Alphabétiquement     [«   »]
τυχοῦσα 1
τυχὼν 1
Τῷ 1
τῷ 81
Τῶν 22
τῶν 736
τῶνδε 1
Fréquences     [«    »]
74 ἐκ
79 Οἱ
79 ταῖς
81 τῷ
83 οὖν
83 τὰ
88 μετὰ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τῷ


Livre, Chap.
[15, 33]   ἐγκρατὴς ἐγένετο. ~Οἱ δὲ συνόντες  τῷ   Αγησιλάῳ Σπαρτιᾶται σύμβουλοι καὶ οἱ
[15, 92]   ναυτικοῦ τὴν στρατηγίαν ἐνεχείρισε Χαβρίᾳ  τῷ   Αθηναίῳ, δημοσίᾳ μὲν ὑπὸ τῆς
[15, 71]   καί τινες ἄλλοι σύμμαχοι παρεγένοντο  τῷ   Αλεξάνδρῳ, τὰ δὲ σῖτα καὶ
[15, 19]   Φοιβίδᾳ τῷ Σπαρτιάτῃ προσέταξαν συμμαχεῖν  τῷ   Αμύντᾳ καὶ μετ' ἐκείνου πολεμῆσαι
[15, 41]   ὄντες αὐτοκράτορες, περὶ πάντων ἀναφέρουσι  τῷ   βασιλεῖ, καὶ προσαναμένουσι τὰς περὶ
[15, 51]   δύναμιν παρασκευασάμενοι παρέδωκαν αὐτὴν Κλεομβρότῳ  τῷ   βασιλεῖ, καὶ πρῶτον μὲν προαπέστειλαν
[15, 90]   τὸ μὲν ἥμισυ τῶν προσόδων  τῷ   βασιλεῖ κατελέλυτο, τὸ δὲ λοιπὸν
[15, 10]   μὲν καὶ ἄλλας χρείας ἐνδεδεῖχθαι  τῷ   βασιλεῖ, μίαν δὲ μεγίστην, ἐξ
[15, 4]   εἰς τὴν Αἴγυπτον καὶ συντυχὼν  τῷ   βασιλεῖ, παρεκάλεσεν αὐτὸν ἐρρωμένως ἀντέχεσθαι
[15, 10]   εἰρήνην συντεθεῖσθαι, ὥστε ὑπακούειν Εὐαγόραν  τῷ   βασιλεῖ ὡς δοῦλον δεσπότῃ· περὶ
[15, 10]   τοὺς κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνας,  τῷ   δὲ βασιλεῖ παραδεδόσθαι ἐκδότους. Ἐπὶ
[15, 35]   περὶ Κνίδον οὐκ ἰδίᾳ διηγωνίσαντο,  τῷ   δὲ βασιλικῷ στόλῳ χρησάμενοι προετέρησαν.
[15, 55]   τῷ μὲν ἑτέρῳ κέρατι ὑπεχώρουν,  τῷ   δὲ ἑτέρῳ δρόμῳ συνῆπτον τοῖς
[15, 15]   μέρει πρὸς τοὺς Ιταλιώτας διηγωνίζετο,  τῷ   δὲ ἑτέρῳ πρὸς τοὺς Φοίνικας.
