Alphabétiquement     [«   »]
καθυστεροῦντας 1
καθυστερῶν 1
Καὶ 25
καὶ 1028
καί 15
καίειν 1
καινῇ 1
Fréquences     [«    »]
860 δὲ
730 τὴν
736 τῶν
1028 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

καὶ


Livre, Chap.
[15, 60]   καὶ ἦρξεν ἐνιαυτόν. (Ὁμοίως δὲ  καὶ   Αγησίπολις τῶν Λακεδαιμονίων βασιλεὺς
[15, 78]   Ηλεῖοι διὰ τὸ δοκεῖν βίᾳ  καὶ   ἀδίκως διατεθῆναι. (Ἅμα δὲ τούτοις
[15, 38]   δόγμασιν ἀντιβαίνειν. (Λακεδαιμόνιοι μὲν γὰρ  καὶ   Αθηναῖοι, διὰ πάντων περὶ τῆς
[15, 84]   Μαντινεῦσιν ἐβοήθουν Ηλεῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι  καὶ   Αθηναῖοι καὶ ἄλλοι τινές, ὧν
[15, 38]   τὴν τῶν Θηβαίων συντέλειαν ταττόντων,  καὶ   Αθηναίων μὲν ἀντειπόντων φιλοτιμότατα, Καλλιστράτου
[15, 2]   Μάρκον Φούριον, ἔτι δὲ Γάιον  καὶ   Αἰμίλιον. Ἐπὶ δὲ τούτων Αρταξέρξης
[15, 85]   δὲ τούτοις Μεσσήνιοι καὶ Μαλιεῖς  καὶ   Αἰνιᾶνες, ἔτι δὲ καὶ Θετταλοὶ
[15, 57]   κατέταξαν, μετὰ δὲ ταῦτα Φωκεῖς  καὶ   Αἰτωλοὺς καὶ Λοκροὺς φίλους ποιησάμενοι
[15, 85]   οἱ δὲ Θηβαῖοι τριπλασίους σφενδονήτας  καὶ   ἀκοντιστὰς τοὺς ἐκ τῶν περὶ
[15, 78]   ναῦς παρεχομένοις ὑποτετάχθαι. πολλὰ δὲ  καὶ   ἄλλα πρὸς ταύτην τὴν ὑπόθεσιν
[15, 44]   ἀπ' ἐκείνου καλουμένας. Πολλὰ δὲ  καὶ   ἄλλα τῶν χρησίμων εἰς τὰς
[15, 47]   τὴν στρατηγίαν ἀποκατέστησεν. (Προσκατεσκεύαζον δὲ  καὶ   ἄλλας τριήρεις τετταράκοντα, ὥστε τὰς
[15, 10]   εὐεργετηκώς. (Λέγεται δὲ πολλὰς μὲν  καὶ   ἄλλας χρείας ἐνδεδεῖχθαι τῷ βασιλεῖ,
[15, 2]   Αράβων βασιλεὺς στρατιώτας οὐκ ὀλίγους  καὶ   ἄλλοι τινὲς οἱ ἐν ὑποψίαις
[15, 84]   Ηλεῖοι καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ Αθηναῖοι  καὶ   ἄλλοι τινές, ὧν σύμπας
[15, 50]   ἐπιφανεῖς ταῖς ἀρεταῖς πολλοὺς μὲν  καὶ   ἄλλους, μεγίστους δὲ τρεῖς, Επαμεινώνδαν
[15, 58]   οὐσίας αὐτῶν ἐδήμευσεν. (Πολλῶν δὲ  καὶ   ἄλλων ἐν ὑποψίαις ὄντων, καὶ
[15, 79]   ποιήσασθαι τὴν ἐπίθεσιν· πολλῶν δὲ  καὶ   ἄλλων κοινωνούντων τῆς προθέσεως καὶ
[15, 54]   βίον αὐτοχειρίᾳ κατέστρεψαν. (Πολλῶν δὲ  καὶ   ἄλλων τοιούτων λεγομένων, καὶ τοῦ
[15, 95]   διαβολάς. (Τῶν δὲ συγγραφέων Διονυσόδωρος  καὶ   Αναξις οἱ Βοιωτοὶ (τὴν τῶν
[15, 70]   αὐτῶν ἀνῃροῦντο. διόπερ δόξαντες εὐχειρίᾳ  καὶ   ἀνδρείᾳ διαφέρειν καὶ πολλὰς χρείας
[15, 80]   πρὸς τὸν δυνάστην, ἅμα δὲ  καὶ   ἀνδρείᾳ διάφορον καὶ ἐπὶ στρατηγικῇ
[15, 26]   τοῦτο καὶ πλήθει τῶν ἀνδρῶν  καὶ   ἀνδρείᾳ κατὰ πόλεμον οὐδενὸς τῶν
[15, 66]   τούτοις δὲ κατακληρουχήσας τὴν χώραν  καὶ   ἀνοικοδομήσας ἀνέσωσε πόλιν ἐπίσημον Ελληνίδα,
[15, 76]   ὀλίγον χρόνον γεγενημένης· Αρίστιππός τε  καὶ   Αντισθένης, πρὸς δὲ τούτοις Αἰσχίνης
[15, 15]   καταφυγεῖν ἐπί τινα λόφον ἐρυμνὸν  καὶ   ἄνυδρον παντελῶς. ἔπεσε δὲ καὶ
[15, 54]   τῆς δυνάμεως ἐκ τῆς Βοιωτίας,  καὶ   ἀπήντησεν αὐτῷ ἄλλη δύναμις μεγάλη
[15, 89]   Ελληνικῶν ἀνέγραψεν ἀρξάμενος ἀπὸ θεογονίας  καὶ   ἀπὸ τοῦ πρώτου γένους τῶν
[15, 70]   Εὔφρων Σικυώνιος, διαφέρων θράσει  καὶ   ἀπονοίᾳ, συνεργοὺς λαβὼν Αργείους ἐπέθετο
[15, 79]   διακωλύειν τοὺς Θηβαίους ἀπεσταλμένον, καταπληξάμενος  καὶ   ἀποπλεῦσαι συναναγκάσας, ἰδίας τὰς πόλεις
[15, 23]   γὰρ ὑπῆρχον ἔμφρουροι, Κορίνθιοι δὲ  καὶ   Αργεῖοι διὰ τοὺς προγεγονότας πολέμους
[15, 68]   οἰκείαν. ~Τούτων δὲ πραχθέντων Αρκάδες  καὶ   Αργεῖοι καὶ Ηλεῖοι συμφρονήσαντες ἔγνωσαν
[15, 62]   οἵ τε Αρκάδες καὶ Ηλεῖοι  καὶ   Αργεῖοι καὶ οἱ ἄλλοι σύμμαχοι
[15, 84]   Αρκάδων καὶ Αχαιοὶ καὶ Βοιωτοὶ  καὶ   Αργεῖοι καί τινες ἕτεροι τῶν
[15, 76]   καὶ οἱ τούτου γενόμενοι μαθηταὶ  καὶ   Αριστοτέλης φιλόσοφος, ἔτι δὲ
[15, 78]   Σουλπίκιος, ὀλυμπιὰς δὲ ὑπὸ Πισατῶν  καὶ   Αρκάδων ἤχθη τετάρτη πρὸς ταῖς
[15, 95]   ὧν συνέπεσε γενέσθαι σφαγὰς πολλὰς  καὶ   ἁρπαγάς, δι' ἃς συνέβη τὸν
[15, 55]   κεράτων, Κλεόμβροτός τε βασιλεὺς  καὶ   Αρχίδαμος Αγησιλάου τοῦ βασιλέως
[15, 36]   πολλῆς δὲ ὠφελείας κυριεύσαντες καταπεφρονηκότως  καὶ   ἀτάκτως τὴν ἐπάνοδον ἐποιοῦντο. Οἱ
[15, 36]   πανδημεὶ στρατεύσαντες ἐπ' αὐτοὺς σποράδην  καὶ   ἀτάκτως τὴν ἐπάνοδον ποιουμένους πλείους
[15, 77]   Κόιντος Σερουίλιος καὶ Γάιος Οὐετόριος  καὶ   Αὖλος Κορνήλιος, πρὸς δὲ τούτοις
[15, 14]   δ' ὕπατοι κατεστάθησαν Λεύκιος Οὐαλέριος  καὶ   Αὖλος Μάλλιος, παρὰ δ' Ηλείοις
[15, 63]   τοὺς ὅρους τῆς Λακωνικῆς καταστρατοπεδευόντων,  καὶ   αὐτοὶ πανδημεὶ τὴν ἐκ τῆς
[15, 25]   τὰς Αθήνας, ὑπομιμνήσκοντες μὲν ὅτι  καὶ   αὐτοὶ συγκατήγαγον τὸν δῆμον τῶν
[15, 60]   ὑπὸ Πολυδώρου τἀδελφοῦ. Οὗτος δὲ  καὶ   αὐτὸς διαδεξάμενος τὴν δυναστείαν ἦρξεν
[15, 55]   ἕτερον μέρος ἔστησε, μεθ' ὧν  καὶ   αὐτὸς ἔμελλε διαγωνίζεσθαι· τοὺς δ'
[15, 91]   αὐτοὺς ἤδη συνάπτοντας τοῖς πολεμίοις,  καὶ   αὐτὸς προσπεσὼν ἅμα τοῖς περὶ
[15, 15]   ἀμφοτέρας βουλόμενοι. (Ὁ δὲ Διονύσιος  καὶ   αὐτὸς τὰς δυνάμεις διελόμενος, τῷ
[15, 38]   ὥστε πάσας τὰς πόλεις αὐτονόμους  καὶ   ἀφρουρήτους εἶναι. Καὶ κατέστησαν οἱ
[15, 84]   πλεῖστοι καὶ κράτιστοι τῶν Αρκάδων  καὶ   Αχαιοὶ καὶ Βοιωτοὶ καὶ Αργεῖοι
[15, 85]   τούτοις δὲ συνεχεῖς ἦσαν Ηλεῖοι  καὶ   Αχαιοί, καὶ τῶν ἄλλων οἱ
[15, 68]   ἀπὸ Κεγχρεῶν μέχρι Λεχαίου σταυρώμασι  καὶ   βαθείαις τάφροις διελάμβανον τὸν τόπον·
[15, 89]   σχεδὸν τάς τε τῶν Ελλήνων  καὶ   βαρβάρων πράξεις ἐν βύβλοις δώδεκα.
