Alphabétiquement     [«   »]
Γάιος 7
Γαλατῶν 1
γάρ 3
γὰρ 129
γε 1
γεγαμηκὼς 1
γεγενημένας 1
Fréquences     [«    »]
118 διὰ
119 περὶ
104 τῇ
129 γὰρ
152 ἐπὶ
160 κατὰ
175
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

γὰρ


Livre, Chap.
[15, 32]   τὴν τῶν πολεμίων ἔφοδον· τὴν  γὰρ   Αγησιλάου δόξαν καταπεπληγμένοι, τὸν ἐν
[15, 87]   ἠμφεσβήτουν τῆς νίκης. (Οἱ μὲν  γὰρ   Αθηναῖοι νενικηκότες τοὺς περὶ τὸν
[15, 78]   τὴν τῆς θαλάττης ἀρχήν· καὶ  γὰρ   Αθηναίους ἐν τῷ πρὸς Ξέρξην
[15, 76]   οὖσαν Αθηναίων παραλόγως ἀπέβαλεν· τῶν  γὰρ   Αθηναίων στρατευσάντων ἐπ' αὐτὸν καὶ
[15, 2]   τοῦ Αμύντου βασιλείας. ~Ἐπ' ἄρχοντος  γὰρ   Αθήνησι Μυστιχίδου Ρωμαῖοι μὲν ἀντὶ
[15, 45]   ἀντεχομένοις συνεμάχουν οἱ Αθηναῖοι. (Ἀμφότεραι  γὰρ   αἱ πόλεις αὗται χρόνον ὀλίγον
[15, 1]   ἐπιτίμησιν τοῖς Λακεδαιμονίοις ποιήσασθαι. (Τίς  γὰρ   ἂν οὐχ ἡγήσαιτο κατηγορίας αὐτοὺς
[15, 12]   ἀγωνιζόμενοι πρὸς τοὺς πολεμίους· ἐδόκουν  γὰρ   ἀνδρείᾳ διαφέρειν τῶν Αρκάδων, καὶ
[15, 76]   κατεσκεύασαν αὐτὴν ἀξιόλογον· πλῆθός τε  γὰρ   ἀνδρῶν εἰς ταύτην ἠθροίσθη καὶ
[15, 42]   τὴν ἔφοδον τοὺς πολεμίους. (Τοῦτο  γὰρ   ἀπετάφρευσε, καὶ διετείχισε τοὺς εἴσπλους
[15, 19]   μὴ καταδουλοῦσθαι τοὺς Ελληνας· ἀδοξεῖν  γὰρ   ἀπεφήνατο τὴν Σπάρτην τοῖς μὲν
[15, 13]   αὐτοῖς Διονυσίου τοῦ τυράννου. Οὗτος  γὰρ   ἀποικίαν ἀπεσταλκὼς εἰς τὸν Αδρίαν
[15, 81]   διὰ τὴν Πελοπίδου τελευτήν· ἀξιόλογον  γὰρ   ἀπολωλεκότες ἄνδρα, κατὰ λόγον ἔκρινον
[15, 72]   αὐτοῖς παράδοξον εὐτύχημα ἐγένετο· ἔπεσον  γὰρ   Αρκάδων μὲν ὑπὲρ τοὺς μυρίους,
[15, 93]   τρία πρὸς τοῖς εἴκοσι· τοῦ  γὰρ   Αρταξέρξου καλῶς βεβασιλευκότος καὶ γενομένου
[15, 82]   τὴν πόλιν μηδὲν καταπεπληγμένους· ταχὺ  γὰρ   αὐτὸν ἐπιφανέντα βοηθήσειν. ~Τῶν δὲ
[15, 84]   παραδόξως ἀπέβαλε τὴν νίκην. Ἄρτι  γὰρ   αὐτοῦ πλησιάζοντος ἐρήμῳ τῇ πόλει
[15, 46]   συνθέσθαι τοῖς πολεμίοις εὐαρέστους· ἔδει  γὰρ   αὐτοὺς τὰ ἔπιπλα λαβόντας ἀπελθεῖν
[15, 13]   τὸ δύνασθαι ναυσὶ καθορμισθῆναι. Ἔσπευδε  γὰρ   ἄφνω μεγάλαις δυνάμεσιν ἐπιπλεῦσαι τοῖς
[15, 52]   ἐφάνη δυσχερέστερος τοῦ προτέρου.  γὰρ   γραμματεὺς προῆγεν ἔχων δόρυ καὶ
