HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


λ  =  52 formes différentes pour 76 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 0-49]   ~Ὁμήρου Ἰλιὰς  Λ.   ~ἠὼς δ᾽ ἐκ λεχέων παρ᾽
[11, 100-149]   ~τοῦ περ δὴ δύο παῖδε  λάβε   κρείων Ἀγαμέμνων ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ
[11, 800-849]   τειρομένοιο. ~ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο  λαβὼν   ἄγε ποιμένα λαῶν ~ἐς κλισίην·
[11, 200-249]   αἰχμή. ~καὶ τό γε χειρὶ  λαβὼν   εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων ~ἕλκ᾽ ἐπὶ
[11, 100-149]   μόσχοισι λύγοισι, ~ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι  λαβών,   καὶ ἔλυσεν ἀποίνων. ~δὴ τότε
[11, 150-199]   ~τῆς δ᾽ ἐξ αὐχέν᾽ ἔαξε  λαβὼν   κρατεροῖσιν ὀδοῦσι ~πρῶτον, ἔπειτα δέ
[11, 100-149]   ταχείης νήπια τέκνα ~ῥηϊδίως συνέαξε  λαβὼν   κρατεροῖσιν ὀδοῦσιν ~ἐλθὼν εἰς εὐνήν,
[11, 250-299]   ~στῆ δ᾽ εὐρὰξ σὺν δουρὶ  λαθὼν   Ἀγαμέμνονα δῖον, ~νύξε δέ μιν
[11, 700-749]   μάχεσθαι. ~αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ  λαίλαπι   ἶσος, ~πεντήκοντα δ᾽ ἕλον δίφρους,
[11, 300-349]   Ζέφυρος στυφελίξῃ ~ἀργεστᾶο Νότοιο βαθείῃ  λαίλαπι   τύπτων· ~πολλὸν δὲ τρόφι κῦμα
[11, 0-49]   χαλκὸς ἀπ᾽ αὐτόφιν οὐρανὸν εἴσω  ~λάμπ᾽   ἐπὶ δ᾽ ἐγδούπησαν Ἀθηναίη τε
[11, 50-99]   κελεύων· πᾶς δ᾽ ἄρα χαλκῷ  ~λάμφ᾽   ὥς τε στεροπὴ πατρὸς Διὸς
[11, 650-699]   χειρὸς ἄκοντι, ~κὰδ δ᾽ ἔπεσεν,  λαοὶ   δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται. ~ληΐδα δ᾽
[11, 700-749]   ~ἔννυχος, οὐδ᾽ ἀέκοντα Πύλον κάτα  λαὸν   ἄγειρεν ~ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζειν.
[11, 750-799]   δ᾽ ἱκόμεσθα δόμους εὖ ναιετάοντας  ~λαὸν   ἀγείροντες κατ᾽ Ἀχαιΐδα πουλυβότειραν. ~ἔνθα
[11, 750-799]   κολώνη ~κέκληται· ὅθεν αὖτις ἀπέτραπε  λαὸν   Ἀθήνη. ~ἔνθ᾽ ἄνδρα κτείνας πύματον
[11, 200-249]   ὑπόεικε μάχης, τὸν δ᾽ ἄλλον  λαὸν   ἄνωχθι ~μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν
[11, 150-199]   ~τόφρ᾽ ἀναχωρείτω, τὸν δ᾽ ἄλλον  λαὸν   ἀνώχθω ~μάρνασθαι δηΐοισι κατὰ κρατερὴν
[11, 750-799]   περ προέτω, ἅμα δ᾽ ἄλλος  λαὸς   ἑπέσθω ~Μυρμιδόνων, αἴ κέν τι
[11, 50-99]   ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ  λαός·   ~ἦμος δὲ δρυτόμος περ ἀνὴρ
[11, 750-799]   ~πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ᾽ ἀπὸ  λαὸς   ὄληται. ~ὦ πέπον μὲν
[11, 150-199]   θ᾽ αἷμα καὶ ἔγκατα πάντα  λαφύσσει·   ~ὣς τοὺς Ἀτρεΐδης ἔφεπε κρείων
[11, 450-499]   ἐόντα· ~Αἶαν διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε  λαῶν   ~ἀμφί μ᾽ Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ᾽
[11, 50-99]   ἕλε δ᾽ ἄνδρα Βιάνορα ποιμένα  λαῶν   ~αὐτόν, ἔπειτα δ᾽ ἑταῖρον Ὀϊλῆα
