Alphabétiquement     [«   »]
Αὐτοὶ 1
αὐτοὶ 9
αὐτοὶδὲ 1
αὐτοῖς 38
αὑτοῖς 2
Αὐτοκλῆς 1
αὐτοκράτορες 1
Fréquences     [«    »]
37 ἀπὸ
36 βασιλέως
37 δυνάμεως
38 αὐτοῖς
42 πρῶτον
42 στρατιώτας
43 πόλεις
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

αὐτοῖς


Livre, Chap.
[15, 66]   γενόμενοι κατῴκησαν ἐν Ναυπάκτῳ, δόντων  αὐτοῖς   Αθηναίων οἰκητήριον τήνδε τὴν πόλιν.
[15, 72]   Λακεδαιμονίων δ' οὐδείς. προεῖπον δ'  αὐτοῖς   αἱ Δωδωνίδες ἱέρειαι, διότι πόλεμος
[15, 43]   δὲ τῶν Περσῶν ἡγεμόνες, ἀντιπραττούσης  αὐτοῖς   αἰεὶ τῆς περιστάσεως, ἔγνωσαν ἐκ
[15, 58]   δημαγωγοὶ φοβηθέντες μή τι παράλογον  αὐτοῖς   ἀπαντήσῃ, τῆς κατηγορίας ἀπέστησαν, οἱ
[15, 52]   θεῶν κωλυόντων, δ' οὐδὲν  αὐτοῖς   ἀποκριθεὶς προῆγε τὸ στρατόπεδον, ἡγούμενος
[15, 94]   μὲν ἐκ τῶν πολισμάτων ἠξίουν  αὐτοῖς   βοηθεῖν Μαντινεῖς καὶ τῶν ἄλλων
[15, 80]   πρέσβεις ἀπέστειλαν πρὸς Θηβαίους, ἀξιοῦντες  αὐτοῖς   βοηθῆσαι καὶ στρατηγὸν αὐτοῖς ἐξαποστεῖλαι
[15, 49]   ἀπὸ τῶν ἀρχαίων καὶ προγονικῶν  αὐτοῖς   βωμῶν ἐξ Ελίκης τῆς ἐν
[15, 13]   νῆσον τὴν ὀνομαζομένην Φάρον, συμπράξαντος  αὐτοῖς   Διονυσίου τοῦ τυράννου. Οὗτος γὰρ
[15, 15]   δὲ Διονύσιος ἀπεφήνατο (τῷ) μίαν  αὐτοῖς   εἶναι σύλλυσιν, ἐὰν ἐκχωρήσωσι τῶν
[15, 80]   ἀξιοῦντες αὐτοῖς βοηθῆσαι καὶ στρατηγὸν  αὐτοῖς   ἐξαποστεῖλαι Πελοπίδαν. δεισαν γὰρ τοῦτον
[15, 28]   πρέσβεις τοὺς ἀξιολογωτάτους τῶν παρ'  αὐτοῖς   ἐξέπεμψαν ἐπὶ τὰς ὑπὸ (τοὺς)
[15, 51]   Ελλήνων πρὸς τοὺς Θηβαίους συνήλγουν  αὐτοῖς   ἐπὶ ταῖς προσδοκωμέναις συμφοραῖς, οἱ
[15, 53]   ἐπὶ τοὺς πολεμίους, ὡς ἤγγισαν  αὐτοῖς   καὶ λόφους τινὰς ὑπερβαλόντες ἄφνω
[15, 20]   μεθ' ὅπλων συνδραμόντων, συνάψας μάχην  αὐτοῖς   καὶ νικήσας τριακοσίους μὲν τοὺς
[15, 51]   μονωθέντων τῶν Θηβαίων, ἔκριναν πολεμεῖν  αὐτοῖς   καὶ τὰς Θήβας ἐξανδραποδίσασθαι. Φανερᾶς
[15, 30]   Οἱ δ' Αθηναῖοι, τῶν πραγμάτων  αὐτοῖς   κατὰ νοῦν προχωρούντων, δύναμιν ἐξέπεμψαν
[15, 73]   διά τε τὴν γεγενημένην παρ'  αὐτοῖς   λοιμικὴν νόσον καὶ τὴν ἀπόστασιν
