Alphabétiquement     [«   »]
τηρήσας 1
τηρήσειν 2
Τῆς 4
τῆς 382
τι 10
Τιβέριον 1
τιθεμένων 1
Fréquences     [«    »]
260 εἰς
274 τὸν
342 τοὺς
382 τῆς
436 μὲν
730 τὴν
736 τῶν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

τῆς


Livre, Chap.
[15, 46]   κατὰ τὴν Βοιωτίαν Πλαταιεῖς ἀντεχόμενοι  τῆς   Αθηναίων συμμαχίας μετεπέμποντο στρατιώτας, κεκρικότες
[15, 42]   χώρας ὀχυρότητι, δυσπροσίτου παντελῶς οὔσης  τῆς   Αἰγύπτου, ἔπειτα καὶ τῷ πεφράχθαι
[15, 92]   Αγησιλάῳ μὲν συμβουλεύσαντι μένειν ἐπὶ  τῆς   Αἰγύπτου καὶ διὰ τῶν στρατηγῶν
[15, 92]   δὲ καταληφθείσης ὑπὸ τῶν ἀποστατῶν  τῆς   Αἰγύπτου, μὲν Ταχὼς καταπλαγεὶς
[15, 3]   ἱκανὸν βασιλεὺς Ακορις ἐκ  τῆς   Αἰγύπτου παρεκόμισε, καὶ χρήματα καὶ
[15, 92]   Φοινίκην καταστρατοπεδευούσης, καθεσταμένος ἐπὶ  τῆς   Αἰγύπτου στρατηγὸς ἀπέστη ἀπὸ τοῦ
[15, 43]   αἰεὶ τῆς περιστάσεως, ἔγνωσαν ἐκ  τῆς   Αἰγύπτου τὴν ἀπαλλαγὴν ποιήσασθαι. (Διόπερ
[15, 8]   δ' Εὐαγόρας, καίπερ βαρείας οὔσης  τῆς   αἱρέσεως, τὰ μὲν ἄλλα πάντα
[15, 72]   πολλοῖς χρήμασιν ἐζημίωσαν. ~Ἐπιζητουμένης δὲ  τῆς   αἰτίας, πῶς τοιοῦτος ἀνὴρ
[15, 17]   πόλιν τε καὶ χώραν καὶ  τῆς   Ακραγαντίνης μέχρι τοῦ Αλύκου καλουμένου
[15, 61]   τείχους ἐκράτησε τῆς πόλεως πλὴν  τῆς   ἄκρας. (Μετὰ δὲ ταῦτα τήν
[15, 27]   τῆς Σπάρτης, ὄντες ὀλίγοι, παραχωρῆσαι  τῆς   ἀκροπόλεως. Διόπερ οὗτοι μὲν ὑπόσπονδοι
[15, 27]   καὶ κατετραυμάτιζον, συνεργὸν ἔχοντες τὴν  τῆς   ἀκροπόλεως ὀχυρότητα· ὡς δ'
[15, 30]   λόγοις τὸν τύραννον ἐκχωρεῖν ἐκ  τῆς   ἀκροπόλεως· ὡς δ' οὐ προσεῖχε,
[15, 67]   μὲν τῶν πόλεων, καταλύσει δὲ  τῆς   Αλεξάνδρου τοῦ Φεραίου τυραννίδος ἐξαπέστειλαν
[15, 36]   χώραν, καὶ τὰς τροφὰς ἐκ  τῆς   ἀλλοτρίας γῆς ἐπορίζοντο. (Ὄντες δὲ
[15, 40]   συναρπάζεσθαι, καὶ φοβούμενοι τὴν ἐκ  τῆς   ἁλώσεως αἰκίαν, ἀλλήλους ἀπέκτειναν. Οἱ
[15, 11]   ὅμως τὰς εὐεργεσίας μείζους εἶναι  τῆς   ἁμαρτίας· δὲ τρίτος εἶπεν
[15, 6]   τὰ ποιήματα; εἶπεν οἰκτρά, διὰ  τῆς   ἀμφιβολίας ἀμφότερα τηρήσας. μὲν
[15, 57]   δὲ συμβουλεύσαντος ὅτι τὰ διὰ  τῆς   ἀνδρείας κατεργασθέντα τῇ φιλανθρωπίᾳ δεῖ
[15, 16]   ἐκτίσωσιν. ~Βαρείας δὲ καὶ ὑπερηφάνου  τῆς   ἀποκρίσεως δοκούσης ὑπάρχειν, οἱ Καρχηδόνιοι
[15, 33]   Λακεδαιμόνιοι. (Τότε μὲν οὖν διὰ  τῆς   ἀποκρίσεως ταύτης ἔδοξε μετρίως κατεστοχάσθαι
[15, 6]   τινα ἐπαγγελίαν. ἔφη γὰρ διὰ  τῆς   ἀποκρίσεως τηρήσειν ἅμα καὶ τὴν
[15, 72]   ἀποσταλέντων, ἀποδοτέον τὸν οἰκεῖον λόγον  τῆς   ἀπολογίας. τῇ μάχῃ τῇ περὶ
[15, 10]   παραδεδόσθαι ἐκδότους. Ἐπὶ τελευτῆς δὲ  τῆς   ἀπολογίας ὑπέμνησε τοὺς δικαστὰς ὧν
[15, 92]   μὲν Ταχὼς καταπλαγεὶς ἐτόλμησε διὰ  τῆς   Αραβίας ἀναβῆναι πρὸς τὸν βασιλέα,
[15, 56]   ἐπιλέκτων ὑπερβαλλομένων ταῖς ἀνδραγαθίαις, καὶ  τῆς   ἀρετῆς καὶ παρακλήσεως Επαμεινώνδου πολλὰ
[15, 58]   οὖν, ὡσπερεί τινος νεμεσήσαντος δαιμονίου,  τῆς   ἁρμοζούσης τιμωρίας ἔτυχον, δὲ
[15, 50]   ἡγεμονίαν, τὸ θεῖον προεσήμαινεν αὐτοῖς  τῆς   ἀρχῆς τὴν ἀποβολήν· ὤφθη μὲν
[15, 90]   τούτων οἱ τὴν παράλιον οἰκοῦντες  τῆς   Ασίας ἀπέστησαν ἀπὸ Περσῶν, καί
[15, 92]   ναῦς δὲ μακρὰς πεντήκοντα, κατέπλευσε  τῆς   Ασίας εἰς τὰς ὀνομαζομένας Λεύκας.
[15, 31]   καὶ πολλαπλασίονα δύναμιν νικήσας, πολλὴν  τῆς   Ασίας ἐπῆλθε κρατῶν τῶν ὑπαίθρων,
[15, 29]   μηδένα τῶν Αθηναίων γεωργεῖν ἐκτὸς  τῆς   Αττικῆς. διὰ δὲ ταύτης τῆς
[15, 48]   Ἐγένετο δὲ τοῦτο τὸ πάθος  τῆς   Αχαΐας περὶ δύο πόλεις, Ελίκην
[15, 95]   ἐχομένην ἀπὸ τῆς Φιλίππου παραλήψεως  τῆς   βασιλείας ἀρξάμενοι πάσας διέξιμεν τὰς
[15, 93]   τὸν Ταχώ, καὶ προεκαλεῖτο περὶ  τῆς   βασιλείας διαγωνίσασθαι. μὲν οὖν
[15, 93]   κομισθέντος εἰς τὴν Σπάρτην ἔτυχε  τῆς   βασιλικῆς ταφῆς τε καὶ τιμῆς.
