Alphabétiquement     [«   »]
σωτηρίαν 3
σωτηρίας 2
τ 1
τὰ 83
τά 1
Τὰ 1
ταγμάτων 1
Fréquences     [«    »]
83 οὖν
79 ταῖς
81 τῷ
83 τὰ
88 μετὰ
94 τε
104 τῇ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τὰ


Livre, Chap.
[15, 49]   τῶν Αχαιῶν διαλεχθέντες ἔπεισαν διδόναι  τὰ   ἀξιούμενα. Οἱ δὲ τὴν Ελίκην
[15, 49]   ἔπεμψαν εἰς Αχαΐαν τοὺς ληψομένους  τὰ   ἀφιδρύματα· οὗτοι δὲ πρὸς τὸ
[15, 15]   κατὰ τὴν Σικελίαν πόλεων καὶ  τὰ   δαπανηθέντα χρήματα κατὰ τὸν πόλεμον
[15, 87]   φερομένων βελῶν, τὰ μὲν ἐξένευε,  τὰ   δὲ διεκρούετο, τινὰ δὲ ἐκ
[15, 19]   κατὰ τὴν Ασίαν πράξεις ἀπέγνωσαν,  τὰ   δὲ κατὰ τὴν Ελλάδα συσκευαζόμενοι,
[15, 67]   ὃν ἐξέπεμψεν εἰς τὰς Θήβας.  τὰ   δὲ κατὰ τὴν Θετταλίαν διοικησάμενος
[15, 47]   πόλει πρὸς μὲν ἀλλήλους στασιάζοντας,  τὰ   δὲ κατὰ τὸν πόλεμον κακῶς
[15, 44]   τὰ μὲν δόρατα ἡμιολίῳ μεγέθει,  τὰ   δὲ ξίφη σχεδὸν διπλάσια κατεσκεύασεν.
[15, 71]   ἄλλοι σύμμαχοι παρεγένοντο τῷ Αλεξάνδρῳ,  τὰ   δὲ σῖτα καὶ ποτὰ καὶ
[15, 75]   περιστήσας τοὺς μισθοφόρους ἅπαντας ἀπέσφαξε,  τὰ   δὲ σώματα τῶν τετελευτηκότων ῥίψας
[15, 63]   ἐν τοῖς ἔμπροσθεν χρόνοις ἐπέστησαν,  τὰ   δὲ τείχη τῆς πόλεως ἐκώλυσαν
[15, 6]   εἶναι ἐλεεινὰ καὶ συμπαθείας πλήρη,  τὰ   δὲ τοιαῦτα εἶναι ποιητῶν ἀγαθῶν
[15, 14]   πλοιαρίοις, καὶ τὰ μὲν βυθίσας,  τὰ   δὲ χειρωσάμενος, ἀπέκτεινε τῶν βαρβάρων
[15, 57]   πόλιν, Επαμεινώνδου δὲ συμβουλεύσαντος ὅτι  τὰ   διὰ τῆς ἀνδρείας κατεργασθέντα τῇ
[15, 71]   συμφερόντως κατεσκευακότα τοῖς Βοιωτοῖς, ἔσπευδε  τὰ   ἐκτὸς Πελοποννήσου δι' αὑτοῦ προσάγεσθαι
[15, 46]   πολεμίοις εὐαρέστους· ἔδει γὰρ αὐτοὺς  τὰ   ἔπιπλα λαβόντας ἀπελθεῖν ἐκ τῆς
[15, 9]   βασιλέως, ἔγνω καινῇ πραγμάτων ἐπιβολῇ  τὰ   καθ' ἑαυτὸν ἀσφαλίζεσθαι. εὐπορῶν δὲ
[15, 15]   πρώτῃ Διονύσιος θαυμαστῶς ἀγωνισάμενος περὶ  τὰ   καλούμενα Κάβαλα προετέρησε, καὶ πλείους
[15, 53]   (Μετὰ δὲ ταῦτα καταντήσας εἰς  τὰ   καλούμενα Λεῦκτρα κατεστρατοπέδευσε καὶ τοὺς
