Alphabétiquement     [«   »]
δι 14
Διὰ 3
Δία 1
διὰ 118
διά 9
διαβαινόντων 1
διαβαίνουσι 1
Fréquences     [«    »]
88 μετὰ
94 τε
104 τῇ
118 διὰ
119 περὶ
129 γὰρ
152 ἐπὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

διὰ


Livre, Chap.
[15, 29]   Αθηναίων γεωργεῖν ἐκτὸς τῆς Αττικῆς.  διὰ   δὲ ταύτης τῆς φιλανθρωπίας ἀνακτησάμενοι
[15, 16]   διατάσσων καὶ γυμνάζων τὴν δύναμιν,  διὰ   δὲ τῆς τῶν ἔργων ἀθλήσεως
[15, 52]   ἡσυχίαν εἶχον, ἵνα μὴ δόξωσι  διὰ   δειλίαν ἀποτρέπειν τὸν Επαμεινώνδαν τῆς
[15, 48]   αἰτίας ἀποδιδοῦσι τοῦ συμβάντος, ὡς  διὰ   θεῶν μῆνιν γεγενημένης τῆς συμφορᾶς
[15, 93]   Ἐπανιὼν δὲ εἰς τὴν πατρίδα  διὰ   Κυρήνης ἐτελεύτησε, καὶ τοῦ σώματος
[15, 71]   τὸ μὲν πρῶτον οἱ Βοιωτοὶ  διὰ   μάχης ἔκρινον λῦσαι τὸν πόλεμον,
[15, 38]   (Λακεδαιμόνιοι μὲν γὰρ καὶ Αθηναῖοι,  διὰ   πάντων περὶ τῆς ἡγεμονίας διαφιλοτιμούμενοι,
[15, 57]   μὲν Ηράκλειαν τὴν ἐν Τραχινίᾳ  διὰ   προδοσίας ἑλὼν ἀνάστατον ἐποίησε, καὶ
[15, 60]   ἀξίους μὴ εἶναι, Αργείους δὲ  διὰ   στάσεις καὶ φόνους ἐμφυλίους τεταπεινῶσθαι.
[15, 39]   Οὐ διεψεύσθησαν δὲ τῆς ἐλπίδος  διὰ   τὰς εἰρημένας αἰτίας καὶ διὰ
[15, 6]   διορθωτὰς εἶχεν. Ὑπὸ δὲ τούτων  διὰ   τὰς εὐεργεσίας τοῖς πρὸς χάριν
[15, 1]   οὐκ ἀλόγως ἀπέβαλον τὴν ἀρχὴν  διὰ   τὰς ἰδίας ἀβουλίας. (Έν γὰρ
[15, 63]   τῶν μὲν ἀφεστηκότων, τῶν δὲ  διὰ   τὰς ὁμοίας αἰτίας ὀλιγανδρούντων, εἰς
[15, 23]   πολέμους ὑπῆρχον τεταπεινωμένοι, Αθηναῖοι δὲ  διὰ   τὰς τῶν καταπολεμουμένων κληρουχίας ἠδόξουν
[15, 80]   τοῖς ἐναντίοις. (Τοῦ δὲ Αλεξάνδρου  διὰ   τὰς ὑπεροχὰς τῶν τόπων πλεονεκτοῦντος,
[15, 10]   λυσιτελεῖ πεποιῆσθαι τὴν φιλίαν· καὶ  διὰ   ταύτης παρεδείκνυε τῶν μὲν Λακεδαιμονίων
[15, 39]   (Καὶ τὰ τηλικαῦτα παραδόξως διεπράξατο  διὰ   τὴν ἀγχίνοιαν καὶ τὴν ἐκ
[15, 19]   δωρησαμένου πολλὴν τῆς ὁμόρου χώρας  διὰ   τὴν ἀπόγνωσιν τῆς ἑαυτοῦ δυναστείας,
[15, 1]   ἡγεμονίαν κάλλιστα τεθεμελιωμένην, καὶ ταύτην  διὰ   τὴν ἀρετὴν τῶν προγόνων διαφυλαχθεῖσαν
[15, 45]   τὴν Ελλάδα ταραττομένων τῶν πόλεων  διὰ   τὴν ἀσυνήθη πολιτείαν, καὶ πολλῶν
[15, 88]   ἀεὶ μεταβολῆς ἐπειράθη, καὶ πέρας  διὰ   τὴν ἀφροσύνην τῶν ἡγουμένων ἀνδραποδισμοῦ
[15, 80]   ὑποπτευσαμένων, τῶν μάντεών τινες ἀπεφήναντο  διὰ   τὴν γενομένην ἔξοδον τῶν στρατιωτῶν
[15, 23]   ἐπεποίηντο, καὶ φοβεροὶ πᾶσιν ὑπῆρχον  διὰ   τὴν δύναμιν τῆς ἡγεμονίας. (Διόπερ
[15, 1]   τῶν πεντακοσίων, οἱ τότε Λακεδαιμόνιοι  διὰ   τὴν ἑαυτῶν ἀβουλίαν καταλυθεῖσαν ἐπεῖδον,
[15, 30]   οὖν καὶ τῶν ἄλλων πόλεων  διὰ   τὴν εἰρημένην αἰτίαν προεκλήθησαν πρὸς
[15, 85]   ποιεῖν εἰώθεισαν ἐν ταῖς μάχαις  διὰ   τὴν ἐν τούτοις ἐμπειρίαν. διόπερ
[15, 41]   στρατηγίαν ὑπὸ τοῦ βασιλέως ἐτάχθη  διὰ   τὴν ἐν τῷ στρατηγεῖν ἀρετήν.
