Alphabétiquement     [«   »]
Παπίριος 1
παρ 19
Παρ 1
παρὰ 54
παρά 1
Παρὰ 2
παραβαίνειν 1
Fréquences     [«    »]
54
51 οὐκ
53 ὡς
54 παρὰ
59 δύναμιν
59 τούτοις
61 Λακεδαιμονίων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

παρὰ


Livre, Chap.
[15, 3]   ναῦς ἄλλας προσεπλήρωσε, πεντήκοντα δὲ  παρὰ   Ακόριδος ἐξ Αἰγύπτου μετεπέμψατο, ὥστε
[15, 8]   Κύπρον ἐξ Αἰγύπτου, κομίζων χρήματα  παρὰ   Ακόριδος τοῦ βασιλέως Αἰγύπτου ἐλάττονα
[15, 14]   Λεύκιος Οὐαλέριος καὶ Αὖλος Μάλλιος,  παρὰ   δ' Ηλείοις Ολυμπιὰς ἤχθη ἐνενηκοστὴ
[15, 50]   Τίτον Παπίριον καὶ Λεύκιον Αἰμίλιον,  παρὰ   δὲ Ηλείοις Ολυμπιὰς ἤχθη δευτέρα
[15, 23]   Ακύλλιος, Λεύκιος Λοκρήτιος, Σερούιος Σουλπίκιος,  παρὰ   δὲ Ηλείοις Ολυμπιὰς ἤχθη ἑκατοστή,
[15, 71]   Μενήνιος, Σερούιος Κορνήλιος, Σερούιος Σολπίκιος,  παρὰ   δὲ Ηλείοις ὀλυμπιὰς ἤχθη τρίτη
[15, 55]   Αγησιλάου τοῦ βασιλέως υἱός,  παρὰ   δὲ τοῖς Βοιωτοῖς Επαμεινώνδας ἰδίᾳ
[15, 88]   ἂν εὕροι προτέρημα τῆς δόξης,  παρὰ   δὲ τούτῳ πάσας τὰς ἀρετὰς
[15, 2]   στρατιώτας δ' ἰδίους μὲν ἑξακισχιλίους,  παρὰ   δὲ τῶν συμμάχων πολλῷ τούτων
[15, 14]   ὄντι εἴασαν κατοικεῖν ἀσινεῖς, αὐτοὶδὲ  παρὰ   θάλατταν κτίσαντες πόλιν ἐτείχισαν. (Μετὰ
[15, 45]   ὑπ' αὐτοῦ, κατελάβοντο χωρίον ὀχυρὸν  παρὰ   θάλατταν, προσηγόρευον Αρκαδίαν. Ἐκ
[15, 4]   δὲ πρὸ μὲν τῆς ναυμαχίας  παρὰ   θάλατταν πεζῇ συμβαλὼν μέρει τῆς
[15, 54]   τοῦτον τὸν καιρὸν τοῖς Θηβαίοις  παρὰ   Θετταλῶν, πεζοὶ μὲν χίλιοι καὶ
[15, 74]   τῶν ἐμφορηθέντων ὑγρῶν. (Ἔχων δὲ  παρὰ   θεῶν λόγιον, τότε τελευτήσειν ὅταν
[15, 68]   εἰς Κόρινθον, καὶ προσλαβόμενος καὶ  παρὰ   Μεγαρέων καὶ Πελληνέων, ἔτι δὲ
[15, 55]   ἐξέταττον ἀμφότεροι τὰς δυνάμεις. ~Καὶ  παρὰ   μὲν τοῖς Λακεδαιμονίοις οἱ ἀφ'
[15, 88]   ἔλαβε πεῖραν. Επαμεινώνδας μὲν οὖν  παρὰ   πᾶσι περιβόητον ἔχων τὴν ἀρετήν,
[15, 66]   Ελληνίδα, καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε  παρὰ   πᾶσιν ἀνθρώποις. (Οὐκ ἀνοίκειον δ'
[15, 61]   ~Ἐπ' ἄρχοντος δ' Αθήνησι Λυσιστράτου  παρὰ   Ρωμαίοις ἐγένετο στάσις, τῶν μὲν
[15, 19]   δεῖν ἐμμένειν τοῖς ὅρκοις καὶ  παρὰ   τὰς κοινὰς συνθήκας μὴ καταδουλοῦσθαι
[15, 19]   τῆς Ελλάδος εἰς ἑαυτοὺς μεθίστασαν  παρὰ   τὰς κοινὰς συνθήκας τὰς ἐπ'
[15, 12]   δὲ χειμῶνος ἐνστάντος, καὶ τοῦ  παρὰ   τὴν Μαντίνειαν ποταμοῦ μεγάλην αὔξησιν
[15, 49]   φέρεται κεκρυμμένος κατὰ γῆς καὶ  παρὰ   τὴν τῶν Αργείων πόλιν ἐξίησιν.
