Alphabétiquement     [«   »]
ξυνομολογεῖσθαι 1
1
175
Ὁ 54
5
2
ὀγδοήκοντα 2
Fréquences     [«    »]
51 οὐκ
46 πόλεμον
53 ὡς
54 Ὁ
54 παρὰ
59 δύναμιν
59 τούτοις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV


Livre, Chap.
[15, 52]   οἱωνὸς ἐφάνη δυσχερέστερος τοῦ προτέρου.     γὰρ γραμματεὺς προῆγεν ἔχων δόρυ
[15, 41]   παρεσκευασμένους τὰ πρὸς τὸν πόλεμον.  (Ὁ   γὰρ Φαρνάβαζος βραδεῖαν τὴν στρατείαν
[15, 33]   καὶ διδάξαι μηδὲν ἄγαν κατελπίζειν.     γοῦν Αγησίλαος ἐχεφρόνως ἀρκεσθεὶς τῷ
[15, 32]   τοῦ πολέμου παντὸς ἡγεμόνα κατέστησαν.  ~Ὁ   δ' Αγησίλαος προαγαγὼν τὴν δύναμιν,
[15, 32]   ἐξ ἴσου κίνδυνον ὑπομένειν εὐλαβοῦντο.  (Ὁ   δ' Αγησίλαος συντεταγμένῃ τῇ δυνάμει
[15, 19]   κοιναῖς συνθήκαις ὀμόσασαν τηρήσειν αὐτονόμους.     δ' Αγησίλαος, ὢν φύσει δραστικός,
[15, 80]   καὶ τὸ ζῆν ἡρωικῶς προέμενος.  (Ὁ   δ' Αλέξανδρος δευτέρᾳ μάχῃ λειφθεὶς
[15, 41]   Αθηναῖος τῶν μισθοφόρων, ὄντων δισμυρίων.     δ' ἀνὴρ οὗτος μετάπεμπτος ἐπὶ
[15, 91]   ἔκτεινε τοὺς εἰς χεῖρας ἐρχομένους.  (Ὁ   δ' Αρτάβαζος, τὸ μὲν πρῶτον
[15, 14]   τοὺς Ελληνας πορθοῦντες πολλοὺς ἀνῄρουν.     δ' ἐν τῇ Λίσσῳ καθεσταμένος
[15, 68]   τοὺς Βοιωτοὺς πάντα τόπον ὀχυρώσαντες.  (Ὁ   δ' Επαμεινώνδας ἥκων μετὰ τῆς
[15, 53]   ἀγὼν τοῦτον τὸν τρόπον ἐκυρώθη.  (Ὁ   δ' Επαμεινώνδας ὁρῶν τοὺς στρατιώτας
[15, 52]   ἐπέτρεψαν, συμπαρόντων αὐτῷ βοιωταρχῶν ἕξ.  (Ὁ   δ' Επαμεινώνδας πανδημεὶ τοὺς Θηβαίους
[15, 52]   ἀποτρέπειν τὸν Επαμεινώνδαν τῆς στρατείας.     δ' Επαμεινώνδας πρὸς τοὺς λέγοντας
[15, 83]   ἅμ' ἡμέρᾳ προσῆγε τῇ Σπάρτῃ.     δ' ἐπὶ τῆς φυλακῆς ἀπολελειμμένος
[15, 8]   τὸ προσταττόμενον ὡς δοῦλος δεσπότῃ.  (Ὁ   δ' Εὐαγόρας, καίπερ βαρείας οὔσης
[15, 3]   τὴν ἄλλην παρασκευὴν ἱκανὴν ἐξέπεμψεν.  (Ὁ   δ' Εὐαγόρας ὁρῶν ἑαυτὸν πολὺ
[15, 2]   Κύπρον ἐνεργῶς διῴκουν τὸν πόλεμον.  (Ὁ   δ' Εὐαγόρας πρὸς μὲν τὸν
[15, 9]   διείλκετο τὰ περὶ τοῦ δικαστηρίου.  ~Ὁ   δ' Ορόντης διαδεξάμενος τὴν ἡγεμονίαν
[15, 66]   φασὶ κατὰ τὸν εἰκοσαετῆ πόλεμον.     δ' ὕστατος ἐγένετο πόλεμος αὐτοῖς
[15, 8]   δωρεαῖς, ἔτι δ' ἐπαγγελίαις προσαγόμενος.  (Ὁ   δὲ βασιλεὺς ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν
[15, 11]   ὡμολογημένως ὑπὸ πάντων τῶν δικαστῶν.  ~Ὁ   δὲ βασιλεὺς καθ' ἕνα τῶν
[15, 11]   τούτοις ἔνοχον εἶναι τὸν κατηγορούμενον.  (Ὁ   δὲ βασιλεὺς τοὺς μὲν δικαστὰς
[15, 28]   πολλαὶ πόλεις προσέθεντο τοῖς Αθηναίοις.     δὲ δῆμος μετεωρισθεὶς ἐπὶ τῇ
[15, 26]   Λακεδαιμονίων παρουσίας συνεκπολεμῆσαι τὴν Καδμείαν.  ~Ὁ   δὲ δῆμος τῶν Αθηναίων διακούσας
[15, 26]   τὴν Βοιωτίαν, ἐὰν χρεία.  (Ὁ   δὲ Δημοφῶν συντόμοις ταῖς ὁδοῖς
