Alphabétiquement     [«   »]
τοιούτου 1
τοιούτων 4
Τοῖς 2
τοῖς 249
τόλμης 1
τολμησάντων 1
τολμήσουσιν 1
Fréquences     [«    »]
248 δ
197 πρὸς
218 τοῦ
249 τοῖς
260 εἰς
274 τὸν
342 τοὺς
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τοῖς


Livre, Chap.
[15, 30]   τοῦ κοινοῦ συνεδρίου· διὸ καὶ  τοῖς   Αθηναίοις αἰεὶ μᾶλλον τῆς δυνάμεως
[15, 30]   πίστιν διεφύλαττεν. (Οὐ μὴν ἀλλὰ  τοῖς   Αθηναίοις εἰς συμμαχίαν συνέβησαν ἑβδομήκοντα
[15, 95]   καὶ στρατηγὸν Λεωσθένην ἀπολιπόντων, ἐπέθετο  τοῖς   Αθηναίοις· ἐτύγχανον δ' οὗτοι παραφυλάττοντες
[15, 34]   σίτου πλῆθος ἐν ὁλκάσι παρακομίζεσθαι  τοῖς   Αθηναίοις, ἐφήδρευε καὶ παρετήρει τὸν
[15, 88]   Περικλῆς καί τινες ἕτεροι παρὰ  τοῖς   Αθηναίοις, κατὰ δὲ τὴν Σικελίαν
[15, 28]   Ελλήνων ὁρμῆς πολλαὶ πόλεις προσέθεντο  τοῖς   Αθηναίοις. δὲ δῆμος μετεωρισθεὶς
[15, 46]   Αθηναίων συμμαχίας μετεπέμποντο στρατιώτας, κεκρικότες  τοῖς   Αθηναίοις παραδοῦναι τὴν πόλιν. ἐπὶ
[15, 29]   Πέρσαις. (Τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ  τοῖς   Αθηναίοις σπονδὰς πεποιημένοις ἐν τοῖς
[15, 93]   συνῆψε μάχην. Τοῦ δὲ πλήθους  τοῖς   Αἰγυπτίοις ἀχρήστου γενομένου, ταῖς ἀρεταῖς
[15, 32]   τοῦ βασιλέως ἵσταται, καὶ παραβοηθεῖ  τοῖς   αἰεὶ θλιβομένοις μέρεσι· συνεστὼς δ'
[15, 36]   τοῖς πολίταις, ἀλλὰ καὶ παρὰ  τοῖς   ἄλλοις Ελλησι μεγάλης ἐτύγχανεν ἀποδοχῆς.
[15, 90]   διὰ τὸ τοὺς Μεσσηνίους ὁμοίως  τοῖς   ἄλλοις Ελλησιν ὑπὸ τοῦ βασιλέως
[15, 66]   συνεβούλευε τοῖς τε Αρκάσι καὶ  τοῖς   ἄλλοις συμμάχοις οἰκίσαι τὴν Μεσσήνην,
[15, 46]   Κόρκυραν εἰδότες μεγάλην ῥοπὴν ἔχουσαν  τοῖς   ἀντεχομένοις τῆς θαλάττης, ἔσπευσαν κύριοι
[15, 86]   τοσοῦτο παρετάξατο οὔθ' ἡγεμόνες ἀξιολογώτεροι  τοῖς   ἀξιώμασιν οὔτε ἄνδρες δυνατώτεροι τὰς
[15, 38]   ἐμποιοῦντος φρόνημα τοῖς πολίταις, ἐθάρρησαν  τοῖς   ἁπάντων δόγμασιν ἀντιβαίνειν. (Λακεδαιμόνιοι μὲν
[15, 84]   δυνάμεως ἀφορμήσας ἔσπευσεν ἄφνω προσπεσεῖν  τοῖς   ἀπολελειμμένοις ἐν τῇ Μαντινείᾳ. (Τῇ
[15, 82]   δι' ὧν καταταχήσας τὸν Επαμεινώνδαν  τοῖς   ἀπολελειμμένοις ἐν τῇ Σπάρτῃ ἐδήλωσε,
[15, 33]   ἐκ τῆς πόλεως καὶ προπετῶς  τοῖς   ἀποχωροῦσι Θηβαίοις ἐπιθέμενος, τῶν μὲν
[15, 40]   Κορίνθου φυγάδες, συχνοὶ διατρίβοντες παρὰ  τοῖς   Αργείοις, ἐπεχείρησαν κατιέναι· παραδεχθέντες δ'
[15, 56]   ἀπηνέγκαντο νίκην ἐπιφανεστάτην. Συμβαλόντες γὰρ  τοῖς   ἀρίστοις τῶν Ελλήνων, καὶ τοῖς
[15, 13]   Ιλλυριοὶ τὰς μὲν πανοπλίας ἀνέδωκαν  τοῖς   ἀρίστοις τῶν στρατιωτῶν, τοὺς δὲ
[15, 94]   ἐνιαυτόν. ~Κατὰ δὲ τὴν Πελοπόννησον  τοῖς   Αρκάσι γενομένης εἰρήνης κοινῆς μετὰ
[15, 59]   (Γενομένης δὲ στάσεως μεγάλης παρὰ  τοῖς   Αρκάσι, καὶ διὰ τῶν ὅπλων
[15, 77]   τὴν διαφορὰν ἐπὶ πλέον προβῆναι  τοῖς   Αρκάσι καὶ τοῖς Ηλείοις· εὐθὺς
[15, 16]   τῶν πόλεων παραδόσεως, ἵνα δὲ  τοῖς   ἄρχουσι διαλεχθῶσι περὶ τούτων, ἠξίωσαν
[15, 36]   Θρᾳκῶν συμμαχίαν ἀποστειλάντων αὐτοῖς, παρετάξαντο  τοῖς   βαρβάροις. (Γενομένης δὲ μάχης ἰσχυρᾶς,
[15, 79]   συστησάμενοι τὴν πρᾶξιν μετανοήσαντες ἐδήλωσαν  τοῖς   βοιωτάρχαις τὴν ἐπίθεσιν, προδόντες τοὺς
[15, 53]   ἀρχαίων ἀνειληφότων αὐτὰ καὶ βοηθεῖν  τοῖς   Βοιωτοῖς ἀπεληλυθότων. Ἄλλον δὲ κατέστησεν
[15, 71]   ποτὰ καὶ τἄλλα πάντα ἐπέλειπε  τοῖς   Βοιωτοῖς, ἔγνωσαν οἱ βοιωτάρχαι τὴν
[15, 55]   τοῦ βασιλέως υἱός, παρὰ δὲ  τοῖς   Βοιωτοῖς Επαμεινώνδας ἰδίᾳ τινὶ καὶ
[15, 67]   ὥς ποτ' ἔδοξεν αὐτῷ συμφέρειν  τοῖς   Βοιωτοῖς, ἐπανῆλθεν εἰς τὴν οἰκείαν.