[15, 83]   πρότερον χρόνῳ τῶν Κρητῶν ἀκούσας  τὰ   κατὰ μέρος, εὐθὺς μετὰ πολλῆς
[15, 79]   συναπέθανεν. ἀλλὰ περὶ μὲν τούτων  τὰ   κατὰ μέρος μικρὸν ὕστερον ἀκριβῶς
[15, 19]   βασιλέως ἡττηθέντος ὑπὸ Ιλλυριῶν καὶ  τὰ   κατὰ τὴν ἀρχὴν ἀπογνόντος, πρὸς
[15, 74]   ταῖς βασιλίσι καλουμέναις πύλαις, ἠσφαλίσατο  τὰ   κατὰ τὴν ἀρχήν. ~Ἐπ' ἄρχοντος
[15, 61]   ἀκολούθως ταύτῃ τῇ προαιρέσει διῴκει  τὰ   κατὰ τὴν ἀρχήν. Τῶν γὰρ
[15, 9]   μεγάλας ἐποιεῖτο, ὑπισχνούμενος συμπράξειν αὐτοῖς  τὰ   κατὰ τὴν Ελλάδα καὶ τὴν
[15, 67]   τὸ συμφέρον τῶν Βοιωτῶν διοικῆσαι  τὰ   κατὰ τὴν Θετταλίαν. (Οὗτος δὲ
[15, 53]   ἐκ Θηβῶν ἔπεισεν εἰπεῖν, ὅτι  τὰ   κατὰ τὸν νεὼν τοῦ Ηρακλέους
[15, 60]   τῶν ὅλων ἡγεμόνα Ιάσονα, τούτῳ  τὰ   κατὰ τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν.
[15, 52]   δ' Επαμεινώνδαν στρατηγὸν ἑλόμενοι τούτῳ  τὰ   κατὰ τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν, συμπαρόντων
[15, 25]   νυκτός. (Καὶ πρῶτον μὲν τοὺς  τὰ   Λακεδαιμονίων φρονοῦντας ἐν ταῖς ἰδίαις
[15, 14]   εἰς τὰς Συρακούσας. Ἀποδόμενος δὲ  τὰ   λάφυρα συνήγαγεν οὐκ ἐλάττω ταλάντων
[15, 8]   καίπερ βαρείας οὔσης τῆς αἱρέσεως,  τὰ   μὲν ἄλλα πάντα συνεχώρει, τὸ
[15, 14]   τοῖς τῶν Ιλλυριῶν πλοιαρίοις, καὶ  τὰ   μὲν βυθίσας, τὰ δὲ χειρωσάμενος,
[15, 44]   τὴν μετάθεσιν ἐποιήσατο· ηὔξησε γὰρ  τὰ   μὲν δόρατα ἡμιολίῳ μεγέθει, τὰ
[15, 11]   μὲν οὖν πρῶτος ἔφησε, θεωρῶν  τὰ   μὲν ἐγκλήματα ἀμφισβητούμενα, τὰς δ'
[15, 87]   δὲ καὶ πυκνῶν φερομένων βελῶν,  τὰ   μὲν ἐξένευε, τὰ δὲ διεκρούετο,
[15, 46]   τὴν χρηστότητα τοῦ δήμου. καὶ  τὰ   μὲν κατὰ Βοιωτίαν ἐν τούτοις
[15, 17]   τοῖς Καρχηδονίοις τάλαντα χίλια. Καὶ  τὰ   μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν τούτοις
[15, 11]   ταῖς ἐσχάταις ἀτιμίαις περιέβαλεν. Καὶ  τὰ   μὲν κατὰ τὴν Ασίαν ἐν
[15, 93]   ταφῆς τε καὶ τιμῆς. Καὶ  τὰ   μὲν κατὰ τὴν Ασίαν μέχρι
[15, 5]   εὐρώστως ἠμύνοντο τοὺς πολεμίους. καὶ  τὰ   μὲν κατὰ τὴν Ελλάδα τοῦτον
