Alphabétiquement     [«   »]
Τίτον 3
Τίτος 2
Τὸ 4
τὸ 194
τό 1
τοιαῦτα 4
τοιαύταις 2
Fréquences     [«    »]
184 ἐν
176 οἱ
180 τὰς
194 τὸ
197 πρὸς
218 τοῦ
248 δ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τὸ


Livre, Chap.
[15, 42]   γὰρ τοῦ Νείλου τὰς εἰς  τὸ   Αἰγύπτιον πέλαγος ἐκβολὰς ποιουμένου, καθ'
[15, 91]   δ' Αρτάβαζος, τὸ μὲν πρῶτον  τὸ   ἀληθὲς ἀγνοῶν, ὑπολαβὼν δὲ τὸν
[15, 86]   τῶν πολεμίων. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι  τὸ   ἀξίωμα τοῦ Επαμεινώνδου καὶ τὸ
[15, 62]   Αρκάδες, καίπερ νενικηκότες, ὅμως εὐλαβοῦντο  τὸ   βάρος τῆς Σπάρτης, καὶ καθ'
[15, 55]   ἀνῃροῦντο. οὐ γὰρ ὑπέμενον ὑπενέγκαι  τὸ   βάρος τῆς τῶν ἐπιλέκτων ἀνδραγαθίας,
[15, 86]   τὸ ἀξίωμα τοῦ Επαμεινώνδου καὶ  τὸ   βάρος τοῦ περὶ αὐτὸν συστήματος
[15, 26]   ἔχειν κατὰ τῆς Λακεδαιμονίων ὑπεροχῆς·  τὸ   γὰρ ἔθνος τοῦτο καὶ πλήθει
[15, 21]   οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι, βουλόμενοι διορθώσασθαι  τὸ   γεγονὸς ἐλάττωμα, δυνάμεις ἁδροτέρας ἐκπέμπειν
[15, 85]   τρόπον ἐπιφανέντες τῷ λαιῷ κέρατι  τὸ   γεγονὸς περὶ τοὺς συμμάχους ἐλάττωμα
[15, 80]   τὸν ἥλιον ἐκλιπεῖν. (Πολλῶν δὲ  τὸ   γεγονὸς ὑποπτευσαμένων, τῶν μάντεών τινες
[15, 81]   δὲ τοὺς αὐτοὺς χρόνους Κλέαρχος,  τὸ   γένος ὢν ἐξ Ηρακλείας τῆς
[15, 32]   τεταγμένως, καὶ τὰς ἀσπίδας πρὸς  τὸ   γόνυ κλίναντας ὀρθῷ τῷ δόρατι
[15, 15]   ἐλάττους δὲ τῶν πεντακισχιλίων ἐζώγρησε·  τὸ   δ' ἄλλο πλῆθος ἠνάγκασε καταφυγεῖν
[15, 14]   ἐν ἐπινείῳ πόλεως Αγύλλης Τυρρηνίδος·  τὸ   δ' ἐπίνειον ὠνομάζετο Πύργοι. (Καταπλεύσας
[15, 85]   καταδεέστεροι τὴν μέσην ἐπεῖχον τάξιν·  τὸ   δ' εὐώνυμον κέρας ἀνεπλήρουν Αθηναῖοι.
[15, 8]   τὰ μὲν ἄλλα πάντα συνεχώρει,  τὸ   δ' ὡς δοῦλον δεσπότῃ ποιεῖν
[15, 16]   ἰσχυρᾶς περὶ τὸ καλούμενον Κρόνιον,  τὸ   δαιμόνιον ἐναλλὰξ τῇ νίκῃ τὴν
[15, 85]   τὸ δὲ δεξιὸν παρέδωκαν Αργείοις·  τὸ   δὲ ἄλλο πλῆθος ἀνεπλήρου τὴν
[15, 85]   κέρας ἐτάχθησαν, παραστάτας ἔχοντες Αρκάδας,  τὸ   δὲ δεξιὸν παρέδωκαν Αργείοις· τὸ
[15, 64]   τάξιν ἀνάξιον τῆς Σπάρτης ἔκρινε,  τὸ   δὲ διασῶσαι τοὺς στρατιώτας χρήσιμον
[15, 90]   τῶν προσόδων τῷ βασιλεῖ κατελέλυτο,  τὸ   δὲ λοιπὸν οὐχ ἱκανὸν ἦν
[15, 8]   τὸν θεὸν περὶ τῆς ἐπαναστάσεως,  τὸ   δὲ μέγιστον, ὅτι τοὺς ἡγεμόνας
[15, 39]   βασιλέα τῶν Σπαρτιατῶν Κλεόμβροτον ἀνελεῖν,  τὸ   δὲ πλῆθος τῶν ἀντιταχθέντων ἄρδην
[15, 56]   ἀναχωροῦντες τὴν τάξιν οὐ διέλυον,  τὸ   δὲ τελευταῖον πολλῶν ἀναιρουμένων, τοῦ
[15, 33]   νίκης ἐβιάσατο τοὺς πολεμίους ὑπομένειν  τὸ   δεινόν, ἴσως ἂν διὰ τὸ
[15, 85]   μὲν μετὰ τῶν ἄλλων Αρκάδων  τὸ   δεξιὸν ἐπεῖχον κέρας, ἔχοντες παραστάτας
[15, 83]   ὅλην τὴν νύκτα διαγρυπνήσας καὶ  τὸ   διάστημα τῆς ὁδοῦ κατὰ σπουδὴν
[15, 78]   ὕστερον οὐκ ἀνέγραψαν Ηλεῖοι διὰ  τὸ   δοκεῖν βίᾳ καὶ ἀδίκως διατεθῆναι.