[15, 6]   ἐπηγγείλατο παράδοξόν τινα ἐπαγγελίαν. ἔφη  γὰρ   διὰ τῆς ἀποκρίσεως τηρήσειν ἅμα
[15, 6]   ἀμφιβολίας ἀμφότερα τηρήσας. μὲν  γὰρ   Διονύσιος ἐδέξατο τὰ οἰκτρὰ εἶναι
[15, 92]   οὐ προσέσχε καλῶς συμβουλεύοντι. τῆς  γὰρ   δυνάμεως προελθούσης πορρωτέρω καὶ περὶ
[15, 26]   κατὰ τῆς Λακεδαιμονίων ὑπεροχῆς· τὸ  γὰρ   ἔθνος τοῦτο καὶ πλήθει τῶν
[15, 95]   δὲ συμμάχους ἀδικῶν διετέλει. καταπλεύσας  γὰρ   εἰς Κόρκυραν συμμαχίδα πόλιν, στάσεις
[15, 88]   τὸν Επαμεινώνδαν ἀρετήν. Παρὰ μὲν  γὰρ   ἑκάστῳ τῶν ἄλλων ἓν ἂν
[15, 44]   περὶ τὸν καθοπλισμὸν φιλοτιμηθῆναι. (Τῶν  γὰρ   Ελλήνων μεγάλαις ἀσπίσι χρωμένων καὶ
[15, 86]   καὶ θαυμαστοὺς ἀγῶνας συνεστήσαντο. οὐδέποτε  γὰρ   Ελλήνων πρὸς Ελληνας ἀγωνιζομένων οὔτε
[15, 49]   συστάσεις ὑδάτων ναματιαίων μεγάλας. Εἶναι  γὰρ   ἐν αὐτῇ δύο ποταμοὺς φανεροὺς
[15, 60]   κατὰ τοῦτον τὸν ἐνιαυτόν· τῶν  γὰρ   ἐν δυναστείαις ὄντων τρεῖς ἐτελεύτησαν
[15, 54]   τότε δὲ συστρατεύων Θηβαίοις. Οὗτος  γὰρ   ἐν ἐκκλησίᾳ προαχθεὶς ἀπεφήνατο παλαιὸν
[15, 48]   χώρας καὶ πόλεων ἄπιστοι· οὐδέποτε  γὰρ   ἐν τοῖς ἐπάνω χρόνοις ἐγένοντο
[15, 55]   περιεποιήσατο τὴν περιβόητον νίκην. (Ἐκλεξάμενος  γὰρ   ἐξ ἁπάσης τῆς δυνάμεως τοὺς
[15, 51]   τὸν πρὸς Λακεδαιμονίους πόλεμον· οὐδεμιᾷ  γὰρ   ἐξῆν πόλει συμμαχῆσαι διὰ τὸ
[15, 17]   μεγάλην εὐημερίαν ἀπηνέγκαντο. ~Λεπτίνης μὲν  γὰρ   ἐπὶ θατέρου κέρως τεταγμένος καὶ
[15, 39]   τε καὶ στρατηγικῇ συνέσει. Μετέσχε  γὰρ   ἐπὶ πολὺ πάσης παιδείας, καὶ
[15, 56]   οὐκ ἴσχυσαν ἐφικέσθαι. (Καὶ τῶν  γὰρ   ἐπιλέκτων ὑπερβαλλομένων ταῖς ἀνδραγαθίαις, καὶ
[15, 43]   ὅλην δύναμιν τῶν Περσῶν· ἀσφαλεστέραν  γὰρ   ἔσεσθαι τὴν στρατείαν ἐπὶ τὴν
[15, 30]   Εὔβοιαν οἰκοῦσαι χωρὶς Εστιαίας· αὕτη  γὰρ   εὐηργετημένη μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων μεγάλα,
[15, 33]   τὴν ἡγεμονίαν ἀνελπίστως ἀπέβαλον. Ἀγαθὴ  γὰρ   τύχη τοὺς μέγα φρονοῦντας
[15, 48]   τῆς συμφορᾶς καιρός· οὐ  γὰρ   ἡμέρας συνέβη γενέσθαι τὸν σεισμόν,
[15, 48]   καὶ παραδοξοτέρᾳ συμφορᾷ περιέπεσον· τῆς  γὰρ   θαλάσσης μετεωρισθείσης ἐπὶ πολὺ καὶ