[15, 28]   τῆς περὶ αὐτοὺς δυνάμεως ὑπεροπτικῶς  καὶ   βαρέως ἦρχον τῶν ὑποτεταγμένων· διόπερ
[15, 30]   οἰκείως διετέθησαν πρὸς τοὺς Σπαρτιάτας,  καὶ   βεβαίως ἐτήρουν τὴν φιλίαν. (Τῆς
[15, 47]   τριάκοντα· ἐποιοῦντο δὲ καὶ σίτου  καὶ   βελῶν καὶ τῶν ἄλλων τῶν
[15, 61]   ἔτη ἕνδεκα. Οὗτος δὲ παρανόμως  καὶ   βιαίως κτησάμενος τὴν δυναστείαν, ἀκολούθως
[15, 17]   δὲ πεσόντος οἱ Φοίνικες θαρρήσαντες  καὶ   βιασάμενοι τοὺς ἀντιτεταγμένους ἐτρέψαντο. (Διονύσιος
[15, 25]   δηλώσοντας τὴν τῶν Θηβαίων ἐπανάστασιν  καὶ   βοηθεῖν τὴν ταχίστην παρακαλέσοντας, αὐτοὶ
[15, 53]   ἡρώων τῶν ἀρχαίων ἀνειληφότων αὐτὰ  καὶ   βοηθεῖν τοῖς Βοιωτοῖς ἀπεληλυθότων. Ἄλλον
[15, 45]   Αρκαδίαν. Ἐκ τούτου δ' ὁρμώμενοι,  καὶ   βοηθὸν ἔχοντες τὸν Τιμόθεον, ἐκακοποίουν
[15, 84]   κράτιστοι τῶν Αρκάδων καὶ Αχαιοὶ  καὶ   Βοιωτοὶ καὶ Αργεῖοι καί τινες
[15, 62]   ὁπλίτας χιλίους, φυγάδας δ' Αργείων  καὶ   Βοιωτῶν πεντακοσίους. Οὗτος δὲ παρελθὼν
[15, 53]   δυνάμεως. (Συνεδρευσάντων δὲ τῶν βοιωταρχῶν  καὶ   βουλευομένων, πότερον χρὴ μένειν καὶ
[15, 36]   βάρβαροι παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι,  καὶ   βουλόμενοι τοὺς Αβδηρίτας τιμωρήσασθαι, πάλιν
[15, 48]   περὶ δύο πόλεις, Ελίκην τε  καὶ   Βοῦραν, ὧν τὴν Ελίκην συνέβαινε
[15, 22]   τὸν ἐνιαυτὸν συνεστήσαντο, ἀκροβολισμοὺς δὲ  καὶ   βραχείας συμπλοκὰς ποιούμενοι διετέλεσαν, καταπεπληγμένοι
[15, 27]   ἀξιολόγοις προσιόντες ἐπὶ τὰς Θήβας,  καὶ   βραχὺ τῶν καιρῶν ὑστερήσαντες, ἄπρακτον
[15, 28]   πρὸς τὴν ἀπόστασιν ὑπήκουσαν Χῖοι  καὶ   Βυζάντιοι, καὶ μετὰ τούτους Ρόδιοι
[15, 79]   ἀριθμόν, Ροδίους δὲ καὶ Χίους  καὶ   Βυζαντίους προτρέπεσθαι βοηθῆσαι ταῖς ἐπιβολαῖς.
[15, 51]   ὑπάτων χιλιάρχους ὀκτώ, Πόπλιον Μάνιον  καὶ   Γάιον, Ερενούκιον καὶ Γάιον Σέστον
[15, 51]   Λεύκιον Λαβίνιον καὶ Πόπλιον Τριβώνιον  καὶ   Γάιον Μάλλιον, πρὸς δὲ τούτοις
[15, 51]   Πόπλιον Μάνιον καὶ Γάιον, Ερενούκιον  καὶ   Γάιον Σέστον καὶ Τιβέριον Ιούλιον,
[15, 61]   πρὸς δὲ τούτοις Λεύκιος Κοΐντιος  καὶ   Γάιος Κορνήλιος, ἔτι δὲ Γάιος
[15, 95]   ἐν Ρώμῃ διέλαβε Γάιος Σολπίκιος  καὶ   Γάιος Λικίνιος. ἐπὶ δὲ τούτων
[15, 61]   ἕξ· καὶ κατεστάθησαν Λεύκιος Αἰμίλιος  καὶ   Γάιος Οὐεργίνιος καὶ Σερούιος Σουλπίκιος,
[15, 77]   ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάθησαν Κόιντος Σερουίλιος  καὶ   Γάιος Οὐετόριος καὶ Αὖλος Κορνήλιος,
[15, 78]   περιποιήσασθαι τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν·  καὶ   γὰρ Αθηναίους ἐν τῷ πρὸς
[15, 88]   τούτῳ πάσας τὰς ἀρετὰς ἠθροισμένας.  καὶ   γὰρ ῥώμῃ σώματος καὶ λόγου
[15, 34]   ἔχων τὸ κράτιστον τοῦ στόλου  καὶ   γενναίως ἀγωνισάμενος πολλὰς μὲν τριήρεις
[15, 3]   Γλῶ μετὰ τοῦ βάρους ἐπενεχθέντος  καὶ   γενναίως ἀγωνισαμένου συνέβη φυγεῖν τοὺς
[15, 43]   ἐπανιόντων αὐτῶν εἰς τὴν Ασίαν,  καὶ   γενομένης διαφορᾶς τῷ Φαρναβάζῳ πρὸς
[15, 93]   τοῦ γὰρ Αρταξέρξου καλῶς βεβασιλευκότος  καὶ   γενομένου παντελῶς εἰρηνικοῦ καὶ ἐπιτυχοῦς,
[15, 50]   ἄλλους, μεγίστους δὲ τρεῖς, Επαμεινώνδαν  καὶ   Γοργίαν, ἔτι δὲ καὶ Πελοπίδαν·
[15, 39]   χρόνους. (Ἐπιφανέστατοι δ' ἦσαν Πελοπίδας  καὶ   Γοργίδας καὶ Επαμεινώνδας· οὗτος γὰρ
[15, 65]   πολεμίοις. Ταύτην δ' ἀθρόαν συνέχοντες  καὶ   γυμνάζοντες αἰεὶ μᾶλλον ἐθάρρουν καὶ
[15, 16]   τῶν ἀνοχῶν χρόνον διετέλεσε διατάσσων  καὶ   γυμνάζων τὴν δύναμιν, διὰ δὲ
[15, 13]   τῶν Ελληνίδων πόλεων. Κατεσκεύασε δὲ  καὶ   γυμνάσια μεγάλα παρὰ τὸν Αναπον
[15, 16]   καὶ τῆς τῶν λόγων παρακλήσεως  καὶ   γυμνασίας ἐν τοῖς ὅπλοις εὐπειθῆ
[15, 3]   ναυμαχίαν καταπληκτικῶς, καὶ συνεχεῖς διαπείρας  καὶ   γυμνασίας ποιούμενος, ἡτοιμάζετο πρὸς ναυμαχίαν.
[15, 52]   τῶν πολεμίων ἐψηφίσαντο τέκνα μὲν  καὶ   γυναῖκας εἰς Αθήνας ὑπεκθέσθαι, αὐτοὶ
[15, 79]   μὲν ἄνδρας ἀπέκτειναν, τέκνα δὲ  καὶ   γυναῖκας ἐξηνδραποδίσαντο. ~Περὶ δὲ τοὺς
[15, 46]   Πλαταιεῖς εἰς Αθήνας μετὰ τέκνων  καὶ   γυναικῶν φυγόντες τῆς ἰσοπολιτείας ἔτυχον
[15, 87]   εἰπόντος ὅτι τελευτᾷς ἄτεκνος, Επαμεινώνδα,  καὶ   δακρύσαντος, μὰ Δία μέν, φησίν,
[15, 40]   Διόπερ εἰς στάσεις ἐμπίπτουσαι φυγὰς  καὶ   δημεύσεις οὐσιῶν ἐποιοῦντο, μάλιστα δὲ
[15, 92]   ἀφεστηκότων ἡγεμόνας, τούτους μὲν συλλαβὼν  καὶ   δήσας ἀνέπεμψε πρὸς Αρταξέρξην, αὐτὸς
[15, 92]   χιλίων, δυναμένῳ δ' ἡγεῖσθαι στρατιωτῶν  καὶ   δι' ἀνδρείαν καὶ στρατηγικὴν σύνειν
[15, 10]   βασιλέως λυσιτελεῖ πεποιῆσθαι τὴν φιλίαν·  καὶ   διὰ ταύτης παρεδείκνυε τῶν μὲν
[15, 86]   πρῶτον τύπτοντες ἀλλήλους τοῖς δόρασι,  καὶ   διὰ τὴν πυκνότητα τῶν πληγῶν
[15, 79]   τὴν ἐπίθεσιν, προδόντες τοὺς συνομόσαντας,  καὶ   διὰ τῆς εὐεργεσίας ταύτης ἑαυτοῖς
[15, 49]   θεὸν ἔχειν διειλῆφθαι τὴν ἐξουσίαν,  καὶ   διὰ τὸ δοκεῖν τὸ παλαιὸν
[15, 39]   ἐλπίδος διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας  καὶ   διὰ τὸ πλείονας ἔχειν ἀγαθοὺς
[15, 12]   γὰρ ἀνδρείᾳ διαφέρειν τῶν Αρκάδων,  καὶ   διὰ τοῦθ' οἱ Λακεδαιμόνιοι πρότερον
[15, 61]   δυναστῶν ἐπιεικῶς προσφερομένων τοῖς πλήθεσι,  καὶ   διὰ τοῦτ' ἀγαπωμένων, οὗτος βιαίως
[15, 9]   ὑπομενόντων τὴν σύλληψιν τοῦ Τιριβάζου,  καὶ   διὰ τοῦτο ἀπειθούντων καὶ τὴν
[15, 44]   γὰρ Ελλήνων μεγάλαις ἀσπίσι χρωμένων  καὶ   διὰ τοῦτο δυσκινήτων ὄντων, συνεῖλε
[15, 58]   ὄχλοι δόξαντες ὑπ' αὐτῶν ἐγκαταλελεῖφθαι,  καὶ   διὰ τοῦτο παροξυνθέντες, ἅπαντας τοὺς
[15, 34]   Προσαγαγὼν δὲ τοῖς τείχεσι μηχανάς,  καὶ   διὰ τούτων σαλεύσας τὰ τείχη,
[15, 5]   οὖν τὰς μὲν πόλεις συνετάραττον  καὶ   διὰ τῶν ἰδίων φίλων στάσεις
[15, 59]   στάσεως μεγάλης παρὰ τοῖς Αρκάσι,  καὶ   διὰ τῶν ὅπλων διακριθέντων τῶν
[15, 92]   συμβουλεύσαντι μένειν ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου  καὶ   διὰ τῶν στρατηγῶν τὸν πόλεμον
[15, 65]   Ταϋγέτου καταβαινόντων ἐπὶ τὸν Εὐρώταν,  καὶ   διαβαινόντων τὸν ποταμὸν σφοδρὸν ὄντα
[15, 45]   συνεμάχουν. (Τοῦτον οὖν παραστησάμενοι συνεργόν,  καὶ   διαβιβασθέντες εἰς τὴν νῆσον ὑπ'
[15, 43]   τὴν πολλὴν στρατιάν. ἐφθόνουν αὐτῷ  καὶ   διαβολὰς ἀδίκους προσῆπτον. (Οἱ δ'
[15, 53]   τὴν δύναμιν, τρεῖς δὲ μένειν  καὶ   διαγωνίζεσθαι, ἐν οἷς ἦν καὶ
[15, 58]   δυνατῶν ἀνδρῶν πλειόνων χιλίων  καὶ   διακοσίων, καὶ τῶν δημαγωγῶν αὐτῶν
[15, 21]   Λακεδαιμονίων ἀνῃρέθησαν πλείους τῶν χιλίων  καὶ   διακοσίων. (Τηλικαύτης δ' εὐημερίας γενομένης
[15, 74]   ἀνάγκην, ἀλλὰ ποιητὴς ὢν κακὸς  καὶ   διακριθεὶς ἐν Αθήναις ἐνίκησε τοὺς
[15, 68]   οὖν αὐτοῖς ὀχυρώσασθαι τὰς παρόδους  καὶ   διακωλύειν τοὺς Βοιωτοὺς τῆς εἰς
[15, 79]   Αθηναίων στρατηγόν, ἔχοντα στόλον ἀξιόλογον  καὶ   διακωλύειν τοὺς Θηβαίους ἀπεσταλμένον, καταπληξάμενος
[15, 29]   Πειραιᾶ· καταφανὴς δὲ γενόμενος Αθηναίοις  καὶ   διαμαρτὼν τῆς ἐπιβολῆς ἄπρακτος ἐπανῆλθεν.
