Alphabétiquement     [«   »]
ὁδοῦ 1
ὅθεν 1
οἱ 176
Οἱ 79
οἵ 3
οἳ 2
οιγαροῦν 1
Fréquences     [«    »]
74 ἐκ
63 Λακεδαιμόνιοι
71 ὑπὸ
79 Οἱ
79 ταῖς
81 τῷ
83 οὖν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

Οἱ


Livre, Chap.
[15, 28]   παρακαλοῦντες ἀντέχεσθαι τῆς κοινῆς ἐλευθερίας.  Οἱ   γὰρ Λακεδαιμόνιοι διὰ τὸ μέγεθος
[15, 33]   ἀλλὰ θεῖόν τινα χρησμὸν εἰρηκέναι.  Οἱ   γὰρ Λακεδαιμόνιοι μετὰ πολλῆς δυνάμεως
[15, 86]   ἐν τοῖς κινδύνοις ἀνδραγαθίας ἐπεδείξαντο.  (Οἱ   γὰρ πεζομαχεῖν ἄριστα δυνάμενοι κατὰ
[15, 54]   συμμάχων, ἡγουμένου Αρχιδάμου τοῦ Αγησιλάου.  Οἱ   γὰρ Σπαρτιᾶται θεωροῦντες τὴν ἑτοιμότητα
[15, 77]   καὶ νεωτέρων πραγμάτων καινοτομία παράλογος.  Οἱ   γὰρ τῶν Αρκάδων φυγάδες ὁρμηθέντες
[15, 36]   καὶ ἀτάκτως τὴν ἐπάνοδον ἐποιοῦντο.  Οἱ   δ' Αβδηρῖται πανδημεὶ στρατεύσαντες ἐπ'
[15, 95]   εἷλε, καὶ σωμάτων ἐκυρίευσεν ἑξακοσίων.  (Οἱ   δ' Αθηναῖοι παροξυνθέντες τοῦ μὲν
[15, 29]   δὲ στρατηγὸν Ιφικράτην αὑτῷ δοῦναι.  (Οἱ   δ' Αθηναῖοι, σπεύδοντες τὸν βασιλέα
[15, 30]   ἰσχὺν τῶν πόλεων συνέβαινε γίνεσθαι.  Οἱ   δ' Αθηναῖοι, τῶν πραγμάτων αὐτοῖς
[15, 46]   Αθήνας πρέσβεις ἐξέπεμψαν περὶ βοηθείας.  Οἱ   δ' Αθηναῖοι ψηφισάμενοι βοηθεῖν τοῖς
[15, 43]   αὐτῷ καὶ διαβολὰς ἀδίκους προσῆπτον.  (Οἱ   δ' Αἰγύπτιοι πολλὴν ἀναστροφὴν λαβόντες,
[15, 93]   ἀναχώρησιν εἴς τινα πόλιν εὐμεγέθη.  (Οἱ   δ' Αἰγύπτιοι τὸ πρῶτον ἐπολιόρκουν
[15, 91]   εἰς τὰς τοῦ πολέμου χρείας.  ~Οἱ   δ' ἀφεστηκότες τοῦ βασιλέως ἐπὶ
[15, 89]   τοιαύτης ἔτυχε καταστροφῆς τοῦ βίου.  ~Οἱ   δ' Ελληνες μετὰ τὴν μάχην
[15, 70]   μῆνας πέντε τοὺς μισθοὺς εἰληφότες.  Οἱ   δ' Ελληνες πεῖραν αὐτῶν βουλόμενοι
[15, 27]   καὶ καθ' ἡμέραν καὶ νυκτός.  ~Οἱ   δ' ἐν τῇ Καδμείᾳ φρουροῦντες
[15, 68]   ἔπεισαν αὐτοὺς κοινωνεῖν τοῦ πολέμου.  Οἱ   δ' Επαμεινώνδαν καταστήσαντες ἡγεμόνα μετ'
[15, 13]   δισχιλίους καὶ πανοπλίας Ελληνικὰς πεντακοσίας.  Οἱ   δ' Ιλλυριοὶ τὰς μὲν πανοπλίας
[15, 22]   στρατιώτας διεπολέμει πρὸς τοὺς ἐγχωρίους.  Οἱ   δ' Ολύνθιοι μεγάλην μὲν μάχην
