Alphabétiquement     [«   »]
Ταχῶ 1
Ταχώ 1
Ταχὼς 6
τε 94
Τεγεᾶται 1
Τεγεάταις 2
Τεγεάτας 1
Fréquences     [«    »]
88 μετὰ
83 οὖν
83 τὰ
94 τε
104 τῇ
118 διὰ
119 περὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τε


Livre, Chap.
[15, 44]   παραθεῖναι. Οὗτος γὰρ παραδέδοται στρατηγικήν  τε   ἀγχίνοιαν ἐσχηκέναι καὶ πρὸς πᾶσαν
[15, 74]   τῆς ὑποκειμένης ἱστορίας φδιελθεῖν τάς  τε   αἰτίας τῆς τελευτῆς καὶ τὰ
[15, 61]   ἄκρας. (Μετὰ δὲ ταῦτα τήν  τε   ἄκραν ἐξεπολιόρκησε καὶ Κραννῶνα πόλιν
[15, 30]   Φεραίου συλλέξας στρατιώτας κατελάβετο τήν  τε   ἀκρόπολιν τῶν Εστιαιέων, καὶ τύραννον
[15, 78]   συμφέρουσάν τε καὶ δυνατήν, τά  τε   ἄλλα προφερόμενος καὶ διότι τοῖς
[15, 31]   καὶ πολλῆς ἐπιμελείας ἐπιδεόμενον, τάς  τε   ἄλλας παρασκευὰς ἐποιοῦντο φιλοτίμως καὶ
[15, 91]   τότε μᾶλλον ἔσχε περιβόητον τήν  τε   ἀνδρείαν καὶ τὴν ἐν τῷ
[15, 42]   πεφράχθαι καλῶς πάσας εἰσβολὰς τάς  τε   ἀπὸ γῆς καὶ τὰς ἀπὸ
[15, 62]   ἧκον πρὸς αὐτοὺς πανδημεὶ οἵ  τε   Αρκάδες καὶ Ηλεῖοι καὶ Αργεῖοι
[15, 66]   δόξης ὀρεγόμενος αἰωνίου, συνεβούλευε τοῖς  τε   Αρκάσι καὶ τοῖς ἄλλοις συμμάχοις
[15, 54]   Ιάσων. Οὗτος δ' ἔπεισε τούς  τε   Βοιωτοὺς καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἀνοχὰς
[15, 76]   καὶ κατεσκεύασαν αὐτὴν ἀξιόλογον· πλῆθός  τε   γὰρ ἀνδρῶν εἰς ταύτην ἠθροίσθη
[15, 24]   τὴν ἡγεμονίαν ἐκινδύνευσαν ἀποβαλεῖν· οἵ  τε   γὰρ Λίβυες καταφρονήσαντες αὐτῶν ἀπέστησαν,
[15, 49]   φανεροὺς ῥέοντας ὑπὸ γῆν·  τε   γὰρ περὶ Φένεον ποταμὸς εἰς
[15, 31]   καὶ λειτουργιῶν περιττότερον ἐξειργάσαντο. (Τάς  τε   γὰρ πόλεις καὶ τοὺς καταλεγομένους
[15, 50]   Σπάρτης καταλύσωσιν, ἐπιλαβόμενοι καιροῦ. ἔν  τε   γὰρ τοῖς γυμνασίοις συνεχῶς διατρίβοντες
[15, 31]   ἐν τοῖς ἐπάνω χρόνοις. Ἔν  τε   γὰρ τοῖς λοιποῖς πολέμοις ἐθαυμάσθη,
[15, 76]   χρόνων αἰεὶ μᾶλλον ηὐξήθη προσόδοις  τε   δημοσίαις καὶ τοῖς τῶν ἰδιωτῶν
[15, 19]   ἦσαν ἀποδιδόναι. (Διόπερ Αμύντας ἰδίαν  τε   δύναμιν συνεστήσατο καὶ τοὺς Λακεδαιμονίους
[15, 49]   τούς τε θεωροὺς συνήρπασαν, ἠσέβησάν  τε   εἰς τὸ θεῖον. Ἀνθ' ὧν
[15, 14]   Τῶν δὲ Αγυλλαίων ἐκβοηθησάντων, μάχῃ  τε   ἐκράτησεν αὐτῶν καὶ πολλοὺς αἰχμαλώτους
