Alphabétiquement     [«   »]
Περδίκκαν 1
Περδίκκας 1
Περὶ 6
περὶ 119
περί 3
περιαμπίσχεσθαι 1
περιβόητοι 1
Fréquences     [«    »]
118 διὰ
94 τε
104 τῇ
119 περὶ
129 γὰρ
152 ἐπὶ
160 κατὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

περὶ


Livre, Chap.
[15, 66]   Μεσσήνης ἁλούσης καὶ κατασκαφείσης, τὰ  περὶ   αὐτὴν ἀπ' ἀρχῆς ὡς ἐν
[15, 72]   πλεῖον μάχης ἀπέστη. (Γενομένης δὲ  περὶ   αὐτὸν ἱκανῆς ὑποψίας ὡς πεφεισμένου
[15, 34]   Χαβρίας, καὶ μέρος τῶν  περὶ   αὐτὸν νεῶν ἐκπέμψας, ἐβοήθησε τοῖς
[15, 86]   Επαμεινώνδου καὶ τὸ βάρος τοῦ  περὶ   αὐτὸν συστήματος καταπλαγέντες ἀνεχώρουν ἐκ
[15, 80]   Πελοπίδας ἀριστεύων πάντα τὸν  περὶ   αὐτὸν τόπον νεκρῶν κατέστρωσε, τέλος
[15, 18]   διαδεξάμενος τὰς τούτου πράξεις συνεστήσατο  περὶ   αὑτὸν δύναμιν, καὶ πόλιν ἔκτισε
[15, 28]   Λακεδαιμόνιοι διὰ τὸ μέγεθος τῆς  περὶ   αὐτοὺς δυνάμεως ὑπεροπτικῶς καὶ βαρέως
[15, 11]   πρὸς λόγον διὰ τὸ τὰς  περὶ   αὐτῶν χάριτας καὶ τιμὰς πολλαπλασίας
[15, 46]   δὲ τὰς Αθήνας πρέσβεις ἐξέπεμψαν  περὶ   βοηθείας. Οἱ δ' Αθηναῖοι ψηφισάμενοι
[15, 87]   ἔπεσε κατισχυθεὶς ὑπὸ τῆς πληγῆς.  περὶ   δὲ τοῦ σώματος ἐμπεσούσης φιλοτιμίας,
[15, 10]   τῷ βασιλεῖ ὡς δοῦλον δεσπότῃ·  περὶ   δὲ τῶν χρησμῶν ἔφησε μὴ
[15, 47]   τοῖς πολιορκοῦσιν ἐπιθέμενος ἀνεῖλεν αὐτῶν  περὶ   διακοσίους, ὕστερον δὲ μεγάλης μάχης
[15, 15]   μέγεθος τῆς συμφορᾶς εὐθὺς διεπρεσβεύσαντο  περὶ   διαλύσεων. δὲ Διονύσιος ἀπεφήνατο
[15, 89]   βύβλοις δώδεκα. Φίλιστος δὲ τὰ  περὶ   Διονύσιον τὸν νεώτερον ὧδε κατέστροφε,
[15, 14]   πλείους τῶν πεντακισχιλίων, ἐζώγρησε δὲ  περὶ   δισχιλίους. (Διονύσιος δὲ χρημάτων ἀπορούμενος
[15, 84]   πλείους τῶν δισμυρίων, ἱππεῖς δὲ  περὶ   δισχιλίους· τοῖς δὲ Τεγεάταις συνεμάχουν
[15, 94]   συγγραφέων Αθάνας Συρακόσιος τῶν  περὶ   Δίωνα πράξεων ἐντεῦθεν ἀρξάμενος ἔγραψε
[15, 48]   τοῦτο τὸ πάθος τῆς Αχαΐας  περὶ   δύο πόλεις, Ελίκην τε καὶ
[15, 41]   τῷ βασιλεῖ, καὶ προσαναμένουσι τὰς  περὶ   ἑκάστων ἀποκρίσεις. ~Ὁ δὲ τῶν
[15, 10]   μὴ χρηματίζειν τὸν θεὸν καθόλου  περὶ   θανάτου, καὶ τούτου μάρτυρας παρείχετο