[15, 57]   φιλανθρώποις προσηγάγετο, τὰς δὲ διὰ  τῆς   βίας ἐχειρώσατο. Ταχὺ δὲ τῆς
[15, 85]   δυνάμεις ἠλάλαξαν καὶ τῷ μεγέθει  τῆς   βοῆς τὴν νίκην ἐσήμαινον. Καὶ
[15, 72]   τὸ πλῆθος παροξυνθὲν ἀπέστησεν αὐτὸν  τῆς   βοιωταρχίας, καὶ ἰδιώτην ποιῆσαν ἐξαπέστειλε
[15, 51]   οὔτ' ἐκείνοις ἅπτεσθαι προσήκει τῶν  τῆς   Βοιωτίας· γενομένων δὲ τοιούτων τῶν
[15, 82]   (Οἱ δὲ Μαντινεῖς τὴν ἐκ  τῆς   Βοιωτίας δύναμιν καὶ τὴν Επαμεινώνδου
[15, 46]   ἐκ τῆς πόλεως καὶ μηκέτι  τῆς   Βοιωτίας ἐπιβαίνειν. (Μετὰ δὲ ταῦτα
[15, 54]   ἀνέξευξε μετὰ τῆς δυνάμεως ἐκ  τῆς   Βοιωτίας, καὶ ἀπήντησεν αὐτῷ ἄλλη
[15, 20]   τὸ σύνολον ὥσπερ ἀκρόπολίν τινα  τῆς   Βοιωτίας οὖσαν, εὐλαβοῦντο μήποτε καιροῦ
[15, 92]   διοικεῖν οὐ προσέσχε καλῶς συμβουλεύοντι.  τῆς   γὰρ δυνάμεως προελθούσης πορρωτέρω καὶ
[15, 48]   μείζονι καὶ παραδοξοτέρᾳ συμφορᾷ περιέπεσον·  τῆς   γὰρ θαλάσσης μετεωρισθείσης ἐπὶ πολὺ
[15, 93]   μὴ τολμῶντα διακινδυνεύειν, παρεκάλει θαρρεῖν·  τῆς   γὰρ νίκης τυγχάνειν οὐ τοὺς
[15, 50]   δύναμιν τοῦ φωτός, ὥστ' ἐπὶ  τῆς   γῆς σκιὰς ποιεῖν παραπλησίας τῇ
[15, 29]   βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων ἄνευ  τῆς   γνώμης τῶν ἐφόρων καταλαβέσθαι τὸν
[15, 1]   ἡγεμονίαν, ἡγούμεθα δεῖν τὴν ὑπόστασιν  τῆς   γραφῆς διαφυλάττειν καὶ τὴν ἁρμόττουσαν
[15, 91]   παλιμπροδότην τιμωρουμένων, ἐν ἀπορίᾳ καθειστήκει·  τῆς   δ' ἀπορίας οὐκ ἐώσης βουλεύσασθαι,
[15, 67]   τῆς μὲν θαλάττης ἄρχειν Αθηναίους,  τῆς   δὲ γῆς τοὺς Λακεδαιμονίους, μετὰ
[15, 2]   τῆς πεζῆς δυνάμεως Ορόνταν κηδεστήν,  τῆς   δὲ ναυτικῆς Τιρίβαζον, ἄνδρα μεγάλης
[15, 56]   τοῦ μὲν σώματος ἐγκρατεῖς ἐγένοντο,  τῆς   δὲ νίκης οὐκ ἴσχυσαν ἐφικέσθαι.
[15, 47]   διοικοῦντας, τὰς μὲν στάσεις διέλυσε,  τῆς   δὲ πόλεως πολλὴν ἐπιμέλειαν ποιησάμενος
[15, 82]   συνέβαινε τῆς μὲν τοὺς Τεγεάτας,  τῆς   δὲ τοὺς Μαντινεῖς ἡγεῖσθαι. (Ἐπὶ
[15, 45]   ἐβοήθουν οἱ Λακεδαιμόνιοι, τοῖς δὲ  τῆς   δημοκρατίας ἀντεχομένοις συνεμάχουν οἱ Αθηναῖοι.
[15, 40]   γὰρ πολιτεύμασι κεχρημέναι, καὶ ταῖς  τῆς   δημοκρατίας ἐξουσίαις ἀπειραγάθως χρώμεναι, πολλοὺς
[15, 65]   τῶν ἐναντίων διὰ τὴν χαλεπότητα  τῆς   διαβάσεως, καιρὸν ἔλαβον εὔθετον πρὸς
[15, 82]   Μαντινεῖς ἡγεῖσθαι. (Ἐπὶ πολὺ δὲ  τῆς   διαφορᾶς αὐξηθείσης εἰς τὴν διὰ
[15, 73]   Οὐκ ἔχων δὲ πρόφασιν ἀξιόλογον  τῆς   διαφορᾶς, προσεποιήθη τοὺς κατὰ τὴν
[15, 19]   τὰς προσόδους ἐλάμβανε τὰς ἐκ  τῆς   δοθείσης χώρας, μετὰ δὲ ταῦτ'
[15, 1]   πεφυκότας πρὸς ἀρετὴν τῷ διὰ  τῆς   δόξης ἀθανατισμῷ προτρέψεσθαι ταῖς καλλίσταις
[15, 86]   ἐφιέμενος, εὐγενῶς ἀνεδέχετο τὸν ὑπὲρ  τῆς   δόξης θάνατον. (Ἰσχυρᾶς δὲ μάχης
[15, 61]   ἀποδώσειν τὰς πόλεις, καταφρονήσας δὲ  τῆς   δόξης, καὶ φρουρὰς ἀξιολόγους εἰσαγαγών,
[15, 88]   ἄλλων ἓν ἂν εὕροι προτέρημα  τῆς   δόξης, παρὰ δὲ τούτῳ πάσας
[15, 92]   ἡγεμονίν καὶ στρατηγὸς ὢν ἁπάσης  τῆς   δυνάμεως, Αγησιλάῳ μὲν συμβουλεύσαντι μένειν
[15, 30]   καὶ τοῖς Αθηναίοις αἰεὶ μᾶλλον  τῆς   δυνάμεως αὐξομένης, τοῖς δὲ Λακεδαιμονίοις
[15, 84]   τῇ παρεμβολῇ, αὐτὸς δὲ μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἀφορμήσας ἔσπευσεν ἄφνω προσπεσεῖν
[15, 64]   καταντᾶν παρήγγελτο. Ἀθροισθείσης δὲ ἁπάσης  τῆς   δυνάμεως εἰς τὴν Ελλασίαν, προῆγον
[15, 61]   φθάσας τοὺς πολεμίους ἧκε μετὰ  τῆς   δυνάμεως εἰς τὴν Λάρισσαν· παρεισαχθεὶς
[15, 54]   τῶν σπονδῶν Κλεόμβροτος ἀνέξευξε μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἐκ τῆς Βοιωτίας, καὶ
[15, 80]   τοῦ δὲ Πελοπίδου ταχέως μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἐξιόντος συνέβη τὸν ἥλιον
[15, 33]   ταῦτα μὲν Αγησίλαος μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Πελοπόννησον,
[15, 68]   (Ὁ δ' Επαμεινώνδας ἥκων μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἐπεσκέψατο, καὶ κατανοήσας εὐεφοδώτατον
[15, 51]   τὸν Κλεόμβροτον εὐθὺς ἐξέπεμψαν μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἐπὶ τὰς Θήβας· οἱ
[15, 82]   ὡς ἂν τάχιστα δύναιτο μετὰ  τῆς   δυνάμεως ἥξει βοηθήσων τῇ πατρίδι.
[15, 41]   τοῦ βασιλέως στρατηγοὶ μετὰ πάσης  τῆς   δυνάμεως, καὶ τοῦ στόλου συμπαραπλέοντος
[15, 63]   ἔχων τοὺς στρατιώτας, προῆγε μετὰ  τῆς   δυνάμεως κατὰ σπουδήν. (Οἱ δὲ
[15, 82]   κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν μετὰ  τῆς   δυνάμεως προϊὼν καὶ τῆς Μαντινείας
[15, 53]   πεδίον, κατεπλάγησαν ἰδόντες τὸ μέγεθος  τῆς   δυνάμεως. (Συνεδρευσάντων δὲ τῶν βοιωταρχῶν
[15, 55]   νίκην. (Ἐκλεξάμενος γὰρ ἐξ ἁπάσης  τῆς   δυνάμεως τοὺς ἀρίστους ἐπὶ τὸ
[15, 57]   τῆς βίας ἐχειρώσατο. Ταχὺ δὲ  τῆς   δυναστείας αὐτοῦ στερεουμένης, οἱ τὴν
[15, 19]   ὁμόρου χώρας διὰ τὴν ἀπόγνωσιν  τῆς   ἑαυτοῦ δυναστείας, τὸ μὲν πρῶτον
[15, 81]   Θήβας καθόδου τῶν φυγάδων μέχρι  τῆς   ἑαυτοῦ τελευτῆς βοιωταρχῶν πάντα τὸν
[15, 5]   τὴν αὔξησιν τὴν γινομένην ἐκ  τῆς   εἰρήνης, καὶ τὰ φρονήματα τῶν
[15, 56]   τῆς τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως καὶ  τῆς   εἰς Πελοπόννησον ἀπαλλαγῆς τῶν Λακεδαιμονίων
[15, 68]   παρόδους καὶ διακωλύειν τοὺς Βοιωτοὺς  τῆς   εἰς Πελοπόννησον εἰσβολῆς. Ἀρξάμενοι δ'
[15, 7]   ἥδιστα ὁμιλεῖν· (Ὁ δὲ Διονύσιος  τῆς   εἰς τὰ ποιήματα σπουδῆς οὐκ
[15, 81]   καλῶς (ἀγωνισάμενος) διετέθη, ὥστε ἀπὸ  τῆς   εἰς τὰς Θήβας καθόδου τῶν
[15, 28]   τῶν ἀνθρώπων. (Ὁμοίως δὲ καὶ  τῆς   εἰς τὸν πόλεμον παρασκευῆς ἐποιοῦντο
[15, 33]   Θηβαίους, καὶ συναναγκάσαντες αὐτοὺς ὑπὲρ  τῆς   ἐλευθερίας ἀγωνίσασθαι, μεγάλῃ συμφορᾷ περιέπεσον.