[15, 85]   τὸν ὑπὲρ τῶν ὅλων ἀγῶνα,  καὶ   διαταχθέντων τῶν στρατοπέδων, οἱ μὲν
[15, 13]   Μολοττοῦ, ὃς ἐτύγχανε φυγὰς ὢν  καὶ   διατρίβων ἐν ταῖς Συρακούσαις. Τῶν
[15, 17]   γὰρ ἐπὶ θατέρου κέρως τεταγμένος  καὶ   διαφέρων ἀνδρείᾳ, μαχόμενος ἡρωικῶς καὶ
[15, 16]   παντελῶς ὄντα, φρονήματος δὲ γέμοντα  καὶ   διάφορον ἀνδρείᾳ. Οὗτος δὲ πάντα
[15, 33]   τοὺς μέγα φρονοῦντας παραδόξως σφῆλαι  καὶ   διδάξαι μηδὲν ἄγαν κατελπίζειν.
[15, 94]   Φιλίστου συντάξεως ἐν μιᾷ βύβλῳ,  καὶ   διελθὼν τὰς πράξεις ἐν κεφαλαίοις
[15, 53]   πορευθεὶς δὲ διὰ τῆς Φωκίδος,  καὶ   διεξελθὼν τὴν παραθαλαττίαν ὁδὸν χαλεπὴν
[15, 34]   στόλον παραφυλάξοντα τὴν σιτοπομπίαν, ὃς  καὶ   διέπεμψεν εἰς τὸν Πειραιέα τὴν
[15, 42]   τοὺς πολεμίους. (Τοῦτο γὰρ ἀπετάφρευσε,  καὶ   διετείχισε τοὺς εἴσπλους κατὰ τοὺς
[15, 19]   Αγησίπολις μὲν γάρ, εἰρηνικὸς ὢν  καὶ   δίκαιος, ἔτι δὲ καὶ συνέσει
[15, 10]   Καδουσίους πόλεμον προέθηκε κρίσιν Τιριβάζῳ,  καὶ   δικαστὰς τρεῖς ἀπέδωκε τῶν μάλιστα
[15, 40]   ὁρμηθέντες παρεισέπεσον εἰς τὴν Φιάλειαν,  καὶ   Διονυσίαν κατὰ τύχην ὄντων ἐπιπεσόντες
[15, 6]   συνδιέτριβε καὶ τῶν ποιημάτων ἐπιστάτας  καὶ   διορθωτὰς εἶχεν. Ὑπὸ δὲ τούτων
[15, 78]   δυνατήν, τά τε ἄλλα προφερόμενος  καὶ   διότι τοῖς πεζῇ κρατοῦσι ῥᾴδιόν
[15, 4]   βασιλέα, τήν τε νίκην ἀπήγγειλε  καὶ   δισχίλια τάλαντα πρὸς τὸν πόλεμον
[15, 63]   τοὺς νέους αὐθημερόν, ὄντας μυρίους  καὶ   δισχιλίους. Ιφικράτης μὲν οὖν, προθύμους
[15, 26]   συνῆλθον οὐκ ἐλάττους τῶν μυρίων  καὶ   δισχιλίων, ἱππεῖς δὲ πλείους τῶν
[15, 42]   πρὸς τοὺς ἀπὸ Συρίας πορευομένους  καὶ   δοκεῖν διὰ τούτου μάλιστα ποιεῖσθαι
[15, 60]   Φεραῖος ἡγεμὼν ᾑρημένος τῆς Θετταλίας,  καὶ   δοκῶν ἐπιεικῶς ἄρχειν τῶν ὑποτεταγμένων,
[15, 80]   Βοιωτοὶ πάντα συνεχώρησαν τοῖς Θετταλοῖς,  καὶ   δόντες εἰς ἑπτακισχιλίους στρατιώτας τῷ
[15, 58]   πλῆθος κατὰ τῶν ταῖς ἐξουσίαις  καὶ   δόξαις ὑπερεχόντων, οἱ διαβαλλόμενοι συστάντες
[15, 29]   φρονήσει καὶ συνέσει στρατηγικῇ διάφορον  καὶ   δόξαν ἐπ' ἀρετῇ μεγάλην περιπεποιημένον.
[15, 13]   τὰ συντείνοντα πρὸς αὔξησιν πόλεως  καὶ   δόξαν. ~Τοῦ δ' ἐνιαυσίου χρόνου
[15, 48]   τινὲς ἐξεπήδων ἐκ τῶν οἰκιῶν,  καὶ   δόξαντες ἐκπεφευγέναι τὸν κίνδυνον μείζονι
[15, 73]   τὰ νεώρια τῶν Καρχηδονίων ἐμπεπρῆσθαι,  καὶ   δόξας πάντα τὸν στόλον αὐτῶν
[15, 88]   ἀρετὰς τῇ Επαμεινώνδου στρατηγίᾳ τε  καὶ   δόξῃ, πολὺ ἂν προέχουσαν εὕροι
[15, 66]   ~Επαμεινώνδας δὲ φύσει μεγαλεπίβολος ὢν  καὶ   δόξης ὀρεγόμενος αἰωνίου, συνεβούλευε τοῖς
[15, 83]   εἰς χεῖρας. (Πολλὰ δὲ παθὼν  καὶ   δράσας οὐκ ἀπέστη τῆς φιλοτιμίας,
[15, 26]   ἡμέρᾳ προήγαγεν ἐκ τῆς πόλεως,  καὶ   δρομαῖος ἠπείγετο, φθάσαι σπεύδων τοὺς
[15, 50]   Λακεδαιμόνιοι παρεσκευάζοντο πρὸς τὸν πόλεμον  καὶ   δυνάμεις κατέλεγον τὰς μὲν πολιτικάς,
[15, 72]   τοῦ προτειχίσματος φυλακὴν τῶν Λακεδαιμονίων,  καὶ   δυνάμενος πολλοὺς ἀνελεῖν τῶν πολεμίων,
[15, 33]   εἶναι δοκῶν Αγησίλαος καὶ μείζονα  καὶ   δυναμικωτέραν ἔχων τὴν δύναμιν οὐ
[15, 20]   Σπαρτιάτης, τεταγμένος ἐπί τινος ἡγεμονίας  καὶ   δύναμιν ἄγων ἐπὶ Ολυνθίους, κατελάβετο
[15, 82]   δὲ Βοιωτοὶ στρατηγὸν ἐπιστήσαντες Επαμεινώνδαν  καὶ   δύναμιν ἀξιόλογον δόντες ἐξαπέστειλαν βοηθῆσαι
[15, 19]   ποιησάμενος συμμάχους ἔπεισεν ἐξαποστεῖλαι στρατηγὸν  καὶ   δύναμιν ἀξιόλογον ἐπὶ τοὺς Ολυνθίους.
[15, 2]   πολέμιον ὄντα Περσῶν, συμμαχίαν ἐποιήσατο  καὶ   δύναμιν ἀξιόλογον παρ' αὐτοῦ προσελάβετο,
[15, 14]   χρημάτων, ἐμισθοῦτο στρατιωτῶν παντοδαπῶν πλῆθος,  καὶ   δύναμιν ἀξιόλογον συστησάμενος φανερὸς ἦν
[15, 22]   στρατηγὸν προχειρισάμενοι Αγησίπολιν τὸν βασιλέα,  καὶ   δύναμιν ἱκανὴν παραδόντες, ἐψηφίσαντο πρὸς
[15, 50]   οὖν λαμπάδα τοσαύτην ἐσχηκέναι λαμπρότητα  καὶ   δύναμιν τοῦ φωτός, ὥστ' ἐπὶ
[15, 16]   γυμνασίας ἐν τοῖς ὅπλοις εὐπειθῆ  καὶ   δυνατὴν ἐποίησε τὴν στρατιάν. (Ὡς
[15, 78]   τὴν ἐπιβολὴν ταύτην συμφέρουσάν τε  καὶ   δυνατήν, τά τε ἄλλα προφερόμενος
[15, 46]   εἰς τὴν Κόρκυραν τριήρεις εἴκοσι  καὶ   δύο, τὴν ἡγεμονίαν Αλκίδᾳ παραδόντες.
