Alphabétiquement     [«   »]
πόλεων 28
πόλεών 1
πόλεως 33
πόλιν 61
πολιορκεῖν 2
πολιορκεῖσθαι 1
πολιορκήσαντες 1
Fréquences     [«    »]
59 δύναμιν
61 Λακεδαιμονίων
59 τούτοις
61 πόλιν
63 Λακεδαιμόνιοι
71 ὑπὸ
74 ἐκ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

πόλιν


Livre, Chap.
[15, 95]   ἀποβιβάσας μισθοφόρους στρατιώτας ἐπολιόρκει τὴν  πόλιν.   (Αθηναίων δὲ βοηθησάντων τοῖς Πεπαρηθίοις,
[15, 41]   τῶν Περσῶν δυνάμεως ἀθροισθείσης εἰς  πόλιν   Ακην, ἠριθμήθησαν τῶν μὲν βαρβάρων
[15, 4]   τῇ ναυμαχίᾳ νικήσαντες εἰς Κίτιον  πόλιν   ἀμφοτέρας τὰς δυνάμεις ἤθροισαν. Ἐκ
[15, 63]   ἀνοικοδομεῖν, ἐπεβάλοντο δὲ καὶ τὴν  πόλιν   ἄρδην ἀναιροῦντες τὴν Αττικὴν ποιῆσαι
[15, 82]   ἐπὶ τὴν Λακεδαίμονα πορθήσοντες τὴν  πόλιν,   αὐτὸς δ' ὡς ἂν τάχιστα
[15, 67]   τῆς Λακωνικῆς, καὶ τὴν μὲν  πόλιν   βίᾳ χειρωσάμενοι τοὺς ἐγκαταλειφθέντας φρουροὺς
[15, 83]   τούτων ἀμύνασθαι τοὺς εἰς τὴν  πόλιν   βιαζομένους, αὐτὸς δὲ τοὺς ἀκμάζοντας
[15, 38]   δὲ Θηβαίων οὐ προσδεξαμένων κατὰ  πόλιν   γίνεσθαι τὰς σπονδάς, ἀλλὰ τὴν
[15, 50]   διὰ τὸ πᾶσιν ἀρέσκειν κατὰ  πόλιν   γίνεσθαι τοὺς ὅρκους καὶ τὰς
[15, 28]   συνέδριον ἐν ταῖς Αθήναις συνεδρεύειν,  πόλιν   δὲ ἐπ' ἴσης καὶ μεγάλην
[15, 75]   πρὸ τῶν τειχῶν τάφρον τὴν  πόλιν   διήρπασεν. (Επαμεινώνδας δ' Θηβαῖος
[15, 18]   πλεονεκτεῖν διὰ τὸ τὴν αὑτῶν  πόλιν   ἐγγυτέρω κεῖσθαι, οἱ δὲ Κλαζομένιοι,
[15, 69]   διὰ τῆς πύλης εἰς τὴν  πόλιν   εἰσβιάζεσθαι, οἱ μὲν Κορίνθιοι δείσαντες
[15, 38]   οἱ Ελληνες ἐξαγωγεῖς, οἳ κατὰ  πόλιν   ἑκάστην ἐπελθόντες ἐξήγαγον ἁπάσας τὰς
[15, 18]   συνεστήσατο περὶ αὑτὸν δύναμιν, καὶ  πόλιν   ἔκτισε πλησίον τῆς θαλάσσης ἐπί
[15, 18]   ἀποίκους ἔκτισαν πλησίον τῆς Λεύκης  πόλιν,   ἐξ ἧς ὁρμηθέντες ἅμ' ἡλίῳ
[15, 67]   πλείους τῶν τριακοσίων, τὴν δὲ  πόλιν   ἐξανδραποδισάμενοι καὶ τὴν χώραν δῃώσαντες
[15, 49]   καὶ παρὰ τὴν τῶν Αργείων  πόλιν   ἐξίησιν. (Πρὸς δὲ τοῖς εἰρημένοις
[15, 57]   Ορχομενὸν ἐπεβάλοντο μὲν ἐξανδραποδίσασθαι τὴν  πόλιν,   Επαμεινώνδου δὲ συμβουλεύσαντος ὅτι τὰ