[15, 71]   περὶ τὴν Πελοπόννησον συμφερόντως κατεσκευακότα  τοῖς   Βοιωτοῖς, ἔσπευδε τὰ ἐκτὸς Πελοποννήσου
[15, 53]   ὁρῶν τοὺς στρατιώτας δεισιδαιμονοῦντας ἐπὶ  τοῖς   γεγονόσι σημείοις, ἐφιλοτιμεῖτο διὰ τῆς
[15, 29]   οἱ Αθηναῖοι χαλεπῶς φέροντες ἐπὶ  τοῖς   γεγονόσιν, ἐψηφίσαντο λελύσθαι τὰς σπονδὰς
[15, 95]   τὰς ἄλλας τὰς γεγενημένας ἐν  τοῖς   γνωριζομένοις μέρεσι τῆς οἰκουμένης.
[15, 50]   ἐπιλαβόμενοι καιροῦ. ἔν τε γὰρ  τοῖς   γυμνασίοις συνεχῶς διατρίβοντες εὔρωστοι τοῖς
[15, 65]   Αττικὴν οὐδὲν πράξαντες μνήμης ἄξιον,  τοῖς   δὲ Λακεδαιμονίοις παρὰτῶν συμμάχων ἧκον
[15, 30]   αἰεὶ μᾶλλον τῆς δυνάμεως αὐξομένης,  τοῖς   δὲ Λακεδαιμονίοις ταπεινουμένης, ἐφάμιλλον τὴν
[15, 63]   τῶν Θηβαίων ἰσχὺν οὐ κατεπλάγησαν,  τοῖς   δὲ Λακεδαιμονίοις ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ κινδυνεύουσιν
[15, 84]   δισμυρίων, ἱππεῖς δὲ περὶ δισχιλίους·  τοῖς   δὲ Τεγεάταις συνεμάχουν οἱ πλεῖστοι
[15, 45]   ὀλιγαρχίας κατασκευάζουσιν ἐβοήθουν οἱ Λακεδαιμόνιοι,  τοῖς   δὲ τῆς δημοκρατίας ἀντεχομένοις συνεμάχουν
[15, 86]   ἔληγον· ἐπὶ πολὺν δὲ χρόνον  τοῖς   δεινοῖς ἐγκαρτερούντων διὰ τὴν ὑπερβολὴν
[15, 27]   οὖν εἶχον τροφὰς ἱκανάς, ἐνεκαρτέρουν  τοῖς   δεινοῖς, καὶ πολλοὺς τῶν πολιορκούντων
[15, 80]   Πελοπίδᾳ συντόμως ἐκέλευον βοηθεῖν αὐτὸν  τοῖς   δεομένοις· τοῦ δὲ Πελοπίδου ταχέως
[15, 40]   τρεψόμεθα. ~Μετὰ γὰρ τὴν συγχωρηθεῖσαν  τοῖς   δήμοις αὐτονομίαν αἱ πόλεις ἐνέπιπτον
[15, 65]   τοὺς πολεμίους, καὶ προσπεσόντες ἄφνω  τοῖς   διαβαίνουσι πολὺν ἐποιοῦντο φόνον. (Ἀμυνομένων
[15, 86]   τὸ μὲν πρῶτον τύπτοντες ἀλλήλους  τοῖς   δόρασι, καὶ διὰ τὴν πυκνότητα
[15, 60]   γὰρ ὥσπερ ἔπαθλον ἀρετῆς προκεῖσθαι  τοῖς   δυναμένοις αὐτῆς ἀμφισβητῆσαι. (Λακεδαιμονίους γὰρ
[15, 93]   καὶ ἐβασίλευσεν ἔτη τρία πρὸς  τοῖς   εἴκοσι· τοῦ γὰρ Αρταξέρξου καλῶς
[15, 49]   Αργείων πόλιν ἐξίησιν. (Πρὸς δὲ  τοῖς   εἰρημένοις λέγουσιν, ὅτι πλὴν τῶν
[15, 48]   θεῶν μῆνιν γεγενημένης τῆς συμφορᾶς  τοῖς   εἰς τὸ θεῖον ἀσεβήσασι· περὶ
[15, 1]   καιρὸν ἀμύνασθαι τοὺς προηδικηκότας, καὶ  τοῖς   ἐκ προγόνων ἀνικήτοις γεγονόσι τοσαύτη
[15, 5]   σπονδῶν, διὰ τοιαύτας αἰτίας. Προϋπαρχούσης  τοῖς   Ελλησι κοινῆς εἰρήνης τῆς ἐπὶ
[15, 57]   δὲ νεωτερισμὸς οὗτος παρὰ  τοῖς   Ελλησι σκυταλισμός, διὰ τὸν τρόπον
[15, 20]   τὴν πρᾶξιν ταύτην ἀδοξοῦντες παρὰ  τοῖς   Ελλησι, τὸν μὲν Φοιβίδαν ἐζημίωσαν
[15, 29]   τῆς φιλανθρωπίας ἀνακτησάμενοι τὴν παρὰ  τοῖς   Ελλησιν εὔνοιαν, ἰσχυροτέραν ἐποιήσαντο τὴν
[15, 23]   τῶν καταπολεμουμένων κληρουχίας ἠδόξουν ἐν  τοῖς   Ελλησιν· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι τῆς
[15, 34]   καὶ ταῖς ἄλλαις συμβαλὼν καὶ  τοῖς   ἐμβόλοις ἀναρρήττων, ἃς μὲν διέφθειρεν,
[15, 63]   οἷς τριάκοντα μὲν τυράννους ἐν  τοῖς   ἔμπροσθεν χρόνοις ἐπέστησαν, τὰ δὲ
[15, 52]   μὲν οὖν Επαμεινώνδας πεφιλοσοφηκὼς καὶ  τοῖς   ἐν παιδείᾳ λογισμοῖς ἐμφρόνως χρησάμενος