[15, 85]   καταδεέστερον τὸ τῶν Αθηναίων ἱππικόν·  τῷ   δὲ πλήθει καὶ τῇ παρασκευῇ
[15, 46]   Κορκύρας τινὲς φίλοι Λακεδαιμονίων ἐπαναστάντες  τῷ   δήμῳ, παρεκάλεσαν τοὺς Σπαρτιάτας ἀποστεῖλαι
[15, 19]   ἀρχὴν ἀπογνόντος, πρὸς δὲ τούτοις  τῷ   δήμῳ τῶν Ολυνθίων δωρησαμένου πολλὴν
[15, 1]   μὲν εὖ πεφυκότας πρὸς ἀρετὴν  τῷ   διὰ τῆς δόξης ἀθανατισμῷ προτρέψεσθαι
[15, 17]   ἐνεγκόντες ἀπέστειλαν πρεσβευτάς, δόντες ἐξουσίαν  τῷ   Διονυσίῳ καταλύσασθαι τὸν πόλεμον. Ἀσμένως
[15, 9]   Πρὸς δὲ τούτοις ἀδοξοῦντες ἐπὶ  τῷ   δοκεῖν ἐν τῇ πρὸς τὸν
[15, 32]   πρὸς τὸ γόνυ κλίναντας ὀρθῷ  τῷ   δόρατι μένειν. (Ὧν ποιησάντων τὸ
[15, 74]   τελευτῆς καὶ τὰ συμβάντα τούτῳ  τῷ   δυνάστῃ περὶ τὴν τοῦ βίου
[15, 54]   ὑπὸ Θηβαίων ἡττηθῶσιν. (Προσῆλθον δὲ  τῷ   Επαμεινώνδᾳ καὶ χρησμολόγοι τινὲς ἐγχώριοι,
[15, 71]   τὴν Βοιωτίαν Πελοπίδας ἐφάμιλλος ὢν  τῷ   Επαμεινώνδᾳ τῇ κατὰ πόλεμον δόξῃ,
[15, 40]   ὄντων ἐπιπεσόντες ἀπροσδοκήτως τοῖς ἐν  τῷ   θεάτρῳ καθημένοις, καὶ πολλοὺς ἀποσφάξαντες,
[15, 87]   Λακεδαιμόνιοι θεωροῦντες Επαμεινώνδαν προθυμότερον προπίπτοντα  τῷ   θυμῷ, συνέδραμον ἐπ' αὐτόν. Πολλῶν
[15, 10]   Λακεδαιμονίους ἀπελογεῖτο, λέγων οὐκ ἐπὶ  τῷ   ἰδίῳ συμφέροντι, ἀλλ' ἐπὶ τῷ
[15, 10]   ὀφθαλμοὺς ἔχοντες παράδειγμα τῆς ἐν  τῷ   κακῶς κρίνειν τιμωρίας. (Οἱ μὲν
[15, 80]   νεκρῶν κατέστρωσε, τέλος δ' ἐπιθεὶς  τῷ   κινδύνῳ καὶ τοὺς πολεμίους τρεψάμενος
[15, 38]   Επαμεινώνδου διαθεμένου λόγον θαυμαστῶς ἐν  τῷ   κοινῷ συνεδρίῳ, τοῖς μὲν ἄλλοις
[15, 18]   ναυαρχήσας τῶν Περσῶν ἐν  τῷ   Κυπριακῷ πολέμῳ, ἀποστάτης ὢν τοῦ
[15, 85]   ἱππεῖς τοῦτον τὸν τρόπον ἐπιφανέντες  τῷ   λαιῷ κέρατι τὸ γεγονὸς περὶ
[15, 41]   Ιφικράτης ὁρῶν αὐτὸν ἐν μὲν  τῷ   λέγειν ὄντα δεινόν, ἐν δὲ
[15, 73]   πληρώσαντες ἐπέπλευσαν ταῖς ὁρμούσαις ἐν  τῷ   λιμένι τῶν Ερυκίνων· ἀνελπίστου δὲ
[15, 85]   αἱ δὲ δυνάμεις ἠλάλαξαν καὶ  τῷ   μεγέθει τῆς βοῆς τὴν νίκην
[15, 15]   καὶ αὐτὸς τὰς δυνάμεις διελόμενος,  τῷ   μὲν ἑνὶ μέρει πρὸς τοὺς
[15, 55]   φάλαγγος πεποιηκότες, οἱ δὲ Βοιωτοὶ  τῷ   μὲν ἑτέρῳ κέρατι ὑπεχώρουν, τῷ
[15, 15]   διαλύσεων. δὲ Διονύσιος ἀπεφήνατο  (τῷ)   μίαν αὐτοῖς εἶναι σύλλυσιν, ἐὰν
[15, 8]   καὶ πιστεύσας ταῖς διαβολαῖς, ἔγραψε  τῷ   Ορόντῃ συλλαβεῖν τὸν Τιρίβαζον καὶ
[15, 95]   δ' οὗτοι παραφυλάττοντες τοὺς ἐν  τῷ   Πανόρμῳ διατρίβοντας τῶν Αλεξάνδρου στρατιωτῶν.