[15, 49]   διειλῆφθαι τὴν ἐξουσίαν, καὶ διὰ  τὸ   δοκεῖν τὸ παλαιὸν τὴν Πελοπόννησον
[15, 59]   τὴν τῶν Τεγεατῶν χώραν διὰ  τὸ   δοκεῖν τούτους τῆς στάσεως καὶ
[15, 87]   ἐστὶ τελευτᾶν, καὶ προσέταξεν ἐκσπάσαι  τὸ   δόρυ. ἀναβοησάντων δὲ τῶν παρόντων
[15, 87]   ὅταν ἐκ τοῦ θώρακος ἐξαιρεθῇ  τὸ   δόρυ, συμβήσεται καὶ τὸν θάνατον
[15, 33]   ἀποκρίσεως ταύτης ἔδοξε μετρίως κατεστοχάσθαι  τὸ   δυνάμενον ἀποβῆναι, ὕστερον δὲ διὰ
[15, 13]   καὶ πόλεις ἔχῃ ἰδίας εἰς  τὸ   δύνασθαι ναυσὶ καθορμισθῆναι. Ἔσπευδε γὰρ
[15, 13]   τὴν Ηπειρον τόποις καὶ συλῆσαι  τὸ   ἐν Δελφοῖς τέμενος, γέμον πολλῶν
[15, 17]   τοῦ Λεπτίνου θάνατος ἐγνώσθη καὶ  τὸ   ἕτερον κέρας συνετέτριπτο, κατεπλάγησαν οἱ
[15, 55]   διαγωνίζεσθαι· τοὺς δ' ἀσθενεστάτους ἐπὶ  τὸ   ἕτερον κέρας τάξας παρήγγειλεν αὐτοῖς
[15, 55]   τῆς δυνάμεως τοὺς ἀρίστους ἐπὶ  τὸ   ἕτερον μέρος ἔστησε, μεθ' ὧν
[15, 85]   Θηβαῖοι δ' αὐτοὶ μὲν ἐπὶ  τὸ   εὐώνυμον κέρας ἐτάχθησαν, παραστάτας ἔχοντες
[15, 80]   ἀπέβαλε, πολλοῖς περιπεσὼν τραύμασι καὶ  τὸ   ζῆν ἡρωικῶς προέμενος. (Ὁ δ'
[15, 48]   τῶν τοιούτων παθῶν οὐκ εἰς  τὸ   θεῖον ἀναφέρειν, ἀλλ' εἰς φυσικάς
[15, 49]   θεωροὺς συνήρπασαν, ἠσέβησάν τε εἰς  τὸ   θεῖον. Ἀνθ' ὧν φασι μηνίσαντα
[15, 48]   γεγενημένης τῆς συμφορᾶς τοῖς εἰς  τὸ   θεῖον ἀσεβήσασι· περὶ ὧν καὶ
[15, 24]   δὲ κατετραυμάτιζον. έλος δὲ θυσίαις  τὸ   θεῖον ἐξιλασάμενοι καὶ μόγις τῶν
[15, 48]   οἱ δ' εὐσεβῶς διακείμενοι πρὸς  τὸ   θεῖον πιθανάς τινας αἰτίας ἀποδιδοῦσι
[15, 50]   τῆς Ελλάδος ἐχόντων τὴν ἡγεμονίαν,  τὸ   θεῖον προεσήμαινεν αὐτοῖς τῆς ἀρχῆς
[15, 54]   τὴν ἑτοιμότητα τῶν Βοιωτῶν, καὶ  τὸ   θράσος καὶ τὴν ἀπόνοιαν εὐλαβούμενοι,
[15, 14]   χωρίῳ φυλάκων, βιασάμενος αὐτοὺς ἐσύλησε  τὸ   ἱερὸν καὶ συνήθροισεν οὐκ ἔλαττον
[15, 16]   Γενομένης δὲ παρατάξεως ἰσχυρᾶς περὶ  τὸ   καλούμενον Κρόνιον, τὸ δαιμόνιον ἐναλλὰξ
[15, 42]   πολεμίων, κατέπλευσαν πρὸς τὸ στόμα  τὸ   καλούμενον Μενδήσιον, ἔχον ἠιόνα παρήκουσαν
[15, 38]   ἀσμένως προσδεξαμένων τοὺς λόγους διὰ  τὸ   κάμνειν τῇ συνεχείᾳ τῶν πολέμων,