[15, 53]   συνεξαριθμούμενος. Ἀπορίας δ' οὔσης μεγάλης  καὶ   δυσκρίτου τῶν βοιωταρχῶν (ὁ) ἕβδομος
[15, 68]   δὲ κατὰ Λακεδαιμονίους, εὐεφόδων ὄντων  καὶ   δυσφυλάκτων τῶν τόπων. Μεγάλης δὲ
[15, 94]   ὑπῆρχον αἱ περιοικοῦσαι πόλεις μετῳκισμέναι  καὶ   δυσχερῶς φέρουσαι τὴν ἐκ τῆς
[15, 8]   δυνάμεων ἰδίους εὐνοίαις κατασκευάζει, τιμαῖς  καὶ   δωρεαῖς, ἔτι δ' ἐπαγγελίαις προσαγόμενος.
[15, 91]   (Δατάμης δὲ παρακαλέσας τοὺς μισθοφόρους  καὶ   δωρεὰς ὑποσχόμενος, ἀνέζευξε πρὸς τοὺς
[15, 71]   υἱὸς) ἐδολοφόνησεν Αλέξανδρον (τὸν ἀδελφόν)  καὶ   ἐβασίλευσε τῆς Μακεδονίας ἔτη τρία.
[15, 93]   διεδέξατο Ωχος μετονομασθεὶς Αρταξέρξης,  καὶ   ἐβασίλευσεν ἔτη τρία πρὸς τοῖς
[15, 77]   προτερήματι ἐστράτευσαν ἐπὶ τὴν Ηλείαν,  καὶ   εἷλον πόλεις Μάργανα καὶ Κρόνιον,
[15, 59]   τούτους ἐξουσίαν ἔχειν περὶ πολέμου  καὶ   εἰρήνης βουλεύεσθαι. (Γενομένης δὲ στάσεως
[15, 75]   ὑπ' Αχαιῶν ἠλευθέρωσεν. Ἐστράτευσαν δὲ  καὶ   εἰς Θετταλίαν Βοωτοί, καὶ Πελοπίδαν
[15, 71]   τύραννον, ἀλόγως συνελήφθη μετὰ Ισμηνίου  καὶ   εἰς φυλακὴν παρεδόθη. (Θηβαίων δ'
[15, 26]   ἐπεφάνη τοῖς Θηβαίοις. ὁμοίως δὲ  καὶ   ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων τῶν
[15, 74]   εἰώθει κατὰ τὰς νίκας ὑποφεύγειν  καὶ   ἑκουσίως ἡττᾶσθαι, ἵνα μὴ δόξῃ
[15, 82]   ὑπῆρχον τὸν ἀγῶνα τῶν ὀλυμπίων,  καὶ   ἐκυρίευον τοῦ ἱεροῦ καὶ τῶν
[15, 88]   ὑπερβάλλειν (ἐν) τῇ στρατηγικῇ συνέσει  καὶ   ἐμπειρίᾳ, πρὸς δὲ τούτοις ἐπιεικείᾳ
[15, 73]   Καρχηδονίους χώραν. Καὶ Σελινοῦντα μὲν  καὶ   Εντελλαν εὐθὺς προσηγάγετο, καὶ τὴν
[15, 7]   μὲν οἱ φιλόσοφοι συνελθόντες ἐξηγόρασαν  καὶ   ἐξαπέστειλαν εἰς τὴν Ελλάδα, φιλικὴν
[15, 39]   δ' ἦσαν Πελοπίδας καὶ Γοργίδας  καὶ   Επαμεινώνδας· οὗτος γὰρ οὐ μόνον
[15, 6]   στίχους τῶν δοκούντων ἐπιτετεῦχθαι προενεγκαμένου,  καὶ   ἐπερωτῶντος ποῖά τινά σοι φαίνεται
[15, 80]   ἅμα δὲ καὶ ἀνδρείᾳ διάφορον  καὶ   ἐπὶ στρατηγικῇ συνέσει διαβεβοημένον. (Συναχθείσης
[15, 69]   καταδεέστερον. ~Εὐθὺ δὲ ἐπὶ Τροιζῆνα  καὶ   Επίδαυρον πορευθεὶς τὴν μὲν χώραν
[15, 88]   τούτοις ψυχῆς λαμπρότητι καὶ μισαργυρίᾳ  καὶ   ἐπιεικείᾳ, καὶ τὸ μέγιστον, ἀνδρείᾳ
[15, 93]   βεβασιλευκότος καὶ γενομένου παντελῶς εἰρηνικοῦ  καὶ   ἐπιτυχοῦς, τοὺς μετὰ τοῦτον βασιλεύοντας
[15, 6]   τινὰς στίχους ἔχοντας ἐλεεινὰ πάθη,  καὶ   ἐρωτήσαντος ποῖά τινα φαίνεται τὰ
[15, 95]   συμμάχοις. μὲν οὖν Χάρης  καὶ   ἕτερα τοιαῦτα παρανομῶν ἀγαθὸν μὲν
[15, 31]   φιλανθρώπως προσεφέροντο. τοιαύταις δ' ὁμιλίαις  καὶ   εὐεργεσίαις χρησάμενοι εὐνουστέρους ἅπαντας τοὺς
[15, 7]   αἰτίαις ἀνελεῖν, οὐκ ὀλίγους δὲ  καὶ   ἐφυγάδευσεν· ἐν οἷς ἦν Φίλιστος
[15, 46]   Αθηναῖοι ψηφισάμενοι βοηθεῖν τοῖς Κορκυραίοις  καὶ   Ζακυνθίων τοῖς φυγάσιν, εἰς μὲν
[15, 50]   ταῖς ἀνδρείαις ἐλείποντο. (Εἶχον δὲ  καὶ   ἡγεμόνας ἐπιφανεῖς ταῖς ἀρεταῖς πολλοὺς
[15, 62]   αὐτοὺς πανδημεὶ οἵ τε Αρκάδες  καὶ   Ηλεῖοι καὶ Αργεῖοι καὶ οἱ
[15, 77]   περὶ τῆς Τριφυλίας ἠμφεσβήτουν Αρκάδες  καὶ   Ηλεῖοι, καὶ κατὰ τὰς ἑκατέρων
[15, 68]   δὲ πραχθέντων Αρκάδες καὶ Αργεῖοι  καὶ   Ηλεῖοι συμφρονήσαντες ἔγνωσαν στρατεύειν ἐπὶ
[15, 62]   Διὸ καὶ παραλαβόντες Αργείους τε  καὶ   Ηλείους, τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις
[15, 48]   τὸ θεῖον ἀσεβήσασι· περὶ ὧν  καὶ   ἡμεῖς ἀκριβῶς ἀναγράψαι πειρασόμεθα τῇ
[15, 60]   τὴν βασιλείαν υἱὸς Αλέξανδρος  καὶ   ἦρξεν ἐνιαυτόν. (Ὁμοίως δὲ καὶ
[15, 86]   εἰς χεῖρας τοῖς πολεμίοις, μεγάλους  καὶ   θαυμαστοὺς ἀγῶνας συνεστήσαντο. οὐδέποτε γὰρ
[15, 88]   πρὸ τῶν Περσικῶν καιρῶν, Σόλων  καὶ   Θεμιστοκλῆς καὶ Μιλτιάδης, ἔτι δὲ
[15, 87]   τὴν ἀσπίδα. Τοῦ δὲ φήσαντος  καὶ   θέντος αὐτὴν πρὸ τῆς ὁράσεως,
[15, 46]   μὲν Θηβαῖοι τὰς Πλαταιὰς κατασκάψαντες  καὶ   Θεσπιὰς ἀλλοτρίως πρὸς αὐτοὺς διακειμένας
[15, 51]   πόλεις ἐᾶν αὐτονόμους, Πλαταιὰς δὲ  καὶ   Θεσπιὰς οἰκίζειν καὶ τὴν χώραν
[15, 85]   Μαλιεῖς καὶ Αἰνιᾶνες, ἔτι δὲ  καὶ   Θετταλοὶ καὶ οἱ λοιποὶ σύμμαχοι.
[15, 85]   καὶ τὴν ἀρετὴν τῶν Βοιωτῶν  καὶ   Θετταλῶν ἱππέων οἱ μετὰ τῶν
[15, 71]   Επαμεινώνδᾳ τῇ κατὰ πόλεμον δόξῃ,  καὶ   θεωρῶν ἐκεῖνον τὰ περὶ τὴν
[15, 49]   ποιεῖσθαι σύνοδον τὴν τῶν Πανιωνίων,  καὶ   θυσίας συνθύειν ἀρχαίας καὶ μεγάλας
[15, 70]   ~Ἐκ δὲ τῆς Σικελίας Κελτοὶ  καὶ   Ιβηρες δισχίλιοι κατέπλευσαν εἰς Κόρινθον,
[15, 72]   παροξυνθὲν ἀπέστησεν αὐτὸν τῆς βοιωταρχίας,  καὶ   ἰδιώτην ποιῆσαν ἐξαπέστειλε μετὰ τῶν
[15, 71]   δ' Αλεξάνδρου πεζὴν δύναμιν ἠθροικότος  καὶ   ἱππεῖς πολλαπλασίους ἔχοντος τῶν Βοιωτῶν,
[15, 47]   τὴν Κόρκυραν, ἔχων στρατηγοὺς Τιμόθεον  καὶ   Ιφικράτην. Οὗτοι δὲ τῶν καιρῶν
[15, 88]   Κόνων, ἔτι δὲ Χαβρίας (τε)  καὶ   Ιφικράτης οἱ Αθηναῖοι, πρὸς δὲ
[15, 62]   εὐλαβοῦντο τὸ βάρος τῆς Σπάρτης,  καὶ   καθ' αὑτοὺς οὐχ ὑπέλαβον δυνήσεσθαι
[15, 26]   ἐποιοῦντο, προσκαρτεροῦντες τοῖς κινδύνοις συνεχῶς  καὶ   καθ' ἡμέραν καὶ νυκτός. ~Οἱ
[15, 31]   γὰρ τοῖς λοιποῖς πολέμοις ἐθαυμάσθη,  καὶ   καθ' ὃν καιρὸν Λακεδαιμόνιοι ἐπολέμουν
[15, 52]   τυφλός, ὃς ἀνδράποδ' ἀποδεδρακότα, ἀνακομίζων,  καὶ   καθάπερ ἦν εἰθισμένον, ἀνηγόρευε κηρύττων
[15, 47]   τῇ γῇ λόφον τινὰ κατειλημμένους,  καὶ   καθόλου πολὺν φόβον τοῖς Κορκυραίοις
[15, 36]   τὸν Μολοττῶν βασιλέα φίλον κατασκευάσας,  καὶ   καθόλου τὰς χώρας τὰς τῶν
[15, 75]   προσηγάγετο, Δύμην δὲ καὶ Ναύπακτον  καὶ   Καλυδῶνα φρουρουμένην ὑπ' Αχαιῶν ἠλευθέρωσεν.