[15, 5]   οὐχ ὑπέμενον, τὴν δὲ προγεγενημένην  τῆς   Ελλάδος δυναστείαν ἐπιποθοῦντες μετέωροι ταῖς
[15, 19]   χειρούμενοι, φανερῶς ἤδη τὴν ἡγεμονίαν  τῆς   Ελλάδος εἰς ἑαυτοὺς μεθίστασαν παρὰ
[15, 23]   καιροὺς πλεῖστον ἴσχυσαν Λακεδαιμόνιοι, καὶ  τῆς   Ελλάδος ἔσχον τὴν ἡγεμονίαν κατὰ
[15, 50]   τούτων, Λακεδαιμονίων ἔτη σχεδὸν πεντακόσια  τῆς   Ελλάδος ἐχόντων τὴν ἡγεμονίαν, τὸ
[15, 56]   στρατηγικῆς συνέσεως τοὺς ἀνικήτους ἡγεμόνας  τῆς   Ελλάδος κατηγωνισμένος. (Ἔπεσον δ' ἐν
[15, 25]   μεγάλην δύναμιν προσδοκῶντες ἥξειν ἐκ  τῆς   Ελλάδος Λακεδαιμονίοις, ἐξέπεμψαν πρεσβευτὰς εἰς
[15, 92]   κεκοσμημένας, μισθοφόρους δ' ἐπιλέκτους ἐκ  τῆς   Ελλάδος μυρίους, χωρὶς δὲ τούτων
[15, 88]   ζῶντος μὲν ἐκτήσατο τὴν ἡγεμονίαν  τῆς   Ελλάδος, τελευτήσαντος δὲ ταύτης ἐστερήθη
[15, 39]   ἡγεμονίας ἠμφισβήτουν. Οὐ διεψεύσθησαν δὲ  τῆς   ἐλπίδος διὰ τὰς εἰρημένας αἰτίας
[15, 92]   υἱὸν Νεκτανεβώ, καὶ πείσας ἀντέχεσθαι  τῆς   ἐν Αἰγύπτῳ βασιλείας, μέγαν πόλεμον
[15, 35]   παντελῶς τοῦ διωγμοῦ· ἀναμνησθεὶς γὰρ  τῆς   ἐν Αργινούσαις ναυμαχίας, ἐν
[15, 23]   Λακεδαιμόνιοι τῆς τε πολυανθρωπίας καὶ  τῆς   ἐν τοῖς ὅπλοις μελέτης πολλὴν
[15, 10]   δικασταί, παρ' ὀφθαλμοὺς ἔχοντες παράδειγμα  τῆς   ἐν τῷ κακῶς κρίνειν τιμωρίας.
[15, 81]   τὸ γένος ὢν ἐξ Ηρακλείας  τῆς   ἐν τῷ Πόντῳ, ἐπέθετο τυραννίδι·
[15, 49]   προγονικῶν αὐτοῖς βωμῶν ἐξ Ελίκης  τῆς   ἐν τῷ τότε μὲν Ιωνίας,
[15, 76]   συγγραψάμενος ἐσχατόγηρως ὤν· μέμνηται γὰρ  τῆς   Επαμεινώνδου τελευτῆς μετ' ὀλίγον χρόνον
[15, 8]   ἔπεμψεν ἐρησομένους τὸν θεὸν περὶ  τῆς   ἐπαναστάσεως, τὸ δὲ μέγιστον, ὅτι
[15, 5]   Προϋπαρχούσης τοῖς Ελλησι κοινῆς εἰρήνης  τῆς   ἐπὶ Ανταλκίδου, καθ' ἣν αἱ
[15, 72]   πολεμίων, ἠρκέσθη τῷ προτερήματι καὶ  τῆς   ἐπὶ πλεῖον μάχης ἀπέστη. (Γενομένης
[15, 1]   διάθεσιν ταῖς ἁρμοττούσαις βλασφημίαις ἀποτρέψειν  τῆς   ἐπὶ τὴν κακίαν ὁρμῆς. (Διὸ
[15, 88]   τελευτήσαντος δὲ ταύτης ἐστερήθη καὶ  τῆς   ἐπὶ τὸ χεῖρον ἀεὶ μεταβολῆς
[15, 29]   δὲ γενόμενος Αθηναίοις καὶ διαμαρτὼν  τῆς   ἐπιβολῆς ἄπρακτος ἐπανῆλθεν. Κατηγορηθεὶς δ'
[15, 81]   Πόντῳ, ἐπέθετο τυραννίδι· κρατήσας δὲ  τῆς   ἐπιβολῆς ἐζήλωσε μὲν τὴν διαγωγὴν
[15, 43]   στρατηγοῖς ἐνέπεσε στάσις, δι' ἣν  τῆς   ἐπιβολῆς ἐσφάλησαν. μὲν γὰρ
[15, 84]   ἀνελπίστως ἐπέρραξεν, οὐ μὴν ἐκράτησε  τῆς   ἐπιβολῆς, καίπερ ἅπαντα τῇ στρατηγίᾳ
[15, 14]   ἐκβιβάσας, ἅμ' ἡμέρᾳ προσπεσὼν ἐκράτησε  τῆς   ἐπιβολῆς· ὀλίγων γὰρ ὄντων ἐν
[15, 79]   Ορχομενίων ἱππεῖς, ὄντας τριακοσίους, συνεπιλαβέσθαι  τῆς   ἐπιβολῆς. (Οὗτοι δὲ εἰωθότες μετὰ
[15, 70]   Αργείους ἐπέθετο τυραννίδι. κρατήσας δὲ  τῆς   ἐπιβολῆς τετταράκοντα τοὺς εὐπορωτάτους τῶν
[15, 73]   λιμένι τῶν Ερυκίνων· ἀνελπίστου δὲ  τῆς   ἐπιθέσεως γενομένης ἀπήγαγον τῶν τριήρων
[15, 46]   τῆς τῶν Πλαταιέων πόλεως, ἀπροσδοκήτου  τῆς   ἐπιθέσεως γενομένης, οἱ πλεῖστοι μὲν
[15, 83]   πατρίδος ἐξέφυγον· μὴ προδηλωθείσης γὰρ  τῆς   ἐπιθέσεως ἔλαθεν ἂν Επαμεινώνδας
[15, 40]   πολιτῶν αἰτιασάμενοι μετεσχηκέναι τοῖς φυγάσι  τῆς   ἐπιθέσεως, οὓς μὲν ἀπέκτειναν, οὓς
[15, 26]   ἐλευθερώσουσαν τὰς Θήβας, ἅμα μὲν  τῆς   εὐεργεσίας ἀποδιδοὺς τὰς χάριτας, ἅμα
[15, 79]   προδόντες τοὺς συνομόσαντας, καὶ διὰ  τῆς   εὐεργεσίας ταύτης ἑαυτοῖς ἐπορίσαντο τὴν
[15, 44]   ὑπάρχειν. (Διὰ δὲ τῆς πείρας  τῆς   εὐχρηστίας ἀποδοχῆς τυγχανούσης, οἱ (μὲν)
[15, 49]   ἀσφαλῆ τόπον, ὃς ἦν πλησίον  τῆς   Εφέσου. Πέμψαντες δὲ θεωροὺς Πυθώδε,
[15, 20]   εὐλαβοῦντο μήποτε καιροῦ παραφανέντος οἰκείου  τῆς   ἡγεμονίας ἀντιποιήσηται· (Διόπερ τοῖς ἡγεμόσιν
[15, 38]   καὶ Αθηναῖοι, διὰ πάντων περὶ  τῆς   ἡγεμονίας διαφιλοτιμούμενοι, παρεχώρουν ἀλλήλοις, οἱ
[15, 23]   πᾶσιν ὑπῆρχον διὰ τὴν δύναμιν  τῆς   ἡγεμονίας. (Διόπερ οἱ μέγιστοι τῶν
[15, 20]   Λακεδαιμόνιοι τὸν μὲν Φοιβίδαν ἀπέστησαν  τῆς   ἡγεμονίας, Εὐδαμίδαν δὲ τὸν ἀδελφὸν
[15, 1]   Λακεδαιμόνιοι δὲ μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν  τῆς   ἡγεμονίας οὐδέποτ' ἐδυνήθησαν ἀναλαβεῖν τὸ