[15, 6]   μᾶλλον ἐπὶ τοῖς ποιήμασιν  τοῖς   ἐν πολέμῳ κατωρθωμένοις. (Τῶν δὲ
[15, 82]   βοηθήσων τῇ πατρίδι. ἐκέλευεν οὖν  τοῖς   ἐν τῇ Σπάρτῃ παραφυλάττειν τὴν
[15, 40]   κατὰ τύχην ὄντων ἐπιπεσόντες ἀπροσδοκήτως  τοῖς   ἐν τῷ θεάτρῳ καθημένοις, καὶ
[15, 32]   μὲν πρῶτον τοὺς ψιλοὺς ἐπαφῆκε  τοῖς   ἐναντίοις, πειρώμενος πῶς ἔχουσι πρὸς
[15, 80]   παρὰ τῶν Θετταλῶν συνῆψε μάχην  τοῖς   ἐναντίοις. (Τοῦ δὲ Αλεξάνδρου διὰ
[15, 48]   πόλεων ἄπιστοι· οὐδέποτε γὰρ ἐν  τοῖς   ἐπάνω χρόνοις ἐγένοντο πάθη τοιαῦτα
[15, 31]   καὶ σχεδὸν ἀνίκητος γεγονὼς ἐν  τοῖς   ἐπάνω χρόνοις. Ἔν τε γὰρ
[15, 29]   τοῖς Αθηναίοις σπονδὰς πεποιημένοις ἐν  τοῖς   ἐπάνω χρόνοις συνέβαινε μένειν τὴν
[15, 45]   συντεθείσης εἰρήνης. Διόπερ ἐν Ζακύνθῳ  τοῖς   ἐπὶ τῆς Λακεδαιμονίων ἐπιστασίας κυρίοις
[15, 71]   Αλέξανδρος ἐπηκολούθει πολλοῖς ἱππεῦσι καὶ  τοῖς   ἐπὶ τῆς οὐραγίας ἐπέθετο. Τῶν
[15, 41]   λόγοις ἐστὶν ὀξύς, ἐν δὲ  τοῖς   ἔργοις βραδύς. δὲ Φαρνάβαζος
[15, 45]   τριήρεις εἴκοσι καὶ πέντε ἐξέπεμψαν  τοῖς   Ζακυνθίοις συμμαχίαν, δόντες τὴν ἡγεμονίαν
[15, 20]   οἰκείου τῆς ἡγεμονίας ἀντιποιήσηται· (Διόπερ  τοῖς   ἡγεμόσιν οἱ Σπαρτιᾶται παρήγγελλον ἐν
[15, 77]   πλέον προβῆναι τοῖς Αρκάσι καὶ  τοῖς   Ηλείοις· εὐθὺς γὰρ οἱ μὲν
[15, 79]   δασμοφοροῦντες μὲν τοῖς Μινύαις ἐν  τοῖς   ἡρωικοῖς χρόνοις, ὕστερον δ' ὑφ'
[15, 50]   τῆς τῶν προγόνων ἐπιφανείας ἐν  τοῖς   ἡρωικοῖς χρόνοις φρονήματος ἦν πλήρης
[15, 74]   αὐτὸς δὲ περιχαρὴς ἐγένετο καὶ  τοῖς   θεοῖς εὐαγγέλια θύσας πότους καὶ
[15, 61]   Κραννῶνα πόλιν προσαγαγόμενος ὡμολόγησε μὲν  τοῖς   Θετταλοῖς ἀποδώσειν τὰς πόλεις, καταφρονήσας
[15, 80]   οἱ μὲν Βοιωτοὶ πάντα συνεχώρησαν  τοῖς   Θετταλοῖς, καὶ δόντες εἰς ἑπτακισχιλίους
[15, 37]   Ορχομενὸν Λακεδαιμονίων πολλοῖς στρατιώταις, καὶ  τοῖς   Θηβαίοις ἀντιταξαμένων, ἐγενήθη μάχη καρτερά,
[15, 79]   ὕστερον ἀκριβῶς διέξιμεν. (Τότε δὲ  τοῖς   Θηβαίοις ἔδοξε στρατεύειν ἐπὶ τὸν
[15, 79]   ἀποπλεῦσαι συναναγκάσας, ἰδίας τὰς πόλεις  τοῖς   Θηβαίοις ἐποίησεν. (Εἰ μὲν οὖν
[15, 26]   ταῖς ὁδοῖς χρησάμενος παραδόξως ἐπεφάνη  τοῖς   Θηβαίοις. ὁμοίως δὲ καὶ ἐκ
[15, 26]   συνδραμόντων, ταχὺ μεγάλη δύναμις ἠθροίσθη  τοῖς   Θηβαίοις. (Ὁπλῖται μὲν γὰρ συνῆλθον
[15, 54]   συμμαχία κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν  τοῖς   Θηβαίοις παρὰ Θετταλῶν, πεζοὶ μὲν
[15, 71]   ἐκτὸς Πελοποννήσου δι' αὑτοῦ προσάγεσθαι  τοῖς   Θηβαίοις. παραλαβὼν δὲ Ισμηνίαν, ἄνδρα
[15, 28]   ἔσεσθαι τὸν Βοιωτικὸν πόλεμον, συμμαχούντων  τοῖς   Θηβαίοις τῶν Αθηναίων καὶ τῶν
[15, 86]   καὶ παντοίας διαθέσεις τραυμάτων ἀπεργαζόμενοι  τοῖς   θυμοῖς οὐκ ἔληγον· ἐπὶ πολὺν
[15, 65]   τῶν πολεμίων οὐκ ἐκαρτέρουν, ἀλλὰ  τοῖς   θυμοῖς προπίπτοντες ἐξεπήδων ἐκ τῆς
[15, 91]   Δατάμου (πρῶτον) παλιμπροδοσίαν ποιεῖσθαι, παρήγγειλε  τοῖς   ἰδίοις κτείνειν τοὺς προσιόντας ἱππεῖς.