[15, 85]   κατάληψιν τῶν πλησίον λόφων, συνάψαντες  αὐτοῖς   μάχην ἅπαντας ἀπέκτειναν. (Οἱ δὲ
[15, 31]   Θρᾴκης κατοικοῦντες σύμμαχοι. Ἦν δ'  αὐτοῖς   μὲν ὁπλίτης πρὸς δύο
[15, 53]   λέγοντα, διότι προστέταχεν θεὸς  αὐτοῖς,   ὅταν ἐν Λεύκτροις νικήσωσιν, ἀγῶνα
[15, 68]   οὐκ ἐλάττους δισμυρίων. (Ἔδοξεν οὖν  αὐτοῖς   ὀχυρώσασθαι τὰς παρόδους καὶ διακωλύειν
[15, 72]   ἐν Λεύκτροις ἧτταν τοῦτο πρῶτον  αὐτοῖς   παράδοξον εὐτύχημα ἐγένετο· ἔπεσον γὰρ
[15, 5]   αὐταῖς, ὧν ἔνιαι πιθανὰς ἀφορμὰς  αὐτοῖς   παρέσχοντο τῆς ταραχῆς. Ἀπολαβοῦσαι γὰρ
[15, 36]   τῶν πλησιοχώρων Θρᾳκῶν συμμαχίαν ἀποστειλάντων  αὐτοῖς,   παρετάξαντο τοῖς βαρβάροις. (Γενομένης δὲ
[15, 62]   τῶν Σπαρτιατῶν, ὡς δ' οὐδεὶς  αὐτοῖς   προσεῖχε, διαπρεσβευσάμενοι πρὸς τοὺς Θηβαίους
[15, 77]   τὸ χωρίον· ὡς δ' οὐδεὶς  αὐτοῖς   προσεῖχε, μετεπέμψαντο παρ' Αθηναίων συμμαχίαν
[15, 5]   τὸ παλαιὸν συνῴκησαν· οὐδενὸς δὲ  αὐτοῖς   προσέχοντος, δύναμιν ἐκπέμψαντες ἐπολιόρκουν τὴν
[15, 13]   τῶν Μολοττῶν βασιλείαν. Οὐδενὸς δ'  αὐτοῖς   προσέχοντος, τὸ μὲν πρῶτον ἐπόρθησαν
[15, 66]   δ' ὕστατος ἐγένετο πόλεμος  αὐτοῖς   σεισμοῦ μεγάλου γενομένου· καὶ τῆς
[15, 29]   ὑπὸ Λακεδαιμονίων. Κρίναντες δὲ πολεμεῖν  αὐτοῖς,   στρατηγοὺς τρεῖς εἵλαντο τοὺς ἐπιφανεστάτους
[15, 13]   δ' Ιλλυριῶν ἐχόντων πόλεμον, ἐξαπέστειλεν  αὐτοῖς   συμμάχους στρατιώτας δισχιλίους καὶ πανοπλίας
[15, 9]   ἐπαγγελίας μεγάλας ἐποιεῖτο, ὑπισχνούμενος συμπράξειν  αὐτοῖς   τὰ κατὰ τὴν Ελλάδα καὶ
[15, 46]   ἀποστεῖλαι ναυτικὴν δύναμιν, ὑπισχνούμενοι παραδώσειν  αὐτοῖς   τὴν Κόρκυραν. Οἱ δὲ Λακεδαιμόνιοι,
[15, 9]   τὴν Ελλάδα καὶ τὴν ἡγεμονίαν  αὐτοῖς   τὴν πάτριον συγκατασκευάσειν. (Οἱ δὲ
[15, 50]   τὴν ἡγεμονίαν, τὸ θεῖον προεσήμαινεν  αὐτοῖς   τῆς ἀρχῆς τὴν ἀποβολήν· ὤφθη
[15, 55]   τὸ ἕτερον κέρας τάξας παρήγγειλεν  αὐτοῖς   φυγομαχεῖν καὶ κατὰ τὴν ἔφοδον
[15, 66]   τὴν Μεσσήνην καὶ τὴν ἀρχαίαν  αὐτοῖς   χώραν ἀποκατέστησαν. Περὶ μὲν οὖν
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005