[15, 67]   τὰς μὲν ὁμολογίας ἐποιήσαντο περὶ  τῆς   ἡγεμονίας, ὥστε τῆς μὲν θαλάττης
[15, 18]   ἀμφότεροι συμφώνως ὑποστήσονται. (Ταχθείσης δὲ  τῆς   ἡμέρας, οἱ μὲν Κυμαῖοι ὑπελάμβανον
[15, 18]   δύναμιν, καὶ πόλιν ἔκτισε πλησίον  τῆς   θαλάσσης ἐπί τινος κρημνοῦ τὴν
[15, 78]   κρατοῦσι ῥᾴδιόν ἐστι περιποιήσασθαι τὴν  τῆς   θαλάττης ἀρχήν· καὶ γὰρ Αθηναίους
[15, 79]   κατὰ γῆν ἡγεμονίᾳ καὶ τὴν  τῆς   θαλάττης ἀρχὴν προσεκτήσαντο· ἐπεὶ δὲ
[15, 46]   μεγάλην ῥοπὴν ἔχουσαν τοῖς ἀντεχομένοις  τῆς   θαλάττης, ἔσπευσαν κύριοι γενέσθαι ταύτης
[15, 60]   Ιάσων Φεραῖος ἡγεμὼν ᾑρημένος  τῆς   Θετταλίας, καὶ δοκῶν ἐπιεικῶς ἄρχειν
[15, 80]   πλεονεκτοῦντος, Πελοπίδας σπεύδων διὰ  τῆς   ἰδίας ἀνδρείας κρῖναι τὴν μάχην
[15, 56]   στρατηγὸς Επαμεινώνδας ἠξιώθη, διὰ  τῆς   ἰδίας ἀνδρείας μάλιστα καὶ στρατηγικῆς
[15, 38]   ἔκσπονδοι, καὶ τοῦ Επαμεινώνδου διὰ  τῆς   ἰδίας ἀρετῆς ἐμποιοῦντος φρόνημα τοῖς
[15, 86]   λαμβάνοντος, μὲν Επαμεινώνδας ὑπολαβὼν  τῆς   ἰδίας ἀρετῆς προσδεῖσθαι τὴν νίκην,
[15, 53]   τοῖς γεγονόσι σημείοις, ἐφιλοτιμεῖτο διὰ  τῆς   ἰδίας ἐπινοίας καὶ στρατηγίας μεταθεῖναι
[15, 18]   τῇ Λεύκῃ· ὁρμηθῆναι δὲ ἐκ  τῆς   ἰδίας πόλεως ἅμ' ἡλίῳ ἀνιόντι
[15, 55]   καὶ περιττῇ τάξει χρησάμενος διὰ  τῆς   ἰδίας στρατηγίας περιεποιήσατο τὴν περιβόητον
[15, 91]   ἀφηγούμενος, χάριν βουλόμενος καταθέσθαι καὶ  τῆς   ἰδίας σωτηρίας ἅμα προνοούμενος, ἀποστὰς
[15, 46]   μετὰ τέκνων καὶ γυναικῶν φυγόντες  τῆς   ἰσοπολιτείας ἔτυχον διὰ τὴν χρηστότητα
[15, 81]   καὶ παρ' ἡμῶν τὸν διὰ  τῆς   ἱστορίας ἔπαινον. (Κατὰ δὲ τοὺς
[15, 1]   ἀρκούντως ἐπιτετιμηκότες ἐπὶ τὸ συνεχὲς  τῆς   ἱστορίας μεταβησόμεθα πρὸς τῇ γραφῇ
[15, 1]   πραγματείαν εἰωθότες χρῆσθαι τῇ συνήθει  τῆς   ἱστορίας παρρησίᾳ, καὶ τοῖς μὲν
[15, 39]   νῦν δ' ἐπὶ τὸ συνεχὲς  τῆς   ἱστορίας τρεψόμεθα. ~Μετὰ γὰρ τὴν
[15, 7]   μὲν οὖν φυγόντες εἰς Θουρίους  τῆς   Ιταλίας, καὶ παρὰ τοῖς Ιταλιώταις
[15, 44]   ἀνοίκειον δ' ἐστὶ τὰ περὶ  τῆς   Ιφικράτους ἀρετῆς ἱστορούμενα παραθεῖναι. Οὗτος
[15, 66]   καὶ οἱ ἀπὸ τούτου μέχρι  τῆς   καθόδου τῶν Ηρακλειδῶν, ἀπὸ δὲ
[15, 32]   ἐφ' ἡμέρας τινὰς ἀνελάμβανεν ἐκ  τῆς   κακοπαθείας. Αθηναῖοι δὲ πυθόμενοι τὴν
[15, 90]   ἔχουσαν ἀκρόπολιν ἀξιόλογον καὶ τὰ  τῆς   Καρίας βασίλεια, πρὸς δὲ τούτοις
[15, 39]   μετέωροι τοῖς φρονήμασιν ὑπῆρχον καὶ  τῆς   κατὰ γῆν ἡγεμονίας ἠμφισβήτουν. Οὐ
[15, 38]   διαφιλοτιμούμενοι, παρεχώρουν ἀλλήλοις, οἱ μὲν  τῆς   κατὰ γῆν, οἱ δὲ τῆς
[15, 60]   συμφορᾷ περιπεπτωκέναι, Αθηναίους δὲ μόνον  τῆς   κατὰ θάλατταν ἀρχῆς ἀντέχεσθαι, Θηβαίους
[15, 38]   τῆς κατὰ γῆν, οἱ δὲ  τῆς   κατὰ θάλατταν ἀρχῆς ἄξιοι κρινόμενοι.
[15, 78]   διαλεχθεὶς ἔπεισε τοὺς Θηβαίους ἀντέχεσθαι  τῆς   κατὰ θάλατταν ἀρχῆς. ~Εὐθὺς οὖν
[15, 78]   τοῖς πολίταις, προτρεπόμενος αὐτοὺς ἀντέχεσθαι  τῆς   κατὰ θάλατταν ἡγεμονίας. Διελθὼν δὲ
[15, 58]   μή τι παράλογον αὐτοῖς ἀπαντήσῃ,  τῆς   κατηγορίας ἀπέστησαν, οἱ δ' ὄχλοι
[15, 3]   στόλῳ καὶ σίτου πλῆθος ἐκ  τῆς   Κιλικίας παρακομίσαντες, πολλὴν παρεῖχον τῆς
[15, 28]   ἑκάστης πόλεως. (Ἐτάχθη δ' ἀπὸ  τῆς   κοινῆς γνώμης τὸ μὲν συνέδριον
[15, 70]   συντέλειαν οὐ προσεδέχθησαν. Ἀπογνωσθείσης δὲ  τῆς   κοινῆς εἰρήνης, μὲν Φιλίσκος
[15, 28]   Λακεδαιμονίους τεταγμένας πόλεις, παρακαλοῦντες ἀντέχεσθαι  τῆς   κοινῆς ἐλευθερίας. Οἱ γὰρ Λακεδαιμόνιοι
[15, 80]   στρατηγικῇ συνέσει διαβεβοημένον. (Συναχθείσης δὲ  τῆς   κοινῆς συνόδου τῶν Βοιωτῶν, καὶ
[15, 45]   πόλεσιν ἐπολέμουν, οὐδὲν ἔτι φροντίζοντες  τῆς   κοινῆς συντεθείσης εἰρήνης. Διόπερ ἐν
[15, 34]   ἐφήδρευε καὶ παρετήρει τὸν κατάπλουν  τῆς   κομιζομένης ἀγορᾶς, διανοούμενος ἐπιθέσθαι ταῖς
[15, 40]   εἰς τὴν Σπάρτην. (Οἱ δὲ  τῆς   Κορίνθου φυγάδες, συχνοὶ διατρίβοντες παρὰ
[15, 45]   Διόπερ ἐν Ζακύνθῳ τοῖς ἐπὶ  τῆς   Λακεδαιμονίων ἐπιστασίας κυρίοις γεγονόσι τοῦ
[15, 5]   ἀπῄτουν παρὰ τῶν ἐπεστατηκότων ἐπὶ  τῆς   Λακεδαιμονίων ἡγεμονίας· πικρῶν δὲ τῶν
[15, 40]   μάλιστα δὲ πρὸς τοὺς ἐπὶ  τῆς   Λακεδαιμονίων ἡγεμονίας προεστηκότας τῶν πατρίδων.