[15, 13]   στρατιωτῶν, τοὺς δὲ στρατιώτας κατέμιξαν  τοῖς   ἰδίοις στρατιώταις. (Πολλὴν δὲ δύναμιν
[15, 42]   οὔτε ταῖς ναυσὶν εἰσπλέειν οὔτε  τοῖς   ἱππεῦσι προσπελάσαι οὔτε τοῖς πεζοῖς
[15, 91]   τοῖς περὶ τὸν Αρτάβαζον καὶ  τοῖς   ἱππεῦσιν, ἔκτεινε τοὺς εἰς χεῖρας
[15, 29]   ἐπὶ τὸ κοινὸν συνέδριον ἐπὶ  τοῖς   ἴσοις πᾶσιν. (Ἐψηφίσαντο δὲ καὶ
[15, 7]   Θουρίους τῆς Ιταλίας, καὶ παρὰ  τοῖς   Ιταλιώταις μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντες, ὕστερον
[15, 49]   θύσωσιν, ἀναλογιζόμενοι τὸν χρησμὸν ἀντέλεγον  τοῖς   Ιωσι περὶ τῶν ἀφιδρυμάτων, λέγοντες
[15, 24]   ἀπ' αὐτῶν καὶ συμφρονήσαντες ἐπέθεντο  τοῖς   Καρχηδονίοις. (Ἐγένετο δὲ περὶ τὸν
[15, 17]   καλουμένου ποταμοῦ. Ἔτισε δὲ Διονύσιος  τοῖς   Καρχηδονίοις τάλαντα χίλια. Καὶ τὰ
[15, 39]   μὲν τούτων μικρὸν ὕστερον ἐν  τοῖς   κατὰ μέρος ἐκτεθεῖσι σαφέστερον δηλώσομεν,
[15, 13]   γὰρ ἄφνω μεγάλαις δυνάμεσιν ἐπιπλεῦσαι  τοῖς   κατὰ τὴν Ηπειρον τόποις καὶ
[15, 5]   πολλῶν φυγαδευομένων, ἀπέδειξαν ἑαυτοὺς βοηθοὺς  τοῖς   καταστασιαζομένοις. (Ὑποδεχόμενοι δὲ τούτους καὶ
[15, 24]   (Μετὰ δὲ ταῦτα λοιμικῆς νόσου  τοῖς   κατοικοῦσι τὴν Καρχηδόνα γενομένης, καὶ
[15, 85]   τὸ μὲν πρῶτον ἱππομαχίαν ἐν  τοῖς   κέρασι συνεστήσαντο, καθ' ἣν ταῖς
[15, 55]   αἱ δυνάμεις, οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι  τοῖς   κέρασιν ἀμφοτέροις ἐπῆγον μηνοειδὲς τὸ
[15, 86]   οὔτε ἄνδρες δυνατώτεροι τὰς ἐν  τοῖς   κινδύνοις ἀνδραγαθίας ἐπεδείξαντο. (Οἱ γὰρ
[15, 26]   προσβολὰς ἐκ διαδοχῆς ἐποιοῦντο, προσκαρτεροῦντες  τοῖς   κινδύνοις συνεχῶς καὶ καθ' ἡμέραν
[15, 47]   κατειλημμένους, καὶ καθόλου πολὺν φόβον  τοῖς   Κορκυραίοις ἐπέστησεν. (Αθηναῖοι δὲ καὶ
[15, 46]   Οἱ δ' Αθηναῖοι ψηφισάμενοι βοηθεῖν  τοῖς   Κορκυραίοις καὶ Ζακυνθίων τοῖς φυγάσιν,
[15, 47]   Τιμόθεον τὸν Κόνωνος ἐπὶ βοήθειαν  τοῖς   Κορκυραίοις μετὰ νεῶν ἑξήκοντα· οὗτος
[15, 47]   μετὰ στρατιωτῶν πεντακοσίων ἐξέπεμψαν βοηθήσοντα  τοῖς   Κορκυραίοις. (Οὗτος δὲ λάθρᾳ νυκτὸς
[15, 1]   οἱ πρότερον ἐπὶ πολλὰς γενεὰς  τοῖς   κρείττοσιν ὑποτεταγμένοι, τότε τούτους ἀνελπίστως
[15, 66]   πόλιν. Ὕστερον δὲ δουλευόντων Μεσσηνίων  τοῖς   Λακεδαιμονίοις, Αριστομένης ἔπεισε τοὺς Μεσσηνίους
[15, 62]   καθ' αὑτοὺς οὐχ ὑπέλαβον δυνήσεσθαι  τοῖς   Λακεδαιμονίοις διαπολεμεῖν. Διὸ καὶ παραλαβόντες
[15, 70]   εἰρήνης, μὲν Φιλίσκος καταλιπὼν  τοῖς   Λακεδαιμονίοις δισχιλίους ἐπιλέκτους μισθοφόρους ἔχοντας
[15, 19]   νικήσαντες ἠνάγκασαν ὑποταγῆναι τοὺς Φλιουντίους  τοῖς   Λακεδαιμονίοις. (Κατὰ δὲ τοῦτον τὸν
[15, 55]   τὰς δυνάμεις. ~Καὶ παρὰ μὲν  τοῖς   Λακεδαιμονίοις οἱ ἀφ' Ηρακλέους γεγονότες
[15, 12]   Μαντινεῖς ἠναγκάσθησαν τὴν πόλιν παραδοῦναι  τοῖς   Λακεδαιμονίοις. Οἱ δὲ παραλαβόντες ἄλλο
[15, 1]   διαφυλάττειν καὶ τὴν ἁρμόττουσαν ἐπιτίμησιν  τοῖς   Λακεδαιμονίοις ποιήσασθαι. (Τίς γὰρ ἂν
[15, 56]   περὶ τὸν Επαμεινώνδαν βαρεῖς ἐγκείμενοι  τοῖς   Λακεδαιμονίοις τὸ μὲν πρῶτον τῇ
