Alphabétiquement     [«   »]
δυνάμεων 9
δυνάμεως 37
δυναμικωτέραν 1
δύναμιν 59
δύναμις 2
δύνασθαι 3
δυναστείαις 1
Fréquences     [«    »]
54
54 παρὰ
53 ὡς
59 δύναμιν
59 τούτοις
61 Λακεδαιμονίων
61 πόλιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

δύναμιν


Livre, Chap.
[15, 20]   τεταγμένος ἐπί τινος ἡγεμονίας καὶ  δύναμιν   ἄγων ἐπὶ Ολυνθίους, κατελάβετο τὴν
[15, 13]   τοῖς ἰδίοις στρατιώταις. (Πολλὴν δὲ  δύναμιν   ἀθροίσαντες ἐνέβαλον εἰς τὴν Ηπειρον
[15, 26]   ἱππεῖς καταλέξας, τῇ ὑστεραίᾳ τὴν  δύναμιν   ἅμ' ἡμέρᾳ προήγαγεν ἐκ τῆς
[15, 47]   ἑξήκοντα ταλάντων ἀθροίσαντες, ἐμισθοδότησαν τὴν  δύναμιν.   (Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις κατὰ
[15, 65]   πόλεων οὐκ ὀλίγους μεταπεμψάμενοι, κατεσκεύαζον  δύναμιν   ἀντίπαλον τοῖς πολεμίοις. Ταύτην δ'
[15, 82]   Βοιωτοὶ στρατηγὸν ἐπιστήσαντες Επαμεινώνδαν καὶ  δύναμιν   ἀξιόλογον δόντες ἐξαπέστειλαν βοηθῆσαι τοῖς
[15, 19]   συμμάχους ἔπεισεν ἐξαποστεῖλαι στρατηγὸν καὶ  δύναμιν   ἀξιόλογον ἐπὶ τοὺς Ολυνθίους. Οἱ
[15, 46]   Αθηναίων συμμαχίαν, εὐθὺς ἐπ' αὐτοὺς  δύναμιν   ἀξιόλογον ἦγον. (Παραγενόμενοι δὲ πλησίον
[15, 21]   Ολυνθίους. Εἶθ' οἱ μὲν Ολύνθιοι  δύναμιν   ἀξιόλογον ἠθροικότες ἐπλεονέκτουν ἐν ταῖς
[15, 2]   ὄντα Περσῶν, συμμαχίαν ἐποιήσατο καὶ  δύναμιν   ἀξιόλογον παρ' αὐτοῦ προσελάβετο, παρ'
[15, 21]   τῶν πολεμίων· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι  δύναμιν   ἀξιόλογον προχειρισάμενοι κατέστησαν στρατηγὸν ἐπ'
[15, 28]   συνεστράφησαν, καὶ κοινὴν συμμαχίαν ποιησάμενοι,  δύναμιν   ἀξιόλογον συνεστήσαντο, προσδοκῶντες ἥξειν τοὺς
[15, 14]   ἐμισθοῦτο στρατιωτῶν παντοδαπῶν πλῆθος, καὶ  δύναμιν   ἀξιόλογον συστησάμενος φανερὸς ἦν πολεμήσων
[15, 38]   πρὸς Αἰγυπτίους καὶ σπεύδων ξενικὴν  δύναμιν   ἀξιόλογον συστήσασθαι, διέγνω συλλύσασθαι τοὺς
[15, 33]   ἀρκεσθεὶς τῷ πρώτῳ προτερήματι, τὴν  δύναμιν   ἀσινῆ διεφύλαξεν. (Μετὰ δὲ ταῦτα
[15, 16]   διετέλεσε διατάσσων καὶ γυμνάζων τὴν  δύναμιν,   διὰ δὲ τῆς τῶν ἔργων