[15, 88]   καὶ Περικλῆς καί τινες ἕτεροι  παρὰ   τοῖς Αθηναίοις, κατὰ δὲ τὴν
[15, 36]   παρὰ τοῖς πολίταις, ἀλλὰ καὶ  παρὰ   τοῖς ἄλλοις Ελλησι μεγάλης ἐτύγχανεν
[15, 40]   τῆς Κορίνθου φυγάδες, συχνοὶ διατρίβοντες  παρὰ   τοῖς Αργείοις, ἐπεχείρησαν κατιέναι· παραδεχθέντες
[15, 59]   βουλεύεσθαι. (Γενομένης δὲ στάσεως μεγάλης  παρὰ   τοῖς Αρκάσι, καὶ διὰ τῶν
[15, 57]   ἐκλήθη δὲ νεωτερισμὸς οὗτος  παρὰ   τοῖς Ελλησι σκυταλισμός, διὰ τὸν
[15, 20]   διὰ τὴν πρᾶξιν ταύτην ἀδοξοῦντες  παρὰ   τοῖς Ελλησι, τὸν μὲν Φοιβίδαν
[15, 29]   ταύτης τῆς φιλανθρωπίας ἀνακτησάμενοι τὴν  παρὰ   τοῖς Ελλησιν εὔνοιαν, ἰσχυροτέραν ἐποιήσαντο
[15, 7]   εἰς Θουρίους τῆς Ιταλίας, καὶ  παρὰ   τοῖς Ιταλιώταις μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντες,
[15, 10]   τρεῖς ἀπέδωκε τῶν μάλιστα εὐδοκιμούντων  παρὰ   τοῖς Πέρσαις. Κατὰ τούτους δὲ
[15, 2]   Τιρίβαζον, ἄνδρα μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντα  παρὰ   τοῖς Πέρσαις. Οὗτοι δὲ παραλαβόντες
[15, 36]   καὶ στρατηγίαν. διόπερ οὐ μόνον  παρὰ   τοῖς πολίταις, ἀλλὰ καὶ παρὰ
[15, 21]   βασιλέως, θαυμαζόμενος δ' ἐπ' ἀρετῇ  παρὰ   τοῖς πολίταις. (Ἀναζεύξας οὖν μετὰ
[15, 84]   δ' ἔχοντες Ηγησίλεων, ἄνδρα τότε  παρὰ   τοῖς πολίταις ἐπαινουμένον. Οὗτος δὲ
[15, 35]   Πειραιέα, καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε  παρὰ   τοῖς πολίταις. μετὰ γὰρ τὸν
[15, 40]   δ' ἐξέπεσον. Ὁμοίως δὲ καὶ  παρὰ   τοῖς Σικυωνίοις τινὲς νεωτερίζειν ἐπιβαλόμενοι
[15, 32]   δὲ Σκιρίτης καλούμενος λόχος  παρὰ   τοῖς Σπαρτιάταις οὐ συντάττεται μετὰ
[15, 95]   τὸν δῆμον τῶν Αθηναίων διαβληθῆναι  παρὰ   τοῖς συμμάχοις. μὲν οὖν
[15, 13]   Κατεσκεύασε δὲ καὶ γυμνάσια μεγάλα  παρὰ   τὸν Αναπον ποταμόν, θεῶν τε
[15, 91]   προδότης τῶν πιστευσάντων. Ὑπολαβὼν γὰρ  παρὰ   τοῦ βασιλέως δωρεῶν τε μεγάλων
[15, 11]   χάριτας καὶ τιμὰς πολλαπλασίας ἀπειληφέναι  παρὰ   τοῦ βασιλέως τὸν Τιρίβαζον, αὐτῶν
[15, 46]   Πλαταιεῖς, καὶ σπεύδοντες φθάσαι τὴν  παρὰ   τῶν Αθηναίων συμμαχίαν, εὐθὺς ἐπ'
[15, 84]   ἔλυσε τὴν πολιορκίαν. ~Πυθόμενος δὲ  παρὰ   τῶν αἰχμαλώτων ὅτι Μαντινεῖς πανδημεὶ
[15, 43]   ἐσφάλησαν. μὲν γὰρ Ιφικράτης  παρὰ   τῶν αἰχμαλώτων πυθόμενος ἔρημον εἶναι
[15, 82]   Μαντινείας οὐ μακρὰν ἀπέχων ἐπύθετο  παρὰ   τῶν ἐγχωρίων, ὅτι Λακεδαιμόνιοι πανδημεὶ
[15, 5]   γὰρ τὰς αὐτονομίας λόγον ἀπῄτουν  παρὰ   τῶν ἐπεστατηκότων ἐπὶ τῆς Λακεδαιμονίων
[15, 80]   τοῖς πολεμίοις, προσλαβόμενος δὲ συμμάχους  παρὰ   τῶν Θετταλῶν συνῆψε μάχην τοῖς
[15, 67]   εἰς τὴν οἰκείαν, φθάσαντες τὴν  παρὰ   τῶν Λακεδαιμονίων βοήθειαν. (Βοιωτοὶ δέ,
[15, 1]   κατηγορίας αὐτοὺς ἀξίους ὑπάρχειν, οἵτινες  παρὰ   τῶν προγόνων παραλαβόντες ἡγεμονίαν κάλλιστα
[15, 50]   τὰς μὲν πολιτικάς, τὰς δὲ  παρὰ   τῶν συμμάχων. ~Ἐπ' ἄρχοντος δ'
[15, 21]   τε παρασκευὰς ἀξιολόγους ἐποιοῦντο καὶ  παρὰ   τῶν συμμάχων στρατιώτας προσελαμβάνοντο. ~Ἐπ'
[15, 19]   ἔκ τε τῶν πολιτῶν καὶ  παρὰ   τῶν συμμάχων τοὺς ἅπαντας ὑπὲρ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005