[15, 69]   τειχῶν συνεδίωξε, τῶν δὲ Βοιωτῶν  διὰ   τὴν εὐημερίαν μετεωρισθέντων, καί τινων
[15, 6]   τὰς λατομίας. (Τότε μὲν οὖν  διὰ   τὴν εὐτραπελίαν τῶν λόγων μειδιάσας
[15, 7]   Οὗτοι δὲ τὸ μὲν πρῶτον  διὰ   τὴν εὐφωνίαν ἐξέπληττον τοὺς ἀκούοντας,
[15, 16]   μεγαλαυχοῦντες παραδόξως ἐσφάλησαν, οἱ δὲ  διὰ   τὴν ἧτταν πεπτωκότες ταῖς ἐλπίσιν,
[15, 81]   τῆς τιμῆς. Πελοπίδας μὲν οὖν,  διὰ   τὴν ἰδίαν ἀρετὴν ὑπὸ πάντων
[15, 45]   ἀσυνήθη πολιτείαν, καὶ πολλῶν ἐπανισταμένων  διὰ   τὴν κοινὴν ἀναρχίαν, τοῖς μὲν
[15, 44]   δύνασθαι τοὺς χρωμένους ταῖς πέλταις  διὰ   τὴν κουφότητα παντελῶς εὐκινήτους ὑπάρχειν.
[15, 52]   συμμάχων ἀνέμενον. Οἱ δὲ Θηβαῖοι  διὰ   τὴν παρουσίαν τῶν πολεμίων ἐψηφίσαντο
[15, 81]   πρὸς ἅπαντας ἔφασαν ἑαυτοὺς ἡττᾶσθαι  διὰ   τὴν Πελοπίδου τελευτήν· ἀξιόλογον γὰρ
[15, 93]   Ταχὺ δὲ τῶν ἔργων συντελουμένων  διὰ   τὴν πολυχειρίαν, καὶ τῶν ἐπιτηδείων
[15, 20]   πράξεις ἀπηλλάγη. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι  διὰ   τὴν πρᾶξιν ταύτην ἀδοξοῦντες παρὰ
[15, 16]   διωρθώσατο· οἱ μὲν γὰρ προνενικηκότες  διὰ   τὴν προγεγενημένην εὐημερίαν μεγαλαυχοῦντες παραδόξως
[15, 89]   τοὺς Μεσσηνίους. (Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι  διὰ   τὴν πρὸς τούτους ἀκατάλλακτον ἀλλοτριότητα
[15, 86]   τύπτοντες ἀλλήλους τοῖς δόρασι, καὶ  διὰ   τὴν πυκνότητα τῶν πληγῶν τὰ
[15, 43]   δυνάμεσι παραγενόμενοι, καὶ πολλὰ πλεονεκτοῦντες  διὰ   τὴν τῶν τόπων ὀχυρότητα, συμπλοκὰς
[15, 80]   δεισαν γὰρ τοῦτον τὸν ἄνδρα  διὰ   τὴν ὑπ' Αλεξάνδρου σύλληψιν ἀλλοτριώτατα
[15, 86]   δὲ χρόνον τοῖς δεινοῖς ἐγκαρτερούντων  διὰ   τὴν ὑπερβολὴν τῆς παρ' ἑκατέροις
[15, 33]   τὴν Πελοπόννησον, οἱ δὲ Θηβαῖοι  διὰ   τὴν Χαβρίου στρατηγίαν σωθέντες ἐθαύμασαν
[15, 65]   τεταραγμένην τὴν δύναμιν τῶν ἐναντίων  διὰ   τὴν χαλεπότητα τῆς διαβάσεως, καιρὸν
[15, 46]   γυναικῶν φυγόντες τῆς ἰσοπολιτείας ἔτυχον  διὰ   τὴν χρηστότητα τοῦ δήμου. καὶ
[15, 6]   φαίνεται τὰ ποιήματα; εἶπεν οἰκτρά,  διὰ   τῆς ἀμφιβολίας ἀμφότερα τηρήσας.