[15, 43]   τῆς ἐπιβολῆς ἐσφάλησαν. μὲν  γὰρ   Ιφικράτης παρὰ τῶν αἰχμαλώτων πυθόμενος
[15, 38]   ἁπάντων δόγμασιν ἀντιβαίνειν. (Λακεδαιμόνιοι μὲν  γὰρ   καὶ Αθηναῖοι, διὰ πάντων περὶ
[15, 81]   ὑπάρχειν τῆς Πελοπίδου ζωῆς. Πολλὰς  γὰρ   καὶ μεγάλας χρείας παρέσχετο τῇ
[15, 24]   ἀτυχία κατὰ τὴν Καρχηδόνα. ταραχαὶ  γὰρ   καὶ φόβοι καὶ πανικοὶ θόρυβοι
[15, 85]   διωρθώσαντο τὴν ἧτταν· ἅμα μὲν  γὰρ   κατὰ τὴν ἀποχώρησιν οὐκ ἐτάραξαν
[15, 50]   ἀρχῆς τὴν ἀποβολήν· ὤφθη μὲν  γὰρ   κατὰ τὸν οὐρανὸν ἐπὶ πολλὰς
[15, 28]   ἀντέχεσθαι τῆς κοινῆς ἐλευθερίας. Οἱ  γὰρ   Λακεδαιμόνιοι διὰ τὸ μέγεθος τῆς
[15, 33]   θεῖόν τινα χρησμὸν εἰρηκέναι. Οἱ  γὰρ   Λακεδαιμόνιοι μετὰ πολλῆς δυνάμεως στρατεύσαντες
[15, 27]   ἐστασίαζον πρὸς ἀλλήλους. (Οἱ μὲν  γὰρ   Λακεδαιμόνιοι μέχρι θανάτου καρτερεῖν ᾤοντο
[15, 24]   ἡγεμονίαν ἐκινδύνευσαν ἀποβαλεῖν· οἵ τε  γὰρ   Λίβυες καταφρονήσαντες αὐτῶν ἀπέστησαν, οἵ
[15, 38]   κατὰ τὴν Ελλάδα πολέμους· οὕτως  γὰρ   μάλιστ' ἤλπιζε τοὺς Ελληνας ἀπολελυμένους
[15, 29]   δυνάμεις ξενικὰς ἀξιολόγους ἤθροισε· μεγάλους  γὰρ   μισθοὺς τοῖς ὑπακούουσι προτιθείς, συχνοὺς
[15, 50]   πόλεις πᾶσαι πλὴν Θηβαίων· Θηβαῖοι  γὰρ   μόνοι, τὴν Βοιωτίαν ὑπὸ μίαν
[15, 92]   βασιλείας, μέγαν πόλεμον ἐξέκαυσεν· (ὁ  γὰρ   Νεκτανεβὼς ὑπὸ τοῦ βασιλέως τεταγμένος
[15, 93]   τολμῶντα διακινδυνεύειν, παρεκάλει θαρρεῖν· τῆς  γὰρ   νίκης τυγχάνειν οὐ τοὺς κατὰ
[15, 82]   τύχην ἔσχεν ἀντιπράττουσαν. αὐτὸς μὲν  γὰρ   νυκτὸς ὥρμησεν ἐπὶ τὴν Σπάρτην,
[15, 31]   τοὺς ἐσχάτους κινδύνους κατέστησεν. (Ἦν  γὰρ   ἀνὴρ οὗτος δραστικὸς καὶ
[15, 62]   βοιωταρχούντων Επαμεινώνδου καὶ Πελοπίδου· τούτοις  γὰρ   οἱ ἄλλοι βοιωτάρχαι παρεκεχωρήκεισαν ἑκουσίως
[15, 77]   Αρκάσι καὶ τοῖς Ηλείοις· εὐθὺς  γὰρ   οἱ μὲν Αρκάδες μετεωρισθέντες τῷ
[15, 41]   εἰς τὴν παρασκευήν. Ὡς ἐπίπαν  γὰρ   οἱ τῶν Περσῶν στρατηγοί, τῶν
[15, 53]   τῶν ἡγεμόνων ἴσαι γενόμεναι. Ἕξ  γὰρ   ὄντων βοιωταρχῶν τρεῖς μὲν ᾤοντο
[15, 14]   προσπεσὼν ἐκράτησε τῆς ἐπιβολῆς· ὀλίγων  γὰρ   ὄντων ἐν τῷ χωρίῳ φυλάκων,
[15, 64]   ἡρωικὴν καὶ μνήμης ἀξίαν. (Όρῶν  γὰρ   ὅτι διὰ τὸ πλῆθος τῶν