[15, 50]   καὶ περὶ τῶν τοιούτων τούς  τε   ἐν Βαβυλῶνι Χαλδαίους καὶ τοὺς
[15, 87]   ἀλλὰ καταλείπω δύο θυγατέρας, τήν  τε   ἐν Λεύκτροις νίκην καὶ τὴν
[15, 34]   καταδεεστέρους ἑαυτοὺς εἶναι Λακεδαιμονίων, τρόπαιόν  τε   ἔστησαν καὶ τὸ λοιπὸν κατεθάρρησαν
[15, 32]   παρακελεύσματος, Αγησίλαος θαυμάσας τήν  τε   εὐταξίαν τῶν πολεμίων καὶ τὴν
[15, 64]   φρουροῦσι τὰς παρόδους, καὶ τόν  τε   ἡγεμόνα τῆς φρουρᾶς Αλέξανδρον τὸν
[15, 49]   χρήματα διαρρίψαντες τῶν Ιώνων τούς  τε   θεωροὺς συνήρπασαν, ἠσέβησάν τε εἰς
[15, 88]   τούτου γεγόνασιν ἄνδρες ἐπιφανεῖς Πελοπίδας  τε   Θηβαῖος καὶ Τιμόθεος καὶ Κόνων,
[15, 43]   ἐπαγγελλομένου κρατήσειν τῆς πόλεως, τό  τε   θράσος αὐτοῦ καὶ τὴν ἀρετὴν
[15, 76]   μετ' ὀλίγον χρόνον γεγενημένης· Αρίστιππός  τε   καὶ Αντισθένης, πρὸς δὲ τούτοις
[15, 48]   Αχαΐας περὶ δύο πόλεις, Ελίκην  τε   καὶ Βοῦραν, ὧν τὴν Ελίκην
[15, 88]   τούτων ἀρετὰς τῇ Επαμεινώνδου στρατηγίᾳ  τε   καὶ δόξῃ, πολὺ ἂν προέχουσαν
[15, 78]   ἐδείκνυε τὴν ἐπιβολὴν ταύτην συμφέρουσάν  τε   καὶ δυνατήν, τά τε ἄλλα
[15, 62]   διαπολεμεῖν. Διὸ καὶ παραλαβόντες Αργείους  τε   καὶ Ηλείους, τὸ μὲν πρῶτον
[15, 88]   καὶ Κόνων, ἔτι δὲ Χαβρίας  (τε)   καὶ Ιφικράτης οἱ Αθηναῖοι, πρὸς
[15, 88]   ἐμπειρίᾳ, πρὸς δὲ τούτοις ἐπιεικείᾳ  τε   καὶ μεγαλοψυχίᾳ. (Κατὰ μὲν γὰρ
[15, 81]   Αθηναίων στρατηγὸς ἔχων δύναμιν πεζήν  τε   καὶ ναυτικὴν Τορώνην μὲν καὶ
[15, 2]   πόλεμον παρασκευὰς συνεστήσατο δύναμιν ναυτικήν  τε   καὶ πεζὴν μεγάλην· τὸ μὲν
[15, 42]   (Ἐκβοηθησάντων δὲ τῶν Αἰγυπτίων ἱππεῦσί  τε   καὶ πεζοῖς τρισχιλίοις, γενομένης τε
[15, 90]   Λυδίας· τῶν δὲ Ιώνων ἄνευΛύκιοί  τε   καὶ Πισίδαι καὶ Παμφύλιοι καὶ
[15, 39]   πάντων Ελλήνων πολὺ προέσχεν ἀνδρείᾳ  τε   καὶ στρατηγικῇ συνέσει. Μετέσχε γὰρ
[15, 93]   Σπάρτην ἔτυχε τῆς βασιλικῆς ταφῆς  τε   καὶ τιμῆς. Καὶ τὰ μὲν
[15, 62]   δύναμιν ἐξῆγον, προσλαβόμενοι συμμάχους Λοκρούς  τε   καὶ Φωκεῖς. Οὗτοι μὲν οὖν
[15, 17]   Καρχηδόνιοι τὴν τῶν Σελινουντίων πόλιν  τε   καὶ χώραν καὶ τῆς Ακραγαντίνης
[15, 90]   κρίνας πολεμεῖν τοῖς Πέρσαις, ναῦς  τε   κατεσκεύασε καὶ πεζὰς δυνάμεις ἤθροισεν.
