θ᾽ ἵπποισι
[11, 50-99]   αὖθ᾽ ἑτέρωθεν ἐπὶ θρωσμῷ πεδίοιο  ~Ἕκτορά   τ᾽ ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀμύμονα
[11, 300-349]   ~ὣς ἄρα πυκνὰ καρήαθ᾽ ὑφ᾽  Ἕκτορι   δάμνατο λαῶν. ~ἔνθά κε λοιγὸς
[11, 150-199]   ~βάσκ᾽ ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν  Ἕκτορι   μῦθον ἐνίσπες· ~ὄφρ᾽ ἂν μέν
[11, 500-549]   ~Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους ἐνόησεν  ~Ἕκτορι   παρβεβαώς, καί μιν πρὸς μῦθον
[11, 300-349]   δὴ τόδε πῆμα κυλίνδεται ὄβριμος  Ἕκτωρ·   ~ἀλλ᾽ ἄγε δὴ στέωμεν καὶ
[11, 50-99]   ~ἠΐθεόν τ᾽ Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν.  ~Ἕκτωρ   δ᾽ ἐν πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα
[11, 200-249]   εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας ὠκέα Ἶρις,  ~Ἕκτωρ   δ᾽ ἐξ ὀχέων σὺν τεύχεσιν
[11, 300-349]   προμάχων, εἷος φίλον ὤλεσε θυμόν.  ~Ἕκτωρ   δ᾽ ὀξὺ νόησε κατὰ στίχας,
[11, 350-399]   τήν οἱ πόρε Φοῖβος Ἀπόλλων.  ~Ἕκτωρ   δ᾽ ὦκ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε, μίκτο
[11, 250-299]   ~τειρόμενον βασιλῆα μάχης ἀπάνευθε φέροντες.  ~Ἕκτωρ   δ᾽ ὡς ἐνόησ᾽ Ἀγαμέμνονα νόσφι
[11, 350-399]   ὅθι οἱ καταείσατο γαίης ~τόφρ᾽  Ἕκτωρ   ἔμπνυτο, καὶ ἂψ ἐς δίφρον
[11, 500-549]   ἀμφὶ μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα.  ~Ἕκτωρ   μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα
[11, 50-99]   αὖτις ἔδυ νέφεα σκιόεντα, ~ὣς  Ἕκτωρ   ὁτὲ μέν τε μετὰ πρώτοισι
[11, 450-499]   τε καὶ ἀνέρας· οὐδέ πω  Ἕκτωρ   ~πεύθετ᾽ ἐπεί ῥα μάχης ἐπ᾽
[11, 250-299]   ἐπ᾽ Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας μεγαθύμους  ~Ἕκτωρ   Πριαμίδης βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ. ~αὐτὸς
[11, 300-349]   πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον ἐξενάριξεν  ~Ἕκτωρ   Πριαμίδης, ὅτε οἱ Ζεὺς κῦδος
[11, 300-349]   εἴ κεν νῆας ἕλῃ κορυθαίολος  Ἕκτωρ.   ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη κρατερὸς
[11, 350-399]   οὐδ᾽ ἄρα μιν ἅλιον βέλος  ἔκφυγε   χειρός, ~ταρσὸν δεξιτεροῖο ποδός· διὰ
[11, 350-399]   ηὔδα· ~βέβληαι οὐδ᾽ ἅλιον βέλος  ἔκφυγεν·   ὡς ὄφελόν τοι ~νείατον ἐς
[11, 100-149]   δουρί, ~Ἄντιφον αὖ παρὰ οὖς  ἔλασε   ξίφει, ἐκ δ᾽ ἔβαλ᾽ ἵππων.
