HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Homère, L'Iliade, chant XI

Liste des contextes (ordre alphabétique)


μ  =  145 formes différentes pour 325 occurrences

α   β   γ   δ   ε   ζ   η   θ   ι   κ   λ   μ   ν   ξ   ο   π   ρ   ς   τ   υ   φ   χ   ψ   ω   

Chant, vers
[11, 350-399]   καὶ ταρφέες ἰοί· ~νῦν δέ  μ᾽   ἐπιγράψας ταρσὸν ποδὸς εὔχεαι αὔτως.
[11, 700-749]   ἵππους· ~οὐ γάρ πώ τί  μ᾽   ἔφη ἴδμεν πολεμήϊα ἔργα. ~ἀλλὰ
[11, 450-499]   διογενὲς Τελαμώνιε κοίρανε λαῶν ~ἀμφί  μ᾽   Ὀδυσσῆος ταλασίφρονος ἵκετ᾽ ἀϋτὴ ~τῷ
[11, 100-149]   κρείων Ἀγαμέμνων ~τὸν μὲν ὑπὲρ  μαζοῖο   κατὰ στῆθος βάλε δουρί, ~Ἄντιφον
[11, 300-349]   ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ βαλὼν κατὰ  μαζὸν   ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ~ἀντίθεον θεράποντα
[11, 50-99]   ἐναντίοι ἀλλήλοισιν ~ὄγμον ἐλαύνωσιν ἀνδρὸς  μάκαρος   κατ᾽ ἄρουραν ~πυρῶν κριθῶν·
[11, 50-99]   τ᾽ ἐκορέσσατο χεῖρας ~τάμνων δένδρεα  μακρά,   ἅδος τέ μιν ἵκετο θυμόν,
[11, 250-299]   ~Τρωσί τε καὶ Λυκίοισιν ἐκέκλετο  μακρὸν   ἀΰσας· ~Τρῶες καὶ Λύκιοι καὶ
[11, 50-99]   καὶ ἀέξετο ἱερὸν ἦμαρ, ~τόφρα  μάλ᾽   ἀμφοτέρων βέλε᾽ ἥπτετο, πῖπτε δὲ
[11, 550-599]   ~φεύξεσθ᾽ ἐκ πολέμοιο δυσηχέος· ἀλλὰ  μάλ᾽   ἄντην ~ἵστασθ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα μέγαν
[11, 400-449]   κίεν ἰσόθεος φώς, ~στῆ δὲ  μάλ᾽   ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς
[11, 750-799]   ἐγὼ καὶ δῖος Ὀδυσσεὺς ~πάντα  μάλ᾽   ἐν μεγάροις ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε.
[11, 700-749]   Πύλον κάτα λαὸν ἄγειρεν ~ἀλλὰ  μάλ᾽   ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ με Νηλεὺς
[11, 750-799]   ὔμμ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι· ~σφὼ δὲ  μάλ᾽   ἠθέλετον, τὼ δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽
[11, 400-449]   μῦθον ἔειπεν· ~ἆ δείλ᾽  μάλα   δή σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος.
[11, 700-749]   ~παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽ οὔ πω  μάλα   εἰδότε θούριδος ἀλκῆς. ~ἔστι δέ
[11, 350-399]   ~ἐν γαίῃ κατέπηκτο· δὲ  μάλα   ἡδὺ γελάσσας ~ἐκ λόχου ἀμπήδησε
[11, 100-149]   δ᾽ εἴ πέρ τε τύχῃσι  μάλα   σχεδόν, οὐ δύναταί σφι ~χραισμεῖν·
[11, 400-449]   ἀριστεύῃσι μάχῃ ἔνι τὸν δὲ  μάλα   χρεὼ ~ἑστάμεναι κρατερῶς, τ᾽
[11, 450-499]   πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου, τῇ ῥα  μάλιστα   ~ἀνδρῶν πῖπτε κάρηνα, βοὴ δ᾽
[11, 500-549]   τε καὶ ἅρμ᾽ ἰθύνομεν, ἔνθα  μάλιστα   ~ἱππῆες πεζοί τε κακὴν ἔριδα
[11, 100-149]   ~υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα  μάλιστα   ~χρυσὸν Ἀλεξάνδροιο δεδεγμένος ἀγλαὰ δῶρα
[11, 300-349]   Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων ~ᾔδεε  μαντοσύνας,   οὐδὲ οὓς παῖδας ἔασκε ~στείχειν
[11, 50-99]   ~οἴη γάρ ῥα θεῶν παρετύγχανε  μαρναμένοισιν,   ~οἳ δ᾽ ἄλλοι οὔ σφιν
[11, 550-599]   ἔθνος ἑταίρων. ~ὣς οἳ μὲν  μάρναντο   δέμας πυρὸς αἰθομένοιο· ~Νέστορα δ᾽
[11, 150-199]   τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἀνώχθω  ~μάρνασθαι   δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ
[11, 200-249]   τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι  ~μάρνασθαι   δηΐοισι κατὰ κρατερὴν ὑσμίνην. ~αὐτὰρ
[11, 450-499]   ἐπεί ῥα μάχης ἐπ᾽ ἀριστερὰ  μάρνατο   πάσης ~ὄχθας πὰρ ποταμοῖο Σκαμάνδρου,
[11, 500-549]   ἄρα φωνήσας ἵμασεν καλλίτριχας ἵππους  ~μάστιγι   λιγυρῇ· τοὶ δὲ πληγῆς ἀΐοντες
[11, 500-549]   ~βαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος·  ~μάστιξεν   δ᾽ ἵππους, τὼ δ᾽ οὐκ
[11, 800-849]   μιν ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε  μαχαίρῃ   ~ὀξὺ βέλος περιπευκές, ἀπ᾽ αὐτοῦ
[11, 500-549]   Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο ~παῦσεν ἀριστεύοντα  Μαχάονα   ποιμένα λαῶν, ~ἰῷ τριγλώχινι βαλὼν
[11, 650-699]   καὶ αὐτὸς ~γιγνώσκω, ὁρόω δὲ  Μαχάονα   ποιμένα λαῶν. ~νῦν δὲ ἔπος
[11, 550-599]   Νηλήϊαι ἵπποι ~ἱδρῶσαι, ἦγον δὲ  Μαχάονα   ποιμένα λαῶν. ~τὸν δὲ ἰδὼν
[11, 600-649]   ~ἤτοι μὲν τά γ᾽ ὄπισθε  Μαχάονι   πάντα ἔοικε ~τῷ Ἀσκληπιάδῃ, ἀτὰρ
[11, 500-549]   ὧν ὀχέων ἐπεβήσετο, πὰρ δὲ  Μαχάων   ~βαῖν᾽ Ἀσκληπιοῦ υἱὸς ἀμύμονος ἰητῆρος·
[11, 500-549]   σῶν ὀχέων ἐπιβήσεο, πὰρ δὲ  Μαχάων   ~βαινέτω, ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽
[11, 800-849]   ~ἰητροὶ μὲν γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ  Μαχάων   ~τὸν μὲν ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι
[11, 200-249]   κατὰ στρατὸν ᾤχετο πάντῃ ~ὀτρύνων  μαχέσασθαι,   ἔγειρε δὲ φύλοπιν αἰνήν. ~οἳ
[11, 700-749]   πεσόντα ~ἡγεμόν᾽ ἱππήων, ὃς ἀριστεύεσκε  μάχεσθαι.   ~αὐτὰρ ἐγὼν ἐπόρουσα κελαινῇ λαίλαπι
[11, 400-449]   ῥ᾽ ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι  μάχεσθαι·   ~σοὶ δ᾽ ἐγὼ ἐνθάδε φημὶ
[11, 0-49]   ἑκάστῳ ~καρδίῃ ἄληκτον πολεμίζειν ἠδὲ  μάχεσθαι.   ~τοῖσι δ᾽ ἄφαρ πόλεμος γλυκίων
[11, 700-749]   ἠέλιος φαέθων ὑπερέσχεθε γαίης, ~συμφερόμεσθα  μάχῃ   Διί τ᾽ εὐχόμενοι καὶ Ἀθήνῃ.