[15, 79]   ὕστερον δ' ὑφ' Ηρακλέους ἐλευθερωθέντες.  (Οἱ   δ' οὖν Θηβαῖοι καιρὸν ἔχειν
[15, 43]   τοῦ μὴ ληφθῆναι τὴν Αἴγυπτον.  Οἱ   δὲ Αθηναῖοι τοῖς μὲν Πέρσαις
[15, 62]   λοιποὶ συνεδιώχθησαν εἰς τὴν πόλιν.  (Οἱ   δὲ Αρκάδες, καίπερ νενικηκότες, ὅμως
[15, 36]   ποιουμένους πλείους τῶν δισχιλίων ἀνεῖλον.  (Οἱ   δὲ βάρβαροι παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς
[15, 69]   τῶν βιαζομένων, τοὺς δὲ κατετίτρωσκον.  (Οἱ   δὲ Βοιωτοί, πολλὰ μὲν κακοπαθήσαντες,
[15, 53]   στρατιώτας ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἀνελάμβανεν.  Οἱ   δὲ Βοιωτοὶ προάγοντες ἐπὶ τοὺς
[15, 52]   τοὺς καθυστεροῦντας τῶν συμμάχων ἀνέμενον.  Οἱ   δὲ Θηβαῖοι διὰ τὴν παρουσίαν
[15, 34]   τοὺς στρατιώτας ἀπὸ τῆς μάχης.  Οἱ   δὲ Θηβαῖοι, δόξαντες τότε πρώτως
[15, 25]   ἀνῄρουν, οὐκ ὀλίγους δὲ κατετραυμάτιζον.  (Οἱ   δὲ Θηβαῖοι μεγάλην δύναμιν προσδοκῶντες
[15, 33]   καθίστανεν ἐχούσας τοῦτο τὸ σχῆμα.  (Οἱ   δὲ Θηβαῖοι μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν
[15, 67]   καὶ τηλικαύτας συνέβη γενέσθαι μεταβολάς.  ~Οἱ   δὲ Θηβαῖοι πάντα τὰ προειρημένα
[15, 81]   μόνων ἄρχοντα σύμμαχον εἶναι Βοιωτοῖς.  ~Οἱ   δὲ Θηβαῖοι περιβόητον νίκην ἀπενηνεγμένοι,
[15, 39]   ἀπέσπων τῆς τῶν Θηβαίων συντελείας.  ~Οἱ   δὲ Θηβαῖοι, τῇ τε ῥώμῃ
[15, 71]   τοῖς πολίταις καὶ τοῖς συμμάχοις.  Οἱ   δὲ Θηβαῖοι τοὺς τότε βοιωταρχήσαντας
[15, 17]   παρεμβολὴν τῆς νυκτὸς ἐπιγενομένης διεσώθησαν.  Οἱ   δὲ Καρχηδόνιοι μεγάλῃ παρατάξει νικήσαντες
[15, 73]   ἁπάσας ἐξέπεμψεν εἰς τὰς Συρακούσας.  (Οἱ   δὲ Καρχηδόνιοι παραδόξως διακοσίας ναῦς
[15, 15]   αὐτὰς συντιθέμενος ἐπιεικῶς προσεφέρετο ταύταις.  (Οἱ   δὲ Καρχηδόνιοι τὸ μὲν πρῶτον
[15, 40]   τῆς ἁλώσεως αἰκίαν, ἀλλήλους ἀπέκτειναν.  Οἱ   δὲ Κορίνθιοι πολλοὺς τῶν πολιτῶν
[15, 46]   τὴν πόλιν μετὰ τῶν φυγάδων.  (Οἱ   δὲ Κορκυραῖοι γνόντες τῶν Σπαρτιατῶν
[15, 20]   ἐπὶ τὰς ἰδίας πράξεις ἀπηλλάγη.  Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι διὰ τὴν πρᾶξιν
[15, 89]   τῇ συμμαχίᾳ καὶ τοὺς Μεσσηνίους.  (Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι διὰ τὴν πρὸς