[15, 18]   ὢν τοῦ βασιλέως καὶ τούς  τε   Λακεδαιμονίους καὶ τὸν Αἰγυπτίων βασιλέα
[15, 76]   συνθέσθαι πρὸς ἀλλήλους. Διόπερ  τε   Λακωνικὸσκαὶ Βοιωτικὸς κληθεὶς πόλεμος κατελύθη,
[15, 42]   τε καὶ πεζοῖς τρισχιλίοις, γενομένης  τε   μάχης ἰσχυρᾶς καὶ τοῖς Πέρσαις
[15, 91]   γὰρ παρὰ τοῦ βασιλέως δωρεῶν  τε   μεγάλων τεύξεσθαι καὶ τῆς παραθαλασσίου
[15, 47]   δὲ μεγάλης μάχης γενομένης τόν  τε   Μνάσιππον ἀνεῖλε καὶ τῶν ἄλλων
[15, 13]   παρὰ τὸν Αναπον ποταμόν, θεῶν  τε   ναοὺς κατεσκεύασε καὶ τἄλλα τὰ
[15, 3]   δ' ἐχειροῦτο. (Ὅμως δὲ τοῦ  τε   ναυάρχου τῶν Περσῶν Γλῶ καὶ
[15, 4]   πορευθεὶς πρὸς τὸν βασιλέα, τήν  τε   νίκην ἀπήγγειλε καὶ δισχίλια τάλαντα
[15, 55]   ἐτάχθησαν ἐπὶ τῶν κεράτων, Κλεόμβροτός  τε   βασιλεὺς καὶ Αρχίδαμος
[15, 76]   κατὰ παιδείαν ἄξιοι μνήμης Ισοκράτης  τε   ῥήτωρ καὶ οἱ τούτου
[15, 76]   Πυθαγορικῶν φιλοσόφων οἱ τελευταῖοι, Ξενοφῶν  τε   τὰς ἱστορίας συγγραψάμενος ἐσχατόγηρως
[15, 21]   ταῦτα γενομένης μάχης ἰσχυρᾶς, αὐτός  τε   Τελευτίας ἔπεσε λαμπρῶς ἀγωνισάμενος,
[15, 36]   πλείους τῶν τρισμυρίων ἐπῆλθον τήν  τε   ὅμορον Θρᾴκην καὶ τὴν τῶν
[15, 21]   τὸν πόλεμον ἔσεσθαι πολυχρόνιον, σίτου  τε   παρασκευὰς ἀξιολόγους ἐποιοῦντο καὶ παρὰ
[15, 49]   γῆς ἄντρων αὐτὸν ὑποδεχομένων,  τε   περὶ (τὸ) Στύμφηλον εἴς τι
[15, 40]   οἰκείων καὶ φίλων, διαβληθέντες ἐγένοντο  (τε)   περικατάληπτοι· μέλλοντες δὲ συναρπάζεσθαι, καὶ
[15, 20]   Ὁρῶντες τὴν Βοιωτίαν ἔχουσαν πόλεών  τε   πλῆθος καὶ τοὺς κατοικοῦντας αὐτὴν
[15, 60]   Ιάσων παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν τῶν  τε   πλησίον ἐθνῶν τινα προσηγάγετο καὶ
[15, 50]   ἔτι δὲ καὶ Πελοπίδαν·  τε   πόλις τῶν Θηβαίων διὰ τῆς
[15, 15]   τὸ μέγεθος τοῦ πολέμου, τῶν  τε   πολιτῶν τοὺς εὐθέτους κατέλεγον στρατιώτας
[15, 23]   Ελλησιν· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τῆς  τε   πολυανθρωπίας καὶ τῆς ἐν τοῖς
[15, 14]   μὲν τὴν Φάρον οἰκίσαντες τοὺς  (τε)   προενοικοῦντας βαρβάρους ἔν τινι χωρίῳ
[15, 39]   συντελείας. ~Οἱ δὲ Θηβαῖοι, τῇ  τε   ῥώμῃ τῶν σωμάτων καὶ ταῖς
[15, 55]   τὴν μάχην. (Ὡς δ' αἵ  τε   σάλπιγγες ἐσήμαινον παρ' ἀμφοτέροις τὸ
[15, 44]   (ἐξ) ἀμφοτέρων εὖ στοχασάμενος, τοῦ  τε   σκέπειν ἱκανῶς τὰ σώματα καὶ