[15, 42]   τὸ Πηλουσιακὸν στόμα κατεσκεύασε διὰ  τὸ   κεῖσθαι μὲν αὐτὸ πρῶτον πρὸς
[15, 56]   ἐσωρεύθη. ~Ἀναρχίας δὲ γενομένης περὶ  τὸ   κέρας, οἱ μὲν περὶ τὸν
[15, 29]   δὲ καὶ τοὺς Θηβαίους ἐπὶ  τὸ   κοινὸν συνέδριον ἐπὶ τοῖς ἴσοις
[15, 49]   τὰ ἀφιδρύματα· οὗτοι δὲ πρὸς  τὸ   κοινὸν τῶν Αχαιῶν διαλεχθέντες ἔπεισαν
[15, 34]   ἰδίων διωρθώσατο, αὐτὸς δ' ἔχων  τὸ   κράτιστον τοῦ στόλου καὶ γενναίως
[15, 87]   ἐπιδιώξαντες χρόνον ἀνέστρεψαν, ἀναγκαιότατον ἡγούμενοι  τὸ   κυριεῦσαι τῶν νεκρῶν. Ἀνακαλεσαμένων οὖν
[15, 53]   κατενόησαν τοὺς Λακεδαιμονίους ἐπέχοντας ἅπαν  τὸ   Λευκτρικὸν πεδίον, κατεπλάγησαν ἰδόντες τὸ
[15, 34]   Λακεδαιμονίων, τρόπαιόν τε ἔστησαν καὶ  τὸ   λοιπὸν κατεθάρρησαν τῆς τῶν Σπαρτιατῶν
[15, 80]   Φθιώτας Αχαιοὺς παραδοῦναι Βοιωτοῖς, καὶ  τὸ   λοιπὸν Φερῶν μόνων ἄρχοντα σύμμαχον
[15, 53]   τὸ Λευκτρικὸν πεδίον, κατεπλάγησαν ἰδόντες  τὸ   μέγεθος τῆς δυνάμεως. (Συνεδρευσάντων δὲ
[15, 81]   ἰσχύοντας τῶν Ελλήνων, ὅτε διὰ  τὸ   μέγεθος τῆς νίκης πρῶτον ἔστησαν
[15, 28]   ἐλευθερίας. Οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι διὰ  τὸ   μέγεθος τῆς περὶ αὐτοὺς δυνάμεως
[15, 15]   λαμπρῶς. (Οἱ δὲ Φοίνικες καταπλαγέντες  τὸ   μέγεθος τῆς συμφορᾶς εὐθὺς διεπρεσβεύσαντο
[15, 48]   τῶν ἀνθρώπων μηχανησαμένης. (Ἐπέτεινε δὲ  τὸ   μέγεθος τῆς συμφορᾶς καιρός·
[15, 58]   δῆμος οὐκ ἐφείσατο. (Διὰ γὰρ  τὸ   μέγεθος τῆς συμφορᾶς οἱ μὲν
[15, 31]   καὶ τότε θεωροῦντες οἱ Σπαρτιᾶται  τὸ   μέγεθος τοῦ πολέμου προσδεόμενον ἡγεμόνος
[15, 15]   τὸν τύραννον· προορώμενοι δ' ἐμφρόνως  τὸ   μέγεθος τοῦ πολέμου, τῶν τε
[15, 48]   συμβάντος αἱ μὲν οἰκίαι διὰ  τὸ   μέγεθος τοῦ σεισμοῦ καταρριπτούμεναι συνεχέοντο,
[15, 42]   Αἰγυπτίων βασιλεὺς Νεκτάνεβις ἐπυνθάνετο μὲν  τὸ   μέγεθος τῶν Περσικῶν δυνάμεων, ἐθάρρει
[15, 13]   τεῖχος περιέβαλε τῇ πόλει τηλικοῦτο  τὸ   μέγεθος, ὥστε τῇ πόλει γενέσθαι
[15, 88]   καὶ μισαργυρίᾳ καὶ ἐπιεικείᾳ, καὶ  τὸ   μέγιστον, ἀνδρείᾳ καὶ στρατηγικῇ συνέσει
[15, 82]   ἀγχίνοιαν τὴν Επαμεινώνδου κατεστοχάσατο μὲν  τὸ   μέλλον ἐμφρόνως, ἐξέπεμψε δέ τινας