[11, 400-449]   πολέμοιο, ~ὃς δέ κ᾽ ἀριστεύῃσι  μάχῃ   ἔνι τὸν δὲ μάλα χρεὼ
[11, 200-249]   ἑτέρωθεν ἐκαρτύναντο φάλαγγας. ~ἀρτύνθη δὲ  μάχη,   στὰν δ᾽ ἀντίοι· ἐν δ᾽
[11, 300-349]   ἐξενάριξεν. ~ἔνθά σφιν κατὰ ἶσα  μάχην   ἐτάνυσσε Κρονίων ~ἐξ Ἴδης καθορῶν·
[11, 500-549]   τε χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε  μάχην   Τελαμωνιάδαο. ~Ζεὺς δὲ πατὴρ Αἴανθ᾽
[11, 250-299]   δὲ νέρθε κονίῃ ~τειρόμενον βασιλῆα  μάχης   ἀπάνευθε φέροντες. ~Ἕκτωρ δ᾽ ὡς
[11, 450-499]   πω Ἕκτωρ ~πεύθετ᾽ ἐπεί ῥα  μάχης   ἐπ᾽ ἀριστερὰ μάρνατο πάσης ~ὄχθας
[11, 250-299]   Ἀγαμέμνων· ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς ἀπέληγε  μάχης   ἠδὲ πτολέμοιο, ~ἀλλ᾽ ἐπόρουσε Κόωνι
[11, 200-249]   ἐναίροντα στίχας ἀνδρῶν, ~τόφρ᾽ ὑπόεικε  μάχης,   τὸν δ᾽ ἄλλον λαὸν ἄνωχθι
[11, 350-399]   αὔτως. ~οὐκ ἀλέγω, ὡς εἴ  με   γυνὴ βάλοι πάϊς ἄφρων·
[11, 600-649]   προσέειπε Μενοιτίου ἄλκιμος υἱός· ~τίπτέ  με   κικλήσκεις Ἀχιλεῦ; τί δέ σε
[11, 700-749]   ~ἀλλὰ μάλ᾽ ἐσσυμένους πολεμίζειν. οὐδέ  με   Νηλεὺς ~εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ
[11, 600-649]   ἴδον ὄμματα φωτός· ~ἵπποι γάρ  με   παρήϊξαν πρόσσω μεμαυῖαι. ~ὣς φάτο,
[11, 200-249]   Πριάμοιο Διὶ μῆτιν ἀτάλαντε ~Ζεύς  με   πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε μυθήσασθαι.
[11, 600-649]   ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές, οὐδέ  με   πείσεις. ~αἰδοῖος νεμεσητὸς με
[11, 600-649]   με πείσεις. ~αἰδοῖος νεμεσητὸς  με   προέηκε πυθέσθαι ~ὅν τινα τοῦτον
[11, 250-299]   ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ ὤριστος, ἐμοὶ δὲ  μέγ᾽   εὖχος ἔδωκε ~Ζεὺς Κρονίδης· ἀλλ᾽
[11, 50-99]   γένετ᾽ ἠῶθι πρό. ~φθὰν δὲ  μέγ᾽   ἱππήων ἐπὶ τάφρῳ κοσμηθέντες, ~ἱππῆες
[11, 650-699]   ἀγέλην τε βοῶν καὶ πῶϋ  μέγ᾽   οἰῶν ~εἵλετο κρινάμενος τριηκόσι᾽ ἠδὲ
[11, 650-699]   νομῆας. ~καὶ γὰρ τῷ χρεῖος  μέγ᾽   ὀφείλετ᾽ ἐν Ἤλιδι δίῃ ~τέσσαρες
[11, 700-749]   μεμαῶτες· ~ἀλλά σφι προπάροιθε φάνη  μέγα   ἔργον Ἄρηος· ~εὖτε γὰρ ἠέλιος
[11, 300-349]   ~ἐγγὺς ἔσαν προφυγεῖν, ἀάσατο δὲ  μέγα   θυμῷ. ~τοὺς μὲν γὰρ θεράπων
[11, 0-49]   εἶναι. ~πεύθετο γὰρ Κύπρον δὲ  μέγα   κλέος οὕνεκ᾽ Ἀχαιοὶ ~ἐς Τροίην
[11, 750-799]   ἠέρι πολλῇ. ~ἔνθα Ζεὺς Πυλίοισι  μέγα   κράτος ἐγγυάλιξε· ~τόφρα γὰρ οὖν
[11, 500-549]   Νέστορα δῖον· ~ὦ Νέστορ Νηληϊάδη  μέγα   κῦδος Ἀχαιῶν ~ἄγρει σῶν ὀχέων
[11, 400-449]   ~ὤ μοι ἐγὼ τί πάθω;  μέγα   μὲν κακὸν αἴ κε φέβωμαι
[11, 0-49]   δεινόν τε ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν δὲ  μέγα   σθένος ἔμβαλ᾽ ἑκάστῳ ~καρδίῃ ἄληκτον
[11, 0-49]   χειρῶν ~ἔνθα στᾶσ᾽ ἤϋσε θεὰ  μέγα   τε δεινόν τε ~ὄρθι᾽ Ἀχαιοῖσιν
[11, 300-349]   ὅτε κάπρω ~ἐν κυσὶ θηρευτῇσι  μέγα   φρονέοντε πέσητον· ~ὣς ὄλεκον Τρῶας
[11, 250-299]   Ἄρηϊ. ~αὐτὸς δ᾽ ἐν πρώτοισι  μέγα   φρονέων ἐβεβήκει, ~ἐν δ᾽ ἔπεσ᾽
[11, 700-749]   ἕκαστος ~ἀμφὶ ῥοὰς ποταμοῖο. ἀτὰρ  μεγάθυμοι   Ἐπειοὶ ~ἀμφέσταν δὴ ἄστυ διαρραῖσαι
[11, 700-749]   ~στῆν ῥα μετὰ προμάχοισιν· ἀτὰρ  μεγάθυμοι   Ἐπειοὶ ~ἔτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος, ἐπεὶ
[11, 450-499]   κῆδε δὲ θυμόν. ~Τρῶες δὲ  μεγάθυμοι   ὅπως ἴδον αἷμ᾽ Ὀδυσῆος ~κεκλόμενοι
[11, 250-299]   ~ὣς ἐπ᾽ Ἀχαιοῖσιν σεῦε Τρῶας  μεγαθύμους   ~Ἕκτωρ Πριαμίδης βροτολοιγῷ ἶσος Ἄρηϊ.
