Alphabétiquement     [«   »]
Αὐτοκλῆς 1
αὐτοκράτορες 1
αὐτομάτως 1
αὐτὸν 33
αὐτόν 3
αὑτὸν 3
αὐτονομίαν 3
Fréquences     [«    »]
33 Αθηναίων
32 ἔχων
31 Λακεδαιμονίους
33 αὐτὸν
33 βασιλέα
33 ἐπ
33 ἦν
HODOI ELEKTRONIKAI
Du texte à l'hypertexte

Diodore de Sicile, La Bibliothèque historique, livre XV

αὐτὸν


Livre, Chap.
[15, 6]   ἀγαθῶν ἐπιτεύγματα, ὅθεν ὡς ἐπῃνεκότα  αὐτὸν   ἀπεδέχετο· οἱ δ' ἄλλοι τὴν
[15, 92]   δὲ Αρταξέρξης οὐ μόνον  αὐτὸν   ἀπέλυσε τῶν ἐγκλημάτων, ἀλλὰ καὶ
[15, 47]   στρατηγίαν, τοῦ δήμου χαλεπῶς πρὸς  αὐτὸν   διατεθέντος· ὡς δὲ παρέπλευσεν εἰς
[15, 91]   σπεύδων ἄρασθαι τοῦτον, δι' ἐπιβουλῆς  αὐτὸν   ἐδολοφόνησεν. ~Ἅμα δὲ τούτοις πραττομένοις
[15, 72]   διαβολάς, τότε δῆμος ἀποκατέστησεν  αὐτὸν   εἰς τὴν προγεγενημένην εὐδοξίαν. (Μετ'
[15, 41]   παρασκευάς, μὲν Ιφικράτης ὁρῶν  αὐτὸν   ἐν μὲν τῷ λέγειν ὄντα
[15, 82]   πόλιν μηδὲν καταπεπληγμένους· ταχὺ γὰρ  αὐτὸν   ἐπιφανέντα βοηθήσειν. ~Τῶν δὲ Κρητῶν
[15, 4]   καὶ συντυχὼν τῷ βασιλεῖ, παρεκάλεσεν  αὐτὸν   ἐρρωμένως ἀντέχεσθαι τοῦ πολέμου καὶ
[15, 74]   λόγοις τηρεῖν τὴν πατροπαράδοτον πρὸς  αὐτὸν   εὔνοιαν, ἔπειτα τὸν πατέρα μεγαλοπρεπῶς
[15, 41]   τοῖς πραττομένοις νωχελῆ, παρρησίᾳ πρὸς  αὐτὸν   ἐχρήσατο, φήσας θαυμάζειν πῶς ἐν
[15, 43]   ἀπόκρισιν ἔδωκαν, ὅτι ἐὰν εὕρωσιν  αὐτὸν   ἠδικηκότα, κολάσουσι κατὰ τὴν ἀξίαν,
[15, 10]   μίαν δὲ μεγίστην, ἐξ ἧς  αὐτὸν   θαυμασθῆναι συνέβη καὶ μέγιστον γενέσθαι
[15, 72]   μάχης ἀπέστη. (Γενομένης δὲ περὶ  αὐτὸν   ἱκανῆς ὑποψίας ὡς πεφεισμένου τῶν
[15, 10]   τοῖς πολέμοις ἀνδρείᾳ διενεγκεῖν φασὶν  αὐτὸν   καὶ κατὰ τὰς συμβουλὰς οὕτως
[15, 76]   τῶν γὰρ Αθηναίων στρατευσάντων ἐπ'  αὐτὸν   καὶ πολὺ ταῖς δυνάμεσιν ὑπερεχόντων,
[15, 60]   ὄντων τρεῖς ἐτελεύτησαν περὶ τὸν  αὐτὸν   καιρόν. Αμύντας μὲν Αρριδαίου
[15, 90]   τὸν πόλεμον. (Ὑπὸ γὰρ τὸν  αὐτὸν   καιρὸν ἔδει πρός τε τὸν
[15, 24]   Καρχηδονίοις. (Ἐγένετο δὲ περὶ τὸν  αὐτὸν   καιρὸν θεόπεμπτός τις ἀτυχία κατὰ
[15, 83]   καὶ πάντῃ προσπίπτων κατὰ τὸν  αὐτὸν   καιρόν, ὡς εἶδε τὴν τῶν
[15, 29]   ὄντος μετεώρου καὶ προπετοῦς, ἔπεισεν  αὐτὸν   Κλεόμβροτος βασιλεὺς τῶν Λακεδαιμονίων
[15, 34]   Χαβρίας, καὶ μέρος τῶν περὶ  αὐτὸν   νεῶν ἐκπέμψας, ἐβοήθησε τοῖς πιεζομένοις
[15, 31]   καὶ πέρας, εἰ μὴ μετεπέμψαντο  αὐτὸν   οἱ Σπαρτιᾶται διά τινας πολιτικὰς
[15, 10]   τοῦ βασιλέως δύο λέοντας ἐπ'  αὐτὸν   ὁρμῆσαι, καὶ τῶν μὲν ἵππων
[15, 7]   ἀποδοχῆς ἠξίου τῆς μεγίστης, ὁρῶν  αὐτὸν   παρρησίαν ἔχοντα ἀξίαν τῆς φιλοσοφίας·
[15, 10]   διασπάσαι, τὴν δ' ὁρμὴν ἐπ'  αὐτὸν   ποιεῖσθαι τὸν βασιλέα· καθ' ὃν
[15, 86]   καὶ τὸ βάρος τοῦ περὶ  αὐτὸν   συστήματος καταπλαγέντες ἀνεχώρουν ἐκ τῆς
[15, 44]   φύσει κεχρῆσθαι διαφόρῳ. Προσλαβόμενον οὖν  αὐτὸν   τὴν ἐν τῷ Περσικῷ πολέμῳ
[15, 72]   ἔγκλημα, τὸ πλῆθος παροξυνθὲν ἀπέστησεν  αὐτὸν   τῆς βοιωταρχίας, καὶ ἰδιώτην ποιῆσαν
[15, 80]   τῷ Πελοπίδᾳ συντόμως ἐκέλευον βοηθεῖν  αὐτὸν   τοῖς δεομένοις· τοῦ δὲ Πελοπίδου
[15, 80]   Πελοπίδας ἀριστεύων πάντα τὸν περὶ  αὐτὸν   τόπον νεκρῶν κατέστρωσε, τέλος δ'
[15, 49]   ἠφανίζετο, τῶν κατὰ γῆς ἄντρων  αὐτὸν   ὑποδεχομένων, τε περὶ (τὸ)
[15, 73]   ἐπικράτειαν Φοίνικας ἐπιβεβηκέναι τῆς ὑπ'  αὐτὸν   χώρας. (Παρασκευασάμενος οὖν πεζοὺς μὲν
[15, 80]   ἀνδρείας κρῖναι τὴν μάχην ἐπ'  αὐτὸν   ὥρμησε τὸν Αλέξανδρον. Τοῦ δὲ
Recherches | Texte | Lecture | Liste du vocabulaire | Index inverse | Menu | site de Philippe Remacle

 
UCL |FLTR |Itinera Electronica |Bibliotheca Classica Selecta (BCS) |
Responsable académique : Alain Meurant
Analyse, design et réalisation informatiques : B. Maroutaeff - J. Schumacher

Dernière mise à jour : 29/09/2005