[11, 400-449]   ~ὤμων μεσσηγύς, διὰ δὲ στήθεσφιν  ἔλασσε,   ~δούπησεν δὲ πεσών· δ᾽
[11, 700-749]   ἀνδρῶν Αὐγείας ~κάσχεθε, τὸν δ᾽  ἐλατῆρ᾽   ἀφίει ἀκαχήμενον ἵππων. ~τῶν
[11, 250-299]   ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν  ἐλαυνέμεν·   ἤχθετο γὰρ κῆρ. ~ἤϋσεν δὲ
[11, 400-449]   ἡνιόχῳ ἐπέτελλε ~νηυσὶν ἔπι γλαφυρῇσιν  ἐλαυνέμεν·   ἤχθετο γὰρ κῆρ. ~οἰώθη δ᾽
[11, 250-299]   ἔδωκε ~Ζεὺς Κρονίδης· ἀλλ᾽ ἰθὺς  ἐλαύνετε   μώνυχας ἵππους ~ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν᾽
[11, 650-699]   ὃς ἐν Ἤλιδι ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽  ἐλαυνόμενος·   δ᾽ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν
[11, 50-99]   τ᾽ ἀμητῆρες ἐναντίοι ἀλλήλοισιν ~ὄγμον  ἐλαύνωσιν   ἀνδρὸς μάκαρος κατ᾽ ἄρουραν ~πυρῶν
[11, 100-149]   ὠκὺς Ἀχιλλεύς. ~ὡς δὲ λέων  ἐλάφοιο   ταχείης νήπια τέκνα ~ῥηϊδίως συνέαξε
[11, 450-499]   τε δαφοινοὶ θῶες ὄρεσφιν ~ἀμφ᾽  ἔλαφον   κεραὸν βεβλημένον, ὅν τ᾽ ἔβαλ᾽
[11, 400-449]   δ᾽ ἐν κονίῃσι πεσὼν  ἕλε   γαῖαν ἀγοστῷ. ~τοὺς μὲν ἔασ᾽
[11, 50-99]   ἐν δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽  ἕλε   δ᾽ ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα λαῶν
[11, 650-699]   ἐὼν Δαναῶν οὐ κήδεται οὐδ᾽  ἐλεαίρει.   ~ἦ μένει εἰς κε
[11, 300-349]   παρ᾽ ἔμ᾽ ἵσταο· δὴ γὰρ  ἔλεγχος   ~ἔσσεται εἴ κεν νῆας ἕλῃ
[11, 0-49]   ἦν· αὐτὰρ ἐπ᾽ αὐτοῦ ~κυάνεος  ἐλέλικτο   δράκων, κεφαλαὶ δέ οἱ ἦσαν
[11, 550-599]   Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~στῆτ᾽  ἐλελιχθέντες   καὶ ἀμύνετε νηλεὲς ἦμαρ ~Αἴανθ᾽
[11, 200-249]   δὲ φύλοπιν αἰνήν. ~οἳ δ᾽  ἐλελίχθησαν   καὶ ἐναντίοι ἔσταν Ἀχαιῶν, ~Ἀργεῖοι
[11, 300-349]   ἄρ᾽ γ᾽ ἡγεμόνας Δαναῶν  ἕλεν,   αὐτὰρ ἔπειτα ~πληθύν, ὡς ὁπότε
[11, 100-149]   δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα ~οὐκ εἴασχ᾽  Ἑλένην   δόμεναι ξανθῷ Μενελάῳ, ~τοῦ περ
[11, 500-549]   δῖοι Ἀχαιοὶ ~εἰ μὴ Ἀλέξανδρος  Ἑλένης   πόσις ἠϋκόμοιο ~παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα
[11, 350-399]   δουρὶ κλυτὸν ἐξενάριζεν. ~αὐτὰρ Ἀλέξανδρος  Ἑλένης   πόσις ἠϋκόμοιο ~Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα
[11, 350-399]   ἐς κενεῶνα βαλὼν ἐκ θυμὸν  ἑλέσθαι.   ~οὕτω κεν καὶ Τρῶες ἀνέπνευσαν
[11, 550-599]   οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ  ἑλέσθαι   ~πάννυχοι ἐγρήσσοντες· δὲ κρειῶν
[11, 0-49]   χρυσέοισιν ἀορτήρεσσιν ἀρηρός. ~ἂν δ᾽  ἕλετ᾽   ἀμφιβρότην πολυδαίδαλον ἀσπίδα θοῦριν ~καλήν,
[11, 300-349]   φεύγοντες ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον. ~ἔνθ᾽  ἑλέτην   δίφρόν τε καὶ ἀνέρε δήμου
[11, 300-349]   ἔλεγχος ~ἔσσεται εἴ κεν νῆας  ἕλῃ   κορυθαίολος Ἕκτωρ. ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος
[11, 200-249]   ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν  ἔλθῃ.   ~ἣ μὲν ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽
[11, 150-199]   ἠέλιος καὶ ἐπὶ κνέφας ἱερὸν  ἔλθῃ.   ~ὣς ἔφατ᾽ οὐδ᾽ ἀπίθησε ποδήνεμος
[11, 100-149]   Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν ~ἀγγελίην  ἐλθόντα   σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ ~αὖθι κατακτεῖναι
[11, 600-649]   ἁλός· αὐτὰρ ἔπειτα ~ἐς κλισίην  ἐλθόντες   ἐπὶ κλισμοῖσι κάθιζον. ~τοῖσι δὲ
[11, 700-749]   ~τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν  ~ἐλθόντες   μετ᾽ ἄεθλα· περὶ τρίποδος γὰρ
[11, 650-699]   παῦροι κεκακωμένοι ἐν Πύλῳ ἦμεν·  ~ἐλθὼν   γάρ ῥ᾽ ἐκάκωσε βίη Ἡρακληείη
[11, 100-149]   ~ῥηϊδίως συνέαξε λαβὼν κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν  ~ἐλθὼν   εἰς εὐνήν, ἁπαλόν τέ σφ᾽
[11, 350-399]   τοῦ δ᾽ Ὀδυσεὺς δουρικλυτὸς ἐγγύθεν  ἐλθὼν   ~ἔστη πρόσθ᾽ δ᾽ ὄπισθε
[11, 650-699]   πόλεμον δὲ κιόντι. ~κήρυκες δ᾽  ἐλίγαινον   ἅμ᾽ ἠοῖ φαινομένηφι ~τοὺς ἴμεν