[15, 4]   πεζῆς δυνάμεως προετέρησε καὶ πρὸς  τὸ   μέλλον εὐθαρσὴς καθειστήκει, τῇ δὲ
[15, 63]   τῶν Λακεδαιμονίων χώραν δυσείσβολον οὖσαν,  τὸ   μὲν ἀθρόᾳ τηλικαύτῃ δυνάμει ποιεῖσθαι
[15, 32]   τῶν πολεμίων καὶ τὴν καταφρόνησιν,  τὸ   μὲν βιάζεσθαι πρὸς ὑπερδεξίους τόπους
[15, 2]   ναυτικήν τε καὶ πεζὴν μεγάλην·  τὸ   μὲν γὰρ πεζὸν στράτευμα μυριάδων
[15, 42]   ὠχυρωμένον καὶ στρατιωτῶν πλήθει φυλαττόμενον,  τὸ   μὲν διὰ τούτου βιάζεσθαι παντελῶς
[15, 90]   παραθαλάσσιοι. (Τηλικαύτης δ' οὔσης ἀποστάσεως,  τὸ   μὲν ἥμισυ τῶν προσόδων τῷ
[15, 12]   τὴν Ελλάδα Λακεδαιμονίων πορθούντων Μαντίνειαν,  τὸ   μὲν θέρος διετέλεσαν οἱ Μαντινεῖς
[15, 64]   πάντες οἱ συνάψαντες μάχην ἀναιρεθήσονται,  τὸ   μὲν λιπεῖν τὴν ἐν ταῖς
[15, 56]   συμβαλλομένης, μόγις ἐβιάσθησαν οἱ Λακεδαιμόνιοι·  τὸ   μὲν πρῶτον ἀναχωροῦντες τὴν τάξιν
[15, 47]   καθυστερῶν τῆς τῶν Κορκυραίων συμμαχίας  τὸ   μὲν πρῶτον ἀπέβαλε τὴν στρατηγίαν,
[15, 65]   οἱ πολιορκοῦντες πᾶσαν εἰσενεγκάμενοι σπουδὴν  τὸ   μὲν πρῶτον ἀπείκαζον βίᾳ χειρώσασθαι
[15, 7]   μεταπεμψάμενος γὰρ τὸν ἄνδρα τοῦτον  τὸ   μὲν πρῶτον ἀποδοχῆς ἠξίου τῆς
[15, 47]   εὐθαρσεῖς ἐποίησε τοὺς πολιορκουμένους. (Καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον ἀπροσδοκήτως τοῖς πολιορκοῦσιν
[15, 7]   ᾠδῆς τὰ ποιήματα. Οὗτοι δὲ  τὸ   μὲν πρῶτον διὰ τὴν εὐφωνίαν
[15, 45]   Ζακυνθίων τοὺς Λακεδαιμονίους ἀξιούντων βοηθῆσαι,  τὸ   μὲν πρῶτον εἰς τὰς Αθήνας
[15, 55]   δὲ συνῆψαν ἀλλήλοις εἰς χεῖρας,  τὸ   μὲν πρῶτον ἐκθύμως ἀμφοτέρων ἀγωνιζομένων
[15, 30]   ἀπέστειλαν ἐπ' αὐτόν. (Ὁ δὲ  τὸ   μὲν πρῶτον ἐπεχείρει λόγοις τὸν
[15, 13]   βασιλείαν. Οὐδενὸς δ' αὐτοῖς προσέχοντος,  τὸ   μὲν πρῶτον ἐπόρθησαν τὴν χώραν,
[15, 17]   τοὺς ἀντιτεταγμένους ἐτρέψαντο. (Διονύσιος δὲ  τὸ   μὲν πρῶτον ἔχων ἐπιλέκτους τοὺς
[15, 85]   βοῆς τὴν νίκην ἐσήμαινον. Καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον ἱππομαχίαν ἐν τοῖς
[15, 21]   πανδημεὶ παραταξαμένων συνῆψε μάχην. Καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον ἰσορρόπου τοῦ κινδύνου
[15, 19]   τὴν ἀπόγνωσιν τῆς ἑαυτοῦ δυναστείας,  τὸ   μὲν πρῶτον δῆμος