[15, 26]   καὶ συναγωνιστὰς ἰσχυροὺς ἔχειν κατὰ  τῆς   Λακεδαιμονίων ὑπεροχῆς· τὸ γὰρ ἔθνος
[15, 67]   ὄντας πεντακισχιλίους, ἐστράτευσαν ἐπὶ Πελλήνην  τῆς   Λακωνικῆς, καὶ τὴν μὲν πόλιν
[15, 63]   τῶν πολεμίων ἐπὶ τοὺς ὅρους  τῆς   Λακωνικῆς καταστρατοπεδευόντων, καὶ αὐτοὶ πανδημεὶ
[15, 50]   δὲ τῶν φυσικῶν τὴν γένεσιν  τῆς   λαμπάδος εἰς φυσικὰς αἰτίας ἀνέφερον,
[15, 18]   πόλεων κρίνει κυρίαν εἶναι δεῖν  τῆς   Λεύκης, ἔκρινεν Πυθία ταύτην
[15, 18]   δὲ τῷ φιλοτεχνήματι γενόμενοι κύριοι  τῆς   Λεύκης, ἐπώνυμον ἑορτὴν ἄγειν κατ'
[15, 18]   ἐξ ἑαυτῶν ἀποίκους ἔκτισαν πλησίον  τῆς   Λεύκης πόλιν, ἐξ ἧς ὁρμηθέντες
[15, 58]   ἔτυχον, δὲ δῆμος παυσάμενος  τῆς   λύττης εἰς τὴν προϋπάρχουσαν ἔννοιαν
[15, 60]   Αμύντας μὲν Αρριδαίου βασιλεύων  τῆς   Μακεδονίας ἐτελεύτησεν ἄρξας ἔτη εἴκοσι
[15, 77]   ἀρχὴν διαδεξάμενος Περδίκκας ἐβασίλευσε  τῆς   Μακεδονίας ἔτη πέντε. ~Ἐπ' ἄρχοντος
[15, 71]   Αλέξανδρον (τὸν ἀδελφόν) καὶ ἐβασίλευσε  τῆς   Μακεδονίας ἔτη τρία. (Κατὰ δὲ
[15, 84]   τῇ πόλει κατήντησαν ἐπὶ θάτερα  τῆς   Μαντινείας οἱ πεμφθέντες ὑπὸ τῶν
[15, 82]   μετὰ τῆς δυνάμεως προϊὼν καὶ  τῆς   Μαντινείας οὐ μακρὰν ἀπέχων ἐπύθετο
[15, 86]   πλεῖστα συντρίψαντες, εἰς τὸν ἀπὸ  τῆς   μαχαίρας ἀγῶνα κατήντησαν. (Συμπλεκόμενοι δὲ
[15, 87]   τῶν σαλπιγκτῶν τοὺς στρατιώτας, ἅπαντες  τῆς   μάχης ἀπέστησαν, καὶ τρόπαιον ἀμφότεροι
[15, 86]   αὐτὸν συστήματος καταπλαγέντες ἀνεχώρουν ἐκ  τῆς   μάχης· ἐπικειμένων δὲ τῶν Βοιωτῶν
[15, 36]   τῶν βαρβάρων, σχεδὸν ἅπαντες οἱ  τῆς   μάχης μετεσχηκότες κατεκόπησαν. Τηλικαύτῃ δὲ
[15, 34]   τῇ σάλπιγγι τοὺς στρατιώτας ἀπὸ  τῆς   μάχης. Οἱ δὲ Θηβαῖοι, δόξαντες
[15, 7]   τὸ μὲν πρῶτον ἀποδοχῆς ἠξίου  τῆς   μεγίστης, ὁρῶν αὐτὸν παρρησίαν ἔχοντα
[15, 54]   πάντες μετέθεντο τὰς γνώμας, καὶ  τῆς   μὲν δεισιδαιμονίας ἀπελύθησαν, πρὸς δὲ
[15, 67]   ἐποιήσαντο περὶ τῆς ἡγεμονίας, ὥστε  τῆς   μὲν θαλάττης ἄρχειν Αθηναίους, τῆς
[15, 66]   αὐτοῖς σεισμοῦ μεγάλου γενομένου· καὶ  τῆς   μὲν Σπάρτης ὅλης σχεδὸν συγχυθείσης,
[15, 82]   Γενομένων οὖν δυεῖν ἑταιριῶν, συνέβαινε  τῆς   μὲν τοὺς Τεγεάτας, τῆς δὲ
[15, 66]   ἀνοίκειον δ' εἶναι νομίζω, πολλάκις  τῆς   Μεσσήνης ἁλούσης καὶ κατασκαφείσης, τὰ
[15, 67]   πέντε, καὶ καταλιπόντες φυλακὴν ἀξιόλογον  τῆς   Μεσσήνης, ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν.
[15, 66]   τῶν συναποστάντων Εἱλώτων, ἀναστάτου γεγενημένης  τῆς   Μεσσήνης πολλοὺς χρόνους. (Ἀτυχήσαντες δ'
[15, 90]   πρὸς δὲ τούτοις Ορόντης μὲν  τῆς   Μυσίας σατράπης, Αὐτοφραδάτης δὲ Λυδίας·
[15, 4]   ἀπεκόμισεν· Εὐαγόρας δὲ πρὸ μὲν  τῆς   ναυμαχίας παρὰ θάλατταν πεζῇ συμβαλὼν
[15, 3]   στρατηγοὶ τῶν Περσῶν καὶ  τῆς   ναυτικῆς δυνάμεως ἡγούμενος, ὀνομαζόμενος δὲ
[15, 87]   τοὺς ἐπιφερομένους. ἡρωικῶς δ' ὑπὲρ  τῆς   νίκης ἀγωνισάμενος καιρίαν ἔλαβε πληγὴν
[15, 33]   δ' αὐτῶν τῶν πολεμίων παρακεχωρηκότων  τῆς   νίκης ἐβιάσατο τοὺς πολεμίους ὑπομένειν
[15, 81]   προεμβαλὼν τοῖς Σπαρτιάταις ἀρχηγὸς ἐγένετο  τῆς   νίκης. ἐν δὲ ταῖς ἐπὶ
[15, 32]   ὅτι τολμήσουσιν ἀναγκαζόμενοι διαγωνίσασθαι περὶ  τῆς   νίκης, ἐν τῷ πεδίῳ προεκαλεῖτο.
[15, 55]   ἀποθνήσκοντας, ἄδηλος ἦν ῥοπὴ  τῆς   νίκης· ἐπεὶ δ' οὗτος πάντα
[15, 32]   κατὰ τὸ πλεῖστον αἴτιος γίνεται  τῆς   νίκης. Ἱππεῖς δ' εἶχεν
[15, 87]   καὶ τρόπαιον ἀμφότεροι στήσαντες ἠμφεσβήτουν  τῆς   νίκης. (Οἱ μὲν γὰρ Αθηναῖοι
[15, 81]   Ελλήνων, ὅτε διὰ τὸ μέγεθος  τῆς   νίκης πρῶτον ἔστησαν Θηβαῖοι τρόπαιον
[15, 24]   κατοικοῦσι τὴν Καρχηδόνα γενομένης, καὶ  τῆς   νόσου πολλὴν ἐπίτασιν ἐχούσης, πολλοὶ
[15, 17]   περιλειφθέντες καταφυγόντες εἰς τὴν παρεμβολὴν  τῆς   νυκτὸς ἐπιγενομένης διεσώθησαν. Οἱ δὲ
[15, 29]   πλείους τῶν μυρίων ἐπεβάλετο μὲν  τῆς   νυκτὸς καταλαβέσθαι τὸν Πειραιᾶ· καταφανὴς
[15, 83]   δὲ βοηθούντων τοῖς πολιορκουμένοις, καὶ  τῆς   νυκτὸς καταλαβούσης, ἔλυσε τὴν πολιορκίαν.
[15, 53]   κατεστρατοπέδευσε καὶ τοὺς στρατιώτας ἐκ  τῆς   ὁδοιπορίας ἀνελάμβανεν. Οἱ δὲ Βοιωτοὶ
[15, 83]   νύκτα διαγρυπνήσας καὶ τὸ διάστημα  τῆς   ὁδοῦ κατὰ σπουδὴν διανύσας ἅμ'
[15, 95]   γεγενημένας ἐν τοῖς γνωριζομένοις μέρεσι  τῆς   οἰκουμένης.
[15, 50]   ὑφεωρῶντο τὴν αὔξησιν αὐτῶν, μήποτε  τῆς   ὅλης Βοιωτίας ἡγούμενοι τὴν ἡγεμονίαν
[15, 1]   οὖν πρὸ ταύτης βύβλος, οὖσα  τῆς   ὅλης συντάξεως τεσσαρεσκαιδεκάτη, τὸ τέλος
[15, 78]   παλαιαῖς ἀποδείξεσι χρώμενοι, τὴν θέσιν  τῆς   Ολυμπικῆς πανηγύρεως αὑτοῖς προσήκειν ἀπεφαίνοντο.
[15, 21]   τῆς Πελοποννήσου καὶ καταντήσας πλησίον  τῆς   Ολυνθίων παρέλαβε τοὺς μετὰ Εὐδαμίδου
[15, 16]   τὴν στρατιάν. (Ὡς δ'  τῆς   ὁμολογίας διῆλθε χρόνος, ἀμφότεροι τὰς
[15, 19]   δήμῳ τῶν Ολυνθίων δωρησαμένου πολλὴν  τῆς   ὁμόρου χώρας διὰ τὴν ἀπόγνωσιν
[15, 77]   φυγάδες ὁρμηθέντες ἐξ Ηλιδος κατελάβοντο  τῆς   ὀνομαζομένης Τριφυλίας χωρίον ὀχυρόν,
[15, 87]   φήσαντος καὶ θέντος αὐτὴν πρὸ  τῆς   ὁράσεως, πάλιν ἐπηρώτησε, πότεροι νενικήκασιν.