[11, 200-249]   χειρὶ λαβὼν εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων  ~ἕλκ᾽   ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε
[11, 350-399]   καθεζόμενος βέλος ὠκὺ ~ἐκ ποδὸς  ἕλκ᾽   ὀδύνη δὲ διὰ χροὸς ἦλθ᾽
[11, 450-499]   ὄβριμον ἔγχος ~ἔξω τε χροὸς  ἕλκε   καὶ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης· ~αἷμα δέ
[11, 250-299]   Ἰφιδάμαντα κασίγνητον καὶ ὄπατρον  ~ἕλκε   ποδὸς μεμαώς, καὶ ἀΰτει πάντας
[11, 800-849]   ~ὤμων καὶ κεφαλῆς, ἀπὸ δ᾽  ἕλκεος   ἀργαλέοιο ~αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος
[11, 550-599]   ~τεύχε᾽ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος, αὐτίκα τόξον  ~ἕλκετ᾽   ἐπ᾽ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε
[11, 250-299]   ἀΰτει πάντας ἀρίστους· ~τὸν δ᾽  ἕλκοντ᾽   ἀν᾽ ὅμιλον ὑπ᾽ ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης
[11, 800-849]   ἁπάσας ~ἔσχ᾽ ὀδύνας· τὸ μὲν  ἕλκος   ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα.
[11, 250-299]   ὠτειλῆς. ~αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ μὲν  ἕλκος   ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα, ~ὀξεῖαι
[11, 800-849]   ~τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι  ἕλκος   ἔχοντα ~χρηΐζοντα καὶ αὐτὸν ἀμύμονος
[11, 400-449]   αὐτῷ ~Ἀργείων παρέμεινεν, ἐπεὶ φόβος  ἔλλαβε   πάντας· ~ὀχθήσας δ᾽ ἄρα εἶπε
[11, 500-549]   ~μή πώς μιν πολέμοιο μετακλινθέντος  ἕλοιεν.   ~αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε Νέστορα
[11, 700-749]   γλαυκώπιδι βοῦν ἀγελαίην, ~δόρπον ἔπειθ᾽  ἑλόμεσθα   κατὰ στρατὸν ἐν τελέεσσι, ~καὶ
[11, 700-749]   Ἐπειῶν ἔπλετο νεῖκος, ~πρῶτος ἐγὼν  ἕλον   ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους,
[11, 700-749]   κελαινῇ λαίλαπι ἶσος, ~πεντήκοντα δ᾽  ἕλον   δίφρους, δύο δ᾽ ἀμφὶς ἕκαστον
[11, 700-749]   δ᾽ ἀμφὶς ἕκαστον ~φῶτες ὀδὰξ  ἕλον   οὖδας ἐμῷ ὑπὸ δουρὶ δαμέντες.
[11, 400-449]   ἐπὶ Τρώων στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων,  ~ἔλσαν   δ᾽ ἐν μέσσοισι, μετὰ σφίσι
[11, 100-149]   ~ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι λαβών, καὶ  ἔλυσεν   ἀποίνων. ~δὴ τότε γ᾽ Ἀτρεΐδης
[11, 550-599]   πραπίδων, εἶθαρ δ᾽ ὑπὸ γούνατ᾽  ἔλυσεν·   ~Εὐρύπυλος δ᾽ ἐπόρουσε καὶ αἴνυτο
[11, 750-799]   Ἀχιλλεύς, ~ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς  ἑλών,   κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε, ~ξείνιά
[11, 600-649]   φαεινοῦ, ~ἐς δ᾽ ἄγε χειρὸς  ἑλών,   κατὰ δ᾽ ἑδριάασθαι ἄνωγε. ~Πάτροκλος
[11, 450-499]   περὶ πτερὰ πυκνὰ βαλόντες. ~αὐτὰρ  ἔμ᾽   εἴ κε θάνω, κτεριοῦσί γε
[11, 400-449]   αἰπὺς ὄλεθρος. ~ἤτοι μέν ῥ᾽  ἔμ᾽   ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι μάχεσθαι· ~σοὶ
[11, 300-349]   ~ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο πέπον, παρ᾽  ἔμ᾽   ἵσταο· δὴ γὰρ ἔλεγχος ~ἔσσεται
[11, 600-649]   θυμῷ ~νῦν ὀΐω περὶ γούνατ᾽  ἐμὰ   στήσεσθαι Ἀχαιοὺς ~λισσομένους· χρειὼ γὰρ
[11, 0-49]   ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν δὲ μέγα σθένος  ἔμβαλ᾽   ἑκάστῳ ~καρδίῃ ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ
[11, 800-849]   δὲ σθένος ὄρνυται αἰέν. ~ἀλλ᾽  ἐμὲ   μὲν σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ
[11, 250-299]   ποντοπόροισι ~φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ  ἐμὲ   μητίετα Ζεὺς ~εἴασε Τρώεσσι πανημέριον
[11, 350-399]   οὐτιδανοῖο. ~ἦ τ᾽ ἄλλως ὑπ᾽  ἐμεῖο,   καὶ εἴ κ᾽ ὀλίγον περ
[11, 600-649]   Ἀχιλεῦ; τί δέ σε χρεὼ  ἐμεῖο;   ~τὸν δ᾽ ἀπαμειβόμενος προσέφη πόδας
[11, 50-99]   ~αἵματι μυδαλέας ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ᾽  ἔμελλε   ~πολλὰς ἰφθίμους κεφαλὰς Ἄϊδι προϊάψειν.