[15, 61]   ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Φεράς. Καὶ  τὰ   μὲν κατὰ τὴν Θετταλίαν ἐν
[15, 72]   Μαιναλίων καὶ Παρρασίων Αρκάδων. καὶ  τὰ   μὲν κατὰ τοὺς Ελληνας ἐν
[15, 56]   τῶν Λακεδαιμονίων σπονδὰς ἐποιήσαντο. Καὶ  τὰ   μὲν περὶ τὴν ἐν Λεύκτροις
[15, 36]   Ελλησι μεγάλης ἐτύγχανεν ἀποδοχῆς. καὶ  τὰ   μὲν περὶ Τιμόθεον ἐν τούτοις
[15, 94]   τὴν Μεγάλην πόλιν μετοικῆσαι. Καὶ  τὰ   μὲν περὶ τὸν συνοικισμὸν τῶν
[15, 5]   ἀποστείλαντες πρὸς τὴν Μαντίνειαν προσέταττον  τὰ   μὲν τείχη καθελεῖν, αὐτοὺς δὲ
[15, 73]   τὴν πολιορκίαν ἔλυσεν. (Ἀκούσας δὲ  τὰ   νεώρια τῶν Καρχηδονίων ἐμπεπρῆσθαι, καὶ
[15, 6]   μὲν γὰρ Διονύσιος ἐδέξατο  τὰ   οἰκτρὰ εἶναι ἐλεεινὰ καὶ συμπαθείας
[15, 49]   τοὺς τόπους οὐ δυνάμενοι ποιεῖν  τὰ   Πανιώνια, μετέθεσαν τὴν πανήγυριν εἰς
[15, 54]   τοὺς Λακεδαιμονίους ἀνοχὰς ποιήσασθαι καὶ  τὰ   παράλογα τῆς τύχης εὐλαβηθῆναι. (Γενομένων
[15, 66]   τῆς Μεσσήνης ἁλούσης καὶ κατασκαφείσης,  τὰ   περὶ αὐτὴν ἀπ' ἀρχῆς ὡς
[15, 89]   ἐν βύβλοις δώδεκα. Φίλιστος δὲ  τὰ   περὶ Διονύσιον τὸν νεώτερον ὧδε
[15, 52]   προαγαγὼν τὴν δύναμιν, καὶ προκαταλαβόμενος  τὰ   περὶ τὴν Κορώνειαν στενά, κατεστρατοπέδευσεν.
[15, 71]   πόλεμον δόξῃ, καὶ θεωρῶν ἐκεῖνον  τὰ   περὶ τὴν Πελοπόννησον συμφερόντως κατεσκευακότα
[15, 44]   ναυτικόν. ~Οὐκ ἀνοίκειον δ' ἐστὶ  τὰ   περὶ τῆς Ιφικράτους ἀρετῆς ἱστορούμενα
[15, 8]   καὶ τὴν κρίσιν ἀναβαλλομένου, διείλκετο  τὰ   περὶ τοῦ δικαστηρίου. ~Ὁ δ'
[15, 86]   διὰ τὴν πυκνότητα τῶν πληγῶν  τὰ   πλεῖστα συντρίψαντες, εἰς τὸν ἀπὸ
[15, 74]   νεώτερος διαδεξάμενος τὴν τυραννίδα, πρῶτον  τὰ   πλήθη συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν παρεκάλεσε
[15, 26]   ἐπὶ τὴν πολιορκίαν ὁρμησάντων διελόμενοι  τὰ   πλήθη τὰς προσβολὰς ἐκ διαδοχῆς
[15, 6]   καὶ ἐρωτήσαντος ποῖά τινα φαίνεται  τὰ   ποιήματα; εἶπεν οἰκτρά, διὰ τῆς
[15, 7]   ἐν τοῖς ὄχλοις μετ' ᾠδῆς  τὰ   ποιήματα. Οὗτοι δὲ τὸ μὲν