[15, 68]   τὴν φυλακὴν αὐτῶν καὶ τὴν  δύναμιν   διαγαγὼν παρῆλθεν εἰς τὴν Πελοπόννησον,
[15, 53]   χρὴ μένειν καὶ πρὸς πολλαπλασίονα  δύναμιν   διαγωνίζεσθαι τὴν ἀναχώρησιν ποιησάμενοι
[15, 95]   δὲ στρατηγὸν Χάρητα καὶ ναυτικὴν  δύναμιν   δόντες ἐξέπεμψαν. Οὗτος δὲ τοὺς
[15, 33]   μηδὲν ἀξιόλογον πράξαντες, ἀπῆγον τὴν  δύναμιν   εἰς τὰς Θήβας. (Φοιβίδας δὲ
[15, 52]   Βοιωτῶν τοὺς εὐθέτους, προῆγε τὴν  δύναμιν   ἐκ τῶν Θηβῶν, ἔχων τοὺς
[15, 14]   (Καταπλεύσας δὲ νυκτὸς καὶ τὴν  δύναμιν   ἐκβιβάσας, ἅμ' ἡμέρᾳ προσπεσὼν ἐκράτησε
[15, 46]   δὲ τὴν Κόρκυραν παρεσκευάζοντο ναυτικὴν  δύναμιν   ἐκπέμπειν. (Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 5]   συνῴκησαν· οὐδενὸς δὲ αὐτοῖς προσέχοντος,  δύναμιν   ἐκπέμψαντες ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν. (Οἱ
[15, 34]   στόμα δὲ πρὸς ἅπασαν τὴν  δύναμιν   ἐν τοῖς πεδίοις οὐκ ἐτόλμων
[15, 30]   πραγμάτων αὐτοῖς κατὰ νοῦν προχωρούντων,  δύναμιν   ἐξέπεμψαν εἰς τὴν Εὔβοιαν τὴν
[15, 84]   τὴν πόλιν παρεισαγαγών, τὴν ἄλλην  δύναμιν   ἐξέταξεν ὡς μάχῃ διακριθησόμενος. (Εὐθὺς
[15, 62]   (Εὐθὺς οὖν οἱ Βοιωτοὶ τὴν  δύναμιν   ἐξῆγον, προσλαβόμενοι συμμάχους Λοκρούς τε
[15, 19]   πολεμῆσαι τοὺς Ολυνθίους. Ἑτέραν δὲ  δύναμιν   ἐπὶ Φλιουντίους ἐκπέμψαντες καὶ μάχῃ
[15, 71]   Θετταλίαν. Τοῦ δ' Αλεξάνδρου πεζὴν  δύναμιν   ἠθροικότος καὶ ἱππεῖς πολλαπλασίους ἔχοντος
[15, 32]   ~Ὁ δ' Αγησίλαος προαγαγὼν τὴν  δύναμιν,   ἧκεν εἰς τὴν Βοιωτίαν, ἔχων
[15, 22]   προχειρισάμενοι Αγησίπολιν τὸν βασιλέα, καὶ  δύναμιν   ἱκανὴν παραδόντες, ἐψηφίσαντο πρὸς Ολυνθίους
[15, 54]   ἀπόνοιαν εὐλαβούμενοι, τὴν δευτέραν ἀπεστάλκεισαν  δύναμιν,   ἵνα τῷ πλήθει τῶν ἀγωνιζομένων
[15, 18]   τούτου πράξεις συνεστήσατο περὶ αὑτὸν  δύναμιν,   καὶ πόλιν ἔκτισε πλησίον τῆς
[15, 52]   πατρίδι. Εὐθὺς γὰρ προαγαγὼν τὴν  δύναμιν,   καὶ προκαταλαβόμενος τὰ περὶ τὴν
[15, 68]   παριοῦσαν εἰς τὴν Πελοπόννησον, ἐξέπεμψαν  δύναμιν   καὶ στρατηγὸν ἐπ' αὐτῆς Χαβρίαν.