[11, 150-199]   θῦεν. ~ἀλλ᾽ ὅτε δὴ τάχ᾽  ἔμελλεν   ὑπὸ πτόλιν αἰπύ τε τεῖχος
[11, 800-849]   ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~ὣς ἄρ᾽  ἐμέλλετε   τῆλε φίλων καὶ πατρίδος αἴης
[11, 700-749]   μετ᾽ ἄεθλα· περὶ τρίποδος γὰρ  ἔμελλον   ~θεύσεσθαι· τοὺς δ᾽ αὖθι ἄναξ
[11, 0-49]   Ἀχαιοὶ ~ἐς Τροίην νήεσσιν ἀναπλεύσεσθαι  ἔμελλον·   ~τοὔνεκά οἱ τὸν δῶκε χαριζόμενος
[11, 650-699]   τε κτεινώμεθ᾽ ἐπισχερώ; οὐ γὰρ  ἐμὴ   ἲς ~ἔσθ᾽ οἵη πάρος ἔσκεν
[11, 650-699]   ᾗσι βόεσσιν ~ἔβλητ᾽ ἐν πρώτοισιν  ἐμῆς   ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι, ~κὰδ δ᾽
[11, 750-799]   Ἀχιλῆϊ ~αἰὲν ἀριστεύειν καὶ ὑπείροχον  ἔμμεναι   ἄλλων· ~σοὶ δ᾽ αὖθ᾽ ὧδ᾽
[11, 250-299]   θούριδος ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὤριστος,  ἐμοὶ   δὲ μέγ᾽ εὖχος ἔδωκε ~Ζεὺς
[11, 400-449]   δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα ~εὖχος  ἐμοὶ   δώσειν, ψυχὴν δ᾽ Ἄϊδι κλυτοπώλῳ.
[11, 350-399]   ἀντιβολήσας, ~εἴ πού τις καὶ  ἔμοιγε   θεῶν ἐπιτάρροθός ἐστι. ~νῦν αὖ
[11, 750-799]   ἐπέτελλε Μενοίτιος Ἄκτορος υἱός· ~τέκνον  ἐμὸν   γενεῇ μὲν ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς,
[11, 650-699]   ὣς ἡβώοιμι βίη δέ μοι  ἔμπεδος   εἴη ~ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι καὶ
[11, 800-849]   μέλαν κελάρυζε· νόος γε μὲν  ἔμπεδος   ἦεν. ~τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε
[11, 150-199]   ὅτε πῦρ ἀΐδηλον ἐν ἀξύλῳ  ἐμπέσῃ   ὕλῃ, ~πάντῃ τ᾽ εἰλυφόων ἄνεμος
[11, 350-399]   οἱ καταείσατο γαίης ~τόφρ᾽ Ἕκτωρ  ἔμπνυτο,   καὶ ἂψ ἐς δίφρον ὀρούσας
[11, 400-449]   κῆρα μέλαιναν ~ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι,  ἐμῷ   δ᾽ ὑπὸ δουρὶ δαμέντα ~εὖχος
[11, 600-649]   ὠκὺς Ἀχιλλεύς· ~δῖε Μενοιτιάδη τῷ  ἐμῷ   κεχαρισμένε θυμῷ ~νῦν ὀΐω περὶ
[11, 700-749]   ἕκαστον ~φῶτες ὀδὰξ ἕλον οὖδας  ἐμῷ   ὑπὸ δουρὶ δαμέντες. ~καί νύ
[11, 400-449]   καὶ τεύχε᾽ ἀπούρας, ~ἤ κεν  ἐμῷ   ὑπὸ δουρὶ τυπεὶς ἀπὸ θυμὸν
[11, 100-149]   ἄξια δέξαι ἄποινα· ~πολλὰ δ᾽  ἐν   Ἀντιμάχοιο δόμοις κειμήλια κεῖται ~χαλκός
[11, 150-199]   ~ὡς δ᾽ ὅτε πῦρ ἀΐδηλον  ἐν   ἀξύλῳ ἐμπέσῃ ὕλῃ, ~πάντῃ τ᾽
[11, 50-99]   περ ἀνὴρ ὁπλίσσατο δεῖπνον ~οὔρεος  ἐν   βήσσῃσιν, ἐπεί τ᾽ ἐκορέσσατο χεῖρας
[11, 550-599]   μεσσηγύ, πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν,  ~ἐν   γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα χροὸς ἆσαι.