[15, 71]   ἱππεῖς πολλαπλασίους ἔχοντος τῶν Βοιωτῶν,  τὸ   μὲν πρῶτον οἱ Βοιωτοὶ διὰ
[15, 34]   μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον ἰσχυρᾶς,  τὸ   μὲν πρῶτον οἱ περὶ τὸν
[15, 62]   παραλαβόντες Αργείους τε καὶ Ηλείους,  τὸ   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἀπέστειλαν εἰς
[15, 5]   ἀνδρῶν ἔσπευδον ταπεινῶσαι. (Διὸ καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἀποστείλαντες πρὸς
[15, 15]   προσεφέρετο ταύταις. (Οἱ δὲ Καρχηδόνιοι  τὸ   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἀποστέλλοντες πρὸς
[15, 77]   (Διὸ καὶ παροξυνθέντες οἱ Αρκάδες  τὸ   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἐξαποστείλαντες ἀπῄτουν
[15, 68]   καθ' ὃν οἱ Λακεδαιμόνιοι παρεφύλαττον,  τὸ   μὲν πρῶτον προεκαλεῖτο τοὺς πολεμίους
[15, 5]   ἐκπέμποντες ἐπὶ τὰς καθόδους, κατεδουλοῦντο  τὸ   μὲν πρῶτον τὰς ἀσθενεστέρας πόλεις,
[15, 56]   Επαμεινώνδαν βαρεῖς ἐγκείμενοι τοῖς Λακεδαιμονίοις  τὸ   μὲν πρῶτον τῇ βίᾳ βραχὺ
[15, 21]   Εὐδαμίδου στρατιώτας. Γενόμενος δὲ ἀξιόμαχος  τὸ   μὲν πρῶτον τὴν τῶν Ολυνθίων
[15, 91]   χεῖρας ἐρχομένους. (Ὁ δ' Αρτάβαζος,  τὸ   μὲν πρῶτον τὸ ἀληθὲς ἀγνοῶν,
[15, 32]   Βοιωτούς, ὡς ἤγγισε τοῖς πολεμίοις,  τὸ   μὲν πρῶτον τοὺς ψιλοὺς ἐπαφῆκε
[15, 86]   φειδὼ ποιούμενοι τοῦ ζῆν. Καὶ  τὸ   μὲν πρῶτον τύπτοντες ἀλλήλους τοῖς
[15, 3]   καρτερά, καθ' ἣν Εὐαγόρας  τὸ   μὲν πρῶτον ὑπερεῖχεν, ὕστερον δὲ
[15, 28]   δ' ἀπὸ τῆς κοινῆς γνώμης  τὸ   μὲν συνέδριον ἐν ταῖς Αθήναις
[15, 53]   τοὺς πολεμίους προκατειληφέναι τὰς παρόδους,  τὸ   μὲν ταύτῃ ποιεῖσθαι τὴν διέξοδον
[15, 42]   εἴσπλουν. Διὸ πλεύσαντες πελάγιοι πρὸς  τὸ   μὴ καθορᾶσθαι τὰς ναῦς ὑπὸ
[15, 1]   (Έν γὰρ ταῖς συμφοραῖς αὐτῶν  τὸ   μῖσος τῶν ἀδικουμένων ἔλαβε καιρὸν
[15, 5]   δὲ τῶν ἐλέγχων γινομένων διὰ  τὸ   μνησικακεῖν τοὺς δήμους, καὶ πολλῶν
[15, 43]   στρατηγὸν κατέστησαν τὸν Ιφικράτην ἐπὶ  τὸ   ναυτικόν. ~Οὐκ ἀνοίκειον δ' ἐστὶ
[15, 6]   τὴν ἀληθινὴν διάνοιαν ἐκδεξάμενοι πᾶν  τὸ   οἰκτρὸν ἀποτεύγματος φύσιν εἰρῆσθαι διελάμβανον.