[15, 39]   καὶ Γοργίδας καὶ Επαμεινώνδας· οὗτος  γὰρ   οὐ μόνον τῶν ὁμοεθνούντων, ἀλλὰ
[15, 63]   τὴν Αττικὴν ποιῆσαι μηλόβοτον. (Ἀλλὰ  γὰρ   οὐδὲν ἰσχυρότερόν ἐστιν ἀνάγκης καὶ
[15, 91]   ἐγένετο προδότης τῶν πιστευσάντων. Ὑπολαβὼν  γὰρ   παρὰ τοῦ βασιλέως δωρεῶν τε
[15, 44]   Ιφικράτους ἀρετῆς ἱστορούμενα παραθεῖναι. Οὗτος  γὰρ   παραδέδοται στρατηγικήν τε ἀγχίνοιαν ἐσχηκέναι
[15, 86]   τοῖς κινδύνοις ἀνδραγαθίας ἐπεδείξαντο. (Οἱ  γὰρ   πεζομαχεῖν ἄριστα δυνάμενοι κατὰ τοὺς
[15, 2]   καὶ πεζὴν μεγάλην· τὸ μὲν  γὰρ   πεζὸν στράτευμα μυριάδων ἦν τριάκοντα
[15, 35]   ταύτην πρώτην ναυμαχίαν ἐνίκησαν· τὴν  γὰρ   περὶ Κνίδον οὐκ ἰδίᾳ διηγωνίσαντο,
[15, 49]   ῥέοντας ὑπὸ γῆν· τε  γὰρ   περὶ Φένεον ποταμὸς εἰς τὴν
[15, 31]   λειτουργιῶν περιττότερον ἐξειργάσαντο. (Τάς τε  γὰρ   πόλεις καὶ τοὺς καταλεγομένους στρατιώτας
[15, 40]   αἱ κατὰ τὴν Πελοπόννησον. Ὀλιγαρχικοῖς  γὰρ   πολιτεύμασι κεχρημέναι, καὶ ταῖς τῆς
[15, 61]   τὰ κατὰ τὴν ἀρχήν. Τῶν  γὰρ   πρὸ αὐτοῦ δυναστῶν ἐπιεικῶς προσφερομένων
[15, 1]   ἐπεῖδον, οὐκ ἀλόγως. οἱ μὲν  γὰρ   πρὸ αὐτῶν βεβιωκότες πολλοῖς πόνοις
[15, 52]   αἴτιος ἐγένετο τῇ πατρίδι. Εὐθὺς  γὰρ   προαγαγὼν τὴν δύναμιν, καὶ προκαταλαβόμενος
[15, 16]   τῶν Καρχηδονίων διωρθώσατο· οἱ μὲν  γὰρ   προνενικηκότες διὰ τὴν προγεγενημένην εὐημερίαν
[15, 33]   μεγάλῃ συμφορᾷ περιέπεσον. (Τὸ μὲν  γὰρ   πρῶτον ἐν Λεύκτροις ἡττηθέντες πολλοὺς
[15, 88]   πάσας τὰς ἀρετὰς ἠθροισμένας. καὶ  γὰρ   ῥώμῃ σώματος καὶ λόγου δεινότητι,
[15, 54]   ἡγουμένου Αρχιδάμου τοῦ Αγησιλάου. Οἱ  γὰρ   Σπαρτιᾶται θεωροῦντες τὴν ἑτοιμότητα τῶν
[15, 90]   ἔπεισε καὶ Λακεδαιμονίους συμμαχεῖν· οἱ  γὰρ   Σπαρτιᾶται πρὸς Αρταξέρξην ἀλλοτρίως εἶχον
[15, 60]   τοῖς δυναμένοις αὐτῆς ἀμφισβητῆσαι. (Λακεδαιμονίους  γὰρ   συνέβαινε περὶ Λεῦκτρα μεγάλῃ συμφορᾷ
[15, 26]   ἠθροίσθη τοῖς Θηβαίοις. (Ὁπλῖται μὲν  γὰρ   συνῆλθον οὐκ ἐλάττους τῶν μυρίων
[15, 3]   πολλὰ τῶν Περσῶν ἐπλεονέκτει. (Ἐπέβαλε  γὰρ   συντεταγμέναις ναυσὶν ἐπὶ ἀσυντάκτους, καὶ
[15, 44]   τοὐναντίον τὴν μετάθεσιν ἐποιήσατο· ηὔξησε  γὰρ   τὰ μὲν δόρατα ἡμιολίῳ μεγέθει,