[15, 84]   ὅτι Μαντινεῖς πανδημεὶ πάρεισι βοηθοῦντες  τοῖς   Λακεδαιμονίοις, τότε μὲν ἀναχωρήσας μικρὸν
[15, 20]   τὴν αὐτονομίαν ἀποβαλόντες ἠναγκάσθησαν ὑποταγῆναι  τοῖς   Λακεδαιμονίοις· τῶν δ' Ολυνθίων διαπολεμούντων
[15, 41]   φήσας θαυμάζειν πῶς ἐν μὲν  τοῖς   λόγοις ἐστὶν ὀξύς, ἐν δὲ
[15, 31]   ἐπάνω χρόνοις. Ἔν τε γὰρ  τοῖς   λοιποῖς πολέμοις ἐθαυμάσθη, καὶ καθ'
[15, 94]   καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς μετεσχηκότας  τοῖς   Μαντινεῦσι συμμαχίας· οἱ δὲ Μεγαλοπολῖται
[15, 84]   ὑστεραίᾳ πολλὴν διανύσας ὁδὸν ἄφνω  τοῖς   Μαντινεῦσιν ἀνελπίστως ἐπέρραξεν, οὐ μὴν
[15, 1]   συνήθει τῆς ἱστορίας παρρησίᾳ, καὶ  τοῖς   μὲν ἀγαθοῖς ἀνδράσιν ἐπὶ τῶν
[15, 38]   θαυμαστῶς ἐν τῷ κοινῷ συνεδρίῳ,  τοῖς   μὲν ἄλλοις Ελλησι πᾶσι συμφώνως
[15, 80]   ὅλοις συντριβείς, ἠναγκάσθη καθ' ὁμολογίαν  τοῖς   μὲν Θετταλοῖς τὰς καταπεπολεμημένας πόλεις
[15, 24]   Καρχηδόνιοι στρατεύσαντες εἰς τὴν Ιταλίαν  τοῖς   μὲν Ιππωνιάταις ἐκπεπτωκόσιν ἐκ τῆς
[15, 43]   τὴν Αἴγυπτον. Οἱ δὲ Αθηναῖοι  τοῖς   μὲν Πέρσαις ἀπόκρισιν ἔδωκαν, ὅτι
[15, 19]   ἀδοξεῖν γὰρ ἀπεφήνατο τὴν Σπάρτην  τοῖς   μὲν Πέρσαις ἐκδότους πεποιημένην τοὺς
[15, 45]   ἐπανισταμένων διὰ τὴν κοινὴν ἀναρχίαν,  τοῖς   μὲν τὰς ὀλιγαρχίας κατασκευάζουσιν ἐβοήθουν
[15, 79]   τούτους ἀλλοτρίως διέκειντο, δασμοφοροῦντες μὲν  τοῖς   Μινύαις ἐν τοῖς ἡρωικοῖς χρόνοις,
[15, 13]   πυθόμενοι τὰ συμβεβηκότα συμμαχίαν ἐξέπεμψαν  τοῖς   Μολοττοῖς, δι' ἧς τοῦ πολλοῦ
[15, 34]   τῶν Λακεδαιμονίων ναύαρχος κατέπλευσε βοηθήσων  τοῖς   Ναξίοις. γενομένης δὲ φιλοτιμίας ἀμφότεροι
[15, 54]   συναγαγόντος ἐκκλησίαν καὶ τοὺς στρατιώτας  τοῖς   οἰκείοις λόγοις προτρεψαμένου πρὸς τὸν
[15, 74]   πλήθη συναγαγὼν εἰς ἐκκλησίαν παρεκάλεσε  τοῖς   οἰκείοις λόγοις τηρεῖν τὴν πατροπαράδοτον
[15, 52]   πρὸς τοὺς λέγοντας προσέχειν δεῖν  τοῖς   οἰωνοῖς εἶπεν εἷς οἰωνὸς ἄριστος
[15, 56]   τοῖς ἀρίστοις τῶν Ελλήνων, καὶ  τοῖς   ὀλίγοις τῶν πολλαπλασίων παραδόξως περιγενόμενοι,
[15, 33]   δὲ ταῦτα περὶ Μαντίνειαν πολεμήσαντες  τοῖς   ὅλοις ἐσφάλησαν καὶ τὴν ἡγεμονίαν
[15, 80]   Αλέξανδρος δευτέρᾳ μάχῃ λειφθεὶς καὶ  τοῖς   ὅλοις συντριβείς, ἠναγκάσθη καθ' ὁμολογίαν
[15, 21]   διακοσίων. (Τηλικαύτης δ' εὐημερίας γενομένης  τοῖς   Ολυνθίοις, οἱ μὲν Λακεδαιμόνιοι, βουλόμενοι
[15, 16]   λόγων παρακλήσεως καὶ γυμνασίας ἐν  τοῖς   ὅπλοις εὐπειθῆ καὶ δυνατὴν ἐποίησε
[15, 23]   τε πολυανθρωπίας καὶ τῆς ἐν  τοῖς   ὅπλοις μελέτης πολλὴν πρόνοιαν ἐπεποίηντο,
[15, 94]   τὸν πόλεμον. Ἐν μὲν γὰρ  τοῖς   ὅρκοις ἦν γεγραμμένον ἑκάστους εἰς
[15, 19]   συνέσει διαφέρων, ἔφη δεῖν ἐμμένειν  τοῖς   ὅρκοις καὶ παρὰ τὰς κοινὰς
[15, 94]   Μαντινείᾳ μάχην, ἐνιαυτὸν μόνον ἐμμείναντες  τοῖς   ὅρκοις πάλιν κατέστησαν τὸν πόλεμον.
[15, 7]   εὐφωνοτάτους τῶν ὑποκριτῶν διαθησομένους ἐν  τοῖς   ὄχλοις μετ' ᾠδῆς τὰ ποιήματα.