[15, 48]   πατρίσιν ἀφανισθέντες. Ἐγένετο δὲ τοῦτο  τὸ   πάθος τῆς Αχαΐας περὶ δύο
[15, 78]   δὲ τούτων Πισᾶται μὲν ἀνανεωσάμενοι  τὸ   παλαιὸν ἀξίωμα τῆς πατρίδος καί
[15, 5]   ἐξ ὧν εἰς τὴν Μαντίνειαν  τὸ   παλαιὸν συνῴκησαν· οὐδενὸς δὲ αὐτοῖς
[15, 49]   ἐξουσίαν, καὶ διὰ τὸ δοκεῖν  τὸ   παλαιὸν τὴν Πελοπόννησον οἰκητήριον γεγονέναι
[15, 59]   τὴν Σπάρτην, οἱ δ' εἰς  τὸ   Παλλάντιον. (Οὗτοι μὲν οὖν ἐκδοθέντες
[15, 83]   βοηθήσειν. ~Τῶν δὲ Κρητῶν συντόμως  τὸ   παραγγελθὲν ποιησάντων, παραδόξως οἱ Λακεδαιμόνιοι
[15, 52]   ταινίαν ἐπ' αὐτῷ, καὶ προεσήμαινε  τὸ   παραγγελλόμενον ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων· πνεύματος
[15, 33]   τὸ δεινόν, ἴσως ἂν διὰ  τὸ   παράλογον τῆς τύχης δύναιντο καὶ
[15, 8]   κρίσεως τυχεῖν ἀξιώσας κατὰ μὲν  τὸ   παρὸν παρεδόθη εἰς φυλακήν, μετὰ
[15, 47]   χρησίμων ἀξιολόγους παρασκευάς. κατὰ δὲ  τὸ   παρὸν στρατηγὸν ἑλόμενοι Κτησικλέα μετὰ
[15, 51]   γὰρ ἐξῆν πόλει συμμαχῆσαι διὰ  τὸ   πάσας συντεθεῖσθαι τὴν κοινὴν εἰρήνην.
[15, 50]   προσεδέχθησαν ὑπὸ τῶν Ελλήνων διὰ  τὸ   πᾶσιν ἀρέσκειν κατὰ πόλιν γίνεσθαι
[15, 54]   αἰτίας. (Λεῦκτρος ἦν, ἀφ' οὗ  τὸ   πεδίον τοῦτο ἔσχε τὴν προσηγορίαν.
[15, 43]   τὴν ἱκανὴν φυλακήν, ἐπὶ δὲ  τὸ   πεπορθημένον πολισμάτιον πάσαις ταῖς δυνάμεσι
[15, 74]   οὖν κατὰ τὸν χρησμὸν διὰ  τὸ   περιγενέσθαι τῶν κρειττόνων ἐπακολουθοῦσαν ἔσχε
[15, 42]   περὶ τὸν Φαρνάβαζον στρατηγοί, καταλαβόντες  τὸ   Πηλουσιακὸν στόμα θαυμαστῶς ὠχυρωμένον καὶ
[15, 42]   τοῦ εἴσπλου κυριεύουσαν. Μάλιστα δὲ  τὸ   Πηλουσιακὸν στόμα κατεσκεύασε διὰ τὸ
[15, 39]   τὰς εἰρημένας αἰτίας καὶ διὰ  τὸ   πλείονας ἔχειν ἀγαθοὺς ἡγεμόνας καὶ
[15, 32]   ἐν ταῖς παρατάξεσι καὶ κατὰ  τὸ   πλεῖστον αἴτιος γίνεται τῆς νίκης.
[15, 9]   πόλεμος δεκαετὴς σχεδὸν γεγενημένος καὶ  τὸ   πλέον τοῦ χρόνου περὶ παρασκευὰς
[15, 85]   μετὰ δὲ ταῦτα διά τε  τὸ   πλῆθος καὶ τὴν ἀρετὴν τῶν
[15, 58]   δημοκρατουμένης καί τινων δημαγωγῶν παροξυνόντων  τὸ   πλῆθος κατὰ τῶν ταῖς ἐξουσίαις
[15, 72]   ἐπενεγκάντων οὖν αὐτῷ προδοσίας ἔγκλημα,  τὸ   πλῆθος παροξυνθὲν ἀπέστησεν αὐτὸν τῆς
[15, 93]   νίκης τυγχάνειν οὐ τοὺς κατὰ  τὸ   πλῆθος προέχοντας, ἀλλὰ τοὺς κατὰ
[15, 74]   εἰς ἀρρωστίαν σφοδροτέραν ἐνέπεσε διὰ  τὸ   πλῆθος τῶν ἐμφορηθέντων ὑγρῶν. (Ἔχων
[15, 34]   πόλεως Θηβαίων ἐκχυθέντων πανδημεί, θεωρῶν  τὸ   πλῆθος τῶν ἐπιρρεόντων Αγησίλαος
