Alphabétiquement     [«   »]
Δατάμου 4
δαψίλειαν 2
δέ 6
δὲ 860
δεδιδαχότος 1
δεδιέναι 1
δεηθέντος 1
Fréquences     [«    »]
436 μὲν
730 τὴν
736 τῶν
860 δὲ
1028 καὶ
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

δὲ


Livre, Chap.
[15, 93]   καὶ πάντας ἄρδην ἀναιρήσειν,  δὲ   Αγησίλαος καταλαβόμενος τόπον, ὃς εἶχεν
[15, 93]   Ταχὼς ἀπέγνω τὴν σωτηρίαν,  δὲ   Αγησίλαος παρακαλέσας τοὺς στρατιώτας, καὶ
[15, 14]   οὐκ ἔλαττον ταλάντων χιλίων. Τῶν  δὲ   Αγυλλαίων ἐκβοηθησάντων, μάχῃ τε ἐκράτησεν
[15, 43]   μὴ ληφθῆναι τὴν Αἴγυπτον. Οἱ  δὲ   Αθηναῖοι τοῖς μὲν Πέρσαις ἀπόκρισιν
[15, 40]   ταραχὰς μεγάλας καὶ στάσεις, μάλιστα  δὲ   αἱ κατὰ τὴν Πελοπόννησον. Ὀλιγαρχικοῖς
[15, 80]   συνῆψε μάχην τοῖς ἐναντίοις. (Τοῦ  δὲ   Αλεξάνδρου διὰ τὰς ὑπεροχὰς τῶν
[15, 85]   δὲ δεξιὸν παρέδωκαν Αργείοις· τὸ  δὲ   ἄλλο πλῆθος ἀνεπλήρου τὴν μέσην
[15, 82]   εἰρήνῃ λόγον τῶν ἀναλωθέντων. (Τῶν  δὲ   ἄλλων Αρκάδων βουλομένων συνθέσθαι τὴν
[15, 76]   καὶ Αριστοτέλης φιλόσοφος, ἔτι  δὲ   Αναξιμένης Λαμψακηνὸς καὶ Πλάτων
[15, 48]   τοῦ σεισμοῦ καταρριπτούμεναι συνεχέοντο, οἱ  δὲ   ἄνθρωποι διά τε τὸ σκότος
[15, 57]   μὲν ἦρχε Δυσνίκητος, ἐν Ρώμῃ  δὲ   ἀντὶ τῶν ὑπάτων χιλίαρχοι κατεστάθησαν
[15, 21]   τοὺς μετὰ Εὐδαμίδου στρατιώτας. Γενόμενος  δὲ   ἀξιόμαχος τὸ μὲν πρῶτον τὴν
[15, 64]   τόπον πᾶσι καταντᾶν παρήγγελτο. Ἀθροισθείσης  δὲ   ἁπάσης τῆς δυνάμεως εἰς τὴν
[15, 44]   τῶν ἀσπίδων ὁπλῖται καλούμενοι τότε  (δὲ)   ἀπὸ τῆς πέλτης πελτασταὶ μετωνομάσθησαν.
[15, 72]   ἐξαπέστειλε μετὰ τῶν ἄλλων. Ὡς  δὲ   ἀπὸ τῶν ἀποτελεσμάτων ἐξήλειψε τὰς
[15, 27]   θανάτου καρτερεῖν ᾤοντο δεῖν, οἱ  δὲ   ἀπὸ τῶν συμμαχίδων πόλεων συστρατεύσαντες,
[15, 92]   δήσας ἀνέπεμψε πρὸς Αρταξέρξην, αὐτὸς  δὲ   ἀποστάτης γενόμενος ταῖς ἐκ τῆς
[15, 62]   συνεδιώχθησαν εἰς τὴν πόλιν. (Οἱ  δὲ   Αρκάδες, καίπερ νενικηκότες, ὅμως εὐλαβοῦντο
[15, 92]   δοῦναι περὶ τῶν ἡμαρτημένων·  δὲ   Αρταξέρξης οὐ μόνον αὐτὸν ἀπέλυσε
[15, 23]   νόσῳ, βασιλεύσας ἔτη δεκατέσσαρα· τὴν  δὲ   ἀρχὴν διαδεξάμενος Κλεόμβροτος ἀδελφὸς
[15, 60]   βασιλεὺς μετήλλαξεν ἄρξας ἐνιαυτόν, τὴν  δὲ   ἀρχὴν διαδεξάμενος Κλεομένης ἀδελφὸς
[15, 77]   Περδίκκα, βασιλεύσας ἔτη τρία· τὴν  δὲ   ἀρχὴν διαδεξάμενος Περδίκκας ἐβασίλευσε
[15, 73]   ἔτη τριάκοντα καὶ ὀκτώ· τὴν  δὲ   ἀρχὴν διαδεξάμενος υἱὸς Διονύσιος
[15, 77]   τῶν διακοσίων στρατιωτῶν ἀπέβαλον. (Ταύτης  δὲ   ἀρχῆς τοῦ πολέμου γενομένης συνέβη
[15, 48]   Φούριον καὶ Λεύκιον Φούριον, ἔτι  δὲ   Αὖλον Ποστόμιον καὶ Λεύκιον Λοκρήτιον
[15, 5]   Μαντίνειαν τὸ παλαιὸν συνῴκησαν· οὐδενὸς  δὲ   αὐτοῖς προσέχοντος, δύναμιν ἐκπέμψαντες ἐπολιόρκουν
[15, 8]   ποιεῖν τὸ προσταττόμενον ἀντέλεγεν, ἔφη  δὲ   αὑτὸν ὡς βασιλέα βασιλεῖ δεῖν
[15, 15]   ἀπῄτουν τὰς πόλεις, μὴ προσέχοντος  δὲ   αὐτοῦ συνέβη ταύτην ἀρχὴν γενέσθαι
[15, 80]   τὴν μὲν νίκην περιεποιήσατο, τὸν  δὲ   αὑτοῦ βίον ἀπέβαλε, πολλοῖς περιπεσὼν
[15, 32]   ἔχουσι πρὸς τὴν μάχην. ἀποκρουσαμένων  δὲ   αὐτοὺς τῶν Θηβαίων ῥᾳδίως ἐκ
[15, 3]   θαλάττῃ, τὰς δὲ διεκώλυσεν, ἐνίας  δὲ   ἀφείλατο. Διὸ καὶ τῶν ἐμπόρων
[15, 49]   τῷ τότε μὲν Ιωνίας, νῦν  δὲ   Αχαΐας καλουμένης. (Οἱ μὲν οὖν
[15, 49]   οἱ τὴν Βοῦραν οἰκοῦντες. (Τῶν  δὲ   Αχαιῶν κοινῷ δόγματι συγχωρησάντων, οἱ
[15, 36]   πλείους τῶν δισχιλίων ἀνεῖλον. (Οἱ  δὲ   βάρβαροι παροξυνθέντες ἐπὶ τοῖς συμβεβηκόσι,
[15, 10]   τοὺς μὲν λέοντας ἀποκτεῖναι, τὸν  δὲ   βασιλέα ἐκ τῶν κινδύνων ἐξελέσθαι.
[15, 10]   κατὰ τὴν Ασίαν Ελληνας, τῷ  δὲ   βασιλεῖ παραδεδόσθαι ἐκδότους. Ἐπὶ τελευτῆς
[15, 93]   τρία πρὸς τοῖς τετταράκοντα, τὴν  δὲ   βασιλείαν διεδέξατο Ωχος μετονομασθεὶς
[15, 8]   ἔτι δ' ἐπαγγελίαις προσαγόμενος. (Ὁ  δὲ   βασιλεὺς ἀναγνοὺς τὴν ἐπιστολὴν καὶ
[15, 91]   ἐν τῷ στρατηγεῖν σύνεσιν·  δὲ   βασιλεὺς Αρταξέρξης πυθόμενος τὴν στρατηγίαν
[15, 11]   ὑπὸ πάντων τῶν δικαστῶν. ~Ὁ  δὲ   βασιλεὺς καθ' ἕνα τῶν δικαστῶν
[15, 11]   ἔνοχον εἶναι τὸν κατηγορούμενον. (Ὁ  δὲ   βασιλεὺς τοὺς μὲν δικαστὰς ἐπῄνεσεν,
[15, 82]   ὥρμησεν ἐπὶ τὴν Σπάρτην,  δὲ   βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων Αγις ὑποπτεύσας
[15, 93]   τούτου προσηγορίαν ἔχειν προσέταττον. (Τοῦ  δὲ   βασιλέως Ταχὼ ἐπανελθόντος πρὸς τοὺς
[15, 35]   Κνίδον οὐκ ἰδίᾳ διηγωνίσαντο, τῷ  δὲ   βασιλικῷ στόλῳ χρησάμενοι προετέρησαν. (Ἅμα
[15, 95]   στρατιώτας ἐπολιόρκει τὴν πόλιν. (Αθηναίων  δὲ   βοηθησάντων τοῖς Πεπαρηθίοις, καὶ στρατηγὸν
[15, 83]   ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Σπάρτην· πολλῶν  δὲ   βοηθούντων τοῖς πολιορκουμένοις, καὶ τῆς
[15, 69]   βιαζομένων, τοὺς δὲ κατετίτρωσκον. (Οἱ  δὲ   Βοιωτοί, πολλὰ μὲν κακοπαθήσαντες, οὐδὲν
[15, 53]   ἐκ τῆς ὁδοιπορίας ἀνελάμβανεν. Οἱ  δὲ   Βοιωτοὶ προάγοντες ἐπὶ τοὺς πολεμίους,
[15, 82]   Βοιωτοὺς ἔπεισαν ἑαυτοῖς βοηθεῖν, οἱ  δὲ   Βοιωτοὶ στρατηγὸν ἐπιστήσαντες Επαμεινώνδαν καὶ
[15, 87]   κύριοι τῶν νεκρῶν ὑπῆρχον, οἱ  δὲ   Βοιωτοὶ τοὺς Λακεδαιμονίους ἀπὸ κράτους
[15, 55]   σχῆμα τῆς φάλαγγος πεποιηκότες, οἱ  δὲ   Βοιωτοὶ τῷ μὲν ἑτέρῳ κέρατι
[15, 69]   ἐντὸς τῶν τειχῶν συνεδίωξε, τῶν  δὲ   Βοιωτῶν διὰ τὴν εὐημερίαν μετεωρισθέντων,
[15, 71]   ἐπὶ τῆς οὐραγίας ἐπέθετο. Τῶν  δὲ   Βοιωτῶν οἱ μὲν κατακοντιζόμενοι συνεχῶς
[15, 56]   οὐκ ἐλάττους τῶν τετρακισχιλίων, τῶν  δὲ   Βοιωτῶν περὶ τριακοσίους. Μετὰ δὲ
[15, 26]   εὐεργεσίας ἀποδιδοὺς τὰς χάριτας, ἅμα  δὲ   βουλόμενος τοὺς Βοιωτοὺς ἐξιδιώσασθαι καὶ