[11, 350-399]   ποδός· διὰ δ᾽ ἀμπερὲς ἰὸς  ~ἐν   γαίῃ κατέπηκτο· δὲ μάλα
[11, 200-249]   δὲ μάχη, στὰν δ᾽ ἀντίοι·  ἐν   δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἔθελεν
[11, 50-99]   φάλαγγας ~κεκλόμενοι ἑτάροισι κατὰ στίχας·  ἐν   δ᾽ Ἀγαμέμνων ~πρῶτος ὄρουσ᾽ ἕλε
[11, 0-49]   ἐβόησεν ἰδὲ ζώννυσθαι ἄνωγεν ~Ἀργείους·  ἐν   δ᾽ αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν.
[11, 250-299]   ἐν πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει,  ~ἐν   δ᾽ ἔπεσ᾽ ὑσμίνῃ ὑπεραέϊ ἶσος
[11, 500-549]   ὅμιλον ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε μετάλμενος·  ἐν   δὲ κυδοιμὸν ~ἧκε κακὸν Δαναοῖσι,
[11, 50-99]   κοσμηθέντες, ~ἱππῆες δ᾽ ὀλίγον μετεκίαθον·  ἐν   δὲ κυδοιμὸν ~ὦρσε κακὸν Κρονίδης,
[11, 0-49]   ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο ~λευκοί,  ἐν   δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος κυάνοιο.
[11, 0-49]   δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν βάλετο ξίφος·  ἐν   δέ οἱ ἧλοι ~χρύσειοι πάμφαινον,
[11, 0-49]   μὲν κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν,  ~ἐν   δέ οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι
[11, 400-449]   ἐβεβήκει, ~τῷ δὲ μεταστρεφθέντι μεταφρένῳ  ἐν   δόρυ πῆξεν ~ὤμων μεσσηγύς, διὰ
[11, 700-749]   στρατὸν ἐν τελέεσσι, ~καὶ κατεκοιμήθημεν  ἐν   ἔντεσιν οἷσιν ἕκαστος ~ἀμφὶ ῥοὰς
[11, 650-699]   ~τοὺς ἴμεν οἷσι χρεῖος ὀφείλετ᾽  ἐν   Ἤλιδι δίῃ· ~οἳ δὲ συναγρόμενοι
[11, 650-699]   γὰρ τῷ χρεῖος μέγ᾽ ὀφείλετ᾽  ἐν   Ἤλιδι δίῃ ~τέσσαρες ἀθλοφόροι ἵπποι
[11, 650-699]   κτάνον Ἰτυμονῆα ~ἐσθλὸν Ὑπειροχίδην, ὃς  ἐν   Ἤλιδι ναιετάασκε, ~ῥύσι᾽ ἐλαυνόμενος·
[11, 200-249]   τε μέγας τε ~ὃς τράφη  ἐν   Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι μήλων· ~Κισσῆς
[11, 100-149]   περικλυτός· ποτ᾽ Ἀχιλλεὺς ~Ἴδης  ἐν   κνημοῖσι δίδη μόσχοισι λύγοισι, ~ποιμαίνοντ᾽
[11, 400-449]   ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~νύξεν· δ᾽  ἐν   κονίῃσι πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ.
[11, 700-749]   βάλον χαλκήρεϊ δουρί, ~ἤριπε δ᾽  ἐν   κονίῃσιν· ἐγὼ δ᾽ ἐς δίφρον
[11, 150-199]   ἀνδρῶν τε θεῶν τε ~Ἴδης  ἐν   κορυφῇσι καθέζετο πιδηέσσης ~οὐρανόθεν καταβάς·
[11, 300-349]   ἰόντε κυδοίμεον, ὡς ὅτε κάπρω  ~ἐν   κυσὶ θηρευτῇσι μέγα φρονέοντε πέσητον·
[11, 750-799]   καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς ~πάντα μάλ᾽  ἐν   μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε. ~Πηλῆος
[11, 0-49]   μεγακήτεϊ νηῒ μελαίνῃ, ~ἥ ῥ᾽  ἐν   μεσσάτῳ ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, ~ἠμὲν
[11, 400-449]   στίχες ἤλυθον ἀσπιστάων, ~ἔλσαν δ᾽  ἐν   μέσσοισι, μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες.
[11, 450-499]   μιν θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν  ~ἐν   νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε λῖν
[11, 0-49]   ἴρισσιν ἐοικότες, ἅς τε Κρονίων  ~ἐν   νέφεϊ στήριξε, τέρας μερόπων ἀνθρώπων.