[15, 87]   αἰεὶ φονευόντων, νεκρῶν ἐσωρεύθη πλῆθος.  ~Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι θεωροῦντες Επαμεινώνδαν προθυμότερον
[15, 19]   δύναμιν ἀξιόλογον ἐπὶ τοὺς Ολυνθίους.  Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι κρίναντες ἀντέχεσθαι τῶν
[15, 51]   πάσας συντεθεῖσθαι τὴν κοινὴν εἰρήνην.  (Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι, μονωθέντων τῶν Θηβαίων,
[15, 65]   ἅμα καὶ πυρπολοῦντες τὴν χώραν.  ~Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι, πεντακόσια ἔτη τὴν
[15, 63]   καὶ πᾶσαν τὴν Λακωνικὴν πορθῆσαι.  ~Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι, πολλοὺς μὲν ἀποβεβληκότες
[15, 46]   ὑπισχνούμενοι παραδώσειν αὐτοῖς τὴν Κόρκυραν.  Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι, τὴν Κόρκυραν εἰδότες
[15, 28]   ὑπάρχειν αὐτονόμους, ἡγεμόσι χρωμένας Αθηναίοις.  Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι τὴν ὁρμὴν τῶν
[15, 86]   διέκοψε τὴν φάλαγγα τῶν πολεμίων.  Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι τὸ ἀξίωμα τοῦ
[15, 63]   μετὰ τῆς δυνάμεως κατὰ σπουδήν.  (Οἱ   δὲ Λακεδαιμόνιοι, τῶν πολεμίων ἐπὶ
[15, 5]   δύναμιν ἐκπέμψαντες ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν.  (Οἱ   δὲ Μαντινεῖς εἰς τὰς Αθήνας
[15, 82]   δόντες ἐξαπέστειλαν βοηθῆσαι τοῖς Τεγεάταις.  (Οἱ   δὲ Μαντινεῖς τὴν ἐκ τῆς
[15, 31]   τινας ἄλλας τεταγμένας ὑπὸ Λακεδαιμονίοις.  ~Οἱ   δὲ ὁρῶντες τὴν τῶν συμμάχων
[15, 12]   τὴν πόλιν παραδοῦναι τοῖς Λακεδαιμονίοις.  Οἱ   δὲ παραλαβόντες ἄλλο μὲν οὐθὲν
[15, 56]   ἐγένετο παντελὴς τροπὴ τοῦ στρατοπέδου.  (Οἱ   δὲ περὶ τὸν Επαμινώνδαν ἐπικείμενοι
[15, 42]   περιλειφθέντες εἰς τὴν πόλιν συνεδιώχθησαν.  Οἱ   δὲ περὶ τὸν Ιφικράτην συνεισπεσόντες
[15, 42]   προσπελάσαι οὔτε τοῖς πεζοῖς προσελθεῖν.  (Οἱ   δὲ περὶ τὸν Φαρνάβαζον στρατηγοί,
[15, 4]   καὶ πολλὰς τῶν τριήρων ἀποβαλεῖν.  ~Οἱ   δὲ Πέρσαι τῇ ναυμαχίᾳ νικήσαντες
[15, 36]   ἐνέβαλον αὐτῶν εἰς τὴν χώραν.  Οἱ   δὲ προνενικηκότες ἐπαρθέντες τῷ προτερήματι,