[15, 64]   ἀξίαν. (Όρῶν γὰρ ὅτι διὰ  τὸ   πλῆθος τῶν πολεμίων πάντες οἱ
[15, 58]   διαβολαῖς συνηγορούντων, ἐπὶ τοσοῦτον ἐξηγριώθη  τὸ   πλῆθος, ὥστε πάντων τῶν κατηγορουμένων,
[15, 85]   ὑπῆρχον ἀλλήλων, αἱ μὲν σάλπιγγες  τὸ   πολεμικὸν ἐσήμαινον, αἱ δὲ δυνάμεις
[15, 55]   τε σάλπιγγες ἐσήμαινον παρ' ἀμφοτέροις  τὸ   πολεμικὸν καὶ κατὰ τὴν πρώτην
[15, 43]   πολεμίων. (Χρονιζούσης δὲ τῆς περὶ  τὸ   πολισμάτιον τοῦτο στρατείας, καὶ τῶν
[15, 37]   χρόνους, ἀλλ' ἀγαπητὸν ὑπάρχειν ἐδόκει  τὸ   πολλοὺς ὀλίγους νικῆσαι. (Διὸ καὶ
[15, 7]   παντελῶς ἀπηλλοτριώθη, καὶ προαγαγὼν εἰς  τὸ   πρατήριον ὡς ἀνδράποδον ἀπέδοτο μνῶν
[15, 8]   δ' ὡς δοῦλον δεσπότῃ ποιεῖν  τὸ   προσταττόμενον ἀντέλεγεν, ἔφη δὲ αὑτὸν
[15, 8]   ἐνιαυτὸν φόρον ὡρισμένον καὶ ποιῇ  τὸ   προσταττόμενον ὡς δοῦλος δεσπότῃ. (Ὁ
[15, 8]   πρὸς ἑαυτὸν ἀποστεῖλαι. Οὗ πράξαντος  τὸ   προσταχθέν, μὲν Τιρίβαζος ἀναχθεὶς
[15, 32]   τῷ δόρατι μένειν. (Ὧν ποιησάντων  τὸ   προσταχθὲν ὥσπερ ἀφ' ἑνὸς παρακελεύσματος,
[15, 81]   τὴν Καδμείαν, ὡμολογημένως ἅπαντες τούτῳ  τὸ   πρωτεῖον τοῦ κατορθώματος ἀπονέμουσιν. Τὴν
[15, 93]   πόλιν εὐμεγέθη. (Οἱ δ' Αἰγύπτιοι  τὸ   πρῶτον ἐπολιόρκουν τοὺς συγκεκλεισμένους· ἐπεὶ
[15, 12]   τῶν ὄμβρων λαβόντος, οἱ Λακεδαιμόνιοι  τὸ   ῥεῦμα τοῦ ποταμοῦ διαλαβόντες μεγάλοις
[15, 48]   οἱ δὲ ἄνθρωποι διά τε  τὸ   σκότος καὶ τὸ τῆς περιστάσεως
[15, 42]   ὑπὸ τῶν πολεμίων, κατέπλευσαν πρὸς  τὸ   στόμα τὸ καλούμενον Μενδήσιον, ἔχον
[15, 83]   οὐκ ἀπέστη τῆς φιλοτιμίας, ἕως  τὸ   στράτευμα τῶν Λακεδαιμονίων ἐπανῆλθεν εἰς
[15, 71]   καὶ τάξει φιλοτέχνῳ χρώμενος διέσωσε  τὸ   στρατόπεδον. (Αἰεὶ δὲ μᾶλλον διὰ
[15, 52]   δ' οὐδὲν αὐτοῖς ἀποκριθεὶς προῆγε  τὸ   στρατόπεδον, ἡγούμενος τὸν ὑπὲρ τῶν
[15, 3]   ἀνελόντες ταραχῆς καὶ στάσεως ἐνέπλησαν  τὸ   στρατόπεδον. Μόγις δ' οἱ στρατηγοὶ
[15, 49]   αὐτὸν ὑποδεχομένων, τε περὶ  (τὸ)   Στύμφηλον εἴς τι χάσμα καταδυόμενος
[15, 6]   κατασκευὴν τοῦ ἰδίου ποιήματος, κατὰ  τὸ   συμπόσιον ἀναγνωσθέντων τῶν τοῦ τυράννου
[15, 6]   πάλιν τοὺς αὐτοὺς παρέλαβεν ἐπὶ  τὸ   συμπόσιον. Προβαίνοντος δὲ τοῦ πότου,
[15, 67]   Θετταλίαν, δόντες ἐντολὰς αὐτῷ εἰς  τὸ   συμφέρον τῶν Βοιωτῶν διοικῆσαι τὰ
[15, 1]   δὲ τούτοις ἀρκούντως ἐπιτετιμηκότες ἐπὶ  τὸ   συνεχὲς τῆς ἱστορίας μεταβησόμεθα πρὸς
[15, 39]   σαφέστερον δηλώσομεν, νῦν δ' ἐπὶ  τὸ   συνεχὲς τῆς ἱστορίας τρεψόμεθα. ~Μετὰ