[15, 2]   τρεῖς κατέστησαν, Μάρκον Φούριον, ἔτι  δὲ   Γάιον καὶ Αἰμίλιον. Ἐπὶ δὲ
[15, 50]   Λεύκιον Οὐαλέριον καὶ Πόπλιον, ἔτι  δὲ   Γάιον Τερέντιον καὶ Λεύκιον Μενήνιον,
[15, 57]   Σερουίλιος καὶ Λεύκιος Φούριος, ἔτι  δὲ   Γάιος (Λεύκιος) Λικίνιος καὶ Πόπλιος
[15, 61]   Κοΐντιος καὶ Γάιος Κορνήλιος, ἔτι  δὲ   Γάιος Οὐαλέριος. (Ἐπὶ δὲ τούτων
[15, 16]   νέον μὲν παντελῶς ὄντα, φρονήματος  δὲ   γέμοντα καὶ διάφορον ἀνδρείᾳ. Οὗτος
[15, 87]   προέχοντες κατεπόνησαν τοὺς Λακεδαιμονίους. (Φυγῆς  δὲ   γενομένης, οἱ μὲν Βοιωτοὶ βραχὺν
[15, 20]   λάβωσι, καταλάβωνται τὴν Καδμείαν. Τοιαύτης  δὲ   γενομένης παραγγελίας, Φοιβίδας Σπαρτιάτης,
[15, 56]   πτώματος νεκρῶν πλῆθος ἐσωρεύθη. ~Ἀναρχίας  δὲ   γενομένης περὶ τὸ κέρας, οἱ
[15, 29]   νυκτὸς καταλαβέσθαι τὸν Πειραιᾶ· καταφανὴς  δὲ   γενόμενος Αθηναίοις καὶ διαμαρτὼν τῆς
[15, 52]   παραγγελλόμενον ὑπὸ τῶν ἡγεμόνων· πνεύματος  δὲ   γενομένου συνέβη τὴν ταινίαν ἀποσπασθεῖσαν
[15, 67]   μὲν θαλάττης ἄρχειν Αθηναίους, τῆς  δὲ   γῆς τοὺς Λακεδαιμονίους, μετὰ δὲ
[15, 3]   τῆς ναυτικῆς δυνάμεως ἡγούμενος, ὀνομαζόμενος  δὲ   Γλῶ, κατέπαυσαν τὴν στάσιν. (Πλεύσαντες
[15, 30]   μὲν ὑπὸ Λακεδαιμονίων μεγάλα, πεπολεμημένη  δὲ   δεινῶς ὑπὸ Αθηναίων, εὐλόγως πρὸς
[15, 84]   ἀπὸ τῆς πόλεως κατεστρατοπέδευσεν· παραγγείλας  δὲ   δειπνοποιεῖσθαι, καταλιπὼν τῶν ἱππέων τινάς,
[15, 85]   ἐτάχθησαν, παραστάτας ἔχοντες Αρκάδας, τὸ  δὲ   δεξιὸν παρέδωκαν Αργείοις· τὸ δὲ
[15, 11]   δ' εὐεργεσίας ὁμολογουμένας οὔσας·  δὲ   δεύτερος ἔφησε, καὶ τιθεμένων ἀληθινῶν
[15, 28]   πόλεις προσέθεντο τοῖς Αθηναίοις.  δὲ   δῆμος μετεωρισθεὶς ἐπὶ τῇ τῶν
[15, 58]   τριάκοντα τῶν ἐπιφανεστάτων κατηγόρησεν,  δὲ   δῆμος οὐκ ἐλέγξας ἀκριβῶς ἅπαντας
[15, 58]   τῆς ἁρμοζούσης τιμωρίας ἔτυχον,  δὲ   δῆμος παυσάμενος τῆς λύττης εἰς
[15, 26]   παρουσίας συνεκπολεμῆσαι τὴν Καδμείαν. ~Ὁ  δὲ   δῆμος τῶν Αθηναίων διακούσας τῶν
[15, 26]   τῶν Ελληνικῶν ἐδόκει λείπεσθαι. (Τέλος  δὲ   Δημοφῶν κατασταθεὶς στρατηγός, καὶ παραχρῆμα
[15, 26]   Βοιωτίαν, ἐὰν χρεία. (Ὁ  δὲ   Δημοφῶν συντόμοις ταῖς ὁδοῖς χρησάμενος
[15, 36]   τῆς τοῦ λόγου δυνάμεως, νικῶν  δὲ   δι' ἀνδρείαν καὶ στρατηγίαν. διόπερ
[15, 60]   πρωτείων ἀξίους μὴ εἶναι, Αργείους  δὲ   διὰ στάσεις καὶ φόνους ἐμφυλίους
[15, 63]   συμμάχων τῶν μὲν ἀφεστηκότων, τῶν  δὲ   διὰ τὰς ὁμοίας αἰτίας ὀλιγανδρούντων,
[15, 23]   προγεγονότας πολέμους ὑπῆρχον τεταπεινωμένοι, Αθηναῖοι  δὲ   διὰ τὰς τῶν καταπολεμουμένων κληρουχίας
[15, 16]   εὐημερίαν μεγαλαυχοῦντες παραδόξως ἐσφάλησαν, οἱ  δὲ   διὰ τὴν ἧτταν πεπτωκότες ταῖς
[15, 57]   μὲν λόγοις φιλανθρώποις προσηγάγετο, τὰς  δὲ   διὰ τῆς βίας ἐχειρώσατο. Ταχὺ
[15, 19]   ἃς μὲν πειθοῖ προσαγόμενοι, ἃς  δὲ   διὰ τῆς τῶν φυγάδων καθόδου
[15, 53]   ποιεῖσθαι τὴν διέξοδον ἀπέγνω, πορευθεὶς  δὲ   διὰ τῆς Φωκίδος, καὶ διεξελθὼν
[15, 33]   κατεστοχάσθαι τὸ δυνάμενον ἀποβῆναι, ὕστερον  δὲ   διὰ τῶν ἀποτελεσμάτων ἔδοξεν οὐκ
[15, 52]   ὑπὸ πολλῶν μέμψεως ἔτυχεν, ὕστερον  δὲ   διὰ τῶν κατορθωμάτων δόξας στρατηγικῇ
[15, 81]   Θηβαῖοι πάλιν ἀποκατέστησαν. Ἐπὶ τελευτῆς  δὲ   διαγωνισάμενος πρὸς Αλέξανδρον ἔχοντα πολλαπλασίονα
[15, 41]   ἠριθμήθησαν τριήρεις μὲν τριακόσιαι, τριακόντοροι  δὲ   διακόσιαι· τῶν δὲ τὴν ἀγορὰν
[15, 32]   ἔχοντες πεζοὺς μὲν πεντακισχιλίους, ἱππεῖς  δὲ   διακοσίους. (Τούτων δὲ τῶν δυνάμεων
[15, 71]   τῶν στρατιωτῶν κατεστάθη στρατηγός. εὐθὺς  δὲ   διαλέξας τούς τε ψιλοὺς καὶ
[15, 64]   ἀνάξιον τῆς Σπάρτης ἔκρινε, τὸ  δὲ   διασῶσαι τοὺς στρατιώτας χρήσιμον ἔσεσθαι
[15, 87]   βελῶν, τὰ μὲν ἐξένευε, τὰ  δὲ   διεκρούετο, τινὰ δὲ ἐκ τοῦ
[15, 3]   αὐτῶν διέφθειρεν ἐν θαλάττῃ, τὰς  δὲ   διεκώλυσεν, ἐνίας δὲ ἀφείλατο. Διὸ
[15, 7]   καὶ πολὺν ἀπηνέγκαντο γέλωτα. (Ὁ  δὲ   Διονύσιος ἀκούσας τὴν τῶν ποιημάτων
[15, 15]   εὐθὺς διεπρεσβεύσαντο περὶ διαλύσεων.  δὲ   Διονύσιος ἀπεφήνατο (τῷ) μίαν αὐτοῖς
[15, 15]   διαπολεμεῖν ἐξ ἀμφοτέρας βουλόμενοι. (Ὁ  δὲ   Διονύσιος καὶ αὐτὸς τὰς δυνάμεις
[15, 74]   τὴν τοῦ βίου τελευτήν. (Ὁ  δὲ   Διονύσιος νεώτερος διαδεξάμενος τὴν
[15, 7]   ὡς ἥδιστα ὁμιλεῖν· (Ὁ  δὲ   Διονύσιος τῆς εἰς τὰ ποιήματα
[15, 17]   τοῦ Αλύκου καλουμένου ποταμοῦ. Ἔτισε  δὲ   Διονύσιος τοῖς Καρχηδονίοις τάλαντα χίλια.
[15, 74]   τῷ τυράννῳ τὴν νίκην. (Ὁ  δὲ   Διονύσιος τοῦτον μὲν ἐτίμησεν, αὐτὸς
[15, 44]   ξίφη σχεδὸν διπλάσια κατεσκεύασεν. Τὴν  δὲ   δοκιμασίαν χρεία διαβεβαιοῦσα τὴν
[15, 66]   τὴν τῶν Ταραντίνων πόλιν. Ὕστερον  δὲ   δουλευόντων Μεσσηνίων τοῖς Λακεδαιμονίοις, Αριστομένης
[15, 86]   παθεῖν τι δεινὸν καταφρονῶν, τοῦ  δὲ   δρᾶσαί τι λαμπρὸν ἐφιέμενος, εὐγενῶς
[15, 85]   σάλπιγγες τὸ πολεμικὸν ἐσήμαινον, αἱ  δὲ   δυνάμεις ἠλάλαξαν καὶ τῷ μεγέθει
[15, 3]   τὴν Κύπρον παρακομίζειν σῖτον, μεγάλων  δὲ   δυνάμεων ἠθροισμένων εἰς τὴν νῆσον,
[15, 13]   κατέμιξαν τοῖς ἰδίοις στρατιώταις. (Πολλὴν  δὲ   δύναμιν ἀθροίσαντες ἐνέβαλον εἰς τὴν
[15, 19]   ἐκείνου πολεμῆσαι τοὺς Ολυνθίους. Ἑτέραν  δὲ   δύναμιν ἐπὶ Φλιουντίους ἐκπέμψαντες καὶ
[15, 61]   φαρμάκῳ, προκληθεὶς εἰς μέθην· τὴν  δὲ   δυναστείαν διαδεξάμενος Αλέξανδρος ἀδελφιδοῦς
[15, 80]   αὐτὸν ὥρμησε τὸν Αλέξανδρον. Τοῦ  δὲ   δυνάστου μετὰ τῶν ἐπιλέκτων ὑποστάντος,
[15, 12]   κακὸν εἰργάσαντο τοὺς Μαντινεῖς, προσέταξαν  δὲ   εἰς τὰς ἀρχαίας κώμας μετοικισθῆναι.