[11, 600-649]   Ἀχιλλεύς· ~ἑστήκει γὰρ ἐπὶ πρυμνῇ  μεγακήτεϊ   νηῒ ~εἰσορόων πόνον αἰπὺν ἰῶκά
[11, 0-49]   ἔχουσαν. ~στῆ δ᾽ ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος  μεγακήτεϊ   νηῒ μελαίνῃ, ~ἥ ῥ᾽ ἐν
[11, 450-499]   ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς ~ἐσθλὸς ἐών,  μεγάλη   δὲ ποθὴ Δαναοῖσι γένηται. ~ὣς
[11, 400-449]   δ᾽ ἄρα εἶπε πρὸς ὃν  μεγαλήτορα   θυμόν· ~ὤ μοι ἐγὼ τί
[11, 600-649]   ὅτε πέρσεν Ἀχιλλεύς, ~θυγατέρ᾽ Ἀρσινόου  μεγαλήτορος,   ἥν οἱ Ἀχαιοὶ ~ἔξελον οὕνεκα
[11, 500-549]   ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε  μεγάλοισί   τε χερμαδίοισιν, ~Αἴαντος δ᾽ ἀλέεινε
[11, 250-299]   ἀνδρῶν ~ἔγχεΐ τ᾽ ἄορί τε  μεγάλοισί   τε χερμαδίοισιν, ~ὄφρά οἱ αἷμ᾽
[11, 550-599]   χειρῶν ~ἄλλα μὲν ἐν σάκεϊ  μεγάλῳ   πάγεν ὄρμενα πρόσσω, ~πολλὰ δὲ
[11, 50-99]   θρωσμῷ πεδίοιο ~Ἕκτορά τ᾽ ἀμφὶ  μέγαν   καὶ ἀμύμονα Πουλυδάμαντα ~Αἰνείαν θ᾽
[11, 500-549]   ἄσβεστος ὀρώρει ~Νέστορά τ᾽ ἀμφὶ  μέγαν   καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα. ~Ἕκτωρ μὲν
[11, 550-599]   φορβῆς· ~ὣς τότ᾽ ἔπειτ᾽ Αἴαντα  μέγαν   Τελαμώνιον υἱὸν ~Τρῶες ὑπέρθυμοι πολυηγερέες
[11, 550-599]   μάλ᾽ ἄντην ~ἵστασθ᾽ ἀμφ᾽ Αἴαντα  μέγαν   Τελαμώνιον υἱόν. ~ὣς ἔφατ᾽ Εὐρύπυλος
[11, 750-799]   δῖος Ὀδυσσεὺς ~πάντα μάλ᾽ ἐν  μεγάροις   ἠκούομεν ὡς ἐπέτελλε. ~Πηλῆος δ᾽
[11, 50-99]   θεοί, ἀλλὰ ἕκηλοι ~σφοῖσιν ἐνὶ  μεγάροισι   καθήατο, ἧχι ἑκάστῳ ~δώματα καλὰ
[11, 200-249]   ἐπικούρων. ~Ἰφιδάμας Ἀντηνορίδης ἠΰς τε  μέγας   τε ~ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ
[11, 550-599]   ~ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ  μέδοντες   ~στῆτ᾽ ἐλελιχθέντες καὶ ἀμύνετε νηλεὲς
[11, 250-299]   ~ὦ φίλοι Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ  μέδοντες   ~ὑμεῖς μὲν νῦν νηυσὶν ἀμύνετε
[11, 800-849]   ~ἆ δειλοὶ Δαναῶν ἡγήτορες ἠδὲ  μέδοντες   ~ὣς ἄρ᾽ ἐμέλλετε τῆλε φίλων
[11, 800-849]   ~ἀλλ᾽ οὐδ᾽ ὧς περ σεῖο  μεθήσω   τειρομένοιο. ~ἦ, καὶ ὑπὸ στέρνοιο
[11, 100-149]   τώ γε κλαίοντε προσαυδήτην βασιλῆα  ~μειλιχίοις   ἐπέεσσιν· ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽ ἄκουσαν·
[11, 700-749]   ἅλα βάλλων ~ἐγγύθεν Ἀρήνης, ὅθι  μείναμεν   Ἠῶ δῖαν ~ἱππῆες Πυλίων, τὰ
[11, 350-399]   ἐς πληθύν, καὶ ἀλεύατο κῆρα  μέλαιναν.   ~δουρὶ δ᾽ ἐπαΐσσων προσέφη κρατερὸς
[11, 400-449]   ἐνθάδε φημὶ φόνον καὶ κῆρα  μέλαιναν   ~ἤματι τῷδ᾽ ἔσσεσθαι, ἐμῷ δ᾽
[11, 800-849]   σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα  μέλαιναν,   ~μηροῦ δ᾽ ἔκταμ᾽ ὀϊστόν, ἀπ᾽
[11, 0-49]   δ᾽ ἐπ᾽ Ὀδυσσῆος μεγακήτεϊ νηῒ  μελαίνῃ,   ~ἥ ῥ᾽ ἐν μεσσάτῳ ἔσκε
[11, 800-849]   Ἀχαιῶν ~ἔσσεται, ἀλλ᾽ ἐν νηυσὶ  μελαίνῃσιν   πεσέονται. ~οἳ μὲν γὰρ δὴ
[11, 800-849]   ἀπὸ δ᾽ ἕλκεος ἀργαλέοιο ~αἷμα  μέλαν   κελάρυζε· νόος γε μὲν ἔμπεδος
[11, 300-349]   τι ~πειθέσθην· κῆρες γὰρ ἄγον  μέλανος   θανάτοιο. ~τοὺς μὲν Τυδεΐδης δουρικλειτὸς
[11, 0-49]   δ᾽ ἤτοι δέκα οἶμοι ἔσαν  μέλανος   κυάνοιο, ~δώδεκα δὲ χρυσοῖο καὶ
[11, 0-49]   ~λευκοί, ἐν δὲ μέσοισιν ἔην  μέλανος   κυάνοιο. ~τῇ δ᾽ ἐπὶ μὲν
[11, 650-699]   οἵη πάρος ἔσκεν ἐνὶ γναμπτοῖσι  μέλεσσιν.   ~εἴθ᾽ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ
[11, 600-649]   δὲ κρόμυον ποτῷ ὄψον, ~ἠδὲ  μέλι   χλωρόν, παρὰ δ᾽ ἀλφίτου ἱεροῦ
[11, 350-399]   σ᾽ ἐρύσατο Φοῖβος Ἀπόλλων ~ᾧ  μέλλεις   εὔχεσθαι ἰὼν ἐς δοῦπον ἀκόντων.
[11, 600-649]   ~ἵπποι γάρ με παρήϊξαν πρόσσω  μεμαυῖαι.   ~ὣς φάτο, Πάτροκλος δὲ φίλῳ
[11, 250-299]   κασίγνητον καὶ ὄπατρον ~ἕλκε ποδὸς  μεμαώς,   καὶ ἀΰτει πάντας ἀρίστους· ~τὸν
[11, 200-249]   κρείων Ἀγαμέμνων ~ἕλκ᾽ ἐπὶ οἷ  μεμαὼς   ὥς τε λίς, ἐκ δ᾽
[11, 50-99]   ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ μιν  μεμαῶτα.   ~καὶ τοὺς μὲν λίπεν αὖθι
[11, 50-99]   ἀντίος ἔστη· ~τὸν δ᾽ ἰθὺς  μεμαῶτα   μετώπιον ὀξέϊ δουρὶ ~νύξ᾽ οὐδὲ
[11, 700-749]   Πύλου ἠμαθόεντος· ~τὴν ἀμφεστρατόωντο διαρραῖσαι  μεμαῶτες.   ~ἀλλ᾽ ὅτε πᾶν πεδίον μετεκίαθον,
[11, 700-749]   Ἐπειοὶ ~ἀμφέσταν δὴ ἄστυ διαρραῖσαι  μεμαῶτες·   ~ἀλλά σφι προπάροιθε φάνη μέγα
[11, 200-249]   ἦσαν ἐπ᾽ ἀλλήλοισιν ἰόντες, ~Ἀτρεΐδης  μὲν   ἅμαρτε, παραὶ δέ οἱ ἐτράπετ᾽
[11, 400-449]   ἐσσεύοντο ~Τρῶες· δὲ πρῶτον  μὲν   ἀμύμονα Δηϊοπίτην ~οὔτασεν ὦμον ὕπερθεν
[11, 750-799]   οἶνον ἐπ᾽ αἰθομένοις ἱεροῖσι. ~σφῶϊ  μὲν   ἀμφὶ βοὸς ἕπετον κρέα, νῶϊ
[11, 400-449]   θυμός; ~οἶδα γὰρ ὅττι κακοὶ  μὲν   ἀποίχονται πολέμοιο, ~ὃς δέ κ᾽
[11, 50-99]   Τρώεσσιν ἐβούλετο κῦδος ὀρέξαι. ~τῶν  μὲν   ἄρ᾽ οὐκ ἀλέγιζε πατήρ·
[11, 200-249]   ἐπὶ κνέφας ἱερὸν ἔλθῃ. ~ἣ  μὲν   ἄρ᾽ ὣς εἰποῦσ᾽ ἀπέβη πόδας
[11, 400-449]   κατ᾽ ἀσπίδα πάντοσ᾽ ἐΐσην. ~διὰ  μὲν   ἀσπίδος ἦλθε φαεινῆς ὄβριμον ἔγχος,
[11, 200-249]   λῦσε δὲ γυῖα. ~ὣς  μὲν   αὖθι πεσὼν κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον
[11, 300-349]   περ ἡμῖν. ~ἦ καὶ Θυμβραῖον  μὲν   ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ
[11, 100-149]   τίσετε λώβην. ~ἦ, καὶ Πείσανδρον  μὲν   ἀφ᾽ ἵππων ὦσε χαμᾶζε ~δουρὶ
[11, 800-849]   ἐν νηυσὶ μελαίνῃσιν πεσέονται. ~οἳ  μὲν   γὰρ δὴ πάντες, ὅσοι πάρος
[11, 300-349]   ἀάσατο δὲ μέγα θυμῷ. ~τοὺς  μὲν   γὰρ θεράπων ἀπάνευθ᾽ ἔχεν, αὐτὰρ
[11, 800-849]   Χείρων ἐδίδαξε δικαιότατος Κενταύρων. ~ἰητροὶ  μὲν   γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων ~τὸν
[11, 0-49]   μέλανος κυάνοιο. ~τῇ δ᾽ ἐπὶ  μὲν   Γοργὼ βλοσυρῶπις ἐστεφάνωτο ~δεινὸν δερκομένη,
[11, 350-399]   λωβητὴρ κέρᾳ ἀγλαὲ παρθενοπῖπα ~εἰ  μὲν   δὴ ἀντίβιον σὺν τεύχεσι πειρηθείης,
[11, 100-149]   ἀμείλικτον δ᾽ ὄπ᾽ ἄκουσαν· ~εἰ  μὲν   δὴ Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος υἱέες ἐστόν,
[11, 100-149]   ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς, ~νῦν  μὲν   δὴ τοῦ πατρὸς ἀεικέα τίσετε
[11, 400-449]   πεσὼν ἕλε γαῖαν ἀγοστῷ. ~τοὺς  μὲν   ἔασ᾽ δ᾽ ἄρ᾽ Ἱππασίδην
[11, 100-149]   ἔσσευε κυλίνδεσθαι δι᾽ ὁμίλου. ~τοὺς  μὲν   ἔασ᾽ δ᾽ ὅθι πλεῖσται
[11, 700-749]   ὅσα τρέφει εὐρεῖα χθών. ~τὸν  μὲν   ἐγὼ προσιόντα βάλον χαλκήρεϊ δουρί,
[11, 800-849]   οἱ ἁπάσας ~ἔσχ᾽ ὀδύνας· τὸ  μὲν   ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα.