[15, 32]   Αγησιλάου δόξαν καταπεπληγμένοι, τὸν ἐν  τοῖς   πεδίοις ἐξ ἴσου κίνδυνον ὑπομένειν
[15, 34]   πρὸς ἅπασαν τὴν δύναμιν ἐν  τοῖς   πεδίοις οὐκ ἐτόλμων παρατάξασθαι. (Τοῦ
[15, 78]   τε ἄλλα προφερόμενος καὶ διότι  τοῖς   πεζῇ κρατοῦσι ῥᾴδιόν ἐστι περιποιήσασθαι
[15, 42]   οὔτε τοῖς ἱππεῦσι προσπελάσαι οὔτε  τοῖς   πεζοῖς προσελθεῖν. (Οἱ δὲ περὶ
[15, 95]   τὴν πόλιν. (Αθηναίων δὲ βοηθησάντων  τοῖς   Πεπαρηθίοις, καὶ στρατηγὸν Λεωσθένην ἀπολιπόντων,
[15, 9]   Ασίαν Ελληνας ἐκδότους πεποιηκέναι, μετεμέλοντο  τοῖς   πεπραγμένοις καὶ πρόφασιν εὔλογον ἐζήτουν
[15, 91]   πολεμίοις, καὶ αὐτὸς προσπεσὼν ἅμα  τοῖς   περὶ τὸν Αρτάβαζον καὶ τοῖς
[15, 52]   Περὶ γὰρ τὰς πύλας ἀπήντησε  τοῖς   περὶ τὸν Επαμεινώνδαν κῆρυξ τυφλός,
[15, 10]   ἀπέδωκε τῶν μάλιστα εὐδοκιμούντων παρὰ  τοῖς   Πέρσαις. Κατὰ τούτους δὲ τοὺς
[15, 90]   βασιλεὺς τῶν Αἰγυπτίων κρίνας πολεμεῖν  τοῖς   Πέρσαις, ναῦς τε κατεσκεύασε καὶ
[15, 2]   ἄνδρα μεγάλης ἀποδοχῆς τυγχάνοντα παρὰ  τοῖς   Πέρσαις. Οὗτοι δὲ παραλαβόντες τὰς
[15, 31]   καθ' ὃν καιρὸν Λακεδαιμόνιοι ἐπολέμουν  τοῖς   Πέρσαις, παραταξάμενος καὶ πολλαπλασίονα δύναμιν
[15, 42]   γενομένης τε μάχης ἰσχυρᾶς καὶ  τοῖς   Πέρσαις πολλῶν ἐκ τῶν νεῶν
[15, 29]   τὸν Ιφικράτην στρατηγὸν ἐξαπέστειλαν συμμαχήσοντα  τοῖς   Πέρσαις. (Τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις καὶ
[15, 91]   παραλήψεσθαι τὴν σατραπείαν, ἐὰν ἐγχειρίσῃ  τοῖς   Πέρσαις τοὺς ἀφεστηκότας, πρῶτον μὲν
[15, 34]   περὶ αὐτὸν νεῶν ἐκπέμψας, ἐβοήθησε  τοῖς   πιεζομένοις καὶ τὴν ἧτταν τῶν
[15, 61]   πρὸ αὐτοῦ δυναστῶν ἐπιεικῶς προσφερομένων  τοῖς   πλήθεσι, καὶ διὰ τοῦτ' ἀγαπωμένων,
[15, 68]   εἰς παράταξιν, σχεδὸν τριπλασίους ὄντας  τοῖς   πλήθεσιν, οὐδενὸς δὲ τολμῶντος ἐκτὸς
[15, 6]   μετεωριζόμενος ἐκαυχᾶτο πολὺ μᾶλλον ἐπὶ  τοῖς   ποιήμασιν τοῖς ἐν πολέμῳ
[15, 93]   τοὺς στρατιώτας, καὶ νυκτὸς ἐπιθέμενος  τοῖς   πολεμίοις, διέσωσεν ἅπαντας τοὺς στρατιώτας
[15, 41]   ἐποιεῖτο, καὶ πολὺν χρόνον ἐδεδώκει  τοῖς   πολεμίοις εἰς τὴν παρασκευήν. Ὡς
[15, 46]   ὄντες ἔρημοι, συνηναγκάσθησαν ὁμολογίας συνθέσθαι  τοῖς   πολεμίοις εὐαρέστους· ἔδει γὰρ αὐτοὺς
[15, 91]   καταλαβὼν δ' αὐτοὺς ἤδη συνάπτοντας  τοῖς   πολεμίοις, καὶ αὐτὸς προσπεσὼν ἅμα
[15, 68]   ἀμυνομένων ἁπάντων, προσῆγε τὴν βίαν  τοῖς   πολεμίοις. (Κατὰ πάντα μὲν οὖν
[15, 86]   δυνάμεις ὡς συνῆλθον εἰς χεῖρας  τοῖς   πολεμίοις, μεγάλους καὶ θαυμαστοὺς ἀγῶνας
[15, 80]   πλείους τῶν δισμυρίων, ἀντεστρατοπέδευσε μὲν  τοῖς   πολεμίοις, προσλαβόμενος δὲ συμμάχους παρὰ
[15, 43]   τῶν τόπων ὀχυρότητα, συμπλοκὰς ἐποιοῦντο  τοῖς   πολεμίοις συνεχεῖς. Αἰεὶ δὲ μᾶλλον
[15, 65]   ὀλίγους μεταπεμψάμενοι, κατεσκεύαζον δύναμιν ἀντίπαλον  τοῖς   πολεμίοις. Ταύτην δ' ἀθρόαν συνέχοντες
[15, 32]   ἐπὶ τοὺς Βοιωτούς, ὡς ἤγγισε  τοῖς   πολεμίοις, τὸ μὲν πρῶτον τοὺς
[15, 47]   ὑπὸ τῶν Κορκυραίων, ἵνα μὴ  τοῖς   πολεμίοις ὑποχείριοι γένωνται. ἐνίκησε δὲ
[15, 55]   τῷ δὲ ἑτέρῳ δρόμῳ συνῆπτον  τοῖς   πολεμίοις. (Ὡς δὲ συνῆψαν ἀλλήλοις
[15, 10]   τῶν κινδύνων ἐξελέσθαι. (Ἔν τε  τοῖς   πολέμοις ἀνδρείᾳ διενεγκεῖν φασὶν αὐτὸν
[15, 7]   πολλὰς καὶ μεγάλας χρείας ἐν  τοῖς   πολέμοις αὐτῷ παρεσχημένοι. (Οὗτοι μὲν
[15, 66]   χρόνους. (Ἀτυχήσαντες δ' ἐν πᾶσι  τοῖς   πολέμοις, τὸ τελευταῖον ἀνάστατοι γενόμενοι