[15, 93]   βασιλείαν ἐτιμήθη προσηκούσαις δωρεαῖς. Ἐπανιὼν  δὲ   εἰς τὴν πατρίδα διὰ Κυρήνης
[15, 79]   τριακοσίους, συνεπιλαβέσθαι τῆς ἐπιβολῆς. (Οὗτοι  δὲ   εἰωθότες μετὰ Θηβαίων ἀπαντᾶν ἡμέρᾳ
[15, 18]   θύσῃ ἐν τῇ Λεύκῃ· ὁρμηθῆναι  δὲ   ἐκ τῆς ἰδίας πόλεως ἅμ'
[15, 87]   ἐξένευε, τὰ δὲ διεκρούετο, τινὰ  δὲ   ἐκ τοῦ σώματος ἐξαιρῶν τούτοις
[15, 52]   τινα στήλην ἐφεστῶσαν τάφῳ· ἦσαν  δὲ   ἐν τῷ τόπῳ τούτῳ τεθαμμένοι
[15, 28]   ἐν ταῖς Αθήναις συνεδρεύειν, πόλιν  δὲ   ἐπ' ἴσης καὶ μεγάλην καὶ
[15, 69]   οὐδὲν τῶν προκατειργασμένων καταδεέστερον. ~Εὐθὺ  δὲ   ἐπὶ Τροιζῆνα καὶ Επίδαυρον πορευθεὶς
[15, 95]   διατρίβοντας τῶν Αλεξάνδρου στρατιωτῶν. Ἀπροσδοκήτως  δὲ   ἐπιθεμένων τῶν τοῦ δυνάστου, παράδοξος
[15, 13]   τὸν Αδρίαν πόλεις οἰκίζειν. Τοῦτο  δὲ   ἔπραττε διανοούμενος τὸν Ιόνιον καλούμενον
[15, 55]   μὲν ἑτέρῳ κέρατι ὑπεχώρουν, τῷ  δὲ   ἑτέρῳ δρόμῳ συνῆπτον τοῖς πολεμίοις.
[15, 15]   πρὸς τοὺς Ιταλιώτας διηγωνίζετο, τῷ  δὲ   ἑτέρῳ πρὸς τοὺς Φοίνικας. Πολλαὶ
[15, 45]   τοὺς ἐν τῇ πόλει. (Τῶν  δὲ   Ζακυνθίων τοὺς Λακεδαιμονίους ἀξιούντων βοηθῆσαι,
[15, 27]   ἄπρακτον ἔσχον τὴν ἐπιβολήν. Τοὺς  δὲ   ἡγεμόνας τῆς φρουρᾶς τρεῖς ὄντας
[15, 50]   Παπίριον καὶ Λεύκιον Αἰμίλιον, παρὰ  δὲ   Ηλείοις Ολυμπιὰς ἤχθη δευτέρα πρὸς
[15, 23]   Λεύκιος Λοκρήτιος, Σερούιος Σουλπίκιος, παρὰ  δὲ   Ηλείοις Ολυμπιὰς ἤχθη ἑκατοστή, καθ'
[15, 71]   Σερούιος Κορνήλιος, Σερούιος Σολπίκιος, παρὰ  δὲ   Ηλείοις ὀλυμπιὰς ἤχθη τρίτη πρὸς
[15, 94]   τῶν ἄλλων Αρκάδων τινάς, ἔτι  δὲ   Ηλείους καὶ τοὺς ἄλλους τοὺς
[15, 77]   ἐστράτευσαν ἐπὶ τὸν Λασίωνα. Τῶν  δὲ   Ηλείων βοηθησάντων τοῖς φυγάσιν ἐγένετο
[15, 85]   τοὺς συμμάχους ἐλάττωμα διωρθώσαντο· ἐπὶ  δὲ   θατέρου κέρατος ἐπιρραξάντων ἀλλήλοις τῶν
[15, 27]   ἐπανῆλθον εἰς τὴν πατρίδα, Θηβαῖοι  δὲ   Θεσπιὰς πολιορκήσαντες ἄπρακτον ἔσχον τὴν
[15, 49]   ἦν πλησίον τῆς Εφέσου. Πέμψαντες  δὲ   θεωροὺς Πυθώδε, χρησμοὺς ἔλαβον ἀφιδρύματα
[15, 52]   καθυστεροῦντας τῶν συμμάχων ἀνέμενον. Οἱ  δὲ   Θηβαῖοι διὰ τὴν παρουσίαν τῶν
[15, 33]   ἐπανῆλθεν εἰς τὴν Πελοπόννησον, οἱ  δὲ   Θηβαῖοι διὰ τὴν Χαβρίου στρατηγίαν
[15, 34]   στρατιώτας ἀπὸ τῆς μάχης. Οἱ  δὲ   Θηβαῖοι, δόξαντες τότε πρώτως μὴ
[15, 38]   συμφώνως αἱ σπονδαὶ συνετελέσθησαν, μόνοι  δὲ   Θηβαῖοι κριθέντες ἔκσπονδοι, καὶ τοῦ
[15, 25]   οὐκ ὀλίγους δὲ κατετραυμάτιζον. (Οἱ  δὲ   Θηβαῖοι μεγάλην δύναμιν προσδοκῶντες ἥξειν
[15, 33]   ἐχούσας τοῦτο τὸ σχῆμα. (Οἱ  δὲ   Θηβαῖοι μετὰ τὴν ἀπαλλαγὴν τὴν
[15, 67]   τηλικαύτας συνέβη γενέσθαι μεταβολάς. ~Οἱ  δὲ   Θηβαῖοι πάντα τὰ προειρημένα συντελέσαντες
[15, 81]   ἄρχοντα σύμμαχον εἶναι Βοιωτοῖς. ~Οἱ  δὲ   Θηβαῖοι περιβόητον νίκην ἀπενηνεγμένοι, πρὸς
[15, 39]   τῆς τῶν Θηβαίων συντελείας. ~Οἱ  δὲ   Θηβαῖοι, τῇ τε ῥώμῃ τῶν
[15, 71]   πολίταις καὶ τοῖς συμμάχοις. Οἱ  δὲ   Θηβαῖοι τοὺς τότε βοιωταρχήσαντας καταδικάσαντες,
[15, 85]   οὖν ὀλίγους εἶχον ἀκοντιστάς, οἱ  δὲ   Θηβαῖοι τριπλασίους σφενδονήτας καὶ ἀκοντιστὰς
[15, 38]   ἐξήγαγον ἁπάσας τὰς φρουράς. (Μόνων  δὲ   Θηβαίων οὐ προσδεξαμένων κατὰ πόλιν
[15, 24]   ἀνῄρουν, οὓς δὲ κατετραυμάτιζον. έλος  δὲ   θυσίαις τὸ θεῖον ἐξιλασάμενοι καὶ
[15, 60]   ἔτη τριάκοντα καὶ τέτταρα. (Τρίτος  δὲ   Ιάσων Φεραῖος ἡγεμὼν ᾑρημένος
[15, 60]   κατὰ τὸν πόλεμον ἐπέτρεψαν.  δὲ   Ιάσων παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν τῶν
[15, 71]   αὑτοῦ προσάγεσθαι τοῖς Θηβαίοις. παραλαβὼν  δὲ   Ισμηνίαν, ἄνδρα φίλον μὲν ἑαυτοῦ,
[15, 90]   σατράπης, Αὐτοφραδάτης δὲ Λυδίας· τῶν  δὲ   Ιώνων ἄνευΛύκιοί τε καὶ Πισίδαι
[15, 47]   προκαλεσάμενος, προσέθηκε τριάκοντα τριήρεις· (τότε  δὲ   καθυστερῶν τῆς τῶν Κορκυραίων συμμαχίας
[15, 60]   Αλέξανδρος καὶ ἦρξεν ἐνιαυτόν. (Ὁμοίως  δὲ   καὶ Αγησίπολις τῶν Λακεδαιμονίων
[15, 78]   δέκα ναῦς παρεχομένοις ὑποτετάχθαι. πολλὰ  δὲ   καὶ ἄλλα πρὸς ταύτην τὴν
[15, 44]   ἰφικρατίδας ἀπ' ἐκείνου καλουμένας. Πολλὰ  δὲ   καὶ ἄλλα τῶν χρησίμων εἰς
[15, 47]   αὐτῷ τὴν στρατηγίαν ἀποκατέστησεν. (Προσκατεσκεύαζον  δὲ   καὶ ἄλλας τριήρεις τετταράκοντα, ὥστε
[15, 58]   τὰς οὐσίας αὐτῶν ἐδήμευσεν. (Πολλῶν  δὲ   καὶ ἄλλων ἐν ὑποψίαις ὄντων,
[15, 79]   συνέθεντο ποιήσασθαι τὴν ἐπίθεσιν· πολλῶν  δὲ   καὶ ἄλλων κοινωνούντων τῆς προθέσεως
[15, 54]   τὸν βίον αὐτοχειρίᾳ κατέστρεψαν. (Πολλῶν  δὲ   καὶ ἄλλων τοιούτων λεγομένων, καὶ
[15, 80]   διακείμενον πρὸς τὸν δυνάστην, ἅμα  δὲ   καὶ ἀνδρείᾳ διάφορον καὶ ἐπὶ
[15, 23]   μὲν γὰρ ὑπῆρχον ἔμφρουροι, Κορίνθιοι  δὲ   καὶ Αργεῖοι διὰ τοὺς προγεγονότας
[15, 60]   γράφουσιν, ὑπὸ Πολυδώρου τἀδελφοῦ. Οὗτος  δὲ   καὶ αὐτὸς διαδεξάμενος τὴν δυναστείαν
[15, 22]   τοῦτον τὸν ἐνιαυτὸν συνεστήσαντο, ἀκροβολισμοὺς  δὲ   καὶ βραχείας συμπλοκὰς ποιούμενοι διετέλεσαν,
[15, 13]   μέγιστον τῶν Ελληνίδων πόλεων. Κατεσκεύασε  δὲ   καὶ γυμνάσια μεγάλα παρὰ τὸν
[15, 79]   τοὺς μὲν ἄνδρας ἀπέκτειναν, τέκνα  δὲ   καὶ γυναῖκας ἐξηνδραποδίσαντο. ~Περὶ δὲ
[15, 75]   φρουρουμένην ὑπ' Αχαιῶν ἠλευθέρωσεν. Ἐστράτευσαν  δὲ   καὶ εἰς Θετταλίαν Βοωτοί, καὶ
[15, 26]   παραδόξως ἐπεφάνη τοῖς Θηβαίοις. ὁμοίως  δὲ   καὶ ἐκ τῶν ἄλλων πόλεων
[15, 7]   ψευδέσιν αἰτίαις ἀνελεῖν, οὐκ ὀλίγους  δὲ   καὶ ἐφυγάδευσεν· ἐν οἷς ἦν
[15, 50]   Ελληνικοῦ ταῖς ἀνδρείαις ἐλείποντο. (Εἶχον  δὲ   καὶ ἡγεμόνας ἐπιφανεῖς ταῖς ἀρεταῖς