[11, 250-299]   ἐξ ὠτειλῆς. ~αὐτὰρ ἐπεὶ τὸ  μὲν   ἕλκος ἐτέρσετο, παύσατο δ᾽ αἷμα,
[11, 800-849]   ~αἷμα μέλαν κελάρυζε· νόος γε  μὲν   ἔμπεδος ἦεν. ~τὸν δὲ ἰδὼν
[11, 550-599]   δοῦρα θρασειάων ἀπὸ χειρῶν ~ἄλλα  μὲν   ἐν σάκεϊ μεγάλῳ πάγεν ὄρμενα
[11, 500-549]   πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~Ἕκτορ νῶϊ  μὲν   ἐνθάδ᾽ ὁμιλέομεν Δαναοῖσιν ~ἐσχατιῇ πολέμοιο
[11, 800-849]   γὰρ Ποδαλείριος ἠδὲ Μαχάων ~τὸν  μὲν   ἐνὶ κλισίῃσιν ὀΐομαι ἕλκος ἔχοντα
[11, 300-349]   θεράποντα Μολίονα τοῖο ἄνακτος. ~τοὺς  μὲν   ἔπειτ᾽ εἴασαν, ἐπεὶ πολέμου ἀπέπαυσαν·
[11, 200-249]   κορωνίσιν, αἵ οἱ ἕποντο. ~τὰς  μὲν   ἔπειτ᾽ ἐν Περκώτῃ λίπε νῆας
[11, 450-499]   ἀνεχάζετο, αὖε δ᾽ ἑταίρους. ~τρὶς  μὲν   ἔπειτ᾽ ἤϋσεν ὅσον κεφαλὴ χάδε
[11, 0-49]   ~τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο Μυκήνης. ~ἡνιόχῳ  μὲν   ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν ἕκαστος ~ἵππους
[11, 600-649]   ἀριστεύεσκεν ἁπάντων. ~ἥ σφωϊν πρῶτον  μὲν   ἐπιπροΐηλε τράπεζαν ~καλὴν κυανόπεζαν ἐΰξοον,
[11, 650-699]   δὲ πῶλοι ὑπῆσαν. ~καὶ τὰ  μὲν   ἠλασάμεσθα Πύλον Νηλήϊον εἴσω ~ἐννύχιοι
[11, 450-499]   Δαναοῖσι γένηται. ~ὣς εἰπὼν  μὲν   ἦρχ᾽ δ᾽ ἅμ᾽ ἕσπετο
[11, 50-99]   ὀλλύντάς τ᾽ ὀλλυμένους τε. ~ὄφρα  μὲν   ἠὼς ἦν καὶ ἀέξετο ἱερὸν
[11, 350-399]   Δαρδανίδαο, παλαιοῦ δημογέροντος. ~ἤτοι  μὲν   θώρηκα Ἀγαστρόφου ἰφθίμοιο ~αἴνυτ᾽ ἀπὸ
[11, 400-449]   μοι ἐγὼ τί πάθω; μέγα  μὲν   κακὸν αἴ κε φέβωμαι ~πληθὺν
[11, 150-199]   Ἕκτορι μῦθον ἐνίσπες· ~ὄφρ᾽ ἂν  μέν   κεν ὁρᾷ Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
[11, 200-249]   τεῒν τάδε μυθήσασθαι. ~ὄφρ᾽ ἂν  μέν   κεν ὁρᾷς Ἀγαμέμνονα ποιμένα λαῶν
[11, 0-49]   ἀσπίδα θοῦριν ~καλήν, ἣν πέρι  μὲν   κύκλοι δέκα χάλκεοι ἦσαν, ~ἐν
[11, 50-99]   δέ μιν μεμαῶτα. ~καὶ τοὺς  μὲν   λίπεν αὖθι ἄναξ ἀνδρῶν Ἀγαμέμνων
[11, 550-599]   ἵκετο ἔθνος ἑταίρων. ~ὣς οἳ  μὲν   μάρναντο δέμας πυρὸς αἰθομένοιο· ~Νέστορα
[11, 500-549]   μέγαν καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα. ~Ἕκτωρ  μὲν   μετὰ τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων
[11, 550-599]   αἰὲν ἕποντο. ~Αἴας δ᾽ ἄλλοτε  μὲν   μνησάσκετο θούριδος ἀλκῆς ~αὖτις ὑποστρεφθείς,
[11, 600-649]   δ᾽ ὑπὸ πυθμένες ἦσαν. ~ἄλλος  μὲν   μογέων ἀποκινήσασκε τραπέζης ~πλεῖον ἐόν,
[11, 100-149]   ~εἰν ἑνὶ δίφρῳ ἐόντας·  μὲν   νόθος ἡνιόχευεν, ~Ἄντιφος αὖ παρέβασκε
[11, 250-299]   Ἀργείων ἡγήτορες ἠδὲ μέδοντες ~ὑμεῖς  μὲν   νῦν νηυσὶν ἀμύνετε ποντοπόροισι ~φύλοπιν
[11, 650-699]   κέαται βεβλημένοι οὐτάμενοί τε. ~βέβληται  μὲν   Τυδεΐδης κρατερὸς Διομήδης, ~οὔτασται
[11, 150-199]   δ᾽ ἄλλοι ἐϋκνήμιδες Ἀχαιοί. ~πεζοὶ  μὲν   πεζοὺς ὄλεκον φεύγοντας ἀνάγκῃ, ~ἱππεῖς
[11, 300-349]   οἱ Ζεὺς κῦδος ἔδωκεν; ~Ἀσαῖον  μὲν   πρῶτα καὶ Αὐτόνοον καὶ Ὀπίτην
[11, 0-49]   αὐτὸς ἐδύσετο νώροπα χαλκόν. ~κνημῖδας  μὲν   πρῶτα περὶ κνήμῃσιν ἔθηκε ~καλὰς
[11, 600-649]   δὴ κλισίην Νηληϊάδεω ἀφίκοντο, ~αὐτοὶ  μέν   ῥ᾽ ἀπέβησαν ἐπὶ χθόνα πουλυβότειραν,
[11, 400-449]   σε κιχάνεται αἰπὺς ὄλεθρος. ~ἤτοι  μέν   ῥ᾽ ἔμ᾽ ἔπαυσας ἐπὶ Τρώεσσι
[11, 750-799]   λαὸς ὄληται. ~ὦ πέπον  μὲν   σοί γε Μενοίτιος ὧδ᾽ ἐπέτελλεν
[11, 450-499]   οὐδ᾽ ὑπάλυξας. ~ἆ δείλ᾽ οὐ  μὲν   σοί γε πατὴρ καὶ πότνια
[11, 800-849]   σθένος ὄρνυται αἰέν. ~ἀλλ᾽ ἐμὲ  μὲν   σὺ σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα
[11, 350-399]   αἶψα τίθησι. ~τοῦ δὲ γυναικὸς  μέν   τ᾽ ἀμφίδρυφοί εἰσι παρειαί, ~παῖδες
[11, 450-499]   ἀνὴρ ~ἰῷ ἀπὸ νευρῆς· τὸν  μέν   τ᾽ ἤλυξε πόδεσσι ~φεύγων, ὄφρ᾽