[15, 95]   μόνον γὰρ τοὺς ἀπεσταλμένους ἐν  τῷ   Πανόρμῳ διέσωσεν ἐκ τῶν μεγίστων
[15, 3]   κατέπαυσαν τὴν στάσιν. (Πλεύσαντες δὲ  τῷ   παντὶ στόλῳ καὶ σίτου πλῆθος
[15, 32]   διαγωνίσασθαι περὶ τῆς νίκης, ἐν  τῷ   πεδίῳ προεκαλεῖτο. Οὐ συγκαταβαινόντων δὲ
[15, 80]   καὶ δόντες εἰς ἑπτακισχιλίους στρατιώτας  τῷ   Πελοπίδᾳ συντόμως ἐκέλευον βοηθεῖν αὐτὸν
[15, 44]   Προσλαβόμενον οὖν αὐτὸν τὴν ἐν  τῷ   Περσικῷ πολέμῳ πολυχρόνιον ἐμπειρίαν τῶν
[15, 8]   μόνης τῆς Σαλαμῖνος βασιλεύων τελῇ  τῷ   Περσῶν βασιλεῖ κατ' ἐνιαυτὸν φόρον
[15, 42]   οὔσης τῆς Αἰγύπτου, ἔπειτα καὶ  τῷ   πεφράχθαι καλῶς πάσας εἰσβολὰς τάς
[15, 93]   πεδινῶν, οἱ μὲν Αἰγύπτιοι διέλαβον  τῷ   πλήθει κεκυκλῶσθαι τοὺς πολεμίους καὶ
[15, 65]   Βοιωτῶν καὶ τῶν Αρκάδων, καὶ  τῷ   πλήθει κυκλούντων τοὺς ἐναντίους, οἱ
[15, 43]   πληρούμενος καὶ πάντα τόπον ἐπέχων  τῷ   πλήθει τοῦ ῥεύματος αἰεὶ μᾶλλον
[15, 54]   τὴν δευτέραν ἀπεστάλκεισαν δύναμιν, ἵνα  τῷ   πλήθει τῶν ἀγωνιζομένων περιγένωνται τῆς
[15, 81]   ὢν ἐξ Ηρακλείας τῆς ἐν  τῷ   Πόντῳ, ἐπέθετο τυραννίδι· κρατήσας δὲ
[15, 78]   ἀρχήν· καὶ γὰρ Αθηναίους ἐν  τῷ   πρὸς Ξέρξην πολέμῳ διακοσίας ναῦς
[15, 77]   γὰρ οἱ μὲν Αρκάδες μετεωρισθέντες  τῷ   προτερήματι ἐστράτευσαν ἐπὶ τὴν Ηλείαν,
[15, 72]   πολλοὺς ἀνελεῖν τῶν πολεμίων, ἠρκέσθη  τῷ   προτερήματι καὶ τῆς ἐπὶ πλεῖον
[15, 36]   χώραν. Οἱ δὲ προνενικηκότες ἐπαρθέντες  τῷ   προτερήματι, καὶ τῶν πλησιοχώρων Θρᾳκῶν
[15, 33]   γοῦν Αγησίλαος ἐχεφρόνως ἀρκεσθεὶς  τῷ   πρώτῳ προτερήματι, τὴν δύναμιν ἀσινῆ
[15, 65]   διαβαινόντων τὸν ποταμὸν σφοδρὸν ὄντα  τῷ   ῥεύματι κατὰ τὴν χειμερινὴν ὥραν,
[15, 92]   μισθοφόρων τὴν ἡγεμονίαν παρέδωκεν Αγησιλάῳ  τῷ   Σπαρτιάτῃ, ἀπεσταλμένῳ μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων
[15, 19]   παραδόντες δὲ τὴν δύναμιν Φοιβίδᾳ  τῷ   Σπαρτιάτῃ προσέταξαν συμμαχεῖν τῷ Αμύντᾳ
