Alphabétiquement     [«   »]
αὐτοχειρίᾳ 1
αὐτῷ 26
αὑτῷ 3
αὐτῶν 31
αὑτῶν 2
ἀφ 4
ἀφαίρεσιν 1
Fréquences     [«    »]
31 αὐτοὺς
30 τοῦτον
30 χώραν
31 αὐτῶν
31 Λακεδαιμονίους
32 ἔχων
33 Αθηναίων
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

αὐτῶν


Livre, Chap.
[15, 15]   δὲ καὶ Μάγων βασιλεὺς  αὐτῶν   ἀγωνισάμενος λαμπρῶς. (Οἱ δὲ Φοίνικες
[15, 70]   Βοιωτῶν καὶ τῶν συμμάχων ὑπ'  αὐτῶν   ἀνῃροῦντο. διόπερ δόξαντες εὐχειρίᾳ καὶ
[15, 24]   οἵ τε γὰρ Λίβυες καταφρονήσαντες  αὐτῶν   ἀπέστησαν, οἵ τε τὴν Σαρδόνα
[15, 1]   ἀλόγως. οἱ μὲν γὰρ πρὸ  αὐτῶν   βεβιωκότες πολλοῖς πόνοις καὶ μεγάλοις
[15, 70]   εἰληφότες. Οἱ δ' Ελληνες πεῖραν  αὐτῶν   βουλόμενοι λαβεῖν προῆγον αὐτούς, καὶ
[15, 11]   παρὰ τοῦ βασιλέως τὸν Τιρίβαζον,  αὐτῶν   δὲ τῶν ἐγκλημάτων κατ' ἰδίαν
[15, 73]   καὶ δόξας πάντα τὸν στόλον  αὐτῶν   διεφθάρθαι, κατεφρόνησε, καὶ τῶν ἰδίων
[15, 3]   πολεμίων ἀγοραῖς, καὶ τὰς μὲν  αὐτῶν   διέφθειρεν ἐν θαλάττῃ, τὰς δὲ
[15, 58]   οἱ δ' ὄχλοι δόξαντες ὑπ'  αὐτῶν   ἐγκαταλελεῖφθαι, καὶ διὰ τοῦτο παροξυνθέντες,
[15, 58]   διαβληθέντας ἀπέκτεινε καὶ τὰς οὐσίας  αὐτῶν   ἐδήμευσεν. (Πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων
[15, 66]   τὴν πόλιν. Καὶ τινὲς μὲν  αὐτῶν   εἰς Κεφαλληνίαν ἐξέπεσον, τινὲς δ'
[15, 43]   τὴν ἀπαλλαγὴν ποιήσασθαι. (Διόπερ ἐπανιόντων  αὐτῶν   εἰς τὴν Ασίαν, καὶ γενομένης
[15, 36]   τοὺς Αβδηρίτας τιμωρήσασθαι, πάλιν ἐνέβαλον  αὐτῶν   εἰς τὴν χώραν. Οἱ δὲ
[15, 94]   ἐκ τῆς πατρίδος μετάστασιν. Διόπερ  αὐτῶν   ἐπανελθόντων εἰς τὰς προγεγενημένας πόλεις,
[15, 24]   τοὺς πεφευγότας συναγαγόντες πολλὴν ἐπιμέλειαν  αὐτῶν   ἐποιήσαντο. (Μετὰ δὲ ταῦτα λοιμικῆς
[15, 14]   Αγυλλαίων ἐκβοηθησάντων, μάχῃ τε ἐκράτησεν  αὐτῶν   καὶ πολλοὺς αἰχμαλώτους λαβὼν καὶ
[15, 24]   κατὰ τῶν Καρχηδονίων, ἀπέστησαν ἀπ'  αὐτῶν   καὶ συμφρονήσαντες ἐπέθεντο τοῖς Καρχηδονίοις.
[15, 68]   Λακεδαιμονίους· διακόψας δὲ τὴν φυλακὴν  αὐτῶν   καὶ τὴν δύναμιν διαγαγὼν παρῆλθεν
[15, 71]   οἶκον ἐπάνοδον ποιεῖσθαι. (Ἀναζευξάντων δ'  αὐτῶν,   καὶ τῆς πορείας οὔσης διὰ
[15, 33]   ἐν οἷς καὶ βασιλεὺς  αὐτῶν   Κλεόμβροτος ἔπεσε· μετὰ δὲ ταῦτα
[15, 50]   σφόδρα γὰρ ὑφεωρῶντο τὴν αὔξησιν  αὐτῶν,   μήποτε τῆς ὅλης Βοιωτίας ἡγούμενοι
[15, 58]   καὶ διακοσίων, καὶ τῶν δημαγωγῶν  αὐτῶν   δῆμος οὐκ ἐφείσατο. (Διὰ
[15, 47]   ἀπροσδοκήτως τοῖς πολιορκοῦσιν ἐπιθέμενος ἀνεῖλεν  αὐτῶν   περὶ διακοσίους, ὕστερον δὲ μεγάλης
[15, 70]   τὰς συμπλοκὰς καὶ μάχας ἀνδραγαθούντων  αὐτῶν,   πολλοί τε τῶν Βοιωτῶν καὶ
[15, 62]   πεντακισμυρίων, οἱ μὲν ἡγεμόνες  αὐτῶν   συνεδρεύσαντες ἔγνωσαν ἐπ' αὐτὴν βαδίζειν
[15, 70]   εὐπορωτάτους τῶν Σικυωνίων ἐφυγάδευσε, δημεύσας  αὐτῶν   τὰς οὐσίας, καὶ πολλῶν χρημάτων
[15, 71]   τῶν ἐπιτηδείων σπανιζόντων. (Ἤδη δ'  αὐτῶν   τὴν σωτηρίαν ἀπογινωσκόντων, Επαμεινώνδας ἰδιωτεύων
[15, 1]   ἀβουλίας. (Έν γὰρ ταῖς συμφοραῖς  αὐτῶν   τὸ μῖσος τῶν ἀδικουμένων ἔλαβε
[15, 33]   τοὺς Βοιωτοὺς βοηθῆσαι· εἰ δ'  αὐτῶν   τῶν πολεμίων παρακεχωρηκότων τῆς νίκης
[15, 11]   λόγον διὰ τὸ τὰς περὶ  αὐτῶν   χάριτας καὶ τιμὰς πολλαπλασίας ἀπειληφέναι
[15, 8]   συντίθεται συμμαχίαν ἰδίᾳ, φίλος ὢν  αὐτῶν·   ὡς καὶ Πυθώδε τινὰς ἔπεμψεν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005