[15, 64]   προενοήθη, καὶ τὴν γενομένην ποτὲ  περὶ   Θερμοπύλας ἀνδρείαν τοῦ βασιλέως Λεωνίδου
[15, 35]   πρώτην ναυμαχίαν ἐνίκησαν· τὴν γὰρ  περὶ   Κνίδον οὐκ ἰδίᾳ διηγωνίσαντο, τῷ
[15, 8]   προσδέχεται παρ' αὐτοῦ καὶ συλλαλεῖ  περὶ   κοινοπραγίας, ὁμοίως δὲ καὶ πρὸς
[15, 72]   τῆς ἀπολογίας. τῇ μάχῃ τῇ  περὶ   Κόρινθον Επαμεινώνδας διακόψας τὴν ἐπὶ
[15, 36]   ἐξιδιοποιησάμενος, ἐνίκησε ναυμαχίᾳ τοὺς Λακεδαιμονίους  περὶ   Λευκάδα. (Ταῦτα δὲ πάντα ταχέως
[15, 60]   αὐτῆς ἀμφισβητῆσαι. (Λακεδαιμονίους γὰρ συνέβαινε  περὶ   Λεῦκτρα μεγάλῃ συμφορᾷ περιπεπτωκέναι, Αθηναίους
[15, 1]   τοὺς χρόνους, ἐν οἷς Λακεδαιμόνιοι  περὶ   Λεῦκτρα παραδόξως ἡττηθέντες μεγάλῃ περιέπεσον
[15, 63]   ἀποβεβληκότες τῶν νέων ἐν τῇ  περὶ   Λεῦκτρα συμφορᾷ, οὐκ ὀλίγους δ'
[15, 33]   Κλεόμβροτος ἔπεσε· μετὰ δὲ ταῦτα  περὶ   Μαντίνειαν πολεμήσαντες τοῖς ὅλοις ἐσφάλησαν
[15, 1]   μεγάλῃ περιέπεσον συμφορᾷ, καὶ πάλιν  περὶ   Μαντίνειαν πταίσαντες ἀνελπίστως ἀπέβαλον τὴν
[15, 39]   παιδείας αὐτῷ περιγεγενημένην ἀρετήν. ἀλλὰ  περὶ   μὲν τούτων μικρὸν ὕστερον ἐν
[15, 79]   τῇ τούτου τελευτῇ συναπέθανεν. ἀλλὰ  περὶ   μὲν τούτων τὰ κατὰ μέρος
[15, 49]   ἄλλος περιέπεσε τῇ συμφορᾷ. Καὶ  περὶ   μὲν τῶν γενομένων σεισμῶν καὶ
[15, 41]   τῶν ὅλων οὐκ ὄντες αὐτοκράτορες,  περὶ   πάντων ἀναφέρουσι τῷ βασιλεῖ, καὶ
[15, 9]   καὶ τὸ πλέον τοῦ χρόνου  περὶ   παρασκευὰς ἀσχοληθείς, διετῆ χρόνον τὸν
[15, 52]   εἶπεν εἷς οἰωνὸς ἄριστος ἀμύνεσθαι  περὶ   πάτρης. (Ταύτῃ δὲ τῇ παρρησίᾳ
[15, 7]   διελάμβανον. ~Παραπλήσιον δὲ συνέβη καὶ  περὶ   Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον γενέσθαι. μεταπεμψάμενος
[15, 48]   ἐπάνω χρόνοις ἐγένοντο πάθη τοιαῦτα  περὶ   πόλεις Ελληνίδας, οὔτε τῶν πόλεων
[15, 59]   μυρίων, καὶ τούτους ἐξουσίαν ἔχειν  περὶ   πολέμου καὶ εἰρήνης βουλεύεσθαι. (Γενομένης
[15, 8]   τῶν συμμάχων καταλειπόμενος, ἠναγκάσθη πρεσβεῦσαι  περὶ   συλλύσεως. (Ὁ δὲ Τιρίβαζος τῶν
[15, 71]   ἐξέπεμψε πρεσβευτὰς εἰς τὰς Αθήνας  περὶ   συμμαχίας. παραχρῆμα δῆμος