[15, 63]   ταῖς ἄλλαις ἥτταις ἀπολωλεκότες, καὶ  τὸ   σύνολον εἰς ὀλίγους πολιτικοὺς στρατιώτας
[15, 76]   τοῖς τῶν ἰδιωτῶν πλούτοις, καὶ  τὸ   σύνολον ἐνάμιλλος ἐγένετο ταῖς πρωτευούσαις
[15, 49]   ἱερὰν τοῦ Ποσειδῶνος νομίζεσθαι, καὶ  τὸ   σύνολον πάσας τὰς ἐν Πελοποννήσῳ
[15, 20]   Θήβας ἐχούσας παλαιὸν ἀξίωμα καὶ  τὸ   σύνολον ὥσπερ ἀκρόπολίν τινα τῆς
[15, 33]   δοθείσας αὐτῷ καθίστανεν ἐχούσας τοῦτο  τὸ   σχῆμα. (Οἱ δὲ Θηβαῖοι μετὰ
[15, 55]   τοῖς κέρασιν ἀμφοτέροις ἐπῆγον μηνοειδὲς  τὸ   σχῆμα τῆς φάλαγγος πεποιηκότες, οἱ
[15, 11]   οὐ τίθεται πρὸς λόγον διὰ  τὸ   τὰς περὶ αὐτῶν χάριτας καὶ
[15, 66]   δ' ἐν πᾶσι τοῖς πολέμοις,  τὸ   τελευταῖον ἀνάστατοι γενόμενοι κατῴκησαν ἐν
[15, 86]   ἀμφοτέροις ἱππέων μάχη τοιοῦτον ἔσχε  τὸ   τέλος· αἱ δὲ πεζαὶ δυνάμεις
[15, 1]   οὖσα τῆς ὅλης συντάξεως τεσσαρεσκαιδεκάτη,  τὸ   τέλος ἔσχε τῶν πράξεων εἰς
[15, 44]   παρασκευῆς, παρ' ἐλπίδας ἄπρακτον ἔσχε  τὸ   τέλος. ~Κατὰ δὲ τὴν Ελλάδα
[15, 34]   τὰς πεζὰς δυνάμεις τοιοῦτον ἔσχε  τὸ   τέλος· τῶν δὲ ναυτικῶν κατὰ
[15, 49]   Αχαιῶν, ἀλλ' ἴδιον αὑτῶν εἶναι  τὸ   τέμενος· συνέπραττον δὲ τούτοις καὶ
[15, 42]   καὶ Ιφικράτης προῆγον ἐπὶ  τὸ   τετειχισμένον ἐπὶ τοῦ στόματος πολισμάτιον.
[15, 18]   Κυμαῖοι ὑπελάμβανον ἑαυτοὺς πλεονεκτεῖν διὰ  τὸ   τὴν αὑτῶν πόλιν ἐγγυτέρω κεῖσθαι,
[15, 48]   διά τε τὸ σκότος καὶ  τὸ   τῆς περιστάσεως ἀπροσδόκητον καὶ παράδοξον
[15, 9]   τὴν πολιορκίαν ἐγκαταλειπόντων, δείσας Ορόντης  τὸ   τῆς περιστάσεως παράλογον, ἐξέπεμψε πρὸς
[15, 90]   πρὸς Αρταξέρξην ἀλλοτρίως εἶχον διὰ  τὸ   τοὺς Μεσσηνίους ὁμοίως τοῖς ἄλλοις
[15, 85]   τούτοις ἅπασιν οὐκ ἦν καταδεέστερον  τὸ   τῶν Αθηναίων ἱππικόν· τῷ δὲ
[15, 3]   τὴν νῆσον, ταχὺ σιτοδεία κατέσχε  τὸ   τῶν Περσῶν στρατόπεδον. (Τῆς δ'
[15, 1]   τῆς ἡγεμονίας οὐδέποτ' ἐδυνήθησαν ἀναλαβεῖν  τὸ   τῶν προγόνων ἀξίωμα. (Ἡμεῖς δὲ
[15, 49]   φασιν ἐμφανεῖς ἀποδείξεις ὑπάρχειν διὰ  τὸ   τῶν σεισμῶν καὶ τῶν κατακλυσμῶν
[15, 69]   πόλεων οὐκ ἐδυνήθη κρατῆσαι διὰ  τὸ   φρουρὰς ἔχειν ἀξιολόγους, Σικυῶνα δὲ
[15, 88]   ταύτης ἐστερήθη καὶ τῆς ἐπὶ  τὸ   χεῖρον ἀεὶ μεταβολῆς ἐπειράθη, καὶ
[15, 30]   ἐγχωρίους πρὸς τὴν ἐλευθερίαν ἐξεπολιόρκησε  τὸ   χωρίον καὶ τοῖς Ωρείταις τὴν
[15, 77]   μὲν πρῶτον πρέσβεις ἐξαποστείλαντες ἀπῄτουν  τὸ   χωρίον· ὡς δ' οὐδεὶς αὐτοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005