[15, 33]   ἀγχίνοιαν. δὲ Χαβρίας, πολλῶν  καὶ   καλῶν αὐτῷ πεπραγμένων κατὰ πόλεμον,
[15, 64]   δὲ τὴν τετάρτην μοῖραν ἔχοντες,  καὶ   κατ' ἄλλους τόπους πεπταμένους διελθόντες,
[15, 23]   τὴν ἡγεμονίαν κατὰ γῆν ἅμα  καὶ   κατὰ θάλατταν. (Θηβαῖοι μὲν γὰρ
[15, 4]   πόλιν ἐπόρθουν κατὰ γῆν ἅμα  καὶ   κατὰ θάλατταν. (Καὶ Τιρίβαζος μὲν
[15, 77]   Τριφυλίας ἠμφεσβήτουν Αρκάδες καὶ Ηλεῖοι,  καὶ   κατὰ τὰς ἑκατέρων ἐν ταῖς
[15, 10]   πολέμοις ἀνδρείᾳ διενεγκεῖν φασὶν αὐτὸν  καὶ   κατὰ τὰς συμβουλὰς οὕτως εὐστοχεῖν,
[15, 70]   αὐτῶν βουλόμενοι λαβεῖν προῆγον αὐτούς,  καὶ   κατὰ τὰς συμπλοκὰς καὶ μάχας
[15, 55]   κέρας τάξας παρήγγειλεν αὐτοῖς φυγομαχεῖν  καὶ   κατὰ τὴν ἔφοδον τῶν πολεμίων
[15, 91]   ἡγεμόσι παρέδωκεν. (Ὁμοίως δὲ τούτῳ  καὶ   κατὰ τὴν Καππαδοκίαν ἐγένετο προδοσία,
[15, 55]   ἐσήμαινον παρ' ἀμφοτέροις τὸ πολεμικὸν  καὶ   κατὰ τὴν πρώτην ὁρμὴν συνηλάλαξαν
[15, 32]   ποιεῖται ῥοπὰς ἐν ταῖς παρατάξεσι  καὶ   κατὰ τὸ πλεῖστον αἴτιος γίνεται
[15, 74]   Ἑστιῶν δὲ λαμπρῶς τοὺς φίλους,  καὶ   κατὰ τοὺς πότους φιλοτιμότερον τῇ
[15, 23]   τῶν Λακεδαιμονίων ἡγεμονίαν καταλεχθῆναι. διὸ  καὶ   κατὰ τούτους τοὺς καιροὺς πλεῖστον
[15, 48]   τὴν Πελοπόννησον ἐγένοντο σεισμοὶ μεγάλοι  καὶ   κατακλυσμοὶ χώρας καὶ πόλεων ἄπιστοι·
[15, 49]   περὶ μὲν τῶν γενομένων σεισμῶν  καὶ   κατακλυσμῶν ἀρκεσθησόμεθα τοῖς ῥηθεῖσιν. ~Ἐπ'
[15, 69]   Αθηναίους προῆγεν ἐκ τῆς πόλεως,  καὶ   καταλαβόμενος τοὺς ὑπερδεξίους τόπους ὑπέστη
[15, 40]   δὲ τοῖς Φλιασίοις πολλῶν φυγαδευομένων,  καὶ   καταλαβομένων ἐπὶ τῆς χώρας φρούριον
[15, 67]   (Οὗτος δὲ καταντήσας εἰς Λάρισσαν,  καὶ   καταλαβὼν τὴν ἀκρόπολιν φρουρουμένην ὑπὸ
[15, 47]   τοὺς πολιορκοῦντας εἰσπλεύσας εἰς Κόρκυραν·  καὶ   καταλαβὼν τοὺς ἐν τῇ πόλει
[15, 67]   ἐν ἡμέραις ὀγδοήκοντα καὶ πέντε,  καὶ   καταλιπόντες φυλακὴν ἀξιόλογον τῆς Μεσσήνης,
[15, 6]   μὲν τύραννος προσκόψας τοῖς ῥηθεῖσι,  καὶ   καταμεμψάμενος ὅτι διὰ φθόνον ἐβλασφήμησε,
[15, 68]   ἥκων μετὰ τῆς δυνάμεως ἐπεσκέψατο,  καὶ   κατανοήσας εὐεφοδώτατον εἶναι τόπον καθ'
[15, 21]   μετὰ δυνάμεως ἐκ τῆς Πελοποννήσου  καὶ   καταντήσας πλησίον τῆς Ολυνθίων παρέλαβε
[15, 61]   δὲ Φεραῖος Αλέξανδρος καταδιωχθεὶς ἅμα  καὶ   καταπλαγεὶς ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Φεράς.
[15, 74]   εἰς ταύτην, οὐρίοις ἐχρήσατο πνεύμασι,  καὶ   καταπλεύσας εἰς Συρακούσας συντόμως ἀπήγγειλε
[15, 43]   παρασκευασάμενος πλοῖον ἔλαθε νυκτὸς ἀπαλλαγεὶς  καὶ   καταπλεύσας εἰς τὰς Αθήνας. (Ὁ
[15, 66]   νομίζω, πολλάκις τῆς Μεσσήνης ἁλούσης  καὶ   κατασκαφείσης, τὰ περὶ αὐτὴν ἀπ'
[15, 88]   τὴν ἀφροσύνην τῶν ἡγουμένων ἀνδραποδισμοῦ  καὶ   κατασκαφῆς ἔλαβε πεῖραν. Επαμεινώνδας μὲν
[15, 43]   ἐπισχύοντες πολλοὺς ἀνῄρουν τῶν Περσῶν  καὶ   κατεθάρρουν τῶν πολεμίων. (Χρονιζούσης δὲ
[15, 7]   ὕστερον δεηθέντος τοῦ Διονυσίου διηλλάγησαν,  καὶ   κατελθόντες εἰς τὰς Συρακούσας εἰς
[15, 76]   εἰς τὴν νῦν οἰκουμένην πόλιν  καὶ   κατεσκεύασαν αὐτὴν ἀξιόλογον· πλῆθός τε
[15, 44]   δυσκινήτων ὄντων, συνεῖλε τὰς ἀσπίδας  καὶ   κατεσκεύασε πέλτας συμμέτρους, (ἐξ) ἀμφοτέρων
[15, 61]   ταῦτα ἔδοξε χιλιάρχους αἱρεῖσθαι ἕξ·  καὶ   κατεστάθησαν Λεύκιος Αἰμίλιος καὶ Γάιος
[15, 27]   καὶ πολλοὺς τῶν πολιορκούντων ἀπέκτεινον  καὶ   κατετραυμάτιζον, συνεργὸν ἔχοντες τὴν τῆς
[15, 13]   ἀθροίσαντες ἐνέβαλον εἰς τὴν Ηπειρον  καὶ   κατῆγον τὸν Αλκέταν ἐπὶ τὴν
[15, 48]   ἀναφέρειν, ἀλλ' εἰς φυσικάς τινας  καὶ   κατηναγκασμένας περιστάσεις, οἱ δ' εὐσεβῶς
[15, 9]   τοὺς διαλεξομένους περὶ τῆς συλλύσεως  καὶ   κελεύσοντας συντίθεσθαι τὴν εἰρήνην, ἐφ'
[15, 90]   τε καὶ Πισίδαι καὶ Παμφύλιοι  καὶ   Κίλικες, ἔτι δὲ καὶ Σύροι
[15, 76]   Ελληνας τοὺς μὲν πολέμους καταλύσασθαι  καὶ   κοινὴν εἰρήνην συνθέσθαι πρὸς ἀλλήλους.