[15, 1]   διὰ τὰς ἰδίας ἀβουλίας. (Έν  γὰρ   ταῖς συμφοραῖς αὐτῶν τὸ μῖσος
[15, 3]   συστάσει τὴν νίκην προκατεσκεύασεν· ἀθρόαις  γὰρ   ταῖς τριήρεσιν ἐπιπλεύσας ἐπὶ διεσπαρμένας
[15, 5]   αὐτοῖς παρέσχοντο τῆς ταραχῆς. Ἀπολαβοῦσαι  γὰρ   τὰς αὐτονομίας λόγον ἀπῄτουν παρὰ
[15, 52]   σημεῖα φανῆναι τῷ στρατοπέδῳ. Περὶ  γὰρ   τὰς πύλας ἀπήντησε τοῖς περὶ
[15, 81]   τὴν τῶν Θηβαίων αὔξησιν. Ὲν  γὰρ   τῇ τῶν φυγάδων κατηλύσει, καθ'
[15, 33]   τοὺς Λακεδαιμονίους νενικηκέναι (ἄν) πορθουμένῃ  γὰρ   τῇ χώρᾳ μὴ τετολμηκέναι τοὺς
[15, 72]   ἐνίκησαν Λακεδαιμόνιοι ἐπιφανῶς. Μετὰ  γὰρ   τὴν ἐν Λεύκτροις ἧτταν τοῦτο
[15, 88]   τε καὶ μεγαλοψυχίᾳ. (Κατὰ μὲν  γὰρ   τὴν ἡλικίαν τὴν τούτου γεγόνασιν
[15, 40]   συνεχὲς τῆς ἱστορίας τρεψόμεθα. ~Μετὰ  γὰρ   τὴν συγχωρηθεῖσαν τοῖς δήμοις αὐτονομίαν
[15, 35]   ἀπέσχετο παντελῶς τοῦ διωγμοῦ· ἀναμνησθεὶς  γὰρ   τῆς ἐν Αργινούσαις ναυμαχίας, ἐν
[15, 76]   ἱστορίας συγγραψάμενος ἐσχατόγηρως ὤν· μέμνηται  γὰρ   τῆς Επαμεινώνδου τελευτῆς μετ' ὀλίγον
[15, 83]   τῆς πατρίδος ἐξέφυγον· μὴ προδηλωθείσης  γὰρ   τῆς ἐπιθέσεως ἔλαθεν ἂν
[15, 58]   δῆμος οὐκ ἐφείσατο. (Διὰ  γὰρ   τὸ μέγεθος τῆς συμφορᾶς οἱ
[15, 56]   κατακόψαντες ἀπηνέγκαντο νίκην ἐπιφανεστάτην. Συμβαλόντες  γὰρ   τοῖς ἀρίστοις τῶν Ελλήνων, καὶ
[15, 50]   καταλύσωσιν, ἐπιλαβόμενοι καιροῦ. ἔν τε  γὰρ   τοῖς γυμνασίοις συνεχῶς διατρίβοντες εὔρωστοι
[15, 31]   τοῖς ἐπάνω χρόνοις. Ἔν τε  γὰρ   τοῖς λοιποῖς πολέμοις ἐθαυμάσθη, καὶ
[15, 94]   κατέστησαν τὸν πόλεμον. Ἐν μὲν  γὰρ   τοῖς ὅρκοις ἦν γεγραμμένον ἑκάστους
[15, 40]   ἡγεμονίας προεστηκότας τῶν πατρίδων. (Ἐν  γὰρ   τοῖς τότε χρόνοις ἐπιτακτικῶς ἐκείνων
[15, 7]   Πλάτωνα τὸν φιλόσοφον γενέσθαι. μεταπεμψάμενος  γὰρ   τὸν ἄνδρα τοῦτον τὸ μὲν
[15, 90]   τὰ πρὸς τὸν πόλεμον. (Ὑπὸ  γὰρ   τὸν αὐτὸν καιρὸν ἔδει πρός
[15, 37]   συνετέλεσαν πρᾶξιν ἀξίαν μνήμης· φρουρούντων  γὰρ   τὸν Ορχομενὸν Λακεδαιμονίων πολλοῖς στρατιώταις,
[15, 35]   ἔτυχε παρὰ τοῖς πολίταις. μετὰ  γὰρ   τὸν Πελοποννησιακὸν πόλεμον Αθηναῖοι ταύτην
[15, 64]   τὴν Ελλασίαν παρεγένοντο· εἰς τοῦτον  γὰρ   τὸν τόπον πᾶσι καταντᾶν παρήγγελτο.