[15, 41]   βασιλέως ἐτάχθη διὰ τὴν ἐν  τῷ   στρατηγεῖν ἀρετήν. (Ἔτη δὲ πλείω
[15, 91]   τε ἀνδρείαν καὶ τὴν ἐν  τῷ   στρατηγεῖν σύνεσιν· δὲ βασιλεὺς
[15, 33]   σωθέντες ἐθαύμασαν τἀνδρὸς τὴν ἐν  τῷ   στρατηγήματι ἀγχίνοιαν. δὲ Χαβρίας,
[15, 33]   πόλεμον, ἐπὶ τούτῳ μάλιστα ἐσεμνύνετο  τῷ   στρατηγήματι, καὶ τὰς εἰκόνας τὰς
[15, 52]   πολλοῖς ἔδοξε δυσχερῆ σημεῖα φανῆναι  τῷ   στρατοπέδῳ. Περὶ γὰρ τὰς πύλας
[15, 29]   ἄπρακτος ἐπανῆλθεν. Κατηγορηθεὶς δ' ἐν  τῷ   συνεδρίῳ τῶν Σπαρτιατῶν, καὶ συναγωνιστὰς
[15, 87]   καὶ τοῦ σιδήρου καταλειφθέντος ἐν  τῷ   σώματι, παραχρῆμα ἔπεσε κατισχυθεὶς ὑπὸ
[15, 10]   τῶν μὲν ἵππων τῶν ἐν  τῷ   τεθρίππῳ δύο διασπάσαι, τὴν δ'
[15, 44]   διαβεβαιοῦσα τὴν ἐπίνοιαν τοῦ στρατηγοῦ  τῷ   τῆς πείρας ἐπιτεύγματι δόξης ἠξίωσεν.
[15, 9]   περίφοβος ὢν μήποτε συνεργεῖν δόξας  τῷ   Τιριβάζῳ περὶ τῆς ὑποθέσεως τύχῃ
[15, 52]   ἐφεστῶσαν τάφῳ· ἦσαν δὲ ἐν  τῷ   τόπῳ τούτῳ τεθαμμένοι τινὲς Λακεδαιμόνιοι
[15, 49]   βωμῶν ἐξ Ελίκης τῆς ἐν  τῷ   τότε μὲν Ιωνίας, νῦν δὲ
[15, 10]   τῷ ἰδίῳ συμφέροντι, ἀλλ' ἐπὶ  τῷ   τοῦ βασιλέως λυσιτελεῖ πεποιῆσθαι τὴν
[15, 55]   καὶ λοξὴν ποιήσας τὴν φάλαγγα,  τῷ   τοὺς ἐπιλέκτους ἔχοντι κέρατι ἔγνω
[15, 74]   καταπλεύσας εἰς Συρακούσας συντόμως ἀπήγγειλε  τῷ   τυράννῳ τὴν νίκην. (Ὁ δὲ
[15, 2]   τινὲς οἱ ἐν ὑποψίαις ὄντες  τῷ   τῶν Περσῶν βασιλεῖ. ~Οὗτος μὲν
[15, 43]   τὴν Ασίαν, καὶ γενομένης διαφορᾶς  τῷ   Φαρναβάζῳ πρὸς τὸν Ιφικράτην, ὑποπτεύσας
[15, 6]   τῶν φίλων παρακαλούντων συγγνώμην δοῦναι  τῷ   Φιλοξένῳ, διαλλαγεὶς αὐτῷ πάλιν τοὺς
[15, 18]   τὴν θυσίαν ἐπιτελέσαντες. (Τούτῳ δὲ  τῷ   φιλοτεχνήματι γενόμενοι κύριοι τῆς Λεύκης,
[15, 74]   τραγῳδίαν καὶ νικήσαντος, τῶν ἐν  τῷ   χορῷ τις ᾀδόντων ὑπολαβὼν τιμηθήσεσθαι
[15, 14]   ἐπιβολῆς· ὀλίγων γὰρ ὄντων ἐν  τῷ   χωρίῳ φυλάκων, βιασάμενος αὐτοὺς ἐσύλησε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005