[15, 57]   Επαμεινώνδου δὲ συμβουλεύσαντος ὅτι τὰ  διὰ   τῆς ἀνδρείας κατεργασθέντα τῇ φιλανθρωπίᾳ
[15, 33]   οἱ Λακεδαιμόνιοι. (Τότε μὲν οὖν  διὰ   τῆς ἀποκρίσεως ταύτης ἔδοξε μετρίως
[15, 6]   παράδοξόν τινα ἐπαγγελίαν. ἔφη γὰρ  διὰ   τῆς ἀποκρίσεως τηρήσειν ἅμα καὶ
[15, 92]   μὲν Ταχὼς καταπλαγεὶς ἐτόλμησε  διὰ   τῆς Αραβίας ἀναβῆναι πρὸς τὸν
[15, 57]   λόγοις φιλανθρώποις προσηγάγετο, τὰς δὲ  διὰ   τῆς βίας ἐχειρώσατο. Ταχὺ δὲ
[15, 1]   εὖ πεφυκότας πρὸς ἀρετὴν τῷ  διὰ   τῆς δόξης ἀθανατισμῷ προτρέψεσθαι ταῖς
[15, 79]   ἐπίθεσιν, προδόντες τοὺς συνομόσαντας, καὶ  διὰ   τῆς εὐεργεσίας ταύτης ἑαυτοῖς ἐπορίσαντο
[15, 80]   τόπων πλεονεκτοῦντος, Πελοπίδας σπεύδων  διὰ   τῆς ἰδίας ἀνδρείας κρῖναι τὴν
[15, 56]   ἐπαίνων στρατηγὸς Επαμεινώνδας ἠξιώθη,  διὰ   τῆς ἰδίας ἀνδρείας μάλιστα καὶ
[15, 38]   κριθέντες ἔκσπονδοι, καὶ τοῦ Επαμεινώνδου  διὰ   τῆς ἰδίας ἀρετῆς ἐμποιοῦντος φρόνημα
[15, 53]   ἐπὶ τοῖς γεγονόσι σημείοις, ἐφιλοτιμεῖτο  διὰ   τῆς ἰδίας ἐπινοίας καὶ στρατηγίας
[15, 55]   τινὶ καὶ περιττῇ τάξει χρησάμενος  διὰ   τῆς ἰδίας στρατηγίας περιεποιήσατο τὴν
[15, 81]   ἐχέτω καὶ παρ' ἡμῶν τὸν  διὰ   τῆς ἱστορίας ἔπαινον. (Κατὰ δὲ
[15, 69]   μετεωρισθέντων, καί τινων προχείρως τολμησάντων  διὰ   τῆς πύλης εἰς τὴν πόλιν
[15, 36]   καὶ ῥᾳδίως ἐπετέλεσε, πείθων μὲν  διὰ   τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως, νικῶν
[15, 50]   τε πόλις τῶν Θηβαίων  διὰ   τῆς τῶν προγόνων ἐπιφανείας ἐν
[15, 19]   μὲν πειθοῖ προσαγόμενοι, ἃς δὲ  διὰ   τῆς τῶν φυγάδων καθόδου βίᾳ
[15, 53]   τὴν διέξοδον ἀπέγνω, πορευθεὶς δὲ  διὰ   τῆς Φωκίδος, καὶ διεξελθὼν τὴν
[15, 78]   ταύτην ὕστερον οὐκ ἀνέγραψαν Ηλεῖοι  διὰ   τὸ δοκεῖν βίᾳ καὶ ἀδίκως
[15, 49]   ἔχειν διειλῆφθαι τὴν ἐξουσίαν, καὶ  διὰ   τὸ δοκεῖν τὸ παλαιὸν τὴν
[15, 59]   εἰς τὴν τῶν Τεγεατῶν χώραν  διὰ   τὸ δοκεῖν τούτους τῆς στάσεως
[15, 38]   Ελλήνων ἀσμένως προσδεξαμένων τοὺς λόγους  διὰ   τὸ κάμνειν τῇ συνεχείᾳ τῶν
[15, 42]   δὲ τὸ Πηλουσιακὸν στόμα κατεσκεύασε  διὰ   τὸ κεῖσθαι μὲν αὐτὸ πρῶτον
[15, 81]   πλεῖστον ἰσχύοντας τῶν Ελλήνων, ὅτε  διὰ   τὸ μέγεθος τῆς νίκης πρῶτον