[11, 300-349]   πυκνὰ καρήαθ᾽ ὑφ᾽ Ἕκτορι δάμνατο  λαῶν.   ~ἔνθά κε λοιγὸς ἔην καὶ
[11, 800-849]   ὑπὸ στέρνοιο λαβὼν ἄγε ποιμένα  λαῶν   ~ἐς κλισίην· θεράπων δὲ ἰδὼν
[11, 550-599]   ~καὶ βάλε Φαυσιάδην Ἀπισάονα ποιμένα  λαῶν   ~ἧπαρ ὑπὸ πραπίδων, εἶθαρ δ᾽
[11, 200-249]   μέν κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα  λαῶν   ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν, ἐναίροντα στίχας
[11, 150-199]   μέν κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα  λαῶν   ~θύνοντ᾽ ἐν προμάχοισιν ἐναίροντα στίχας
[11, 500-549]   ἠϋκόμοιο ~παῦσεν ἀριστεύοντα Μαχάονα ποιμένα  λαῶν,   ~ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν κατὰ δεξιὸν
[11, 650-699]   ~γιγνώσκω, ὁρόω δὲ Μαχάονα ποιμένα  λαῶν.   ~νῦν δὲ ἔπος ἐρέων πάλιν
[11, 350-399]   ~Τυδεΐδῃ ἔπι τόξα τιταίνετο ποιμένι  λαῶν,   ~στήλῃ κεκλιμένος ἀνδροκμήτῳ ἐπὶ τύμβῳ
[11, 550-599]   ~ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ Μαχάονα ποιμένα  λαῶν.   ~τὸν δὲ ἰδὼν ἐνόησε ποδάρκης
[11, 750-799]   αὐτοὺς ἀνά τ᾽ ἔντεα καλὰ  λέγοντες,   ~ὄφρ᾽ ἐπὶ Βουπρασίου πολυπύρου βήσαμεν
[11, 300-349]   κέκλετ᾽ Ὀδυσσεύς· ~Τυδεΐδη τί παθόντε  λελάσμεθα   θούριδος ἀλκῆς; ~ἀλλ᾽ ἄγε δεῦρο
[11, 350-399]   κακότητος, ~οἵ τέ σε πεφρίκασι  λέονθ᾽   ὡς μηκάδες αἶγες. ~τὸν δ᾽
[11, 500-549]   γουνὸς ἀμείβων. ~ὡς δ᾽ αἴθωνα  λέοντα   βοῶν ἀπὸ μεσσαύλοιο ~ἐσσεύαντο κύνες
[11, 250-299]   ἐπ᾽ ἀγροτέρῳ συῒ καπρίῳ ἠὲ  λέοντι,   ~ὣς ἐπ᾽ Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας
[11, 600-649]   ~κνήστι χαλκείῃ, ἐπὶ δ᾽ ἄλφιτα  λευκὰ   πάλυνε, ~πινέμεναι δ᾽ ἐκέλευσεν, ἐπεί
[11, 0-49]   οἱ ὀμφαλοὶ ἦσαν ἐείκοσι κασσιτέροιο  ~λευκοί,   ἐν δὲ μέσοισιν ἔην μέλανος
[11, 550-599]   δὲ καὶ μεσσηγύ, πάρος χρόα  λευκὸν   ἐπαυρεῖν, ~ἐν γαίῃ ἵσταντο λιλαιόμενα
[11, 400-449]   εἶσι βαθείης ἐκ ξυλόχοιο ~θήγων  λευκὸν   ὀδόντα μετὰ γναμπτῇσι γένυσσιν, ~ἀμφὶ
[11, 0-49]   Ἰλιὰς Λ. ~ἠὼς δ᾽ ἐκ  λεχέων   παρ᾽ ἀγαυοῦ Τιθωνοῖο ~ὄρνυθ᾽ ἵν᾽
[11, 100-149]   πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς. ~ὡς δὲ  λέων   ἐλάφοιο ταχείης νήπια τέκνα ~ῥηϊδίως
[11, 150-199]   φοβέοντο βόες ὥς, ~ἅς τε  λέων   ἐφόβησε μολὼν ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ
[11, 100-149]   κυκηθήτην· δ᾽ ἐναντίον ὦρτο  λέων   ὣς ~Ἀτρεΐδης· τὼ δ᾽ αὖτ᾽
[11, 750-799]   ἐπέτελλ᾽ γέρων, σὺ δὲ  λήθεαι·   ἀλλ᾽ ἔτι καὶ νῦν ~ταῦτ᾽
[11, 650-699]   ἔπεσεν, λαοὶ δὲ περίτρεσαν ἀγροιῶται.  ~ληΐδα   δ᾽ ἐκ πεδίου συνελάσσαμεν ἤλιθα
[11, 550-599]   ἐάγῃ, ~κείρει τ᾽ εἰσελθὼν βαθὺ  λήϊον·   οἳ δέ τε παῖδες ~τύπτουσιν
[11, 450-499]   ἤλυξε πόδεσσι ~φεύγων, ὄφρ᾽ αἷμα  λιαρὸν   καὶ γούνατ᾽ ὀρώρῃ· ~αὐτὰρ ἐπεὶ