[15, 82]   Μαντινεῖς τὴν ἐκ τῆς Βοιωτίας  δύναμιν   καὶ τὴν Επαμεινώνδου δόξαν καταπλαγέντες,
[15, 62]   τὸν Ορχομενόν. Προαγαγόντων δὲ τὴν  δύναμιν   Λακεδαιμονίων ἐκ τῆς πόλεως ἐγένετο
[15, 2]   εἰς τὸν πόλεμον παρασκευὰς συνεστήσατο  δύναμιν   ναυτικήν τε καὶ πεζὴν μεγάλην·
[15, 31]   τοῖς Πέρσαις, παραταξάμενος καὶ πολλαπλασίονα  δύναμιν   νικήσας, πολλὴν τῆς Ασίας ἐπῆλθε
[15, 93]   πολεμίων ἔφοδον. (Ἐκτάξας δὲ τὴν  δύναμιν   οἰκείως τοῖς τόποις, καὶ τοῖς
[15, 33]   μείζονα καὶ δυναμικωτέραν ἔχων τὴν  δύναμιν   οὐ διηγωνίσατο πρὸς τοὺς πολεμίους.
[15, 81]   διαγωνισάμενος πρὸς Αλέξανδρον ἔχοντα πολλαπλασίονα  δύναμιν   οὐ μόνον ἐπιφανῶς ἐνίκησεν, ἀλλὰ
[15, 51]   Τέλος δ' οἱ Λακεδαιμόνιοι πολλὴν  δύναμιν   παρασκευασάμενοι παρέδωκαν αὐτὴν Κλεομβρότῳ τῷ
[15, 81]   Τιμόθεος Αθηναίων στρατηγὸς ἔχων  δύναμιν   πεζήν τε καὶ ναυτικὴν Τορώνην
[15, 25]   κατετραυμάτιζον. (Οἱ δὲ Θηβαῖοι μεγάλην  δύναμιν   προσδοκῶντες ἥξειν ἐκ τῆς Ελλάδος
[15, 19]   ἀποδιδόναι. (Διόπερ Αμύντας ἰδίαν τε  δύναμιν   συνεστήσατο καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ποιησάμενος
[15, 69]   οἱ μὲν Βοιωτοὶ πᾶσαν τὴν  δύναμιν   συντάξαντες ἐπῆγον ἐπὶ τὴν Κόρινθον
[15, 32]   ἐπήγαγε πᾶσαν ἐπ' αὐτοὺς τὴν  δύναμιν   συντεταγμένην καταπληκτικῶς. (Χαβρίας δ'
[15, 23]   φοβεροὶ πᾶσιν ὑπῆρχον διὰ τὴν  δύναμιν   τῆς ἡγεμονίας. (Διόπερ οἱ μέγιστοι
[15, 22]   καταπεπληγμένοι τὴν μετὰ τοῦ βασιλέως  δύναμιν.   ~Τοῦ δ' ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος
[15, 50]   λαμπάδα τοσαύτην ἐσχηκέναι λαμπρότητα καὶ  δύναμιν   τοῦ φωτός, ὥστ' ἐπὶ τῆς
[15, 53]   μὲν ᾤοντο δεῖν ἀπάγειν τὴν  δύναμιν,   τρεῖς δὲ μένειν καὶ διαγωνίζεσθαι,
[15, 65]   ὁρῶντες οἱ Λακεδαιμόνιοι τεταραγμένην τὴν  δύναμιν   τῶν ἐναντίων διὰ τὴν χαλεπότητα
[15, 43]   ᾦντο δεῖν ἀναμένειν τὴν ὅλην  δύναμιν   τῶν Περσῶν· ἀσφαλεστέραν γὰρ ἔσεσθαι
[15, 46]   παρεκάλεσαν τοὺς Σπαρτιάτας ἀποστεῖλαι ναυτικὴν  δύναμιν,   ὑπισχνούμενοι παραδώσειν αὐτοῖς τὴν Κόρκυραν.
[15, 52]   ἐντυχόντες διεμαρτύραντο μὴ προάγειν τὴν  δύναμιν,   φανερῶς τῶν θεῶν κωλυόντων,
[15, 19]   ὑπὲρ μυρίους· παραδόντες δὲ τὴν  δύναμιν   Φοιβίδᾳ τῷ Σπαρτιάτῃ προσέταξαν συμμαχεῖν
[15, 26]   διακούσας τῶν πρέσβεων ἐψηφίσατο παραχρῆμα  δύναμιν   ὡς πλείστην ἀποστεῖλαι τὴν ἐλευθερώσουσαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005