[15, 28]   κοινῆς ἐλευθερίας. Οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι  διὰ   τὸ μέγεθος τῆς περὶ αὐτοὺς
[15, 48]   πάθους συμβάντος αἱ μὲν οἰκίαι  διὰ   τὸ μέγεθος τοῦ σεισμοῦ καταρριπτούμεναι
[15, 5]   πικρῶν δὲ τῶν ἐλέγχων γινομένων  διὰ   τὸ μνησικακεῖν τοὺς δήμους, καὶ
[15, 33]   ὑπομένειν τὸ δεινόν, ἴσως ἂν  διὰ   τὸ παράλογον τῆς τύχης δύναιντο
[15, 51]   οὐδεμιᾷ γὰρ ἐξῆν πόλει συμμαχῆσαι  διὰ   τὸ πάσας συντεθεῖσθαι τὴν κοινὴν
[15, 50]   οὐ προσεδέχθησαν ὑπὸ τῶν Ελλήνων  διὰ   τὸ πᾶσιν ἀρέσκειν κατὰ πόλιν
[15, 74]   Εὐλόγως οὖν κατὰ τὸν χρησμὸν  διὰ   τὸ περιγενέσθαι τῶν κρειττόνων ἐπακολουθοῦσαν
[15, 39]   διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας καὶ  διὰ   τὸ πλείονας ἔχειν ἀγαθοὺς ἡγεμόνας
[15, 74]   ἑαυτόν, εἰς ἀρρωστίαν σφοδροτέραν ἐνέπεσε  διὰ   τὸ πλῆθος τῶν ἐμφορηθέντων ὑγρῶν.
[15, 64]   μνήμης ἀξίαν. (Όρῶν γὰρ ὅτι  διὰ   τὸ πλῆθος τῶν πολεμίων πάντες
[15, 11]   εὐεργεσίας οὐ τίθεται πρὸς λόγον  διὰ   τὸ τὰς περὶ αὐτῶν χάριτας
[15, 18]   μὲν Κυμαῖοι ὑπελάμβανον ἑαυτοὺς πλεονεκτεῖν  διὰ   τὸ τὴν αὑτῶν πόλιν ἐγγυτέρω
[15, 90]   Σπαρτιᾶται πρὸς Αρταξέρξην ἀλλοτρίως εἶχον  διὰ   τὸ τοὺς Μεσσηνίους ὁμοίως τοῖς
[15, 49]   πόλεσί φασιν ἐμφανεῖς ἀποδείξεις ὑπάρχειν  διὰ   τὸ τῶν σεισμῶν καὶ τῶν
[15, 69]   δὲ πόλεων οὐκ ἐδυνήθη κρατῆσαι  διὰ   τὸ φρουρὰς ἔχειν ἀξιολόγους, Σικυῶνα
[15, 54]   μεγάλῃ συμφορᾷ δεῖ περιπεσεῖν Λακεδαιμονίους  διὰ   τοιαύτας αἰτίας. (Λεῦκτρος ἦν, ἀφ'
[15, 34]   ναυμαχία μεταξὺ Νάξου καὶ Πάρου  διὰ   τοιαύτας αἰτίας. Πόλλις τῶν
[15, 5]   οὐδὲν φροντίσαντες τῶν γεγενημένων σπονδῶν,  διὰ   τοιαύτας αἰτίας. Προϋπαρχούσης τοῖς Ελλησι
[15, 25]   πόλεμος ἐνέστη Λακεδαιμονίοις πρὸς Βοιωτοὺς  διὰ   τοιαύτας αἰτίας. τὴν Καδμείαν φρουρούντων
[15, 58]   ~Ἡ δ' οὖν στάσις ἐγένετο  διὰ   τοιαύτας αἰτίας. Τῆς πόλεως τῶν
[15, 79]   ἔδοξε στρατεύειν ἐπὶ τὸν Ορχομενὸν  διὰ   τοιαύτας τινὰς αἰτίας. τῶν φυγάδων
[15, 57]   οὗτος παρὰ τοῖς Ελλησι σκυταλισμός,  διὰ   τὸν τρόπον τοῦ θανάτου ταύτης
[15, 49]   ὧν φασι μηνίσαντα τὸν Ποσειδῶνα  διὰ   τοῦ σεισμοῦ καὶ τοῦ κατακλυσμοῦ
[15, 65]   (Τῶν δὲ περὶ τὸν Επαμεινώνδαν  διὰ   τοῦ Ταϋγέτου καταβαινόντων ἐπὶ τὸν