[15, 46]   κεκρικότες τοῖς Αθηναίοις παραδοῦναι τὴν  πόλιν.   ἐπὶ δὲ τούτοις οἱ βοιωτάρχαι
[15, 46]   Σπαρτιατῶν τὴν ἐπίνοιαν, τὴν μὲν  πόλιν   ἐπιμελῶς ἐφύλαττον, εἰς δὲ τὰς
[15, 66]   τὴν χώραν καὶ ἀνοικοδομήσας ἀνέσωσε  πόλιν   ἐπίσημον Ελληνίδα, καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς
[15, 4]   πρὸς τῇ Σαλαμῖνι, καὶ τὴν  πόλιν   ἐπόρθουν κατὰ γῆν ἅμα καὶ
[15, 14]   ἀσινεῖς, αὐτοὶδὲ παρὰ θάλατταν κτίσαντες  πόλιν   ἐτείχισαν. (Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν
[15, 93]   ποιήσασθαι τὴν ἀναχώρησιν εἴς τινα  πόλιν   εὐμεγέθη. (Οἱ δ' Αἰγύπτιοι τὸ
[15, 32]   (Οὗτος μὲν οὖν παραγενόμενος εἰς  πόλιν   Θεσπιάς, φρουρουμένην ὑπὸ Λακεδαιμονίων, πλησίον
[15, 76]   μετῴκησαν εἰς τὴν νῦν οἰκουμένην  πόλιν   καὶ κατεσκεύασαν αὐτὴν ἀξιόλογον· πλῆθός
[15, 12]   ἀπέστρεψαν τὸν ποταμὸν εἰς τὴν  πόλιν   καὶ πάντα τὸν σύνεγγυς τόπον
[15, 24]   ἐκ τῆς πατρίδος ἀποκατέστησαν τὴν  πόλιν,   καὶ πάντας τοὺς πεφευγότας συναγαγόντες
[15, 5]   ὁρῶντες οὖσαν τὴν τῶν Μαντινέων  πόλιν   καὶ πλήθουσαν ἀνδρῶν ἀλκίμων, ὑπώπτευσαν
[15, 24]   ὡς πολεμίων εἰσπεπτωκότων εἰς τὴν  πόλιν,   καὶ πρὸς ἀλλήλους ὡς πολεμίους
[15, 46]   δὲ λοιποὶ καταφυγόντες εἰς τὴν  πόλιν,   καὶ συμμάχων ὄντες ἔρημοι, συνηναγκάσθησαν
[15, 66]   αὐτοῖς Αθηναίων οἰκητήριον τήνδε τὴν  πόλιν.   Καὶ τινὲς μὲν αὐτῶν εἰς
[15, 64]   ἐποιήσατο ἐπὶ τὴν Σελλασίαν καλουμένην  πόλιν,   καὶ τοὺς τῇδε κατοικοῦντας ἀπέστησε
[15, 94]   (Οὗτος δὲ παρελθὼν εἰς Μεγάλην  πόλιν,   καὶ τῶν πολισμάτων μὲν
[15, 79]   δ' Ορχομενίους ἐξανδραποδίσασθαι καὶ τὴν  πόλιν   κατασκάψαι. Ἐκ παλαιῶν γὰρ χρόνων
[15, 46]   ὑπὸ τῶν Κορκυραίων κατάσχωσι τὴν  πόλιν   μετὰ τῶν φυγάδων. (Οἱ δὲ
[15, 92]   Λεύκας. Εἰς δὲ ταύτην τὴν  πόλιν   μεταπεμψάμενος πολλοὺς τῶν ἀφεστηκότων ἡγεμόνας,
[15, 94]   καταπληξάμενος, συνηνάγκασεν εἰς τὴν Μεγάλην  πόλιν   μετοικῆσαι. Καὶ τὰ μὲν περὶ
[15, 82]   ἐν τῇ Σπάρτῃ παραφυλάττειν τὴν  πόλιν   μηδὲν καταπεπληγμένους· ταχὺ γὰρ αὐτὸν