[15, 59]   Αρκάδας εἰς μίαν συντέλειαν ταχθῆναι  καὶ   κοινὴν ἔχειν σύνοδον συνεστῶσαν ἐξ
[15, 28]   οἱ μὲν Βοιωτοὶ θαρρήσαντες συνεστράφησαν,  καὶ   κοινὴν συμμαχίαν ποιησάμενοι, δύναμιν ἀξιόλογον
[15, 4]   αὐτὸν ἐρρωμένως ἀντέχεσθαι τοῦ πολέμου  καὶ   κοινὸν ἡγεῖσθαι τὸν πρὸς τοὺς
[15, 25]   τῶν ὑπάτων κατέστησαν, Μάρκον Κορνήλιον  καὶ   Κόιντον Σερουίλιον, Μάρκον Φούριον καὶ
[15, 90]   Ρώμῃ κατεστάθησαν ὕπατοι Λεύκιος Γενούκιος  καὶ   Κόιντος Σερουίλιος. ἐπὶ δὲ τούτων
[15, 88]   Πελοπίδας τε Θηβαῖος καὶ Τιμόθεος  καὶ   Κόνων, ἔτι δὲ Χαβρίας (τε)
[15, 77]   καὶ Κρόνιον, ἔτι δὲ Κυπαρισσίαν  καὶ   Κορυφάσιον. (Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 44]   τε ὑποδέσεις τοῖς στρατιώταις εὐλύτους  καὶ   κούφας ἐποίησε, τὰς μέχρι τοῦ
[15, 61]   ταῦτα τήν τε ἄκραν ἐξεπολιόρκησε  καὶ   Κραννῶνα πόλιν προσαγαγόμενος ὡμολόγησε μὲν
[15, 35]   Ρώμῃ Μάρκος Μάνλιος ἐπιβαλόμενος τυραννίδι  καὶ   κρατηθεὶς ἀνῃρέθη. ~Ἐπ' ἄρχοντος δ'
[15, 40]   ἐπιχειρήσαντές τινες μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν,  καὶ   κρατηθέντες ὑπὸ τοῦ δήμου, πολλοὶ
[15, 42]   τοῖς φρουροῦσιν ἐντὸς τῶν τειχῶν,  καὶ   κρατήσαντες τοῦ φρουρίου, τοῦτο μὲν
[15, 84]   δὲ Τεγεάταις συνεμάχουν οἱ πλεῖστοι  καὶ   κράτιστοι τῶν Αρκάδων καὶ Αχαιοὶ
[15, 87]   τοὺς Λακεδαιμονίους ἀπὸ κράτους ἡττηκότες  καὶ   κρατοῦντες τῶν πεπτωκότων προσένεμον ἑαυτοῖς
[15, 47]   ἐπὶ συμμαχίαν, ὧν ἡγοῦντο Κισσίδης  καὶ   Κρίνιππος, αὐτάνδρους εἷλαν, οὔσας ἐννέα·
[15, 40]   πολλοὺς τῶν ἀγαθῶν ἀνδρῶν ἐφυγάδευον  καὶ   κρίσεις ἐπιβάλλουσαι συκοφαντώδεις κατεδίκαζον. Διόπερ
[15, 8]   Τιρίβαζος ἀναχθεὶς ὡς τὸν βασιλέα  καὶ   κρίσεως τυχεῖν ἀξιώσας κατὰ μὲν
[15, 77]   Ηλείαν, καὶ εἷλον πόλεις Μάργανα  καὶ   Κρόνιον, ἔτι δὲ Κυπαρισσίαν καὶ
[15, 66]   συνέβη τοὺς παρθενίας ὀνομασθέντας γεννηθῆναι  καὶ   κτίσαι τὴν τῶν Ταραντίνων πόλιν.
[15, 36]   μεταβαλομένων ἄφνω, μονωθέντες οἱ Αβδηρῖται  καὶ   κυκλωθέντες ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν
[15, 18]   ἠμφισβήτησαν τῆς πόλεως ταύτης Κλαζομένιοι  καὶ   Κυμαῖοι. Τὸ μὲν οὖν πρῶτον
[15, 48]   γὰρ θαλάσσης μετεωρισθείσης ἐπὶ πολὺ  καὶ   κύματος ὑψηλοῦ ἐξαιρομένου κατεκλύσθησαν ἅπαντες
[15, 2]   παραλαβόντες τὰς δυνάμεις ἐν Φωκαίᾳ  καὶ   Κύμῃ κατήντησαν εἰς Κιλικίαν, καὶ
[15, 92]   Αἴγυπτον πρὸς Ταχὼ τὸν βασιλέα,  καὶ   λαβὼν ἀργυρίου μὲν τάλαντα πεντακόσια,
[15, 84]   μὲν οὖν Μαντινεῦσιν ἐβοήθουν Ηλεῖοι  καὶ   Λακεδαιμόνιοι καὶ Αθηναῖοι καὶ ἄλλοι
[15, 84]   ὡς μάχῃ διακριθησόμενος. (Εὐθὺς δὲ  καὶ   Λακεδαιμόνιοι καὶ Μαντινεῖς ἐπεφάνησαν, καὶ
[15, 86]   κατὰ τοὺς ὑποκειμένους καιρούς, Βοιωτοὶ  καὶ   Λακεδαιμόνιοι, πρὸς ἀλλήλους κατὰ τὴν
[15, 90]   κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνίδας πόλεις  καὶ   Λακεδαιμονίους καὶ τοὺς τούτων συμμάχους
[15, 82]   τοὺς ἐχθροτάτους τῶν Βοιωτῶν Αθηναίους  καὶ   Λακεδαιμονίους πρέσβεις ἐκπέμψαντες ἔπεισαν συμμαχεῖν.
[15, 90]   ἐκ τῶν Ελληνίδων πόλεων ἔπεισε  καὶ   Λακεδαιμονίους συμμαχεῖν· οἱ γὰρ Σπαρτιᾶται
[15, 65]   Πᾶσαν δὲ τὴν Λακωνικὴν δῃώσαντες,  καὶ   λαφύρων ἀναρίθμητον πλῆθος ἀθροίσαντες, ἀπεχώρησαν
[15, 53]   ὡς ἀπὸ Τροφωνίου προσφάτως ἀναβεβηκότα  καὶ   λέγοντα, διότι προστέταχεν θεὸς
[15, 31]   καὶ τὴν διαίρεσιν τῶν στρατιωτῶν  καὶ   λειτουργιῶν περιττότερον ἐξειργάσαντο. (Τάς τε
[15, 7]   ἐφυγάδευσεν· ἐν οἷς ἦν Φίλιστος  καὶ   Λεπτίνης ἀδελφός, ἄνδρες διαφέροντες
[15, 50]   Γάιον Σολπίκιον καὶ Τίτον Παπίριον  καὶ   Λεύκιον Αἰμίλιον, παρὰ δὲ Ηλείοις
[15, 25]   καὶ Κόιντον Σερουίλιον, Μάρκον Φούριον  καὶ   Λεύκιον Κοΐνκτιον. Ἐπὶ δὲ τούτων
[15, 48]   Φούριον, ἔτι δὲ Αὖλον Ποστόμιον  καὶ   Λεύκιον Λοκρήτιον καὶ Μάρκον Φάβιον
[15, 50]   Πόπλιον, ἔτι δὲ Γάιον Τερέντιον  καὶ   Λεύκιον Μενήνιον, πρὸς δὲ τούτοις
[15, 48]   Λεύκιον Λοκρήτιον καὶ Μάρκον Φάβιον  καὶ   Λεύκιον Ποστόμιον. Ἐπὶ δὲ τούτων
[15, 48]   ὑπάτων χιλιάρχους ἕξ, Μάρκον Φούριον  καὶ   Λεύκιον Φούριον, ἔτι δὲ Αὖλον
[15, 82]   ὕπατοι κατεστάθησαν Λεύκιος Αἰμίλιος Μάμερκος  καὶ   Λεύκιος Σέξτιος Λατερίας. Ἐπὶ δὲ
[15, 57]   χιλίαρχοι κατεστάθησαν τέτταρες, Κόιντος Σερουίλιος  καὶ   Λεύκιος Φούριος, ἔτι δὲ Γάιος
[15, 76]   ἠθροίσθη καὶ τείχη πολυτελῆ κατεσκευάσθη  καὶ   λιμὴν ἀξιόλογος. Ἀπὸ δὲ τούτων
[15, 28]   πρὸς τὴν ἀπόστασιν, ὅμως πρεσβείαις  καὶ   λόγοις φιλανθρώποις, ἔτι δ' ἐπαγγελίαις
[15, 53]   Ηρακλέους ὅπλα παραδόξως ἀφανῆ γέγονε  καὶ   λόγος ἐν ταῖς Θήβαις διαδέδοται
[15, 88]   ἠθροισμένας. καὶ γὰρ ῥώμῃ σώματος  καὶ   λόγου δεινότητι, πρὸς δὲ τούτοις
[15, 85]   ἀνεπλήρου τὴν μέσην τάξιν, Εὐβοεῖς  καὶ   Λοκροὶ καὶ Σικυώνιοι, πρὸς δὲ
[15, 31]   ὀγδόην Ακαρνᾶνες, ἐνάτην δὲ Φωκεῖς  καὶ   Λοκροί, τὴν δ' ἐπὶ πᾶσιν
[15, 57]   δὲ ταῦτα Φωκεῖς καὶ Αἰτωλοὺς  καὶ   Λοκροὺς φίλους ποιησάμενοι τὴν εἰς
[15, 55]   τοῦ κατ' ὀλίγον ὑποχωρεῖν. Διὸ  καὶ   λοξὴν ποιήσας τὴν φάλαγγα, τῷ
[15, 53]   τοὺς πολεμίους, ὡς ἤγγισαν αὐτοῖς  καὶ   λόφους τινὰς ὑπερβαλόντες ἄφνω κατενόησαν
[15, 15]   καὶ ἄνυδρον παντελῶς. ἔπεσε δὲ  καὶ   Μάγων βασιλεὺς αὐτῶν ἀγωνισάμενος
[15, 85]   Σικυώνιοι, πρὸς δὲ τούτοις Μεσσήνιοι  καὶ   Μαλιεῖς καὶ Αἰνιᾶνες, ἔτι δὲ
[15, 39]   γὰρ ἐπὶ πολὺ πάσης παιδείας,  καὶ   μάλιστα τῆς Πυθαγορικῆς φιλοσοφίας· πρὸς
[15, 44]   τῶν εἰς τὸν πόλεμον χρησίμων,  καὶ   μάλιστα (τῶν) περὶ τὸν καθοπλισμὸν
[15, 84]   διακριθησόμενος. (Εὐθὺς δὲ καὶ Λακεδαιμόνιοι  καὶ   Μαντινεῖς ἐπεφάνησαν, καὶ πρὸς τὴν
[15, 48]   Αὖλον Ποστόμιον καὶ Λεύκιον Λοκρήτιον  καὶ   Μάρκον Φάβιον καὶ Λεύκιον Ποστόμιον.