[11, 600-649]   ἄγει βεβλημένον ἐκ πολέμοιο· ~ἤτοι  μὲν   τά γ᾽ ὄπισθε Μαχάονι πάντα
[11, 700-749]   οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης. ~ἡμεῖς  μὲν   τὰ ἕκαστα διείπομεν, ἀμφί τε
[11, 450-499]   λῖν ἤγαγε δαίμων ~σίντην· θῶες  μέν   τε διέτρεσαν, αὐτὰρ δάπτει·
[11, 50-99]   νέφεα σκιόεντα, ~ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ  μέν   τε μετὰ πρώτοισι φάνεσκεν, ~ἄλλοτε
[11, 300-349]   γὰρ ἄγον μέλανος θανάτοιο. ~τοὺς  μὲν   Τυδεΐδης δουρικλειτὸς Διομήδης ~θυμοῦ καὶ
[11, 100-149]   Ἀτρεΐδης εὐρὺ κρείων Ἀγαμέμνων ~τὸν  μὲν   ὑπὲρ μαζοῖο κατὰ στῆθος βάλε
[11, 750-799]   Ἄκτορος υἱός· ~τέκνον ἐμὸν γενεῇ  μὲν   ὑπέρτερός ἐστιν Ἀχιλλεύς, ~πρεσβύτερος δὲ
[11, 400-449]   Ἄϊδι κλυτοπώλῳ. ~ἦ, καὶ  μὲν   φύγαδ᾽ αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει, ~τῷ
[11, 750-799]   δ᾽ ἄμφω πόλλ᾽ ἐπέτελλον. ~Πηλεὺς  μὲν   παιδὶ γέρων ἐπέτελλ᾽ Ἀχιλῆϊ
[11, 500-549]   δεξιὸν ὦμον. ~τῷ ῥα περίδεισαν  μένεα   πνείοντες Ἀχαιοὶ ~μή πώς μιν
[11, 650-699]   οὐ κήδεται οὐδ᾽ ἐλεαίρει. ~ἦ  μένει   εἰς κε δὴ νῆες
[11, 800-849]   δ᾽ ἐν πεδίῳ Τρώων  μένει   ὀξὺν Ἄρηα. ~τὸν δ᾽ αὖτε
[11, 100-149]   ~ὅς ποτ᾽ ἐνὶ Τρώων ἀγορῇ  Μενέλαον   ἄνωγεν ~ἀγγελίην ἐλθόντα σὺν ἀντιθέῳ
[11, 450-499]   δ᾽ ἄϊεν ἰάχοντος ἄρηι φίλος  Μενέλαος.   ~αἶψα δ᾽ ἄρ᾽ Αἴαντα προσεφώνεεν
[11, 450-499]   διέτρεσαν ἄλλυδις ἄλλος. ~ἤτοι τὸν  Μενέλαος   ἀρήϊος ἔξαγ᾽ ὁμίλου ~χειρὸς ἔχων,
[11, 100-149]   ~οὐκ εἴασχ᾽ Ἑλένην δόμεναι ξανθῷ  Μενελάῳ,   ~τοῦ περ δὴ δύο παῖδε
[11, 300-349]   τ᾽ Ὦρόν τε καὶ Ἱππόνοον  μενεχάρμην.   ~τοὺς ἄρ᾽ γ᾽ ἡγεμόνας
[11, 100-149]   Πείσανδρόν τε καὶ Ἱππόλοχον  μενεχάρμην   ~υἱέας Ἀντιμάχοιο δαΐφρονος, ὅς ῥα
[11, 300-349]   προσέφη κρατερὸς Διομήδης· ~ἤτοι ἐγὼ  μενέω   καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ μίνυνθα ~ἡμέων
[11, 600-649]   προσέφη πόδας ὠκὺς Ἀχιλλεύς· ~δῖε  Μενοιτιάδη   τῷ ἐμῷ κεχαρισμένε θυμῷ ~νῦν
[11, 750-799]   πουλυβότειραν. ~ἔνθα δ᾽ ἔπειθ᾽ ἥρωα  Μενοίτιον   εὕρομεν ἔνδον ~ἠδὲ σέ, πὰρ
[11, 750-799]   ~σοὶ δ᾽ αὖθ᾽ ὧδ᾽ ἐπέτελλε  Μενοίτιος   Ἄκτορος υἱός· ~τέκνον ἐμὸν γενεῇ
[11, 750-799]   πέπον μὲν σοί γε  Μενοίτιος   ὧδ᾽ ἐπέτελλεν ~ἤματι τῷ ὅτε
[11, 800-849]   ἦεν. ~τὸν δὲ ἰδὼν ᾤκτειρε  Μενοιτίου   ἄλκιμος υἱός, ~καί ῥ᾽ ὀλοφυρόμενος
[11, 800-849]   Ἄρηα. ~τὸν δ᾽ αὖτε προσέειπε  Μενοιτίου   ἄλκιμος υἱός· ~πῶς τὰρ ἔοι
[11, 600-649]   πέλεν ἀρχή. ~τὸν πρότερος προσέειπε  Μενοιτίου   ἄλκιμος υἱός· ~τίπτέ με κικλήσκεις
[11, 300-349]   ἄγε δὴ στέωμεν καὶ ἀλεξώμεσθα  μένοντες.   ~ἦ ῥα, καὶ ἀμπεπαλὼν προΐει
[11, 250-299]   ἔχουσαι, ~ὣς ὀξεῖ᾽ ὀδύναι δῦνον  μένος   Ἀτρεΐδαο. ~ἐς δίφρον δ᾽ ἀνόρουσε,
[11, 250-299]   αἷμα, ~ὀξεῖαι δ᾽ ὀδύναι δῦνον  μένος   Ἀτρεΐδαο. ~ὡς δ᾽ ὅτ᾽ ἂν
[11, 250-299]   εὖχος ἄρησθε. ~ὣς εἰπὼν ὄτρυνε  μένος   καὶ θυμὸν ἑκάστου. ~ὡς δ᾽
[11, 400-449]   κόμπος ὀδόντων ~γίγνεται, οἳ δὲ  μένουσιν   ἄφαρ δεινόν περ ἐόντα, ~ὥς
[11, 500-549]   ~Ἕκτωρ μὲν μετὰ τοῖσιν ὁμίλει  μέρμερα   ῥέζων ~ἔγχεΐ θ᾽ ἱπποσύνῃ τε,
[11, 300-349]   ἀνέρε δήμου ἀρίστω ~υἷε δύω  Μέροπος   Περκωσίου, ὃς περὶ πάντων ~ᾔδεε
[11, 0-49]   Κρονίων ~ἐν νέφεϊ στήριξε, τέρας  μερόπων   ἀνθρώπων. ~ἀμφὶ δ᾽ ἄρ᾽ ὤμοισιν
[11, 550-599]   δὲ Τρώων καὶ Ἀχαιῶν θῦνε  μεσηγὺ   ~ἱστάμενος· τὰ δὲ δοῦρα θρασειάων
[11, 250-299]   ~νύξε δέ μιν κατὰ χεῖρα  μέσην   ἀγκῶνος ἔνερθε, ~ἀντικρὺ δὲ διέσχε
[11, 0-49]   ἐείκοσι κασσιτέροιο ~λευκοί, ἐν δὲ  μέσοισιν   ἔην μέλανος κυάνοιο. ~τῇ δ᾽
[11, 550-599]   πολυηγερέες τ᾽ ἐπίκουροι ~νύσσοντες ξυστοῖσι  μέσον   σάκος αἰὲν ἕποντο. ~Αἴας δ᾽