[15, 60]   Ιάσων Φερῶν τύραννος, συνέσει  τε   στρατηγικῇ διαφέρων καὶ πολλοὺς τῶν
[15, 62]   μάχη καρτερά, καθ' ἣν  τε   στρατηγὸς τῶν Λακεδαιμονίων ἀνῃρέθη καὶ
[15, 55]   τῶν περὶ τὸν Επαμεινώνδαν διά  τε   τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν πυκνότητα
[15, 73]   διακειμένους πρὸς τὸν πόλεμον διά  τε   τὴν γεγενημένην παρ' αὐτοῖς λοιμικὴν
[15, 68]   δὲ τῶν ἔργων συντελουμένων διά  τε   τὴν πολυχειρίαν καὶ τὰς προθυμίας
[15, 24]   Λίβυες καταφρονήσαντες αὐτῶν ἀπέστησαν, οἵ  τε   τὴν Σαρδόνα κατοικοῦντες, νομίσαντες ἔχειν
[15, 62]   παρεκεχωρήκεισαν ἑκουσίως τῆς στρατηγίας διά  τε   τὴν σύνεσιν καὶ τὴν ἀνδρείαν
[15, 56]   τριακοσίους. Μετὰ δὲ ταῦτα περί  τε   τῆς τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως καὶ
[15, 85]   ἰσόρροπος, μετὰ δὲ ταῦτα διά  τε   τὸ πλῆθος καὶ τὴν ἀρετὴν
[15, 48]   συνεχέοντο, οἱ δὲ ἄνθρωποι διά  τε   τὸ σκότος καὶ τὸ τῆς
[15, 10]   ἐκ τῶν κινδύνων ἐξελέσθαι. (Ἔν  τε   τοῖς πολέμοις ἀνδρείᾳ διενεγκεῖν φασὶν
[15, 71]   εὐδοξίαν μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρά  τε   τοῖς πολίταις καὶ τοῖς συμμάχοις.
[15, 34]   Αθηναῖος· ἀγωνισάμενος δὲ λαμπρῶς αὐτόν  τε   τὸν Κήδωνα διέφθειρε καὶ τὴν
[15, 36]   ἔπεισεν ἀποκλῖναι πρὸς Αθηναίους. Αλκέταν  τε   τὸν Μολοττῶν βασιλέα φίλον κατασκευάσας,
[15, 90]   τὸν αὐτὸν καιρὸν ἔδει πρός  τε   τὸν τῶν Αἰγυπτίων βασιλέα πολεμεῖν
[15, 70]   καὶ μάχας ἀνδραγαθούντων αὐτῶν, πολλοί  τε   τῶν Βοιωτῶν καὶ τῶν συμμάχων
[15, 89]   περιέλαβε δὲ πάσας σχεδὸν τάς  τε   τῶν Ελλήνων καὶ βαρβάρων πράξεις
[15, 19]   Θρᾴκης τόπων, κατέλεξαν στρατιώτας ἔκ  τε   τῶν πολιτῶν καὶ παρὰ τῶν
[15, 11]   ὡς ψευδῆ κατηγορίαν πεπλακότος ἔκ  τε   τῶν φίλων ἐξέκρινε καὶ ταῖς
[15, 44]   πείρας ἐπιτεύγματι δόξης ἠξίωσεν. (Τάς  τε   ὑποδέσεις τοῖς στρατιώταις εὐλύτους καὶ
[15, 42]   ἀποβάντες μετὰ στρατιωτῶν τρισχιλίων  τε   Φαρνάβαζος καὶ Ιφικράτης προῆγον
[15, 29]   τὸν Φαρνάβαζον ἰδιοποιήσασθαι, ταχέως τόν  τε   Χαβρίαν ἐξ Αἰγύπτου μετεπέμψαντο καὶ
[15, 86]   (Ἰσχυρᾶς δὲ μάχης ἐπὶ πολύν  τε   χρόνον γινομένης καὶ τοῦ κινδύνου
[15, 71]   στρατηγός. εὐθὺς δὲ διαλέξας τούς  τε   ψιλοὺς καὶ τοὺς ἱππεῖς, τούτους
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005