[11, 300-349]   ἔργα γένοντο, ~καί νύ κεν  ἐν   νήεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί, ~εἰ
[11, 0-49]   πόλεμος γλυκίων γένετ᾽ ἠὲ νέεσθαι  ~ἐν   νηυσὶ γλαφυρῇσι φίλην ἐς πατρίδα
[11, 800-849]   Πατρόκλεες ἄλκαρ Ἀχαιῶν ~ἔσσεται, ἀλλ᾽  ἐν   νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. ~οἳ μὲν
[11, 800-849]   πάντες, ὅσοι πάρος ἦσαν ἄριστοι,  ~ἐν   νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε
[11, 650-699]   κατὰ στρατόν· οἳ γὰρ ἄριστοι  ~ἐν   νηυσὶν κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε.
[11, 150-199]   ~ἅς τε λέων ἐφόβησε μολὼν  ἐν   νυκτὸς ἀμολγῷ ~πάσας· τῇ δέ
[11, 450-499]   ὠκὺς ὀϊστός, ~ὠμοφάγοι μιν θῶες  ἐν   οὔρεσι δαρδάπτουσιν ~ἐν νέμεϊ σκιερῷ·
[11, 800-849]   ἀμύμονος ἰητῆρος ~κεῖσθαι· δ᾽  ἐν   πεδίῳ Τρώων μένει ὀξὺν Ἄρηα.
[11, 200-249]   οἱ ἕποντο. ~τὰς μὲν ἔπειτ᾽  ἐν   Περκώτῃ λίπε νῆας ἐΐσας, ~αὐτὰρ
[11, 150-199]   ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽  ἐν   προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽
[11, 200-249]   ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽  ἐν   προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽
[11, 250-299]   βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ. ~αὐτὸς δ᾽  ἐν   πρώτοισι μέγα φρονέων ἐβεβήκει, ~ἐν
[11, 50-99]   Ἀκάμαντ᾽ ἐπιείκελον ἀθανάτοισιν. ~Ἕκτωρ δ᾽  ἐν   πρώτοισι φέρ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην,
[11, 650-699]   δ᾽ ἀμύνων ᾗσι βόεσσιν ~ἔβλητ᾽  ἐν   πρώτοισιν ἐμῆς ἀπὸ χειρὸς ἄκοντι,
[11, 650-699]   ὄφειλον, ~ὡς ἡμεῖς παῦροι κεκακωμένοι  ἐν   Πύλῳ ἦμεν· ~ἐλθὼν γάρ ῥ᾽
[11, 50-99]   μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, ~ἄλλοτε δ᾽  ἐν   πυμάτοισι κελεύων· πᾶς δ᾽ ἄρα
[11, 550-599]   θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~ἄλλα μὲν  ἐν   σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα πρόσσω,
[11, 700-749]   ~δόρπον ἔπειθ᾽ ἑλόμεσθα κατὰ στρατὸν  ἐν   τελέεσσι, ~καὶ κατεκοιμήθημεν ἐν ἔντεσιν
[11, 800-849]   φίλων καὶ πατρίδος αἴης ~ἄσειν  ἐν   Τροίῃ ταχέας κύνας ἀργέτι δημῷ.
[11, 600-649]   δ᾽ γέρων ἀμογητὶ ἄειρεν.  ~ἐν   τῷ ῥά σφι κύκησε γυνὴ
[11, 500-549]   ~Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽ ὑψίζυγος  ἐν   φόβον ὦρσε· ~στῆ δὲ ταφών,
[11, 750-799]   καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ ~αὐλῆς  ἐν   χόρτῳ· ἔχε δὲ χρύσειον ἄλεισον
[11, 150-199]   Πριάμοιο δαΐφρονος Ἕκτορα δῖον ~ἑσταότ᾽  ἔν   θ᾽ ἵπποισι καὶ ἅρμασι κολλητοῖσιν·
[11, 150-199]   ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν  ἐναίροντα   στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν
[11, 200-249]   ποιμένα λαῶν ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν,  ἐναίροντα   στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ὑπόεικε μάχης,
[11, 50-99]   ~οἳ δ᾽ ὥς τ᾽ ἀμητῆρες  ἐναντίοι   ἀλλήλοισιν ~ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς μάκαρος
[11, 200-249]   αἰνήν. ~οἳ δ᾽ ἐλελίχθησαν καὶ  ἐναντίοι   ἔσταν Ἀχαιῶν, ~Ἀργεῖοι δ᾽ ἑτέρωθεν