[15, 51]   Βοιωτίᾳ πόλεις ἐᾶν αὐτονόμους, Πλαταιὰς  δὲ   καὶ Θεσπιὰς οἰκίζειν καὶ τὴν
[15, 85]   καὶ Μαλιεῖς καὶ Αἰνιᾶνες, ἔτι  δὲ   καὶ Θετταλοὶ καὶ οἱ λοιποὶ
[15, 84]   ἐξέταξεν ὡς μάχῃ διακριθησόμενος. (Εὐθὺς  δὲ   καὶ Λακεδαιμόνιοι καὶ Μαντινεῖς ἐπεφάνησαν,
[15, 15]   ἐρυμνὸν καὶ ἄνυδρον παντελῶς. ἔπεσε  δὲ   καὶ Μάγων βασιλεὺς αὐτῶν
[15, 75]   τινας ἄλλας πόλεις προσηγάγετο, Δύμην  δὲ   καὶ Ναύπακτον καὶ Καλυδῶνα φρουρουμένην
[15, 27]   παραδιδόναι τὴν Καδμείαν ἀπεφήναντο· συνηναγκάσθησαν  δὲ   καὶ οἱ ἐξ αὐτῆς τῆς
[15, 47]   φόβον τοῖς Κορκυραίοις ἐπέστησεν. (Αθηναῖοι  δὲ   καὶ πάλαι μὲν ἀπεστάλκεισαν Τιμόθεον
[15, 40]   οὐκ ὀλίγοι δ' ἐξέπεσον. Ὁμοίως  δὲ   καὶ παρὰ τοῖς Σικυωνίοις τινὲς
[15, 47]   τοῖς πολεμίοις ὑποχείριοι γένωνται. ἐνίκησε  δὲ   καὶ πεζῇ τοὺς ἐπὶ τῇ
[15, 50]   τρεῖς, Επαμεινώνδαν καὶ Γοργίαν, ἔτι  δὲ   καὶ Πελοπίδαν· τε πόλις
[15, 30]   πρὸς τοὺς Αθηναίους ἀποκλῖναι, πρῶται  δὲ   καὶ προθυμότατα συνεμάχησαν αἱ κατὰ
[15, 29]   πρὸς τὸν πόλεμον χρησίμων· ἐξέπεμψε  δὲ   καὶ πρὸς Αθηναίους πρέσβεις, κατηγορῶν
[15, 8]   καὶ συλλαλεῖ περὶ κοινοπραγίας, ὁμοίως  δὲ   καὶ πρὸς Λακεδαιμονίους συντίθεται συμμαχίαν
[15, 2]   εἰς διατροφὴν ξενικῶν δυνάμεων· ὁμοίως  δὲ   καὶ (πρὸς) τοὺς ἄλλους τοὺς
[15, 87]   θυμῷ, συνέδραμον ἐπ' αὐτόν. Πολλῶν  δὲ   καὶ πυκνῶν φερομένων βελῶν, τὰ
[15, 47]   γίνεσθαι ἑκατὸν καὶ τριάκοντα· ἐποιοῦντο  δὲ   καὶ σίτου καὶ βελῶν καὶ
[15, 54]   εὐθαρσεῖς ταῖς ψυχαῖς κατέστησαν. (Ἦλθε  δὲ   καὶ συμμαχία κατὰ τοῦτον τὸν
[15, 40]   καὶ πολλοὺς ἀποσφάξαντες, οὐκ ὀλίγους  δὲ   καὶ συναπονοήσασθαι πείσαντες, ἀνεχώρησαν εἰς
[15, 19]   εἰρηνικὸς ὢν καὶ δίκαιος, ἔτι  δὲ   καὶ συνέσει διαφέρων, ἔφη δεῖν
[15, 90]   καὶ Παμφύλιοι καὶ Κίλικες, ἔτι  δὲ   καὶ Σύροι καὶ Φοίνικες καὶ
[15, 34]   καὶ τὴν ναῦν κατεβύθισεν· ὁμοίως  δὲ   καὶ ταῖς ἄλλαις συμβαλὼν καὶ
[15, 29]   ἐπὶ τοῖς ἴσοις πᾶσιν. (Ἐψηφίσαντο  δὲ   καὶ τὰς γενομένας κληρουχίας ἀποκαταστῆσαι
[15, 63]   τῆς πόλεως ἐκώλυσαν ἀνοικοδομεῖν, ἐπεβάλοντο  δὲ   καὶ τὴν πόλιν ἄρδην ἀναιροῦντες
[15, 28]   τὰς ἀλλοτριότητας τῶν ἀνθρώπων. (Ὁμοίως  δὲ   καὶ τῆς εἰς τὸν πόλεμον
[15, 71]   οὗτοι μὲν αὐτοὺς ἐγκατέλιπον, Αθηναῖοι  δὲ   καί τινες ἄλλοι σύμμαχοι παρεγένοντο
[15, 65]   μὲν γυναῖκας καὶ παῖδας, ἔτι  δὲ   καὶ τοὺς γεγηρακότας, ἀπέλιπον ἐν
[15, 29]   ναῦς δὲ πληρῶσαι διακοσίας. προσελάβοντο  δὲ   καὶ τοὺς Θηβαίους ἐπὶ τὸ
[15, 80]   τὰς καταπεπολεμημένας πόλεις ἀποδοῦναι, Μάγνητας  δὲ   καὶ τοὺς Φθιώτας Αχαιοὺς παραδοῦναι
[15, 31]   πρώτην ἐπεῖχον μερίδα Λακεδαιμόνιοι, δευτέραν  δὲ   καὶ τρίτην Αρκάδες, τετάρτην δ'
[15, 86]   τὸν ἡγούμενον τῶν Λακεδαιμονίων. (Εὐθὺς  δὲ   καὶ τῶν ἄλλων εἰς χεῖρας
[15, 16]   κατὰ τὸν πόλεμον ἐκτίσωσιν. ~Βαρείας  δὲ   καὶ ὑπερηφάνου τῆς ἀποκρίσεως δοκούσης
[15, 2]   Πέρσας, τοὺς μὲν λαθραίως, τοὺς  δὲ   καὶ φανερῶς ἐπεσπάσατο κοινωνήσοντας τοῦ
[15, 69]   τὸ φρουρὰς ἔχειν ἀξιολόγους, Σικυῶνα  δὲ   καὶ Φλιοῦντα καί τινας ἄλλας
[15, 79]   ταύταις ἴσα τὸν ἀριθμόν, Ροδίους  δὲ   καὶ Χίους καὶ Βυζαντίους προτρέπεσθαι
[15, 90]   τούτου βασιλείας κεκυριευκὼς ἦν, Μαύσωλος  δὲ   Καρίας δυναστεύων καὶ πολλῶν ἐρυμάτων
[15, 16]   τὴν Σικελίαν πᾶσαν παραληψόμενος, οἱ  δὲ   Καρχηδόνιοι Μάγωνα μὲν τὸν βασιλέα
[15, 17]   τῆς νυκτὸς ἐπιγενομένης διεσώθησαν. Οἱ  δὲ   Καρχηδόνιοι μεγάλῃ παρατάξει νικήσαντες ἀνεχώρησαν
[15, 73]   ἐξέπεμψεν εἰς τὰς Συρακούσας. (Οἱ  δὲ   Καρχηδόνιοι παραδόξως διακοσίας ναῦς πληρώσαντες
[15, 15]   συντιθέμενος ἐπιεικῶς προσεφέρετο ταύταις. (Οἱ  δὲ   Καρχηδόνιοι τὸ μὲν πρῶτον πρέσβεις
[15, 68]   τόπον ἐγίνοντο προσβολαὶ καρτεραί, μάλιστα  δὲ   κατὰ Λακεδαιμονίους, εὐεφόδων ὄντων καὶ
[15, 2]   κοινωνήσοντας τοῦ Περσικοῦ πολέμου. (Ἐκυρίευε  δὲ   κατὰ μὲν τὴν Κύπρον τῶν
[15, 19]   τὴν Ασίαν πράξεις ἀπέγνωσαν, τὰ  δὲ   κατὰ τὴν Ελλάδα συσκευαζόμενοι, καὶ
[15, 67]   ἐξέπεμψεν εἰς τὰς Θήβας. τὰ  δὲ   κατὰ τὴν Θετταλίαν διοικησάμενος ὥς
[15, 70]   ἄλλοι πάντες ἀσμένως ὑπήκουσαν, Θηβαῖοι  δὲ   κατὰ τὴν ἰδίαν ὑπόστασιν ὅλην
[15, 47]   πρὸς μὲν ἀλλήλους στασιάζοντας, τὰ  δὲ   κατὰ τὸν πόλεμον κακῶς διοικοῦντας,
[15, 64]   κατοικοῦντας ἀπέστησε τῶν Λακεδαιμονίων. (Αργεῖοι  δὲ   κατὰ τοὺς ὅρους τῆς Τεγεάτιδος
[15, 82]   ἐστράτευσαν εἰς τὴν Αρκαδίαν, Επαμεινώνδας  δὲ   κατὰ τοῦτον τὸν καιρὸν μετὰ
[15, 76]   λαβὼν ἀπὸ τῶν Λευκτρικῶν. (Ὑπῆρξαν  δὲ   κατὰ τούτους τοὺς χρόνους ἄνδρες
[15, 66]   πολλοὺς ποιήσας αὐτῆς οἰκήτορας. τούτοις  δὲ   κατακληρουχήσας τὴν χώραν καὶ ἀνοικοδομήσας
[15, 92]   προτρεψάμενος, ἔπεισε συναγωνιστὰς γενέσθαι. (Τέλος  δὲ   καταληφθείσης ὑπὸ τῶν ἀποστατῶν τῆς
[15, 10]   τὸν Γλῶ τὴν συμμαχίαν. ~Αρταξέρξης  δὲ   καταλύσας τὸν πρὸς Καδουσίους πόλεμον
[15, 67]   τὰ κατὰ τὴν Θετταλίαν. (Οὗτος  δὲ   καταντήσας εἰς Λάρισσαν, καὶ καταλαβὼν
[15, 22]   ἐψηφίσαντο πρὸς Ολυνθίους πολεμεῖν. Οὗτος  δὲ   καταντήσας εἰς τὴν τῶν Ολυνθίων
[15, 47]   δὲ χιλίους καὶ πεντακοσίους. Οὗτος  δὲ   καταπλεύσας εἰς τὴν νῆσον καὶ
[15, 86]   ἐρχομένων, οὓς μὲν ἀνελών, οὓς  δὲ   καταπληξάμενος, διέκοψε τὴν φάλαγγα τῶν
[15, 94]   πολισμάτων μὲν ἐκπορθήσας,  δὲ   καταπληξάμενος, συνηνάγκασεν εἰς τὴν Μεγάλην
[15, 23]   τοὺς Ολυνθίους εἰς πολιορκίαν· τέλος  δὲ   καταπληξάμενος τοὺς πολεμίους προσέταξεν ὑποταγῆναι