[15, 7]   (Ὁ δὲ Διονύσιος τῆς εἰς  τὰ   ποιήματα σπουδῆς οὐκ ἀφιστάμενος εἰς
[15, 6]   ἐπερωτῶντος ποῖά τινά σοι φαίνεται  τὰ   ποιήματα ὑπάρχειν; ἄλλο μὲν οὐδὲν
[15, 67]   μεταβολάς. ~Οἱ δὲ Θηβαῖοι πάντα  τὰ   προειρημένα συντελέσαντες ἐν ἡμέραις ὀγδοήκοντα
[15, 92]   ἐκ τῆς προδοσίας δωρεαῖς διελύσατο  τὰ   πρὸς τὸν βασιλέα. (Κατὰ δὲ
[15, 92]   Αἴγυπτον Ταχὼς βασιλεὺς κατασκευασάμενος  τὰ   πρὸς τὸν πόλεμον διακοσίας μὲν
[15, 41]   κατέλαβον τοὺς Αἰγυπτίους φανερῶς παρεσκευασμένους  τὰ   πρὸς τὸν πόλεμον. (Ὁ γὰρ
[15, 90]   γενομένης, καὶ βασιλεὺς παρεσκευάζετο  τὰ   πρὸς τὸν πόλεμον. (Ὑπὸ γὰρ
[15, 83]   παίδων καὶ τοὺς γεγηρακότας ἐπὶ  τὰ   στέγη τῶν οἰκιῶν ἀνεβίβασε, καὶ
[15, 74]   τε αἰτίας τῆς τελευτῆς καὶ  τὰ   συμβάντα τούτῳ τῷ δυνάστῃ περὶ
[15, 13]   τῶν Ηπειρωτῶν περιπεσόντων, Λακεδαιμόνιοι πυθόμενοι  τὰ   συμβεβηκότα συμμαχίαν ἐξέπεμψαν τοῖς Μολοττοῖς,
[15, 13]   τε ναοὺς κατεσκεύασε καὶ τἄλλα  τὰ   συντείνοντα πρὸς αὔξησιν πόλεως καὶ
[15, 44]   στοχασάμενος, τοῦ τε σκέπειν ἱκανῶς  τὰ   σώματα καὶ τοῦ δύνασθαι τοὺς
[15, 34]   μηχανάς, καὶ διὰ τούτων σαλεύσας  τὰ   τείχη, σπουδὴν εἰσεφέρετο βίᾳ κρατῆσαι
[15, 39]   ἀντιταχθέντων ἄρδην σχεδὸν κατακόψαι. (Καὶ  τὰ   τηλικαῦτα παραδόξως διεπράξατο διὰ τὴν
[15, 90]   Αλικαρνασσόν, ἔχουσαν ἀκρόπολιν ἀξιόλογον καὶ  τὰ   τῆς Καρίας βασίλεια, πρὸς δὲ
[15, 50]   εἰς φυσικὰς αἰτίας ἀνέφερον, ἀποφαινόμενοι  τὰ   τοιαῦτα φαντάσματα κατηναγκασμένως γίνεσθαι χρόνοις
[15, 79]   περιποιήσας ἡρωικῶς ἐτελεύτησεν, εὐθέως καὶ  τὰ   τῶν Θηβαίων πράγματα τῇ τούτου
[15, 5]   γινομένην ἐκ τῆς εἰρήνης, καὶ  τὰ   φρονήματα τῶν ἀνδρῶν ἔσπευδον ταπεινῶσαι.
[15, 49]   τὸν χρησμόν, οἱ δ' Ελικεῖς  τὰ   χρήματα διαρρίψαντες τῶν Ιώνων τούς
[15, 91]   ἀφεστηκότας, πρῶτον μὲν τοὺς κομίσαντας  τὰ   χρήματα συνέλαβε καὶ πρὸς τὸν
[15, 32]   ἀπήγαγε, τοὺς δ' ἱππεῖς καὶ  τὰ   ψιλικὰ τῶν ταγμάτων ἐξαποστείλας ἐπόρθησε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005