[11, 100-149]   ~τὼ δὲ κυκηθήτην· δ᾽  ἐναντίον   ὦρτο λέων ὣς ~Ἀτρεΐδης· τὼ
[11, 300-349]   Ἴδης καθορῶν· τοὶ δ᾽ ἀλλήλους  ἐνάριζον.   ~ἤτοι Τυδέος υἱὸς Ἀγάστροφον οὔτασε
[11, 700-749]   ~ἔνθεν πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες  ~ἔνδιοι   ἱκόμεσθ᾽ ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο. ~ἔνθα
[11, 50-99]   ἦλθε καὶ ὀστέου, ἐγκέφαλος δὲ  ~ἔνδον   ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν
[11, 750-799]   Ἀγαμέμνονι πέμπε, ~νῶϊ δέ τ᾽  ἔνδον   ἐόντες ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς
[11, 750-799]   δ᾽ ἔπειθ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν  ἔνδον   ~ἠδὲ σέ, πὰρ δ᾽ Ἀχιλῆα·
[11, 600-649]   δίψαν ~μύθοισιν τέρποντο πρὸς ἀλλήλους  ἐνέποντες,   ~Πάτροκλος δὲ θύρῃσιν ἐφίστατο ἰσόθεος
[11, 250-299]   μιν κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος  ἔνερθε,   ~ἀντικρὺ δὲ διέσχε φαεινοῦ δουρὸς
[11, 200-249]   ~Ἰφιδάμας δὲ κατὰ ζώνην θώρηκος  ἔνερθε   ~νύξ᾽ ἐπὶ δ᾽ αὐτὸς ἔρεισε
[11, 0-49]   ~ἵππουριν· δεινὸν δὲ λόφος καθύπερθεν  ἔνευεν.   ~εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα δοῦρε δύω
[11, 750-799]   ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε λαὸν Ἀθήνη.  ~ἔνθ᾽   ἄνδρα κτείνας πύματον λίπον· αὐτὰρ
[11, 250-299]   ἐπ᾽ Ἰφιδάμαντι κάρη ἀπέκοψε παραστάς.  ~ἔνθ᾽   Ἀντήνορος υἷες ὑπ᾽ Ἀτρεΐδῃ βασιλῆϊ
[11, 150-199]   τε πύλας καὶ φηγὸν ἵκοντο,  ~ἔνθ᾽   ἄρα δὴ ἵσταντο καὶ ἀλλήλους
[11, 300-349]   ~ἀσπασίως φεύγοντες ἀνέπνεον Ἕκτορα δῖον.  ~ἔνθ᾽   ἑλέτην δίφρόν τε καὶ ἀνέρε
[11, 750-799]   ~λαὸν ἀγείροντες κατ᾽ Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν.  ~ἔνθα   δ᾽ ἔπειθ᾽ ἥρωα Μενοίτιον εὕρομεν
[11, 700-749]   ~ἔνδιοι ἱκόμεσθ᾽ ἱερὸν ῥόον Ἀλφειοῖο.  ~ἔνθα   Διὶ ῥέξαντες ὑπερμενεῖ ἱερὰ καλά,
[11, 750-799]   πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι πολλῇ.  ~ἔνθα   Ζεὺς Πυλίοισι μέγα κράτος ἐγγυάλιξε·
[11, 300-349]   καρήαθ᾽ ὑφ᾽ Ἕκτορι δάμνατο λαῶν.  ~ἔνθά   κε λοιγὸς ἔην καὶ ἀμήχανα
[11, 750-799]   ~πέτρης τ᾽ Ὠλενίης, καὶ Ἀλησίου  ἔνθα   κολώνη ~κέκληται· ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε
[11, 500-549]   ἵππους τε καὶ ἅρμ᾽ ἰθύνομεν,  ἔνθα   μάλιστα ~ἱππῆες πεζοί τε κακὴν
[11, 800-849]   θεράπων δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας.  ~ἔνθά   μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε
[11, 800-849]   καί σφι θεῶν ἐτετεύχατο βωμοί,  ~ἔνθά   οἱ Εὐρύπυλος βεβλημένος ἀντεβόλησε ~διογενὴς
[11, 0-49]   ἠνορέῃ πίσυνοι καὶ κάρτεϊ χειρῶν  ~ἔνθα   στᾶσ᾽ ἤϋσε θεὰ μέγα τε
[11, 300-349]   δ᾽ Ὀδυσεὺς καὶ Ὑπείροχον ἐξενάριξεν.  ~ἔνθά   σφιν κατὰ ἶσα μάχην ἐτάνυσσε
[11, 250-299]   τε καθαλλομένη ἰοειδέα πόντον ὀρίνει.  ~ἔνθα   τίνα πρῶτον, τίνα δ᾽ ὕστατον
[11, 500-549]   μῦθον ἔειπεν· ~Ἕκτορ νῶϊ μὲν  ἐνθάδ᾽   ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν ~ἐσχατιῇ πολέμοιο δυσηχέος·
[11, 400-449]   Τρώεσσι μάχεσθαι· ~σοὶ δ᾽ ἐγὼ  ἐνθάδε   φημὶ φόνον καὶ κῆρα μέλαιναν
[11, 700-749]   τὰ δ᾽ ἐπέρρεον ἔθνεα πεζῶν.  ~ἔνθεν   πανσυδίῃ σὺν τεύχεσι θωρηχθέντες ~ἔνδιοι
