Alphabétiquement     [«   »]
ὑπῆρχον 15
ὑπισχνούμενοι 1
ὑπισχνούμενος 1
ὑπὸ 71
ὑπό 4
Ὑπὸ 2
ὑποδέσεις 1
Fréquences     [«    »]
63 Λακεδαιμόνιοι
61 Λακεδαιμονίων
61 πόλιν
71 ὑπὸ
74 ἐκ
79 Οἱ
79 ταῖς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ὑπὸ


Livre, Chap.
[15, 30]   Λακεδαιμονίων μεγάλα, πεπολεμημένη δὲ δεινῶς  ὑπὸ   Αθηναίων, εὐλόγως πρὸς μὲν Αθηναίους
[15, 66]   ὅτε καὶ Τυρταῖος ποιητὴς  ὑπὸ   Αθηναίων ἡγεμὼν ἐδόθη τοῖς Σπαρτιάταις.
[15, 61]   Φεραῖος τῶν Θετταλῶν ἄρξας  ὑπὸ   Αλεξάνδρου τοῦ ἀδελφιδοῦ ἀνῃρέθη φαρμάκῳ,
[15, 67]   καὶ καταλαβὼν τὴν ἀκρόπολιν φρουρουμένην  ὑπὸ   Αλεξάνδρου τοῦ Μακεδόνος, ταύτην μὲν
[15, 1]   καὶ τὴν ἅλωσιν τῆς Ρώμης  ὑπὸ   Γαλατῶν, ἥτις ἐγένετο κατὰ τὸν
[15, 49]   αὐτῇ δύο ποταμοὺς φανεροὺς ῥέοντας  ὑπὸ   γῆν· τε γὰρ περὶ
[15, 91]   τέλος εἰς πεντακοσίους ὄντες κυκλωθέντες  ὑπὸ   Δατάμου κατηκοντίσθησαν. (Δατάμης μὲν οὖν
[15, 1]   πράξεων εἰς τὸν Ρηγίνων ἀνδραποδισμὸν  ὑπὸ   Διονυσίου καὶ τὴν ἅλωσιν τῆς
[15, 70]   δισχίλιοι κατέπλευσαν εἰς Κόρινθον, ἐκπεμφθέντες  ὑπὸ   Διονυσίου τοῦ τυράννου συμμαχῆσαι Λακεδαιμονίοις,
[15, 14]   ἐν τῇ Λίσσῳ καθεσταμένος ἔπαρχος  ὑπὸ   Διονυσίου τριήρεις πλείους ἔχων ἐπέπλευσε
[15, 54]   ἡγεμονίαν ἀποβαλοῦσιν, ὅταν ἐν Λεύκτροις  ὑπὸ   Θηβαίων ἡττηθῶσιν. (Προσῆλθον δὲ τῷ
[15, 19]   Μακεδονίαν Αμύντου τοῦ βασιλέως ἡττηθέντος  ὑπὸ   Ιλλυριῶν καὶ τὰ κατὰ τὴν
[15, 15]   τοῦ πολέμου. Ὁρῶν οὖν τὰς  ὑπὸ   Καρχηδονίους τεταγμένας πόλεις οἰκείως ἐχούσας
[15, 73]   ταύτῃ παρασκευήν, ἐνέβαλεν εἰς τὴν  ὑπὸ   Καρχηδονίους χώραν. Καὶ Σελινοῦντα μὲν
[15, 30]   Σκίαθον καί τινας ἄλλας τεταγμένας  ὑπὸ   Λακεδαιμονίοις. ~Οἱ δὲ ὁρῶντες τὴν
[15, 92]   Αγησιλάῳ τῷ Σπαρτιάτῃ, ἀπεσταλμένῳ μὲν  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων ἐπὶ συμμαχίαν μεθ' ὁπλιτῶν
[15, 29]   γεγονόσιν, ἐψηφίσαντο λελύσθαι τὰς σπονδὰς  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων. Κρίναντες δὲ πολεμεῖν αὐτοῖς,
[15, 30]   Εστιαίας· αὕτη γὰρ εὐηργετημένη μὲν  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων μεγάλα, πεπολεμημένη δὲ δεινῶς
[15, 66]   Λακεδαιμονίων ἀποθανόντος ἐν ἀγῶνι κατεπολεμήθησαν  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων οἱ Μεσσήνιοι. Τοῦτον δὲ
[15, 32]   παραγενόμενος εἰς πόλιν Θεσπιάς, φρουρουμένην  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων, πλησίον ταύτης κατεστρατοπέδευσε, καὶ
[15, 66]   πολλὰ μὲν ἔτη γεγενημένην ἀνάστατον  ὑπὸ   Λακεδαιμονίων, τόπον δ' εὔθετον ἔχουσαν
[15, 70]   ἰδίαν ὑπόστασιν ὅλην τὴν Βοιωτίαν  ὑπὸ   μίαν ἀγαγόντες συντέλειαν οὐ προσεδέχθησαν.