[11, 0-49]   νηῒ μελαίνῃ, ~ἥ ῥ᾽ ἐν  μεσσάτῳ   ἔσκε γεγωνέμεν ἀμφοτέρωσε, ~ἠμὲν ἐπ᾽
[11, 500-549]   δ᾽ αἴθωνα λέοντα βοῶν ἀπὸ  μεσσαύλοιο   ~ἐσσεύαντο κύνες τε καὶ ἀνέρες
[11, 550-599]   ὄρμενα πρόσσω, ~πολλὰ δὲ καὶ  μεσσηγύ,   πάρος χρόα λευκὸν ἐπαυρεῖν, ~ἐν
[11, 400-449]   μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν ~ὤμων  μεσσηγύς,   διὰ δὲ στήθεσφιν ἔλασσε, ~δούπησεν
[11, 400-449]   ἤλυθον ἀσπιστάων, ~ἔλσαν δ᾽ ἐν  μέσσοισι,   μετὰ σφίσι πῆμα τιθέντες. ~ὡς
[11, 150-199]   παρ᾽ Ἴλου σῆμα παλαιοῦ Δαρδανίδαο  ~μέσσον   κὰπ πεδίον παρ᾽ ἐρινεὸν ἐσσεύοντο
[11, 150-199]   ἀνέμιμνον. ~οἳ δ᾽ ἔτι κὰμ  μέσσον   πεδίον φοβέοντο βόες ὥς, ~ἅς
[11, 700-749]   ἀθλοφόροι ἵπποι αὐτοῖσιν ὄχεσφιν ~ἐλθόντες  μετ᾽   ἄεθλα· περὶ τρίποδος γὰρ ἔμελλον
[11, 750-799]   ἔον, εἴ ποτ᾽ ἔον γε,  μετ᾽   ἀνδράσιν. αὐτὰρ Ἀχιλλεὺς ~οἶος τῆς
[11, 400-449]   ἐκ ξυλόχοιο ~θήγων λευκὸν ὀδόντα  μετὰ   γναμπτῇσι γένυσσιν, ~ἀμφὶ δέ τ᾽
[11, 700-749]   πολεῖς καὶ μώνυχες ἵπποι ~πανσυδίῃ·  μετὰ   δέ σφι Μολίονε θωρήσσοντο ~παῖδ᾽
[11, 350-399]   νὺξ ἐκάλυψεν. ~ὄφρα δὲ Τυδεΐδης  μετὰ   δούρατος ᾤχετ᾽ ἐρωὴν ~τῆλε διὰ
[11, 200-249]   ἥν· ~γήμας δ᾽ ἐκ θαλάμοιο  μετὰ   κλέος ἵκετ᾽ Ἀχαιῶν ~σὺν δυοκαίδεκα
[11, 700-749]   ἐς δίφρον ὀρούσας ~στῆν ῥα  μετὰ   προμάχοισιν· ἀτὰρ μεγάθυμοι Ἐπειοὶ ~ἔτρεσαν
[11, 50-99]   ~ὣς Ἕκτωρ ὁτὲ μέν τε  μετὰ   πρώτοισι φάνεσκεν, ~ἄλλοτε δ᾽ ἐν
[11, 400-449]   ἀσπιστάων, ~ἔλσαν δ᾽ ἐν μέσσοισι,  μετὰ   σφίσι πῆμα τιθέντες. ~ὡς δ᾽
[11, 500-549]   καὶ ἀρήϊον Ἰδομενῆα. ~Ἕκτωρ μὲν  μετὰ   τοῖσιν ὁμίλει μέρμερα ῥέζων ~ἔγχεΐ
[11, 500-549]   ἀΐοντες ~ῥίμφ᾽ ἔφερον θοὸν ἅρμα  μετὰ   Τρῶας καὶ Ἀχαιοὺς ~στείβοντες νέκυάς
[11, 0-49]   νῆας Ἀχαιῶν ~ἀργαλέην, πολέμοιο τέρας  μετὰ   χερσὶν ἔχουσαν. ~στῆ δ᾽ ἐπ᾽
[11, 150-199]   ~οὐρανόθεν καταβάς· ἔχε δ᾽ ἀστεροπὴν  μετὰ   χερσίν. ~Ἶριν δ᾽ ὄτρυνε χρυσόπτερον
[11, 750-799]   τέ μιν οἴω ~πολλὰ  μετακλαύσεσθαι   ἐπεί κ᾽ ἀπὸ λαὸς ὄληται.
[11, 500-549]   Ἀχαιοὶ ~μή πώς μιν πολέμοιο  μετακλινθέντος   ἕλοιεν. ~αὐτίκα δ᾽ Ἰδομενεὺς προσεφώνεε
[11, 500-549]   δῦναι ὅμιλον ~ἀνδρόμεον ῥῆξαί τε  μετάλμενος·   ἐν δὲ κυδοιμὸν ~ἧκε κακὸν
[11, 550-599]   ἀντίος ἤλυθεν Αἴας. ~στῆ δὲ  μεταστρεφθείς,   ἐπεὶ ἵκετο ἔθνος ἑταίρων. ~ὣς
[11, 400-449]   αὖτις ὑποστρέψας ἐβεβήκει, ~τῷ δὲ  μεταστρεφθέντι   μεταφρένῳ ἐν δόρυ πῆξεν ~ὤμων
[11, 400-449]   ὑποστρέψας ἐβεβήκει, ~τῷ δὲ μεταστρεφθέντι  μεταφρένῳ   ἐν δόρυ πῆξεν ~ὤμων μεσσηγύς,
[11, 700-749]   μεμαῶτες. ~ἀλλ᾽ ὅτε πᾶν πεδίον  μετεκίαθον,   ἄμμι δ᾽ Ἀθήνη ~ἄγγελος ἦλθε
[11, 50-99]   τάφρῳ κοσμηθέντες, ~ἱππῆες δ᾽ ὀλίγον  μετεκίαθον·   ἐν δὲ κυδοιμὸν ~ὦρσε κακὸν
[11, 700-749]   ἔργα. ~ἀλλὰ καὶ ὧς ἱππεῦσι  μετέπρεπον   ἡμετέροισι ~καὶ πεζός περ ἐών,
[11, 200-249]   ἐπεί ῥ᾽ ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο  μέτρον,   ~αὐτοῦ μιν κατέρυκε, δίδου δ᾽
[11, 50-99]   ἔστη· ~τὸν δ᾽ ἰθὺς μεμαῶτα  μετώπιον   ὀξέϊ δουρὶ ~νύξ᾽ οὐδὲ στεφάνη
[11, 500-549]   χάζοντο κελεύθου δῖοι Ἀχαιοὶ ~εἰ  μὴ   Ἀλέξανδρος Ἑλένης πόσις ἠϋκόμοιο ~παῦσεν
[11, 500-549]   ῥα περίδεισαν μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ  ~μή   πώς μιν πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν.
[11, 750-799]   Ἀκτορίωνε Μολίονε παῖδ᾽ ἀλάπαξα, ~εἰ  μή   σφωε πατὴρ εὐρὺ κρείων ἐνοσίχθων
[11, 450-499]   ὅμιλον· ἀλεξέμεναι γὰρ ἄμεινον. ~δείδω  μή   τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι μονωθεὶς
[11, 700-749]   ἄλλ᾽ ἐς δῆμον ἔδωκε ~δαιτρεύειν,  μή   τίς οἱ ἀτεμβόμενος κίοι ἴσης.