[15, 77]   πρὸς δὲ τούτοις Μάρκος Κορνήλιος  καὶ   Μάρκος Φάβιος. Ἐπὶ δὲ τούτων
[15, 70]   αὐτούς, καὶ κατὰ τὰς συμπλοκὰς  καὶ   μάχας ἀνδραγαθούντων αὐτῶν, πολλοί τε
[15, 19]   δὲ δύναμιν ἐπὶ Φλιουντίους ἐκπέμψαντες  καὶ   μάχῃ νικήσαντες ἠνάγκασαν ὑποταγῆναι τοὺς
[15, 74]   τοῖς θεοῖς εὐαγγέλια θύσας πότους  καὶ   μεγάλας εὐωχίας ἐπετέλεσεν. Ἑστιῶν δὲ
[15, 49]   Πανιωνίων, καὶ θυσίας συνθύειν ἀρχαίας  καὶ   μεγάλας Ποσειδῶνι περὶ τὴν ὀνομαζομένην
[15, 7]   ἄνδρες διαφέροντες ἀνδρείᾳ καὶ πολλὰς  καὶ   μεγάλας χρείας ἐν τοῖς πολέμοις
[15, 81]   τῆς Πελοπίδου ζωῆς. Πολλὰς γὰρ  καὶ   μεγάλας χρείας παρέσχετο τῇ πατρίδι,
[15, 16]   ἧτταν πεπτωκότες ταῖς ἐλπίσιν, ἀπροσδόκητον  καὶ   μεγάλην εὐημερίαν ἀπηνέγκαντο. ~Λεπτίνης μὲν
[15, 28]   συνεδρεύειν, πόλιν δὲ ἐπ' ἴσης  καὶ   μεγάλην καὶ μικρὰν μιᾶς ψήφου
[15, 66]   ἀνοικοδομήσας ἀνέσωσε πόλιν ἐπίσημον Ελληνίδα,  καὶ   μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε παρὰ πᾶσιν
[15, 35]   πολλῶν λαφύρων εἰς τὸν Πειραιέα,  καὶ   μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε παρὰ τοῖς
[15, 82]   δυνάμεις ταχέως ἀποστειλάντων, ἀγῶνες πολλοὶ  καὶ   μεγάλοι κατὰ τὴν Πελοπόννησον συνέστησαν.
[15, 1]   πρὸ αὐτῶν βεβιωκότες πολλοῖς πόνοις  καὶ   μεγάλοις κινδύνοις τὴν τηλικαύτην κατεκτήσαντο
[15, 58]   πάντων τῶν κατηγορουμένων, ὄντων πολλῶν  (καὶ)   μεγαλοπλούτων, καταγνῶναι θάνατον. Ἀναιρεθέντων δὲ
[15, 88]   πρὸς δὲ τούτοις ἐπιεικείᾳ τε  καὶ   μεγαλοψυχίᾳ. (Κατὰ μὲν γὰρ τὴν
[15, 50]   ἡρωικοῖς χρόνοις φρονήματος ἦν πλήρης  καὶ   μεγάλων ὠρέγετο πραγμάτων. Κατὰ μὲν
[15, 31]   τὴν μὲν ἕκτην ἐπλήρουν Κορίνθιοι  καὶ   Μεγαρεῖς, τὴν δ' ἑβδόμην Σικυώνιοι
[15, 10]   ἐξ ἧς αὐτὸν θαυμασθῆναι συνέβη  καὶ   μέγιστον γενέσθαι φίλον· κατὰ γάρ
[15, 78]   ἐπὶ τὴν πανήγυριν Ελλήνων ἐστεφανωμένων  καὶ   μεθ' ἡσυχίας ἀκινδύνως ἐπισημαινομένων τὰς
[15, 20]   Καδμείαν. Ἀγανακτούντων δὲ τῶν Θηβαίων  καὶ   μεθ' ὅπλων συνδραμόντων, συνάψας μάχην
[15, 33]   πῶς δραστικὸς εἶναι δοκῶν Αγησίλαος  καὶ   μείζονα καὶ δυναμικωτέραν ἔχων τὴν
[15, 36]   δὲ συμφορᾷ τῶν Αβδηριτῶν περιπεπτωκότων  καὶ   μελλόντων πολιορκεῖσθαι, Χαβρίας Αθηναῖος
[15, 34]   δὴ κατιδὼν Χαβρίας,  καὶ   μέρος τῶν περὶ αὐτὸν νεῶν
[15, 19]   Σπαρτιάτῃ προσέταξαν συμμαχεῖν τῷ Αμύντᾳ  καὶ   μετ' ἐκείνου πολεμῆσαι τοὺς Ολυνθίους.
[15, 43]   αὑτῷ δοθῆναι τοὺς παρόντας μισθοφόρους,  καὶ   μετ' ἐκείνων ἐπαγγελλομένου κρατήσειν τῆς
[15, 5]   τοῖς καταστασιαζομένοις. (Ὑποδεχόμενοι δὲ τούτους  καὶ   μετὰ δυνάμεως ἐκπέμποντες ἐπὶ τὰς
[15, 29]   ἀφηγεῖτο τῶν κατ' Αἴγυπτον δυνάμεων,  καὶ   μετὰ πολλῆς σπουδῆς παρεσκευάζετο πολεμεῖν
[15, 31]   γὰρ ἀνὴρ οὗτος δραστικὸς  καὶ   μετὰ συνέσεως πολλῆς θρασὺς καὶ
[15, 77]   προσεῖχε, μετεπέμψαντο παρ' Αθηναίων συμμαχίαν  καὶ   μετὰ ταύτης ἐστράτευσαν ἐπὶ τὸν
[15, 28]   ἀπόστασιν ὑπήκουσαν Χῖοι καὶ Βυζάντιοι,  καὶ   μετὰ τούτους Ρόδιοι καὶ Μυτιληναῖοι
[15, 86]   Εὐθὺς οὖν ἀναλαβὼν τοὺς ἀρίστους  καὶ   μετὰ τούτων συμφράξας, εἰσέβαλεν εἰς
[15, 14]   ἐπὶ τῇ παρουσίᾳ τῶν Ελλήνων,  καὶ   μεταπεμπομένων τοὺς πέραν κατοικοῦντας Ιλλυριούς,
[15, 74]   ἐκεῖ ναῦν ἐκπλέουσαν εἰς Σικελίαν  καὶ   μετεμβὰς εἰς ταύτην, οὐρίοις ἐχρήσατο
[15, 30]   εἰς συμμαχίαν συνέβησαν ἑβδομήκοντα πόλεις  καὶ   μετέσχον ἐπ' ἴσης τοῦ κοινοῦ
[15, 93]   Αγησίλαος ὁρῶν τὸν βασιλέα καταπεπληγμένον  καὶ   μὴ τολμῶντα διακινδυνεύειν, παρεκάλει θαρρεῖν·
[15, 33]   δὲ πόλει προσβολὰς συνεχεῖς ποιούμενοι,  καὶ   μηδὲν ἀξιόλογον πράξαντες, ἀπῆγον τὴν
[15, 46]   λαβόντας ἀπελθεῖν ἐκ τῆς πόλεως  καὶ   μηκέτι τῆς Βοιωτίας ἐπιβαίνειν. (Μετὰ
[15, 57]   ἐποίησε, καὶ τὴν χώραν Οἰταίοις  καὶ   Μηλιεῦσιν ἐδωρήσατο· μετὰ δὲ ταῦτα
[15, 90]   πόλεων ἀξιολόγων κυριεύων, ὧν ἑστίαν  καὶ   μητρόπολιν συνέβαινεν εἶναι τὴν Αλικαρνασσόν,
[15, 90]   τῆς Φρυγίας σατράπης, ὃς  καὶ   Μιθριδάτου τελευτήσαντος τῆς τούτου βασιλείας
[15, 28]   δὲ ἐπ' ἴσης καὶ μεγάλην  καὶ   μικρὰν μιᾶς ψήφου κυρίαν εἶναι,
[15, 88]   Περσικῶν καιρῶν, Σόλων καὶ Θεμιστοκλῆς  καὶ   Μιλτιάδης, ἔτι δὲ Κίμων καὶ
[15, 88]   πρὸς δὲ τούτοις ψυχῆς λαμπρότητι  καὶ   μισαργυρίᾳ καὶ ἐπιεικείᾳ, καὶ τὸ
[15, 85]   φάλαγγα, ἅμα δὲ περιπεσόντες Εὐβοεῦσι  καὶ   μισθοφόροις τισὶν ἀπεσταλμένοις ἐπὶ τὴν
[15, 87]   τοὺς περὶ τὸν λόφον Εὐβοεῖς  καὶ   μισθοφόρους κύριοι τῶν νεκρῶν ὑπῆρχον,
[15, 64]   ἐπιφανεστάτων στρατιωτῶν ἐπετελέσατο πρᾶξιν ἡρωικὴν  καὶ   μνήμης ἀξίαν. (Όρῶν γὰρ ὅτι
[15, 45]   πολιτεύματος δῆμος χαλεπῶς ἔχων  καὶ   μνησικακῶν ἐφυγάδευσε πάντας. Οὗτοι δὲ
[15, 24]   δὲ θυσίαις τὸ θεῖον ἐξιλασάμενοι  καὶ   μόγις τῶν κακῶν ἀπαλλαγέντες, ταχὺ
[15, 89]   προείλοντο κοινωνεῖν (διὰ τοὺς Μεσσηνίους)  καὶ   μόνοι τῶν Ελλήνων ὑπῆρχον ἔκσπονδοι.
[15, 88]   καὶ Μιλτιάδης, ἔτι δὲ Κίμων  καὶ   Μυρωνίδης καὶ Περικλῆς καί τινες
[15, 28]   Βυζάντιοι, καὶ μετὰ τούτους Ρόδιοι  καὶ   Μυτιληναῖοι καὶ τῶν ἄλλων τινὲς
[15, 75]   ἄλλας πόλεις προσηγάγετο, Δύμην δὲ  καὶ   Ναύπακτον καὶ Καλυδῶνα φρουρουμένην ὑπ'
[15, 95]   ἐδήμευσαν, ἑλόμενοι δὲ στρατηγὸν Χάρητα  καὶ   ναυτικὴν δύναμιν δόντες ἐξέπεμψαν. Οὗτος
[15, 81]   στρατηγὸς ἔχων δύναμιν πεζήν τε  καὶ   ναυτικὴν Τορώνην μὲν καὶ Ποτίδαιαν
[15, 66]   οὖν παλαιὸν οἱ ἀπὸ Νηλέως  καὶ   Νέστορος κατέσχον αὐτὴν μέχρι τῶν
[15, 77]   πολέμων συνέστησάν τισι τῶν πόλεων  καὶ   νεωτέρων πραγμάτων καινοτομία παράλογος. Οἱ
[15, 47]   Ιταλίαν Ρωμαῖοι πρὸς Πραινεστίνους παραταξάμενοι  καὶ   νικήσαντες τοὺς πλείστους τῶν ἀντιταξαμένων
[15, 74]   τοίνυν δεδιδαχότος Αθήνησι Ληναίοις τραγῳδίαν  καὶ   νικήσαντος, τῶν ἐν τῷ χορῷ
[15, 40]   πρὸς τοὺς ἐκ τῆς πόλεως,  καὶ   νικησάντων τῶν φυγάδων ἀνῃρέθησαν τῶν
[15, 20]   ὅπλων συνδραμόντων, συνάψας μάχην αὐτοῖς  καὶ   νικήσας τριακοσίους μὲν τοὺς ἐπιφανεστάτους
[15, 29]   ἀποκαταστῆσαι τοῖς πρότερον κυρίοις γεγονόσι,  καὶ   νόμον ἔθεντο μηδένα τῶν Αθηναίων
[15, 93]   δὲ Αγησίλαος παρακαλέσας τοὺς στρατιώτας,  καὶ   νυκτὸς ἐπιθέμενος τοῖς πολεμίοις, διέσωσεν
[15, 26]   κινδύνοις συνεχῶς καὶ καθ' ἡμέραν  καὶ   νυκτός. ~Οἱ δ' ἐν τῇ
[15, 42]   ἔχουσα καθ' ἑκάτερον τοῦ ῥείθρου  καὶ   ξυλίνην γέφυραν τοῦ εἴσπλου κυριεύουσαν.