[11, 650-699]   ἲς ~ἔσθ᾽ οἵη πάρος ἔσκεν  ἐνὶ   γναμπτοῖσι μέλεσσιν. ~εἴθ᾽ ὣς ἡβώοιμι
[11, 800-849]   Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων ~τὸν μὲν  ἐνὶ   κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα ~χρηΐζοντα
[11, 450-499]   βιῴατο μοῦνον ἐόντα ~Τρῶες ἀποτμήξαντες  ἐνὶ   κρατερῇ ὑσμίνῃ. ~ἀλλ᾽ ἴομεν καθ᾽
[11, 50-99]   πάρεσαν θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι ~σφοῖσιν  ἐνὶ   μεγάροισι καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ ~δώματα
[11, 750-799]   κρέα, νῶϊ δ᾽ ἔπειτα ~στῆμεν  ἐνὶ   προθύροισι· ταφὼν δ᾽ ἀνόρουσεν Ἀχιλλεύς,
[11, 800-849]   φάτο, τῷ δ᾽ ἄρα θυμὸν  ἐνὶ   στήθεσσιν ὄρινε, ~βῆ δὲ θέειν
[11, 450-499]   ἄμεινον. ~δείδω μή τι πάθῃσιν  ἐνὶ   Τρώεσσι μονωθεὶς ~ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη
[11, 100-149]   δαΐφρονος υἱέες ἐστόν, ~ὅς ποτ᾽  ἐνὶ   Τρώων ἀγορῇ Μενέλαον ἄνωγεν ~ἀγγελίην
[11, 400-449]   ~ὃς δέ κ᾽ ἀριστεύῃσι μάχῃ  ἔνι   τὸν δὲ μάλα χρεὼ ~ἑστάμεναι
[11, 200-249]   ~Κισσῆς τόν γ᾽ ἔθρεψε δόμοις  ἔνι   τυτθὸν ἐόντα ~μητροπάτωρ, ὃς τίκτε
[11, 100-149]   νόθον καὶ γνήσιον ἄμφω ~εἰν  ἑνὶ   δίφρῳ ἐόντας· μὲν νόθος
[11, 100-149]   παῖδε λάβε κρείων Ἀγαμέμνων ~εἰν  ἑνὶ   δίφρῳ ἐόντας, ὁμοῦ δ᾽ ἔχον
[11, 150-199]   Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι μῦθον  ἐνίσπες·   ~ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν ὁρᾷ
[11, 800-849]   ~ἔρχομαι ὄφρ᾽ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι μῦθον  ἐνίσπω   ~ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος οὖρος
[11, 400-449]   δουρί, ~αὐτὰρ ἔπειτα Θόωνα καὶ  Ἔννομον   ἐξενάριξε. ~Χερσιδάμαντα δ᾽ ἔπειτα καθ᾽
[11, 650-699]   μὲν ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω  ~ἐννύχιοι   προτὶ ἄστυ· γεγήθει δὲ φρένα
[11, 700-749]   ἦλθε θέουσ᾽ ἀπ᾽ Ὀλύμπου θωρήσσεσθαι  ~ἔννυχος,   οὐδ᾽ ἀέκοντα Πύλον κάτα λαὸν
[11, 250-299]   ἀπάνευθε φέροντες. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὡς  ἐνόησ᾽   Ἀγαμέμνονα νόσφι κιόντα ~Τρωσί τε
[11, 550-599]   ἆσαι. ~τὸν δ᾽ ὡς οὖν  ἐνόησ᾽   Εὐαίμονος ἀγλαὸς υἱὸς ~Εὐρύπυλος πυκινοῖσι
[11, 200-249]   καλά. ~τὸν δ᾽ ὡς οὖν  ἐνόησε   Κόων ἀριδείκετος ἀνδρῶν ~πρεσβυγενὴς Ἀντηνορίδης,
[11, 550-599]   ποιμένα λαῶν. ~τὸν δὲ ἰδὼν  ἐνόησε   ποδάρκης δῖος Ἀχιλλεύς· ~ἑστήκει γὰρ
[11, 550-599]   ὤμων. ~τὸν δ᾽ ὡς οὖν  ἐνόησεν   Ἀλέξανδρος θεοειδὴς ~τεύχε᾽ ἀπαινύμενον Ἀπισάονος,
[11, 500-549]   θυμῷ. ~Κεβριόνης δὲ Τρῶας ὀρινομένους  ἐνόησεν   ~Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν πρὸς
[11, 100-149]   πλεῖσται κλονέοντο φάλαγγες, ~τῇ ῥ᾽  ἐνόρουσ᾽   ἅμα δ᾽ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί.
[11, 0-49]   δέ οἱ ἦσαν ~τρεῖς ἀμφιστρεφέες  ἑνὸς   αὐχένος ἐκπεφυυῖαι. ~κρατὶ δ᾽ ἐπ᾽
[11, 750-799]   μή σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων  ἐνοσίχθων   ~ἐκ πολέμου ἐσάωσε καλύψας ἠέρι
[11, 750-799]   ~κτείνοντές τ᾽ αὐτοὺς ἀνά τ᾽  ἔντεα   καλὰ λέγοντες, ~ὄφρ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου
[11, 700-749]   ἐν τελέεσσι,