Alphabétiquement     [«   »]
ὥρμησεν 1
Ωρωπὸν 1
Ὡς 8
ὡς 53
ὥς 1
ὥσπερ 6
ὡσπερεί 1
Fréquences     [«    »]
51 οὐκ
46 πόλεμον
44 τούτων
53 ὡς
54
54 παρὰ
59 δύναμιν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

ὡς


Livre, Chap.
[15, 43]   πρέσβεις ἐκπέμψας κατηγόρησε τοῦ Ιφικράτους  ὡς   αἰτίου γεγονότος τοῦ μὴ ληφθῆναι
[15, 82]   πορθήσοντες τὴν πόλιν, αὐτὸς δ'  ὡς   ἂν τάχιστα δύναιτο μετὰ τῆς
[15, 7]   καὶ προαγαγὼν εἰς τὸ πρατήριον  ὡς   ἀνδράποδον ἀπέδοτο μνῶν εἴκοσι. Ἀλλὰ
[15, 53]   Βοιωτοῖς ἀπεληλυθότων. Ἄλλον δὲ κατέστησεν  ὡς   ἀπὸ Τροφωνίου προσφάτως ἀναβεβηκότα καὶ
[15, 16]   μὲν Διονύσιος περιχαρὴς ἦν,  ὡς   αὐτίκα μάλα τὴν Σικελίαν πᾶσαν
[15, 51]   δ' ἀλλοτρίως ἔχοντες περιχαρεῖς ἦσαν,  ὡς   αὐτίκα μάλα τῶν Θηβαίων ἐξανδραποδισθησομένων.
[15, 8]   προσταττόμενον ἀντέλεγεν, ἔφη δὲ αὑτὸν  ὡς   βασιλέα βασιλεῖ δεῖν ὑποτετάχθαι. οὐ
[15, 10]   τὴν ὑπ' Ορόντου γεγενημένην. ὑπακούσειν  ὡς   βασιλέα βασιλεῖ προήνεγκεν· ἑαυτὸν δὲ
[15, 9]   φόρον κατ' ἐνιαυτὸν καὶ ὑπακούειν  ὡς   βασιλεὺς βασιλεῖ προστάττοντι. μὲν
[15, 45]   ἀποστείλαντες πρέσβεις κατηγόρουν τοῦ Τιμοθέου·  ὡς   δ' ἐθεώρουν τὸν δῆμον ἀποκλίνοντα
[15, 60]   ἑπτὰ νεανίσκων συνομοσαμένων δόξης ἕνεκα,  ὡς   δ' ἔνιοι γράφουσιν, ὑπὸ Πολυδώρου
[15, 27]   ἔχοντες τὴν τῆς ἀκροπόλεως ὀχυρότητα·  ὡς   δ' μὲν τῶν ἀναγκαίων
[15, 17]   τοὺς συντεταγμένους προετέρει τῶν ἀντιτεταγμένων·  ὡς   δ' τοῦ Λεπτίνου θάνατος
[15, 30]   τύραννον ἐκχωρεῖν ἐκ τῆς ἀκροπόλεως·  ὡς   δ' οὐ προσεῖχε, παρακαλέσας τοὺς
[15, 62]   συμμαχίαν ποιήσασθαι κατὰ τῶν Σπαρτιατῶν,  ὡς   δ' οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχε, διαπρεσβευσάμενοι
[15, 77]   πρέσβεις ἐξαποστείλαντες ἀπῄτουν τὸ χωρίον·  ὡς   δ' οὐδεὶς αὐτοῖς προσεῖχε, μετεπέμψαντο
[15, 71]   πόλεμον, συνεργοὺς ἔχοντες τοὺς Θετταλούς·  ὡς   δ' οὗτοι μὲν αὐτοὺς ἐγκατέλιπον,
[15, 47]   δήμου χαλεπῶς πρὸς αὐτὸν διατεθέντος·  ὡς   δὲ παρέπλευσεν εἰς τὰς Αθήνας,
[15, 37]   ἐνιαυτὸν κατέστροφε, γράψας βύβλους δέκα,  ὡς   δέ τινες διαιροῦσι, δώδεκα. ~Ἐπ'
[15, 48]   τινας αἰτίας ἀποδιδοῦσι τοῦ συμβάντος,  ὡς   διὰ θεῶν μῆνιν γεγενημένης τῆς
[15, 11]   βασιλεὺς τοὺς μὲν δικαστὰς ἐπῄνεσεν,  ὡς   δικαίως κεκρικότας, τὸν δὲ Τιρίβαζον
[15, 10]   ὥστε ὑπακούειν Εὐαγόραν τῷ βασιλεῖ  ὡς   δοῦλον δεσπότῃ· περὶ δὲ τῶν
[15, 8]   ἄλλα πάντα συνεχώρει, τὸ δ'  ὡς   δοῦλον δεσπότῃ ποιεῖν τὸ προσταττόμενον
[15, 8]   ὡρισμένον καὶ ποιῇ τὸ προσταττόμενον  ὡς   δοῦλος δεσπότῃ. (Ὁ δ' Εὐαγόρας,
[15, 43]   Φαρναβάζου, Ιφικράτης διεμαρτύρατο, λέγων  ὡς   ἐὰν παρῶσι τὴν ὀξύτητα τῶν