[15, 9]   ἡγεμονίαν αὐτοῖς τὴν πάτριον συγκατασκευάσειν.  (Οἱ   δὲ Σπαρτιᾶται καὶ πάλαι μὲν
[15, 33]   καὶ πολλῶν λαφύρων ἐγκρατὴς ἐγένετο.  ~Οἱ   δὲ συνόντες τῷ Αγησιλάῳ Σπαρτιᾶται
[15, 49]   διαλεχθέντες ἔπεισαν διδόναι τὰ ἀξιούμενα.  Οἱ   δὲ τὴν Ελίκην οἰκοῦντες, ἔχοντες
[15, 40]   πείσαντες, ἀνεχώρησαν εἰς τὴν Σπάρτην.  (Οἱ   δὲ τῆς Κορίνθου φυγάδες, συχνοὶ
[15, 85]   συνάψαντες αὐτοῖς μάχην ἅπαντας ἀπέκτειναν.  (Οἱ   δὲ τῶν Θηβαίων ἱππεῖς τοὺς
[15, 43]   αἰεὶ μᾶλλον ὠχύρου τὴν Αἴγυπτον.  Οἱ   δὲ τῶν Περσῶν ἡγεμόνες, ἀντιπραττούσης
[15, 15]   βασιλεὺς αὐτῶν ἀγωνισάμενος λαμπρῶς.  (Οἱ   δὲ Φοίνικες καταπλαγέντες τὸ μέγεθος
[15, 25]   ἡμέρᾳ τὴν Καδμείαν πολιορκεῖν ἐπεχείρησαν.  (Οἱ   δὲ φρουροῦντες τὴν ἄκραν Λακεδαιμόνιοι,
[15, 87]   ἀμφότεροι στήσαντες ἠμφεσβήτουν τῆς νίκης.  (Οἱ   μὲν γὰρ Αθηναῖοι νενικηκότες τοὺς
[15, 27]   ὄντες ἐχρόνιζον, ἐστασίαζον πρὸς ἀλλήλους.  (Οἱ   μὲν γὰρ Λακεδαιμόνιοι μέχρι θανάτου
[15, 85]   ἣν ταῖς φιλοτιμίαις ἑαυτοὺς ὑπερεβάλοντο.  (Οἱ   μὲν γὰρ τῶν Αθηναίων ἱππεῖς
[15, 70]   πολέμους, εἰρήνην δὲ κοινὴν συνθέσθαι.  Οἱ   μὲν οὖν ἄλλοι πάντες ἀσμένως
[15, 69]   ὑπέστη τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον.  (Οἱ   μὲν οὖν Βοιωτοί, πεποιθότες ταῖς
[15, 20]   οὐκ ἐξῆγον ἐκ τῶν Θηβῶν·  (Οἱ   μὲν οὖν Θηβαῖοι τοῦτον τὸν
[15, 49]   Ιωνίας, νῦν δὲ Αχαΐας καλουμένης.  (Οἱ   μὲν οὖν Ιωνες κατὰ τὸν
[15, 10]   ἐν τῷ κακῶς κρίνειν τιμωρίας.  (Οἱ   μὲν οὖν κατηγοροῦντες τὴν ἐπιστολὴν
[15, 63]   δὲ τῆς ψυχῆς ἀρεταῖς τεθαρρηκότες.  (Οἱ   μὲν οὖν περὶ τὸν Επαμεινώνδαν
[15, 48]   ἀδυνάτως εἶχον ἀντιλαμβάνεσθαι τῆς σωτηρίας.  (Οἱ   μὲν οὖν πλείους ἐναποληφθέντες τοῖς
[15, 52]   ἀφανίζειν, ἀλλ' ἀπάγοντα πάλιν ἀνασώζειν.  (Οἱ   μὲν οὖν πρεσβύτεροι τῶν ἀκουόντων
[15, 79]   προσορμησάντων, ἀπήντησαν πρὸς τὸν καιρόν.  (Οἱ   μὲν οὖν συστησάμενοι τὴν πρᾶξιν
[15, 85]   καταβαλὼν παλίντροπον ἐποίησε τὴν μάχην.  (Οἱ   μὲν οὖν τῶν Ηλείων ἱππεῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005