[15, 2]   ἦν τριάκοντα σὺν ἱππεῦσι, τριήρεις  δὲ   κατεσκεύασε πλείους τῶν τριακοσίων. (Στρατηγοὺς
[15, 53]   βοηθεῖν τοῖς Βοιωτοῖς ἀπεληλυθότων. Ἄλλον  δὲ   κατέστησεν ὡς ἀπὸ Τροφωνίου προσφάτως
[15, 69]   μὲν ἀνῄρουν τῶν βιαζομένων, τοὺς  δὲ   κατετίτρωσκον. (Οἱ δὲ Βοιωτοί, πολλὰ
[15, 24]   διαπολεμοῦντες, οὓς μὲν ἀνῄρουν, οὓς  δὲ   κατετραυμάτιζον. έλος δὲ θυσίαις τὸ
[15, 25]   πολλοὺς μὲν ἀνῄρουν, οὐκ ὀλίγους  δὲ   κατετραυμάτιζον. (Οἱ δὲ Θηβαῖοι μεγάλην
[15, 55]   ἀντιστάντων οἱ μὲν ἔπιπτον, οἱ  δὲ   κατετραυματίζοντο, πάσας τὰς πληγὰς ἐναντίας
[15, 62]   τὴν ἀνδρείαν τῶν ἀνδρῶν. (Ὡς  δὲ   κατήντησαν ἐπὶ τὴν Αρκαδίαν, ἧκον
[15, 80]   ὑπὸ τοῦ χρεὼν ἀγόμενος. (Ὡς  δὲ   κατήντησεν εἰς τὴν Θετταλίαν, καὶ
[15, 91]   μισθοφόρους ἔχων αὑτῷ συστρατεύοντας· (ὁ  δὲ   κηδεστὴς τοῦ Δατάμου τῶν ἱππέων
[15, 88]   καὶ Θεμιστοκλῆς καὶ Μιλτιάδης, ἔτι  δὲ   Κίμων καὶ Μυρωνίδης καὶ Περικλῆς
[15, 18]   αὑτῶν πόλιν ἐγγυτέρω κεῖσθαι, οἱ  δὲ   Κλαζομένιοι, διάστημα πλέον ἀπέχοντες, τεχνάζονταί
[15, 53]   τὴν Κορώνειαν στενά, κατεστρατοπέδευσεν. ~Ὁ  δὲ   Κλεόμβροτος πυθόμενος τοὺς πολεμίους προκατειληφέναι
[15, 89]   καταπονούμενοι, διελύσαντο πρὸς ἀλλήλους. Συνθέμενοι  δὲ   κοινὴν εἰρήνην καὶ συμμαχίαν, κατέταττον
[15, 70]   διαλύσασθαι μὲν τοὺς πολέμους, εἰρήνην  δὲ   κοινὴν συνθέσθαι. Οἱ μὲν οὖν
[15, 90]   μὲν τῶν παραθαλαττίων τόπων, συντεθειμένους  δὲ   κοινοπραγίαν· ὧν ἦσαν ἐπιφανέστατοι Αριοβαρζάνης
[15, 40]   ἁλώσεως αἰκίαν, ἀλλήλους ἀπέκτειναν. Οἱ  δὲ   Κορίνθιοι πολλοὺς τῶν πολιτῶν αἰτιασάμενοι
[15, 68]   παρὰ Μεγαρέων καὶ Πελληνέων, ἔτι  δὲ   Κορινθίων στρατιώτας, στρατόπεδον συνεστήσατο ἀνδρῶν
[15, 46]   πόλιν μετὰ τῶν φυγάδων. (Οἱ  δὲ   Κορκυραῖοι γνόντες τῶν Σπαρτιατῶν τὴν
[15, 3]   πάσας ἔχειν τριήρεις διακοσίας. Ταύτας  δὲ   κοσμήσας πρὸς ναυμαχίαν καταπληκτικῶς, καὶ
[15, 83]   γὰρ αὐτὸν ἐπιφανέντα βοηθήσειν. ~Τῶν  δὲ   Κρητῶν συντόμως τὸ παραγγελθὲν ποιησάντων,
[15, 4]   εἰς πολιορκίαν ἀθύμως εἶχεν. (Ὅμως  δὲ   κρίνας ἔχεσθαι τοῦ πολέμου, Πνυταγόραν
[15, 77]   πόλεις Μάργανα καὶ Κρόνιον, ἔτι  δὲ   Κυπαρισσίαν καὶ Κορυφάσιον. (Ἅμα δὲ
[15, 78]   Αρκάδας ὄντας πολεμίους Ηλείων· συναγωνιστὰς  δὲ   λαβόντες τούτους ἐστράτευσαν ἐπὶ τοὺς
[15, 32]   χειρὸς κίνδυνον οὐκ ἔκρινε, πεῖραν  δὲ   λαβὼν ὅτι τολμήσουσιν ἀναγκαζόμενοι διαγωνίσασθαι
[15, 47]   ἐξέπεμψαν βοηθήσοντα τοῖς Κορκυραίοις. (Οὗτος  δὲ   λάθρᾳ νυκτὸς ἔλαθε τοὺς πολιορκοῦντας
[15, 20]   τὰς ἰδίας πράξεις ἀπηλλάγη. Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι διὰ τὴν πρᾶξιν ταύτην
[15, 89]   συμμαχίᾳ καὶ τοὺς Μεσσηνίους. (Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι διὰ τὴν πρὸς τούτους
[15, 27]   εἰς τὴν Πελοπόννησον ἀπηλλάγησαν, (οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι δυνάμεσιν ἀξιολόγοις προσιόντες ἐπὶ
[15, 21]   πλείους ἔχοντες τῶν πολεμίων· οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι δύναμιν ἀξιόλογον προχειρισάμενοι κατέστησαν
[15, 87]   φονευόντων, νεκρῶν ἐσωρεύθη πλῆθος. ~Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι θεωροῦντες Επαμεινώνδαν προθυμότερον προπίπτοντα
[15, 19]   ἀξιόλογον ἐπὶ τοὺς Ολυνθίους. Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι κρίναντες ἀντέχεσθαι τῶν ἐπὶ
[15, 51]   συντεθεῖσθαι τὴν κοινὴν εἰρήνην. (Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι, μονωθέντων τῶν Θηβαίων, ἔκριναν
[15, 65]   καὶ πυρπολοῦντες τὴν χώραν. ~Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι, πεντακόσια ἔτη τὴν Λακωνικὴν
[15, 56]   τῆς τάξεως τοὺς πολεμίους, οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι περὶ τοῦ βασιλέως ἀγωνισάμενοι
[15, 63]   πᾶσαν τὴν Λακωνικὴν πορθῆσαι. ~Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι, πολλοὺς μὲν ἀποβεβληκότες τῶν
[15, 46]   παραδώσειν αὐτοῖς τὴν Κόρκυραν. Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι, τὴν Κόρκυραν εἰδότες μεγάλην
[15, 28]   αὐτονόμους, ἡγεμόσι χρωμένας Αθηναίοις. Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι τὴν ὁρμὴν τῶν πόλεων
[15, 23]   ἠδόξουν ἐν τοῖς Ελλησιν· οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι τῆς τε πολυανθρωπίας καὶ
[15, 86]   τὴν φάλαγγα τῶν πολεμίων. Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι τὸ ἀξίωμα τοῦ Επαμεινώνδου
[15, 63]   τῆς δυνάμεως κατὰ σπουδήν. (Οἱ  δὲ   Λακεδαιμόνιοι, τῶν πολεμίων ἐπὶ τοὺς
[15, 29]   ἐξαπέστειλαν συμμαχήσοντα τοῖς Πέρσαις. (Τοῖς  δὲ   Λακεδαιμονίοις καὶ τοῖς Αθηναίοις σπονδὰς
[15, 65]   οὐδὲν πράξαντες μνήμης ἄξιον, τοῖς  δὲ   Λακεδαιμονίοις παρὰτῶν συμμάχων ἧκον βοηθήσοντες
[15, 30]   μᾶλλον τῆς δυνάμεως αὐξομένης, τοῖς  δὲ   Λακεδαιμονίοις ταπεινουμένης, ἐφάμιλλον τὴν ἰσχὺν
[15, 63]   Θηβαίων ἰσχὺν οὐ κατεπλάγησαν, τοῖς  δὲ   Λακεδαιμονίοις ὑπὲρ ἀνδραποδισμοῦ κινδυνεύουσιν ἐψηφίσαντο
[15, 35]   Αθηναίων διεφθάρησαν τριήρεις ὀκτωκαίδεκα, τῶν  δὲ   Λακεδαιμονίων διεφθάρησαν μὲν εἴκοσι καὶ
[15, 33]   ἀπέβαλε πλείους τῶν πεντακοσίων, αὐτὸς  δὲ   λαμπρῶς ἀγωνισάμενος καὶ πολλοῖς ἐναντίοις
[15, 34]   ἡγεῖτο Κήδων Αθηναῖος· ἀγωνισάμενος  δὲ   λαμπρῶς αὐτόν τε τὸν Κήδωνα
[15, 74]   καὶ μεγάλας εὐωχίας ἐπετέλεσεν. Ἑστιῶν  δὲ   λαμπρῶς τοὺς φίλους, καὶ κατὰ
[15, 7]   τὴν προϋπάρξασαν εὔνοιαν ἀποκατεστάθησαν·  δὲ   Λεπτίνης ἔγημε τὴν Διονυσίου θυγατέρα.