[15, 50]   Θηβαῖοι γὰρ μόνοι, τὴν Βοιωτίαν  ὑπὸ   μίαν ἄγοντες συντέλειαν, οὐ προσεδέχθησαν
[15, 81]   οὖν, διὰ τὴν ἰδίαν ἀρετὴν  ὑπὸ   πάντων ἀποδοχῆς ἠξιωμένος, ἐχέτω καὶ
[15, 10]   Τιρίβαζος ἀπελύθη τῶν ἐγκλημάτων ὡμολογημένως  ὑπὸ   πάντων τῶν δικαστῶν. ~Ὁ δὲ
[15, 78]   καὶ Σερούιος Σουλπίκιος, ὀλυμπιὰς δὲ  ὑπὸ   Πισατῶν καὶ Αρκάδων ἤχθη τετάρτη
[15, 52]   λογισμοῖς ἐμφρόνως χρησάμενος παραυτίκα μὲν  ὑπὸ   πολλῶν μέμψεως ἔτυχεν, ὕστερον δὲ
[15, 60]   ἕνεκα, ὡς δ' ἔνιοι γράφουσιν,  ὑπὸ   Πολυδώρου τἀδελφοῦ. Οὗτος δὲ καὶ
[15, 77]   Πτολεμαῖος μὲν Αλωρίτης ἐδολοφονήθη  ὑπὸ   (τἀδελφοῦ) Περδίκκα, βασιλεύσας ἔτη τρία·
[15, 38]   σπονδάς, ἀλλὰ τὴν Βοιωτίαν ἅπασαν  ὑπὸ   τὴν τῶν Θηβαίων συντέλειαν ταττόντων,
[15, 92]   Χαβρίᾳ τῷ Αθηναίῳ, δημοσίᾳ μὲν  ὑπὸ   τῆς πατρίδος οὐκ ἀπεσταλμένῳ, ἰδίᾳ
[15, 87]   τῷ σώματι, παραχρῆμα ἔπεσε κατισχυθεὶς  ὑπὸ   τῆς πληγῆς. περὶ δὲ τοῦ
[15, 63]   σύνολον εἰς ὀλίγους πολιτικοὺς στρατιώτας  ὑπὸ   τῆς τύχης συγκεκλεισμένοι, πρὸς δὲ
[15, 29]   πρὸς τοὺς Πέρσας. (Φαρνάβαζος δ'  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως ἀναδεδειγμένος στρατηγὸς ἐπὶ
[15, 9]   περὶ τῆς ὑποθέσεως τύχῃ τιμωρίας  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως, ἔγνω καινῇ πραγμάτων
[15, 90]   Μεσσηνίους ὁμοίως τοῖς ἄλλοις Ελλησιν  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως εἰς τὴν κοινὴν
[15, 41]   οὗτος μετάπεμπτος ἐπὶ τὴν στρατηγίαν  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως ἐτάχθη διὰ τὴν
[15, 91]   καὶ τοὺς ξενολογηθέντας στρατιώτας τοῖς  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως πεμφθεῖσιν ἡγεμόσι παρέδωκεν.
[15, 92]   πατρίδος οὐκ ἀπεσταλμένῳ, ἰδίᾳ δὲ  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως συστρατεύειν πεπεισμένῳ. Αὐτὸς
[15, 92]   πόλεμον ἐξέκαυσεν· (ὁ γὰρ Νεκτανεβὼς  ὑπὸ   τοῦ βασιλέως τεταγμένος ἡγεμὼν τῶν
[15, 33]   στρατηγήματι, καὶ τὰς εἰκόνας τὰς  ὑπὸ   τοῦ δήμου δοθείσας αὐτῷ καθίστανεν
[15, 40]   μεταστῆσαι τὴν πολιτείαν, καὶ κρατηθέντες  ὑπὸ   τοῦ δήμου, πολλοὶ μὲν ἀνῃρέθησαν,
[15, 10]   τὴν ἐπιστολὴν ἀναγνόντες τὴν πεμφθεῖσαν  ὑπὸ   τοῦ Ορόντου, ταύτην ἱκανῶς ἔφασαν
[15, 36]   μονωθέντες οἱ Αβδηρῖται καὶ κυκλωθέντες  ὑπὸ   τοῦ πλήθους τῶν βαρβάρων, σχεδὸν
[15, 80]   Πελοπίδας ἀνέζευξεν ἐπὶ τὴν στρατείαν,  ὑπὸ   τοῦ χρεὼν ἀγόμενος. (Ὡς δὲ
[15, 28]   παρ' αὐτοῖς ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὰς  ὑπὸ   (τοὺς) Λακεδαιμονίους τεταγμένας πόλεις, παρακαλοῦντες
[15, 30]   ἐτήρουν τὴν φιλίαν. (Τῆς δ'  ὑπὸ   τῶν Αθηναίων ἐκπεμφθείσης δυνάμεως ἡγούμενος
[15, 84]   θάτερα τῆς Μαντινείας οἱ πεμφθέντες  ὑπὸ   τῶν Αθηναίων στρατιῶται πρὸς τὴν
[15, 85]   ὑπὸ τῶν ψιλικῶν, καταπονούμενοι δ'  ὑπὸ   τῶν ἀνθεστηκότων, ἅπαντες ἐτράπησαν. (Τὴν
[15, 92]   ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Ρεομίθρης,  ὑπὸ   τῶν ἀποστατῶν πεμφθεὶς εἰς Αἴγυπτον
[15, 92]   συναγωνιστὰς γενέσθαι. (Τέλος δὲ καταληφθείσης  ὑπὸ   τῶν ἀποστατῶν τῆς Αἰγύπτου,
[15, 64]   πολλοὺς ἀνελὼν τῶν πολεμίων, κυκλωθεὶς  ὑπὸ   τῶν Αρκάδων μετὰ πάντων ἀνῃρέθη.