[15, 71]   αὐτὸς ἀνέλαβε, καὶ ταχθεὶς ἐπὶ  τῆς   οὐραγίας διὰ τούτων ἀνέστελλε τοὺς
[15, 71]   πολλοῖς ἱππεῦσι καὶ τοῖς ἐπὶ  τῆς   οὐραγίας ἐπέθετο. Τῶν δὲ Βοιωτῶν
[15, 85]   τῶν Ηλείων ἵππαρχος ἐπὶ  τῆς   οὐραγίας τεταγμένος ἐπεβοήθησε τοῖς φεύγουσι,
[15, 86]   δεινοῖς ἐγκαρτερούντων διὰ τὴν ὑπερβολὴν  τῆς   παρ' ἑκατέροις ἀνδραγαθίας οὐδεμίαν ῥοπὴν
[15, 91]   δωρεῶν τε μεγάλων τεύξεσθαι καὶ  τῆς   παραθαλασσίου πάσης παραλήψεσθαι τὴν σατραπείαν,
[15, 24]   τοῖς μὲν Ιππωνιάταις ἐκπεπτωκόσιν ἐκ  τῆς   πατρίδος ἀποκατέστησαν τὴν πόλιν, καὶ
[15, 83]   παραδόξως οἱ Λακεδαιμόνιοι τὴν ἅλωσιν  τῆς   πατρίδος ἐξέφυγον· μὴ προδηλωθείσης γὰρ
[15, 78]   μὲν ἀνανεωσάμενοι τὸ παλαιὸν ἀξίωμα  τῆς   πατρίδος καί τισι μυθικαῖς καὶ
[15, 94]   καὶ δυσχερῶς φέρουσαι τὴν ἐκ  τῆς   πατρίδος μετάστασιν. Διόπερ αὐτῶν ἐπανελθόντων
[15, 65]   τῶν πρεσβυτέρων προϊέναι μακρότερον ἀπὸ  τῆς   πατρίδος, μή τις ἐπίθηται, ἐπείσθησαν
[15, 92]   τῷ Αθηναίῳ, δημοσίᾳ μὲν ὑπὸ  τῆς   πατρίδος οὐκ ἀπεσταλμένῳ, ἰδίᾳ δὲ
[15, 2]   τῶν τριακοσίων. (Στρατηγοὺς δ' ἀπέδειξε  τῆς   πεζῆς δυνάμεως Ορόνταν κηδεστήν, τῆς
[15, 4]   παρὰ θάλατταν πεζῇ συμβαλὼν μέρει  τῆς   πεζῆς δυνάμεως προετέρησε καὶ πρὸς
[15, 44]   τὴν ἐπίνοιαν τοῦ στρατηγοῦ τῷ  τῆς   πείρας ἐπιτεύγματι δόξης ἠξίωσεν. (Τάς
[15, 44]   παντελῶς εὐκινήτους ὑπάρχειν. (Διὰ δὲ  τῆς   πείρας τῆς εὐχρηστίας ἀποδοχῆς τυγχανούσης,
[15, 81]   ἔκρινον τὴν νίκην ἥττονα ὑπάρχειν  τῆς   Πελοπίδου ζωῆς. Πολλὰς γὰρ καὶ
[15, 21]   (Ἀναζεύξας οὖν μετὰ δυνάμεως ἐκ  τῆς   Πελοποννήσου καὶ καταντήσας πλησίον τῆς
[15, 44]   ὁπλῖται καλούμενοι τότε (δὲ) ἀπὸ  τῆς   πέλτης πελτασταὶ μετωνομάσθησαν. Ἐπὶ δὲ
[15, 74]   τῇ πανουργίᾳ κατασοφίσασθαι τὴν ἐκ  τῆς   πεπρωμένης ἀνάγκην, ἀλλὰ ποιητὴς ὢν
[15, 28]   γὰρ Λακεδαιμόνιοι διὰ τὸ μέγεθος  τῆς   περὶ αὐτοὺς δυνάμεως ὑπεροπτικῶς καὶ
[15, 43]   κατεθάρρουν τῶν πολεμίων. (Χρονιζούσης δὲ  τῆς   περὶ τὸ πολισμάτιον τοῦτο στρατείας,
[15, 48]   τε τὸ σκότος καὶ τὸ  τῆς   περιστάσεως ἀπροσδόκητον καὶ παράδοξον ἀδυνάτως
[15, 43]   Περσῶν ἡγεμόνες, ἀντιπραττούσης αὐτοῖς αἰεὶ  τῆς   περιστάσεως, ἔγνωσαν ἐκ τῆς Αἰγύπτου
[15, 35]   ναυμαχίαν οὐκ ἔθαψαν, εὐλαβήθη μήποτε  τῆς   περιστάσεως ὁμοίας γενομένης κινδυνεύσῃ παθεῖν
[15, 9]   πολιορκίαν ἐγκαταλειπόντων, δείσας Ορόντης τὸ  τῆς   περιστάσεως παράλογον, ἐξέπεμψε πρὸς τὸν
[15, 29]   τοῦ βασιλέως ἀναδεδειγμένος στρατηγὸς ἐπὶ  τῆς   Περσικῆς δυνάμεως παρασκευὰς μεγάλας ἐποιήσατο
[15, 1]   ἐγένετο κατὰ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν  τῆς   Περσῶν στρατείας εἰς Κύπρον ἐπ'
[15, 87]   σώματι, παραχρῆμα ἔπεσε κατισχυθεὶς ὑπὸ  τῆς   πληγῆς. περὶ δὲ τοῦ σώματος
[15, 34]   τείχη, σπουδὴν εἰσεφέρετο βίᾳ κρατῆσαι  τῆς   πόλεως. Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 83]   συντάξας διεμέρισεν εἰς τὰς πρὸ  τῆς   πόλεως δυσχωρίας καὶ παρόδους, καὶ
[15, 62]   δὲ τὴν δύναμιν Λακεδαιμονίων ἐκ  τῆς   πόλεως ἐγένετο μάχη καρτερά, καθ'
[15, 70]   χρημάτων κυριεύσας μισθοφόρους ἤθροισε καὶ  τῆς   πόλεως ἐδυνάστευσεν. ~Ἐπ' ἄρχοντος δ'
[15, 32]   τινὰ κατελάβοντο παραμήκη, σταδίους ἀπέχοντα  τῆς   πόλεως εἴκοσι, καὶ πρόβλημα ποιησάμενοι
[15, 63]   χρόνοις ἐπέστησαν, τὰ δὲ τείχη  τῆς   πόλεως ἐκώλυσαν ἀνοικοδομεῖν, ἐπεβάλοντο δὲ
[15, 52]   τῶν ἑξακισχιλίων. (Κατὰ δὲ τὴν  τῆς   πόλεως ἔξοδον τῶν στρατιωτῶν πολλοῖς
[15, 46]   θαλάττης, ἔσπευσαν κύριοι γενέσθαι ταύτης  τῆς   πόλεως. (Εὐθὺς οὖν ἔπεμψαν εἰς
[15, 80]   ἔξοδον τῶν στρατιωτῶν ἐκλιπεῖν τὸν  τῆς   πόλεως ἥλιον. Καὶ διὰ τούτων
[15, 34]   μετὰ δὲ ταῦτα τῶν ἐκ  τῆς   πόλεως Θηβαίων ἐκχυθέντων πανδημεί, θεωρῶν
[15, 26]   δύναμιν ἅμ' ἡμέρᾳ προήγαγεν ἐκ  τῆς   πόλεως, καὶ δρομαῖος ἠπείγετο, φθάσαι
[15, 69]   ἀναλαβὼν τοὺς Αθηναίους προῆγεν ἐκ  τῆς   πόλεως, καὶ καταλαβόμενος τοὺς ὑπερδεξίους
[15, 46]   τὰ ἔπιπλα λαβόντας ἀπελθεῖν ἐκ  τῆς   πόλεως καὶ μηκέτι τῆς Βοιωτίας
[15, 40]   ἐγένετο μάχη πρὸς τοὺς ἐκ  τῆς   πόλεως, καὶ νικησάντων τῶν φυγάδων
[15, 33]   ἐν ταῖς Θεσπιαῖς, ἐκχυθεὶς ἐκ  τῆς   πόλεως καὶ προπετῶς τοῖς ἀποχωροῦσι
[15, 84]   τότε μὲν ἀναχωρήσας μικρὸν ἀπὸ  τῆς   πόλεως κατεστρατοπέδευσεν· παραγγείλας δὲ δειπνοποιεῖσθαι,
[15, 65]   τοῖς θυμοῖς προπίπτοντες ἐξεπήδων ἐκ  τῆς   πόλεως· κωλυόμενοι δ' ὑπὸ τῶν
[15, 65]   περὶ τῶν ὅλων, ἀπηλλάγησαν ἀπὸ  τῆς   πόλεως. Πᾶσαν δὲ τὴν Λακωνικὴν
[15, 61]   Λαρισσαίων ἐντὸς τοῦ τείχους ἐκράτησε  τῆς   πόλεως πλὴν τῆς ἄκρας. (Μετὰ
[15, 69]   ὑποστὰς τοὺς μὲν ἐξέβαλεν ἐκ  τῆς   πόλεως, πολλοὺς δὲ τῶν Βοιωτῶν
[15, 18]   δὲ χρόνον αὐτοῦ τελευτήσαντος ἠμφισβήτησαν  τῆς   πόλεως ταύτης Κλαζομένιοι καὶ Κυμαῖοι.