[11, 300-349]   νήεσσι πέσον φεύγοντες Ἀχαιοί, ~εἰ  μὴ   Τυδεΐδῃ Διομήδεϊ κέκλετ᾽ Ὀδυσσεύς· ~Τυδεΐδη
[11, 100-149]   σὺν ἀντιθέῳ Ὀδυσῆϊ ~αὖθι κατακτεῖναι  μηδ᾽   ἐξέμεν ἂψ ἐς Ἀχαιούς, ~νῦν
[11, 350-399]   τέ σε πεφρίκασι λέονθ᾽ ὡς  μηκάδες   αἶγες. ~τὸν δ᾽ οὐ ταρβήσας
[11, 200-249]   τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι μητέρι  μήλων·   ~Κισσῆς τόν γ᾽ ἔθρεψε δόμοις
[11, 750-799]   γέρων δ᾽ ἱππηλάτα Πηλεὺς ~πίονα  μηρία   καῖε βοὸς Διὶ τερπικεραύνῳ ~αὐλῆς
[11, 550-599]   ἐκλάσθη δὲ δόναξ, ἐβάρυνε δὲ  μηρόν.   ~ἂψ δ᾽ ἑτάρων εἰς ἔθνος
[11, 550-599]   ἐπ᾽ Εὐρυπύλῳ, καί μιν βάλε  μηρὸν   ὀϊστῷ ~δεξιόν· ἐκλάσθη δὲ δόναξ,
[11, 800-849]   βεβλημένος ἀντεβόλησε ~διογενὴς Εὐαιμονίδης κατὰ  μηρὸν   ὀϊστῷ ~σκάζων ἐκ πολέμου· κατὰ
[11, 650-699]   ~βέβληται δὲ καὶ Εὐρύπυλος κατὰ  μηρὸν   ὀϊστῷ· ~τοῦτον δ᾽ ἄλλον ἐγὼ
[11, 800-849]   σάωσον ἄγων ἐπὶ νῆα μέλαιναν,  ~μηροῦ   δ᾽ ἔκταμ᾽ ὀϊστόν, ἀπ᾽ αὐτοῦ
[11, 800-849]   βοείας. ~ἔνθά μιν ἐκτανύσας ἐκ  μηροῦ   τάμνε μαχαίρῃ ~ὀξὺ βέλος περιπευκές,
[11, 200-249]   ~ὃς τράφη ἐν Θρῄκῃ ἐριβώλακι  μητέρι   μήλων· ~Κισσῆς τόν γ᾽ ἔθρεψε
[11, 750-799]   οἱ πὰρ Ζηνὸς ἐπέφραδε πότνια  μήτηρ,   ~ἀλλὰ σέ περ προέτω, ἅμα
[11, 450-499]   σοί γε πατὴρ καὶ πότνια  μήτηρ   ~ὄσσε καθαιρήσουσι θανόντι περ, ἀλλ᾽
[11, 250-299]   ~φύλοπιν ἀργαλέην, ἐπεὶ οὐκ ἐμὲ  μητίετα   Ζεὺς ~εἴασε Τρώεσσι πανημέριον πολεμίζειν.
[11, 200-249]   Ἶρις· ~Ἕκτορ υἱὲ Πριάμοιο Διὶ  μῆτιν   ἀτάλαντε ~Ζεύς με πατὴρ προέηκε
[11, 200-249]   ἔθρεψε δόμοις ἔνι τυτθὸν ἐόντα  ~μητροπάτωρ,   ὃς τίκτε Θεανὼ καλλιπάρῃον· ~αὐτὰρ
[11, 650-699]   Ἐπειοὶ χαλκοχίτωνες ~ἡμέας ὑβρίζοντες ἀτάσθαλα  μηχανόωντο.   ~ἐκ δ᾽ γέρων ἀγέλην
[11, 350-399]   ~Ἕκτωρ δ᾽ ὦκ᾽ ἀπέλεθρον ἀνέδραμε,  μίκτο   δ᾽ ὁμίλῳ, ~στῆ δὲ γνὺξ
[11, 350-399]   ἄνελκε ~καὶ βάλεν, οὐδ᾽ ἄρα  μιν   ἅλιον βέλος ἔκφυγε χειρός, ~ταρσὸν
[11, 550-599]   τόξον ~ἕλκετ᾽ ἐπ᾽ Εὐρυπύλῳ, καί  μιν   βάλε μηρὸν ὀϊστῷ ~δεξιόν· ἐκλάσθη
[11, 500-549]   δὲ κλονέει Τελαμώνιος· εὖ δέ  μιν   ἔγνων· ~εὐρὺ γὰρ ἀμφ᾽ ὤμοισιν
[11, 800-849]   δὲ ἰδὼν ὑπέχευε βοείας. ~ἔνθά  μιν   ἐκτανύσας ἐκ μηροῦ τάμνε μαχαίρῃ
[11, 450-499]   γε δαμάσσεται ὠκὺς ὀϊστός, ~ὠμοφάγοι  μιν   θῶες ἐν οὔρεσι δαρδάπτουσιν ~ἐν
[11, 50-99]   ~τάμνων δένδρεα μακρά, ἅδος τέ  μιν   ἵκετο θυμόν, ~σίτου τε γλυκεροῖο
[11, 250-299]   λαθὼν Ἀγαμέμνονα δῖον, ~νύξε δέ  μιν   κατὰ χεῖρα μέσην ἀγκῶνος ἔνερθε,
[11, 200-249]   ἥβης ἐρικυδέος ἵκετο μέτρον, ~αὐτοῦ  μιν   κατέρυκε, δίδου δ᾽ γε
[11, 50-99]   ~ἔνδον ἅπας πεπάλακτο· δάμασσε δέ  μιν   μεμαῶτα. ~καὶ τοὺς μὲν λίπεν
[11, 750-799]   τῆς ἀρετῆς ἀπονήσεται· τέ  μιν   οἴω ~πολλὰ μετακλαύσεσθαι ἐπεί κ᾽
[11, 550-599]   καὶ ἀνέρες ἀγροιῶται, ~οἵ τέ  μιν   οὐκ εἰῶσι βοῶν ἐκ πῖαρ
[11, 500-549]   μένεα πνείοντες Ἀχαιοὶ ~μή πώς  μιν   πολέμοιο μετακλινθέντος ἕλοιεν. ~αὐτίκα δ᾽
[11, 500-549]   ὀρινομένους ἐνόησεν ~Ἕκτορι παρβεβαώς, καί  μιν   πρὸς μῦθον ἔειπεν· ~Ἕκτορ νῶϊ
[11, 400-449]   δὲ μάλ᾽ ἐγγὺς ἰὼν καί  μιν   πρὸς μῦθον ἔειπεν ~ὦ Ὀδυσεῦ
[11, 100-149]   δύναταί σφι ~χραισμεῖν· αὐτὴν γάρ  μιν   ὑπὸ τρόμος αἰνὸς ἱκάνει· ~καρπαλίμως
[11, 700-749]   Ἀθήνη. ~ἔστι δέ τις ποταμὸς  Μινυήϊος   εἰς ἅλα βάλλων ~ἐγγύθεν Ἀρήνης,
[11, 500-549]   δὲ κυδοιμὸν ~ἧκε κακὸν Δαναοῖσι,  μίνυνθα   δὲ χάζετο δουρός. ~αὐτὰρ
[11, 300-349]   ἐγὼ μενέω καὶ τλήσομαι· ἀλλὰ  μίνυνθα   ~ἡμέων ἔσσεται ἦδος, ἐπεὶ νεφεληγερέτα
[11, 400-449]   οὐδ᾽ ἔτ᾽ ἔασε ~Παλλὰς Ἀθηναίη  μιχθήμεναι   ἔγκασι φωτός. ~γνῶ δ᾽ Ὀδυσεὺς
[11, 250-299]   Δάρδανοι ἀγχιμαχηταὶ ~ἀνέρες ἔστε φίλοι,  μνήσασθε   δὲ θούριδος ἀλκῆς. ~οἴχετ᾽ ἀνὴρ
[11, 550-599]   ἕποντο. ~Αἴας δ᾽ ἄλλοτε μὲν  μνησάσκετο   θούριδος ἀλκῆς ~αὖτις ὑποστρεφθείς, καὶ