[15, 62]   δὲ λοιποὶ συνεδιώχθησαν εἰς τὴν  πόλιν.   (Οἱ δὲ Αρκάδες, καίπερ νενικηκότες,
[15, 5]   προσέχοντος, δύναμιν ἐκπέμψαντες ἐπολιόρκουν τὴν  πόλιν.   (Οἱ δὲ Μαντινεῖς εἰς τὰς
[15, 76]   καὶ παραλαβόντες ἐν παρακαταθήκῃ τὴν  πόλιν   οὐκ ἀπέδωκαν. (Ἅμα δὲ τούτοις
[15, 76]   Ωρωπὸν κατελάβετο. Ταύτην δὲ τὴν  πόλιν   οὖσαν Αθηναίων παραλόγως ἀπέβαλεν· τῶν
[15, 24]   θόρυβοι συνεχεῖς ἐγίνοντο κατὰ τὴν  πόλιν   παράδοξοι, καὶ πολλοὶ μὲν μετὰ
[15, 12]   καταπλαγέντες οἱ Μαντινεῖς ἠναγκάσθησαν τὴν  πόλιν   παραδοῦναι τοῖς Λακεδαιμονίοις. Οἱ δὲ
[15, 84]   δὲ τοὺς ἱκανοὺς εἰς τὴν  πόλιν   παρεισαγαγών, τὴν ἄλλην δύναμιν ἐξέταξεν
[15, 61]   τε ἄκραν ἐξεπολιόρκησε καὶ Κραννῶνα  πόλιν   προσαγαγόμενος ὡμολόγησε μὲν τοῖς Θετταλοῖς
[15, 95]   καταπλεύσας γὰρ εἰς Κόρκυραν συμμαχίδα  πόλιν,   στάσεις ἐν αὐτῇ μεγάλας ἐκίνησεν,
[15, 42]   οἱ δὲ περιλειφθέντες εἰς τὴν  πόλιν   συνεδιώχθησαν. Οἱ δὲ περὶ τὸν
[15, 72]   ἐπικαίρου τόπου τὴν ὀνομαζομένην Μεγάλην  πόλιν,   συρρίψαντες εἰς αὐτὴν κώμας εἴκοσι
[15, 62]   Ορχομενὸν τὸν Αρκαδικὸν παρεφύλαττε τὴν  πόλιν   ταύτην, οἰκείως διακειμένην πρὸς τοὺς
[15, 93]   τείχει καὶ τάφρῳ περιελάμβανον τὴν  πόλιν.   Ταχὺ δὲ τῶν ἔργων συντελουμένων
[15, 17]   οἱ Καρχηδόνιοι τὴν τῶν Σελινουντίων  πόλιν   τε καὶ χώραν καὶ τῆς
[15, 13]   πρότερον ἔτεσιν ἐκτικὼς ἦν τὴν  πόλιν   τὴν ὀνομαζομένην Λίσσον. (Ἐκ ταύτης
[15, 79]   τὸν Ορχομενόν· κατασχόντες δὲ τὴν  πόλιν   τοὺς μὲν ἄνδρας ἀπέκτειναν, τέκνα
[15, 43]   εἶναι τὴν Μέμφιν, ἐπικαιροτάτην οὖσαν  πόλιν   τῶν κατ' Αἴγυπτον, συνεβούλευεν ἐξαυτῆς
[15, 94]   μάχην, εἰς δὲ τὴν Μεγάλην  πόλιν   ὑπῆρχον αἱ περιοικοῦσαι πόλεις μετῳκισμέναι
[15, 40]   κατιέναι· παραδεχθέντες δ' ἐπὶ τὴν  πόλιν   ὑπό τινων οἰκείων καὶ φίλων,
[15, 66]   καὶ κτίσαι τὴν τῶν Ταραντίνων  πόλιν.   Ὕστερον δὲ δουλευόντων Μεσσηνίων τοῖς
[15, 65]   πολλοὺς ἀνῃρηκότες ἐπανῆλθον εἰς τὴν  πόλιν,   φανερῶς ἐνδεδειγμένοι τὰς ἰδίας ἀνδραγαθίας.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005