[15, 15]   μὲν πρώτῃ Διονύσιος θαυμαστῶς ἀγωνισάμενος  περὶ   τὰ καλούμενα Κάβαλα προετέρησε, καὶ
[15, 2]   βασιλέα. Πολὺν δὲ χρόνον ἀσχοληθεὶς  περὶ   τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασκευὰς
[15, 28]   Ἐπὶ δὲ τούτων, Λακεδαιμονίων ἐπταικότων  περὶ   τὰς Θήβας, οἱ μὲν Βοιωτοὶ
[15, 41]   δὲ πλείω τοῦ Φαρναβάζου κατανηλωκότος  περὶ   τὰς παρασκευάς, μὲν Ιφικράτης
[15, 27]   σπάνις ἐπέτεινεν, οἱ Λακεδαιμόνιοι δὲ  περὶ   τὰς παρασκευὰς ὄντες ἐχρόνιζον, ἐστασίαζον
[15, 34]   Σπαρτιατῶν δυνάμεως. (Τὰ μὲν οὖν  περὶ   τὰς πεζὰς δυνάμεις τοιοῦτον ἔσχε
[15, 61]   συγκαταλῦσαι τὸν τύραννον. (Τούτων δὲ  περὶ   ταῦτα διατριβόντων, Φεραῖος Αλέξανδρος
[15, 35]   τετελευτηκότας ἔθαψεν. Εἰ δὲ μὴ  περὶ   ταύτην ἐγένετο τὴν ἐπιμέλειαν, ῥᾳδίως
[15, 81]   αἰτίαν γενέσθαι. (Ὲν δὲ τῇ  περὶ   Τεγύραν μάχῃ μόνος Πελοπίδας τῶν
[15, 56]   σπονδὰς ἐποιήσαντο. Καὶ τὰ μὲν  περὶ   τὴν ἐν Λεύκτροις μάχην συμβάντα
[15, 85]   καὶ ἀκοντιστὰς τοὺς ἐκ τῶν  περὶ   τὴν Θετταλίαν τόπων ἀπεσταλμένους. (Οὗτοι
[15, 47]   μεγάλων ἐπαίνων ἔτυχεν. (Τοῦ δὲ  περὶ   τὴν Κόρκυραν πολέμου σχεδὸν ἤδη
[15, 52]   τὴν δύναμιν, καὶ προκαταλαβόμενος τὰ  περὶ   τὴν Κορώνειαν στενά, κατεστρατοπέδευσεν. ~Ὁ
[15, 79]   μετ' ὀλίγον χρόνον ἐν τῇ  περὶ   τὴν Μαντίνειαν μάχῃ λαμπροτάτην τὴν
[15, 49]   συνθύειν ἀρχαίας καὶ μεγάλας Ποσειδῶνι  περὶ   τὴν ὀνομαζομένην Μυκάλην ἐν ἐρήμῳ
[15, 71]   δόξῃ, καὶ θεωρῶν ἐκεῖνον τὰ  περὶ   τὴν Πελοπόννησον συμφερόντως κατεσκευακότα τοῖς
[15, 74]   τὰ συμβάντα τούτῳ τῷ δυνάστῃ  περὶ   τὴν τοῦ βίου καταστροφήν. Διονυσίου
[15, 93]   ἐπὶ τὸν Ταχώ, καὶ προεκαλεῖτο  περὶ   τῆς βασιλείας διαγωνίσασθαι. μὲν
[15, 8]   τινὰς ἔπεμψεν ἐρησομένους τὸν θεὸν  περὶ   τῆς ἐπαναστάσεως, τὸ δὲ μέγιστον,
[15, 38]   γὰρ καὶ Αθηναῖοι, διὰ πάντων  περὶ   τῆς ἡγεμονίας διαφιλοτιμούμενοι, παρεχώρουν ἀλλήλοις,
[15, 67]   καὶ τὰς μὲν ὁμολογίας ἐποιήσαντο  περὶ   τῆς ἡγεμονίας, ὥστε τῆς μὲν
[15, 44]   ~Οὐκ ἀνοίκειον δ' ἐστὶ τὰ  περὶ   τῆς Ιφικράτους ἀρετῆς ἱστορούμενα παραθεῖναι.