[11, 200-249]   κοιμήσατο χάλκεον ὕπνον ~οἰκτρὸς ἀπὸ  μνηστῆς   ἀλόχου, ἀστοῖσιν ἀρήγων, ~κουριδίης, ἧς
[11, 50-99]   ἀλλήλοισι θορόντες ~δῄουν, οὐδ᾽ ἕτεροι  μνώοντ᾽   ὀλοοῖο φόβοιο. ~ἴσας δ᾽ ὑσμίνη
[11, 600-649]   ὑπὸ πυθμένες ἦσαν. ~ἄλλος μὲν  μογέων   ἀποκινήσασκε τραπέζης ~πλεῖον ἐόν, Νέστωρ
[11, 250-299]   γυναῖκα ~δριμύ, τό τε προϊεῖσι  μογοστόκοι   Εἰλείθυιαι ~Ἥρης θυγατέρες πικρὰς ὠδῖνας
[11, 400-449]   πρὸς ὃν μεγαλήτορα θυμόν· ~ὤ  μοι   ἐγὼ τί πάθω; μέγα μὲν
[11, 650-699]   ~εἴθ᾽ ὣς ἡβώοιμι βίη δέ  μοι   ἔμπεδος εἴη ~ὡς ὁπότ᾽ Ἠλείοισι
[11, 700-749]   Νηλεὺς ~εἴα θωρήσσεσθαι, ἀπέκρυψεν δέ  μοι   ἵππους· ~οὐ γάρ πώ τί
[11, 200-249]   πολὺ προμάχεσθαι ἁπάντων. ~ἔσπετε νῦν  μοι   Μοῦσαι Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι ~ὅς
[11, 400-449]   ἐφόβησε Κρονίων. ~ἀλλὰ τί  μοι   ταῦτα φίλος διελέξατο θυμός; ~οἶδα
[11, 800-849]   κύνας ἀργέτι δημῷ. ~ἀλλ᾽ ἄγε  μοι   τόδε εἰπὲ διοτρεφὲς Εὐρύπυλ᾽ ἥρως,
[11, 650-699]   γεγήθει δὲ φρένα Νηλεύς, ~οὕνεκά  μοι   τύχε πολλὰ νέῳ πόλεμον δὲ
[11, 200-249]   ἀλλὰ πολὺ πρὶν ~ἀργύρῳ ἀντομένη  μόλιβος   ὣς ἐτράπετ᾽ αἰχμή. ~καὶ τό
[11, 300-349]   ἀριστερόν· αὐτὰρ Ὀδυσσεὺς ~ἀντίθεον θεράποντα  Μολίονα   τοῖο ἄνακτος. ~τοὺς μὲν ἔπειτ᾽
[11, 700-749]   ἵπποι ~πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι  Μολίονε   θωρήσσοντο ~παῖδ᾽ ἔτ᾽ ἐόντ᾽ οὔ
[11, 750-799]   δαμέντες. ~καί νύ κεν Ἀκτορίωνε  Μολίονε   παῖδ᾽ ἀλάπαξα, ~εἰ μή σφωε
[11, 150-199]   ὥς, ~ἅς τε λέων ἐφόβησε  μολὼν   ἐν νυκτὸς ἀμολγῷ ~πάσας· τῇ
[11, 450-499]   μή τι πάθῃσιν ἐνὶ Τρώεσσι  μονωθεὶς   ~ἐσθλὸς ἐών, μεγάλη δὲ ποθὴ
[11, 100-149]   Ἀχιλλεὺς ~Ἴδης ἐν κνημοῖσι δίδη  μόσχοισι   λύγοισι, ~ποιμαίνοντ᾽ ἐπ᾽ ὄεσσι λαβών,
[11, 700-749]   ἄνδρα, κόμισσα δὲ μώνυχας ἵππους,  ~Μούλιον   αἰχμητήν· γαμβρὸς δ᾽ ἦν Αὐγείαο,
[11, 450-499]   ἰκέλη ὡς εἴ βιῴατο  μοῦνον   ἐόντα ~Τρῶες ἀποτμήξαντες ἐνὶ κρατερῇ
[11, 400-449]   δὲ ῥίγιον αἴ κεν ἁλώω  ~μοῦνος·   τοὺς δ᾽ ἄλλους Δαναοὺς ἐφόβησε
[11, 200-249]   προμάχεσθαι ἁπάντων. ~ἔσπετε νῦν μοι  Μοῦσαι   Ὀλύμπια δώματ᾽ ἔχουσαι ~ὅς τις
[11, 50-99]   δ᾽ ὑψόθεν ἧκεν ἐέρσας ~αἵματι  μυδαλέας   ἐξ αἰθέρος, οὕνεκ᾽ ἔμελλε ~πολλὰς
[11, 200-249]   με πατὴρ προέηκε τεῒν τάδε  μυθήσασθαι.   ~ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν ὁρᾷς
[11, 750-799]   ἐδητύος ἠδὲ ποτῆτος, ~ἦρχον ἐγὼ  μύθοιο   κελεύων ὔμμ᾽ ἅμ᾽ ἕπεσθαι· ~σφὼ
[11, 600-649]   οὖν πίνοντ᾽ ἀφέτην πολυκαγκέα δίψαν  ~μύθοισιν   τέρποντο πρὸς ἀλλήλους ἐνέποντες, ~Πάτροκλος
[11, 400-449]   ~ἂψ δ᾽ ἀναχωρήσας Σῶκον πρὸς  μῦθον   ἔειπεν· ~ἆ δείλ᾽ μάλα
[11, 500-549]   ~Ἕκτορι παρβεβαώς, καί μιν πρὸς  μῦθον   ἔειπεν· ~Ἕκτορ νῶϊ μὲν ἐνθάδ᾽
[11, 400-449]   ἐγγὺς ἰὼν καί μιν πρὸς  μῦθον   ἔειπεν ~ὦ Ὀδυσεῦ πολύαινε δόλων
[11, 150-199]   ἴθι Ἶρι ταχεῖα, τὸν Ἕκτορι  μῦθον   ἐνίσπες· ~ὄφρ᾽ ἂν μέν κεν
[11, 800-849]   ἥρως; ~ἔρχομαι ὄφρ᾽ Ἀχιλῆϊ δαΐφρονι  μῦθον   ἐνίσπω ~ὃν Νέστωρ ἐπέτελλε Γερήνιος
[11, 600-649]   δ᾽ ἑτέρωθεν ἀναίνετο εἶπέ τε  μῦθον·   ~οὐχ ἕδος ἐστὶ γεραιὲ διοτρεφές,
[11, 0-49]   καὶ Ἥρη ~τιμῶσαι βασιλῆα πολυχρύσοιο  Μυκήνης.   ~ἡνιόχῳ μὲν ἔπειτα ἑῷ ἐπέτελλεν
[11, 750-799]   ἅμα δ᾽ ἄλλος λαὸς ἑπέσθω  ~Μυρμιδόνων,   αἴ κέν τι φόως Δαναοῖσι
[11, 500-549]   ἐς νῆας δὲ τάχιστ᾽ ἔχε  μώνυχας   ἵππους· ~ἰητρὸς γὰρ ἀνὴρ πολλῶν
[11, 250-299]   ~Ζεὺς Κρονίδης· ἀλλ᾽ ἰθὺς ἐλαύνετε  μώνυχας   ἵππους ~ἰφθίμων Δαναῶν, ἵν᾽ ὑπέρτερον
[11, 700-749]   ἐγὼν ἕλον ἄνδρα, κόμισσα δὲ  μώνυχας   ἵππους, ~Μούλιον αἰχμητήν· γαμβρὸς δ᾽
[11, 700-749]   ὁμῶς αὐτοί τε πολεῖς καὶ  μώνυχες   ἵπποι ~πανσυδίῃ· μετὰ δέ σφι
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | Bibliotheca Classica Selecta (BCS)

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 13/03/2006