[15, 83]   τὴν Σπάρτην· πολλῶν δὲ βοηθούντων  τοῖς   πολιορκουμένοις, καὶ τῆς νυκτὸς καταλαβούσης,
[15, 47]   (Καὶ τὸ μὲν πρῶτον ἀπροσδοκήτως  τοῖς   πολιορκοῦσιν ἐπιθέμενος ἀνεῖλεν αὐτῶν περὶ
[15, 36]   στρατηγίαν. διόπερ οὐ μόνον παρὰ  τοῖς   πολίταις, ἀλλὰ καὶ παρὰ τοῖς
[15, 21]   θαυμαζόμενος δ' ἐπ' ἀρετῇ παρὰ  τοῖς   πολίταις. (Ἀναζεύξας οὖν μετὰ δυνάμεως
[15, 38]   τῆς ἰδίας ἀρετῆς ἐμποιοῦντος φρόνημα  τοῖς   πολίταις, ἐθάρρησαν τοῖς ἁπάντων δόγμασιν
[15, 84]   ἔχοντες Ηγησίλεων, ἄνδρα τότε παρὰ  τοῖς   πολίταις ἐπαινουμένον. Οὗτος δὲ τοὺς
[15, 71]   μεγάλης ἀποδοχῆς ἐτύγχανε παρά τε  τοῖς   πολίταις καὶ τοῖς συμμάχοις. Οἱ
[15, 35]   καὶ μεγάλης ἀποδοχῆς ἔτυχε παρὰ  τοῖς   πολίταις. μετὰ γὰρ τὸν Πελοποννησιακὸν
[15, 40]   τοῖς τότε χρόνοις ἐπιτακτικῶς ἐκείνων  τοῖς   πολίταις προσενηνεγμένων, ὕστερον δημοτικὸς
[15, 78]   πολιτῶν ἀξίωμα, συναχθείσης ἐκκλησίας διελέχθη  τοῖς   πολίταις, προτρεπόμενος αὐτοὺς ἀντέχεσθαι τῆς
[15, 41]   λέγειν ὄντα δεινόν, ἐν δὲ  τοῖς   πραττομένοις νωχελῆ, παρρησίᾳ πρὸς αὐτὸν
[15, 71]   φυλακὴν παρεδόθη. (Θηβαίων δ' ἐπὶ  τοῖς   πραχθεῖσι παροξυνθέντων, καὶ ταχέως εἰς
[15, 88]   τοῖς χρόνοις προτερῶν· ἐν δὲ  τοῖς   πρὸ τοῦ χρόνοις, ἐπὶ τῶν
[15, 71]   πολεμίους καὶ πολλὴν ἀσφάλειαν παρείχετο  τοῖς   προηγουμένοις ὁπλίταις, ποιούμενος δὲ μάχας
[15, 6]   δὲ τούτων διὰ τὰς εὐεργεσίας  τοῖς   πρὸς χάριν λόγοις μετεωριζόμενος ἐκαυχᾶτο
[15, 49]   εἰς τὴν γῆν καταδυόμενος ἐν  τοῖς   προτέροις χρόνοις ἠφανίζετο, τῶν κατὰ
[15, 51]   Θεσπιὰς οἰκίζειν καὶ τὴν χώραν  τοῖς   πρότερον γεγονόσι κυρίοις ἀποκαταστῆσαι. (Ἀποκριναμένων
[15, 29]   καὶ τὰς γενομένας κληρουχίας ἀποκαταστῆσαι  τοῖς   πρότερον κυρίοις γεγονόσι, καὶ νόμον
[15, 48]   (Οἱ μὲν οὖν πλείους ἐναποληφθέντες  τοῖς   πτώμασι τῶν οἰκιῶν ἠφανίσθησαν· ἐπιλαβούσης
[15, 6]   παρρησιωδέστερον, μὲν τύραννος προσκόψας  τοῖς   ῥηθεῖσι, καὶ καταμεμψάμενος ὅτι διὰ
[15, 49]   γενομένων σεισμῶν καὶ κατακλυσμῶν ἀρκεσθησόμεθα  τοῖς   ῥηθεῖσιν. ~Ἐπ' ἄρχοντος δ' Αθήνησιν
[15, 40]   ἐξέπεσον. Ὁμοίως δὲ καὶ παρὰ  τοῖς   Σικυωνίοις τινὲς νεωτερίζειν ἐπιβαλόμενοι καὶ
[15, 81]   ἱεροῦ λόχου, μεθ' οὗ προεμβαλὼν  τοῖς   Σπαρτιάταις ἀρχηγὸς ἐγένετο τῆς νίκης.
[15, 66]   ποιητὴς ὑπὸ Αθηναίων ἡγεμὼν ἐδόθη  τοῖς   Σπαρτιάταις. (Ἔνιοι δὲ τὸν Αριστομένη
[15, 54]   προαχθεὶς ἀπεφήνατο παλαιὸν εἶναι λόγιον  τοῖς   Σπαρτιάταις, ὅτι τότε τὴν ἡγεμονίαν
[15, 32]   δὲ Σκιρίτης καλούμενος λόχος παρὰ  τοῖς   Σπαρτιάταις οὐ συντάττεται μετὰ τῶν
[15, 43]   ἐνοικοῦντας ἐξηνδραποδίσαντο. ~Μετὰ δὲ ταῦτα  τοῖς   στρατηγοῖς ἐνέπεσε στάσις, δι' ἣν
[15, 32]   Αθηναῖος τῶν μισθοφόρων ἀφηγούμενος παρήγγειλε  τοῖς   στρατιώταις δέχεσθαι τοὺς πολεμίους καταπεφρονηκότως
[15, 44]   δόξης ἠξίωσεν. (Τάς τε ὑποδέσεις  τοῖς   στρατιώταις εὐλύτους καὶ κούφας ἐποίησε,
[15, 21]   καὶ συναγαγὼν πλῆθος λείας ἐμέρισε  τοῖς   στρατιώταις. Τῶν δὲ Ολυνθίων μετὰ
[15, 15]   οὖν κατὰ μέρος ἐγίνοντο μάχαι  τοῖς   στρατοπέδοις καὶ συμπλοκαὶ μικραὶ καὶ
[15, 36]   (Οἱ δὲ βάρβαροι παροξυνθέντες ἐπὶ  τοῖς   συμβεβηκόσι, καὶ βουλόμενοι τοὺς Αβδηρίτας
[15, 1]   μεταγενέστεροι βιαίως καὶ χαλεπῶς χρώμενοι  τοῖς   συμμάχοις, ἔτι δὲ πολέμους ἀδίκους