[15, 32]   λαβὼν ὅτι τολμήσουσιν ἀναγκαζόμενοι διαγωνίσασθαι  περὶ   τῆς νίκης, ἐν τῷ πεδίῳ
[15, 91]   πρὸς Αρτάβαζον τῇ πρότερον ἡμέρᾳ  περὶ   τῆς προδοσίας. (Δατάμης δὲ παρακαλέσας
[15, 9]   πρὸς τὸν Εὐαγόραν τοὺς διαλεξομένους  περὶ   τῆς συλλύσεως καὶ κελεύσοντας συντίθεσθαι
[15, 77]   Λασίων. (Ἐκ πολλῶν δὲ χρόνων  περὶ   τῆς Τριφυλίας ἠμφεσβήτουν Αρκάδες καὶ
[15, 87]   ταῦτα τῶν Λακεδαιμονίων πρώτων ἐπικηρυκευσαμένων  περὶ   τῆς τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως ἀμφότεροι
[15, 87]   (Ἐπὶ μὲν οὖν χρόνον τινὰ  περὶ   τῆς τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως οὐδέτεροι
[15, 9]   μήποτε συνεργεῖν δόξας τῷ Τιριβάζῳ  περὶ   τῆς ὑποθέσεως τύχῃ τιμωρίας ὑπὸ
[15, 36]   ἐτύγχανεν ἀποδοχῆς. καὶ τὰ μὲν  περὶ   Τιμόθεον ἐν τούτοις ἦν. ~Ἅμα
[15, 16]   μάχην. Γενομένης δὲ παρατάξεως ἰσχυρᾶς  περὶ   τὸ καλούμενον Κρόνιον, τὸ δαιμόνιον
[15, 56]   πλῆθος ἐσωρεύθη. ~Ἀναρχίας δὲ γενομένης  περὶ   τὸ κέρας, οἱ μὲν περὶ
[15, 43]   τῶν πολεμίων. (Χρονιζούσης δὲ τῆς  περὶ   τὸ πολισμάτιον τοῦτο στρατείας, καὶ
[15, 49]   ἄντρων αὐτὸν ὑποδεχομένων, τε  περὶ   (τὸ) Στύμφηλον εἴς τι χάσμα
[15, 93]   βασιλέως Ταχὼ ἐπανελθόντος πρὸς τοὺς  περὶ   τὸν Αγησίλαον, Νεκτανεβὼς ἠθροικὼς στρατιώτας
[15, 34]   ἰσχυρᾶς, τὸ μὲν πρῶτον οἱ  περὶ   τὸν Αγησίλαον προετέρουν, μετὰ δὲ
[15, 95]   τῶν τοῦ δυνάστου, παράδοξος εὐημερία  περὶ   τὸν Αλέξανδρον ἐγένετο. Οὐ μόνον
[15, 91]   καὶ αὐτὸς προσπεσὼν ἅμα τοῖς  περὶ   τὸν Αρτάβαζον καὶ τοῖς ἱππεῦσιν,
[15, 60]   ἐν δυναστείαις ὄντων τρεῖς ἐτελεύτησαν  περὶ   τὸν αὐτὸν καιρόν. Αμύντας μὲν
[15, 24]   ἐπέθεντο τοῖς Καρχηδονίοις. (Ἐγένετο δὲ  περὶ   τὸν αὐτὸν καιρὸν θεόπεμπτός τις
[15, 88]   πολὺ ἂν προέχουσαν εὕροι τὴν  περὶ   τὸν Επαμεινώνδαν ἀρετήν. Παρὰ μὲν
[15, 65]   τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας οἱ  περὶ   τὸν Επαμεινώνδαν, αὐτοὶ δὲ προσελθόντες
[15, 56]   περὶ τὸ κέρας, οἱ μὲν  περὶ   τὸν Επαμεινώνδαν βαρεῖς ἐγκείμενοι τοῖς
[15, 55]   μάχη, μετὰ δὲ ταῦτα τῶν  περὶ   τὸν Επαμεινώνδαν διά τε τὴν
[15, 65]   παρέχεσθαι τὴν ἀσφάλειαν. (Τῶν δὲ  περὶ   τὸν Επαμεινώνδαν διὰ τοῦ Ταϋγέτου
[15, 52]   γὰρ τὰς πύλας ἀπήντησε τοῖς  περὶ   τὸν Επαμεινώνδαν κῆρυξ τυφλός, ὃς
[15, 63]   ἀρεταῖς τεθαρρηκότες. (Οἱ μὲν οὖν  περὶ   τὸν Επαμεινώνδαν ὁρῶντες τὴν τῶν
[15, 65]   ἀνδραγαθίας. (Μετὰ δὲ ταῦτα τῶν  περὶ   τὸν Επαμεινώνδαν πάσῃ τῇ δυνάμει
[15, 56]   τροπὴ τοῦ στρατοπέδου. (Οἱ δὲ  περὶ   τὸν Επαμινώνδαν ἐπικείμενοι τοῖς φεύγουσι
[15, 3]   γενναίως ἀγωνισαμένου συνέβη φυγεῖν τοὺς  περὶ   τὸν Εὐαγόραν καὶ πολλὰς τῶν