[15, 51]   Σέστον καὶ Τιβέριον Ιούλιον, ἔτι  δὲ   Λεύκιον Λαβίνιον καὶ Πόπλιον Τριβώνιον
[15, 78]   τῆς κατὰ θάλατταν ἡγεμονίας. Διελθὼν  δὲ   λόγον ἐκ χρόνου πεφροντισμένον ἐδείκνυε
[15, 46]   ὑπὸ τῶν ἱππέων συνηρπάγησαν, οἱ  δὲ   λοιποὶ καταφυγόντες εἰς τὴν πόλιν,
[15, 62]   τῶν ἄλλων εἰς διακοσίους· οἱ  δὲ   λοιποὶ συνεδιώχθησαν εἰς τὴν πόλιν.
[15, 91]   ἀποχωρήσαντες ἠξίουν τυχεῖν συγγνώμης, οἱ  δὲ   λοιποὶ τὴν ἡσυχίαν ἦγον, οὐκ
[15, 90]   προσόδων τῷ βασιλεῖ κατελέλυτο, τὸ  δὲ   λοιπὸν οὐχ ἱκανὸν ἦν εἰς
[15, 40]   ἀνεῖλον πλείους τῶν ἑξακοσίων, τοὺς  δὲ   λοιποὺς ἐκβαλόντες ἐκ τῆς χώρας
[15, 20]   ἐπιφανεστάτους τῶν Θηβαίων ἐφυγάδευσε, τοὺς  δὲ   λοιποὺς καταπληξάμενος καὶ φρουρὰν ἰσχυρὰν
[15, 93]   μὲν ἀπέκτειναν τῶν Αἰγυπτίων, τοὺς  δὲ   λοιποὺς φεύγειν ἠνάγκασαν. (Μετὰ δὲ
[15, 90]   μὲν τῆς Μυσίας σατράπης, Αὐτοφραδάτης  δὲ   Λυδίας· τῶν δὲ Ιώνων ἄνευΛύκιοί
[15, 67]   ἐποιήσαντο κοινὰς τὰς ἡγεμονίας. (Αρκάδες  δὲ   Λυκομήδην στρατηγὸν προχειρισάμενοι, καὶ παραδόντες
[15, 92]   ἀργυρίου μὲν τάλαντα πεντακόσια, ναῦς  δὲ   μακρὰς πεντήκοντα, κατέπλευσε τῆς Ασίας
[15, 42]   μέγεθος τῶν Περσικῶν δυνάμεων, ἐθάρρει  δὲ   μάλιστα μὲν τῇ τῆς χώρας
[15, 28]   τῶν ἄλλων τινὲς νησιωτῶν· αἰεὶ  δὲ   μᾶλλον αὐξομένης τῆς τῶν Ελλήνων
[15, 71]   χρώμενος διέσωσε τὸ στρατόπεδον. (Αἰεὶ  δὲ   μᾶλλον διὰ τῶν κατορθωμάτων αὔξων
[15, 43]   ἐποιοῦντο τοῖς πολεμίοις συνεχεῖς. Αἰεὶ  δὲ   μᾶλλον ἐπισχύοντες πολλοὺς ἀνῄρουν τῶν
[15, 23]   διοικῶν, ἐποίει πολλὰ προτερήματα. Αἰεὶ  δὲ   μᾶλλον εὐημερῶν καὶ πλείοσι μάχαις
[15, 7]   ἐνέπεσεν εἰς ὑπερβολὴν λύπης· αἰεὶ  δὲ   μᾶλλον τοῦ πάθους ἐπίτασιν λαμβάνοντος,
[15, 5]   ἐκπέμψαντες ἐπολιόρκουν τὴν πόλιν. (Οἱ  δὲ   Μαντινεῖς εἰς τὰς Αθήνας πρέσβεις
[15, 82]   ἐξαπέστειλαν βοηθῆσαι τοῖς Τεγεάταις. (Οἱ  δὲ   Μαντινεῖς τὴν ἐκ τῆς Βοιωτίας
[15, 82]   τῶν ἐν αὐτῷ χρημάτων. τῶν  δὲ   Μαντινέων ἀναλαβόντων εἰς τοὺς ἰδίους
[15, 71]   παρείχετο τοῖς προηγουμένοις ὁπλίταις, ποιούμενος  δὲ   μάχας ἐξ ὑποστροφῆς καὶ τάξει
[15, 85]   ἐφιλοτιμοῦντο παραλλάξαι τοὺς πεζούς. Ἰσχυρᾶς  δὲ   μάχης γενομένης, καὶ τῶν Αθηναίων
[15, 86]   ὑπὲρ τῆς δόξης θάνατον. (Ἰσχυρᾶς  δὲ   μάχης ἐπὶ πολύν τε χρόνον
[15, 34]   ὀλίγον πρὸς τὸν ἀγῶνα. Γενομένης  δὲ   μάχης ἐπὶ πολὺν χρόνον ἰσχυρᾶς,
[15, 36]   αὐτοῖς, παρετάξαντο τοῖς βαρβάροις. (Γενομένης  δὲ   μάχης ἰσχυρᾶς, καὶ τῶν Θρᾳκῶν
[15, 55]   ἠδύνατο βιάσασθαι τοὺς ἀνθεστηκότας, ἡρωικῶς  δὲ   μαχόμενος καὶ πολλοῖς τραύμασι περιπεσὼν
[15, 47]   ἀνεῖλεν αὐτῶν περὶ διακοσίους, ὕστερον  δὲ   μεγάλης μάχης γενομένης τόν τε
[15, 94]   μετεσχηκότας τοῖς Μαντινεῦσι συμμαχίας· οἱ  δὲ   Μεγαλοπολῖται τοὺς Θηβαίους παρεκάλουν συμμαχεῖν.
[15, 10]   χρείας ἐνδεδεῖχθαι τῷ βασιλεῖ, μίαν  δὲ   μεγίστην, ἐξ ἧς αὐτὸν θαυμασθῆναι
[15, 8]   θεὸν περὶ τῆς ἐπαναστάσεως, τὸ  δὲ   μέγιστον, ὅτι τοὺς ἡγεμόνας τῶν
[15, 53]   δεῖν ἀπάγειν τὴν δύναμιν, τρεῖς  δὲ   μένειν καὶ διαγωνίζεσθαι, ἐν οἷς
[15, 63]   οὐχ ἡγοῦντο συμφέρειν, εἰς τέτταρα  δὲ   μέρη διελόμενοι σφᾶς αὐτοὺς κατὰ
[15, 79]   τῆς θαλάττης ἀρχὴν προσεκτήσαντο· ἐπεὶ  δὲ   μετ' ὀλίγον χρόνον ἐν τῇ
[15, 43]   κολάσουσι κατὰ τὴν ἀξίαν, αὐτοὶ  δὲ   μετ' ὀλίγον χρόνον στρατηγὸν κατέστησαν
[15, 79]   προτρέπεσθαι βοηθῆσαι ταῖς ἐπιβολαῖς. Αὐτὸς  δὲ   μετὰ δυνάμεως ἐκπεμφθεὶς ἐπὶ τὰς
[15, 1]   ἡγεμόνες κατέστησαν τῶν Ελλήνων, Λακεδαιμόνιοι  δὲ   μετὰ τὴν ἀφαίρεσιν τῆς ἡγεμονίας
[15, 84]   καίειν ἐν τῇ παρεμβολῇ, αὐτὸς  δὲ   μετὰ τῆς δυνάμεως ἀφορμήσας ἔσπευσεν
[15, 19]   Ασίαν ἐπαναστάσεις αὐτομάτως κατελύθησαν. ~Λακεδαιμόνιοι  δὲ   μετὰ τὸν τοῦ Γλῶ καὶ
[15, 64]   κινδυνευούσῃ περὶ τῶν ὅλων· αὐτὸς  δὲ   μετὰ τῶν πρεσβυτέρων φυλάττων τὴν
[15, 1]   φιλανθρώπως προσφερόμενοι τοῖς ὑποτεταγμένοις· οἱ  δὲ   μεταγενέστεροι βιαίως καὶ χαλεπῶς χρώμενοι
[15, 5]   τὰ μὲν τείχη καθελεῖν, αὐτοὺς  δὲ   μετοικῆσαι πάντας εἰς τὰς ἀρχαίας
[15, 50]   ποιουμένους προρρήσεις ἐναργεῖς ἐπιτυγχάνειν· τοὺς  δὲ   μὴ θαυμάζειν ὅταν γένηταί τι
[15, 35]   τοὺς δὲ τετελευτηκότας ἔθαψεν. Εἰ  δὲ   μὴ περὶ ταύτην ἐγένετο τὴν
[15, 91]   κτείνειν τοὺς προσιόντας ἱππεῖς.  δὲ   Μιθροβαρζάνης ἐν μέσοις ἀποληφθείς, καὶ
[15, 41]   μυριάδες, ὧν ἦρχε Φαρνάβαζος· τῶν  δὲ   μισθοφόρων Ελλήνων Ιφικράτης ἡγεῖτο δισμυρίων.
[15, 8]   κατὰ τὴν Κύπρον πόλεων, αὐτῆς  δὲ   μόνης τῆς Σαλαμῖνος βασιλεύων τελῇ
[15, 60]   Λεῦκτρα μεγάλῃ συμφορᾷ περιπεπτωκέναι, Αθηναίους  δὲ   μόνον τῆς κατὰ θάλατταν ἀρχῆς
[15, 32]   αἱ Λακεδαιμονίων πέντε μόραι· τὴν  δὲ   μόραν ἀναπληροῦσιν ἄνδρες πεντακόσιοι.