[15, 83]   προσπίπτων κατὰ τὸν αὐτὸν καιρόν,  ὡς   εἶδε τὴν τῶν Σπαρτιατῶν σύνταξιν,
[15, 66]   τὰ περὶ αὐτὴν ἀπ' ἀρχῆς  ὡς   ἐν κεφαλαίοις παραδραμεῖν. Τὸ μὲν
[15, 6]   εἶναι ποιητῶν ἀγαθῶν ἐπιτεύγματα, ὅθεν  ὡς   ἐπῃνεκότα αὐτὸν ἀπεδέχετο· οἱ δ'
[15, 7]   φάσκων ἅπαντας τοὺς φίλους ὑπώπτευεν  ὡς   ἐπιβουλεύοντας. καὶ πέρας ἐπὶ τοσοῦτο
[15, 53]   Βοιωτοὶ προάγοντες ἐπὶ τοὺς πολεμίους,  ὡς   ἤγγισαν αὐτοῖς καὶ λόφους τινὰς
[15, 32]   δυνάμει προάγων ἐπὶ τοὺς Βοιωτούς,  ὡς   ἤγγισε τοῖς πολεμίοις, τὸ μὲν
[15, 85]   στρατευμάτων τοῦτον τὸν τρόπον τεταγμένων,  ὡς   ἤδη πλησίον ὑπῆρχον ἀλλήλων, αἱ
[15, 7]   τυράννοις ὡς ἥκιστα  ὡς   ἥδιστα ὁμιλεῖν· (Ὁ δὲ Διονύσιος
[15, 7]   τὸν σοφὸν τοῖς τυράννοις  ὡς   ἥκιστα ὡς ἥδιστα ὁμιλεῖν·
[15, 52]   κρατήσειν. ~Οὗτοι μὲν οὖν προάγοντες  ὡς   ἧκον εἰς Κορώνειαν, κατεστρατοπέδευσαν καὶ
[15, 8]   συμμαχίαν ἰδίᾳ, φίλος ὢν αὐτῶν·  ὡς   καὶ Πυθώδε τινὰς ἔπεμψεν ἐρησομένους
[15, 50]   μεγάλῃ δυνάμει στρατεύειν ἐπ' αὐτούς,  ὡς   κοινοὺς πολεμίους· σφόδρα γὰρ ὑφεωρῶντο
[15, 84]   παρεισαγαγών, τὴν ἄλλην δύναμιν ἐξέταξεν  ὡς   μάχῃ διακριθησόμενος. (Εὐθὺς δὲ καὶ
[15, 60]   ἐπιεικῶς ἄρχειν τῶν ὑποτεταγμένων, ἐδολοφονήθη,  ὡς   μὲν Εφορος γέγραφεν, ὑπό τινων
[15, 93]   Αἴγυπτον βασιλείαν, δ' Αγησίλαος  ὡς   μόνος κατωρθωκὼς τὴν βασιλείαν ἐτιμήθη
[15, 51]   ἀποκαταστῆσαι. (Ἀποκριναμένων δὲ τῶν Θηβαίων,  ὡς   οὔτ' αὐτοὶ πολυπραγμονοῦσιν οὐδὲν τῶν
[15, 91]   ὡς προδότην ἀμυνομένων, τῶν δὲ  ὡς   παλιμπροδότην τιμωρουμένων, ἐν ἀπορίᾳ καθειστήκει·
[15, 72]   δὲ περὶ αὐτὸν ἱκανῆς ὑποψίας  ὡς   πεφεισμένου τῶν Λακεδαιμονίων ἰδίας ἕνεκα
[15, 26]   τῶν πρέσβεων ἐψηφίσατο παραχρῆμα δύναμιν  ὡς   πλείστην ἀποστεῖλαι τὴν ἐλευθερώσουσαν τὰς
[15, 24]   τὴν πόλιν, καὶ πρὸς ἀλλήλους  ὡς   πολεμίους διαπολεμοῦντες, οὓς μὲν ἀνῄρουν,
[15, 24]   ὅπλων ἐξεπήδων ἐκ τῶν οἰκιῶν,  ὡς   πολεμίων εἰσπεπτωκότων εἰς τὴν πόλιν,
[15, 91]   μέσοις ἀποληφθείς, καὶ τῶν μὲν  ὡς   προδότην ἀμυνομένων, τῶν δὲ ὡς
[15, 95]   Αθηναῖοι παροξυνθέντες τοῦ μὲν Λεωσθένους  ὡς   προδότου θάνατον κατέγνωσαν καὶ τὴν
[15, 86]   τέλος· αἱ δὲ πεζαὶ δυνάμεις  ὡς   συνῆλθον εἰς χεῖρας τοῖς πολεμίοις,
[15, 8]   προσταχθέν, μὲν Τιρίβαζος ἀναχθεὶς  ὡς   τὸν βασιλέα καὶ κρίσεως τυχεῖν
[15, 53]   λόγος ἐν ταῖς Θήβαις διαδέδοται  ὡς   τῶν ἡρώων τῶν ἀρχαίων ἀνειληφότων
[15, 46]   προσεποιήθησαν εἰς Σικελίαν ἀποστεῖλαι, ἵνα  ὡς   φίλοι προσδεχθέντες ὑπὸ τῶν Κορκυραίων
[15, 11]   ἐκόσμησεν. Τοῦ δὲ Ορόντου καταγνοὺς  ὡς   ψευδῆ κατηγορίαν πεπλακότος ἔκ τε
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005