[15, 43]   καὶ μετ' ἐκείνων ἐπαγγελλομένου κρατήσειν  τῆς   πόλεως, τό τε θράσος αὐτοῦ
[15, 83]   πολλῆς σπουδῆς τὴν ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο  τῆς   πόλεως. (Τοὺς μὲν οὖν πρεσβυτάτους
[15, 73]   τὴν χώραν πᾶσαν πορθήσας καὶ  τῆς   πόλεως τῶν Ερυκίνων ἐγκρατὴς γενόμενος
[15, 69]   ὑπερδεξίων ἀγωνιζόμενοι, καὶ πολλῶν ἐκ  τῆς   πόλεως χορηγουμένων, οὓς μὲν ἀνῄρουν
[15, 71]   ποιεῖσθαι. (Ἀναζευξάντων δ' αὐτῶν, καὶ  τῆς   πορείας οὔσης διὰ χώρας πεδιάδος,
[15, 91]   Αρτάβαζον τῇ πρότερον ἡμέρᾳ περὶ  τῆς   προδοσίας. (Δατάμης δὲ παρακαλέσας τοὺς
[15, 92]   δὲ ἀποστάτης γενόμενος ταῖς ἐκ  τῆς   προδοσίας δωρεαῖς διελύσατο τὰ πρὸς
[15, 79]   πολλῶν δὲ καὶ ἄλλων κοινωνούντων  τῆς   προθέσεως καὶ προσορμησάντων, ἀπήντησαν πρὸς
[15, 10]   Ελληνας. Περὶ δὲ τῆς φιλίας  τῆς   πρὸς Λακεδαιμονίους ἀπελογεῖτο, λέγων οὐκ
[15, 57]   τρόπον τοῦ θανάτου ταύτης τυχὼν  τῆς   προσηγορίας. ~Ἡ δ' οὖν στάσις
[15, 31]   τὴν ἀπόστασιν ἀκατάσχετον οὖσαν, ἐπαύσαντο  τῆς   προϋπαρχούσης βαρύτητος καὶ ταῖς πόλεσι
[15, 39]   πολὺ πάσης παιδείας, καὶ μάλιστα  τῆς   Πυθαγορικῆς φιλοσοφίας· πρὸς δὲ τούτοις
[15, 69]   καί τινων προχείρως τολμησάντων διὰ  τῆς   πύλης εἰς τὴν πόλιν εἰσβιάζεσθαι,
[15, 1]   ὑπὸ Διονυσίου καὶ τὴν ἅλωσιν  τῆς   Ρώμης ὑπὸ Γαλατῶν, ἥτις ἐγένετο
[15, 8]   Κύπρον πόλεων, αὐτῆς δὲ μόνης  τῆς   Σαλαμῖνος βασιλεύων τελῇ τῷ Περσῶν
[15, 9]   συνέθετο τὴν εἰρήνην, ὥστε βασιλεύειν  τῆς   Σαλαμῖνος καὶ τὸν ὡρισμένον διδόναι
[15, 4]   ἔλαθε τοὺς πολεμίους ἐκπλεύσας ἐκ  τῆς   Σαλαμῖνος. Κομισθεὶς δ' εἰς τὴν
[15, 70]   ἀπετρίψατο τοὺς πολεμίους. ~Ἐκ δὲ  τῆς   Σικελίας Κελτοὶ καὶ Ιβηρες δισχίλιοι
[15, 64]   ἐν ταῖς παρόδοις τάξιν ἀνάξιον  τῆς   Σπάρτης ἔκρινε, τὸ δὲ διασῶσαι
[15, 63]   καὶ αὐτοὶ πανδημεὶ τὴν ἐκ  τῆς   Σπάρτης ἔξοδον ποιησάμενοι προῆγον ἐπὶ
[15, 62]   νενικηκότες, ὅμως εὐλαβοῦντο τὸ βάρος  τῆς   Σπάρτης, καὶ καθ' αὑτοὺς οὐχ
[15, 50]   ὅλης Βοιωτίας ἡγούμενοι τὴν ἡγεμονίαν  τῆς   Σπάρτης καταλύσωσιν, ἐπιλαβόμενοι καιροῦ. ἔν
[15, 27]   δὲ καὶ οἱ ἐξ αὐτῆς  τῆς   Σπάρτης, ὄντες ὀλίγοι, παραχωρῆσαι τῆς
[15, 66]   τόπον δ' εὔθετον ἔχουσαν κατὰ  τῆς   Σπάρτης. συγκατατιθεμένων δὲ πάντων ἀνεζήτησε
[15, 59]   χώραν διὰ τὸ δοκεῖν τούτους  τῆς   στάσεως καὶ τῆς φυγῆς αἰτίους
[15, 52]   διὰ δειλίαν ἀποτρέπειν τὸν Επαμεινώνδαν  τῆς   στρατείας. δ' Επαμεινώνδας πρὸς
[15, 62]   οἱ ἄλλοι βοιωτάρχαι παρεκεχωρήκεισαν ἑκουσίως  τῆς   στρατηγίας διά τε τὴν σύνεσιν
[15, 31]   δὲ τῆς συντάξεως οὔσης, ἡγεῖτο  τῆς   στρατιᾶς Αγησίλαος βασιλεύς· περιβόητος
[15, 9]   τὸν Εὐαγόραν τοὺς διαλεξομένους περὶ  τῆς   συλλύσεως καὶ κελεύσοντας συντίθεσθαι τὴν
[15, 47]   νεῶν ἑξήκοντα· οὗτος δὲ πρὸ  τῆς   συμμαχίας ταύτης πλεύσας ἐπὶ Θρᾴκης,
[15, 15]   δὲ Φοίνικες καταπλαγέντες τὸ μέγεθος  τῆς   συμφορᾶς εὐθὺς διεπρεσβεύσαντο περὶ διαλύσεων.
[15, 48]   μηχανησαμένης. (Ἐπέτεινε δὲ τὸ μέγεθος  τῆς   συμφορᾶς καιρός· οὐ γὰρ
[15, 58]   ἐφείσατο. (Διὰ γὰρ τὸ μέγεθος  τῆς   συμφορᾶς οἱ μὲν δημαγωγοὶ φοβηθέντες
[15, 48]   ὡς διὰ θεῶν μῆνιν γεγενημένης  τῆς   συμφορᾶς τοῖς εἰς τὸ θεῖον
[15, 31]   τέτταρας ὁπλίτας ἰσαζόμενος. (Τοιαύτης δὲ  τῆς   συντάξεως οὔσης, ἡγεῖτο τῆς στρατιᾶς
[15, 48]   καὶ παράδοξον ἀδυνάτως εἶχον ἀντιλαμβάνεσθαι  τῆς   σωτηρίας. (Οἱ μὲν οὖν πλείους
[15, 55]   τὴν ἀρετὴν καὶ τὴν πυκνότητα  τῆς   τάξεως πλεονεκτούντων πολλοὶ τῶν Πελοποννησίων
[15, 56]   τῇ βίᾳ βραχὺ προέωσαν ἐκ  τῆς   τάξεως τοὺς πολεμίους, οἱ δὲ
[15, 5]   ἔνιαι πιθανὰς ἀφορμὰς αὐτοῖς παρέσχοντο  τῆς   ταραχῆς. Ἀπολαβοῦσαι γὰρ τὰς αὐτονομίας
[15, 23]   τοῖς Ελλησιν· οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι  τῆς   τε πολυανθρωπίας καὶ τῆς ἐν
[15, 64]   (Αργεῖοι δὲ κατὰ τοὺς ὅρους  τῆς   Τεγεάτιδος χώρας ἐμβαλόντες συνῆψαν μάχην
[15, 74]   ἱστορίας φδιελθεῖν τάς τε αἰτίας  τῆς   τελευτῆς καὶ τὰ συμβάντα τούτῳ
[15, 95]   τοῦ βασιλέως τούτου πράξεις μέχρι  τῆς   τελευτῆς, συμπεριλαμβάνοντες καὶ τὰς ἄλλας
[15, 81]   ἄλλου τῶν πολιτῶν ταύτης ἠξιωμένου  τῆς   τιμῆς. Πελοπίδας μὲν οὖν, διὰ
[15, 79]   ἔχειν νομίσαντες καὶ προφάσεις εὐλόγους  τῆς   τιμωρίας λαβόντες, ἐστράτευσαν ἐπὶ τὸν
[15, 29]   περιπεποιημένον. οὗτος μὲν οὖν ἄνευ  τῆς   τοῦ δήμου γνώμης προσδεξάμενος τὴν
[15, 36]   ῥᾳδίως ἐπετέλεσε, πείθων μὲν διὰ  τῆς   τοῦ λόγου δυνάμεως, νικῶν δὲ
[15, 90]   σατράπης, ὃς καὶ Μιθριδάτου τελευτήσαντος  τῆς   τούτου βασιλείας κεκυριευκὼς ἦν, Μαύσωλος
[15, 77]   (Ἐκ πολλῶν δὲ χρόνων περὶ  τῆς   Τριφυλίας ἠμφεσβήτουν Αρκάδες καὶ Ηλεῖοι,
[15, 3]   τῆς Κιλικίας παρακομίσαντες, πολλὴν παρεῖχον  τῆς   τροφῆς δαψίλειαν. Τῷ δ' Εὐαγόρᾳ
[15, 33]   ἴσως ἂν διὰ τὸ παράλογον  τῆς   τύχης δύναιντο καὶ πταῖσαι κατὰ
[15, 54]   ἀνοχὰς ποιήσασθαι καὶ τὰ παράλογα  τῆς   τύχης εὐλαβηθῆναι. (Γενομένων δὲ τῶν
[15, 63]   εἰς ὀλίγους πολιτικοὺς στρατιώτας ὑπὸ  τῆς   τύχης συγκεκλεισμένοι, πρὸς δὲ τούτοις
[15, 60]   δ' Σάμιος ἱστοριογράφος  τῆς   τῶν Ελληνικῶν ἱστορίας ἐντεῦθεν ἐποιήσατο
[15, 19]   φύσει δραστικός, φιλοπόλεμος ἦν καὶ  τῆς   τῶν Ελλήνων δυναστείας ἀντείχετο. ~Ἐπ'
[15, 57]   τῇ φιλανθρωπίᾳ δεῖ διαφυλάττειν τοὺς  τῆς   τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας ὀρεγομένους, μετέγνωσαν.