[15, 4]   τὸ μέλλον εὐθαρσὴς καθειστήκει, τῇ  δὲ   ναυμαχίᾳ πταίσας καὶ συγκλεισθεὶς εἰς
[15, 2]   πεζῆς δυνάμεως Ορόνταν κηδεστήν, τῆς  δὲ   ναυτικῆς Τιρίβαζον, ἄνδρα μεγάλης ἀποδοχῆς
[15, 92]   καὶ στρατηγικὴν σύνειν τεθαυμασμένῳ· (Τοῦ  δὲ   ναυτικοῦ τὴν στρατηγίαν ἐνεχείρισε Χαβρίᾳ
[15, 34]   τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος· τῶν  δὲ   ναυτικῶν κατὰ τοὺς αὐτοὺς καιροὺς
[15, 52]   οἰωνὸν ἐποιοῦντο τοῦ μέλλοντος, οἱ  δὲ   νεώτεροι ἡσυχίαν εἶχον, ἵνα μὴ
[15, 56]   μὲν σώματος ἐγκρατεῖς ἐγένοντο, τῆς  δὲ   νίκης οὐκ ἴσχυσαν ἐφικέσθαι. (Καὶ
[15, 14]   δ' ἐπίνειον ὠνομάζετο Πύργοι. (Καταπλεύσας  δὲ   νυκτὸς καὶ τὴν δύναμιν ἐκβιβάσας,
[15, 90]   καὶ πεζὰς δυνάμεις ἤθροισεν. Πολλοὺς  δὲ   ξενολογήσας ἐκ τῶν Ελληνίδων πόλεων
[15, 44]   μὲν δόρατα ἡμιολίῳ μεγέθει, τὰ  δὲ   ξίφη σχεδὸν διπλάσια κατεσκεύασεν. Τὴν
[15, 33]   δύναμιν εἰς τὰς Θήβας. (Φοιβίδας  δὲ   Λακεδαιμόνιος, ἔχων ἀξιόλογον φρουρὰν
[15, 89]   ἐπὶ τὴν Επαμεινώνδου τελευτήν· Αναξιμένης  δὲ   Λαμψακηνὸς τὴν πρώτην τῶν
[15, 93]   πρὸς Αἰγυπτίους πολέμου. ~Μετ' ὀλίγον  δὲ   μὲν βασιλεὺς τῶν Περσῶν
[15, 57]   Ελλήνων οὐδέποτε γεγονέναι μνημονεύεται. ἐκλήθη  δὲ   νεωτερισμὸς οὗτος παρὰ τοῖς
[15, 57]   εἰς Βοιωτίαν ἐπάνοδον ἐποιήσαντο. (Ιάσων  δὲ   Φερῶν τύραννος ἀεὶ μᾶλλον
[15, 21]   δυνάμεις ἁδροτέρας ἐκπέμπειν παρεσκευάζοντο, οἱ  δὲ   Ολύνθιοι, νομίζοντες μείζοσι δυνάμεσιν ἥξειν
[15, 21]   λείας ἐμέρισε τοῖς στρατιώταις. Τῶν  δὲ   Ολυνθίων μετὰ τῶν συμμάχων πανδημεὶ
[15, 11]   νομιζομέναις μεγίσταις τιμαῖς ἐκόσμησεν. Τοῦ  δὲ   Ορόντου καταγνοὺς ὡς ψευδῆ κατηγορίαν
[15, 31]   ἄλλας τεταγμένας ὑπὸ Λακεδαιμονίοις. ~Οἱ  δὲ   ὁρῶντες τὴν τῶν συμμάχων ὁρμὴν
[15, 51]   καὶ τὰς Θήβας ἐξανδραποδίσασθαι. Φανερᾶς  δὲ   οὔσης τῆς τῶν Λακεδαιμονίων παρασκευῆς,
[15, 83]   ἐλαττούμενος συνῆπτεν εἰς χεῖρας. (Πολλὰ  δὲ   παθὼν καὶ δράσας οὐκ ἀπέστη
[15, 25]   τῶν τριάκοντα τυράννων κατεδουλώθησαν, ἀξιοῦντες  δὲ   πανδημεὶ βοηθῆσαι καὶ πρὸ τῆς
[15, 65]   πόλει φυλάττοντας τὴν Σπάρτην, αὐτοὶ  δὲ   πανδημεὶ συντάξαντες τοὺς νέους ἐξεχύθησαν
[15, 36]   τοὺς Λακεδαιμονίους περὶ Λευκάδα. (Ταῦτα  δὲ   πάντα ταχέως καὶ ῥᾳδίως ἐπετέλεσε,
[15, 16]   γέμοντα καὶ διάφορον ἀνδρείᾳ. Οὗτος  δὲ   πάντα τὸν τῶν ἀνοχῶν χρόνον
[15, 17]   καὶ πρὸς φυγὴν ὥρμησαν. (Τροπῆς  δὲ   παντελοῦς γενομένης, οἱ μὲν Καρχηδόνιοι
[15, 84]   καὶ τῶν ἔξωθεν συμμάχων, οἱ  δὲ   πάντες ἠθροίσθησαν πεζοὶ μὲν ὑπὲρ
[15, 66]   ἔχουσαν κατὰ τῆς Σπάρτης. συγκατατιθεμένων  δὲ   πάντων ἀνεζήτησε τοὺς ἀπολελειμμένους τῶν
[15, 50]   πρότερον ἦσαν πεποιημένοι. τῶν Ελλήνων  δὲ   πάντων ἀσμένως προσδεξαμένων τοὺς λόγους,
[15, 3]   μὲν ναῦς ἄλλας προσεπλήρωσε, πεντήκοντα  δὲ   παρὰ Ακόριδος ἐξ Αἰγύπτου μετεπέμψατο,
[15, 74]   πλῆθος τῶν ἐμφορηθέντων ὑγρῶν. (Ἔχων  δὲ   παρὰ θεῶν λόγιον, τότε τελευτήσειν
[15, 84]   καταλαβούσης, ἔλυσε τὴν πολιορκίαν. ~Πυθόμενος  δὲ   παρὰ τῶν αἰχμαλώτων ὅτι Μαντινεῖς
[15, 50]   κατέλεγον τὰς μὲν πολιτικάς, τὰς  δὲ   παρὰ τῶν συμμάχων. ~Ἐπ' ἄρχοντος
[15, 56]   δὲ τελευταῖον πολλῶν ἀναιρουμένων, τοῦ  δὲ   παραγγέλλοντος ἡγεμόνος τετελευτηκότος, ἐγένετο παντελὴς
[15, 67]   ἐπανῆλθον εἰς τὴν οἰκείαν. Λακεδαιμόνιοι  δὲ   παραδόξως ἀποτετριμμένοι τοὺς πολεμίους, ἀπέστειλαν
[15, 91]   ἡμέρᾳ περὶ τῆς προδοσίας. (Δατάμης  δὲ   παρακαλέσας τοὺς μισθοφόρους καὶ δωρεὰς
[15, 12]   πόλιν παραδοῦναι τοῖς Λακεδαιμονίοις. Οἱ  δὲ   παραλαβόντες ἄλλο μὲν οὐθὲν κακὸν
[15, 2]   τυγχάνοντα παρὰ τοῖς Πέρσαις. Οὗτοι  δὲ   παραλαβόντες τὰς δυνάμεις ἐν Φωκαίᾳ
[15, 23]   τὸν πρὸς Ολυνθίους πόλεμον. (Οὗτος  δὲ   παραλαβὼν τὰς δυνάμεις, καὶ τὸν
[15, 91]   διοίκησιν εἵλαντο στρατηγὸν Ορόντην. οὗτος  δὲ   παραλαβὼν τὴν ἡγεμονίαν καὶ χρήματα
[15, 36]   αὐτὸς ὑπό τινων ἐδολοφονήθη. (Τιμόθεος  δὲ   παραλαβὼν τὴν ναυαρχίαν καὶ πλεύσας
[15, 61]   ἀδελφιδοῦς ἦρξεν ἔτη ἕνδεκα. Οὗτος  δὲ   παρανόμως καὶ βιαίως κτησάμενος τὴν
[15, 15]   οὐδὲν ἀξιόλογον ἔργον συνετελέσθη, δύο  δὲ   παρατάξεις ἐγένοντο μεγάλαι καὶ περιβόητοι.
[15, 16]   προθύμως ἐπὶ τὴν μάχην. Γενομένης  δὲ   παρατάξεως ἰσχυρᾶς περὶ τὸ καλούμενον
[15, 68]   στρατηγὸν ἐπ' αὐτῆς Χαβρίαν. (Οὗτος  δὲ   παρελθὼν εἰς Κόρινθον, καὶ προσλαβόμενος
[15, 94]   τὴν στρατηγίαν εἶχε Παμμένης. (Οὗτος  δὲ   παρελθὼν εἰς Μεγάλην πόλιν, καὶ
[15, 62]   Αργείων καὶ Βοιωτῶν πεντακοσίους. Οὗτος  δὲ   παρελθὼν εἰς Ορχομενὸν τὸν Αρκαδικὸν
[15, 47]   χαλεπῶς πρὸς αὐτὸν διατεθέντος· ὡς  δὲ   παρέπλευσεν εἰς τὰς Αθήνας, ἄγων
[15, 89]   καὶ τὴν Επαμεινώνδου τελευτήν· περιέλαβε  δὲ   πάσας σχεδὸν τάς τε τῶν
[15, 95]   ἀγαθὸν μὲν οὐδὲν διεπράξατο, τῇ  δὲ   πατρίδι διαβολάς. (Τῶν δὲ συγγραφέων
[15, 86]   τοιοῦτον ἔσχε τὸ τέλος· αἱ  δὲ   πεζαὶ δυνάμεις ὡς συνῆλθον εἰς
[15, 91]   πολλοὺς μὲν ἱππεῖς ἠθροικώς, δισμυρίους  δὲ   πεζοὺς μισθοφόρους ἔχων αὑτῷ συστρατεύοντας·
[15, 80]   βοηθεῖν αὐτὸν τοῖς δεομένοις· τοῦ  δὲ   Πελοπίδου ταχέως μετὰ τῆς δυνάμεως
[15, 54]   μὲν χίλιοι καὶ πεντακόσιοι, ἱππεῖς  δὲ   πεντακόσιοι, ὧν ἡγεῖτο Ιάσων. Οὗτος
[15, 29]   μὲν ὁπλίτας καταλέξαι δισμυρίους, ἱππεῖς  δὲ   πεντακοσίους, ναῦς δὲ πληρῶσαι διακοσίας.