[15, 33]   ἀπώλεσαν τῶν πολιτῶν, ἐν οἷς  καὶ   βασιλεὺς αὐτῶν Κλεόμβροτος ἔπεσε·
[15, 90]   συνδρομῆς κατὰ τῶν Περσῶν γενομένης,  καὶ   βασιλεὺς παρεσκευάζετο τὰ πρὸς
[15, 53]   καὶ διαγωνίζεσθαι, ἐν οἷς ἦν  καὶ   Επαμεινώνδας συνεξαριθμούμενος. Ἀπορίας δ'
[15, 42]   στρατιωτῶν τρισχιλίων τε Φαρνάβαζος  καὶ   Ιφικράτης προῆγον ἐπὶ τὸ
[15, 3]   δ' οἱ στρατηγοὶ τῶν Περσῶν  καὶ   τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἡγούμενος,
[15, 2]   χρημάτων δαψίλειαν. Ἒπεμψε δ' αὐτῷ  καὶ   τῶν Αράβων βασιλεὺς στρατιώτας
[15, 62]   Αρκάδες καὶ Ηλεῖοι καὶ Αργεῖοι  καὶ   οἱ ἄλλοι σύμμαχοι πάντες. ἀθροισθέντων
[15, 66]   δὲ ταῦθ' Αγαμέμνονος Ορέστης  καὶ   οἱ ἀπὸ τούτου μέχρι τῆς
[15, 66]   Κρεσφόντης ἔλαχε τὴν Μεσσηνίαν μερίδα,  καὶ   οἱ ἀπὸ τούτου μέχρι τινὸς
[15, 27]   τὴν Καδμείαν ἀπεφήναντο· συνηναγκάσθησαν δὲ  καὶ   οἱ ἐξ αὐτῆς τῆς Σπάρτης,
[15, 31]   τὴν δ' ἐπὶ πᾶσιν Ολύνθιοι  καὶ   οἱ ἐπὶ Θρᾴκης κατοικοῦντες σύμμαχοι.
[15, 85]   Αἰνιᾶνες, ἔτι δὲ καὶ Θετταλοὶ  καὶ   οἱ λοιποὶ σύμμαχοι. Τοὺς δ'
[15, 33]   συνόντες τῷ Αγησιλάῳ Σπαρτιᾶται σύμβουλοι  καὶ   οἱ τὰς ἡγεμονίας ἔχοντες ἐθαύμαζον,
[15, 31]   δ' ἑβδόμην Σικυώνιοι καὶ Φλιάσιοι  καὶ   οἱ τὴν Ακτὴν καλουμένην οἰκοῦντες,
[15, 49]   τὸ τέμενος· συνέπραττον δὲ τούτοις  καὶ   οἱ τὴν Βοῦραν οἰκοῦντες. (Τῶν
[15, 76]   μνήμης Ισοκράτης τε ῥήτωρ  καὶ   οἱ τούτου γενόμενοι μαθηταὶ καὶ
[15, 64]   διακοσίους ἀπέκτειναν, ἐν οἷς ὑπῆρχον  καὶ   οἱ τῶν Βοιωτῶν φυγάδες. (Ή
[15, 73]   ἐμπεσὼν ἐτελεύτησε, δυναστεύσας ἔτη τριάκοντα  καὶ   ὀκτώ· τὴν δὲ ἀρχὴν διαδεξάμενος
[15, 6]   καὶ τὴν εὐδόκησιν τοῦ Διονυσίου,  καὶ   οὐ διεψεύσθη. (Τοῦ γὰρ τυράννου
[15, 65]   ἐπίθεσιν, καὶ τὰς μὲν γυναῖκας  καὶ   παῖδας, ἔτι δὲ καὶ τοὺς
[15, 47]   τοῖς Κορκυραίοις ἐπέστησεν. (Αθηναῖοι δὲ  καὶ   πάλαι μὲν ἀπεστάλκεισαν Τιμόθεον τὸν
[15, 9]   πάτριον συγκατασκευάσειν. (Οἱ δὲ Σπαρτιᾶται  καὶ   πάλαι μὲν διεγνώκεισαν ἀνακτᾶσθαι τὴν
[15, 78]   τῆς πατρίδος καί τισι μυθικαῖς  καὶ   παλαιαῖς ἀποδείξεσι χρώμενοι, τὴν θέσιν
[15, 47]   τὸν πόλεμον, μετενόησεν δῆμος  καὶ   πάλιν αὐτῷ τὴν στρατηγίαν ἀποκατέστησεν.
[15, 1]   παραδόξως ἡττηθέντες μεγάλῃ περιέπεσον συμφορᾷ,  καὶ   πάλιν περὶ Μαντίνειαν πταίσαντες ἀνελπίστως
[15, 6]   συμπόσιον. Προβαίνοντος δὲ τοῦ πότου,  καὶ   πάλιν τοῦ Διονυσίου καυχωμένου περὶ
[15, 90]   Ιώνων ἄνευΛύκιοί τε καὶ Πισίδαι  καὶ   Παμφύλιοι καὶ Κίλικες, ἔτι δὲ
[15, 24]   Καρχηδόνα. ταραχαὶ γὰρ καὶ φόβοι  καὶ   πανικοὶ θόρυβοι συνεχεῖς ἐγίνοντο κατὰ
[15, 13]   ἐξαπέστειλεν αὐτοῖς συμμάχους στρατιώτας δισχιλίους  καὶ   πανοπλίας Ελληνικὰς πεντακοσίας. Οἱ δ'
[15, 12]   τὸν ποταμὸν εἰς τὴν πόλιν  καὶ   πάντα τὸν σύνεγγυς τόπον ἐποίησαν
[15, 43]   ἤδη γενομένων, Νεῖλος πληρούμενος  καὶ   πάντα τόπον ἐπέχων τῷ πλήθει
[15, 93]   τῷ πλήθει κεκυκλῶσθαι τοὺς πολεμίους  καὶ   πάντας ἄρδην ἀναιρήσειν, δὲ
[15, 83]   τῆς πόλεως δυσχωρίας καὶ παρόδους,  καὶ   πάντας τοὺς δυναμένους τόπους δέξασθαι
[15, 24]   τῆς πατρίδος ἀποκατέστησαν τὴν πόλιν,  καὶ   πάντας τοὺς πεφευγότας συναγαγόντες πολλὴν
[15, 66]   καιροὺς Θηβαῖοι, πείσαντος αὐτοὺς Επαμεινώνδου  καὶ   πανταχόθεν συναγαγόντος τοὺς Μεσσηνίους, ᾤκισαν
[15, 83]   πλείω μέρη διελόμενος τοὺς στρατιώτας,  καὶ   πάντῃ προσπίπτων κατὰ τὸν αὐτὸν
[15, 86]   κατήντησαν. (Συμπλεκόμενοι δὲ τοῖς σώμασι  καὶ   παντοίας διαθέσεις τραυμάτων ἀπεργαζόμενοι τοῖς
[15, 39]   οὐ μόνον τῶν ὁμοεθνούντων, ἀλλὰ  καὶ   πάντων Ελλήνων πολὺ προέσχεν ἀνδρείᾳ
[15, 17]   παρήγγελλον ἀλλήλοις μηδένα ζωγρεῖν· διὸ  καὶ   πάντων τῶν περικαταλαμβανομένων ἀναιρουμένων πᾶς
[15, 81]   ὑπὸ πάντων ἀποδοχῆς ἠξιωμένος, ἐχέτω  καὶ   παρ' ἡμῶν τὸν διὰ τῆς
[15, 68]   παρελθὼν εἰς Κόρινθον, καὶ προσλαβόμενος  καὶ   παρὰ Μεγαρέων καὶ Πελληνέων, ἔτι
[15, 19]   ἔφη δεῖν ἐμμένειν τοῖς ὅρκοις  καὶ   παρὰ τὰς κοινὰς συνθήκας μὴ
[15, 49]   σταδίους φέρεται κεκρυμμένος κατὰ γῆς  καὶ   παρὰ τὴν τῶν Αργείων πόλιν
[15, 36]   μόνον παρὰ τοῖς πολίταις, ἀλλὰ  καὶ   παρὰ τοῖς ἄλλοις Ελλησι μεγάλης
[15, 7]   φυγόντες εἰς Θουρίους τῆς Ιταλίας,  καὶ   παρὰ τοῖς Ιταλιώταις μεγάλης ἀποδοχῆς
[15, 40]   ὀλίγοι δ' ἐξέπεσον. Ὁμοίως δὲ  καὶ   παρὰ τοῖς Σικυωνίοις τινὲς νεωτερίζειν
[15, 21]   σίτου τε παρασκευὰς ἀξιολόγους ἐποιοῦντο  καὶ   παρὰ τῶν συμμάχων στρατιώτας προσελαμβάνοντο.
[15, 19]   στρατιώτας ἔκ τε τῶν πολιτῶν  καὶ   παρὰ τῶν συμμάχων τοὺς ἅπαντας
[15, 32]   σύστασιν μετὰ τοῦ βασιλέως ἵσταται,  καὶ   παραβοηθεῖ τοῖς αἰεὶ θλιβομένοις μέρεσι·
[15, 31]   καὶ μετὰ συνέσεως πολλῆς θρασὺς  καὶ   π&#