[15, 60]   προηγμένος, ἔπεισε τοὺς Θετταλοὺς ἀντιποιεῖσθαι  τῆς   τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας· ταύτην γὰρ
[15, 37]   περιβόητον, καὶ φανεροὶ καθειστήκεισαν ἀμφισβητήσοντες  τῆς   τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας. (Τῶν δὲ
[15, 28]   νησιωτῶν· αἰεὶ δὲ μᾶλλον αὐξομένης  τῆς   τῶν Ελλήνων ὁρμῆς πολλαὶ πόλεις
[15, 55]   γὰρ ὑπέμενον ὑπενέγκαι τὸ βάρος  τῆς   τῶν ἐπιλέκτων ἀνδραγαθίας, ἀλλὰ τῶν
[15, 16]   γυμνάζων τὴν δύναμιν, διὰ δὲ  τῆς   τῶν ἔργων ἀθλήσεως καὶ τῆς
[15, 38]   τὰς κατὰ Βοιωτίαν πόλεις ἀπέσπων  τῆς   τῶν Θηβαίων συντελείας. ~Οἱ δὲ
[15, 47]   τριάκοντα τριήρεις· (τότε δὲ καθυστερῶν  τῆς   τῶν Κορκυραίων συμμαχίας τὸ μὲν
[15, 51]   Θήβας ἐξανδραποδίσασθαι. Φανερᾶς δὲ οὔσης  τῆς   τῶν Λακεδαιμονίων παρασκευῆς, καὶ τῶν
[15, 25]   δὲ πανδημεὶ βοηθῆσαι καὶ πρὸ  τῆς   τῶν Λακεδαιμονίων παρουσίας συνεκπολεμῆσαι τὴν
[15, 16]   τῆς τῶν ἔργων ἀθλήσεως καὶ  τῆς   τῶν λόγων παρακλήσεως καὶ γυμνασίας
[15, 87]   τῶν Λακεδαιμονίων πρώτων ἐπικηρυκευσαμένων περὶ  τῆς   τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως ἀμφότεροι τοὺς
[15, 56]   Μετὰ δὲ ταῦτα περί τε  τῆς   τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως καὶ τῆς
[15, 87]   μὲν οὖν χρόνον τινὰ περὶ  τῆς   τῶν νεκρῶν ἀναιρέσεως οὐδέτεροι διεπρεσβεύσαντο,
[15, 46]   ἀξιόλογον ἦγον. (Παραγενόμενοι δὲ πλησίον  τῆς   τῶν Πλαταιέων πόλεως, ἀπροσδοκήτου τῆς
[15, 54]   τῷ πλήθει τῶν ἀγωνιζομένων περιγένωνται  τῆς   τῶν πολεμίων τόλμης. (Συνελθουσῶν δ'
[15, 16]   αὐτοὺς μὲν μὴ ὑπάρχειν κυρίους  τῆς   τῶν πόλεων παραδόσεως, ἵνα δὲ
[15, 50]   τε πόλις τῶν Θηβαίων διὰ  τῆς   τῶν προγόνων ἐπιφανείας ἐν τοῖς
[15, 47]   ἐδολοφόνησεν Εὐαγόραν τὸν βασιλέα καὶ  τῆς   τῶν Σαλαμινίων βασιλείας ἐκυρίευσε, κατὰ
[15, 34]   ἔστησαν καὶ τὸ λοιπὸν κατεθάρρησαν  τῆς   τῶν Σπαρτιατῶν δυνάμεως. (Τὰ μὲν
[15, 19]   πειθοῖ προσαγόμενοι, ἃς δὲ διὰ  τῆς   τῶν φυγάδων καθόδου βίᾳ χειρούμενοι,
[15, 30]   ἀπέδειξε ταύτης τῆς χώρας καὶ  τῆς   τῶν Ωρειτῶν πόλεως. Ἄρχοντος δ'
[15, 73]   κατὰ τὴν ἐπικράτειαν Φοίνικας ἐπιβεβηκέναι  τῆς   ὑπ' αὐτὸν χώρας. (Παρασκευασάμενος οὖν
[15, 9]   συνεργεῖν δόξας τῷ Τιριβάζῳ περὶ  τῆς   ὑποθέσεως τύχῃ τιμωρίας ὑπὸ τοῦ
[15, 74]   δώδεκα. ~Οὐκ ἀνοίκειον δ' ἐστὶ  τῆς   ὑποκειμένης ἱστορίας φδιελθεῖν τάς τε
[15, 55]   ἀμφοτέροις ἐπῆγον μηνοειδὲς τὸ σχῆμα  τῆς   φάλαγγος πεποιηκότες, οἱ δὲ Βοιωτοὶ
[15, 29]   τῆς Αττικῆς. διὰ δὲ ταύτης  τῆς   φιλανθρωπίας ἀνακτησάμενοι τὴν παρὰ τοῖς
[15, 10]   τοὺς παρόντας Ελληνας. Περὶ δὲ  τῆς   φιλίας τῆς πρὸς Λακεδαιμονίους ἀπελογεῖτο,
[15, 95]   περιγράφομεν, τὴν δ' ἐχομένην ἀπὸ  τῆς   Φιλίππου παραλήψεως τῆς βασιλείας ἀρξάμενοι
[15, 1]   καταλήξομεν ἐπὶ τὸν προηγούμενον ἐνιαυτὸν  τῆς   Φιλίππου τοῦ Αμύντου βασιλείας. ~Ἐπ'
[15, 94]   ἄγραφον χρόνον ἐτῶν ἑπτὰ ἀπὸ  τῆς   Φιλίστου συντάξεως ἐν μιᾷ βύβλῳ,
[15, 7]   ὁρῶν αὐτὸν παρρησίαν ἔχοντα ἀξίαν  τῆς   φιλοσοφίας· ὕστερον δ' ἔκ τινων
[15, 83]   παθὼν καὶ δράσας οὐκ ἀπέστη  τῆς   φιλοτιμίας, ἕως τὸ στράτευμα τῶν
[15, 92]   Αἰγύπτου στρατιωτῶν, καὶ πεμφθεὶς ἀπὸ  τῆς   Φοινίκης πολιορκεῖν τὰς ἐν τῇ
[15, 64]   παρόδους, καὶ τόν τε ἡγεμόνα  τῆς   φρουρᾶς Αλέξανδρον τὸν Σπαρτιάτην ἀνεῖλον
[15, 27]   τὴν ἐπιβολήν. Τοὺς δὲ ἡγεμόνας  τῆς   φρουρᾶς τρεῖς ὄντας μετέστησαν εἰς
[15, 90]   ἦσαν ἐπιφανέστατοι Αριοβαρζάνης μὲν  τῆς   Φρυγίας σατράπης, ὃς καὶ Μιθριδάτου
[15, 59]   δοκεῖν τούτους τῆς στάσεως καὶ  τῆς   φυγῆς αἰτίους γεγονέναι. πορθήσας δὲ
[15, 83]   τῇ Σπάρτῃ. δ' ἐπὶ  τῆς   φυλακῆς ἀπολελειμμένος Αγησίλαος ὀλίγῳ πρότερον
[15, 53]   διέξοδον ἀπέγνω, πορευθεὶς δὲ διὰ  τῆς   Φωκίδος, καὶ διεξελθὼν τὴν παραθαλαττίαν
[15, 36]   τοὺς μὲν βαρβάρους ἐξήλασεν ἐκ  τῆς   χώρας, ἐν δὲ τῇ πόλει
[15, 40]   τοὺς δὲ λοιποὺς ἐκβαλόντες ἐκ  τῆς   χώρας ἠνάγκασαν φυγεῖν εἰς Αργος.
[15, 30]   καὶ τύραννον ἑαυτὸν ἀπέδειξε ταύτης  τῆς   χώρας καὶ τῆς τῶν Ωρειτῶν
[15, 77]   ταῖς μεταβολαῖς ὑπεροχὰς ἐναλλὰξ ἐκυρίευον  τῆς   χώρας· κατὰ δὲ τοὺς ὑποκειμένους
[15, 46]   πλεῖστοι μὲν τῶν Πλαταιέων ἐπὶ  τῆς   χώρας καταληφθέντες ὑπὸ τῶν ἱππέων
[15, 42]   ἐθάρρει δὲ μάλιστα μὲν τῇ  τῆς   χώρας ὀχυρότητι, δυσπροσίτου παντελῶς οὔσης
[15, 91]   τὴν Καππαδοκίαν, μὲν ταύτης  τῆς   χώρας σατράπης Δατάμης ἀντεστρατοπέδευσεν αὐτῷ,
[15, 40]   πολλῶν φυγαδευομένων, καὶ καταλαβομένων ἐπὶ  τῆς   χώρας φρούριον ὀχυρὸν καὶ πλῆθος
[15, 63]   στρατιωτῶν δυνάμεσι τεταπεινωμένοι, ταῖς δὲ  τῆς   ψυχῆς ἀρεταῖς τεθαρρηκότες. (Οἱ μὲν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005