[15, 87]   βίου καταστροφὴν ἐποιήσατο. (Πρῶτον μὲν  γὰρ   τὸν ὑπασπιστὴν προσκαλεσάμενος ἐπηρώτησεν, εἰ
[15, 91]   καὶ παράδοξον συνέβη γενέσθαι. Αρταβάζου  γὰρ   τοῦ βασιλέως στρατηγοῦ μετὰ πολλῆς
[15, 42]   τὰς ἀπὸ θαλάττης. (Ἑπτὰ στόμασι  γὰρ   τοῦ Νείλου τὰς εἰς τὸ
[15, 86]   ῥοπὴν ἐλάμβανεν μάχη ἕκαστος  γὰρ   τοῦ παθεῖν τι δεινὸν καταφρονῶν,
[15, 95]   τὸν Αλέξανδρον ἐγένετο. Οὐ μόνον  γὰρ   τοὺς ἀπεσταλμένους ἐν τῷ Πανόρμῳ
[15, 64]   βασιλέως Λεωνίδου φιλοτίμως ἐμιμήσατο. (Διαλέξας  γὰρ   τοὺς νέους, τούτους μὲν ἀπέστειλεν
[15, 37]   συμβαλόντες ἐνίκησαν τοὺς Λακεδαιμονίους. οὐδέποτε  γὰρ   τοῦτο συνέβη γενέσθαι κατὰ τοὺς
[15, 85]   κατὰ τὴν ἱππικὴν ἐμπειρίαις· ἐν  γὰρ   τούτοις ἅπασιν οὐκ ἦν καταδεέστερον
[15, 80]   στρατηγὸν αὐτοῖς ἐξαποστεῖλαι Πελοπίδαν. δεισαν  γὰρ   τοῦτον τὸν ἄνδρα διὰ τὴν
[15, 6]   Διονυσίου, καὶ οὐ διεψεύσθη. (Τοῦ  γὰρ   τυράννου προενεγκαμένου τινὰς στίχους ἔχοντας
[15, 63]   οὐ διεσφάλησαν τῶν ἐλπίδων.  γὰρ   τῶν Αθηναίων δῆμος, μεγαλόψυχος ὢν
[15, 85]   φιλοτιμίαις ἑαυτοὺς ὑπερεβάλοντο. (Οἱ μὲν  γὰρ   τῶν Αθηναίων ἱππεῖς τοῖς τῶν
[15, 77]   νεωτέρων πραγμάτων καινοτομία παράλογος. Οἱ  γὰρ   τῶν Αρκάδων φυγάδες ὁρμηθέντες ἐξ
[15, 55]   πολλοὶ τῶν Πελοποννησίων ἀνῃροῦντο. οὐ  γὰρ   ὑπέμενον ὑπενέγκαι τὸ βάρος τῆς
[15, 23]   καὶ κατὰ θάλατταν. (Θηβαῖοι μὲν  γὰρ   ὑπῆρχον ἔμφρουροι, Κορίνθιοι δὲ καὶ
[15, 50]   αὐτούς, ὡς κοινοὺς πολεμίους· σφόδρα  γὰρ   ὑφεωρῶντο τὴν αὔξησιν αὐτῶν, μήποτε
[15, 41]   τὰ πρὸς τὸν πόλεμον. (Ὁ  γὰρ   Φαρνάβαζος βραδεῖαν τὴν στρατείαν ἐποιεῖτο,
[15, 79]   τὴν πόλιν κατασκάψαι. Ἐκ παλαιῶν  γὰρ   χρόνων οἱ Θηβαῖοι πρὸς τούτους
[15, 60]   τῆς τῶν Ελλήνων ἡγεμονίας· ταύτην  γὰρ   ὥσπερ ἔπαθλον ἀρετῆς προκεῖσθαι τοῖς
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005