[11, 800-849]   δ᾽ αἷμα κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι  λιαρῷ,   ἐπὶ δ᾽ ἤπια φάρμακα πάσσε
[11, 800-849]   δ᾽ αἷμα κελαινὸν ~νίζ᾽ ὕδατι  λιαρῷ,   ἐπὶ δὲ ῥίζαν βάλε πικρὴν
[11, 50-99]   ἀλέγιζε πατήρ· δὲ νόσφι  λιασθεὶς   ~τῶν ἄλλων ἀπάνευθε καθέζετο κύδεϊ
[11, 500-549]   φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους ~μάστιγι  λιγυρῇ·   τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες ~ῥίμφ᾽
[11, 550-599]   λευκὸν ἐπαυρεῖν, ~ἐν γαίῃ ἵσταντο  λιλαιόμενα   χροὸς ἆσαι. ~τὸν δ᾽ ὡς
[11, 450-499]   ~ἐν νέμεϊ σκιερῷ· ἐπί τε  λῖν   ἤγαγε δαίμων ~σίντην· θῶες μέν
[11, 200-249]   ~τὰς μὲν ἔπειτ᾽ ἐν Περκώτῃ  λίπε   νῆας ἐΐσας, ~αὐτὰρ πεζὸς
[11, 50-99]   μιν μεμαῶτα. ~καὶ τοὺς μὲν  λίπεν   αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων ~στήθεσι
[11, 650-699]   ἀμύμονος υἱέες ἦμεν· ~τῶν οἶος  λιπόμην,   οἳ δ᾽ ἄλλοι πάντες ὄλοντο.
[11, 750-799]   Ἀθήνη. ~ἔνθ᾽ ἄνδρα κτείνας πύματον  λίπον·   αὐτὰρ Ἀχαιοὶ ~ἂψ ἀπὸ Βουπρασίοιο
[11, 200-249]   ἐπὶ οἷ μεμαὼς ὥς τε  λίς,   ἐκ δ᾽ ἄρα χειρὸς ~σπάσσατο·
[11, 600-649]   περὶ γούνατ᾽ ἐμὰ στήσεσθαι Ἀχαιοὺς  ~λισσομένους·   χρειὼ γὰρ ἱκάνεται οὐκέτ᾽ ἀνεκτός.
[11, 300-349]   Ἕκτορι δάμνατο λαῶν. ~ἔνθά κε  λοιγὸς   ἔην καὶ ἀμήχανα ἔργα γένοντο,
[11, 0-49]   θέτο τετραφάληρον ~ἵππουριν· δεινὸν δὲ  λόφος   καθύπερθεν ἔνευεν. ~εἵλετο δ᾽ ἄλκιμα
[11, 350-399]   δὲ μάλα ἡδὺ γελάσσας ~ἐκ  λόχου   ἀμπήδησε καὶ εὐχόμενος ἔπος ηὔδα·
[11, 100-149]   ~Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη μόσχοισι  λύγοισι,   ~ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι λαβών, καὶ
[11, 600-649]   πουλυβότειραν, ~ἵππους δ᾽ Εὐρυμέδων θεράπων  λύε   τοῖο γέροντος ~ἐξ ὀχέων· τοὶ
[11, 150-199]   δὲ κεκλήγων ἕπετ᾽ αἰεὶ ~Ἀτρεΐδης,  λύθρῳ   δὲ παλάσσετο χεῖρας ἀάπτους. ~ἀλλ᾽
[11, 250-299]   ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας· ~Τρῶες καὶ  Λύκιοι   καὶ Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες ἔστε
[11, 250-299]   νόσφι κιόντα ~Τρωσί τε καὶ  Λυκίοισιν   ἐκέκλετο μακρὸν ἀΰσας· ~Τρῶες καὶ
[11, 50-99]   ὑσμίνη κεφαλὰς ἔχεν, οἳ δὲ  λύκοι   ὣς ~θῦνον· Ἔρις δ᾽ ἄρ᾽
[11, 450-499]   δὲ Πάνδοκον οὖτα, ~οὖτα δὲ  Λύσανδρον   καὶ Πύρασον ἠδὲ Πυλάρτην. ~ὡς
[11, 250-299]   ἀσπίδος ὀμφαλοέσσης ~οὔτησε ξυστῷ χαλκήρεϊ,  λῦσε   δὲ γυῖα· ~τοῖο δ᾽ ἐπ᾽
[11, 200-249]   τὸν δ᾽ ἄορι πλῆξ᾽ αὐχένα,  λῦσε   δὲ γυῖα. ~ὣς μὲν
[11, 100-149]   δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε  λώβην.   ~ἦ, καὶ Πείσανδρον μὲν ἀφ᾽
[11, 350-399]   ταρβήσας προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~τοξότα  λωβητὴρ   κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα ~εἰ μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006