Alphabétiquement     [«   »]
ἠμφισβήτησαν 1
ἠμφισβήτουν 1
ἡμῶν 1
ἦν 33
Ἦν 2
ἣν 20
ἠναγκάζοντο 1
Fréquences     [«    »]
33 αὐτὸν
33 βασιλέα
33 ἐπ
33 ἦν
33 πόλεως
34 καθ
34 πολλοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ἦν


Livre, Chap.
[15, 21]   ἐπ' αὐτῆς Τελευτίαν. Οὗτος δ'  ἦν   ἀδελφὸς μὲν Αγησιλάου τοῦ βασιλέως,
[15, 36]   μὲν περὶ Τιμόθεον ἐν τούτοις  ἦν.   ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις Θηβαῖοι
[15, 47]   δὲ Σικελικαῖς περιτυχόντες, ἃς Διονύσιος  ἦν   ἀπεσταλκὼς Λακεδαιμονίοις ἐπὶ συμμαχίαν, ὧν
[15, 41]   τὴν ἄλλην παρασκευὴν κομιζουσῶν πολὺς  ἦν   ἀριθμός. (Ἀρχομένου δὲ τοῦ θέρους
[15, 23]   ἐνιαυσίου χρόνου διεληλυθότος Αθήνησι μὲν  ἦν   ἄρχων Πυθέας, ἐν Ρώμῃ δ'
[15, 54]   Λακεδαιμονίους διὰ τοιαύτας αἰτίας. (Λεῦκτρος  ἦν,   ἀφ' οὗ τὸ πεδίον τοῦτο
[15, 94]   Ἐν μὲν γὰρ τοῖς ὅρκοις  ἦν   γεγραμμένον ἑκάστους εἰς τὴν ἑαυτῶν
[15, 52]   ἀνδράποδ' ἀποδεδρακότα, ἀνακομίζων, καὶ καθάπερ  ἦν   εἰθισμένον, ἀνηγόρευε κηρύττων μήτ' ἐξάγειν
[15, 90]   τὸ δὲ λοιπὸν οὐχ ἱκανὸν  ἦν   εἰς τὰς τοῦ πολέμου χρείας.
[15, 31]   Αγησίλαος βασιλεύς· περιβόητος δ'  ἦν   ἐπ' ἀνδρείᾳ καὶ στρατηγικῇ συνέσει
[15, 10]   δικαστὰς ὧν τὸν βασιλέα πρότερον  ἦν   εὐεργετηκώς. (Λέγεται δὲ πολλὰς μὲν
[15, 55]   πρῶτον ἐκθύμως ἀμφοτέρων ἀγωνιζομένων ἰσόρροπος  ἦν   μάχη, μετὰ δὲ ταῦτα
[15, 55]   προθύμως πρὸ αὐτοῦ ἀποθνήσκοντας, ἄδηλος  ἦν   ῥοπὴ τῆς νίκης· ἐπεὶ
[15, 53]   μένειν καὶ διαγωνίζεσθαι, ἐν οἷς  ἦν   καὶ Επαμεινώνδας συνεξαριθμούμενος. Ἀπορίας
[15, 19]   Αγησίλαος, ὢν φύσει δραστικός, φιλοπόλεμος  ἦν   καὶ τῆς τῶν Ελλήνων δυναστείας
[15, 17]   μὲν κατὰ Σικελίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Ασίαν Γλῶς
[15, 11]   κατὰ τὴν Ασίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Ελλάδα Λακεδαιμονίων
[15, 61]   κατὰ τὴν Θετταλίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Πελοπόννησον Λακεδαιμόνιοι
[15, 72]   κατὰ τοὺς Ελληνας ἐν τούτοις  ἦν.   ~Κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν Διονύσιος
[15, 85]   ἐν γὰρ τούτοις ἅπασιν οὐκ  ἦν   καταδεέστερον τὸ τῶν Αθηναίων ἱππικόν·
[15, 46]   μὲν κατὰ Βοιωτίαν ἐν τούτοις  ἦν.   ~Λακεδαιμόνιοι δὲ στρατηγὸν καταστήσαντες Μνάσιππον
[15, 90]   τελευτήσαντος τῆς τούτου βασιλείας κεκυριευκὼς  ἦν,   Μαύσωλος δὲ Καρίας δυναστεύων καὶ
[15, 84]   τινές, ὧν σύμπας ἀριθμὸς  ἦν   πεζοὶ μὲν πλείους τῶν δισμυρίων,
[15, 50]   ἐν τοῖς ἡρωικοῖς χρόνοις φρονήματος  ἦν   πλήρης καὶ μεγάλων ὠρέγετο πραγμάτων.
[15, 49]   πανήγυριν εἰς ἀσφαλῆ τόπον, ὃς  ἦν   πλησίον τῆς Εφέσου. Πέμψαντες δὲ
[15, 14]   καὶ δύναμιν ἀξιόλογον συστησάμενος φανερὸς  ἦν   πολεμήσων Καρχηδονίοις. Ταῦτα μὲν οὖν
[15, 42]   πλωτὰς χώμασιν ἐνέφραττεν. Διόπερ οὐκ  ἦν   ῥᾳδίως οὔτε ταῖς ναυσὶν εἰσπλέειν
[15, 71]   τριάκοντα, στρατιώτας δὲ χιλίους, ὧν  ἦν   στρατηγὸς Αὐτοκλῆς. (Ἐν ὅσῳ δ'
[15, 13]   οὐ πολλοῖς πρότερον ἔτεσιν ἐκτικὼς  ἦν   τὴν πόλιν τὴν ὀνομαζομένην Λίσσον.
[15, 48]   τὸν σεισμόν, ἐν δυνατὸν  ἦν   τοὺς κινδυνεύοντας βοηθεῖν ἑαυτοῖς, ἀλλὰ
[15, 2]   μὲν γὰρ πεζὸν στράτευμα μυριάδων  ἦν   τριάκοντα σὺν ἱππεῦσι, τριήρεις δὲ
[15, 7]   δὲ καὶ ἐφυγάδευσεν· ἐν οἷς  ἦν   Φίλιστος καὶ Λεπτίνης ἀδελφός,
[15, 16]   γενομένων, μὲν Διονύσιος περιχαρὴς  ἦν,   ὡς αὐτίκα μάλα τὴν Σικελίαν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005