[15, 1]   ὅταν ἐξαμαρτάνωσιν, ἀξιοῦν δικαίας ἐπιτιμήσεως,  διὰ   τοῦ τοιούτου τρόπου νομίζομεν τοὺς
[15, 12]   ἀνδρείᾳ διαφέρειν τῶν Αρκάδων, καὶ  διὰ   τοῦθ' οἱ Λακεδαιμόνιοι πρότερον εἰώθεισαν
[15, 89]   τῶν σπονδῶν οὐ προείλοντο κοινωνεῖν  (διὰ   τοὺς Μεσσηνίους) καὶ μόνοι τῶν
[15, 23]   ἔμφρουροι, Κορίνθιοι δὲ καὶ Αργεῖοι  διὰ   τοὺς προγεγονότας πολέμους ὑπῆρχον τεταπεινωμένοι,
[15, 61]   ἐπιεικῶς προσφερομένων τοῖς πλήθεσι, καὶ  διὰ   τοῦτ' ἀγαπωμένων, οὗτος βιαίως καὶ
[15, 9]   τὴν σύλληψιν τοῦ Τιριβάζου, καὶ  διὰ   τοῦτο ἀπειθούντων καὶ τὴν πολιορκίαν
[15, 44]   Ελλήνων μεγάλαις ἀσπίσι χρωμένων καὶ  διὰ   τοῦτο δυσκινήτων ὄντων, συνεῖλε τὰς
[15, 58]   δόξαντες ὑπ' αὐτῶν ἐγκαταλελεῖφθαι, καὶ  διὰ   τοῦτο παροξυνθέντες, ἅπαντας τοὺς δημαγωγοὺς
[15, 42]   στρατιωτῶν πλήθει φυλαττόμενον, τὸ μὲν  διὰ   τούτου βιάζεσθαι παντελῶς ἀπεδοκίμασαν, δι'
[15, 42]   ἀπὸ Συρίας πορευομένους καὶ δοκεῖν  διὰ   τούτου μάλιστα ποιεῖσθαι τὴν ἔφοδον
[15, 71]   καὶ ταχθεὶς ἐπὶ τῆς οὐραγίας  διὰ   τούτων ἀνέστελλε τοὺς ἐπακολουθοῦντας πολεμίους
[15, 34]   δὲ τοῖς τείχεσι μηχανάς, καὶ  διὰ   τούτων σαλεύσας τὰ τείχη, σπουδὴν
[15, 80]   τὸν τῆς πόλεως ἥλιον. Καὶ  διὰ   τούτων τῶν λόγων προλεγόντων τὸν
[15, 33]   τὸ δυνάμενον ἀποβῆναι, ὕστερον δὲ  διὰ   τῶν ἀποτελεσμάτων ἔδοξεν οὐκ ἀνθρωπίνην
[15, 5]   τὰς μὲν πόλεις συνετάραττον καὶ  διὰ   τῶν ἰδίων φίλων στάσεις ἐγκατεσκεύαζον
[15, 71]   τὸ στρατόπεδον. (Αἰεὶ δὲ μᾶλλον  διὰ   τῶν κατορθωμάτων αὔξων τὴν ἰδίαν
[15, 52]   πολλῶν μέμψεως ἔτυχεν, ὕστερον δὲ  διὰ   τῶν κατορθωμάτων δόξας στρατηγικῇ συνέσει
[15, 59]   μεγάλης παρὰ τοῖς Αρκάσι, καὶ  διὰ   τῶν ὅπλων διακριθέντων τῶν διαφερομένων,
[15, 82]   τῆς διαφορᾶς αὐξηθείσης εἰς τὴν  διὰ   τῶν ὅπλων κρίσιν κατήντησαν, καὶ
[15, 92]   μένειν ἐπὶ τῆς Αἰγύπτου καὶ  διὰ   τῶν στρατηγῶν τὸν πόλεμον διοικεῖν
[15, 6]   τοῖς ῥηθεῖσι, καὶ καταμεμψάμενος ὅτι  διὰ   φθόνον ἐβλασφήμησε, προσέταξε τοῖς ὑπηρέταις
[15, 71]   αὐτῶν, καὶ τῆς πορείας οὔσης  διὰ   χώρας πεδιάδος, Αλέξανδρος ἐπηκολούθει πολλοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005