[15, 42]   τὴν πόλιν συνεδιώχθησαν. Οἱ δὲ  περὶ   τὸν Ιφικράτην συνεισπεσόντες τοῖς φρουροῦσιν
[15, 44]   πόλεμον χρησίμων, καὶ μάλιστα (τῶν)  περὶ   τὸν καθοπλισμὸν φιλοτιμηθῆναι. (Τῶν γὰρ
[15, 87]   μὲν γὰρ Αθηναῖοι νενικηκότες τοὺς  περὶ   τὸν λόφον Εὐβοεῖς καὶ μισθοφόρους
[15, 94]   πόλιν μετοικῆσαι. Καὶ τὰ μὲν  περὶ   τὸν συνοικισμὸν τῶν πόλεων ἐπὶ
[15, 54]   χρησμολόγοι τινὲς ἐγχώριοι, λέγοντες ὅτι  περὶ   τὸν τάφον τῶν Λεύκτρου καὶ
[15, 42]   τοῖς πεζοῖς προσελθεῖν. (Οἱ δὲ  περὶ   τὸν Φαρνάβαζον στρατηγοί, καταλαβόντες τὸ
[15, 43]   τῶν Αἰγυπτίων δυνάμεις· οἱ δὲ  περὶ   τὸν Φαρνάβαζον ᾦντο δεῖν ἀναμένειν
[15, 69]   Αθηναίους ἤλπιζον χειρώσασθαι, οἱ δὲ  περὶ   τὸν Χαβρίαν ἐκ τόπων ὑπερδεξίων
[15, 56]   τοὺς πολεμίους, οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι  περὶ   τοῦ βασιλέως ἀγωνισάμενοι λαμπρῶς τοῦ
[15, 8]   τὴν κρίσιν ἀναβαλλομένου, διείλκετο τὰ  περὶ   τοῦ δικαστηρίου. ~Ὁ δ' Ορόντης
[15, 55]   περιπεσὼν ἐτελεύτησε, τότε συνδρομῆς γενομένης  περὶ   τοῦ πτώματος νεκρῶν πλῆθος ἐσωρεύθη.
[15, 85]   τῷ λαιῷ κέρατι τὸ γεγονὸς  περὶ   τοὺς συμμάχους ἐλάττωμα διωρθώσαντο· ἐπὶ
[15, 36]   καθόλου τὰς χώρας τὰς τῶν  περὶ   τοὺς τόπους ἐκείνους πόλεων ἐξιδιοποιησάμενος,
[15, 49]   τόπῳ. Ὕστερον δὲ πολέμων γενομένων  περὶ   τούτους τοὺς τόπους οὐ δυνάμενοι
[15, 16]   ἵνα δὲ τοῖς ἄρχουσι διαλεχθῶσι  περὶ   τούτων, ἠξίωσαν τὸν Διονύσιον ὀλίγας
[15, 56]   τῶν τετρακισχιλίων, τῶν δὲ Βοιωτῶν  περὶ   τριακοσίους. Μετὰ δὲ ταῦτα περί
[15, 49]   τὸν χρησμὸν ἀντέλεγον τοῖς Ιωσι  περὶ   τῶν ἀφιδρυμάτων, λέγοντες μὴ κοινὸν
[15, 92]   βασιλέα, καὶ συγγνώμην ἠξίου δοῦναι  περὶ   τῶν ἡμαρτημένων· δὲ Αρταξέρξης
[15, 6]   καὶ πάλιν τοῦ Διονυσίου καυχωμένου  περὶ   τῶν ἰδίων ποιημάτων, καί τινας
[15, 65]   ὅτι καιρὸν λαβόντες εὔθετον διαγωνιοῦνται  περὶ   τῶν ὅλων, ἀπηλλάγησαν ἀπὸ τῆς
[15, 64]   Σπάρτην, χρησίμους (ἔσεσθαι) τῇ κινδυνευούσῃ  περὶ   τῶν ὅλων· αὐτὸς δὲ μετὰ
[15, 6]   τυράννου ποιημάτων μοχθηρῶν ὄντων ἐπηρωτήθη  περὶ   τῶν ποιημάτων τίνα κρίσιν ἔχοι.
[15, 50]   κατηναγκασμένως γίνεσθαι χρόνοις ὡρισμένοις, καὶ  περὶ   τῶν τοιούτων τούς τε ἐν
[15, 49]   ὑπὸ γῆν· τε γὰρ  περὶ   Φένεον ποταμὸς εἰς τὴν γῆν
[15, 92]   γὰρ δυνάμεως προελθούσης πορρωτέρω καὶ  περὶ   Φοινίκην καταστρατοπεδευούσης, καθεσταμένος ἐπὶ
[15, 80]   Βοιωτῶν, καὶ τῶν πρέσβεων διαλεχθέντων  περὶ   ὧν εἶχον ἐντολάς, οἱ μὲν
[15, 48]   τοῖς εἰς τὸ θεῖον ἀσεβήσασι·  περὶ   ὧν καὶ ἡμεῖς ἀκριβῶς ἀναγράψαι
[15, 44]   χρησίμων εἰς τὰς στρατείας κατέδειξε,  περὶ   ὧν μακρὸν ἂν εἴη γράφειν.
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005