[15, 50]   μίαν ἄγοντες συντέλειαν, οὐ προσεδέχθησαν  ὑπὸ   τῶν Ελλήνων διὰ τὸ πᾶσιν
[15, 27]   ἐν τῇ Καδμείᾳ φρουροῦντες παρακληθέντες  ὑπὸ   τῶν ἡγεμόνων εὐρώστως ἠμύνοντο τοὺς
[15, 52]   αὐτῷ, καὶ προεσήμαινε τὸ παραγγελλόμενον  ὑπὸ   τῶν ἡγεμόνων· πνεύματος δὲ γενομένου
[15, 85]   παρ' ἀμφοτέροις ἀπεφαίνοντο τὴν νίκην  ὑπὸ   τῶν θεῶν προφαινομένην· (Κατὰ δὲ
[15, 46]   Πλαταιέων ἐπὶ τῆς χώρας καταληφθέντες  ὑπὸ   τῶν ἱππέων συνηρπάγησαν, οἱ δὲ
[15, 47]   τὴν γῆν, αὗται μὲν ἐνεπρήσθησαν  ὑπὸ   τῶν Κορκυραίων, ἵνα μὴ τοῖς
[15, 46]   ἀποστεῖλαι, ἵνα ὡς φίλοι προσδεχθέντες  ὑπὸ   τῶν Κορκυραίων κατάσχωσι τὴν πόλιν
[15, 70]   πολλὰς χρείας παρασχόμενοι, καὶ τιμηθέντες  ὑπὸ   τῶν Λακεδαιμονίων τοῦ θέρους λήγοντος
[15, 61]   εἰς τὴν Λάρισσαν· παρεισαχθεὶς δ'  ὑπὸ   τῶν Λαρισσαίων ἐντὸς τοῦ τείχους
[15, 59]   οὖν ἐκδοθέντες ὑπὸ τῶν Παλλαντίων,  ὑπὸ   τῶν νενικηκότων ἐσφαγιάσθησαν· οἱ δ'
[15, 59]   Παλλάντιον. (Οὗτοι μὲν οὖν ἐκδοθέντες  ὑπὸ   τῶν Παλλαντίων, ὑπὸ τῶν νενικηκότων
[15, 42]   τὸ μὴ καθορᾶσθαι τὰς ναῦς  ὑπὸ   τῶν πολεμίων, κατέπλευσαν πρὸς τὸ
[15, 65]   τετηρηκότες ἀπόρθητον, τότε θεωροῦντες δῃουμένην  ὑπὸ   τῶν πολεμίων οὐκ ἐκαρτέρουν, ἀλλὰ
[15, 65]   ἐκ τῆς πόλεως· κωλυόμενοι δ'  ὑπὸ   τῶν πρεσβυτέρων προϊέναι μακρότερον ἀπὸ
[15, 51]   συμμάχων, ἅπαντες ὑπελάμβανον αὐτοὺς ῥᾳδίως  ὑπὸ   τῶν Σπαρτιατῶν καταπολεμηθήσεσθαι. (Διόπερ οἱ
[15, 71]   ἰδιωτεύων κατ' ἐκεῖνον τὸν χρόνον  ὑπὸ   τῶν στρατιωτῶν κατεστάθη στρατηγός. εὐθὺς
[15, 8]   τὴν Σαλαμῖνα πολιορκουμένην ἐνεργῶς, καὶ  ὑπὸ   τῶν συμμάχων καταλειπόμενος, ἠναγκάσθη πρεσβεῦσαι
[15, 25]   τῶν Αθηναίων καθ' ὃν καιρὸν  ὑπὸ   τῶν τριάκοντα τυράννων κατεδουλώθησαν, ἀξιοῦντες
[15, 85]   διόπερ οἱ Αθηναῖοι κατατιτρωσκόμενοι μὲν  ὑπὸ   τῶν ψιλικῶν, καταπονούμενοι δ' ὑπὸ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005