[15, 7]   κατεφρονήθησαν καὶ πολὺν ἀπηνέγκαντο γέλωτα.  (Ὁ   δὲ Διονύσιος ἀκούσας τὴν τῶν
[15, 15]   Ιταλίαν, διαπολεμεῖν ἐξ ἀμφοτέρας βουλόμενοι.  (Ὁ   δὲ Διονύσιος καὶ αὐτὸς τὰς
[15, 74]   ἔσχε τὴν τοῦ βίου τελευτήν.  (Ὁ   δὲ Διονύσιος νεώτερος διαδεξάμενος
[15, 7]   ἥκιστα ὡς ἥδιστα ὁμιλεῖν·  (Ὁ   δὲ Διονύσιος τῆς εἰς τὰ
[15, 74]   ἀπήγγειλε τῷ τυράννῳ τὴν νίκην.  (Ὁ   δὲ Διονύσιος τοῦτον μὲν ἐτίμησεν,
[15, 60]   τὰ κατὰ τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν.     δὲ Ιάσων παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν
[15, 53]   περὶ τὴν Κορώνειαν στενά, κατεστρατοπέδευσεν.  ~Ὁ   δὲ Κλεόμβροτος πυθόμενος τοὺς πολεμίους
[15, 91]   ἰδίοις κτείνειν τοὺς προσιόντας ἱππεῖς.     δὲ Μιθροβαρζάνης ἐν μέσοις ἀποληφθείς,
[15, 32]   δὲ μόραν ἀναπληροῦσιν ἄνδρες πεντακόσιοι.     δὲ Σκιρίτης καλούμενος λόχος παρὰ
[15, 29]   τῶν ἐφόρων καταλαβέσθαι τὸν Πειραιᾶ.  (Ὁ   δὲ Σφοδριάδης ἔχων στρατιώτας πλείους
[15, 8]   καταλειπόμενος, ἠναγκάσθη πρεσβεῦσαι περὶ συλλύσεως.  (Ὁ   δὲ Τιρίβαζος τῶν ὅλων ἔχων
[15, 30]   Λακεδαιμόνιοι Θηριπίδην ἀπέστειλαν ἐπ' αὐτόν.  (Ὁ   δὲ τὸ μὲν πρῶτον ἐπεχείρει
[15, 9]   πολεμηθεὶς τοῦτον τὸν τρόπον κατελύθη.  (Ὁ   δὲ τοῦ στόλου τὴν ναυαρχίαν
[15, 42]   προσαναμένουσι τὰς περὶ ἑκάστων ἀποκρίσεις.  ~Ὁ   δὲ τῶν Αἰγυπτίων βασιλεὺς Νεκτάνεβις
[15, 61]   τῇ Μακεδονίᾳ συστήσασθαι τὴν μάχην.     δὲ τῶν Μακεδόνων βασιλεύς, ἔχων
[15, 41]   ἐν δὲ τοῖς ἔργοις βραδύς.     δὲ Φαρνάβαζος ἀπεκρίθη, διότι τῶν
[15, 43]   καὶ καταπλεύσας εἰς τὰς Αθήνας.  (Ὁ   δὲ Φαρνάβαζος πρέσβεις ἐκπέμψας κατηγόρησε
[15, 61]   εἰσαγαγών, αὐτὸς κατεῖχε τὰς πόλεις.     δὲ Φεραῖος Αλέξανδρος καταδιωχθεὶς ἅμα
[15, 33]   τὴν ἐν τῷ στρατηγήματι ἀγχίνοιαν.     δὲ Χαβρίας, πολλῶν καὶ καλῶν
[15, 6]   διὰ τῆς ἀμφιβολίας ἀμφότερα τηρήσας.     μὲν γὰρ Διονύσιος ἐδέξατο τὰ
[15, 43]   δι' ἣν τῆς ἐπιβολῆς ἐσφάλησαν.     μὲν γὰρ Ιφικράτης παρὰ τῶν
[15, 93]   προεκαλεῖτο περὶ τῆς βασιλείας διαγωνίσασθαι.     μὲν οὖν Αγησίλαος ὁρῶν τὸν
[15, 52]   αἱρετωτέραν εἶναι τῶν παρόντων σημείων.  (Ὁ   μὲν οὖν Επαμεινώνδας πεφιλοσοφηκὼς καὶ
[15, 9]   ἐκεῖνος ἠξίου συντίθεσθαι πρὸς Τιρίβαζον.  (Ὁ   μὲν οὖν Εὐαγόρας παραδόξως ἐξωσιοῦτο
[15, 9]   ὑπακούειν ὡς βασιλεὺς βασιλεῖ προστάττοντι.     μὲν οὖν Κυπριακὸς πόλεμος δεκαετὴς
[15, 11]   προσσχὼν ἕκαστος ἀπέλυσε τὸν κατηγορούμενον.     μὲν οὖν πρῶτος ἔφησε, θεωρῶν
[15, 53]   ἑαυτῷ γενέσθαι προετέρησε τῇ γνώμῃ.     μὲν οὖν ὑπὲρ τῶν ὅλων
[15, 95]   Αθηναίων διαβληθῆναι παρὰ τοῖς συμμάχοις.     μὲν οὖν Χάρης καὶ ἕτερα
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005