[15, 95]   δῆμον τῶν Αθηναίων διαβληθῆναι παρὰ  τοῖς   συμμάχοις. μὲν οὖν Χάρης
[15, 71]   παρά τε τοῖς πολίταις καὶ  τοῖς   συμμάχοις. Οἱ δὲ Θηβαῖοι τοὺς
[15, 69]   σωμάτων ῥώμαις καὶ ταῖς ἐν  τοῖς   συνεχέσι πολέμοις ἐμπειρίαις, τῇ βίᾳ
[15, 86]   μαχαίρας ἀγῶνα κατήντησαν. (Συμπλεκόμενοι δὲ  τοῖς   σώμασι καὶ παντοίας διαθέσεις τραυμάτων
[15, 50]   τοῖς γυμνασίοις συνεχῶς διατρίβοντες εὔρωστοι  τοῖς   σώμασιν ὑπῆρχον, καὶ φύσει φιλοπόλεμοι
[15, 66]   καὶ δόξης ὀρεγόμενος αἰωνίου, συνεβούλευε  τοῖς   τε Αρκάσι καὶ τοῖς ἄλλοις
[15, 82]   δύναμιν ἀξιόλογον δόντες ἐξαπέστειλαν βοηθῆσαι  τοῖς   Τεγεάταις. (Οἱ δὲ Μαντινεῖς τὴν
[15, 34]   Νάξον συνεστήσατο πολιορκίαν. Προσαγαγὼν δὲ  τοῖς   τείχεσι μηχανάς, καὶ διὰ τούτων
[15, 93]   ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη τρία πρὸς  τοῖς   τετταράκοντα, τὴν δὲ βασιλείαν διεδέξατο
[15, 93]   (Ἐκτάξας δὲ τὴν δύναμιν οἰκείως  τοῖς   τόποις, καὶ τοῖς τοῦ ποταμοῦ
[15, 40]   προεστηκότας τῶν πατρίδων. (Ἐν γὰρ  τοῖς   τότε χρόνοις ἐπιτακτικῶς ἐκείνων τοῖς
[15, 93]   δύναμιν οἰκείως τοῖς τόποις, καὶ  τοῖς   τοῦ ποταμοῦ ῥείθροις ὀχυρώσας τὴν
[15, 7]   ἐπιφθεγξάμενοι, διότι δεῖ τὸν σοφὸν  τοῖς   τυράννοις ὡς ἥκιστα
[15, 85]   μὲν γὰρ τῶν Αθηναίων ἱππεῖς  τοῖς   τῶν Θηβαίων ἐπελάσαντες ἠλαττοῦντο οὐχ
[15, 76]   ηὐξήθη προσόδοις τε δημοσίαις καὶ  τοῖς   τῶν ἰδιωτῶν πλούτοις, καὶ τὸ
[15, 14]   Διονυσίου τριήρεις πλείους ἔχων ἐπέπλευσε  τοῖς   τῶν Ιλλυριῶν πλοιαρίοις, καὶ τὰ
[15, 29]   ἀξιολόγους ἤθροισε· μεγάλους γὰρ μισθοὺς  τοῖς   ὑπακούουσι προτιθείς, συχνοὺς δ' εὐεργετῶν,
[15, 6]   ὅτι διὰ φθόνον ἐβλασφήμησε, προσέταξε  τοῖς   ὑπηρέταις παραχρῆμα ἀπάγειν εἰς τὰς
[15, 91]   πόλεων καὶ τοὺς ξενολογηθέντας στρατιώτας  τοῖς   ὑπὸ τοῦ βασιλέως πεμφθεῖσιν ἡγεμόσι
[15, 1]   δόξαν, ἐπιεικῶς καὶ φιλανθρώπως προσφερόμενοι  τοῖς   ὑποτεταγμένοις· οἱ δὲ μεταγενέστεροι βιαίως
[15, 85]   ἐπὶ τῆς οὐραγίας τεταγμένος ἐπεβοήθησε  τοῖς   φεύγουσι, καὶ πολλοὺς τῶν Βοιωτῶν
[15, 56]   δὲ περὶ τὸν Επαμινώνδαν ἐπικείμενοι  τοῖς   φεύγουσι καὶ πολλοὺς τῶν ἐναντίων
[15, 75]   μάχαις καὶ τὴν ἀσφάλειαν περιποιήσας  τοῖς   Φλιασίοις ἐπανῆλθεν εἰς τὰς Αθήνας.
[15, 75]   πεμφθεὶς στρατηγὸς μετὰ δυνάμεως ἐβοήθησε  (τοῖς   Φλιασίοις πολιορκουμένοις) νικήσας δὲ τοὺς
[15, 40]   καὶ σφαλέντες ἀνῃρέθησαν. (Παρὰ δὲ  τοῖς   Φλιασίοις πολλῶν φυγαδευομένων, καὶ καταλαβομένων
[15, 39]   μάχαις προνενικηκότες τοὺς Λακεδαιμονίους, μετέωροι  τοῖς   φρονήμασιν ὑπῆρχον καὶ τῆς κατὰ
[15, 64]   Τεγεάτιδος χώρας ἐμβαλόντες συνῆψαν μάχην  τοῖς   φρουροῦσι τὰς παρόδους, καὶ τόν
[15, 42]   δὲ περὶ τὸν Ιφικράτην συνεισπεσόντες  τοῖς   φρουροῦσιν ἐντὸς τῶν τειχῶν, καὶ
[15, 40]   πολλοὺς τῶν πολιτῶν αἰτιασάμενοι μετεσχηκέναι  τοῖς   φυγάσι τῆς ἐπιθέσεως, οὓς μὲν
[15, 77]   Λασίωνα. Τῶν δὲ Ηλείων βοηθησάντων  τοῖς   φυγάσιν ἐγένετο μάχη πλησίον τοῦ
[15, 46]   βοηθεῖν τοῖς Κορκυραίοις καὶ Ζακυνθίων  τοῖς   φυγάσιν, εἰς μὲν τὴν Ζάκυνθον
[15, 88]   τούτοις Αγησίλαος Σπαρτιάτης, βραχὺ  τοῖς   χρόνοις προτερῶν· ἐν δὲ τοῖς
[15, 30]   ἐλευθερίαν ἐξεπολιόρκησε τὸ χωρίον καὶ  τοῖς   Ωρείταις τὴν ἐλευθερίαν ἀποκατέστησεν, δι'
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005