[15, 95]   τριήρεις μὲν Αττικὰς πέντε, μίαν  δὲ   Πεπαρηθίαν εἷλε, καὶ σωμάτων ἐκυρίευσεν
[15, 72]   ἐπὶ πλεῖον μάχης ἀπέστη. (Γενομένης  δὲ   περὶ αὐτὸν ἱκανῆς ὑποψίας ὡς
[15, 14]   βαρβάρων πλείους τῶν πεντακισχιλίων, ἐζώγρησε  δὲ   περὶ δισχιλίους. (Διονύσιος δὲ χρημάτων
[15, 84]   μὲν πλείους τῶν δισμυρίων, ἱππεῖς  δὲ   περὶ δισχιλίους· τοῖς δὲ Τεγεάταις
[15, 27]   ἀναγκαίων σπάνις ἐπέτεινεν, οἱ Λακεδαιμόνιοι  δὲ   περὶ τὰς παρασκευὰς ὄντες ἐχρόνιζον,
[15, 61]   βασιλέα συγκαταλῦσαι τὸν τύραννον. (Τούτων  δὲ   περὶ ταῦτα διατριβόντων, Φεραῖος
[15, 47]   συγκλείσας μεγάλων ἐπαίνων ἔτυχεν. (Τοῦ  δὲ   περὶ τὴν Κόρκυραν πολέμου σχεδὸν
[15, 24]   συμφρονήσαντες ἐπέθεντο τοῖς Καρχηδονίοις. (Ἐγένετο  δὲ   περὶ τὸν αὐτὸν καιρὸν θεόπεμπτός
[15, 65]   πόλει παρέχεσθαι τὴν ἀσφάλειαν. (Τῶν  δὲ   περὶ τὸν Επαμεινώνδαν διὰ τοῦ
[15, 56]   παντελὴς τροπὴ τοῦ στρατοπέδου. (Οἱ  δὲ   περὶ τὸν Επαμινώνδαν ἐπικείμενοι τοῖς
[15, 42]   εἰς τὴν πόλιν συνεδιώχθησαν. Οἱ  δὲ   περὶ τὸν Ιφικράτην συνεισπεσόντες τοῖς
[15, 42]   οὔτε τοῖς πεζοῖς προσελθεῖν. (Οἱ  δὲ   περὶ τὸν Φαρνάβαζον στρατηγοί, καταλαβόντες
[15, 43]   τὰς τῶν Αἰγυπτίων δυνάμεις· οἱ  δὲ   περὶ τὸν Φαρνάβαζον ᾦντο δεῖν
[15, 69]   τοὺς Αθηναίους ἤλπιζον χειρώσασθαι, οἱ  δὲ   περὶ τὸν Χαβρίαν ἐκ τόπων
[15, 42]   οὐκ ὀλίγοι δ' ἐζωγρήθησαν· οἱ  δὲ   περιλειφθέντες εἰς τὴν πόλιν συνεδιώχθησαν.
[15, 17]   τῶν μυρίων καὶ τετρακισχιλίων. οἱ  δὲ   περιλειφθέντες καταφυγόντες εἰς τὴν παρεμβολὴν
[15, 85]   ἐτάραξαν τὴν ἰδίαν φάλαγγα, ἅμα  δὲ   περιπεσόντες Εὐβοεῦσι καὶ μισθοφόροις τισὶν
[15, 74]   Διονύσιος τοῦτον μὲν ἐτίμησεν, αὐτὸς  δὲ   περιχαρὴς ἐγένετο καὶ τοῖς θεοῖς
[15, 4]   πολλὰς τῶν τριήρων ἀποβαλεῖν. ~Οἱ  δὲ   Πέρσαι τῇ ναυμαχίᾳ νικήσαντες εἰς
[15, 17]   ἐπιφανῶς κατέστρεψε τὸν βίον· τούτου  δὲ   πεσόντος οἱ Φοίνικες θαρρήσαντες καὶ
[15, 46]   πρὸς αὐτοὺς διακειμένας ἐξεπόρθησαν, οἱ  δὲ   Πλαταιεῖς εἰς Αθήνας μετὰ τέκνων
[15, 91]   διαμαχόμενος πολὺν ἐποίει φόνον. Τέλος  δὲ   πλειόνων μυρίων ἀναιρεθέντων, τοὺς
[15, 62]   οἱ ἄλλοι σύμμαχοι πάντες. ἀθροισθέντων  δὲ   πλειόνων πεντακισμυρίων, οἱ μὲν
[15, 26]   τῶν μυρίων καὶ δισχιλίων, ἱππεῖς  δὲ   πλείους τῶν δισχιλίων. Πάντων δὲ
[15, 36]   τῆς ἀλλοτρίας γῆς ἐπορίζοντο. (Ὄντες  δὲ   πλείους τῶν τρισμυρίων ἐπῆλθον τήν
[15, 41]   ἐν τῷ στρατηγεῖν ἀρετήν. (Ἔτη  δὲ   πλείω τοῦ Φαρναβάζου κατανηλωκότος περὶ
[15, 85]   τὸ τῶν Αθηναίων ἱππικόν· τῷ  δὲ   πλήθει καὶ τῇ παρασκευῇ τῶν
[15, 39]   τῶν Σπαρτιατῶν Κλεόμβροτον ἀνελεῖν, τὸ  δὲ   πλῆθος τῶν ἀντιταχθέντων ἄρδην σχεδὸν
[15, 93]   τὴν στρατιάν, συνῆψε μάχην. Τοῦ  δὲ   πλήθους τοῖς Αἰγυπτίοις ἀχρήστου γενομένου,
[15, 29]   δισμυρίους, ἱππεῖς δὲ πεντακοσίους, ναῦς  δὲ   πληρῶσαι διακοσίας. προσελάβοντο δὲ καὶ
[15, 46]   αὐτοὺς δύναμιν ἀξιόλογον ἦγον. (Παραγενόμενοι  δὲ   πλησίον τῆς τῶν Πλαταιέων πόλεως,
[15, 42]   γῆν πορευτὰς ἐποίησε λιμνάζειν, τὰς  δὲ   πλωτὰς χώμασιν ἐνέφραττεν. Διόπερ οὐκ
[15, 33]   οὖσαν ἀνδρῶν διακοσίων, ἀνεῖλον, τῇ  δὲ   πόλει προσβολὰς συνεχεῖς ποιούμενοι, καὶ
[15, 29]   τὰς σπονδὰς ὑπὸ Λακεδαιμονίων. Κρίναντες  δὲ   πολεμεῖν αὐτοῖς, στρατηγοὺς τρεῖς εἵλαντο
[15, 75]   Αλεξάνδρου τοῦ Φερῶν τυράννου. (Φλιασίοις  δὲ   πολεμουμένοις ὑπ' Αργείων Χάρης ὑπ'
[15, 1]   χαλεπῶς χρώμενοι τοῖς συμμάχοις, ἔτι  δὲ   πολέμους ἀδίκους καὶ ὑπερηφάνους ἐνιστάμενοι
[15, 49]   Μυκάλην ἐν ἐρήμῳ τόπῳ. Ὕστερον  δὲ   πολέμων γενομένων περὶ τούτους τοὺς
[15, 69]   τὴν μὲν χώραν ἐδῄωσε, τῶν  δὲ   πόλεων οὐκ ἐδυνήθη κρατῆσαι διὰ
[15, 47]   τὰς μὲν στάσεις διέλυσε, τῆς  δὲ   πόλεως πολλὴν ἐπιμέλειαν ποιησάμενος εὐθαρσεῖς
[15, 67]   ὄντας πλείους τῶν τριακοσίων, τὴν  δὲ   πόλιν ἐξανδραποδισάμενοι καὶ τὴν χώραν
[15, 81]   καὶ Ποτίδαιαν πολιορκήσας εἷλε, Κυζικηνοῖς  δὲ   πολιορκουμένοις ἐβοήθησεν. ~Τοῦ δ' ἔτους
[15, 10]   βασιλέα πρότερον ἦν εὐεργετηκώς. (Λέγεται  δὲ   πολλὰς μὲν καὶ ἄλλας χρείας
[15, 93]   πρῶτον ἐπολιόρκουν τοὺς συγκεκλεισμένους· ἐπεὶ  δὲ   πολλοὺς ἐν ταῖς τειχομαχίαις ἀπέβαλον,
[15, 23]   ἀδελφὸς ἐβασίλευσεν ἔτη ἐννέα. Λακεδαιμόνιοι  δὲ   Πολυβιάδαν στρατηγὸν καταστήσαντες ἐξαπέστειλαν εἰς
[15, 69]   Βοιωτοί, πολλὰ μὲν κακοπαθήσαντες, οὐδὲν  δὲ   πρᾶξαι δυνάμενοι, τὴν ἀναχώρησιν ἐποιήσαντο.
[15, 18]   τὴν πανήγυριν ὀνομάσαντες προφθάσειαν. Τούτων  δὲ   πραχθέντων αἱ μὲν κατὰ τὴν
[15, 68]   ἐπανῆλθεν εἰς τὴν οἰκείαν. ~Τούτων  δὲ   πραχθέντων Αρκάδες καὶ Αργεῖοι καὶ
[15, 28]   δυνάμεσιν εἰς τὴν Βοιωτίαν. (Αθηναῖοι  δὲ   πρέσβεις τοὺς ἀξιολογωτάτους τῶν παρ'
[15, 52]   μετ' Αγησιλάου στρατεύσαντες ἐτελεύτησαν. (Τῶν  δὲ   πρεσβυτέρων τινὲς πάλιν ἐντυχόντες διεμαρτύραντο
[15, 4]   πρὸς τὸν πόλεμον ἀπεκόμισεν· Εὐαγόρας  δὲ   πρὸ μὲν τῆς ναυμαχίας παρὰ
[15, 47]   Κορκυραίοις μετὰ νεῶν ἑξήκοντα· οὗτος  δὲ   πρὸ τῆς συμμαχίας ταύτης πλεύσας
[15, 5]   βαρὺ φορτίον οὐχ ὑπέμενον, τὴν  δὲ   προγεγενημένην τῆς Ελλάδος δυναστείαν